فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 12 (اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن ابراهیمی منفرد، مهدی صادق*، زهرا گوهری صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  ملاتونین تنظیم کننده چرخه خواب و بیداری و دارای اثرات آنتی اکسیدانی است. ویتامین E کارکرد آنتی اکسیدانی دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر کاربرد ملاتونین و ویتامین E بر روی EEG، کیفیت خواب و کیفیت زندگی پرستاران زن شیفت کار بیمارستان های شهر اراک می باشد.
  مواد و روش ها
  60 پرستار زن از بیمارستان های شهر اراک به صورت تصادفی انتخاب و به سه گروه مداخله(گروه ملاتونین با دوز 3 میلی گرم در روز، گروه ویتامین E با دوز 200 واحد بین المللی در روز و گروه ملاتونین و ویتامین E) و یک گروه شاهد تقسیم شدند. پرسش نامه های کیفیت خواب پیتزبورگ و کیفیت زندگی 26 سوالی قبل و دو ماه پس از شروع مطالعه توسط شرکت کنندگان تکمیل و ثبت EEG انجام شد. در نهایت، یافته ها برای هر گروه قبل و بعد از مداخله و با همدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  میانگین داده های کیفیت خواب در گروه های دریافت کننده ملاتونین و ملانونین+ ویتامین E بیان گر بهبود شرایط بود(05/0>p)، در حالی که داده های کیفیت زندگی تغییر معناداری را بین گروه ها نشان نداد. در بررسی امواج EEG موج α در محدوده 8 تا 10 هرتز در گروه دریافت کننده ملاتونین بیش ترین افزایش و در گروه دریافت کننده ویتامین E کم ترین افزایش را نشان داد. هم چنین، موج α در دامنه 10 تا 12 هرتز در گروه ملاتونین بیش ترین کاهش را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از ملاتونین و ویتامین E به طور هم زمان موجب افزایش کیفیت خواب می شود. هم چنین ملاتونین موجب بهبود فعالیت مغزی در محدوده موج α می گردد.
  کلیدواژگان: PSQI، آنتی اکسیدان، فعالیت مغزی، امواج α
 • مژگان احمری نژاد*، رحمت الله جدیدی صفحات 12-23
  زمینه و هدف
  امروزه نقش تبلیغات شفاهی در اتخاذ تصمیمات به ویژه در بخش خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی است و ماهیتی علی دارد. جامعه آماری این پژوهش 790 نفر از زنان باردار عضو بانک خون بند ناف رویان در شهر اراک می باشد که از این تعداد 294 نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش به کمک پرسش نامه گردآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تاثیر متغیر رسانه ارتباطی بر منبع اطلاعات شخصی و تبلیغات شفاهی معنی دار و مثبت است. به علاوه، تاثیر رهبران عقیده بر منبع اطلاعات شخصی و تبلیغات شفاهی معنی دار و مثبت بود و تاثیر معنی دار و منفی این متغیر بر ریسک ادراک شده مشهود گشت. منبع اطلاعات شخصی تاثیر معنی دار و مثبتی بر تصمیم گیری داشت. با این وجود، ساختار اجتماعی از هیچ گونه تاثیری بر تبلیغات شفاهی برخوردار نبود، عدم تاثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گیری نیز از یافته های دیگر پژوهش بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد توجه به پیش نیازها و شرایط لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد و گسترش تبلیغات شفاهی تاثیرگذار جهت تصمیم گیری برای پیوستن به بانک خون بند ناف رویان امری ضروری است.
  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی، تصمیم گیری، مدل یابی معادلات ساختاری
 • حمیرا اکبرزاده *، عباس علیپور، ابوالفضل فیروزیان، هادی درویشی خضری، قهرمان محمودی صفحات 24-32
  زمینه و هدف
  پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی(VAP) یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در بیماران ترومایی دارای لوله تراشه بستری در ICU است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین تزریق فرآورده های خونی با بروز VAP در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی در ICU بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی آینده نگر بود. مطالعه حاضر برروی بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های ICU بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری، از مهر 94 تا مهر 95 انجام شد. علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات بالینی بیماران نیز به صورت روزانه ثبت شد.
  یافته ها
  از مجموع 2304 بیمار بستری شده در ICU، 186 بیمار ترومایی تحت تهویه مکانیکی طولانی تر از 48 ساعت تحت بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در میان بیماران مبتلا به VAP، 36 نفر تزریق فرآورده های خونی قبل از بروز VAP را داشتند(8/87 درصد). تزریق فرآورده های خونی(قبل یا بعد از 48 ساعت) بالاترین نسبت خطر تعدیل شده را در بروز VAP داشت (نسبت شانس= 58/3). هم چنین، میزان گلبول قرمز فشرده و پلاکت تزریق شده به طور معنی داری در بیماران مبتلا به VAP بالاتر بود(005/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش قابل توجه میزان بروز VAP به دنبال تزریق فرآورده های خونی و ارتباط آن با میزان PRBC و پلاکت تزریق شده، در نظر گرفتن این عوامل خطر قابل تعدیل جهت کنترل و پیش گیری از بروز VAP در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی در ICU ضروری و منطقی است.
  کلیدواژگان: تزریق خون، فرآورده های خونی، پنومونی ناشی از ونتیلاتور، تروما، تهویه مکانیکی، بخش مراقبت ویژه
 • نعیمه اکبری ترکستانی، پلینوس رمضان نژاد، محمدرضا عابدی، بابک عشرتی، عباس نکوبهر، پانته آرمضان نژاد صفحات 34-42
  زمینه و هدف
  خانواده سلول بنیادی پیکر جامعه است و سلامت آن، تعالی روحی ومعنوی و رشد فکری جامعه را در پی دارد. یکی از مباحث عام جامعه امروز، تقویت پایه های زندگی زناشویی است. بیش از نیمی از مشکلات جنسی که باعث نابودی زندگی و روابط زناشویی می شود، به علت آگاهی ناکافی یا عقاید نادرست در مورد روابط جنسی ایجاد می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضریک کارآزمایی بالینی می باشد. جمعیت هدف این پژوهش، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شهر اصفهان در سال 1394 بودند. نمونه ای به حجم 60 زوج انتخاب و وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(30 زوج) و کنترل(30 زوج) جای گرفتند. پس از آموزش، پرسش نامه عملکرد جنسی برای دو گروه تکمیل گردید. سپس داده ها از طریق نرم افزار spssنسخه 21 و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنا داری بین تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی عملکرد جنسی زوجین نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل از ازدواج وجود نداشت(02/0
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش با شرایط مذکور حاکی از عدم تفاوت در عملکرد جنسی زوجین بین مشاوره قبل از ازدواج و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بود. از این رو، نیاز به پژوهش هایی با تعداد نمونه بیشتر و با انتخاب گروه هدفی که بین یک تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته باشد، احساس می گردد.
  کلیدواژگان: رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد جنسی، مشاوره پیش از ازدواج
 • مهری جمیلیان*، رقیه افشار صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  اثر بخشی روغن گل مغربی در سندروم متابولیک و سایر بیماری ها مطرح شده است .هم چنین نقش ویتامین D در کاهش ریسک بسیاری از بیماری های مزمن مثل چاقی، سندروم متابولیک و دیابت مفروض گردیده است. بر اساس دانش ما، هیچ گزارشی که نشان دهنده اثرات مکمل یاری روغن گل مغربی به علاوه ویتامین D بر روی پروفایل های متابولیک در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری باشد وجود ندارد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل یاری روغن گل مغربی و ویتامین D بر روی پروفایل های متابولیک در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده- پلاسبو دو سوکور بر روی 60 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری انجام شده است. نمونه ها، به طور تصادفی در دو گروه مکمل روغن گل مغربی و ویتامین D (30=n) یا پلاسبو (30=n) برای 6 هفته تقسیم شدند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 6 هفته بعد از مداخله برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی از بیماران گرفته شد.
  یافته ها
  مکمل یاری ویتامین D به علاوه روغن گل مغربی منجر به کاهش معنی دار پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالای (hs-CRP) سرمی (0/4±9/1- در مقابل 6/2±6/0+ میکروگرم بر میلی لیتر، 006/0p=) و مالون دی آلدئید (1/2±8/0- در مقابل 5/1±6/0+ میکرو مول بر میلی لیتر، 005/0=p) در مقایسه با پلاسبو شده است. به علاوه، یک افزایش معنی دار در نیتریک اکساید (8/3±5/2+ در مقابل 1/8±9/1- میکرومول بر لیتر، 009/0=p) و توتال آنتی اکسیدانت (8/174±4/84+ در مقابل 1/143±4/36- میلی مول بر لیتر، 005/0p=) به دنبال مصرف مکمل ویتامین D به علاوه روغن گل مغربی در مقایسه با پلاسبو مشاهده نمودیم.
  نتیجه گیری
  مکمل یاری روغن گل مغربی و ویتامین دی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری اثرات مفیدی بر روی پروفایل های متابولیک داشته است.
  کلیدواژگان: روغن گل مغربی، ویتامین دی، دیابت بارداری
 • شکوفه حجازی، مریم طهرانی پور* صفحات 52-60
  زمینه وهدف
  آسیب به اعصاب محیطی موجب مرگ تعدادی از سلول های حرکتی نخاع می شود. ژن های خانواده نوروتروفین از جمله NT3 در بقای نورونی دخالت دارند و پس از آسیب عصب، میزان بیان آن ها تغییر می کند. با توجه به گستردگی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) در دنیا، این پژوهش به منظور تعیین اثرات عصاره الکلی و آبی خرفه بر میزان بیان ژنNT3 پس از آسیب عصب سیاتیک در رت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 88 راس رت نر نژاد ویستار که به طور تصادفی در 13 گروه 6 تایی قرار گرفتند انجام شد و عبارت بودند از: یک گروه کنترل(بدون آسیب)، 4 گروه کمپرسیون(عصب سیاتیک با پنس قفل دار فشرده شد) و 8 گروه تیمار: کمپرسیون + تیمار با 75 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی و آبی برگ خرفه که در روز 1 و 7 به صورت داخل صفاقی تزریق شد (کمپرسیون عصب روز اول انجام شد). در روزهای 1، 7 ، 14 و 28 از قطعه کمری نخاع هر نمونه،Total RNA استخراج و cDNA سنتز گردید، سپس تغییرات بیان ژنNT3 در گروه ها مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان بیان ژن NT3در گروه کمپرسیون نسبت به کنترل(001/0>p) و در گروه تیمار الکلی در همه روزها به جز روزهای 1 و 28 نسبت به کمپرسیون افزایش معناداری را نشان داد(05/0>p)، هم چنین بیان ژن بین گروه تیمار آبی و کمپرسیون در روزهای 1 و 7 اختلاف معناداری نداشت و در روزهای 14 و 28 کاهش معناداری در گروه تیمار آبی نسبت به کمپرسیون دیده شد(05/0>p) میزان بیان ژن در گروه تیمار با عصاره الکلی در همه روزها نسبت به گروه تیمار با عصاره آبی افزایش معناداری را نشان داد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد که عصاره برگ خرفه، بیان ژن NT3 را پس از آسیب عصب سیاتیک افزایش می دهد و این تاثیرات در عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی است.
  کلیدواژگان: گیاه خرفه، محافظت نورونی، NT3
 • مجتبی خان سوز، بهرام عابدی *، مهدی مرادی، عباس مهران پور صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر حاد مصرف مکمل جدوار بر آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) پس از فعالیت فزاینده وامانده ساز در مردان هندبالیست بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت دو سو کور انجام گرفت، 12 هندبالیست که حداقل 2 سال در لیگ بازی کرده بودند (با میانگین سن 42/21 سال، قد 186 سانتی متر، وزن 25/83 کیلوگرم و نمایه توده بدن 09/24 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت تصادفی به 2 گروه برابر (6=n) تقسیم شدند. هر دو گروه پروتکل بیشینه بروس را تا حد واماندگی انجام دادند. قبل(صبح ناشتا) و بلافاصله بعد از انجام پروتکل، نمونه های خونی از ورید ساعد میانی(باسلیک) آزمودنی ها جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. سپس، گروه مکمل روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی جدوار و گروه کنترل روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی مالتودکسترین به مدت هفت روز مصرف کردند. 24 ساعت پس از مصرف آخرین کپسول، آزمودنی ها پروتکل بیشینه بروس را تا حد واماندگی انجام دادند و همانند پروتکل اول نمونه های خونی قبل (صبح ناشتا) و بلافاصله بعد از انجام پروتکل جمع آوری شد و به آزمایشگاه انتقال داده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی مستقل و وابسته نشان داد که مصرف هفت روز مکمل جدوار بر مقادیر آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) تفاوت معنا داری ایجاد نکرد(05/0≤p)، اما مقدار آلانین آمینوترانسفراز در گروه مکمل(mg.dl-183/16) نسبت به گروه دارونما( mg.dl-15/20) کاهش یافت. هم چنین، مقدار آسپارتات آمینوترانسفراز از( mg.dl-128) به ( mg.dl-117/35) افزایش داشت، اما این افزایش و کاهش در مقادیر فوق معنادار نبود(05/0≤p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف حاد مکمل جدوار و یک جلسه فعالیت فزاینده تاثیر معناداری بر مقادیر آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در مردان هندبالیست ندارد.
  کلیدواژگان: آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، فعالیت فزاینده وامانده ساز، جدوار
 • مسعود سهیلی، محمد علی خندان، محمود سلامی* صفحات 70-77
  زمینه و هدف
  تولید فاکتورهای استرس اکسیداتیو یکی از علل بروز بسیاری از بیماری های ناشی از اختلالات متابولیک می باشد. از این رو کاهش تولید یا حذف این عوامل می تواند در جلوگیری یا بهبود بیماری های مربوط موثر باشد. اخیرا استفاده از گیاهان به دلیل اثر بخشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی گیاه اسطوخدوس مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه برای تهیه عصاره آبی، سرشاخه های خشک گیاه به مدت 4 ساعت درون ظرف محتوی آب جوش قرار گرفته، سپس محتوای ظرف فیلتر شده و با استفاده از بن ماری تغلیظ می شود. در نهایت با استفاده از فریز درایر عصاره به پودر تبدیل می شود. برای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اسطوخدوس در غلظت های 5، 10، 20 وppm 40 از روش DPPH استفاده شده است. در این روش که بر اساس به دام اندازی رادیکال های آزاد ماده ای به نام 2 و 2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) استوار است، تغییر میزان رنگ محلول از بنفش به بی رنگ و در نتیجه تغییر جذب آن در اسپکتروفوتومتر در طول موج 520 نانومتر اساس اندازه گیری می باشد. در نهایت با محاسبه غلظت مهار 50 درصد (IC50) عصاره و مقایسه آن با غلظت مهار 50 درصد ویتامین C که به عنوان شاخص درنظر گرفته می شود، نتایج مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که عصاره آبی اسطوخدوس در هر 4 دوز مورد استفاده دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی می باشد که به صورت وابسته به دوز اثر می کند، به طوری که تفاوت آن با گروه کنترل منفی در هر 4 دوز مورد استفاده معنی دار بود. مقدار IC50 عصاره آبی اسطوخدوس ppm 66/24 به دست آمد که در مقایسه با ویتامین C که ppm 3/2 می باشد مقدار کم تری بود.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی اسطوخدوس دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی بوده و می تواند در بهبود بیماری های مرتبط موثر باشد.
  کلیدواژگان: عصاره آبی، آنتی اکسیدان، اسطوخدوس، بیماری های متابولیک
 • مجید کرمانی، محسن دولتی*، سودا فلاح جوکندان، مینا آقایی، فرشاد بهرامی اصل، سیما کریم زاده صفحات 78-88
  زمینه و هدف
  کیفیت پایین هوا خسارت های فراوانی بر محیط زیست و انسان وارد می کند. آگاهی از وضعیت کیفیت هوا اثرات بهداشتی آلودگی هوا را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای شاخص بهداشت کیفیت هوا(AQHI) و کاربردهای آن در هفت کلان شهر اصلی ایران در سال 90 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا اطلاعات ساعتی مربوط به چهار آلاینده معیار از سازمان حفاظت محیط زیست هفت کلان شهر ایران جمع آوری گردید .سپس به وسیله معیار های سازمان جهانی بهداشت اعتبار سنجی گردیده و با توجه به دستورالعمل ها، شاخص بهداشت کیفیت هوا محاسبه شد و بر مبنای جداول استاندارد کیفیت بهداشتی هوا در گروه های خطر کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بر اساس شاخص بهداشت کیفیت هوا میزان آلودگی هوا در هفت کلان شهر کشور در وضعیت نا مناسبی قرار دارد و بر این اساس کیفیت هوا در شهرهای اهواز، اراک، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد به ترتیب در 85، 73، 70، 60، 47، 43 و 29 درصد از روز ها از حد استاندارد تجاوز کرده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به کیفیت نامطلوب هوا و پیامدهای بهداشتی ناشی از آن، اهمیت شاخص بهداشت کیفیت هوا در جهت برنامه ریزی کنترل آلودگی هوا و آگاهی شهروندان از وضعیت روزانه کیفیت هوا و اثرات بهداشتی آن آشکار می گردد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، شاخص بهداشت کیفیت هوا، اثرات بهداشتی
 • نیلوفر مرادی، مهدی پریان، بهزاد خوانساری نژاد، محمد رفیعی، مهدیه موندنی زاده* صفحات 89-101
  زمینه و هدف
  هپاتوسلولار کارسینوما(HCC) سومین عامل اصلی مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان محسوب می شود. ویروس هپاتیت B و ژن HBx آن به واسطه تداخل در مسیرهای سیگنالینگ نقش بسیار مهمی در پیشرفت سرطان HCC دارند. هم چنین به دلیل عدم وجود علائم بالینی در مراحل اولیه‏ی ابتلا، ضرورت شناسایی مارکرهای اختصاصی با حساسیت بالا جهت شناسایی زود هنگام افراد مبتلا به HCC احساس می گردد. از سوی دیگر، با پیشرفت و توسعه علوم بیوانفورماتیک، امکان پیش‏ بینی انواع مختلفی از miRNAها و ژن‏های هدف این بیومارکرها به وجود آمده است. بدین ‏منظور، در این مطالعه با توجه به داده های حاصل از نرم افزارهای بیوانفورماتیک با الگوریتم‏های مختلف، miRNAهای هدف گیرنده ژن‏های HBx و NOTCH1 براساس بالاتر بودن امتیاز، اتصال مناسب با ژن هدف و تایید در نرم افزار های بیشتر انتخاب و معرفی گردیدند.
  مواد و روش‏ ها: ابتدا توالی ژن‏ های HBx و NOTCH1 از سایت NCBI دریافت گردید و سپس با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک TargetScan، mirWalk ، miRBase ، Miranda ، PicTar ، miRVir و DIANA به بررسی و پیش‏گویی miRNAها پرداخته شد.
  یافته ها: با توجه به امتیاز دهی توسط نرم افزار های بیوانفورماتیک و بالاتر بودن امتیاز و هدف گیری مناسب تر،miR-34a به عنوان هدف گیرنده ژن NOTCH1 و miR-6510، miR-5193 و miR-214 به عنوان عوامل هدف گیرنده ژنHBx معرفی گردیدند.
  نتیجه‏ گیری: با توجه به نقش تومورساپرسوری miR-214 و miR-34a در انواع سرطان ها احتمالا بتوان از آن ها به عنوان استراتژی درمانی در تحقیقات سرطان استفاده کرد. هم چنین به نظر می رسد که miR-5193 یکی از مارکرهای اختصاصی در تشخیص سرطان HCC باشد.
  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، هپاتوسلولار کارسینوما، miRNA
|
 • Mohsen Ebrahimi Monfared, Mehdi Sadegh *, Zahra Gohari Pages 1-11
  Background
  Melatonin regulates the sleep-wake cycle and is protected against oxidants. Vitamin E has antioxidant effect. The aim of this study was to investigate effect of melatonin and/or vitamin E on the EEG, sleep quality and quality of life of female nurses working in hospitals in Arak.
  Materials And Methods
  60 female nurses were randomly selected from hospitals in the Arak city. Participants divided into three groups (melatonin3 mg/day, vitamin E 200 IU/day and melatonin and vitamin E groups) and a control group. Before and two months after the baseline, PSQTI and the quality of life of 26 questions questionnaire were completed and EEG was recorded. Finally, the findings for both groups before and after the intervention were compared with each other.
  Results
  The average of sleep quality showed an improvement in groups receiving melatonin and melatonin븫媚 E (p>0.05). While data of life quality did not show any significant change between groups. In EEG activity, α waves in the range of 8-10 Hz showed maximum increase in melatonin group and minimum increase in vitamin E group. Also, α wave in the range of 10-12 Hz revealed the most decrease in the melatonin group.
  Conclusion
  It seems simultaneous administration of melatonin and vitamin E is able to improve sleep quality. In addition, melatonin could improve alpha-waves of brain activity.
  Keywords: Antioxidants, Brain activity, PSQTI, ? waves
 • Mojgan Ahmari Nejad *, Rahmatollah Jadidi Pages 12-23
  Background
  Today, the role of word of mouth (WOM) in making decision particularly in service sector became important. Thus, this study aimed to investigate the effect of word of mouth on pregnant woman decision-making behavior to join the Royan Cord Blood Bank.
  Materials And Methods
  The research is operational and has a causal nature. The population of study was 790 pregnant women enrolled in Royan Cord Blood Bank in Arak city that 294 subjects were selected by available non-random sampling method. To collect data, questionnaire instrument was used. Data were analyzed according to Structural Equations Modeling (SEM) by LISREL (version 8.54) software.
  Results
  The results of the study revealed that the effect of communication medium on personal information source and word of mouth was significant and positive. In addition, opinion leaders had a significant and positive influence on personal information source and word of mouth and also, the significant and negative effect of opinion leaders on perceived risk was seen. Personal information source had a significant and positive effect on decision-making. However, social structure didnt have any effect on word of mouth. Likewise, word of mouth didnt influence decision-making.
  Conclusion
  According to the findings of the research, it seems that paying attention to the prerequisites and conditions making a suitable bed for creating effective word of mouth and expanding it to making decision for joining the Royan Cord Blood Bank is very necessary.
  Keywords: Word of mouth, Decision, making, Structural equations modeling
 • Homeyra Akbarzadeh *, Abbas Alipour, Abolfazl Firuozian, Hadi Darvishi Khezri, Ghahraman Mahmoudi Pages 24-32
  Background
  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most important causes of mortality in intubated traumatic patients admitted in ICU. The aim of current study was to determine correlation between blood products transfusion with incidence of VAP in traumatic patients under mechanical ventilation in ICU.
  Materials And Methods
  This study was a prospective descriptive-analytical study. Current study was carried out on traumatic patients under mechanical ventilation admitted to Imam Khomeini hospital ICU wards of Sari city, from September 2015 to September 2016. In addition to demographic data, patient's clinical information were daily recorded.
  Results
  Of total of 2304 patients admitted to ICU, 186 traumatic patients under mechanical ventilation longer than 48 hours were reviewed and analyzed. Among patients infected with VAP, 36 persons(87.8%) had transfusion of blood products before VAP incidence. Blood products transfusion (before and / or after 48 hours) had the highest adjusted risk ratio in the incidence of VAP (Odds ratio; OR=3.58). Also, amount of injected Packed Red Blood Cells and platelet were significantly higher in patients infected with VAP (p
  Conclusion
  Considering remarkable increase in incidence of VAP following blood products transfusion and its correlation with injected PRBC and platelet, considering these modifiable risk factors for controlling and preventing the incidence of VAP in traumatic patients under mechanical ventilation in ICU is necessary and reasonable.
  Keywords: Blood products, Blood transfusion, Intensive care unit, Mechanical ventilation, Trauma, Ventilator-associated pneumonia
 • Naeimeh Akbari Torkestani, Pelinoos Ramezannejad, Mohammadreza Abedi, Babak Eshrati, Abbas Nekoobahr, Pantea Ramezannejad Pages 34-42
  Background
  Family is the most important component of community and family health leads to spiritual excellence and intellectual growth. One of the debates in current society is to enhance the bases of marital life. More than half of the sexual problems which cause family life and marital relationships abolishment are due to insufficient knowledge or erroneous beliefs about sexual relationships. The aim of this study is to investigate the effect of acceptance commitment therapy (ACT)-based premarital counseling on the couples’ sexual function.
  Materials And Methods
  The study population of this clinical trial consisted of all couples referring to premarital counseling centers of Isfahan in 2015. Sixty couples were selected and then randomly divided into two groups, an experimental group(30 couples) and a control group(30 couples). Then they completed a questionnaire of sexual function. The data were analyzed by SPSS 21 using the Mann-Whitney test.
  Conclusion
  The results of this study with the aforementioned condition showed the lack of significant difference in the couple’s sexual function between premarital counseling and the approach based on acceptance and commitment. So, it seems that performing a research with more samples and a target group having 1-5 marital experience would be necessary.
  Results
  The results showed no significant difference between the effect of premarital counseling acceptance and commitment therapy – based approach on the couples’ sexual fanction in comparison with a premarital conventional approach(p>0.02).
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, based approach, Premarital counseling, Sexual function
 • Mehri Jamilian *, Roghayeh Afshar Pages 43-51
  Background
  The efficacy of evening primrose oil has been reported in metabolic syndrome and other diseases.The role of vitamin D has been proposed in the risk reducing of chronic diseases such as obesity, metabolic syndrome and diabetes too. We are aware of no study that examined the effects of evening primrose oil and vitamin D supplementation on metabolic profiles in gestational diabetes (GDM). This study was designed to assess the effects of evening primrose oil and vitamin D supplementation on metabolic profiles among pregnant women with GDM.
  Materials And Methods
  This randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was performed among 60 women with GDM. Subjects were randomly assigned to receive either evening primrose oil and vitamin D supplements (n=30) or placebo (n=30) for 6 weeks. Fasting blood samples were taken at study baseline and after 6 weeks of intervention to quantify biochemical variables.
  Results
  Evening primrose oil and vitamin D supplementation led to a significant decrease in serum high sensitivity-C reactive protein (hs-CRP ) levels (change from baseline: -1.9±4.0 vs. .6±2.6 µg/mL, p=0.006) and MDA (-0.8±2.1 vs. .6±1.5 µmol/L,p=0.005) compared with placebo. Furthermore, a significant increase in plasma NO (.5±3.8 vs. -1.9±8.1 µmol/L, p=0.009) and TAC levels (.4±174.8 vs. -36.4±143.1 mmol/L, p=0.005) was seen after evening primrose oil and vitamin D supplementation compared with placebo.
  Conclusion
  Evening primrose oil and vitamin D supplementation in GDM women had beneficial effects on metabolic profiles.
  Keywords: Evening primrose oil, Gestational diabetes, Vitamin D
 • Shokoufe Hejazi, Maryam Tehranipour * Pages 52-60
  Background
  The injuries of peripheral nervous system cause the death of a number of motor cells of the spinal cord. Neurotrophins family genes such as NT3 involve in neuronal survive after nerve injury and their expression changes after it. With due attention to the expansion of portulaca pleracea in the world study was conducted to determine the effects of alcoholic and aqueous extracts of Potulaca oleracea on the NT3 gene expression after sciatic nerve compression in rat.
  Materials And Methods
  This study was performed on 88 male wistar rats that randomly were divided in 13 groups of 6 each. They consisted of control group, 4 compression groups (The sciatic nerve was compressed with locker pincer) and 8 treatment groups: compression treatment with dose of 75 mg/kg of alcoholic and aqueous extract of Portulaca oleracea on days 1 and 7 (never compression was done on the first day). In all groups, Total RNA was extracted from the lumbar spinal cord segment in 1, 7, 14, 28 days and cDNA was synthesized, then NT3 expression changes were compared in groups.
  Results
  There was a significant increase in NT3 gene expression in the compression group compared to control (p
  Conclusion
  The results reveal the Portulaca oleracea leaves extracts increase the NT3 gene expression after sciatic nerve injury. This effect is more in alcoholic extract than aqueous extract.
  Keywords: Neuroprotective, NT3, Portulaca oleracea
 • Mojtaba Khansooz, Bahram Abedi *, Mehdi Moradi, Abbas Mehranpour Pages 61-69
  Background
  The aim of this study was to investigate the acute effect of supplementation Jadvar on aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) enzymes after exhaustive incremental exercise in men's handball.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental double blinded study 12 handball players with at least 2 years record in league (with average age=21.42, height=186cm, weight=83.25, and body mass index=24.09kg/m2) divided into 2 groups (n=6) accidentally. Both groups performed maximum Bruce protocol until exhausting level. Before (fasting) and after performing protocol ,blood samples were taken from middle forearm vein and transferred to lab then supplementation group consumed three 500 mg jadvar capsules and control group consumed three 500 mg maltodextrin for 7 days daily. 24 hours after eating last capsule ,they performed maximum Bruce protocol up to exhausting level and the samples were collected like primary protocol blood samples before (fasting)and after performing protocol and were transferred to the laboratory.
  Results
  The results of dependent and independent t-test showed that consuming jadvar supplements for 7days did not have significant effect on aspartate aminotransferase(AST) and alanine aminotransferase(ALT)(p≥0.05).But alanine aminotransferase in supplementation group (16.83 mg.dl-1) decreased in comparison to placebo group (20.5 mg.dl-1). Also, aspartate aminotransferase was increased from 28 mg.dl-1 to 35.17 mg.dl-1 , but neither decrease nor increase was not meaningful (p≥0.05).
  Conclusion
  It seems that acute consuming of jadvar supplement and one session incremental exercise does not have meaningful effect on AST and ALT in man handball players.
  Keywords: Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Exhaustive incremental exercise, Jadvar
 • Masoud Soheili, Mohammad Ali Khandan, Mahmoud Salami * Pages 70-77
  Background
  Stress oxidative factors are known to causes diseases resulting from metabolic disorders. Therefore, preventing, or at least decreasing the amount of these factors may have a positive impact on prevention or improvement of the metabolic problems. Recently, the herbal medicines are more considered due to more effectiveness. We designed the present study to evaluate anti-oxidant effect of aqueous extract of lavender (Lavandula angustifolia).
  Materials And Methods
  For extract preparation, the dry aerial part of lavender mixed with boiling water for 4 hours and then the container was filtered and condensed in a bain marie. Finally, the extract was powdered by freeze dryer. The anti-oxidant activities of the herbal medicine samples in 5, 10, 20 and 40 ppm concentrations were determined via DPPH method. This method is based on free radical scavenging of 2, 2- dipheny L-1-picrylhydrazyl(DPPH) reflected in the color and absorbance changes in spectrophotometery method in 520 nm. Finally the IC50 was calculated and compared with that of for vitamin C as a standard.
  Results
  All doses of the aqueous extract of the lavender showed dose- dependent potent anti-oxidant activity, So that, their differences were significant compared to control sample. The IC50 of the herbal medicine was 24.66 ppm that was less than the vitamin C of 2.3 ppm.
  Conclusion
  As a potent anti-oxidant, the lavender aqueous extract can be effective in treatment of metabolic diseases.
  Keywords: Anti-oxidant, Aqueous extract, Lavandula angustifolia, Metabolic disorders
 • Majid Kermani, Mohsen Dowlati *, Sevda Fallah Jokandan, Mina Aghaei, Farshad Bahrami Asl, Sima Karimzadeh Pages 78-88
  Background
  Poor air quality has a lot of damage on the environment and humans. Awareness of the air quality situation reduces health effects of air pollution. This study was performed with the aim of the comparative investigation of Air Quality Health Index (AQHI) and its application in seven major cities of Iran in 2011.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive–analytic one. First, the required data of four criteria pollutants were taken from Department of Environment in seven major cities of Iran. The data were validated by the World Health Organization criteria. The air quality health index was measured based on the instructions and classified into low, medium, high and very high degrees according to the air quality standard tables.
  Results
  The results demonstrate that according to air quality health index, the level of air pollution in seven major cities of Iran has been undesirable and air quality has exceeded the standard level in Ahvaz 85%, Arak73%, Tehran70%, Esfahan60%, Shiraz 47%, Tabriz 43% and, Mashhad 29% of days.
  Conclusion
  Due to poor air quality and health consequences resulting from it, importance of Air Quality Health Index is explored in planning to control and reduce air pollution and awareness of peoples from daily status of air quality and its health effects.
  Keywords: Air pollution, Air Quality Health Index, Health effects
 • Niloofar Moradi, Mehdi Paryan, Behzad Khansarinejad, Mohammad Rafiei, Mahdieh Mondanizadeh* Pages 89-101
  Background
  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third major cause of cancer death worldwide. Hepatitis B virus (HBV) and HBx gene play an important role in the development of HCC by influencing signaling pathways. Since there is no detectable symptom in the early phase of HCC, there is need to find new HCC-specific markers with high sensitivity for early detection and diagnosis of HCC. On the other hand, by the advent and development of bioinformatic sciences, it is now possible to predict miRNAs as biomarkers, and their targets. Therefore, in the present study, based on the results of the bioinformatic software applications with different algorithm, we selected the miRNA targeting HBx and NOTCH1 mRNAs according to higher score, suitable connection with target gene and confirming them in more softwares.
  Materials And Methods
  First, the sequences of NOTCH1 and HBx genes were retrieved from NCBI. Afterwards, several software applications such as TargetScan, mirWalk, miRBase, Miranda, PicTar, miRVir, and DIANA were applied to predict miRNAs.
  Results
  Based on the high scoring by bioinformatics softwares and suitable targeting, miR-34a were selected to target NOTCH1 and miR-6510, miR-5193 and miR-214 were chosen to targetHBX gene.
  Conclusion
  Because of tumor suppression roles of miR-214 and miR-34a, they probably could be used as therapeutic strategy in cancer researches. It is also seems that the miR-5193 could act as a specific marker in Hepatocellular carcinoma.
  Keywords: Bioinformatics, Hepatocellular carcinoma, MicroRNA