فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه دارابی تبار، سیدعلی اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سید حسین حسینی فر صفحات 2021-2028
  وضعیت نامساعد کیفیت آب و وجود آلاینده ها در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می شود که کلیه عوامل استرس زا بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامت ماهیان اثر گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می شود، از این رو استفاده از محرک های ایمنی نظیر ویتامین ها بسیار ضروری به نظر می رسد. تعداد 170 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی10±170 گرم در تانک های 70 لیتری قرار گرفتند. سپس ماهیان در غلظت های 40 و 80 میلی گرم بر لیتر نانوذرات روی و دو سطح ویتامین C (400 و 800 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم غذا) قرار داده شدند. در دوره سازگاری دوبار غذادهی انجام شد. طی این دوره ماهی ها با غذای تجاری به میزان 2% وزن بدن در روز تغذیه شدند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در کارگاه شامل دما C ° 2±20، PH 4/0±2/7 و اکسیژن محلول با دستگاه دیجیتال اندازه گیری اکسیژن 2/0±74/6 و سختی آب 16±185 میلی گرم بر لیتر به طور روزانه اندازه گیری و در تمام تیمارها ثابت درنظر گرفته شدند. مصرف هم زمان ترکیب 800 میلی گرم برکیلوگرم ویتامین C و 40 میلی گرم بر لیتر نانواکسید روی، موجب اثر محافظتی بیشتر ویتامین C در برابر آسیب بافت کبد ناشی از نانواکسید روی گردید به طوری که شدت ضایعات در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. این مطالعه نشان می دهد به کارگیری یک ماده مناسب مثل مکمل ویتامین C در غلظت بالا، 800 میلی گرم بر کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش دفاع آنتی اکسیدانی ضروری و مفید به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نانواکسید روی، ویتامین C، بافت کبد، بهبود مقاومت
 • شیما شاکری خمسه، فرنوش ارفعی، کیومرث امینی صفحات 2029-2036
  باکتری اشریشیا کولای فلور طبیعی روده ی حیوانات خونگرم می باشد. این باکتری های بی خطر می توانند با دریافت ژن های حدت از طریق پلاسمید، فاژیاترانسپوزون به سویه های پاتوژن تبدیل شوند. باکتری پاتوژن اشریشیا کولای می توانند از حیوانات ناقل بدون علامت به حیوانات دیگر و به انسان منتقل می شود. اشریشیا کولایO157:H7 به عنوان مهمترین عامل ایجاد سندرم همولیتیک اورمیا شناسایی شده است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ انسان و گربه، این تحقیق به منظور بررسی وجود آلودگی بااشریشیا کولای O157:H7 در گربه های خانگی غیر اسهالی انجام شد.
  تعداد 101 باکتری اشریشیا کولای از مدفوع گربه های سالم ارجاعی به کیلینک های دامپزشکی تهران جدا سازی شد. جدایه های اشریشیا کولای با آزمایشات کشت و بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند. به منظور بررسی وجود سویه ی O157:H7 از محیط اختصاصی کروم آگار استفاده شد و ژن های توکسین زای سم شیگا نوع یک و دو با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از آزمایشات همراه با اطلاعات پرسشنامه ها مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. تعداد 3 نمونه اشریشیا کولای O157:H7 که حامل ژن نوع دوم سم شیگا بودند شناسایی شد. براساس آنالیز آماری در مربع کای و آزمون کراسکال والیس رابطه ی معناداری بین وجود سویه یO157:H7 با متغییرهای جنس، نژاد، تغذیه، تماس با سایر گربه ها، تردد در خارج از منزل و سن در سطح معناداری 05/0>p وجود نداشت. این نتایج نشان دهنده ی نقش گربه در انتشار و انتقال باکتری اشریشیا کولایO157:H7 به حیوانات دیگر و انسان است. بنابراین گربه می تواند مخزن این باکتری پاتوژن خطرناک باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کولای، گربه، سم شیگا
 • شهرام علیپوربرزگر، بهرام عمواوغلی تبریزی صفحات 2037-2050
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پیشگیری کنندگی عصاره میوه عناب از ایجاد کبد چرب ایجاد شده در اثر رژیم غذایی پرچرب در موش های صحرایی بود. بدین منظور 80 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه برابر شامل: 1-گروه شاهد سالم، 2-گروه تغذیه باجیره پرچرب، 3-گروه تغذیه با جیره پرچرب به علاوه درمان با کلوفیبرات (mg/kg320) و 4-گروه تغذیه با جیره پرچرب به علاوه تیمار با عصاره میوه عناب (mg/kg 200) تقسیم شدند. کبد چرب به وسیله امولسیون پرچرب (ml/kg10) ایجاد شد. گروه ها از لحاظ تغییرات شاخص های سرمی آسیب بافت کبد، فعالیت آنتی اکسیداتیوی کبد و تغییرات آسیب شناسی بافتی آن مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح سرمی آنزیم های شاخص عملکرد کبد در گروه تغذیه با جیره پرچرب در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری (01/0P<) افزایش و فعالیت آنتی اکسیدان های کبد به طور معنی داری (01/0P<) کاهش یافت. در گروه تیمار با عصاره میوه عناب، مقادیر افزایش یافته آنزیم های شاخص عملکرد کبد و بیلی روبین تام سرم به طور معنی داری (01/0P<) کاهش و مقادیر کاهش یافته پروتئین تام و آلبومین سرم به طور معنی داری (01/0P<) افزایش یافت. همچنین، در این گروه عصاره میوه عناب به طور معنی داری (01/0P<) فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد را بهبود بخشید و میزان مالون دی-آلدئید کبد را به طور معنی داری (01/0P<) کاهش داد. از لحاظ آسیب شناسی نیز تغییرات بافتی کبد هم راستا با یافته های بیوشمیایی بود. نتایج مطالعه نشان داد تاثیر عصاره میوه عناب در پیشگیری از کبد چرب در موش های صحرایی متعاقب تغذیه با جیره پرچرب از طریق افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی اعمال می شود.
  کلیدواژگان: کبد چرب، عناب، آنتی اکسیدان، موش صحرایی
 • سید رضاعمادی، پرویز تاجیک، محمود بلورچی، محمد امین اسلامپور صفحات 2051-2056
  با پیشرفت روش های پایش و کنترل ورم پستان های مسری و با توسعه گله های گاو شیری بر اهمیت عوامل محیطی ورم پستان چون استرپتوکوکوس یوبریس افزوده شده است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی فراوانی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی انجام گرفته است. مطالعه در 4 گله گاو شیری در استان تهران انجام گرفت. نمونه از کارتیه های مبتلا به موارد تحت بالینی ورم پستان که به روش آزمون ورم پستان کالیفرنیا (California Mastitis Test) تشخیص داده می شدند اخذ و جهت کشت و جداسازی DNA (Deoxyribonucleic acid) با استفاده از کیت های تجاری جداسازی DNA و انجام PCR (Polymerase Chain Reaction) ارسال می شدند. محصول نهایی در 2 درصد ژل آگارز با ولتاژ 80 به مدت 2 ساعت تحت الکتروفورز قرار می گرفت. از مجموع 85 نمونه 64 مورد در اندازه 445 باز باند دادند. در مجموع 6/6 درصد گاوها مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با عامل استرپتوکوکوس یوبریس بودند. در نتیجه روش های پایش و کنترل ورم پستان در ارتباط با عوامل محیطی چون استرپتوکوکوس یوبریس می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرند و همچنین می توان از روش های دقیق تر و سریعتر مولکولی جهت شناسایی آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس یوبریس، گاو شیری، PCR
 • فرشاد لطفی، غلامرضا عابدی، احمد اصغری، نریمان شیخی، سعید حصارکی صفحات 2057-2062
  متامیزول، دارویی ضد درد با خواص تب بری، ضد التهابی و شل کننده عضلانی می باشد. در این تحقیق تعداد 18 قطعه کبوتر نر بالغ با میانگین سنی 2 سال و وزن 300 گرم، به طور تصادفی به 3 گروه شش تایی تقسیم شدند. در گروه اول ( شاهد)، کتامین (mg/kg 40) به صورت داخل عضلانی تزریق شد. در گروه دوم میدازولام (mg/kg 6) به صورت داخل عضلانی تزریق شد و 5 دقیقه پس از آن، کتامین (mg/kg 40) نیز به طور عضلانی تزریق گردید. در گروه سوم نیز متامیزول (mg/kg 500) را به صورت داخل عضلانی دریافت کردند و پس از آن، کتامین (mg/kg 40) به روش قبلی تزریق شد. به منظور تعیین عمق مناسب بیهوشی در هر گروه و به فاصله 5 دقیقه از آخرین تزریق، واکنش های مختلف بالینی روی هر کبوتر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در هر گروه، آزمایشات سرولوژیکی به منظور بررسی میزان تغییرات مواردی همچون آلکانین فسفاتاز (ALP)، اگزالو استیک ترانسفراز (OT)، گلوکز (Glu)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) انجام شد. نتایج ارزیابی بالینی، حاکی از کاهش معنی دار (05/0p<) واکنش های متفاوت بالینی گروه سوم در مقایسه با دو گروه دیگر بود. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات سرولوژیکی در سه گروه نیز حاکی از تغییرات معنا دار (05/0 P 12<«> ) در میزان ALP، OT می باشد. در نهایت اینگونه به نظر می رسد ترکیب متامیزول و کتامین می تواند داروی مناسبی برای بیهوشی در پرندگان باشد.
  کلیدواژگان: پرندگان، پیش بیهوشی، کتامین، متامیزول، میدازولام
 • سامان مهدوی، صبا حاج عظیمیان، علیرضا عیسی زاده، مرضیه باباش پور، رامین شیشه گر صفحات 2063-2070
  به دلیل مقاومت روزافزون باکتری های بیماریزا به آنتی بیوتیک های رایج، محققین در پی یافتن عوامل ضدمیکروبی با منشا گیاهی به عنوان داروهای جایگزین می باشند.آنتی اکسیدان ها از عوامل اصلی خنثی کننده رادیکال های آزاد می باشند، که از شیوع بیماری های مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند. پس از تهیه عصاره اتانولی برگ گیاه اکالیپتوس به روش ماسراسیون، اثر ضدمیکروبی آن به روش حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) بر روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری تناسلی زنان و مواد غذایی وسالمونلا پولوروم و سالمونلا گالیناروم جدا شده از طیور تعیین شد. اثرات آنتی اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی عصاره اتانولی اکالیپتوس به روش 2، 2-دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) برررسی شد. کمترین تا بیشترین اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی اکالیپتوس به ترتیب بر روی باکتری های سالمونلا پولوروم، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس ارئوس و سالمونلا گالیناروم مشاهده شد. در غلظت های یکسان، اثر آنتی اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی عصاره گیاه اکالیپتوس کمتر از آنتی اکسیدان سنتزی(هیدروکسی تولوئن بوتیله شده) BHT گزارش شد(05/0>p). عصاره اتانولی برگ گیاه اکالیپتوس در غلظت های بالا، دارای اثرات ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی می باشد و می تواند در صنعت داروسازی برای درمان دارویی و ضدعفونی کننده ها جهت کنترل بیماری های انسانی و دامی و نیز بعنوان نگهدارنده های غذایی مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه اکالیپتوس علیه باکتری های عفونی جدا شده از منابع بالینی و دامی می باشد.
  کلیدواژگان: اکالیپتوس، عصاره اتانولی، ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی
 • رضا وحیدی، علیرضا فارسی نژاد، شهاب الدین صافی صفحات 2071-2078
  تومورهای غدد پستانی از شایع ترین تومورهای سگ های ماده بوده که بر اساس طبقه بندی های پاتولوژیک دارای انواع مختلفی هستند. این تومورها دارای شباهت های فراوانی با تومورهای پستانی انسان بوده و بر این اساس می توانند به عنوان مدل مناسبی برای مطالعه سرطان های پستان در انسان بکار روند.علی رغم اثبات اثرات ضد توموری سیترات علیه انواع مختلفی از سلول های سرطانی، اثرات این ترکیب روی سلول های تومور غدد پستانی سگ بررسی نشده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آپوپتوتیک و سیتوتوکسیک سیترات روی سلول های تومور غدد پستانی سگ(Mg-41CF) با استفاده از آزمون های Annexin-PI و MTT (احیای آنزیمی تترازول زرد رنگ به فورمازان ارغوانی در سلول های زنده) می باشد. نتایج آزمونMTT، مهار وابسته به دوز تکثیر سلول های Mg-41CFتوسط سیترات و مهار50 درصدی بقای سلول ها را در غلظت 26 میلی مولار ازسیترات، نشان داد. به علاوه درصد سلول های دچار آپوپتوز پس از تماس 48 ساعته سلول ها با غلظت50IC (مهار 50 درصدی بقای سلولی) سیترات (26 میلی مولار)، به طور معنی داری افزایش یافت )001/0 (P<. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد سیترات می تواند به عنوان یک درمان کمکی مناسب، همراه با سایر ترکیبات مورد استفاده در درمان سرطان غدد پستانی سگ استفاده گردد.
  کلیدواژگان: سیترات، آپوپتوز، تومور غدد پستانی سگ
|
 • Darabitabarf., Hedayatia., Salatia., Hosseinifar, H Pages 2021-2028
  Unsuitable water quality and pollutants in the water causing stress response and eventually occurs on physiological parameters of fish health and reduced immune function of fish, hence the use of vitamins seems like a very necessary safety supplier for improve immunity. 170 pieces of fish with an average weight of 170 grams was taken at 70 L tanks. Then fish were placed in 40 and 80 mg per liter concentrations of nanoparticles on two levels of vitamin C (400 and 800 mg per kilogram of food). Compatibility during was performed twice feeding during this period fish with commercial food were fed at a rate of 2% body weight per day. The water used in the workshop physicochemical factors including temperature C ° 20 ± 2, pH 7/2 ± 0/4 and dissolved oxygen 6/74 ± 0/2 and water hardness 185 ± 16 ppm was measured on a daily basis and fixed in all treatments were considered. The combination of 800 mg/kg of vitamin C and 40 mg/l of Nano simultaneously taking the cause of the protective effect of vitamin C by Nano zinc on liver damage so that damages were lower compared with other treatments. This study shows that the use of a suitable material such as vitamin C at high concentration, 800 mg per kg in the diet of rainbow trout, seems to be necessary and useful for increasing the antioxidant defense.
  Keywords: Nano Zinc oxide, Vitamin C, Liver tissue, Improve resistance
 • Shakeri Khamsehs., Arfaeef., Amini, K Pages 2029-2036
  Escherichia coli bacteria are the normal intestinal flora of warm-blooded animals. This harmless bacteria can evolve into pathogenic Escherichia coli by acquiring virulence genes through plasmids, transposons or bacteriophages. Pathogenic Escherichia coli can be transmitted from asymptomatic carriers to other animal and humans. Escherichia colis serotype O157:H7 has been recognized as the most important cause of hemolytic uremia syndrome. According to the close contact between cats and humans, this research conducted to study the presence of Escherichia coli serotype O157:H7 in non-diarrheic domestic cats. Escherichia coli were isolated from 101 fecal samples collected from healthy cats referred to veterinary clinics in Tehran. Isolated Escherichia coli confirmed by culture and biochemical test. Escherichia coli O157:H7 was detected by culture in chromomeric media culture and shiga toxin 1 and 2 genes were analyzed by multiplex polymerase chain reaction. Questionnaire data and test results were statistically analyzed. Escherichia coli O157:H7 which carrying shiga toxin 2 gene were detected in three samples. There was not statistically significant relationship between existence of Escherichia coli O157:H7 and variable sex breed, nutrition, contact, outdoor roaming and age (p
  Keywords: Escherichia coli, Cat, Shiga Toxin
 • Alipour Barzegars., Amouoghli Tabrizi, B Pages 2037-2050
  The aim of this study was to evaluate the preventive effects of Jujube (Ziziphus jujuba) extract on fatty liver disease induced by high fat diet in the rats. For this purpose, 80 male Wistar rats were randomly divided to 4 equal groups including: 1-Healthy control, 2-Feeding with high fat diet, 3-Feeding with high fat diet plus Clofibrate (320 mg/kg) treatment and 4- Feeding with high fat diet and treated with Jujube extract (200 mg/kg). Steatosis created by high fat emulsion (10 ml/kg). Different experimental groups compared considering serum biomarkers of liver tissue injury, hepatic antioxidant activity and liver histopathological changes. In the rats fed with high-fat diet, serum levels of hepatocellular enzymes significantly (P
  Keywords: Hepatic steatosis, Jujube (Ziziphus jujuba), Antioxidant, Rat
 • Emadi, S.R., Tajikp., Bolourchim., Eslampour, M.A Pages 2051-2056
  With progress in monitoring and controlling of contagious mastitis and with development of dairy farms the importance of environmental mastitis such as Streptococcus uberis has been increased. This study conducted to evaluate frequency of Streptococcus uberis in cows suffering from subclinical mastitis. Study was performed in 4 dairy farms in Tehran province. Samples were collected from cows with subclinical mastitis which diagnosed with CMT, and were sent for bacterial culture, DNA preparation with commercial kit and PCR assay. Final product was electrophoresed in 2 percent agarose gel with 80 V during 2 hours. A total of 64 of 85 samples had amplicons with a size of 445 bp. A total of 6.6% of cows were suffering from subclinical mastitis with Streptococcus uberis pathogen. In conclusion monitoring and control methods of mastitis with environmental agents such as Streptococcus uberis Should be more considered and also could use more accurate and faster molecular methods to differentiate it.
  Keywords: Dairy cow, PCR, Streptococcus uberis
 • Lotfif., Abedig., Asgharia., Sheykhin., Hesaraki, S Pages 2057-2062
  In this research eighteen male pigeons with an approximate age of two years and weight of 300 gm, were divided into three groups with six individuals per group. In group I the pigeons were given an intramuscular injection of ketamine 40 mg/kg body weight. Each pigeon in group II was given an IM injection of midazolam at 6 mg/kg body weight and ketamine at 40 mg/kg body weight within 5 min following the first injection were used. Also, in group III pigeons were given an IM injection of metamizole at 500 mg/kg body weight and ketamine at 40 mg/kg body weight in the same method was used. The serological and clinical changes in the three groups were evaluated. A record was maintained of the signs of clinical and serological changes in each group. In order to determine the depth of anesthesia in each group and within 5 min from the last injection, various clinical reflexes evaluated on the body of each pigeon. Also, serological examination of alkaline phosphatase (ALP), oxaloacetic transaminase (OT), glucose (GLU), lactate dehydrogenase (LDH), and gamma-glutamyl transferase (GGTf) were done. The results of clinical finding showed that there was significant difference (p0.05) in the mean values of ALP and OT. Finally, it seems that metamizole plus ketamine is comparatively the anesthesia drug of choice in birds.
  Keywords: Birds, Premedication, Ketamine, Metamizole, Midazolam
 • Mahdavis., Haj Azimians., Isa Zadeh, A.R., Babash Pourm., Shishehgar, R Pages 2063-2070
  Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common antibiotics and antimicrobial agents, researchers are finding antimicrobial agents with plant origin as alternative drugs. Antioxidants are the main factors in neutralizing free radicals and prevent the spread of chronic diseases and destruction of many foods. After preparing the ethanolic extract from leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh by maceration method, the antimicrobial effect of it was determined on Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolated from women’s urogenital tract infections and food stuff and Salmonella pullorum and Salmonella gallinarum isolated from birds cases by minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) methods. The antioxidant and reducing power effects of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were studied by DPPH(2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) assay. The least to most antimicrobial effects of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were seen against Salmonella pullorum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonellagallinarum, respectively. Antioxidant effect and reducing power of ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh were recorded less than BHT (Butylatedhydroxytoluene) in equal concentration (p
  Keywords: Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Ethanolic extract, Antimicrobial, Antioxidant
 • Vahidir., Farsinejada., Safi, S Pages 2071-2078
  Mammary tumors are among the most prevalent tumors in female dogs which according to the pathological classification have several types. These tumors have many resemblances to human tumors and can be used as a suitable model for study of human mammary tumors. Although the antitumor effects of citrate against a variety of cancerous cells has been proven, the effect of this substance against canine mammary tumor cells has not yet been analyzed. The aim of present study was to evaluate the apoptotic and cytotoxic effects of citrate on canine mammary tumor cells(CF41-Mg) by Annexin-PI and MTT tests (a yellow tetrazole is reduced to purple formazan in living cells), respectively. MTT data showed dose dependant inhibition of citrate on proliferation of CF41-Mg cells and 50%inhibitory concentration (IC50) of this substance at a dose of26mM. In addition, percentage of apoptotic cells significantly increased after 48 hours’ treatment with IC50 of citrate (P
  Keywords: Citrate, Apoptosis, Canine mammary tumor