فهرست مطالب

جغرافیای طبیعی - پیاپی 32 (تابستان 1395)
 • پیاپی 32 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل نصیری هنده خاله *، رحیم سرور، علی احمدی صفحات 1-16
  شهر میاندوآب یکی از شهرهای میانه اندام استان آذربایجان غربی است که هم زمان با دیگر شهرهای میانه اندام کشور با رشد روزافزون جمعیت و گسترش فیزیکی - کالبدی روبرو است.این شهر از تحولات کشوری در بخش اقتصادی و در سایر بخش ها متاثر گشته است و در این میان روند توسعه فیزیکی آن نسبت به سایر بخش های شهری کرد بیشتری یافته است؛ و این شهر دارای رشد فیزیکی پراکنده است. هدف این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهر میاندوآب است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی ونوع تحقیق کاربردی- توسعه ای می باشد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل های مکانی و از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GISاستفاده شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که وسعت و مساحت شهر میاندوآب در سال 1390 نسبت به سال 1335 حدود 15 برابر شده است که رقم قابل ملاحظه ای است و نشان دهنده رشد و توسعه بیش از بیش شهر میاندوآب در جهات مختلف می باشد. توان های محیطی حوضه زرینه رود کاملا بر روند توسعه فیزیکی شهر میاندوآب تاثیر داشته و این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را با توجه به اسکان شهروندان و رشد و توسعه بیش از بیش شهر میاندوآب قابل توجیه می باشد. به طوری که همه پهنه ها و جهات شهر میاندوآب جهت توسعه پایدار شهری کاملا مناسب نمی باشد بلکه جهات و پهنه های شمال و شمال شرقی از لحاظ پارامترها و توان های محیطی کاملا مناسب می باشند؛ و دیگر پهنه ها و جهت ها به صورت مناسب، تا حدودی مناسب و نامناسب اند. نقاط و جهات شمال و شمال شرقی شهرستان میاندوآب جهت توسعه فیزیکی از نظر توان های محیطی (پارامترهای محیطی) کاملا مناسب بوده و در اولویت اول توسعه قرار می گیرد و جهات جنوب شرق برای توسعه فیزیکی شهر نامناسب (به دلیل حاصلخیز بودن، شیب زیاد و نزدیکی به گسل و شبکه آبراهه ها و...) تشخیص داده شده است.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، پارامترهای محیطی، توسعه فیزیکی شهر، شهر میاندوآب
 • علی شکور *، علی شمس الدینی، لیلا توکلی صفحات 17-34
  فرایندهای طبیعی به ویژه ژئومورفولوژی نقش مهمی در در روند مکان یابی، برنامه ریزی و توسعه شهرها بر عهده دارد. به نحوی که از گذشته تاکنون سعی شده که بهترین مکان به لحاظ محیطی و ژئوموفولوژیک برای استقرار و روند توسعه فیزیکی شهرها در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر به بررسی ژئومورفولوژی کاربردی و نقش آن در توسعه فیزیکی بخش میمند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک های ارزیابی چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شده است. برای این کار معیارهای موثر از جمله: ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، سطح آب زیرزمینی، بافت خاک، فاصله از آبراهه و فاصله از گسل استفاده شده است. هر کدام از معیار های مورد بررسی طبق نظر کارشناسی و با استفاده از نرم افزار Experchoice وزن گذاری گردید. در نهایت با توجه به مقایسه تحلیلی، پهنه های مناسب وضع موجود شهر و نقشه ژئومورفولوژی منطقه بر اساس نقاط بحرانی با پهنه های مناسب حاصل از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که نقش عوامل ژئومورفولوژی در مکان گزینی بخش میمند بسیار موثرتر از دیگر عوامل محیطی بوده است. همچنین تحلیل داده ها نشان می دهد که بخش میمند و محلات مختلف آن در معرض تهدید عوامل مختلف محیطی قرار دارند. برخی از این عوامل نظیر شیب به صورت جدی محدودیت ایجاد نموده و شرایط نامناسبی را برای وقوع سایر مخاطرات محیطی نظیر حرکات دامنه ای فراهم می کند. بدین منظور باید به تبعیت از فرایندهای ژئومورفولوژیک روند گسترش شهر امتداد یابد.
  کلیدواژگان: شهر، توسعه شهری، ژئومورفولوژی شهری، میمند، نرم افزار GIS
 • موسی عابدینی*، نادر سرمستی صفحات 35-56
  با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع زلزله می تواند تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها را دچار وقفه نماید. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی ضریب آسیب پذیری کلان شهر تبریز در برابر زلزله با به کارگیری مدل همپوشانی وزنی و استفاده از معیارهای طبیعی و انسانی است. هم چنین با استفاده از امکانات تحلیلی GIS و ارائه سناریوی زلزله در میانگین شدت، به ارزیابی آسیب وارده به ساختمان ها و تلفات انسانی در برابر زلزله پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد کلان شهر تبریز از نظر خطر زلزله وضعیت مطلوبی نداشته و بیش تر قسمت های پرتراکم شهری به خصوص قسمت های شمالی و مرکزی شهر در پهنه های آسیب پذیری با خطر بسیار بالا و بالا قرار دارند. با فرض وقوع زلزله مطابق سناریوی فعالیت لرزه ای گسل تبریز، از کل جمعیت 1605884 نفری کلان شهر تبریز (سرشماری سال 1390) به تعداد تقریبی 1252589 نفر تلفات شب هنگام شامل 658412 نفر مردگان و 594177 نفر مجروحین در شرایط تخریبی کامل ساختمان ها برآورد شد. بر اساس نتایج، به تعداد تقریبی 626294 نفر تلفات روزهنگام شامل 329206 نفر مردگان و 297088 نفر مجروحین برآورد شد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، تلفات انسانی، کلان شهر تبریز، GIS
 • احمدعلی خرم بخت* صفحات 57-70
  وجود آب و بهره مندی مستمر از آن همواره در موجودیت سکونتگاه های روستایی و پایداری این جوامع نقش اساسی ایفا نموده است. در حال حاضر، حفاظت از منابع آب و بهره برداری بهینه از آن به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است. این مسئله به ویژه با وقوع خشکسالی های اخیر از ابعاد وسیع تری برخوردار شده است. بنابراین ضرورت دارد که با مطالعات موردی در نواحی مختلف، ارزش و اهمیت عامل آب در موجودیت و توسعه جوامع انسانی مورد بازشناسی قرار گیرد،زیرا شناخت و تحلیل جنبه های مختلف این مسئله و افزایش آگاهی های عمومی در مورد آن می تواند زمینه ساز موفقیت راهکارهای استحصال و مصرف بهینه آب باشد.در این تحقیق به بازشناسی نقش و اهمیت عامل کیفیت آب زیرزمینی در توسعه روستایی شهرستان خنج واقع در استان فارس پرداخته شد.پس از تقسیم این شهرستان به هفت منظومه روستایی و سنجش سطح توسعه آنها بر مبنای مدل موریس، با استفاده از نرم افزار SPSSضریب همبستگی بین سطح توسعه روستایی و کیفیت منابع آب زیرزمینیمحاسبه گردید. نتیجه بررسی نشان داد که عدم اطمینان به بارش سالانه در شهرستان خنج، باعث شده که فعالیت و معیشت در سطح روستاهای این منطقه به استحصال آب زیرزمینی، آن هم با کیفیت های قابل استفاده، متکی بوده و درجه توسعه منظومه های روستایی این شهرستان با آب زیرزمینی از ضرایب همبستگی بیش از 0/70 برخوردار است. بنابراین، با عنایت به وابستگی بالای توسعه روستایی این منطقه به عامل آب زیرزمینی،اتخاذ راهکارهای استحصال و مصرف بهینه آب زیرزمینی خواهد توانست با صرفه جویی در مصرف این عامل حیاتی و افزایش آب قابل دسترس، ظرفیت های جدیدی برای ارتقاء توسعه روستایی فراهم نماید.
  کلیدواژگان: استان فارس، شهرستان خنج، مدل موریس، توسعه روستایی
 • عبدالعلی کمانه، مهدی نارنگی فرد *، احمد مزیدی، غلامعلی مظفری صفحات 71-88
  بکارگیری منطق آشوب، برخال و فازی در شناخت بسیاری جزئیات در پدیده های طبیعی که تاکنون غیر قابل توضیح و توصیف بودند، سودمند و راه گشاست. در این چارچوب با هدف تعیین دینامیک تعادلی ساختار حاکم بر رفتار بلند مدت (1951-2014) فراسنج ماهانه و سالانه بارش در ایستگاه همدید شیراز از تحلیل توابع غیر خطی سیمپلکسی بارش استفاده شد. به این منظور جهت تحلیل منطق حاکم بر بارش ایستگاه شیراز از روند جبری فراوانی رخداد هر یک از مقادیر واقعی بارش ماهانه و سالانه در یک ماتریس وتری استفاده گردید، سپس همبستگی میان درون دادها (x) و برون دادها (y) توابع مثلثاتی ناشی از ماتریس وتری مقادیر مطلق بارش و فراوانی رخداد آن محاسبه و ضوابط مورد نظر استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد دینامیک بارش ماهانه شیراز با استدلال به جبر سیمپلکسی به صورت تابع Y = 0/5717x-906 تعریف می گردد و با توجه به اینکه همبستگی بین درون داد و برون داد سیمپلکسی ناشی از ماتریس وتری در بالاترین حد خود در میان توابع محاسبه شده و با رعایت دوره گردش 2kΠ در ضابطه پولی نومیال مثلثاتی با درجه دو نسبت به بردارهای x & y با همبستگی بیش از 5/0 می باشد (6/0)، بنابراین ساختار حاکم بر فراسنج بارش ماهانه از تابع برخالی پیروی می نماید. این روند در قالب زمان سالانه نیز از همین ساختار پیروی می کند. به عبارت دیگر ساختار ماهانه و سالانه فراسنج بارش در شیراز از ساختار آشوبی به سمت ساختار برخالی و از حالت ناتعادلی به عدم تعادل میل می نماید.
  کلیدواژگان: رفتار بارش، آشوب، برخال، ایستگاه همدید شیراز
 • هادی نیری*، خبات امانی، اختر امانی صفحات 89-104
  فعالیت های زمین ساختی در خرد شدن سنگ ها موثر بوده و غالبا باعث تغییر در مورفومتری و جورشدگی رسوبات رودخانه ها می شوند. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تاثیر تکتونیک و گسل های فعال بر بافت و جورشدگی بار رسوبی رودخانه قشلاق در حدفاصل سدهای قشلاق و ژاوه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. جهت نیل به اهداف مورد نظر ابتدا مطالعات میدانی صورت گرفته و از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی 1:25000، نقشه زمین شناسی 1:100000 و گزارش های موجود استفاده شد. روش کار بدین صورت بود که در محدوده تقاطع گسل ها و رودخانه نمونه های رسوب برداشت شد. پس از خشک شدن، در دستگاه شیکردر هفت مقیاس غربال گردیده و شاخص های موقعیت و پراکندگی مربوط به هرکدام از نمونه ها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که گسل ها سبب افزایش شیب بستر و افزایش نیرو و سرعت آب شده که نتیجه آن حمل انتخابی ذرات رسوب و کاهش شدید جورشدگی است.
  کلیدواژگان: رسوب، تکتونیک، اندازه ذره، قشلاق، رودخانه
 • شهمراد علیزاده*، حسین محمدی، پرویز کردوانی صفحات 105-122
  عوامل متعددی درپیدایش خشکسالی موثرند،که تغییر ودخالت درآنهابه منظورجلوگیری ازیروز ووقوع آنها،از توان بشر خارج وغیرممکن است.روی همین اصل،امکان داردکه این شرایط درهرمنطقه از سطح کره زمین درکشور های غنی وفقیر ،مرطوب وخشک ،پیشرفته ودرحال توسعه وغیره اتفاق افتد.در این تحقیق داده های هواشناسی جمع آوری شده از 19ایستگاه های هواشناسی در طی 2003-1961ایرانو با استفاده از یک شاخص مرکب (CI) از خشکسالی های هواشناسی به تجزیه وتحلیل ویژگی های زمانی و مکانی خشکسالی در ایران پرداخته شد. فرکانس وقوع، حوزه و شدت خشکسالی هواشناسی محاسبه و برای آشکار ساختن الگوهای وقوع زمانی و مکانی در بخش های مختلف موردبررسی قرارگرفتند و سپس با رویکرد پویایی سیستم اقدام به شبیه سازی اثرات در جنبه های مختلف گردید.مقادیر ETo در همه ایستگاه ها در ماه ژولای به بیشترین مقدار خود رسیده است. همچنین در تمامی ایستگاه ها، مقادیر ETo از ماه ژانویه تا ژولای افزایش و سپس تا ماه دسامبر کاهش یافته است.متوسط سالانه کل EToایران در دوره 1961 تا 2003 حدود 1154 میلی متر می باشد. متوسط سالانه ETo در ایران روندی صعودی با 9/2 میلی متر بر سال (mm/yr) در طول این دوره را نشان داد. بیشترین مقدار EToدر سال 1970 (mm/yr 1309) و سپس در سال های 1999 و 2001 (mm/yr 1308) اتفاق افتاده است و کمترین مقدار آن در سال های 1979 (mm/yr 893) و 1990 (mm/yr 974) مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سیستم دینامیک، ETo، خشکسالی، مدلسازی خشکسالی، روش IDW، تغییرات اقلیمی
 • علیرضا عرب عامری*، کورش شیرانی، امیرحسین حلبیان صفحات 123-140
  هدف از این پژوهش تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های آماری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنوب غرب استان اصفهان، حوضه ونک می باشد. نخست، موقعیت زمین لغزش ها در منطقه مطالعاتی با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و پیمایشات میدانی متعدد تعیین گردید. از 200 زمین لغزش شناسایی شده 140 مورد (70٪) به صورت تصادفی برای اجرای مدل و 60 مورد (30٪) برای صحت سنجی مدل مورد استفاده قرار گرفت. عوامل موثر در زمین لغزش شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، بارندگی، فاصله از گسل، تراکم آبراهه، فاصله از جاده و کاربری اراضی از پایگاه داده های مکانی استخراج گردید. با استفاده از این فاکتورها، حساسیت زمین لغزش و وزن هر فاکتور بوسیله روش های رگرسیون لجستیک، تراکم سطح و فاکتور اطمینان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج ارزیابی مدل ها با استفاده از روش جمع کیفی نشان داد مدل تراکم سطح بالاترین میزان جمع کیفی (35/0) و بعد از آن مدل های فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک به ترتیب با مقادیر جمع کیفی 29/0 و 11/0 در رده های بعدی قرار گرفتند. تفسیر نقشه های زمین لغزش نشان داد که پارامترهای طبقات ارتفاعی، بارندگی و جهت شیب نقش اصلی را در وقوع زمین لغزش ها در منطقه مورد مطالعه بازی می کنند. این نقشه های حساسیتزمین لغزش می تواند به منظور برنامه ریزی کاربری اراضی، ساخت جاده در آینده و کاهش خطرات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، زمین لغزش، روش های آماری، شاخص جمع کیفی، حوضه ونک
|
 • Esmaeil Nasiri Hendeh Khaleh *, Rahim Sarvar, Ali Ahmadi Pages 1-16
  Environmental Research And Talent Development Programs Necessary Powers Avoidance Is Inevitable. The Environmental Assessment As a Key Component In Development Plans And Land Use Planning Powers Is, In This Study The Environment Of The Basin Zarineh To Assess The Appropriateness Of Zoning and Environmental Parameters For The Physical Development Of The City Mentioned Is Evaluated. Sect City Of Miandoab In Terms Of Sustainable Urban Development, The Elements And Environmental Factors Such As Altitude, Soil, Slope, Climate, Temperature, Precipitation, etc. As Indicators Of The Physical Development Of The City Is a County-Prone But Terms Environmental Development Of The City In All Its Parts Is Not Possible. The City Is Mentioned Both In The Country And Economic Developments In Other Sectors Have Been Affected And, In The Process Of Physical Development Compared To Other Parts Of The City Even More. The Method Of Collecting Information On The Library, Documentation And Development Of Applied Research And To Analyze Spatial Data Analysis Software From Geographic Information Systems GIS Have Been Used Data Analysis And Weighted Layer Parameters Such As Slope, Fault, Drainage Networks, Communication Networks, And Distance Of The City's Land Use, Elevation And Using Software To Locate The Export Choice We Have. The Findings Show That The Areas North And East Of The City Mentioned For Balanced And Sustainable Growth And Development Is Quite Appropriate And Inappropriate Urban Development Zones In The South East And East And West Zones To The Extent Appropriate And North West, South West, Are Suitable
  Keywords: Power, Environmental, Sustainable Urban Development, Physical Development, Zarineh River Basin, City Of Miandoab
 • Ali Shakor *, Ali Shamsodini, Leila Tavakoli Pages 17-34
  Geomorphological processes are particularly important role in the localization process, is responsible for planning and urban development. NhvyKh the past to try to be the best place for the establishment and development of the physical urban environment and Zhyvmvfvlvzhyk be considered. The present study investigated the role of applied geomorphology and physical development of Meymand using geographic information system (GIS) and multi-criteria evaluation techniques Analytical Hierarchy Process (AHP) is discussed.To do this effectively measures such as elevation, slope, aspect, lithology, land, surface water, groundwater, soil texture, drainage and distance from the fault has been used. Each of the criteria examined by experts and using the Software was founded Experchoice weight. Finally, with regard to the comparative analysis of the present situation in the appropriate area and geomorphological map based on the critical points in the appropriate area of ​​AHP and GIS was used. The results suggest that the role of geomorphology in Meymand localization is much more effective than other environmental factors.Data analysis and interpretation of maps show the different neighborhoods of the city and its Meymand are threatened by various environmental factors. In order to comply with the expansion of the city along the geomorphologic processes.
  Keywords: city, urban development, urban geomorphology, Meymand, Software GIS
 • Mussa Abedini *, Nader Sarmasti Pages 35-56
  Due to population growth and increasing urbanization, the earthquake could cause heavy casualties and urban development will be interrupted. The main objective of this study is to assessment the vulnerability of Tabriz against earthquake with weighted overlap and use of natural and human factors. Also, casualties are modeling against earthquake the use of GIS analysis and presentation of scenario earthquake severity of the damage to buildings. The results of this study indicate that the risk of Tabriz earthquake is not a good situation and much of the densely populated northern and central parts of the city, especially in areas with high vulnerability. Assuming earthquake seismic activity fault scenario according to Tabriz, the total population of 1605884 people in Tabriz (Census 1390) to approximately 1252589 casualties were estimated at night including 658412 people dead, 594177 people injured. Based on the results, the approximate number of 626294 casualties was estimated at day including 329206 people dead and 297088 people injured.
  Keywords: Vulnerability, earthquake, casualties, Tabriz metropolitan, GIS
 • Ahmadali Khorrambakht * Pages 57-70
  Presence and continuous operationof water has playan essential role in existence and stability of rural settlements. Today, conservation and optimal utilization of water resources is an important global issue. This problem has become more acute especiallydue to occurrence recent droughts. Therefore, It is necessary to recognize the value and importance of water for existence and development of human societies by case studies of different areas, because recognition and analysis of various aspects of this problem and increasing public awareness can promote extraction and optimal usage of water.In this study, the role and significance of groundwater quality for rural development of Khonj county –located in Fars province– has been discussed. After dividing the region into seven rural systems and evaluation of their development based on Morris model, the correlation coefficient between rural development and groundwater quality was calculated by SPSS program. The result was that because ofuncertainty annual rainfall, rural activities and livelihoods is depends on extraction of usable underground water, and degree of rural development of Khonj county has a correlation of more than 70% with groundwater quality. Therefore, with regard tohigh dependence of rural development with underground water, strategies for extraction and optimal usage of groundwater leads tosaving this vital factor and increase available water, and finally would provide new capacities for further rural development.
  Keywords: Fars province, Khonj county, Morris Model, Rural Development
 • Abdolali Kamane, Mahdi Narangifard *, Ahmad Mazidi, Gholamali Mozafari Pages 71-88
  Applying the logic of chaos, fractal and fuzzy understanding of many details natural phenomena so far unexplained and were described as helpful and resourceful. In this framework with the aim of determining the equilibrium dynamics governing the behavior of long-term structural (1951-2014) monthly and annual rain in Shiraz synoptic stations parameters of nonlinear analysis functions simplex is used. In order to analyze the logic of the Shiraz station is the process algebraic of frequency of occurrence of each of the real values of monthly and annual rain in a chordal matrix was used, Then the correlation between the inputs (x) and outputs (y) trigonometric functions resulting from chordal matrix absolute values of rain and the frequency of their occurrence calculation was extracted the desired Criteria. Research findings showed that the dynamics of monthly rain Shiraz argument simplex to algebra as a function of Y = 0/5717x-906 is defined And given that the correlation between the input and output simplex is at its highest among the functions resulting from chordal matrix calculation and compliance with the Criteria 2kΠ cycle trigonometric quadratic polynomial than the vectors x & y with a correlation more than 0/5 (0/6) is, Therefore governing structure of the fractal parameters of monthly rain will be followed. This is process annual time format follows the same structure. In other words structure monthly and annual rain in Shiraz parameter of the chaos structure to the fractal structure and of Disequilibrium to Nonequilibrium desire is
  Keywords: behavior rain, chaos, fractal, Shiraz synoptic stations
 • Hadi Nayyeri *, Khabat Amani, Akhtar Amani Pages 89-104
  Tectonic activity in crushed stone is effective and often lead to changes in morphometry and river deposits are sorted. The aim of this study is to evaluate the effect on active tectonics and faults and sorted sediment barriers between theGheshlaghdam and Zhavh dam using descriptive and analytical. In order to achieve the objectives of the first field studies and tools such as topographic maps of 1: 25,000 geological map of 1: 100,000 and reports were available. Methods In this way, at the intersection of faults and river sediment samples were collected. After drying sample, the shaker set in seven scale and position and dispersion measures were calculated for each sample. The results show that an increase in the slope of the ground faults and increase power and speed of the water as a result of the selective transport of sediment particles and a sharpdecline is sorted.
  Keywords: sediment, tectonic, grain size, Gheshlagh, river
 • Shahmorad Alizadeh *, Hosein Mohammadi, Parviz Kardavani Pages 105-122
  Several factors in the development of effective drought , which change and intervene in order to keep them from victory and their occurrence , and it is impossible to be foreign humanOn the same principle, the possibility that lives up to these requirements in any region of the Earth's surface country rich and poor, wet and dry, developed and developing, etc. occur.In this study, meteorological data gathered from 19 weather stations in Iran during 2003-1961 using a composite index (CI) of meteorological drought analysis of spatial and temporal characteristics of drought in Iran. The frequency, scope and severity of drought calculated to reveal the spatial and temporal patterns in different sectors were examinedAnd then the system dynamics approach was to simulate the effects of different aspects. . ETo values in all stations in July reached its highest value. In all stations, ETo values from January to July increased and is then reduced until December. ETo Iran in the period 1961 to 2003 the average annual total is about 1154 mm. The annual average of 9.2 millimeters per year upward trend in Iran ETo (mm / yr) during the period indicated. Most of ETo in the year 1970 (mm / yr 1309) and then in 1999 and 2001 (mm / yr 1308) happened and minimum on the years 1979 (mm / yr 893) and 1990 (mm / yr 974) Find respectively.
  Keywords: System Dynamics, ETo, drought, drought modeling, methods IDW, climate
 • Alireza Arab Ameri *, Koorosh Shirani, Amir Hosein Halabiyan Pages 123-140
  The aim of this study is to produce landslide susceptibility mapping by Statistical models based on geographic information system (GIS) in the Southwestern of Isfahan Province,Vanak basin. First, the landslide locations were identified in the study area from interpretation of aerial photographs and multiple field surveys. 140 cases (70 %) out of 200 detected landslides were randomly selected for modeling, and the remaining 60 (30 %) cases were used for the model validation. The landslideconditioning factors, including slope degree, slope aspect, altitude, lithology, rainfall, distance to faults, density of streams, distance to road and land use were extracted from the spatial database. Using these factors, landslide susceptibility and weights of each factor were analyzed by logistic regression, density area and Certainty Factor models. The results of the models assessment showed that area density method by applying quality sum index (QS) is the highest value (0.35), then certainty factor and Logestic Regression are values of 0.29 and 0.11 in the next category, respectively. The interpretation of the susceptibility map indicated that altitude, rainfall and slope aspect play major roles in landslide occurrence in the study area These landslide susceptibility maps can be used for planning of land use , future road construction and hazard mitigation purpose.
  Keywords: Evaluation, landslide, Statistical models, quality sum index, Vanak basin