فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 53 (زمستان 1395)
 • پیاپی 53 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا برومند، رمضانعلی جعفری، منصور میاحی صفحات 5-12
  صنعت طیور کشور ایران از سال 1377 درگیر بیماری آنفلوانزای پرندگان می باشد. بروز بیماری با تلفات بالا این تصور را ایجاد کرده است که ویروس آنفلوانزا در سطح مزرعه دچار تغییرات ژنتیکی شده است. در این مطالعه سه ویروس آنفلوانزای طیور (H9N2) جدا شده از گله های آلوده با تلفات بالا مورد شناسایی ملکولی قرار گرفتند. قطعه 488 جفت باز در این ویروس ها که در بر گیرنده ی بخش میانی ژنوم پروتئین هماگلوتینین بود به روش RT-PCR تکثیر و سپس تعیین توالی نوکلئوتید انجام گرفت. آنالیز نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه نشان دهنده ی وجود سه ویروس بسیار شبیه به یکدیگر ولی متمایز از همدیگر بود. آنالیز فیلوژنی قطعه 488 جفت باز محصولات گزارش شده از سایر نقاط جهان نشان داد، ویروس های آنفلوانزای طیور ایران رابطه ی بسیار نزدیکی با یکدیگر داشته و به احتمال فراوان دارای منشاء یکسانند. بیش ترین شباهت اسید های آمینه این ویروس ها به ترتیب با ویروس های آنفلوانزای طیور کشور هند (99 و 97 درصد)، تونس (99 درصد) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ویروس های آنفلوانزای طیور ایران شبیه ویروس های غیر بیماری زای H9N2 از دودمان اوراسیایی بوده و تغییرات ژنتیکی در ژن هماگلوتینین موجب به وجود آمدن پاتوتیپ جدید نشده است.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزا، پروتئین هماگلوتینین، H9N2، آنالیز فیلوژنی
 • صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سیدعلی جوهری صفحات 12-20
  نرخ بالای تلفات در مراحل جنینی و لاروی قزل آلای رنگین کمان در ایران با تنش های دوره ی انکوباسیون در ارتباط است. در مطالعه ی حاضر اثر دستکاری تخم های لقاح یافته بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل آلای رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای اعمال تیمار دستکاری، تخم های لقاح یافته در زمان 10 دقیقه پس از لقاح، در یک حمام آبی دارای آب 12 درجه ی سانتی گراد و همراه با هوادهی به مدت 10 دقیقه غوطه ور گردیدند. تخم های لقاح یافته ای که مورد دستکاری قرار نگرفتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دستکاری تخم ها پس از لقاح می تواند بازماندگی تخم ها در دوران انکوباسیون را کاهش دهد (05/0p<). علاوه بر این، دستکاری تخم ها تغییراتی را در میزان افزایش وزن، میزان پروتئین، میزان خاکستر و پروفایل اسیدهای چرب بچه ماهیان پرورشی ایجاد نمود (05/0p<). میزان اسید چرب اشباع پالمیتیک (16:0C) و پالمیتولیئک (16:1C) در گروه تیمار افزایش یافته و با گروه شاهد اختلاف معنی داری داشت (05/0p<). اسیدهای چرب امگا 6 نظیر آراشیدونیک اسید (6n-20:4C)، لینولئیک اسید (6n-18:2C) و گاما لینولئیک اسید (6n-18:3C) در گروه تیمار افزایش یافته و با گروه شاهد اختلاف معنی دار داشت (05/0p<). در این مطالعه به طور کلی میزان اسیدهای چرب اشباع در اثر تنش افزایش و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع کاهش یافت که این امر روی کیفیت محصول تولیدی و ارزش غذایی آن تاثیر زیادی دارد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، تنش، بازماندگی، کیفیت لاشه
 • سیده میثاق جلالی، محمد راضی جلالی، بهمن مصلی نژاد، نیما برون صفحات 21-30
  آهن یک عنصر ضروری برای اکثر موجودات زنده است و در بسیاری از روندهای متابولیک از جمله انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین و میوگلوبین و نیز به عنوان جزئی از ساختار بسیاری از آنزیم ها نقش حیاتی ایفا می کند. با توجه به عدم وجود مطالعات کافی در مورد آهن سرم در سگ های منطقه ی اهواز، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با تابلوی خونی در سگ های خانگی شهرستان اهواز انجام گرفت. برای این منظور از تعداد 120 قلاده سگ به ظاهر سالم (از نظر بالینی) ارجاعی به بخش داخلی دام های کوچک، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خون گیری به عمل آمد. ارزیابی خون شناسی (شمارش کامل سلول های خونی) انجام گرفت و علاوه بر آن، شمارش رتیکولوسیت ها، با استفاده از رنگ آمیزی حیاتی گسترش های خونی و بررسی میکروسکوپی انجام گردید. میزان آهن سرم، ظرفیت تام اتصال آهن و درصد اشباع آهن نیز در نمونه های سرمی سنجیده شد. در این مطالعه میانگین میزان آهن سرم در حیوانات مورد بررسی 29/7±14/81 میکروگرم در دسی لیتر به دست آمد. همچنین کمبود آهن در 20 درصد از سگ های مورد مطالعه مشاهده گردید. کاهش آهن سرم با تغییرات عمده ی تابلوی خونی شامل کاهش غیرمعنی دار هماتوکریت، هموگلوبین و میانگین حجم سلولی همراه بود (05/0p>) در حالی که تعداد ترومبوسیت ها به طور غیرمعنی دار (05/0p>) و لکوسیت ها به طور معنی دار (05/0p<) افزایش یافته بود. با این وجود، افزایش رتیکولوسیت ها و افزایش ظرفیت تام اتصال آهن در این سگ ها مشاهده نگردید. همچنین در این مطالعه شاخص جنس، واجد بیش ترین اثرات بر میزان آهن سرم و تابلوی خونی بود به طوری که میزان آهن و درصد اشباع آهن، هماتوکریت، هموگلوبین و متوسط هموگلوبین سلولی در حیوانات نر به طور معنی داری کم تر از ماده بود (05/0p<). این در حالی بود که تفاوت معنی داری بین نژادهای بزرگ و کوچک و سنین مختلف از این نظر مشاهده نشد (05/0p>).
  کلیدواژگان: آهن سرم، TIBC، هموگرام، سگ، اهواز
 • محمدرضا جمالی، محمدرضا قربانی، احمد طاطار، سمیه سالاری، مرتضی چاجی صفحات 31-41
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه های خونی و خصوصیات استخوان درشت‏نی مرغان تخم گذار با یک صد و بیست قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سویه ی تجاری های‏لاین (W36) از سن 44 تا 52 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد و جیره هایی با سطوح صفر (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد پودر خرفه دریافت کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر افزودن پودر خرفه به جیره ی مرغان تخم گذار جمعیت باکتری های اشریشیا کلی و کلی‏فرم موجود در سکوم به طور معنی‏داری نسبت به گروه شاهد کاهش و جمعیت باکتری های لاکتوباسیل افزایش یافت (05/0P≤). استفاده از سطوح مختلف پودر خرفه تاثیر قابل ملاحظه ای بر غلظت تری‏گلیسرید و کلسترول سرم خون نداشت (05/0P). این مطالعه نشان داد که افزودن پودر خرفه به جیره می تواند اثرات مثبتی بر جمعیت میکروبی سکوم و وضعیت استخوان درشت‏نی مرغان تخم گذار داشته باشد.
  کلیدواژگان: پودر خرفه، فلور میکروبی، متابولیت های خونی، مواد معدنی استخوان، مرغان تخمگذار
 • آریا رسولی، محمد نوری، بابک محمدیان، هادی کلانتر، سید رضا فاطمی طباطبایی، فرید براتی صفحات 42-51
  در مطالعه ی کشتارگاهی حاضر، فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در غده ی تیروئید و سطح هورمون های تیروئیدی در مادر و جنین گوسفند در دو فصل گرم و سرد در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، به صورت جداگانه از گوسفندانی که دوره ی آبستنی خود را در فصول سرد و یا گرم سال گذرانده بودند نمونه گیری انجام شد. پس از مراجعه به کشتارگاه به صورت تصادفی از 29 راس میش آبستن و جنین های آن ها در پایان فصل سرد (اسفند ماه) و از 25 راس میش آبستن و جنین های آن ها در پایان فصل گرم (مهر ماه) نمونه ی خون و غده ی تیروئید اخذ گردید. میزان سرمی هورمون های تیروئیدی T3 و ‏T4 به روش الیزا اندازه گیری شد و غدد تیروئید مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی فراوانی بالایی از جراحات تیروئیدی در میش ها و جنین های آن ها بود. انواع مختلفی از جراحات نظیر کیست، هایپرپلازی فولیکولار، دژنرسانس فولیکولار، خونریزی و التهاب و گواتر کلوئید در میش ها و جراحاتی نظیر کیست، پرخونی و دژنرسانس فولیکولار در جنین ها مشاهده گردید. فصول سرد و گرم دارای اثر معنی دار بر فراوانی ضایعات تیروئیدی در میش های آبستن و جنین آن ها نبودند. میانگین سطح سرمی هورمون های T3 و T4در میش های آبستن و جنین های آن ها در دو فصل سرد و گرم اختلاف معنی داری نداشتند. در مدل مورد تحقیق، وجود ضایعه در تیروئید اثر معنی داری بر روی مقادیر T3 و T4 مادر نداشت در صورتی که در همین مدل، وجود ضایعه در تیروئید جنین ها باعث افزایش ترشح هورمون T3 و T4 شده بود.
  کلیدواژگان: تیروئید، هورمون، میش، جنین، هیستوپاتولوژی
 • مصیب شلایی، سید محمد حسینی صفحات 52-63
  دو آزمایش جداگانه به منظور بررسی اثر استفاده از مکمل های آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر اسیدیته و مورفولوژی روده ی باریک و همچنین مواد معدنی استخوان درشت نی و مقاومت آن در جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار انجام گرفت. در آزمایش اول تعداد 160 قطعه جوجه ی گوشتی نر سویه ی راس 308 با پنج تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز و در آزمایش دوم تعداد 160 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سویه های-لاین (W-36) با پنج تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار از سن 32 تا 42 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. در انتهای دوره ی آزمایش از هر تکرار 2 قطعه جوجه ی گوشتی و مرغ تخم گذار به منظور بررسی بافت شناسی روده ی باریک و خصوصیات استخوان درشت نی کشتار گردید. نتایج نشان داد، مکمل اسید آلی باعث کاهش معنی دار pH دئودنوم و ژژنوم در هر دو گروه جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار گردید (05/0P<). طول ویلی و نسبت طول ویلی به عمق کریپت در جوجه های گوشتی تحت تاثیر مکمل پروبیوتیک افزایش معنی دار (05/0P<) و در مرغان تخم گذار افزایش غیرمعنی داری پیدا کرد. درصد کلسیم استخوان درشت نی جوجه های گوشتی در اثر مصرف مکمل اسید آلی افزایش معنی داری پیدا کرد (05/0P<). در مرغان تخم گذار نیز مکمل اسید آلی باعث افزایش معنی دار درصد خاکستر استخوان درشت نی شد (05/0P<). نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از مکمل پروبیوتیک باعث بهبود خصوصیات مورفولوژی روده ی باریک جوجه های گوشتی و مکمل اسید آلی باعث بهبود خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار گردید.
  کلیدواژگان: استخوان درشت نی، جوجه های گوشتی، مرغان تخم گذار، مکمل های غذایی، مورفولوژی روده
 • فریدون صابری افشار، محمد راضی جلالی، حمیده سعید جو، بهمن مصلی نژاد، مهدی پور مهدی بروجنی صفحات 64-78
  به منظور ارزیابی تغییرات الکتروکاردیوگرام و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم متعاقب عمل پیوند ایلئوم به مثانه، ده قلاده سگ سالم، بالغ، نژاد مخلوط و از هر دو جنس (7 قلاده نر و 3 قلاده ماده) با وزن 24-15 کیلوگرم انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان و کنترل تقسیم گردیدند. در گروه درمان حدود 50 درصد از مثانه برداشته شد و آنگاه با استفاده از روش Lamesh و Dociu بلافاصله پیوند ایلئوم به مثانه انجام گرفت و در گروه کنترل پس از برداشتن یک قطعه از ایلئوم، بدون انجام عمل برداشت مثانه و پیوند روده به آن، مسیر روده ای مجددا به هم آناستوموز گردید. خون گیری جهت اندازه گیری ازت اوره ی خون، کراتینین، اسید اوریک، کلسیم، فسفر، کلر، سدیم و پتاسیم در زمان قبل از جراحی انجام شد و در روزهای 1، 3، 7، 14، 21، 28، 35، 42 و 49 پس از جراحی تکرار گردید. همچنین ثبت الکتروکاردیوگرام در زمان قبل از جراحی و روز های 7، 14، 21، 28، 35، 42 و 49 پس از جراحی صورت گرفت. ازت اوره ی خون، اسید اوریک و فسفر افزایش معنی داری را نشان دادند. سایر فاکتورهای خونی تغییرات معنی داری را آشکار نساختند. در الکتروکاردیوگرام هیچ گونه آریتمی و بی نظمی مشاهده نگردید. علی رغم برخی تغییرات بیوشیمیایی سرم، می توان نتیجه گرفت که ایلئوم برای پیوند با مثانه در سگ ها به منظور افزایش حجم آن قطعه ای ایده آل است و حداقل در این مطالعه تغییرات بیوشیمیایی سرمی هیچ تاثیر قابل مشاهده ای در الکتروکاردیوگرام نشان نداد.
  کلیدواژگان: پیوند، ایلئوم، مثانه، تغییرات بیوشیمیایی، الکتروکاردیوگرام، سگ
 • نعیم عرفانی مجد، سمیرا تیمورپور، قدرت الله محمدی، سید رضافاطمی طباطبایی صفحات 79-89
  گیاهان فیتواستروژن ، دارای ترکیبات شبه استروژنی بوده و اثرات متفاوتی بر دستگاه تولیدمثلی دارند. یونجه که حاوی ترکیبات فیتواستروژنی است، یکی از مهم ترین علوفه های گروه لگومینه ی جهان با نام علمی Medicago sativa بوده که مورد استفاده انسان نیز می باشد. با توجه به این که گزارش های گوناگونی در مورد اثرات یونجه بر اندام های تولیدمثلی وجود دارد، هدف از این مطالعه بررسی اثرات هیستومورفومتریک یونجه بر کیسه ی منی موش صحرائی بالغ می باشد. در مطالعه ی حاضر 30 سر موش نر بالغ به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شده و هر گروه به سه دسته ی 5 تائی تقسیم گردیدند. گروه های کنترل فقط با 140 گرم کنسانتره (پلیت) و گروه های درمان با 80 گرم کنستانتره و 300 گرم یونجه ی تازه به صورت روزانه تغذیه شدند. سپس در زمان های 30، 45 و 60 روز، کیسه ی منی موش ها خارج و مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مطالعات ماکروسکوپی، با روش تهیه ی مقاطع پارافینی، برش هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و مورد رنگ آمیزی معمول H&E و PAS قرار گرفتند. وزن کیسه ی منی موش های گروه های درمانی اول و دوم به ترتیب با (01/0>P) و (05/0>P) نسبت به گروه های کنترل خود، کاهش معنی داری نشان دادند ولی این اختلاف در گروه درمانی سوم نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود. در مطالعات میکرومتری ضخامت کل دیواره و طبقه ی عضلانی گروه های درمانی دوم و سوم نسبت به گروه کنترل خود تفاوت معنی داری نداشت اما گروه درمان اول نسبت به کنترل اول افزایش معنی داری (01/0>P) داشت. ضخامت بافت پوششی گروه های درمان دوم و سوم نسبت به گروه های کنترل خود افزایش معنی داری (05/0>P) داشت ولی گروه درمان اول نسبت به کنترل تفاوت معنی داری نداشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از یونجه ی تازه، به مدت 30، 45 و 60 روز سبب تغییراتی بر بعضی از مشخصه های میکروسکوپی و ماکروسکوپی کیسه ی منی شده، اما در مجموع این تغییرات در ساختار پارانشیم کیسه ی منی بسیار خفیف بوده و بر عملکرد غده تاثیر قابل توجهی ندارد.
  کلیدواژگان: هیستومیکرومتری، کیسه منی، یونجه، موش صحرایی
 • محمد فرجامپور، سیامک پارسایی، رضا نقی ها، مختار خواجوی صفحات 90-99
  محدودیت کاربرد آنتی بیوتیک ها در دام و انسان باعث افزایش تمایل به جایگزینی آن ها با ترکیبات موثر گیاهی شده است. برای بررسی اثر دارویی گیاه چویل بر فلور طبیعی روده کوچک و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی، 476 قطعه جوجه مرغ یک روزه گوشتی سویه کاب 500 به طور تصادفی به 7 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 17 قطعه جوجه اختصاص داده شدند. به جوجه ها جیره پایه یکسان با 0 درصد (کنترل)، 4/0 و 8/0 درصد از پودر چویل در روزهای 1 تا 28 (S)، 29 تا 42 (F) و 1 تا 42 (A) روزگی، خورانده شد. جهت بررسی پاسخ ایمنی هومورال، گلبول قرمز گوسفند در روز های 28 و 35 به سیاهرگ بال دو قطعه جوجه تزریق شد. در سنین 28 و 42 روزگی کشتار انجام و وزن لاشه، وزن نسبی چربی، وزن کبد، مقدار تری گلیسرید، کلسترول، HDL و VLDL در سرم و طول بخش های مختلف روده اندازه گیری شد. نتایج عملکرد نشان داد که 4/0 و 8/0 درصد چویل به طور معناداری خوراک مصرفی را کاهش می دهد. میانگین اضافه وزن روزانه در گروه شاهد بیشترین و گروه 8/0 درصد چویل کمترین را نشان داد. هم چنین شمار لاکتوباسیلوس ها به طور معنی داری با افزودن 4/0درصد یا 8/0درصد چویل افزایش یافت، اما اشرشیاکلی در 28 روزگی به طور معنا داری کاهش یافت ((p<0.05). در 42 روزگی، بیشترین جمعیت لاکتوباسیلوس ها در تیمار F، هشت دهم و کمترین جمعیت آن در گروه کنترل دیده شد و بیشترین جمعیت اشرشیاکلی در گروه کنترل بود. عیار پادتن در برابر SRBC به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار داشت. بیشترین عیار مربوط به IgM و ایمنوگلوبولین کل در گروه F، هشت دهم و کمترین مربوط به گروه کنترل بود. با توجه به نتایج به نظر می رسد که گیاه چویل اثرات سومندی روی عملکرد، برخی باکتری های روده کوچک و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی دارد.
  کلیدواژگان: گیاه دارویی چویل، عملکرد، پاسخ ایمنی، فلور طبیعی روده کوچک، جوجه گوشتی
 • حسن مروتی، حسین نجف زاده، امید دزفولیان، شیخ عباس پیرزاده صفحات 100-108
  از آنجایی که نقش اولئوروپئین به عنوان مهم ترین ترکیب فنلی برگ زیتون در حفاظت لایه ی مخاطی معده و سایر بافت های بدن به اثبات رسیده است، هدف مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه ی موش صحرایی متعاقب تجویز اتانول و اولئوروپئین بود. شش گروه موش صحرایی نر به صورت گروه های شاهد (نرمال سالین)، اولئوروپئین (mg/kg 5)، اتانول (یک میلی لیتر)، اتانول به همراه اولئوروپئین با سه دوز 5، 10 و mg/kg 50 تحت مطالعه قرار گرفتند. اولئوروپئین به مدت سه روز به صورت خوراکی تجویز شد و اتانول یک ساعت بعد از آخرین دوز اولئوروپئین خوراکی گاواژ شد. موش ها یک ساعت بعد از مصرف اتانول به وسیله ی اتر آسان کشی شدند و بافت دوازدهه جدا شده از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی ارزیابی شد. مصرف اتانول سبب تخریب طبقه ی مخاطی دوازدهه گردید به طوری که با تجویز آن ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول های استوانه ای، تعداد سلول های جامی، طول پرز و ضخامت طبقه ی مخاطی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت. استفاده از اولئوروپئین در دوزهای 5 و mg/kg 10 میلی گرم بر کیلوگرم در کاهش اثرات اتانول موثر بود در حالی که دوز mg/kg 50 آن برای دوازدهه اثر محفاظتی نداشت بلکه همانند یک عامل اکسید کننده در دوازدهه عمل نمود. بنابراین اولئوروپئین در مقادیر کم می تواند اثر محافظتی برای بافت دوازدهه در برابر اتانول داشته باشد.
  کلیدواژگان: اولئوروپئین، اتانول، بافت دوازدهه، موش صحرایی
 • مهرزاد مصباح، قدرت الله محمدی، غلامحسین خواجه، آرمان ممبنی صفحات 109-117
  فاکتورهای مهمی مثل دما، یون ها و اسمولاریته نقش مهمی در کیفیت منی ماهیان خصوصا تحرک دارند. بعضی از فاکتورها مانند درصد اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم و ترکیبات منی در زمان ارزیابی منی ماهیان استخوانی آزمایش می گردند. ماهی کپور معمولی یکی از مهم ترین گونه های پرورشی ماهیان گرم آبی است. هدف از این مطالعه، بررسی برخی شاخص های فیزیکی (حجم، تعداد تام اسپرم، تراکم و اسپرماتوکریت) و بیوشیمیایی (پروتئین تام، آلبومین، کلسترول و مواد معدنی سدیم‏، پتاسیم، کلر، کلسیم، منیزیم و فسفر) منی ماهی کپور معمولی پرورشی در فصل زمستان می باشد. در این مطالعه مایع منی 20 قطعه ماهی کپور نر پرورشی بالغ جمع آوری و آزمایش های فیزیکی و بیوشیمیایی روی آن ها انجام گردید. آزمایش ها نشان داد که میزان حجم منی 51/3±6/6 میلی لیتر، درصد اسپرماتوکریت 38/12±25/46، تراکم اسپرم 1010×52/0±85/1، تعداد تام اسپرم 1010×54/70±75/11 و مدت زنده مانی 32/18±54/46 دقیقه محاسبه گردید. میزان پروتئین تام 35/0±29/0، آلبومین 02/0±03/0 گرم در دسی لیتر، کلسترول 31/8±95/9، کلسیم 32/1±82/3، فسفر 92/0±95/1، منیزیم 31/0±59/3 میلی گرم در دسی لیتر، کلر 71/15±55/117، سدیم 15/14±33/73 و پتاسیم 51/2±45/27 میلی مول در لیتر به دست آمد. بررسی ها نشان داد که ارتباط مثبت معنی داری بین وزن ماهی با حجم منی و تعداد تام اسپرم، حجم منی با تعداد تام اسپرم و سدیم، درصد اسپرماتوکریت با تراکم اسپرم، پروتئین تام، آلبومین، کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردید. همبستگی مثبت معنی داری بین آلبومین با کلسترول، فسفر و کلر مشاهده گردید. ارتباط مثبت معنی داری بین کلسترول با فسفر و کلر و فسفر با کلر پلاسمای منی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، مایع منی، کپور معمولی، زمستان، خوزستان
 • سیاوش مکتبی، علی فضل آرا، شیرین محمدیاری صفحات 118-128
  مواد ضدعفونی کننده نقش مهمی را در کنترل باکتری های عامل فساد در صنایع غذایی و مکان های عمومی دارند. آب الکترولیز شده بعنوان یک ضدعفونی کننده جدید در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این ضد عفونی کننده ایمن، بی-خطر، ارزان و بر روی بسیاری از باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها موثر است. این مطالعه در دو بخش انجام گرفت. در مطالعه نخست، تاثیر آب الکترولیز خنثیNEW))، اسید سیتریک 1%، ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% بر کاهش بار باکتریایی میگو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های میگو بطور جداگانه به مدت 30 دقیقه تحت درمان تیمارهای مختلف قرار گرفتند و در دمای 4، 25 و 37 درجه سانتیگراد ذخیره و از آن ها در زمان های متفاوت جهت شمارش باکتری های مزوفیل و سایکروفیل نمونه برداری صورت گرفت. در مطالعه دوم اثر آب الکترولیز خنثی و نیز ترکیب آن و اسید سیتریک 1% در کاهش میزان دو باکتری بیماریزا (اشریشیا کلای و لیستریا مونوسایتوژنز) روی سطوح سرامیک و استیل ضد زنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% نسبت به سایر تیمار ها بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت مزوفیل و سایکروفیل نمونه های میگو داشت. همچنین بهترین کارآیی در کاهش باکتری اشریشیا کلای با ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% روی سطح استیل بدست آمد. در حالیکه در مورد لیستریا مونوسایتوژنز آب الکترولیز خنثی به تنهایی نسبت به ترکیب آب الکترولیز خنثی و اسید سیتریک 1% بر روی دو سطح موثر بود.
  کلیدواژگان: آب الکترولیز شده، ضدعفونی، میگو، استیل، سرامیک
|
 • Ramezan Ali Jafari, Mansour Mayahi, Zahra Boroomand Pages 5-12
  Since 1998, Iranian poultry industry has been affected by avian influenza (AI) virus,subtype H9N2. The association of high mortality with these outbreaks in the field raised the specter of a possible new genetic modified AI virus. In this study, three AI viruses (H9N2) isolated from the broiler flocks with high mortality rates were characterized. The 488bp PCR products containing the midle site of hemagglutinin (HA) protein were generated and sequenced to determine molecular characterization of the isolates. Sequence analysis of main region of HAl gene of three isolates showed that isolates were identical at the nucleotide as well as amino acid levels. Phylogenetic analysis of 488 bp nucleotide region of the PCR products revealed that Iranian AI viruses had very close relationship to each other indicating these came from the common source. Moreover, the maximum amino acid sequence similarity of these viruses was observed with AI viruses from India (99 & 97%), Tunisia (99%), respectively. Overall, the results indicate that the current status of Iranian AI viruses resembles to other Eurasian H9N2 viruses and in spite of different nucleotide sequences among the viruses there is no evidence for existence of new AI pathotype.
  Keywords: Avian influenza virus, Hemagglutinin protein, H9N2, Phylogenetic analysis
 • Samad Bahrami Babaheydari, Saeid Keyvanshokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari Pages 12-20
  High mortality rates in embryonic and larval stages of rainbow trout in Iran are believed to be associated with incubation stressors such as handling. In the present study, the effects of handling stress on hatching, survival rate, growth performance, proximate composition and fatty acid profiles in rainbow trout were assessed. The fertilized eggs were subjected to handling for 10 min submerged in a 12 °C, aerated water bath, 10 min after fertilization. Untreated fertilized eggs were used as controls. The handling stress caused decreased survival of eggs during the incubation period (p
  Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), Stress, Survival, Body biochemical composition
 • Seyedeh Misagh Jalali, Mohammad Razi Jalali, Bahman Mosallanejad, Nima Boroon Pages 21-30
  Iron is an essential element for nearly all living organisms. It plays a vital role in many metabolic processes including oxygen transportation by hemoglobin and myoglobin and as a structural compartment of several enzymes. Considering the lack of documented information about serum iron status of dogs in Ahvaz and the predisposing factors to iron deficiency in the region, this study was performed to evaluate serum iron levels and its correlation with hemogram in owned dogs in Ahvaz district. For this purpose, 120 clinically healthy dogs referred to small animal section of Ahvaz Veterinary hospital were sampled. Complete blood counts including PCV, RBC, Hb, MCHC, MCV, RDW, Plt and leukocyte total and differential counts were conducted. Reticulocytes were also counted by examination of vital stained blood smears. Serum samples were subjected to iron, TIBC and iron saturation measurement. Mean serum iron was 81.14±7.29 µg/dl in sampled animals while 20% of dogs were iron deficient based on serum iron levels. Decrease in serum iron was accompanied by Hct, Hb and MCV insignificant reduction (p>0.05) while significant leukocytosis (p0.05) were also observed. However, there were no increase in reticulocyte counts and serum TIBC concentration in iron deficient dogs. Sex was the most important affecting factor on serum iron and hemogram in dogs, as mean iron, iron saturation, hematocrit, hemoglobin and MCH in male dogs was significantly lower than females. No significant differences were detected between small and large dog breeds and between different age groups (p>0.05).
  Keywords: Serum iron, TIBC, Hemogram, Dog, Ahvaz
 • Mohammad Reza Jamali, Mohammad Reza Ghorbani, Ahmad Tatar, Somayyeh Salari, Morteza Chaji Pages 31-41
  the aim of present study was investigat the effect of Purslane powder on cecal microbial population, blood parameters and tibia characteristics of laying hens. One hundred and twenty Leghorn Hy-Line (W36) strain in 44 to 52 weeks of age used in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replicates to receive diet supplemented with 0 (control), 1, 2 and 3 % of dried purslane. The results showed that Purslane powdered supplementation was significantly reduced E.coli and coliform bacteria (P0.05) but significantly decreased of glucose (P0.05). Volume weight, dry weight and tibia ash were significantly affected by the experimental treatments (P
  Keywords: Purslane powder, Microbial flora, Blood metabolites, Bone minerals, Laying hens
 • Aria Rasooli, Mohammad Nouri, Babak Mohammadian Pages 42-51
  The aims of this study were to investigate the prevalence of histopathologic lesions of thyroid gland and respective thyroid hormones changes in ewes and their fetuses in hot and cold seasons at the Ahvaz abattoir. The blood and thyroid samples were taken from 29 pregnant ewes and their fetuses at the end of cold season (March) and 25 ewes and their fetuses at the end of hot season (September - October). Tissue samples were subjected to histopathological examination and ELISA procedure was used for detection of T3 and T4 levels. The results showed high prevalence of thyroid lesions in ewes and their fetuses. The observed histopathological lesions included parenchymal cyst, follicular hyperplasia, follicular degeneration, hemorrhagia, inflammation and colloid goiter in the ewes, and parenchymal cyst, hyperemia and follicular degeneration in the fetuses. The hot and cold seasons had not any effect on thyroid lesions in ewes and their fetuses. There was no difference of T3 and T4 in ewes and their fetuses between hot and cold seasons. Also, the results showed that the thyroid lesions had no effect on ewes T3 and T4 levels, but significant increase in the serum concentration of these hormones was noticed in the fetuses with thyroid lesions.
  Keywords: Thyroid, hormone, Ewe, Fetus, Histopathology
 • Mosayeb Shalaei, Seyed Mohammad Hoseini Pages 52-63
  Two experiments were conducted to evaluate the effects of using antibiotic, organic acid, probiotic and prebiotic on acidity and morphology of the small intestine and tibia bone minerals and strength in broilers and laying hens. In 1st experiment 160 Ross-308 broilers in 5 treatments, 4 replicates and 8 birds in each replicate for 42 days and in 2th experiment 160 Hy- line (W36) laying hens in 5 treatments, 4 replicates and 8 hens in each replicate from 32-42 weeks of age were used in completely randomized design. At the end of each experimental period, 2 broilers and laying hens to investigate the histological of the small intestine and tibia characteristics were slaughtered. The results showed that organic acid supplementation significantly decreased pH of duodenum and jejunum in both broilers and laying hens (P
  Keywords: Broilers, Feed supplementation, Intestinal morphology, Laying hens, Tibia
 • Fereidoon Saberi Afshar, Mohammad Razi Jalali, Hamideh Saiedjoo, Bahman Mosallanejad, Mehdi Pourmahdi Borujeni Pages 64-78
  To evaluate electrocardiogram and some serum biochemical alterations after ileocystoplasty, ten healthy adult mixed breed dogs of both sexes (7 males and 3 females), weighing between 15-24 kg were selected. The animals randomly divided into equal treatment and control groups. In treatment group, partial cytectomy resecting 50 percent of the urinary and immediate ileocystoplasty was performed by Lamesch and Dociu technique and in control group an ileal segment resection and intestinal tract re-anastomosis was achieved without partial cystectomy and ileocystoplasty. Blood samples for measuring blood urea nitrogen (BUN), creatinine, uric acid, calcium, phosphorus, chlorine, sodium and potassium were taken before surgery and repeated at day 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49 after operation. Electrocardiograms were recorded before surgery and at days 7, 14, 21, 28, 35, 42, and 49 after surgery too. The results showed some significant increase in blood urea nitrogen, uric acid, and phosphorus. Other biochemical parameters did not reveal any significant alterations. The electrocardiograms did not show any arrhythmias and irregularities. In spite of some serum biochemical changes, it can be concluded that ileum is an ideal part for augmentation cystoplasty in dogs and at least in this study the serum biochemical changes did not show any significant effects in electrocardiogram.
  Keywords: Ileocystoplasty, Biochemical alterations, Electrocardiogram, Dog
 • Naeem Erfani Majd, Samira Teimourpour, Ghodratollah Mohammadi, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei Pages 79-89
  Phytoestrogenic plants have different effects on the reproductive system. Alfalfa (Medicago sativa) is a phytoestrogenic herb which is used in human and animal nutrition. There are many reports about widely effects of alfalfaon reproductive system. The aim of this study was to evaluate the alfalfa effects on histomorphometrical of the rat seminal vesicle. For this purpose, 30 adult male Wistar rats were divided into control and treatment groups and each group were divided into three subgroups (5 rats in each). Control rats were fed only by 140 g concentrate (plate). The treatment groups were fed by 80 g of concentrate (plate) and 300 g alfalfa. In the end of each period (30, 45 and 60 days), the seminal vesicles were removed and examined macroscopically. ­­After that, 5-6 µm sections were made using paraffin embedding method. The sections were stained by H&E and PAS. Seminal vesicle weight in the treatment group 1 and 2 were decreased significantly (P
  Keywords: Histomicrometry, seminal vesicle, Alfalfa, Rat
 • Farjampourm., Parsais., Naghiha, R.Khajavi, M Pages 90-99
  Restriction of using antibiotics in human and animal brought an increasing application of effective biological compounds in this regards. In present research¡ to investigate the effects of Chevillpowder on microflora and immune response of femalebroiler chicken¡ a total of 476 commercial broilers (Cobb strain) randomly assigned to 7 treatments¡ each with four replicates in a way that each replication contained 17chicks. Birds fed the same basal diets treatment with 0%(control)¡ 0.4 and 0.8%Chevillpowder in days 1 to 28¡ 29to 42and 1 to 42. For evaluating the immune system response in the days 28and 35¡ we injected sheep’s red blood cells (SRBC) into wing vein of two birds at each replicate. To measure the carcass weight¡ fat weight¡ triglycerides¡ cholesterol¡ HDL and VLDL¡ two birds were killed in each replication. The highest average of daily gain observed in the control group and the lowest one was seen in 0. 8 percent Chevill. Lactobacilluscount significantly increased in 0.4%or 0.8%Chevilltreatments¡ but E. coliwas decreased significantly on day 28of age (p
  Keywords: Ferulago angulate, Immune response, Ileal microflora, Broilers chickens
 • Hasan Morovvati, Hosein Najafzadeh, Omid Dezfoolian, Sheikh Abbas Pirzadeh Pages 100-108
  Since the role of oleuropein as the most important phenolic compound of olive has been confirmed in protection of gastric mucosal layer and other tissues; the aim of present study was histometrically and histologically evaluation of rat duodenum after administration of ethanol and oleuropein. Six groups of male rats were treated as following: control (normal saline), oleuropein (5 mg/kg), ethanol (1ml), and ethanol with oleuropein by 3 doses of 5, 10 and 50 mg/kg. Oleuropein was orally administrated for 3 days and ethanol was orally administrated one hour after last oleuropein administration by gavag. The rats were euthanized by ether one hour after ethanol administration and duodenum was removed and evaluated by macroscopic and microscopic examinations. Ethanol destroyed mucosal layer of duodenum since thickness of epithelial tissue, number of columnar cells, number of goblet cells, length of villi and thickness of mucosal layer were significantly decreased in comparison with control group. Usage of oleuropein at 5 and 10 mg/kg was effective to reducing the effect of ethanol. However, 50 mg/kg of oleuropein did not protect duodenum but acted as oxidant agent and increased injuries. Thus, oleuropein with low doses can be considered protective for duodenum against ethanol.
  Keywords: Oleuropein, Ethanol, Duodenum tissue, Rat
 • Mehrzad Mesbah, Ghodratolla Mohammadi, Gholamhossein Khageh, Arman Mombaini Pages 109-117
  Some of the important factors such as temperature, ions and osmolarity have important role on the quality of the melt especially motility. Some of the factors such as spermatocrite, concentration and chemical composition were evaluated for examination of common carp melt. The aim of the present study was evaluation of physical and biochemical characteristics of common carp melt of Khuzestan province in Winter season. Melt was collected from 20 adult fishes. Physical and biochemical examinations were performed. The mean volume of melt was 6.6±3.51 ml, spermatocrite was 46.25±12.38 %, total sperm was 11.75±70×1010 and viability was 46.54±18.32 min. the mean total protein was 0.29±0.35, albumin was 0.03±0.02 g/dl, cholestrol was 9.95±8.31 mg/dl, Calcium was 3.82±1.32, Phosphorus was 1.95±0.92, Magnesium was 3.59±1.31 mg/dl, Chloride was 117.55±15.71, Sodium was 73.33±14.15 and Potassium was 27.45±2.51 mmol/l. Based on the results, the positive correlations were observed between weight of fishes with volume and total sperm, volume of melt with total sperm and Sodium, spermatocrit with sperm density, total protein, albumin, cholestrol, P and Na, albumin with cholestrol, P and Cl, Cholestrol with P and Cl, and P with Cl.
  Keywords: Melt, Common carp, Physical, Biochemical Examination, winter season
 • Siavash Maktabi, Ali Fazlara, Shirin Mohammd Yari Pages 118-128
  Disinfectant plays an essential role in control of spoilage and infective bacteria in food industry and common places. Electrolyzed oxidizing water (EOW) has been regarded as a new sanitizer in recent years. (EOW) is safe, cheap and effective on different bacteria, molds and viruses. This study was conducted in two parts. In the first study, The effect of 1% citric acid, Neutral Electrolyzed water (NEW) alone and plus 1% citric acid on microbial Load of Shrimp was investigated. Shrimp samples separately were treated with different solutions for 30 min and stored at 4° C, 25 and 37° C and then mesophilic and psychrophilic bacterial count were made in different times. In the second study the efficacy of (NEW) and mixture of (NEW) plus 1% citric acid on pathogenic bacteria (Escherichia coli and Listeria monocytogenes) on the ceramic and steel surfaces was investigated in ambient temperature. Results showed that the combination of citric acid and (NEW) was significantly reduced population of mesophilic and psychrophilic bacteria on shrimp samples in compare to other solutions, Also the best efficacy on reduction of E. coli was obtained by mixture of (NEW) and 1% citric acid on steel surface. While (NEW) alone was more effective on L. monocytogenes than (NEW) plus 1% citric acid on the both surfaces.
  Keywords: Disinfectant, Electrolyzed water, Shrimp, Steel, Ceramic