فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 136، زمستان 1395)
 • سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 136، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم رمضانی صفحه 313
  زمینه
  در سال های اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینه آن، استانداردهای اعتباربخشی را به کار گرفته اند، این مدل در ایران نیز در سال 1391 به بیمارستان ها ابلاغ و اجرایی گردید. هدف از این تحقیق، تعیین عوامل موثر بر اعتباربخشی می باشد.
  روش کار
  داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط صاحبنظران و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0.93 به دست آمد، جمع آوری گردیده است و تعداد 384 نمونهاز کارکنان کادر درمان بیمارستان ها با استفاده از فرمول حجمنمونه کوکران مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مربوط به نتایج اعتباربخشی بیمارستان ها نیز امتیازی است که بیمارستان ها از ارزشیابی انجام شده توسط معاونت درمان دریافت نموده اند.
  یافته ها
  در این بررسی جهت تعیین تاثیر عوامل از مدل رگرسیون استفاده شده است که ضرائب استاندارد شده به ترتیب عوامل اجرایی، فرهنگی، انسانی و سازمانی 0.39،0.07، 0.28، 0.14 بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد عوامل اجرایی بیشترین تاثیر و عوامل انسانی، سازمانی و فرهنگی به ترتیب کمترین تاتیر را بر نتایج اعتباربخشی دارند.بنابراین پیشنهاد می گردد مسولین اعتبار بخشی و مدیران بیمارستان ها به این عوامل در جهت اجرای موثر استانداردهای اعتبار بخشی توجه نمایند و معاونت درمان به بنچ مارکینگ توجه بیشتری نموده و از این طریق از اتلاف منابع بیمارستانی که می تواند صرف امور سلامت جامعه گردد و در حال حاضر صرف مستند سازی و تلاش جهت کسب عنوان درجه یک ارزشیابی می گردد، جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: نتایج اعتباربخشی، عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجرایی
 • مرضیه محمدی صفحه 320
  مقدمه
  علیرغم پیشرفت های زیادی در زمینه ی مراقبت‏های دوره ی پره ناتال، بروز PPROM عوارض ناگواری بر سلامت مادر و جنین دارد و بدلیل اینکه شواهد کمی برای توجیه القای لیبر یا مدیریت انتظاری PPROM وجود دارد، مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده است که با هدف مقایسه پیامدهای ختم حاملگی در مبتلایان پارگی کیسه آب در حاملگی طی هفته های 36-34 در مادران و نوزادان طراحی شده است.
  ابزارها و
  روش ها
  در مطالعه حاضر تعداد 60 نفر از زنان مراجعه کننده به علت PPROM و واجد شرایط با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه، با روش تخصیص تصادفی ساده در یکی از گروه های مدیریت انتظاری PPROM(گروه 1، یا همان گروه کنترل) یا القای لیبر(گروه 2، یا همان گروه مداخله) قرار گرفتند. زنان گروه دوم پس از بستری به مدت 24 ساعت، کورتیکواستروئید دریافت نمودند و سپس ختم حاملگی داده شدند. زنان گروه اول تا 36 هفته مدیریت انتظاری شدند و کورتیکواستروئید به همراه آنتی بیوتیک را به مدت 7 روز دریافت نمودند. هنگامی که شرکت کنندگان به سن حاملگی 36 هفته و 0 روز رسیدند، لیبر القا شد. و زایمان تا قبل از این سن حاملگی زمانی انجام شد که علایم بالینی عفونت و یا هرگونه اندیکاسیون مادری یا جنینی برای القای لیبر وجود داشت. در نهایت مادران و نوزادانشان تا 40 روز پس از زایمان تحت نظر قرار گرفتند.
  نتایج
  از لحاظ سن مادر،گراویتی،سن بارداری،وزن نوزاد،آپگار دقیقه اول،آپگار دقیقه پنجم، نوع زایمان،سندم زجر تنفسی،هایپوگلایسمی،هایپر بیلی روبینمی ، کوریوآمیونیت بالینی و عوارض دوران نفاس اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد.تنها در میزان مدت بستری نوزاد در NICU بین دو گروه اختلاف آماری مرزی مشاهده شد.(P.value = 0.051)
  نتیجه گیری
  مدیریت انتظاری در زنانی که دچار PPROM شدند خطر قابل توجهی را نسبت به زنانی که بلافاصله القا لیبر برایشان انجام شد،ایجاد نکرده و می تواند جهت جلوگیری از عوارض زایمان زودرس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: القای لیبر، عوارض مادری و جنینی، پارگی کیسه آب
 • حسن پیوندی صفحه 331
  مقدمه
  بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و ایران و مهمترین عامل از کار افتادگی بوده که سبب تنش ، اضطراب و تغییر علایم حیاتی بیماران مبتلا می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر علایم حیاتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور66 بیمار انفارکتوس قلبی پس از نمونه گیری به روش دردسترس، به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه 33 نفری آزمون و شاهد تخصیص داده شدند. روش کار در این مطالعه به صورت یک جلسه آشنایی سازی شرکت کنندگان با اهداف و روش مداخله و 120 جلسه اجرای تکنیک توسط گروه آزمون در مدت دو ماه بود. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت علایم حیاتی و چک لیست خود گزارش دهی بود. از آزمون های تی مستقل، یو من ویتنی، آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و فریدمن استفاده شد.
  نتایج
  متغیرهای تعداد نبض و تنفس بین افراد گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان دادند (P<0.048) (P<0.001) و متغیر فشار خون سیستولیک در سه زمان مختلف (قبل، 1 و 2 ماه بعد از مداخله) بین دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.001). همچنین متغیر درد در دو زمان بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  اجرای تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر برخی از علایم حیاتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی موثر بوده و استفاده از این تکنیک در جهت ثبات آن عملی و امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: آرام سازی پیشرونده عضلانی، علایم حیاتی، انفارکتوس قلبی
 • علیرضا اخباری صفحه 339
  زمینه
  با توجه به اهمیت شناسایی نیازها و انتظارات بیماران جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به آنها و افزایش سهم مطبهای دندانپزشکی در جذب هر چه بیشتر بیمار، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن استخراج این نیازها و انتظارات، به دسته بندی این انتظارات بپردازد.
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و دسته بندی انتظارات بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی اجرا گردیده است.
  روش بررسی
  به دلیل ماهیت ترکیبی اکتشافی این پژوهش، ابتدا به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی و بر اساس روش کیفیت داده ها )اشباع نظری داده ها( با 20 نفر از بیماران دندانپزشکی مصاحبه عمیق ترتیب داده شد.سپس با استفاده از تحلیل محتوا از نوع «تحلیل تم» سعی شد تا نیازها و انتظارات بیماران از مصاحبه های صورت گرفته استخراج شود و در بخش کمی پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه،120 پرسشنامه بین بیماران مطبهای دندانپزشکی سطح تهران توزیع شدو داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تجزیه و تحلیلها در سه سطح آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل خوشه ای انجام گرفت. در قسمت اول به توصیف جمعیت شناختی اعضای نمونه در بخش کیفی پرداختیم. پس از ان ضمن اشاره به چک لیست سوالات پرسشنامه و اشاره به برخی از گزاره های کلامی و کدهای استخراج شده از مصاحبه ها، آمار توصیفی مربوط به ابعاد اصلی و تفصیلی ارائه شد و جهت تعیین تعداد خوشه ها از روش دندوگرام یا تکنیک Tree Clustering استفاده شد
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اصلی نیازها و انتظارات در مجموع به6 بعد اصلی قابل تقسیم است که عبارتند از: دسترسی، ابعاد پرسنلی ،خدمات،مالی،سرعت،محیط.همچنین میزان اهمیت هر کدام از نیازها مورد سنجش قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  درک انتظارات بیماران در این پژوهش بر مبنای پرسش مستقیم از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت. آگاهی دندانپزشکان از انتظارات بیماران و عواملی که روی رضایت آنها موثر است موجب بهبود روابط دندانپزشک و بیمار و کیفیت مراقبتهای بهداشتی می شود که هدف نهایی سیستم بهداشتی میباشد.
  کلیدواژگان: خدمت، بیمار، انتظارات، مطب، بخش بندی
 • علی حسینی صفحه 347
  ناشنوایی شایع ترین نقص حسی- عصبی در انسان است که بسیار هتروژن بوده و عوامل ژنتیکی، محیطی یا هر دو در بروز آن دخیل می باشد. بیش از50 درصد علل ناشنوایی به عوامل ژنتیکی نسبت داده شده اند. مطالعات متعدد تاثیر منفی مداوم ناشنوایی را در ارتباطات و کیفیت زندگی فرد نشان داده اند. بنابراین اقدام در راستای بهینه سازی عملکرد و حفظ یا بهبود شنوایی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در این جهت، پس از ارزیابی ناشنوایی، مداخلاتی صورت می گیرند. این مداخلات می توانند رفتاری، که شامل غربالگری ژنتیکی افراد و سپس انجام یکسری باید ها و نباید ها در زندگی روزمره باشد و یا می توان از ابزار های شنوایی همچون سمعک و یا کاشت حلزون، بسته به فیزیوپاتولوژی بیماری افراد، استفاده نمود. مداخله ی دیگر در این زمینه توسط داروهایی همچون گلوکوکورتیکواستروئیدها و آنتی اکسیدان ها می باشد که در حال حاضر تعدادی از آن ها در مرحله ی آزمایشات بالینی می باشند. مهمترین مداخله، ژن درمانی می باشد؛ ژن درمانی روش درمانی امید بخش است که برای بسیاری از اختلالات ارثی در حال بررسی است. ژن درمانی امکان بازیابی شنوایی با غلبه بر نقص های عملکردی ایجاد شده توسط جهش های ژنتیکی را دارا می باشد. علاوه بر این، ژن درمانی به طور بالقوه می تواند برای وادار کردن سلول های مویی به بازسازی بوسیله ی انتقال ژن های ضروری برای تمایز سلول های مویی در حلزون گوش، مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، آزمایشات موفقیت آمیزی را در مورد ژن های GJB2، VGLUT3، SLC26A4، TMC1، USH1C انجام داده اند.
  کلیدواژگان: ناشنوایی ژنتیکی، مداخلات درمانی
|
 • Page 313
  Background and
  Purpose
  In recent years, authorities of the health system in many countries have been applied accreditation standards to enhance the quality of health care and optimal management.This model was notified to Iran Hospitals to run in 2012. The aim of this study is to identifyfactors that influenceaccreditation.
  Materials And Methods
  In the present study, the required information was collected through a questionnaire. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha coefficient which was equal to 0.93, so we can say that the questionnaire has a high reliability.To determine sample size, we used Cochran’s formula. According to this formula, sample size is equal to 384.
  Results
  In this study, to determine the effects of factors, we used the regression model which the standardized coefficients for executive, cultural, human and organizational factors were 0.39, 0.07, 0.28, and 0.14, respectively.
  Conclusion
  The results indicated that Executive factorshave the greatest impact and Human, organizational and cultural factors, in order affect on results of accreditation.
  Keywords: accreditation results, human factors, organizational factors, cultural factors, executive factors
 • Page 320
  Introduction
  Despite recent advances in management of pregnancies complicated with PPROM , yet can lead to significant risk for mother and neonate.Unfortunately there is insufficient evidence to guide appropriate management for cases between 34-36 weeks of pregnancy (whether to choose induction of labor or expectant management ).
  Our objective was to compare maternal and perinatal outcomes between two management schemes for this group of pregnant women.
  Material and
  Method
  In present study 60 cases of pregnant women , admitted for PPROM and complying with our inclusion and exclusion criteria were randomly allocated in one of the two groups :Expectant management group ( control group - group one ) or induction of labor group (intervention group - group two). Labor was induced in women in the second group after admission for 24 hours and receiving corticosteroids . Women in the first group were expectantly managed till 36 weeks of pregnancy and received corticosteroids plus antibiotics for seven days. Labor was induced when they reached 36 weeks or if any sign of clinical chorioamnionitis or any other maternal or fetal indications were observed .
  Finally ,mothers and newborns were followed till 40 days after delivery .
  Results
  There were no statistically significant difference between the two group with regard to maternal age, gravidity , gestational age , birthweight , first minute APGAR score , five minute APGAR score, mode of delivery , RDS , hypoglycaemia , hyperbilirubinemia, clinical chorioamnionitis , puerperal complications .The length of NICU stay was the only outcome with a borderline statistical difference (P value : 0.051) .
  Conclusion
  In our study a policy of expectant management of pregnancies complicated by late PPROM in comparison to active management did not impose additional risk to either mother or newborn ( fetus ) and may be selected to prevent neonatal complications related to preterm birth.
  Keywords: Pre-term Pre, mature Rupture of Membranes (PPROM), rupture of membranes, induction of labor, maternal, fetal complications
 • Page 331
  Introduction
  Cardiovascular diseases are the most common cause of death in the most countries and Iran, and are the main disability cause, those induced stress, anxiety and changes in vital signs in patients with myocardial infarction. This study was conducted to determine the effect of progressive muscle relaxation on the vital signs of patients with myocardial infarction.
  Methods
  In the randomized double-blind clinical trial, 66 patients with myocardial infarction after sampling by convenience method, randomly selected and assigned by random allocation method to 33 patients either the control or intervention groups. An orientation session was held to explain the research goals and intervention. The test group did the progressive muscle relaxation technique, two 20-30 minutes sessions daily for 2 months (120 sessions). Data collection tools were demographic information questionnaire, vital signs record and self report check lists. Independent sample t-test, U Mann Whitney, repeated measure analysis of variance, and Friedman tests were used.
  Results
  Pulse and respiratory rate variables between intervention group )P
  Conclusion
  Applying progressive muscle relaxation technique would modify, adjust and improve various aspects of vital signs of patients suffering myocardial infarction.
  Keywords: Myocardial infarction, Progressive muscle relaxation, Vital Signs
 • Page 339
  Background
  This study aimed to identify dental patient’s expectations and segmenting of dental patients according to their expectations. Identifying the needs and expectations of patients can lead to more satisfactory dental services and promote the financial interest of dental offices. This study attempts to extract the needs and expectations and then segments patients according to needs and expectations.
  Methods
  Due to the compound exploratory nature of this study, in order to collect qualitative data, discussion with 20 patients was done on the basis of data quality (theoretical data saturation) and depth interviews were arranged. Then by using content analysis of the type "theme analysis" we tried to extract the dental needs and expectations of the interviews. In quantitative data after the verification of validity and reliability of questionnaire, we distributed the questionnaires to 120 dental patients. Finally, 120 questionnaires were considered for the final analysis. Data were analyzed by using software SPSS 20. Then three levels of analysis, descriptive statistics, inferential statistics, and Tree cluster analysis were performed.
  The first part describes the demographic features of members on the qualitative sample. After alluding to the Check list of questions and points to some of the verbal predicate and codes that were extracted from the interviews, descriptive statistics were presented in the original aspect and detail. Finally, the demographic features of the members of the quantitative sample described and then ANOVA test and Cluster analysis were used to answer the research questions.
  Findings: indicated that there were 6 codes for expectations, including: access, person, service, finance, speed and environment. By using cluster analysis, divided into 3 clusters. At the end of the study, practical offers, research limitations and suggestions for future research are presented.
  Conclusion
  Determining the needs and expectations of patients would lead to more satisfaction of patients.
  Keywords: service, service quality, dental office, expectation, patient, segmentation
 • Page 347
  Sensorineural hearing loss is the most common defect in humans that is very heterogeneous and genetic factors, environmental or both are involved in its development. More than 50 percent of the hearing loss causes have been attributed to genetic factors. Several studies have shown ongoing negative impact of hearing loss on communication and quality of life. So the attempt to optimize performance and maintain or improve hearing seems necessary. In this regard, after hearing assessment interventions are done. These interventions can be behavioral which include genetic screening and then doing a series of do's and donts in daily life or some hearing devices such as hearing aid or cochlear implant, depending on the individual's disorder pathophysiology could be used. Other interventions in this field are done by medications such as glucocorticoid steroids and antioxidants which a number of them are in the stage of clinical trials now. Currently, the most important intervention is genetherapy. Genetherapy is a promising treatment for many inherited disorders being investigated. Genetherapy is capable to restore hearing by overcome functional deficits caused by genetic mutations. Moreover, genetherapy can potentially be used to induce the regeneration of hair cells by transferring genes which are essential for differentiation of hair cells in the cochlea. In this context, successful testing have done on following genes GJB2, VGLUT3, SLC26A4, TMC1, USH1C.
  Keywords: Hereditary hearing loss, Therapeutic interventions