فهرست مطالب

حفاظت زیست بوم گیاهان - سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1393)

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نرجس عزیزی، مجید قربانی نهوجی *، میترا آرمان، فاطمه سرگزی صفحات 1-16
  پارک جنگلی بناب که از سال های متمادی به دلیل چرای بی رویه و وقوع خشکسالی در معرض تخریب شدید و نابودی قرار گرفته است؛ بدین منظور بررسی مقدماتی فلور منطقه پارک جنگلی بناب ارسنجان مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب گونه ای و گونه های بومزاد مشخص شده و در نهایت شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده معرفی گردید. مطالعه حاضر نشان داد که تعداد 100 گونه گیاهی متعلق به 28 تیره و 79 جنس در منطقه مطالعه شده وجود دارد. از مهمترین تیره های گیاهی منطقه می توان به ترتیب به تیره های کاسنی (Asteraceae) با 26 گونه، بقولات (Fabaceae) و نعناعیان (Lamiaceae) هر یک با 10 گونه و گندمیان (Poaceae) با 8 گونه اشاره کرد. همچنین از بزرگترین جنس های گیاهی منطقه می توان به ترتیب به جنس .Astragalus L با 5 گونه و جنس های .Achillea L و .Senecio L هر کدام با 3 گونه اشاره کرد. از نظر شکل زیستی، 41 درصد گونه ها تروفیت، 27 درصد همی کریپتوفیت، 19 درصد کامفیت، 8 درصد فانروفیت و 5 درصد ژئوفیت هستند. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه ها نشان داد که به ترتیب عناصر متعلق به ناحیه ایرانی- تورانی (54 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری (16 درصد)، عناصر مشترک چند منطقه ای (10 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی و اروپا- سیبری و صحرا- سندی (7 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی و صحرا- سندی (6 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری و مدیترانه ای (5 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی-تورانی، صحرا-سندی و مدیترانه ای (1 درصد) و عناصر مشترک نواحی ایرانی-تورانی و مدیترانه ای (1 درصد) در منطقه مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، منطقه حفاظت شده
 • حبیب رضا کاوندی * صفحات 17-37
  به منظور بررسی پتانسیل انتقال بذر گیاهان توسط علفخواران در زیستگاه های مرتعی منطقه مرکزی ایران، یک گونه علفخوار آهوی ایرانی در پارک ملی کلاه قاضی انتخاب شد. ابتدا پنج مکان زیستگاهی شامل پنج تکرار مستقل انتخاب شد. سپس در طول فصل رشد بهار و پاییز به طور تصادفی 10 نمونه سرگین تازه در هر یک از مکان های زیستگاهی و در مجموع 250 نمونه جمع آوری گردید. سپس ترکیب بذری نمونه های سرگین در آزمایش های جوانه زنی در گلخانه به مدت 8 ماه تعیین شد. در مجموع، تعداد 833 بذر متعلق به 43 گونه گیاهی در نمونه های سرگین آهو ثبت گردید. بیشترین و کمترین تراکم بذری نمونه های سرگین در ماه های فروردین و آبان مشاهده شد. با توجه به ترکیب، تراکم و تعداد گونه های بذری نمونه های سرگین، تغییرات در ترکیب بذری نمونه های سرگین با استفاده از تجزیه تحلیل چند متغیره DCA بررسی شد. در مجموع، ترکیب بذری نمونه های سرگین جمع آوری شده در ماه های مختلف نمونه برداری متغیر بود. به طوری که نمونه های سرگین مربوط به سه ماه اول نمونه برداری در سمت چپ محور اول DCA و نمونه های سرگین سایر ماه ها بیشتر در سمت راست محور اول (سمت مثبت محور) قرار گرفتند. تجزیه تحلیل واریانس میانگین مختصات نمونه های سرگین در ماه های مختلف تفاوت معنی داری در ترکیب بذری نمونه های سرگین نشان داد (P=0/02). ترکیب بذری نمونه های سرگین ماه های فروردین و اردیبهشت اختلاف معنی داری با ترکیب بذری نمونه های سه ماه دیگر داشت که البته این اختلاف با ماه های فصل پاییز آشکارتر بود.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، آهوی ایرانی، زیستگاه های مرتعی، محتوای بذری
 • احمد احمدی *، محمدرضا طاطیان، رضا تمرتاش، حسن یگانه صفحات 39-54
  تنوع گونه ای از مفاهیم بوم شناختی پیچیده محسوب می شود. دلایل تغییر در تنوع گونه ای و ساز و کارهای اداره کننده این تغییر به عنوان یک سوال برجسته اکولوژیکی مطرح است. هدف نهایی مدیریت منابع طبیعی حفاظت از تنوع زیستی است. در این تحقیق تغییرات بین تنوع و غنای گونه ای گیاهان مرتعی در طول گرادیان ارتفاعی با استفاده از شاخص های سیمپسون، شانون-وینر، مارگالف و منهینگ در مراتع قره باغ تعیین شد. برای اندازه گیری داده های پوشش گیاهی، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی-سیستماتیک پنج طبقه ارتفاعی با اختلاف 100 متر نسبت به یکدیگر به عنوان طبقات اصلی تفکیک گردید. سپس با استفاده از پلات های یک متر مربعی، ده پلات با اختلاف ارتفاع 10 متر نسبت به یکدیگر در هر طبقه ارتفاعی مستقر و در هریک از این پلات ها، فاکتورهای مربوط به درصد تاج پوشش و تعداد گونه ها یاداشت گردید. نتایج به دست آمده نشان داد رابطه بین ارتفاع و شاخص های سیمپسون و شانون-وینر رابطه بین ارتفاع با شاخص های مارگالف و منهینگ غیرخطی و معنی دار می باشد. روند این تغییرات به گونه ای است که غنا و تنوع گونه ای، و تعداد گونه ها با افزایش ارتفاع از 1600متر به بالاتر، کاهش می یابد. ضریب تشخیص معادلات رگرسیون نشان می دهد که تغییرات متغیرهای وابسته شامل سیمپسون، شانون، تعداد گونه، مارگلف و منهینگ به ترتیب با ضرایب 71، 68، 43، 49 و 63 درصد در اثر متغیر مستقل (ارتفاع) تبیین می شوند. به طورکلی می توان بیان کرد که به علت وجود دام و انسان در ارتفاعات پایین تنوع و غنای گونه ای کاهش یافته است، در صورتی که در ارتفاعات میانی به دلیل کاهش جمعیت دام و بهبود شرایط اقلیمی، میزان تنوع افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، مرتع، مدیریت منابع طبیعی و بوم شناسی
 • موسی کم *، مجید محمداسمعیلی، علی ستاریان، حسین صبوری صفحات 55-70
  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش حفاظت مراتع بر روی خصوصیات بانک بذر خاک در مراتع گمیشان واقع در استان گلستان انجام شد. پس از مشخص کردن مناطق معرف در داخل و خارج منطقه قرق با شرایط اکولوژیکی یکسان، در اوایل زمستان نمونه برداری شد. در هر منطقه معرف، پنج ترانسکت 100 متری و در طول هر ترانسکت 10 پلات 4 مترمربعی مستقر شدند. برای نمونه برداری بانک بذر خاک، در مرکز هر یک پلات ها، متر مربعی قاب 20×20 سانتی متری کار گذاشته، خاک داخل آنها از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری برداشت شد. نمونه های خاک به مدت 3 ماه در یخچال در دمای 5-3 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه ها پس از تیمار سرما برای کشت به گلخانه منتقل و به روش جوانه زنی بررسی شدند. برای بررسی اثر چرا، عمق خاک و اثر متقابل آنها بر تراکم، غنا و تنوع گونه ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روی زمینی از آمدن GLM و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD انجام شد. نتایج نشان دادند که تراکم، غنا، تنوع گونه ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روی زمینی در منطقه حفاظت شده به طور معنی داری (01/0>P) بیشتر از منطقه چرا شده بود. همچنین نتایج آنالیز آماری نشان داد که تراکم، غنا، تنوع گونه ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روی زمینی در عمق 5-0 از لحاظ معنی داری بیشتر از عمق 10-5 سانتی متری بود.
  کلیدواژگان: چرای دام، قرق، تنوع، بانک بذر، گمیشان
 • ناصر راشکی، زینب نوری کیا *، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 71-80
  وجود تپه های شنی فعال و ماسه زارها در شمال استان سیستان و بلوچستان به همراه بحران های ناشی از خشکسالی شرایط زیست را در این منطقه دشوار نموده است. در این مناطق جهت اجرای عملیات بیابانزدایی معمولا از پروژه های شاخصی مانند نهالکاری، مالچ پاشی و تلفیق مالچ پاشی و نهالکاری استفاده می شود. از گونه های بومی و سازگار این منطقه می توان به گونه هایی چون گزشاهی (Tamarix aphylla)، تاغ (Haloxyllon persicum) و آتریپلکس (Atriplex muculata) اشاره نمود. تحت شرایط یکسان به تعداد 30 اصله از هر گونه، غرس شدند. این نهال ها به مدت سه سال آبیاری شده و جهت حفاظت در مقابل چرا و تخریب، اقدام به قرق منطقه با بکارگیری قرقبان شد. با اندازه گیری درصد بقا، خزان و متوسط تاج پوشش هر گونه داده های جمع-آوری شد و آزمون آنالیز واریانس انجام شد. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد به لحاط درصد بقا و تاج پوشش بین گونه های مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل حاصل از نتایج سال اول، دوم و سوم نهال های گزشاهی از نظر بقاء و متوسط مساحت تثبیت رسوبات بادی موثرتر بوده و بعد از آن گونه تاغ در اولویت دوم قرار گرفته و گونه آتریپلکس به دلیل حساس بودن در جایگاه سوم قرار دارد هر چند این گونه به عنوان گونه همراه با گز شاهی استفاده می شود ولی استفاده از آن به عنوان گونه همراه تاغ به دلیل مشکلات موجود در تامین آب باعث حذف گونه آتریپلکس می گردد که در این صورت اعمال مدیریت طرح جنگل های دست کاشت در محدوده اجرای پروژه امری ضروری است.
  کلیدواژگان: رسوبات بادی، بیابانزدایی، نهالکاری، دشت سیستان
 • رضا یاری *، غلامعلی حشمتی، شعله قلافی مود، سعید بیگی صفحات 81-90
  یکی از اهداف بلندمدت مدیریت در اکوسیستم های طبیعی حفظ تنوع گونه ای می باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی و پایش تنوع گونه ای در پی بردن به نحوه مدیریت اعمال شده، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر قرق و چرای شدید بر تنوع گونه ای ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک و مراتع خادم آباد باغستان شهرستان فردوس می باشد. در منطقه معرف هر رویشگاه 4 ترانسکت 100 متری مستقر و نمونه برداری در امتداد ترانسکت و در پلات های یک متر مربعی بصورت تصادفی- سیستماتیک انجام شد. اولین پلات یک مترمربعی به صورت تصادفی و سایر پلات ها با فاصله 20 متر از یکدیگر و در نهایت نمونه برداری در امتداد 4 ترانسکت و در 20 پلات یک مترمربعی صورت پذیرفت. در تمامی پلات ها تراکم و درصد پوشش تمامی گونه های موجود، اندازه گیری شد. با غنای گونه-ای، شاخص های یکنواختی و غالبیت گونه ای محاسبه شد. همچنین برای بررسی معنی داری و عدم معنی داری شاخص یکنواختی شانون-وینر از آزمون T-student استفاده شد. غنای گونه ای در ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک 20 گونه و در مراتع خادم آباد باغستان 10 گونه برآورد گردید. نتایج نشان داد که شاخص شانون-وینر تنوع گونه ای در ذخیرگاه حفاظت شده ژنتیکی ترشیزوک 3/704 و در مراتع خادم آباد باغستان 1/928 و دارای اختلاف معنی دار می باشد (0.005>P). قرق و حفاظت باعث افزایش تنوع گونه ای و در نتیجه، حضور متعادل و زیاد گونه ها با دامنه های اکولوژیک متغیر، از پایداری اکولوژیکی بیشتری در مقابل عرصه تحت چرا برخوردار است.
  کلیدواژگان: قرق، چرای شدید، تنوع گونه ای، شاخص شانون، وینر، ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک و مراتع خادم آباد باغستان
 • اردوان قربانی *، امین پورعلی، میکائیل بدرزاده، علی تیمورزاده، جابر شریفی نیارق، اردشیر پورنعمتی صفحات 91-108
  هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب، خصوصیات و تنوع گونه ای تاثیر گرفته از شدت های مختلف چرایی بود که در سه فاصله از روستاهای حیدرآباد، قلی بیگلو و ارباب کندی در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل انجام شد. گونه ها از سطح ترانسکت ها در سه فاصله از روستا جمع آوری و شناسایی شدتیرهPapilionaceae با 8 جنس و 9 گونه، تیره Poaceae با 7 جنس و 9 گونه، تیره Lamiaceae با 8 جنس و 8 گونه و تیره Asteraceae با 6 جنس و 8 گونه، بیشترین تعداد گونه را دارا بودند. براساس سیستم طبقه بندی رانکیه به ترتیب همی-کریپتوفیت با 48 درصد، تروفیت با 28 درصد، کامفیت با 18 درصد و ژئوفیت با 6 درصد، طیف زیستی غالب منطقه هستند. از نظر پراکنش جغرافیایی 66/66 درصد گیاهان به ناحیه ایران-تورانی، 13/33 درصد به نواحی ایران-تورانی و مدیترانه ، 11/11 درصد به نواحی ایران-تورانی، اروسیبری و مدیترانه ای، 4/45 درصد جهان وطنی و 4/45 درصد به نواحی ایران-تورانی و اروسیبری تعلق داشتند. نتایج آنالیز شاخص های عددی تنوع و یکنواختی در هر کانون بحران با توجه به افزایش فاصله نشان داد که در دو روستای ارباب کندی و قلی بیگلو با افزایش فاصله از کانون در هر سه سایت میزان شاخص های محاسبه شده روند افزایشی، ولی در روستای حیدرآباد با افزایش فاصله از کانون بحران، میزان شاخص تنوع کاهش داشت. نتایج مقایسه شاخص های تنوع و یکنواختی در فواصل مختلف هر یک از کانون های بحران در سه روستا نشان داد که تنها تغییرات شاخص تنوع شانون– واینر دارای اختلاف معنیدار است (0/01>P). در مجموع، فاصله از کانون بحران روستا، چارچوب مناسبی برای بررسی اثر شدت چرا بر تخریب پوشش گیاهی در مراتع شمالی سبلان نیست.
  کلیدواژگان: گرادیان چرایی، شدت چرا، پراکنش جغرافیایی، تنوع گونه ای، کانون بحران
|
 • Narjes Azizi, Majid Ghorbani Nohooji *, Mitra Arman, Fatemeh Sargazi Pages 1-16
  Bonab Forest Park with the approximate area of 5,000 hectares is located in the West of Arsanjan in Fars province. This area was damaged and destroyed due to intensive grazing and drought in past years. In this floral study of the area, 1200 hectares were evaluated and the species composition and endemic plant species were determined. Finally the life form composition and chorological analysis of the plant species were carried out. Totally, 100 plant species representing 79 genera and 27 families were recorded in the area. The most abundant families of the region were Asteraceae with 26 species, Fabaceae and Lamiaceae each one with 10 species and Poaceae with 8 species respectively. The largest genera are Astragalus L. with 5 and Achillea L. and Senecio L. each one with 3 species. The life form study indicated that therophytes were the most abundant life-form (41%) followed by hemicryptophytes (27%), chamaephytes (19%), phanerophytes (8%) and Geophytes (5%). Chorological analysis of the plant species shows that 54% are uniregional Irano-Turanian elements, Irano-Touranian/Euro-Siberian elements (16%) and the rest are Pluriregional (10%), Irano-Touranian/Euro-Siberian/Saharao-Sindian (7%), Irano-Touranian/Saharao-Sindian(6%),Irano-Touranian/EurSiberian/Mediterranean (5%), Irano-Touranian /Saharao-Sindian / Mediterranean (1%) and Irano-Touranian/Mediterranean elements (1%) respectively. The results demonstrated that the floristic foest parks and the increase in the growth of valuable pasture plants.
  Keywords: Flora, Life form, Chorology, Protected area
 • Habib Reza Kavandi * Pages 17-37
  In order to assess the potential seed dispersal of plant species by herbivores in rangeland of arid and semiarid ecosystems, Gazelle subguttrosa in Kolah-Ghazi National Park was selected. In this experiment, five main habitats with five replications were studies. During spring and autumn in growing seasons 10 freshly pellet groups of herbivore were randomly collected in each of selected habitat and totally 250 dung sample. Seed contents of dung samples were determined in greenhouse germination experiments were performed over 8 months. In total, 833 seedlings from 60 plants (43 seed species in dung samples of gazelle), mainly annual with attractive inflorescence and small seeds which only colonize through endozoochory were recorded in. The highest and lowest seed densities were recorded in April and October. Given the composition, density and species contents, seed contents variations in dung samples were evaluated via multivariate analysis DCA. Seed contents in dung samples varied significantly. Overall, seed contents of dung samples varied in different months so that dung samples collected in the first three months:April, May, and June were located on the left side of the first axis of DCA while those in other months in right side of first axis respectively. Analysis of variance coordinates of dung samples in different months showed significant differences in the seed contents (P=0.02). The seed contents of dung samples in April and May were significantly different from other three months, but this difference was more pronounced in the autumn months.
  Keywords: Vegetation, Gazelle subguttrosa, Rangeland, Seed contents
 • Ahmad Ahmadi *, Mohammad, Reza Tatian, Reza Tamartash, Hassan Yeganeh Pages 39-54
  Species diversity is one of the complex ecological concepts. The causes of these changes and their mechanisms were an outstanding ecological question. Biodiversity conservation is the ultimate goal of natural resources management. In this study, the relationship between species diversity and species richness were determined in Gharabagh rangelands along the altitudinal gradient using Simpsons, Shannon-Wiener, Margalef and Menhenic indices in Gharabagh rangelands. To measure vegetation parameters, the sampling was done in seven elevation classes with100m distance between, by randomly systematic method. Then, the number and canopy cover of species was recorded in ten plots in each elevation class. The result showed that there is a nonlinear and signicant relationship between Simpson's and Shannon–Wiener and Margalef and Menhenic indices with altitude increasing. So that species diversity, richness and numbers decreased above 1600 m altitude variation. R-square of the regression equations indicate that the dependent variable changes included Simpson, Shannon-Wiener, species number Margalef and Menhenic respectively with coefficient of 71, 68, 43, 49 and 63 percent are explained by the independent variable. In general we can say that, due to livestock and humans at low altitude decreased the species diversity and richness, while in mid altitude due to reduction of livestock population and improving climate increase species diversity and richness.
  Keywords: Species Diversity, Rangeland, Natural Resources management, Ecology
 • Mousa Kam *, Majid Mohammad, Esmaeili, Ali Sattarian, Hossein Sabori Pages 55-70
  The aim of the present study is to investigate the role of protection of pastures on the soil seed bank properties in pastures of Gomishan, located in Golestan province, Iran. Sampling was done after identifying the key areas inside and outside of the protected area in early winter. In each region, one-hundred-meter transects and along each transect 10 four-square-meter plots were deployed. Takeing samples of soil seed bank, in the center of each four-square-meter plot, frames of 20×20 cm were inserted into the ground, and the soil samples were taken from the depth of 0-5 cm and 5-10cm. Soil samples were kept at 3-5 °C for 3 months in a refrigerator. After the cold treatment, the samples were transferred into the greenhouse for cultivation, and they were evaluated by germination method. To investigate the effect of grazing, soil depth and its reciprocal effect on the density, richness, diversity and similarity of the soil seed bank on the covered ground, the GLM test was adopted and LSD was used for the comparison of the mean data. The results showed that the density, richness, diversity and similarity of the soil seed bank with vegetation in enclosure was significantly greater than the grazing region. Furthermore, the results of the statistical analysis demonstrated that the density, richness, diversity and similarity of soil seed bank with covered ground at the depth of 0-5 cm was significantly higher than the depth of 5-10 cm.
  Keywords: Grazing, Enclosure, Diversity, Seed bank, Gomishan
 • Naser Rashki, Zeinab Noorikia *, Mohammad Ali Zare Chahuki Pages 71-80
  Presence of active sand dune and sand deposits in north of Sistan & Baluchestan province accompanied with crisis such as drought has resulted in environmental problem condition. For this purpose, in this area, has been used of projects such as planting, mulching and both composition. From endemic species we can notice to Tamarix aphylla, Haloxyllon persicum and Atriplex muculata. 30 seedlings of species (totally 120 seedlings) were planted under the same conditions. These, the most common plant species are used in sistan planting projects. The seedlings were irrigated for three years and were protected against grazing. By measuring survival percentage, plant coverag and autumn period of each species, data were collected and examined by variance analysis. We resulted that, Tamarix plants in regard of living and stabilized area were more effective and then Haloxylon was in second ranked, and Atriplex muculata cause of its sensitivity to drought tension is in third position. Furthermore the last species as accompanied species with Tamarix. aphylla are used. But its using with Haloxylon persicum is not suitable because of the absorption of surface and groundwater by roots of Holoxylon persicum leads to Atriplex muculata vanishment.we resulted that, for this purpose management of hand plant forest would be necessary.
  Keywords: Sand deposits, Combat desertification, Planting, Sistan basin
 • Reza Yari *, Gholam Ali Heshmati, Sholeh Ghalafimod, Saeed Beygi Pages 81-90
  One of the long-term objects for managing natural ecosystems, is conserving species diversity. Considering to the importance of evaluation and monitoring the species diversity in order to understanding management practices, the purpose of the present study was to investigate the effects of enclosure and over grazing on the species diversity of genetic cache in the Trshyzvk and the rangelands of Khadem Abad in Ferdows city of Baghestan. In each key area, four transects of 100 meters were located and random-systematic sampling 1m2plots were put along with the transects. The first plot was randomly located and other plots were laid out with a distance of 20 meters from each other and finally 20 plots were laid out. In all plots, density and canopy cover percentage of all species, were measured. Species richness, evenness and dominance indices were calculated. Also, to investigate significancy and non-significancy of Shannon-Wiener evennes index, t-student test was used. Species richness in Trshyzvk genetic cache 20 species and in the Baghestan rangelands Khadem Abad was 10 species. The results showed that the speceis diversity of Shannon - Wiener index for determining the evennes of protected Trshyzvk genetic cache was 3.704 and in the Baghestan rangelands Khadem Abad was 1.928 were significantly different (P
  Keywords: Enclosure, High grazing, Diversity species, Shannon-Wiener index, Trshyzvk Cache genetic, Baghestan rangelands Khadem Abad
 • Ardavan Ghorbani *, Amin Pourali, Mikaeel Baderzadeh, Ali Teymorzadeh, Jaber Sharifi Neyaragh, Ardeshir Pournemati Pages 91-108
  This study aimed to investigate the composition, characteristics and species diversity under the effect of different grazing. Intensities in three distances from Heydar Abad, Gholi Bagloo and Arbab Kandi villages in Mishgin Shahr, the Ardabil province. Species were collected and identified. From transects in three distances from the villages. Papilionaceae family with 8 genus and 9 species, Poaceae with 7 genus and 9 species, Lamiaceae with 8 genus and 8 species, and Asteraceae with 6 genus and 8 species have the greatest species number. According to the Raunkiae's classification system Hemicryptophytes with 48%, Therophytes with 28% Chamephytes with 18%, and Geophytes with 6% were the dominant life forms. In terms of geographical distribution, 66.66% of plants belonged to Iran-Turonian region, 13.33% to Iran-Turonian and Mediterranean 11.11% to Iran-Turonian, Euro-Siberian and Mediterranean, 4.45% cosmopolitan, 4.45% Iran-Turonian and Euro-Siberian regions. Analysis of numerical diversity and evenness indices in each crisis center according to the increase of distance from crisis center revealed that in Arbab Kandi and Gholi Bagloo villages with the increase of distance from crisis center in three sites the amount of measured indices have almost increased, however in Heidar Abad village the amount of diversity indices have decreased. Results of diversity and evenness indices comparison in different distances in three villages crisis centers showed that only the Shannon-Weiner had significant difference (P
  Keywords: Grazing Gradient, Grazing intensity, Geographical distribution, Species diversity, Crisis centers