فهرست مطالب

نشریه نظریه های نوین اقتصادی
سال دوم شماره 3 (تابستان 1393)

 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین صمصامی*، محمدحسین پورکاظمی، فاطمه انصاری صفحه 11
  در این پژوهش سیاست پولی بهینه برای جبران آثار منفی قانون هدفمند کردن یارانه ها بر توزیع درآمد بررسی شده است. نتایج حاصله نشان داد که هراندازه میزان اهمیت بهبود توزیع درآمد در جامعه بیشتر گردد، می باید نرخ رشد حجم بهینه پول بیشتر کاهش یابد، همچنین در صورتی که هدف سیاست گزار کمینه کردن زیان اجتماعی باشد، نرخ رشد حجم بهینه پولی نمی تواند منفی گردد.
  کلیدواژگان: قیمت حامل های انرژی، توزیع درآمد، تئوری کنترل بهینه، سیاست پولی بهینه
 • نسیبه زارعی*، مهدی خسروی، سیدعبدالمجیدجلایی صفحه 31
  با توجه به آنکه نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و چگونگی نوسان چرخه های تجاری نیز می تواند بر روند اجرای سیاست های اقتصادی تاثیر داشته باشد. در این مقاله سعی شده پس از نشان دادن وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی تاثیر آن بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بررسی شود. برای رسیدن به این هدف از داده های سری زمانی 90-1352 استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین انحراف نرخ ارز و چرخه های تجاری سنجیده شده است. برای شاخص چرخه های تجاری نیز از فیلتر هودریک-پرسکات (HP) به استفاده شده. پس از تایید رابطه بلندمدت، نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در بلندمدت تاثیرگذار است، به طوری که افزایش انحراف نرخ ارز باعث ایجاد نوسانات بیشتر در چرخه های تجاری می-شود. ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در چرخه های تجاری تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
  کلیدواژگان: انحراف نرخ ارز، چرخه های تجاری، خود توصیح با وقفه های گسترده
 • محمدرضا حسینی*، سیده وجیهه میکائیلی صفحه 49
  سیاست های پولی و مالی بسته به مقادیر ضرایب فزاینده بر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی اثرات متفاوتی دارند. پیشنهاد اقتصاد دانان کلاسیک در تعیین اثربخشی این سیاست ها، استفاده از ارتباط بین بازارهای مختلف است که به واسطه ی معادلات بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
  در این مقاله سعی شده است تاثیر سیاست های پولی و مالی توسط مجموعه ای از معادلات همزمان در چارچوب سه بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مدل انتخابی از نوع لگاریتمی بوده و به جای استفاده از تحلیل های ضرایب فزاینده از مفهوم کشش تولید نسبت به متغیرهای سیاست گذاری مالی و پولی بهره گرفته شده است. به منظور برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است.
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های (1390-1365) تفاوت معنی داری بین حساسیت تولید ناخالص ملی نسبت به اعمال سیاست مالی و پولی در ایران وجود داشته است. حساسیت تولید نسبت به سیاست مالی از حساسیت تولید نسبت به سیاست پولی بیشتر بوده است که این امر، دیدگاه کینز مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر سیاست مالی در اقتصاد را توجیه می کند.
  کلیدواژگان: سیاست های پولی و مالی، تاثیر، حساسیت تولید، دیدگاه کینز، روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)
 • بیت الله اکبری مقدم*، رضا یعقوبی شاد صفحه 73
  امروزه نقش پیش بینی در بهره گیری از فرصت ها و یا دوری از تهدیدات انکارناپذیر است، لذا روش های متعدد پیش بینی نیز جهت شناسایی این فرصت ها در طی سال های گذشته مطرح گردیده اند؛ اما روش های موجود کمتر به تلفیق جنبه های ضمنی با جنبه های آماری جهت ارتقاء سطح پیش بینی پرداخته اند. به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر، مدلی ارائه گردیده است که جنبه های آماری (انتظارات تطبیقی) را با به کارگیری آریما برای هر یک از سری های زمانی، و جنبه های ضمنی (انتظارات عقلایی) را در همگرایی ماتریسی سری های زمانی متبلور می سازد. مدل با همه پیچیدگی های مفهومی به یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی تبدیل می شود و در نهایت با استفاده نرم افزار گمز حل می گردد و پارامترهای آریما از آن استخراج می گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده، مقادیر دوره های بعد پیش بینی می گردد. میزان صحت پیش بینی های مدل مذکور نیز بر اساس معیار ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: پیش بینی، مدل های ترکیبی، بهینه یابی، برنامه ریزی غیرخطی (NLP)، سهم بازار
 • ابراهیم گرجی، مرجان قوامی*، یزدان گودرزی فراهانی صفحه 99
  از آنجایی که اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، دورانی از رونق و رکود را تجربه کرده است، توجه به رابطه علی بین متغیرهای کلان اقتصادی و سیکل های تجاری می تواند در سیاست گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا در این مقاله به بررسی علل پیدایش سیکل های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390 – 1350 با استفاده از رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (ECM) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده موید این است که تورم قدرت توضیح دهندگی برای سیکل های تجاری را ندارد و به عبارتی تورم علت سیکل های تجاری نیست اما سیکل های تجاری علت تورم می باشد که تائید کننده نظریه سیکل های تجاری در مورد علیت از سمت تولید به قیمت ها است بنابراین می توان چنین گفت که یک رابطه علیت یک سویه از سمت سیکل های تجاری به سمت تورم وجود دارد. همچنین در مورد علیت گرنجری بین حجم پول و سیکل های تجاری در اقتصاد ایران نشان داده شده است که یک رابطه علیت دوسویه بین رشد حجم پول و سیکل های تجاری وجود دارد به طوری که هم رشد حجم پول منجر به ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران شده و هم وقوع سیکل های تجاری توضیح دهنده تغییرات در حجم پول در کشور می باشد.
  کلیدواژگان: سیکل تجاری، تورم، حجم پول، علیت گرنجری، مدل خود رگرسیون برداری (VAR)
 • عبدالله محمودی*، فاروق آذرنگ صفحه 121
  این مقاله، رابطه غیرخطی بین کسری بودجه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را در ایران و در قالب مدل غیرخطی انتقال ملایم STR مدل سازی و تحلیل می نماید. در این راستا، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از تورم و کسری بودجه دولت تصریح شده است. جهت انجام تحلیل، از داده های سری زمانی سالانه برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی سال های 1350 تا 1387 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و کسری بودجه وجود دارد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال یعنی تورم، 8/15 درصد و سرعت انتقال برابر با 10 است. متغیر تورم در رژیم حدی اول تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد. در رژیم حدی دوم، تورم تاثیر معنادار منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. از طرفی، متغیر کسری بودجه دولت در رژیم های حدی اول و دوم دارای ضرایب اثرگذاری معنادار به ترتیب مثبت و منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. همچنین بر پایه آزمون های اعتبارسنجی، نتایج حاصل شده از اعتبار کافی برخوردارند. بر پایه نتایج، طی سال های مورد مطالعه، دولت جایگزین بخش خصوصی بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، حد آستانه، مدل انتقال ملایم STR
 • اطلاع رسانی
 • سید محمدکاظم نایینی صفحه 141
|
 • Hossen Samsami*, Mohammad Hossen Porkazami, Fatama Ansari Page 11
  The distribution of renewed income is one of the main targets of governments from economical point of view. Therefore, economists assess financial and monetary politics as tools for distribution of renewed income in short and long term. In current study, optimized monetary politic for compensation of negative effects of change in method of subsidies payment rule has been assessed. The result of this study depicted this fact that increasing the importance of distribution improvement in society leads to decreasing the rate of monetary optimized volume. Moreover if politician purpose is to minimize the social deficit, the rate of monetary optimized volume cannot become negative.
  Keywords: price of energy carriers, Distribution Income, Optimal Control Theory, Optimal Monetary Policy Rules
 • Nasibeh Zarei*, Mehdi Khosravy, Seyed Abdolmajid Jalaeei Page 31
  Since the exchange rate and its misalignment the most important factors affecting macroeconomic variables of each country, business cycles’ fluctuation state would have also impacts on economic policy implementation. In this paper we showed the exchange rate deviation from equilibrium and studied its effect on business cycles in Iran economy. In order to achieve this aim, we used time series data of 1973- 2008 for measuring long-term and short term relationships between exchange rate deviation and business cycles using auto-regressive extensive Lags model (ARDL). We adopted Hodrick-Presscott (HP) filter for computed Business cycle indicator. After confirming long-term relationship, results imply that the exchange rate deviation is effective on business cycles in Iran economy so that an increased exchange rate deviation can cause more fluctuations in business cycles. The coefficient of error correction (ECM) obtained in this model suggested that41percent of imbalance during each period is modulated in business cycle standing to its long-term process.
  Keywords: Exchange rate Deviation, Business Cycle, Auto-Regressive Extensive Lags
 • Mohammad Reza Hosseini*, Sayedeh Vejihe Mikaeeli Page 49
  Depending on the level of increasing coefficient on macro-economic variables, especially GDP, monetary & financial policies affects differently. To determine the efficacy of these policies, classic economists suggest using the relationship between different markets being analyzed based on commodity, money and labor markets.
  In this paper, we tried to analyze and to compare the effect of monetary and financial policies within the framework of commodity, money and labor markets by a collection of simultaneous equations. Logarithmic model was picked and instead of using increasing coefficient analysis, the concept of production elasticity on financial and monetary policy making variables was used. To estimate the equations, 3SLS was used.
  The research results showed that in the period of 1986-2011, there was a significant relationship between GDP sensitivity on practicing financial and monetary policies in Iran. Production sensitivity on financial policies was higher than production sensitivity on monetary policies, justifying Keynes approach on significant impact of financial policies on economy.
  Keywords: Monetary, Financial Policies, Effective, Elasticity GNP, Keynes Approach, 3SLS
 • Beitollah Akbari Moghadam*, Reza Yaghoobi Shad Page 73
  Forecasting is one of the most attractive and widely research areas. Forecasting is the basis of planning and budgeting in firms. There are many forecasting methods that enterprise firm selected one or more from them, but these methods generally have a weakness. In previous studies, judgmental methods mainly focus on expert judgments, which are waste of resources in some extent and may lead to lower accuracy, while statistical methods in terms of statistical models can achieve better performance, but when the unpredictable events appear, these models are useless and ineffective sometimes. The paper presents how a new forecasting approach combined forecasting to reduce significantly the error resulting from that, by working with an entire assortment at a time instead of producing a forecast individually. The main purpose of this paper is introduction a convergence method of growth rate for all provinces. To identify how apply combined forecasting in which they are operating; In this paper, by incorporating province's market share, two novel paradigms are proposed for forecasting, which may overcome the aforementioned shortcoming. In the first paradigm, the market shares of provinces are extracted, and then their trend are integrated to forecast market shares in subsequent years. Moreover, these paradigms are validated and compared using real data. The empirical results show that our proposed paradigms are useful and feasible for forecasting, and furthermore, the combined model out performs the traditional forecasting by rectifying the Solution of Non-Linear Programming to filling the gap between VARIMA and convergence regression.
  Keywords: VARIMA, Combining, Long memory, Multivariate, Nonlinearity, Robustness, Transfer Function
 • Ebrahim Gorji, Marjan Ghavami*, Yazdan Gudarzi Farahani Page 99
  Since Iran's economy, like many other countries, has experienced the periods of prosperity and recession, paying attention to the casual relationship between macro-economic variables and business cycles can be considerable in policy makings in economic affairs. In this way this article is to study the reasons of business cycles emergence in Iran's economy in the time period of 1350-1390 of Iranian calendar using the approaches of VAR and ECM models. Obtained results are showing the point that the inflation does not maintain the ability to explain the business cycles; on the other words the inflation is not the cause of business cycles but the business cycles cause inflation, the point is approving the business cycles hypothesis in causality from production to prices. Therefore it can be mentioned that a unidirectional causality relationship exists from business cycles towards inflation. Moreover as about the Granger causality between money stock and business cycles in Iran's economy the existence of a bidirectional causality relationship between money stock growth and business cycles has been shown so that both the money stock growth leads to business cycles emergence, besides the business cycles occurring is explaining the money stock changes in the country.
  Keywords: Business Cycles, Monetary Stock, Granger Causality, Vector Auto Regressive (VAR)
 • Abdollah Mahmoodi*, Farouq Azareng Page 121
  Using smooth transition regression model, this study investigates the relationship between government budget deficit and private investment in Iran. Private investment is a function of inflation and government budget deficit. The annually time series data between 1971 to 2009 are obtained from central bank of Iran. Regarding inflation as transition variable, the study results show that, there is a nonlinear relation between private investment and government budget deficit. The threshold level of inflation as transition variable is 15.8 percent and transition speed is 10. In first threshold regime, inflation does not have a significant impact on private investment, but in second one has a negative significant effect on. The government budget deficit in the first and second regimes has positive and negative significant impacts on private investment, respectively. Also, based on the validation tests, the obtained results are reliable. Finally, model results show that in the period under review the budget deficit in Iran crowds out private investment.
  Keywords: Private Investment, Budget Deficit, Threshold Level, Smooth Transition Regression