فهرست مطالب

خون - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1396)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم مساعد *، علی اکبر پورفتح الله، مصطفی مقدم، سمیرا گودرزی صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر، به اتوآنتی بادی های طبیعی به عنوان فاکتورهای کلیدی در حفظ هموستاز بدن توجه ویژه ای شده است و هم چنین به عنوان نشانگرهای زیستی در بیماری های گوناگون مطرح شده اند. این پژوهش، برای نخستین بار، به منظور تعیین هویت اتوآنتی بادی های طبیعی بر علیه گلبول قرمز به دنبال برخی تغییرات هماتوپاتولوژیک در بیماران، در مقایسه با اهداکنندگان خون سالم انجام شد.

  مواد و روش ها
  در این پژوهش بنیادی کاربردی، دو گروه از نمونه ها شامل 600 اهداکننده خون سالم و 324 بیمار که اختلالات هماتوپاتولوژیک نشان دادند، جمع آوری شدند. تمام نمونه ها به لحاظ اتوآنتی بادی های طبیعی غربالگری شدند اما تعیین هویت تنها در صورت واکنش مثبت انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون دو جمله ای و با استفاده از نرم افزار 16 SPSS بررسی شدند.

  یافته ها
  اتوآنتی بادی های طبیعی در 6/8% از جمعیت سالم و 9/17% از جمعیت بیمار شناسایی شد که به عنوان واکنش مثبت در نظر گرفته شد. تنها 2 مورد از میان 30 نفر گروه سالم دارای اتوآنتی بادی، به عنوان یک مورد آنتی A1 و یک مورد آنتی P1 شناسایی شدند اما در میان گروه بیمار دارای اتو آنتی بادی، 19 مورد آنتی IH ، 1 مورد آنتی H ، 2 مورد آنتی I ، 2 مورد آنتی P1 و 6 مورد به صورت غیر قاطع شناسایی شدند.

  نتیجه گیری
  تفاوت معناداری میان فراوانی واکنش اتوآنتی بادی های طبیعی بر علیه گلبول قرمز مشاهده شد(03/0 p=). به علاوه آنتی IH در بیماری های خونی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بیماری های خونی، آنتی بادی ها، گلبول های قرمز
 • مرجان فرامرزی *، بشیر حاجی بیگی، حسن حسینی، مدینه پورمحمد صفحات 8-14
  سابقه و هدف
  صاحبنظران روانشناسی سازمانی، رضایت شغلی را، کنشی از هماهنگی بین نیازها و ارزش های حرفه ای فرد و نظام تقویت کننده کار دانسته اند. در این راستا یکی از دغدغه های متخصصان، سنجش رضایت شغلی است. هدف ازاین تحقیق، مقایسه میزان رضایت شغلی کارکنان ستاد مرکزی انتقال خون و پایگاه انتقال خون تهران بود.

  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، میزان رضایت شغلی 214 نفر از کارکنان ستاد مرکزی و پایگاه تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در اسفند 1394 بررسی شد و مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی(JDI) استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون آماری MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 01/0 p< سطح معناداری اختلاف ها قرار داده شد.

  یافته ها
  میانگین رضایت از محیط کار در کارکنان ستاد 76/19 با انحراف معیار 36/3 و در کارکنان پایگاه تهران 32/21 با انحراف معیار 62/3 بود. نتایج پژوهش نشان داد میانگین رضایت شغلی کارکنان پایگاه تهران بیشتر از کارکنان ستاد است و بیشترین نارضایتی، ناشی از متغیرهای ارتقا، سرپرستان و ارتباط با همکاران است.

  نتیجه گیری
  رضایت شغلی موجب بهبود عملکرد کارکنان و به دنبال آن موفقیت سازمان می شود. با توجه به این که بیشترین نارضایتی در این تحقیق از متغیرهای ارتقا، سرپرستان و ارتباط با همکاران بود، مداخله برای اصلاح مناسب مسیرهای ارتقای شغلی و ایجاد ارتباط صحیح بین سطوح مختلف اداری می تواند به رضایت شغلی بیشتر و به دنبال آن رسیدن به اهداف سازمانی از جمله جذب بیشتر اهداکنندگان خون کمک نماید.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، انتقال خون، عملکرد شغلی
 • سعید صارمی *، مجید مسلمی، مهتاب مقصودلو، غریب کریمی صفحات 15-22
  سابقه و هدف
  عوامل متعددی در سلامت خون های اهدایی نقش ایفا می کنند، از جمله این عوامل می توان به سطح تحصیلات اهداکنندگان خون اشاره نمود. لذا در این تحقیق برآن شدیم تا نقش تحصیلات در سلامت خون های اهدایی را در اهداکنندگان خون کشور بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع مقطعی بود که بر روی کلیه اهداکنندگان خون در سال های 1386 و 1387 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز درباره سطح تحصیلات، جنس، سن اهداکنندگان، سابقه قبلی اهدای خون و موارد مثبت تاییدی(HBsAg ، HCV Ab ، HIV Ab-Ag) از نرم افزار e-progesa و نگاره جمع آوری گردید. یافته ها توسط آزمون کای دو و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین 3519254 اهداکننده خون، حدود 7% زن و 93% مرد بودند. در بین خون های اهداکنندگان با تحصیلات دانشگاهی، 9/1 واحد خون به ازای هر صد هزار نفر از نظر HIV مثبت بودند(001/0 p<). 4/0 خون های اهدایی از افراد با تحصیلات دانشگاهی، 9/0 واحد از افراد دیپلمه و 8/1 واحد از زیر دیپلم ها به ازای هر هزار واحد خون اهدایی از نظر HCV مثبت بودند(001/0 p<). هم چنین 2/2 واحد اهدایی از افراد با تحصیلات دانشگاهی، 8/2 واحد از افراد دیپلمه و 6/5 زیر دیپلم به ازای هر هزار واحد خون اهدایی از نظر HBs Ag مثبت بودند(001/0 p<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش سطح تحصیلات به طور معناداری در سلامت خون های اهدایی افزایش حاصل شده است که این یافته ها می تواند راه گشای سازمان انتقال خون در جذب داوطلبین اهدای خون در گروه های کم خطر جامعه باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت، عفونت، اهداکنندگان خون، آموزش
 • مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی *، سید تقی اخوان نیاکی صفحات 23-33
  سابقه و هدف
  در طراحی زنجیره تامین خون یکی از موضوعات کلیدی، تعیین محل مناسب مراکز جمع آوری خون است تا علاوه بر دسترسی آسان اهداکنندگان و نیز توزیع مناسب خون و فرآورده های خونی به مراکز بیمارستانی، هزینه های جمع آوری خون به حداقل رسانده شود. هدف از تحقیق حاضر، محاسبه تعداد و مکان بهینه مراکز تهیه و فرآوری، ثابت و سیار خونگیری بر مبنای تقاضای مراکز درمانی و هزینه های احداث و عملیاتی این مراکز در استان آذربایجان شرقی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع مدلسازی ریاضی در جامعه آماری استان آذربایجان شرقی بود. اعداد و ارقام برای هزینه ها و سایر پارامترهای مرتبط در سه دوره زمانی شش ماهه کل سال 1393 و شش ماهه اول سال 1394 مورد استفاده قرار گرفت. مدل ریاضی در نرم افزار گمز پیاده سازی و نتایج مربوطه استخراج شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از نرم افزار گمز نشان می دهد محل مناسب برای احداث مراکز تهیه و فرآوری در استان آذربایجان شرقی، شهر های مراغه و میانه و برای مراکز ثابت جمع آوری خون شهر های تبریز و اهر بوده است. هم چنین تخصیص تیم های سیار برای شهر های مرند، تبریز، عجب شیر، بناب، ملکان، مراغه و هشترود می تواند باعث کاهش هزینه جابه جایی ها گردد.
  نتیجه گیری
  تعیین تعداد و مکان مناسب مراکز تهیه و فرآوری، ثابت و سیار برای شهر های آذربایجان شرقی باعث کاهش هزینه های جمع آوری خون می گردد. بنابراین توصیه می شود در برنامه ریزی های آتی و در تغییرات در جهت افزایش و یا کاهش مراکز مختلف خونگیری در کلیه استان های کشور، مدلسازی ریاضی نیز همراه با سایر ملاحظات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: انتقال خون، تامین خون، ایران
 • پرگل مشاتی *، سمیه اسماعیلی، نسرین دهقان نیری، مینا درویشی، احمد قره باغیان صفحات 34-42
  سابقه و هدف
  لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL)، شایع ترین بدخیمی در کودکان محسوب می شود. با توجه به اثرات جانبی شیمی درمانی، امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی برای درمان بدخیمی ها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. اثر مهاری آرتمیسیا آنوا(درمنه خزری) بر روی چندین رده سلولی سرطانی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سمیت این عصاره بر رده های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سلول های Nalm-6 و Reh کشت داده شدند و سپس با غلظت های مختلف عصاره گیاه تیمار و با کمک آزمون MTT ، درصد سلول های زنده بعد از 48 و 72 ساعت بررسی شد. از آزمون فلوسیتومتری Annexin V-FITC و سنجش فعالیت کاسپاز 3 جهت ارزیابی القای آپوپتوز استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون one-way ANOVA انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که IC50 عصاره پس از 48 ساعت در رده Nalm-6 ، μg/mL 90 و در رده Reh ، μg/mL 70 می باشد، به همین ترتیب پس از 72 ساعت نیز دارای اثر کشندگی بالایی به نسبت گروه کنترل بود(001/0 p<). نتایج آزمون فلوسیتومتری حاکی از افزایش آپوپتوز با غلظت μg/mL 40 عصاره می باشد(05/0 p<). افزایش قابل توجه فعالیت کاسپاز 3 در سلول های تیمار شده نیز مشاهده شد(01/0 p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه آرتمیسیا آنوا سبب مهار رشد قابل توجه سلول های رده Nalm-6 و Reh شد.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، آرتمیسیا آنوا، آپوپتوز
 • اثر مهارگر اختصاصی p110 در سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد
  پریسا صدراعظمی، آوا صفراوغلی آذر، داوود بشاش* صفحات 43-52
  سابقه و هدف
  اختلال در مسیر PI3K در لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) همراه با نقش مهم آن در ایجاد مقاومت به داروهای شیمی درمانی، باعث شده است که استفاده از مهارگران PI3K در درمان ALL اهمیت به سزایی پیدا کند. بر این اساس، بر آن شدیم تا اثر مهارگر اختصاصی ایزوفرم p110δ (GS-1101) را در سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد Nalm-6 بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، به منظور بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آنتی پرو لیفراتیو GS-1101، پس از تیمار سلول های Nalm-6 با غلظت های مختلف این مهارکننده، فعالیت متابولیک، تعداد و توزیع سلول ها در چرخه سلولی توسط آزمون های MTT، تریپان بلو و فلوسایتومتری بررسی گردید. در نهایت، جهت ارزیابی میزان تغییر در بیان ژن های کنترل کننده چرخه سلولی، پروآپوپتوتیک و آنتی آپوپتوتیک، آزمایش Rq-PCR انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که GS-1101 نه تنها می تواند تعداد سلول های Nalm-6 را کاهش دهد(از 105 * 24 عدد سلول در گروه کنترل در زمان 48 ساعت به 103 * 986 عدد در گروه تیمار شده با دوز 50 میکرومولار از مهارکننده) ؛ بلکه قادر است فعالیت متابولیک این سلول ها را نیز مهار نماید. هم چنین احتمالا این دارو از طریق افزایش بیان mRNA ژن p21 ، از پیشرفت چرخه سلولی در مرحله G1 جلوگیری می نماید. از سوی دیگر، افزایش بیان ژن پروآپوپتوتیک Bax و تجمع سلول ها در مرحله sub-G1 متعاقب تیمار با این دارو، نشانگر القای آپوپتوز در سلول های Nalm-6 می باشد.
  نتیجه گیری
  GS-1101 دارای اثرات آپوپتوتیک و آنتی پرولیفراتیو در سلول های Nalm-6 است و این اثرات به واسطه توقف چرخه سلولی، افزایش بیان ژن های p21 و پروآپوپتوتیک اعمال می شود.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، آپوپتوزیس، چرخه سلولی
 • مهسا نایب هاشمی، مهشید محمدی پور، حسین فهیمی، مهریار حبیبی رودکنار، محمدعلی جلیلی* صفحات 53-64
  سابقه و هدف
  فاکتور سلول بنیادی(SCF)، یک گلیکوپروتئین 28 تا 40 کیلودالتونی است که نقش مهمی را در تکثیر و تمایز سلول های بنیادی خونساز(HSCs) بازی می کند. هدف این مطالعه جداسازی، کلونینگ و بیان SCF در میزبان بیانیRosetta بود. Rosetta علاوه بر ویژگی های میزبان بیانی پروکاریوتی، انتظار می رفت با فراهم کردن کدون های نادر پروتئین های یوکاریوتی، سطح بیان پروتئین نوترکیب را افزایش دهد.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام از نوع تجربی بود. RNA تام از سلول های Hela استخراج و به دنبال آن cDNA ساخته شد. توالی رمزکننده SCF ، به وسیله آغازگرهای اختصاصی جداسازی و تکثیر شد و با استفاده از وکتور بیانی pET-32a در E.coli TOP 10 همسانه سازی شد. سازه نوترکیب به وسیله PCR ، هضم آنزیمی و تعیین توالی تایید شد. وکتور نوترکیب در میزبان بیانی Rosetta تراریخت شد. بیان SCF نوترکیب در حضور IPTG القا شد. بیان فاکتور سلول بنیادی انسانی(hSCF) با SDS-PAGE و وسترن بلات ارزیابی و تایید شد.
  یافته ها
  توالی رمزکننده SCF با موفقیت از سلول های Hela جداسازی و در وکتور بیانی pET-32a همسانه سازی و بیان پروتئین نوترکیب در میزبان بیانی Rosetta انجام شد.
  نتیجه گیری
  در سیستم بیانی Rosetta ، امکان تولید پروتئین های یوکاریوتی با کدون های نادر مثل AGG ، AGA ، AUA ، CUA ، CCC و GGA وجود دارد بنابراین به میزان بالایی پروتئین فاکتور سلول بنیادی تولید می شود.
  کلیدواژگان: گلیکوزیلاسیون، سلول بنیادی، PCR
 • بهاره آدمی، کامران قائدی *، اردشیر طالبی صفحات 65-76
  سابقه و هدف
  سرطان معده چهارمین سرطان شایع دنیا و دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود. عوامل محیطی و هم چنین عوامل ژنتیکی، نقش به سزایی در ابتلا و پیشرفت این بیماری ایفا می کنند. مهم ترین این عوامل هلیکوباکتر پیلوری است که در اکثر بافت های سرطانی قابل رویت است. با ورود میکرو RNA ها به حوزه یافته های ژنتیکی، این مولکول های قدرتمند جایگاه خود را در حوزه ژنتیک بیماری ها باز کردند. miRNAها، مولکول های کوچک غیرکدکننده ای هستند که در پروسه های متعدد سلولی از قبیل تمایز و مرگ سلولی شرکت دارند. در این مطالعه، با استفاده از پایگاه داده های بیوانفورماتیک ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ سلولی موثر در فرآیند سرطانی شدن سلول ها و ارتباط آن با miR-146a بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تئوریکال بیوانفورماتیکی بوده و به صورت نظری با مراجعه به پایگاه داده Target Scan ، miRTar Base و 0/2 miR Walk انجام پذیرفت. پس از به دست آوردن پروتئین هایی که تحت تاثیر miR-146a قرار می گیرند، بررسی نهایی در پایگاه David به منظور دست یابی به مسیرهای سیگنالینگ انجام گرفت که به تفصیل به شرح آن پرداخته می شود.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، miR-146a احتمالا می تواند با تاثیر بر پروتئین هایی از قبیل P53 ، BCL2 ، اعضای خانواده RASو پروتئین های دخیل در مسیر JAK-STAT ، miRNA کلیدی در جلوگیری از پیشرفت بیماری باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این نتایج می توان گفت miR-146a احتمالا می تواند از طریق افزایش متاستاز و حمله بافتی و هم چنین کاهش چسبندگی بین سلولی و مهار مرگ سلولی، به عنوان مارکر تاییدی تشخیصی و پیش آگهی دهنده پیشرفت سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، میکروRNA ها، هلیکوباکتر
|
 • Dr M. Mosaed*, Dr. A.A. Pourfathollah, M. Mogadam, S. Goudarzi Pages 1-7
  Background And Objectives
  In recent years, Natural auto Abs (NAAbs) are considered as key factors in maintaining the immune homeostasis; NAAbs are also known as biomarkers in various diseases. This research, for the first time, was performed to identify NAAbs that are produced against RBCs following some physiologic changes in patients in comparison to healthy blood donors.
  Materials And Methods
  In this fundamental-applied research, two groups of samples including 600 healthy blood donors and 324 patients who have shown pathologic disorders participated. All samples were screened for NAAbs but the identification panel was performed only in the case of positive reaction. Results were analyzed through binominal test and by SPSS 16.
  Results
  NAAbs were detected in 8.6% of healthy population and 17.9% of the patient population, all determined as positive reactions. Only two cases (1 anti-A1 and1 anti-P1) out of 30 were identifiable among the healthy group with auto antibody; however, in the patient group with auto antibody, 19 anti-IH cases, 1 anti-H cases, 2 anti-I cases, 2 anti-P1 cases, and 6 inconclusive cases were identified.
  Conclusions
  A significant difference between the frequency of NAAbs reactions against RBCs in the two groups was observed (p = 0.03). Furthermore, anti-IH increases in hematologic diseases.
  Keywords: Hematologic Diseases, Antibodies, Red Blood Cells
 • M. Faramarzi*, B. Hajibeigi, H. Hosseini, M. Pourmohammad Pages 8-14
  Background And Objectives
  To the opinion of psychologists, job satisfaction has been defined as the action of coordination between individual needs and professional values. Therefore, evaluating the rate of job satisfaction is one the concerns of the professionals. The objective of this survey was to assess the rate of job satisfaction among the staff of IBTO headquarters (HQ) and Tehran Blood Transfusion Center (TBC).
  Materials And Methods
  The study is a descriptive-analytical and cross- sectional study which was done voluntarily on 120 staff of the IBTO HQ and 94 staff of TBC. To gather the data, JDI questionnaire was used. The data was analyzed by MANOVA test. P
  Results
  The average rate of job satisfaction in IBTO headquarters was measured as standard deviation. This rate was 21.32 in Tehran Blood Transfusion Center. The results indicate the higher job satisfaction of the staff of TBC compared to IBTO HQ. The highest unsatisfactory variables pertained to job promotion, supervisors and the colleague relationship.
  Conclusions
  Job satisfaction is an indicator for the performance improvement of the staff leading to success of an organization. While the highest unsatisfactory variables pertained to job promotion, supervisors and the colleague relationship, the necessary interventions have to be made in order to clarify and revise the ways of job promotion and to establish a competent inter-sectorial relationship between the staff.
  Keywords: Job Satisfaction, Blood Transfusion, Job Performance
 • Dr. S. Saremi*, Dr. M. Moslemi, Dr. M. Maghsudlu, Dr. Gh. Karimi Pages 15-22
  Background And Objectives
  Many different factors are effective in the safety of blood donations. One of the main factors is the education status of blood donors which is the focus of the present research.
  Materials And Methods
  Our study is based on a cross-sectional method which was done for all donations during 2007-2008 (3519254 blood donations). The necessary data such as educational degree, sex, age, history of previous donation and the confirmed positive results (Ab-Ag, HIV HCV Ab and HBsAg) were collected from the database of e.projesa & negareh blood transfusion software. (p
  Results
  Among 3319254 blood donations, 7% were female and 93% were male. The donors with the academic degree showed to be HIV positive in 1.9 units per 100000 blood donations, 3.7 for donors with diploma and 7.5 for the illiterate[m1] (p
  Conclusions
  These findings showed that the level of education has a direct correlation with blood safety. The results can help Iranian Blood Transfusion Organization adopt the best strategies in recruiting the eligible blood donors from the low risk communities.
  Keywords: Hepatitis, Infection, Blood Donors, Education
 • M. Yousefi Nejad, Dr. S.H.R. Yousefi Nejad Attari, Dr. A. Aghaie*, Dr. S.T. Akhavan Niaki Pages 23-33
  Background And Objectives
  Among the key issues in the blood supply chain design, the location of blood collection centers is essential to ensure the easy access of donors for blood donation and distribution of blood products to hospitals. The aim of this study was to calculate the optimal number and location of blood collection and processing centers, blood collection centers and mobile teams based on clinical demand, cost of construction and operating cost of these centers in East Azerbaijan province.
  Materials And Methods
  The study was a mathematical calculation modeling on the population of East Azerbaijan province. Three six-month periods with the first and the second in 1393 and the third in 1394 were used for calculating cost. GAMZ mathematical model was implemented and the results were extracted.
  Results
  The results of the GAMZ application showed that a suitable locations for the establishment of a blood collection and processing center were in Maragheh and Mianeh, and the optimal locations for blood collection center were in Tabriz and Ahar. What is more, one mobile team could move among Marand, Tabriz, Ajabshir, Bonab, Malekan, Maragheh and Hashtrood cities in alternation with the cost of transport to be reduced.
  Conclusions
  The optimal determination of number and locations of blood collection and processing centers, blood collection centers and mobile team decreased the cost of blood collection services. In future, to plan for any changes in order to increase or decrease the number of blood centers in all provinces, the mathematical modeling in other conditions should be considered.
  Keywords: Blood Transfusion, Blood Supply, Iran
 • P. Mashati*, Dr. S. Esmaeili, N. Dehghan Nayeri, M. Darvishi, Dr. A. Gharehbaghian Pages 34-42
  Background And Objectives
  Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignancy among children. The use of natural compounds has invoked a lot of interest in treatment of malignancies due to the adverse effects of chemotherapy treatment. Artemisia annua was reported to show cytotoxic effects on various cancer cell lines. In this study, cytotoxic effects of Artemisia annua extract were investigated on acute lymphoblastic leukemia cell lines.
  Materials And Methods
  In this basic research, Nalm-6 and Reh cells were cultured and then treated with various concentrations of Artemisia annua extract; afterwards, the cell viability was evaluated using MTT assay for 48 and 72 h. The Caspase 3 activity assay and flow cytometry following Annexin V and Propidium iodide staining were used to assess apoptosis. Statistical analysis was evaluated by one-way ANOVA test.
  Results
  A. annua extract showed IC50 of 90 µg/ml on Nalm-6 and IC50 of 70 µg/ml on Reh cells after 48 h; the cytotoxic effect after 72 h was noticeable (p
  Conclusions
  Our results show that methanolic extract of aerial parts of A. annua exerting cytotoxic and inhibitory effects on Nalm-6 and Reh cells.
  Keywords: Acute Lymphoid Leukemia, Artemisia annua, Apoptosis
 • Evaluation of the effect of selective p110δ inhibitor on acute lymphoblastic leukemia cells
  P. Sadreazami, A. Safar Oughlou Azar, Dr. D. Bashash* Pages 43-52
  Background And Objectives
  The frequency of deregulated PI3K in acute lymphoblastic leukemia (ALL) coupled with the critical role of this signaling pathway in the acquisition of chemo-resistant phenotype lend compelling weight to the application of PI3K inhibitors for the treatment of ALL. In this study we aimed to evaluate the effect of selective p110δ inhibitor, GS-1101 on acute lymphoblastic leukemia Nalm-6 cells.
  Materials And Methods
  Nalm-6 cells were treated with different concentrations of GS-1101. In order to determine the cytotoxic and anti-proliferative effects of the drug, MTT and trypan blue exclusion assays were performed, respectively. Afterwards the effect of GS-1101 on cell cycle progression was evaluated using flowcytometry. Finally, Rq-PCR was applied to evaluate the mRNA expression level of cell cycle- and apoptotic-related genes in GS-1101-treated cells.
  Results
  Our results showed that GS-1101 not only reduced the number of viable cells but also hampered the metabolic activity of inhibitor-treated Nalm-6 cells both in dose- and time-dependent manner. Moreover, we found that the anti-proliferative effect of GS-1101 is mediated, at least partially, through the induction of G1 arrest as a result of up-regulated p21 expression level and accumulation of cells in sub-G1 phase of cell cycle. The results of Rq-PCR also demonstrated that GS-1101 exerts an inductive effect on the mRNA expression level of Bax, as the most important pro-apoptotic gene.
  Conclusions
  p110δ isoform inhibitor, GS-1101 shows both apoptotic and anti-proliferative effect on Nalm-6 cells through inducing cell-cycle arrest via up-regulation of cycline-dependent kinase inhibitor, p21 and upregulation of pro-apoptotic-related gene.
  Keywords: Acute Lymphoid Leukemia, Apoptosis, Cell Cycle
 • M. Nayebhashemi, M. Mohammadi Pour, H. Fahimii, M. Habibi Roudkenar, Mohammad Ali Jalili* Pages 53-64
  Background And Objectives
  Stem cell factor (SCF) is a 28-40 kDa glycoprotein which plays an important role for the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells (HSCs). SCF binds to the C-kit receptor, and improves the survival of HSCs in vitro. SCF is one of the essential supplements for cultivation of HSCs in vitro. It plays a vital role to increase the number and size of HSC colonies.
  Materials And Methods
  In this experimental study, glycosylation of SCF does not seem to influence its biological activity; therefore, it would be possible to produce it in prokaryotic expression system. The aim of this study was isolation, cloning and expression of SCF in the Rosetta expression host. In addition to the features of prokaryotic expression system, Rosetta was expected to provide rare codons of eukaryotic proteins and increase the recombinant protein expression level.
  Results
  The SCF coding sequence was isolated and amplified using the specific primers and cloned in E.coli TOP10 using pET-32a expression vector. The recombinant construct was confirmed by PCR, digestion and sequencing. The recombinant vector was transformed to the expression host, Rosetta.
  Conclusions
  The SCF coding sequence was successfully isolated and cloned into the expression vector pET-32a, followed by recombinant protein expression in Rosetta host strain.
  Keywords: Glycosylation, Stem cell, PCR
 • B. Adami, Dr. K. Ghaedi*, Dr. A. Talebi Pages 65-76
  Background And Objectives
  Stomach cancer is currently ranked as the fourth most common cancer and the second regarding to the mortality rate. Environmental and genetic factors both play crucial role in the onset of inflammation in the stomach and progression of the cancer. In a majority of gastric cancer cases, Helicobacter Pylori infection is a responsible factor. Nowadays, the micro RNAs are pinpointed as the powerful molecules in the field of disease genetics. In the present study by implementing several bioinformatics database, we have undertaken a research on the association of miR-146a with the expression of the genes involved in cell signaling pathways in gastric cancer development.
  Materials And Methods
  This type of study was theoretical bioinformatics. The first step to candidate the most important miRNAs is to collect data from the previous studies; then, miRWalk 2.0 and miRTarBase databases were chosen for primary studies. The final review was made at David database in order to achieve pathways involved in gastric cancer.
  Results
  Based on the results from this study, miR-146a was predicated as a key factor in preventing the cancer progression by affecting an increase on metastasis and tissue attack and preventing apoptotic pathways.
  Conclusions
  Data revealed that the expression of miR-146a increased the progress of gastric cancer. Thus, the analysis of the miR-146a expression could be accounted as a valuable marker for prognosis of gastric cancer.
  Keywords: Stomach Neoplasms, MicroRNAs, Helicobacter