فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 61، اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ندا سلیمانی *، اشرف محبتی مبارز صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  سرطان از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. درمان های دارویی، متعارف با استفاده از داروهای سیتوتوکسیک دارای سطح بالایی از عوارض جانبی برای بیمار هستند. کیتوزان یک ترکیب زیست سازگار و زیست تخریب پذیر می باشد. بنابراین، با توجه به حداقل مسمومیت سیستمیک برای تحویل پپتید یا دارو، در برنامه های کاربردی مطرح است. در این مطالعه اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلول های سرطانی سینه در مدل حیوانی بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، نانوذرات کیتوزان سنتز شد. سپس با دستگاه DLS و SEM، اندازه و بار الکتریکی آن شناسایی گردید. پس از ایجاد مدل توموری در موش بالبسی ماده، تزریقات گروه تست و کنترل به روش داخل صفاقی انجام شد. برای بررسی اثرات ایمونومدولاتوری نانوذرات،IL-4 و IFN-γ به روش ELISA سنجش شد.
  یافته ها
  بار الکتریکی و سایز نانوذرات +11 و سایز نانوذرات، حدود 200 نانومتر تعیین و تایید گردید. گروه های تیمارشده با نانوذرات در اثر تحریک، مقدار زیادی IFN-γ (213 پیکوگرم برمیلی لیتر) تولید کردند، درحالی که سطحIL-4 کاهش داشت (5/0>p).
  نتیجه گیری
  این نانوذرات با داشتن پتانسیل تغییر پاسخ های سیستم ایمنی، سبب تغییر فنوتیپ از Th2 به فنوتیپ Th1 به واسطه تولید اینترفرون - گاما می شود، لذا این نانوذرات ممکن است به عنوان کاندید مناسب و موثر جهت درمان سرطان در آینده باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، نانوذرات، سیستم ایمنی
 • وحید مظلوم * صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  در شرایط بالینی، نشان داده شده کینزیوتیپینگ برای بسیاری از اختلالات عضلانی اسکلتی موثر است، اما تاثیر آن بر روی کمردرد مزمن به خوبی بررسی نشده است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر کینزیوتیپینگ کاذب و واقعی بر مبتلایان به کمردرد مزمن غیراختصاصی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترلی یک سویه کور، نمونه آماری شامل 40 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود. آزمودنی های گروه تجربی (20 نفر با میانگین سنی 6/48 سال) روش کینزیوتیپینگ را با 15-10% تنش بر روی عضلات پاراورتبرال طی 8 جلسه (در طول 4 هفته) دریافت کردند، درحالی که در گروه کنترل (20 نفر با میانگین سن 3/50 سال) اعمال کینزیوتیپینگ در همین مدت زمان، بدون تنش انجام شد. متغیرهای اولیه شامل: شدت درد و ناتوانی مرتبط با کمردرد مزمن پس از یک مداخله 4 هفته ای بود و متغیرهای ثانویه شدت درد و ناتوانی، 12 هفته پس از پایان مداخله را شامل می شد.
  اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیل واریانس خطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، اعمال کینزیوتیپ همراه با تنش؛ تغییر معنی داری در شدت درد و ناتوانی (4 هفته پس از مداخله) ایجاد نکرد (05/0p>). همچنین برای متغیرهای اندازه گیری شده، تفاوت بین گروهی معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، اعمال کینزیوتیپینگ همراه با تنش جهت ایجاد چین پوستی، موثرتر از اعمال آن بدون تنش نیست. این نتایج ممکن است مکانیزم های پیشنهادی اثربخشی کینزیوتیپینگ را با چالش مواجه کند. لذا تحقیقات بیشتری برای برطرف کردن این چالش نیاز است.
  کلیدواژگان: کمر درد، درمان، درد، ناتوانی، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • مجدالدین قلاوند، مجتبی سعادتی *، جعفر سلیمیان، ابراهیم عباسی، یوسف تاروردی زاده، روح الله درستکار ساری، مهدی فصیحی رامندی، علی محمد زند صفحات 19-28
  زمینه و هدف
  کزاز، یک بیماری عفونی کشنده مشترک بین انسان و بیشتر پستانداران است. واکسن کزاز نزدیک به یک قرن است که تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق با هدف ساخت و ارزیابی میزان ایمنی زایی نانوذرات کایتوزان حاوی تتانوتوکسین در مقایسه با ادجوانت فروند پس از تزریق زیرجلدی در مدل موشی برای بهبود واکسن در بیماری کزاز صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، سنتز نانوذرات کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز با روش ژله ای شدن یونی انجام شد. مورفولوژی نانوذرات با SEM و AFM مورد بررسی قرار گرفت، سپس نانوذرات به صورت زیرجلدی به موش تزریق شد و 2 هفته بعد از اتمام تزریقات، خونگیری به عمل آمد. میزان تیتر آنتی بادی با روش الایزای غیرمستقیم اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی، در سطح 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  آنتی ژن با لودینگ بالا (دارای خصوصیات مورفولوژیک کروی یکنواخت و متوسط سایز برابر با 144)، درون نانوذرات کایتوزان قرار گرفت. پس از آنالیز سرم ها، میزان تیتر آنتی بادی IgG در موش های دریافت کننده آنتی ژن به صورت نانوذرات در مقایسه با گروه شاهد، اختلاف معنی داری داشت، اما در گروه آنتی ژن همراه با ادجوانت فروند، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، تزریق توکسوئید کزاز با استفاده از فرآیند نانو جهت ایمنی زایی در مقایسه با ادجوانت فروند دارای توانایی القای پاسخ ایمنی هومورال تقریبا برابر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.
  کلیدواژگان: نانوذرات، کزاز، کایتوزان، ادجوانت فروند
 • سیدمهدی بانان خجسته، مریم حوراسفند، ریحانه جوانمرد خامنه *، الهام یلداگرد صفحات 29-37
  زمینه و هدف
  تتراکلریدکربن (CCl4) با تولید رادیکال های آزاد سبب بروز آسیب در کبد، کلیه ها، شش ها، بیضه ها، مغز و خون می شود. در این مطالعه اثر محافظتی عصاره ریشه تلخ بیان (Sophorapachycarpa) بر سمیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موش های صحرایی نر بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 36 سر موش صحرایی نر (محدوده وزنی 200-195 گرم) به طور تصادفی به 6 گروه 6 تایی شامل: گروه های پیش تیمار 1 و 2 و 3 (با دوز 50، 100 و 250 میلی گرم برکیلوگرم)، گروه کنترل، گروه تتراکلریدکربن و گروه پس تیمار (دریافت کننده عصاره با دوز 100 میلی گرم برکیلوگرم) تقسیم شدند. پس از پایان مدت تیمار؛ سطح سرمی کراتینین، پروتئین تام و آلبومین اندازه گیری شد. درادامه، کلیه ها جهت بررسی بافت شناسی از بدن حیوانات خارج شدند.
  یافته ها
  تزریق CCl4 به رت ها به طور معنی داری سبب افزایش سطح سرمی کراتینین نسبت به گروه کنترل شد، درحالی که سطح آلبومین و پروتئین تام سرمی را کاهش داد. همچنین تیمار با عصاره تلخ بیان به طور معنی داری باعث برگشت تغییرات ذکرشده به حالت طبیعی گردید. تیمار با عصاره (دوز 250 میلی گرم برکیلوگرم) سبب بهبودی چشمگیری در تغییرات هیستوپاتولوژیکی مقاطع بافت کلیه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد عصاره ریشه تلخ بیان تا حدودی قادر به تعدیل اثرات سمی ناشی از تتراکلریدکربن در کلیه می شود که احتمالا به دلیل حضور ترکیبات زیستی فعال آن است.
  کلیدواژگان: تلخ بیان، تتراکلریدکربن، سمیت کلیوی، موش ها
 • رسول محمدی *، حسن متین همایی، محمد علی آذربایجانی، کاظم باعثی صفحات 38-45
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2 به عنوان یک عامل خطر برای بیماری قلبی به شمار می رود و سهم عمده ای در مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی - عروقی دارد. در پژوهش حاضر تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هایپرتروفی قلب، سطح گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت های دیابتی شده با STZ بررسی گردید.
  روش بررسی
  16 سر رت نر نژاد ویستار (با میانگین وزن20±200 گرم) به صورت تصادفی به دو گروه دیابتی کنترل (8 سر) و دیابتی مقاومتی (8 سر) تقسیم شدند. گروه تمرین دیابتی مقاومتی، 12 هفته تمرین مقاومتی را اجرا کردند و 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی، رت ها بیهوش و کشته شدند. متغیرهای مورد نظر در رت ها (وزن بدن ، وزن قلب، وزن بطن چپ، درصد وزن قلب به وزن بدن، درصد وزن بطن چپ به وزن قلب، ضربان قلب حالت استراحت، میزان گلوگز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون تی برای گروه های مستقل در سطح معنی داری، 05/0p≤ استفاده گردید.
  یافته ها
  بین میانگین وزن قلب (050/0p=)، وزن بطن چپ (002/0p=)، میزان گلوگز (000/0p=)، انسولین (000/0p=) و ضربان قلب حالت استراحت (021/0p=) در گروه دیابتی مقاومتی نسبت به گروه دیابتی کنترل، تفاوت معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد تمرین مقاومتی به عنوان یک استراتژی مهم در جهت بهبود ساختار و عملکرد قلب دیابتی ها بوده و می تواند به عنوان یک روش مداخله ای تاثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، دیابت ملیتوس، موش ها
 • سهراب امیری *، مهسا قاسمی قشلاق، سمیرا قره ویسی صفحات 46-55
  زمینه و هدف
  بیماری های مزمن، ازجمله مهم ترین عوامل مرگ و میر محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستم های مغزی/رفتاری و صفات شخصیتی تاریک ماکیاولیسم، خودشیفته و سوسیوپات در بیماران زن سرطانی، قلبی - عروقی و زنان عادی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، تعداد 60 نفر در قالب سه گروه 20 نفره از بیماران سرطانی،
  قلبی - عروقی و افراد عادی، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در نهایت، به منظور آزمون اهداف و فرضیه های پژوهش، شرکت کنندگان براساس ابعاد مقیاس سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و صفات سه گانه تاریک بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، واریانس تک متغیره و آزمون های تعقیبی تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه بین سه گروه، تفاوت معنی داری در سیستم های مغزی/رفتاری و صفات ماکیاولیسم، خودشیفته و سوسیوپات وجود داشت، به طوری که بیماران سرطانی و قلبی - عروقی در بعد صفات سه گانه تاریک در مقایسه با گروه افراد سالم، نمرات بالاتری داشتند. همچنین در صفت ماکیاولیسم، بیماران سرطانی نمرات بالاتری از بیماران قلبی - عروقی کسب کردند. در زیرمولفه های سیستم های مغزی - رفتاری؛ بیماران قلبی - عروقی و سرطانی در مولفه سیستم بازداری رفتاری (BIS) در مقایسه با گروه افراد سالم، نمرات بالاتری داشتند، همچنین در زیرمولفه جست وجوی پاداش از بعد سیستم فعال ساز رفتاری (BAS-f)؛ بیماران سرطانی از بیماران قلبی، نمرات بالاتری کسب کردند که این تفاوت معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بیماران قلبی - عروقی و سرطانی به میزان بیشتری از ابعاد شخصیتی منزجرکننده اجتماعی، همچنین سیستم بازداری رفتاری به عنوان مستعدکننده اضطراب برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی-عروقی، سرطان ها، شخصیت
 • فریناز پورعمادی، مریم محمدی سیچانی *، مجید توکلی صفحات 56-65
  زمینه و هدف
  عفونت های سویه های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم، در بیشتر موارد منشا بیمارستانی دارند و شیوع آنها در سراسر جهان در حال افزایش است. از این رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات فعال گیاهی جدید برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها انجام می شود. در این تحقیق اثر ضدباکتریایی عصاره اتانولی و متانولی بذر رومکس کیپریوس بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، عصاره متانولی و اتانولی بذر رومکس کیپریوس با دستگاه سوکسله تهیه شد. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها به روش انتشار چاهک و حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی به شیوه میکرودایلوشن تعیین شد. ترکیبات فعال بذر با گاز کروماتوگرافی - طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. داده ها با استفاده از آزمون های واریانس و توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، عصاره های اتانولی و متانولی بذر رومکس کیپریوس، مانع رشد استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی شد. قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولی در غلظت 500 میلی گرم برمیلی لیتر بر روی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 5/16 و 19 میلی متر بود. قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی در غلظت 500 میلی گرم برمیلی لیتر بر روی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 14 و 5/16 میلی متر بود. مقادیر MIC و MBC عصاره اتانولی و متانولی علیه اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نیز به ترتیب 5/62 و 125 میلی گرم برمیلی متر به دست آمد. در این تحقیق 1، 2 بنزن دی کربوکسیل اسید دی ایزواستیل استر با 25/24%، بیشترین ترکیب جداشده از بذر بود.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی و متانولی بذر Rumex cyprius بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، اثر مهارکنندگی دارد و تاثیر این عصاره ها بر استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از اشرشیاکلی می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، فعالیت ضدباکتریایی، رومکس کیپریوس، استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیا کلی
 • پریسا صراف، ابوالفضل محمدبیگی، نرگس محمدصالحی *، محمد علی گل صفحات 66-76
  زمینه و هدف
  چاقی شکمی و عمومی به مقدار زیادی تحت تاثیر نوع رژیم غذایی و فعالیت های بدنی است، شیوع این عارضه در جوامع دارای روند رو به افزایشی است، به طوری که حتی جوانان نیز از این بابت مستثنی نیستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی چاقی شکمی، عمومی و عوامل همراه آن در دانشجویان قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 301 دانشجوی (187 دختر و 114 پسر) دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد شهر قم انجام شد. این افراد با نمونه گیری متناسب با حجم، انتخاب و با استفاده از سنجش های آنتروپومتریک، پرسشنامه کوتاه استاندارد بین المللی فعالیت فیزیکی و پرسشنامه عادات غذایی 11 سوالی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر و ضریب همبستگی آنالیز شدند. سطح معنی داری، 05/0=α در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین BMI و WHR دانشجویان به ترتیب 2/3±6/22 کیلوگرم برمترمربع و 0/0±8/0 به دست آمد. میان شاخص های تن سنجی با چاقی شکمی، همبستگی مستقیم معنی داری مشاهده شد. تنها 3/23% دانشجویان دارای فعالیت ورزشی منظم بودند، به طوری که میانگین فعالیت بدنی سبک در دانشجویان چاق، کمتر از افراد طبیعی بود (1/43±9/38 در برابر 5/67±8/60). فعالیت فیزیکی سنگین در این گروه اصلا مشاهده نشد و در این گروه از دانشجویان در مقایسه با دانشجویان طبیعی، مصرف فست فود بیشتر بود (2/93% در برابر 8/67%).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، ارتباط معنی داری بین وضعیت تغذیه و سطح فعالیت بدنی هفتگی با چاقی شکمی و عمومی وجود دارد. بنابراین، اضافه وزن، چاقی شکمی و عمومی در دانشجویان پسر و کسانی که در گیر فعالیت بدنی منظم هستند و مصرف فست فود کمتری دارند، پایین تر است.
  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، فعالیت بدنی، علوم تغذیه
 • فاطمه شریف شاد، شهرام ارسنگ جنگ *، فاطمه خیراللهی صفحات 77-86
  زمینه و هدف
  فرسودگی تحصیلی از لحاظ بهزیستی ذهنی، روان شناختی و جسمانی، تاثیرات منفی برای دانشجو و اطرافیان وی درپی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت فرسودگی تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 274 دانشجوی علوم پزشکی مشغول به تحصیل در ترم دوم و بالاتر در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1394 انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شدند. پرسشنامه فرسودگی تحصیلی Breso و همکاران به همراه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، توسط دانشجویان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیری در سطح معنی داری 5% تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 7/3±9/21 سال و میانگین نمره فرسودگی تحصیلی، 64/0± 73/1 (دامنه نمره: 4-0) بود. با توجه به نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری، بین فرسودگی تحصیل با متغیرهای وضعیت سکونت و علاقمندی به رشته تحصیلی، از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p). رشته تحصیلی در خرده مقیاس های خستگی هیجانی و بدبینی با فرسودگی تحصیلی مرتبط بود. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون، بیانگر وجود ارتباط آماری معکوس و معنی داری بین فرسودگی تحصیلی با متغیرهای سن (0001/0>p، 166/0-=r) و وضعیت تحصیلی (0001/0= p،242/0-=r) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار معدل و علاقمندی به رشته تحصیلی با تمام خرده مقیاس ها، برنامه ریزی جهت ایجاد نگرش مثبت به رشته تحصیلی در دانشجویان می تواند یک عامل محافظت کننده در برابر فرسودگی تحصیلی، همچنین ارتقای وضعیت تحصیلی آنها باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، بدبینی، دانشجویان، قم، ایران
 • سید سعید سرکشیکیان *، محمدرضا قدیر، احمد حرمتی صفحات 87-93
  زمینه و هدف
  گاسترینوما علتی نادر برای زخم های پپتیک است و در شرایطی که تظاهر، محل و پاسخ درمانی مطابق معمول نباشد، باید مورد شک قرار گیرد. گاسترینوماها اغلب بدخیم بوده و کبد، مهم ترین محل متاستاز آنها می باشد. در بیماران گاسترینوما با متاستاز کبدی، از کموامبولیزیشن (انسداد با لخته کردن خون توسط مواد شیمیایی) و سرخرگ های تغذیه کننده متاستازها به عنوان روشی برای کاهش علائم استفاده می شود. پاسخ مناسب در بیش از نیمی از بیماران دیده می شود، هرچند مدت آن کوتاه است.
  معرفی مورد: بیمار آقای 42 ساله ای است که تا 4 سال پیش در سلامت بود تا آنکه دچار درد حاد شکمی ناشی از پارگی زخم دوازدهه و دو نوبت خونریزی حاد گوارشی فوقانی به فاصله 2 ماه از یکدیگر شد. در آن زمان از اسهال خفیف وکاهش اشتها نیز شکایت داشت. در بررسی آزمایشگاهی بیمار، سطح سرمی گاسترین افزایش یافته بود. سی تی اسکن شکم، نشان دهنده توده کوچک سر پانکراس و سه توده کبدی با افزایش جذب ماده حاجب داخل رگی بود. در گزارش بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن؛ ضایعه سر پانکراس و سلول های یکنواخت به ظاهر خوش خیم مطابق با تومور سلول جزیره ای دیده می شد. در بیمار کموامبولیزیشن سرخرگ های متاستازهای کبدی انجام شد که پس از 6 ماه، سی تی اسکن پسرفت تقریبا کامل متاستازها، همچنین ضایعه اولیه پانکراس را نشان داد.
  کلیدواژگان: گاسترینوما، متاستازهای سرطانی، کبد، کموامبولیزیشن
 • بهلول قربانیان *، منوچهر نورآذریان، یوسف صابری صفحات 94-103
  زمینه و هدف
  بافت چربی به عنوان یک غده درون ریز، تعداد زیادی ترکیبات واسطه ای تولید می کند که در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی دخالت دارند. امنتین-1 به عنوان یک آدیپوکاین مفید با توجه به اثرات مطلوبی که روی التهاب، هموستاز گلوکز و جلوگیری از CVD دارد بیشتر توجه محققین را به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی امنتین -1، مقاومت انسولینی، لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن و چاق (29/1±75/22 سال، 08/13±22/89 کیلوگرم، 98/3±36/28 کیلوگرم برمترمربع) به صورت آزمودنی های در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در گروه های کنترل (10 نفر) و تمرین (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل 8 هفته تمرین مقاومتی ( 4 جلسه در هفته/60 دقیقه در هرجلسه) بود. نمونه خونی قبل و بعد از تمرین جهت ارزیابی متغیرهای خونی گرفته شد. سنجش امنتین-1 پلاسما به وسیله روش ELISA انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی زوجی و مستقل در سطح معنی داری، 05/0>p تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی در گروه تجربی، مقدار سرمی امنتین-1، افزایش غیرمعنی دار (79/0=p) و مقادیر non-HDL-c (024/0=p)، TG (017/0=p)، TC (032/0=p) و فشار خون سیستولی (002/0=p)، کاهش معنی داری نشان داد. تغییرات دیگر متغیرها، معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی باوجود تاثیر مثبت روی برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی (non-HDL-c، تری گلیسرید و کلسترول)، تاثیر معنی داری بر امنتین-1 و مقاومت انسولینی ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، امنتین، 1، اضافه وزن، چاقی
|
 • Neda Soleimani *, Ashraf Mohabati Mobarez Pages 1-9
  Background And Objectives
  Cancer is one of the leading causes of death around the world with a very high degree of mortality. Conventional therapies by cytotoxic drugs have high levels of side-effects for patient. Chitosan is a biocompatible and biodegradable compound. Thus, according to the minimum systemic toxicity for peptide and drug delivery, it is considered in applied programs. In this study, the Immunological effect of chitosan nanoparticles, was investigated on breast cancer cells in animal model.
  Methods
  In this experimental model, chitosan nanoparticles were synthesized. The size and electrical charge were determined using DLS apparatus and SEM. After creation of tumor model in female BALB/c mice. Injections in the test and control groups, were performed intraperitoneally. IL-4 and IFN-γ were assayed using ELISA method to investigate the immunomodulatory effects of the nanoparticles.
  Results
  Electric charge and size of the nanoparticles were determined and confirmed to be mv and 200 nm, respectively. The nanoparticle-treated group produced large amounts of IFN-γ (213 pg/ml), while IL-4 level decreased (p
  Conclusion
  These nanoparticles has the potential to shift immune responses from a Th2 to Th1 through IFN-γ production. Hence, these nanoparticles may be an appropriate and effective candidate for cancer therapy.
  Keywords: Neoplasms, Nanoparticles, Immune system
 • Vahid Mazloum* Pages 10-18
  Background And Objectives
  In clinical conditions, it has been shown that Kinesio Taping (KT) is effective for many musculoskeletal disorders, but its effect on chronic low back pain (CLBP) has not been well studied. The purpose of this study was to compare the effects of sham and actual KT in patients with non-specific CLBP.
  Methods
  In this single-blind controlled clinical trial, the statistical sample size was 40 patients with non-specific CLBP. The subjects of experimental group (N=20; mean age, 48.6 years) received KT for paravertebral muscles with 10-15% tension in 8 sessions (during 4 weeks); while in control group (N=20, mean age, 50.3 years), KT was applied without tension in the same period of time. The primary variables included pain intensity and CLBP-related disability following a 4-week intervention; however, secondary variables were intensity of pain and disability, 12 weeks after the end of intervention. The data analysis was performed using descriptive statistical tests and linear analysis of variance.
  Results
  In this study, KT application with tension caused no significant change in pain intensity and disability (4 weeks after intervention) (p>0.05). Also, no significant between-group difference was observed for the measured variables (p>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, application of KT with tension to generate skin convolutions was not more effective compared to its application without tension. These results may challenge the suggested mechanisms for effectiveness of KT. Therefore, further researches are required to resolve this challenge.
  Keywords: Low back pain, Therapeutics, Pain, Disability, A Randomized Clinical Trial
 • Majdedin Ghalavand, Mojtaba Saadati *, Jafar Salimian, Ebrahim Abbasi, Yoosuf Tarverdizade, Roohullah Dorostkar Sari, Morteza Asadi, Alimohammad Zand Pages 19-28
  Background And Objectives
  Tetanus is a deadly zoonotic infectious disease. For nearly a century, tetanus vaccine has been produced and used. This study was carried out with the aim of preparation and evaluation of immunogenicity of chitosan nanoparticles containing tetanotoxin in comparison with Freund's adjuvant in mouse model for improvement of tetanus vaccine after subcutaneous onjection.
  Methods
  In this experimental study, chitosan nanoparticles synthesis containing tetanus toxoid was performed using ionic gelation method. The morphology of nanoparticles was investigated using SEM and AFM, then, the nanoparticles were subcutaneously injected into mice and two weeks after the end of injection, blood was taken. Antibody titer was measured by indirect ELISA. Data were analyzed using one-way one-way ANOVA and Tukey test at significance level of p
  Results
  High-load antigen (uniform spherical morphology and the mean size of 144), were encapsulated in chitosan nanoparticles. After serum analysis, IgG antibody titer was significantly different between the mice that received antigen as nanoparticle and the control group, but no significant difference was observed in the antigen with Freund’s adjuvant group.
  Conclusion
  Based on the results of this study, tetanus toxoid injection using nanoproces is able to induce humoral immune response almost equal to Freund’s adjuvant and can be an appropriate alternative.
  Keywords: Nanoparticles, Tetanus, Chitosan, Freund's adjuvant
 • Seyed Mahdi Banan Khojasteh, Maryam Houresfand, Reihaneh Javanmard Khameneh *, Elham Yaldagard Pages 29-37
  Background And Objectives
  Carbon tetrachloride (CCl4) causes damage in liver, kidneys, lungs, testis, brain, and blood through generation of free radicals. The purpose of this study was to investigate the protective effects of Sophora pachycarpa root extract on CCl4-induced nephrotoxicity in male rats.
  Methods
  In this experimental study, 36 male rats (weight range, 195-200g) were randomly divided into 6 groups of 6 each: Pre-treatment groups 1, 2, and 3 )at doses of 50, 100, and 250mg/kg), control group, CCl4 group, and post-treatment group. At the end of the treatment period, serum levels of creatinine, total protein, and albumin, were measured. Then, the kidneys were removed from the animal’s body for histological examination.
  Results
  Injection of CCl4 to the rats significantly increased the serum level of creatinine compared to the control group, while decreased the serum levels of albumin and total protein. Also, treatment with S. pachycarpa root extracts significantly reversed the aforementioned changes to normal levels. Treatment with the extract (250mg/kg) led to remarkable improvement in histopathological changes of kidney sections.
  Conclusion
  The results of this study indicated that S. pachycarpa extract can partly moderate the toxic effects of CCl4 in kidney, which is possibly due to the presence of its bioactive compounds.
  Keywords: Sophora pachycarpa, carbon tetrachloride, nephrotoxicity, rat
 • Rasoul Mohammadi *, Hasan Matin Homaee, Mohammad Ali Azarbayjani, Kazem Baesi Pages 38-45
  Background And Objectives
  Type 2 diabetes is a risk factor for heart disease and has a major contribution in mortality due to cardiovascular diseases. In the present study, the effect of 12-week resistance training was investigated on cardiac hypertrophy, glucose, level, insulin, and insulin resistance index in STZ-induced diabetic rats.
  Methods
  A total of 16 male Wistar rats (mean weight, 200±20g) were randomly divided into two groups of diabetic control and (N= 8), diabetic resistance (N= 8). The diabetic resistance training group performed a 12-week resistance training, and 48 hours after the end of the last training session, the rats were anesthetized and euthanized. The variables of interest (body weight, heart weight, left ventricular weight, percentage of heart weight to body weight, percentage of left ventricular weight to heart weight, resting heart rate, level of glucose, insulin, and insulin resistance index), were measured. Data analysis was performed using independent samples t-test at significance level of p≤0.05.
  Results
  There was a significant difference among mean heart weight (p=0.050), left ventricular weight (p=0.002), level of glucose (p=0/000), insulin (p=0.000), and resting heart rate (p=0.021) in the resistance diabetic group compared to the control diabetic group.
  Conclusion
  According to the results of the present study, it seems that resistance training is an important strategy to improve the structure and function of the heart in diabetics and it can be considered as an effective intervention method.
  Keywords: Resistance training, Diabetes mellitus, Rats
 • Sohrab Amiri *, Mahsa Ghasemi Gheshlagh, Samira Gharewisi Pages 46-55
  Background And Objectives
  Chronic diseases are among the most important causes of mortality. The aim of the current study was to compare the Brain/behavioral systems and Dark personality traits of Machiavellianism, narcissism, and psychopathy in cancer, cardiovascular female patients and normal women.
  Methods
  In this study, 60 individuals were selected using available sampling in three groups of 20 cancer patients, cardiovascular patients, and normal subjects. Finally, in order to test the goals and hypotheses of the research, the participants were studied based on Behavioral Activation System and Behavioral Inhibition System, and Dark Triad traits. Data analysis was performed using multivariate ANOVA, univariate ANOVA and post-hoc tests.
  Results
  In this study, there was a significant difference among the three groups in Brain/behavioral systems and traits of Machiavellianism, narcissism, and psychopathy, so that the cancer and cardiovascular patients had higher score in dark triad traits compared to normal individuals. Also, the cancer patients had a higher score in Machiavellianism trait compared to the cardiovascular patients. In the brain/behavioral systems, cardiovascular and cancer patients had higher score in behavioral inhibition system (BIS) component compared to the normal individuals in the of behavioral inhibition system (BIS). Also, in the reward seeking subscale of behavioral activation system (BAS-f), cancer patients had a higher score compared to cardiovascular patients, which was significantly different.
  Conclusion
  The results of this study indicated that cancer and cardiovascular patients, have greater extent of social disgusting personality traits as well as behavioral inhibition system as anxiety-predisposing factor.
  Keywords: Cardiovascular Diseases, Neoplasms, personality
 • Farinaz Pouremadi, Maryam Mohammadi-Sichani *, Majid Tavakoli Pages 56-65
  Background And Objectives
  The infections caused by Escherichia coli and Staphylococcus aureus resistant strains often originate from hospitals, and their prevalence is increasing worldwide. Therefore, many efforts are being made to find new active plant compounds as alternatives to antibiotics. In this research, the antibacterial effect of methanol and ethanol extracts of Rumex cyprius seeds against Escherichia coli and Staphylococcus aureus strains.
  Methods
  In this experimental study, methanol and ethanol extracts of Rumex cyprius seed, were prepared using Soxhlet apparatus. Antibacterial activity of the extracts were evaluated by well diffusion method, and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC), were determined using microdilution method. Active compounds of the seed, were identified by gas chromatography-mass spectrometry. The data were analyzed using ANOVA and Tukey tests. The level of significance was considered p
  Results
  In this study, ethanol and methanol extracts of Rumex cyprius seed prevented the growth of S. aureus and E. coli. Inhibition zone diameter of the ethanol extract in concentration of 500mg/ml against E. coli and S. aureus, was 16.5 and 19mm, respectively. Inhibition zone diameter of the methanol extract in concentration of 500mg/ml against E. coli and S. aureus was 14 and 16.5mm. MIC and MBC values of ethanol and methanol extracts against E. coli and S. aureus, were obtained 62.5 and 125mg/ml, respectively. In this study, The highest compound obtained from the seeds was 1,2-Benzenedicarboxylic Acid (24.25%).
  Conclusion
  Ethanol and methanol extracts of Rumex cyprius seeds had inhibitory effect against S. aureus and E. coli. The effect of these extracts on S. aureus is more than E. coli.
  Keywords: plant extract, antibacterial activity, Rumex cyprius, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
 • Parisa Sarraf, Abolfazl Mohammadbeigi, Narges Mohammadsalehi *, Mohammad Aligol Pages 66-76
  Background And Objectives
  Abdominal and general obesities are greatly affected by diet and physical activities. Prevalence of this complication in communities has an increasing trend, so that even adolescents are no exception in this regard. The current study aimed to investigate abdominal and general obesity and its related factors in’ students of Qom city.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 301 (17 girls and 114 boys) students in medical and Azad universities in Qom city. These individuals were selected by proportional to size sampling method and studied by anthropometric measures, international short physical activity questionnaire, and 11-item nutritional habits questionnaire. Data were analyzed by independent t-, chi-square, and correlation coefficient tests. The significance level was considered to be α=0.05.
  Results
  The mean BMI and WHR in students was 22.6±3.2kg/m2 and 0.8±0.0, respectively. A significant direct correlation was observed between anthropometric measures and abdominal obesity. Only 23.3% of the students had regular sport activity, so that the mean light physical activity in obese students was lower than normal students (38.9±43.1 vs. 60.8±67.5min). No heavy physical activity was seen in this group, and fast-food consumption was higher in this group of students compared to the normal students (93.2% vs. 67.8%).
  Conclusion
  According to the findings of this study, there is a significant relationship between nutritional status and level of physical activity and abdominal and general obesity. Therefore, overweight, abdominal, and general obesity were lower in male students, and subjects involved in regular physical activity and lower fast-food consumption.
  Keywords: Obesity, Overweight, Exercise, Nutritional sciences
 • Fatemeh Sharif Shad, Shahram Arsang Jang *, Fatemeh Kheyrollahi Pages 77-86
  Background And Objectives
  Academic burnout negatively affects students and those around them in terms of subjective well-being, psychology, and physiology. This study aims to determine academic burnout and its related factors in students of Qom University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 274 medical students studying in second and higher semesters in Qom University of Medical Sciences, 2015. The samples were selected using stratified sampling method. The Breso et al.'s Academic Burnout Inventory and demographic characteristics questionnaire were completed by students. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance at significance level of 0.05.
  Results
  The mean age of the subjects was 21.9±3.7 years and the mean score of academic burnout was 1.73±0.64 (range:0-4). According to the results of multivariate analysis of variance, there were statically significant relationships between academic burnout and variables of residence status and interest in the academic discipline (p
  Conclusion
  Considering the significant relationship between grade point average and interest in academic discipline with all subscales, planning to create a positive attitude towards academic discipline in students can be a protective factor against academic burnout as well as improvement of educational status.
  Keywords: Burnout, Professional, Depersonalization, Students, Qom, Iran
 • Seyed Saeid Sarkeshikian *, Mohammad Reza Ghadir, Ahmad Hormati Pages 87-93
  Background And Objectives
  Gastrinoma is a rare cause of peptic ulcers and should be suspected when manifestations, ulcer site, and response to treatment are not normal. Gastrinomas are mostly malignant and liver is the most common site of their metastasis. Arterial chemoembolization (obstruction by blood clotting with chemicals) and arteries that feed metastases, is used as a method to reduce the symptoms. Appropriate response is seen in more than half of the patients, although it is short term.
  Case report: The patient is a 42-year old man, who was healthy until 4 years ago that experienced acute abdominal pain due to duodenal ulcer rupture and two episodes of acute upper gastrointestinal bleeding due to perforation of two separate duodenal ulcers within 2 months of each other. He also complained of mild diarrhea and loss of appetite at that time. Laboratory examinations showed increased serum level of gastrin. Abdominal CT scan showed a small pancreatic head mass and three hepatic mass with increased contrast medium absorption. In CT-guided biopsy report, pancreatic head mass and uniform and apparently benign cells similar to islet cell tumor, were seen. Chemoembolization of liver metastasis arteries was performed, which after 6 months, CT scan showed almost complete regression of metastases and also primary pancreatic lesion.
  Keywords: Gastrinoma, Liver, Neoplasm metastasis, chemoembolization Therapeutic
 • Bahloul Ghorbanian*, Manuchehr Nourazarian, Yousef Saberi Pages 94-103
  Background And Objectives
  Adipose tissue as an endocrine gland produces a large number of intermediate compounds that are involved in many metabolic processes. Omentin-1 as a beneficial adipokine, has attracted more attention from researchers due to its favorable effects on inflammation, glucose homeostasis, and prevention of cardiovascular disease (CVD). The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of progressive resistance training on plasma levels ofomentin-1, insulin resistance, non-high density lipoprotein (non-HDL), and some cardiovascular risk factors in overweight and obese men.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 20 healthy overweight and obese male subjects (22.75±1.29 years, 89.22±13.08kg, 28.36±3.98kg/m²), were selected as available subjects and randomly assigned to training (n=10) and control (n=10) groups. Exercise protocol included 8 weeks of resistance training (4 sessions/week, 60min/session). Blood samples were taken before and after the exercise to evaluate blood variables. Plasma omentin-1 level was measured using ELISA method. Data were analyzed by paired and independent t-tests at the significance level of p
  Results
  After 8 weeks of resistance training in the experimental group, the level of serum omentin-1 insignificantly increased (p=0.79), and the levels of non-HDL-c (p=0.024), TG (p=0.017), TC (p=0.032), and systolic blood pressure (p=0.002) significantly decreased. There were no significant changes in other variables.
  Conclusion
  The results of this study showed that 8 weeks of resistance training, in spite of positive effect on some cardiovascular risk factors (non-HDL-c, triglyceride, total cholesterol), had no significant effect on omentin-1 and insulin resistance.
  Keywords: Resistance Training, Omentin-1, Overweight, Obesity