فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1396)

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا
سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/03/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکوان پایمرد، آرش خلیلی، محمد ذوالعدل، زهرا زارعی، مصطفی جوادی* صفحات 1-7
  مقدمه
  راه هوایی مصنوعی باعث از بین رفتن سلول های مژک دار، تجمع ترشحات و به دلیل تحریک سیستم سمپاتیک، عوارضی چون تاکیکاردی و افزایش فشار خون به همراه دارد. هدف مطالعه مقایسه تاثیر ساکشن داخل لوله تراشه به روش باز با دو سایز مختلف کاتتر ساکشن بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و ضربان قلب بیماران بستری مراقبت های ویژه است.

  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 36 بیمار در یک گروه قرار گرفته و تحت ساکشن با دو کاتتر سایز 12 و 14 قرار گرفتند. میزان تغییرات اشباع اکسیژن خون و ضربان قلب قبل، حین، 5 دقیقه بعد و 20 دقیقه بعد از ساکشن ثبت گردید. برای مقایسه تغییرات میانگین اشباع اکسیژن و ضربان قلب در مراحل مختلف ساکشن از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اشباع اکسیژن در طی ساکشن با کاتتر کوچک دارای تفاوت معنادار بود(000/0P=)، بین میزان اشباع اکسیژن خون قبل از ساکشن با میزان آن در اپیزود اول تفاوت معنا دار وجود داشت(000/0P=). ضربان قلب در حین ساکشن با کاتتر 14 افزایش بیشتری نسبت به کاتتر 12 داشت و اختلاف معنا دار بود(p=0/000). افزایش در ضربان قلب تا بیست دقیقه بعد از ساکشن نیز در کاتتر بزرگ بیشتر از کاتتر کوچک و اختلاف معنی دار بود(p=0/000).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه هنگام ساکشن لوله تراشه بیماران دچار افت میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و افزایش ضربان قلب می شوند و این تغییرات در اپیزود های متوالی ساکشن بیشتر می شود، توصیه می شود مدت زمان ساکشن کاهش یابد.
  کلیدواژگان: ساکشن، اشباع اکسیژن، ضربان قلب، خون شریانی
 • مهناز خطیبان، محمدرضا سطوتی بصیر، محسن صلواتی *، علیرضا سلطانیان صفحات 8-15
  مقدمه
  با توجه به گسترش استفاده از روش کاتتریسم قلبی و عوارض ناشی از قبیل احتباس ادراری، یافتن روشی امن و غیر تهاجمی در جهت رفع این عارضه ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخلات پرستاری برنامه ریزی شده بر احتباس ادراری حاد ناشی از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران مرد پرستاری در بیمارستانهای همدان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد بیمار تحت کاتتریسم قلبی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به طور مساوی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. این مطالعه بر اساس اندازه گیری زمان رفع و پیشیگیری احتباس ادراری و شدت احتباس ادراری و بر اساس مقیاس بصری مدرج انجام شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی- تحلیلی و با نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری میزان بروز احتباس حاد ادراری با استفاده از تظاهرات بالینی نشان داد در حالی که در گروه کنترل اختلاف معنی داری دیده نشد. همچنین مقایسه زمان آنژیوگرافی در گروه های مورد مطالعه نشانگر تاثیر مثبت مداخله برنامه ریزی در گروه مداخله بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مثبت مداخلات پرستاری و تظاهرات بالینی در پیشگیری ازمیزان بروز احتباس ادراری، می توان از روش مداخلات پرستاری برنامه ریزی شده جهت پیشگیری از بروز احتباس حاد ادراری بعد از آنژیوگرافی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مداخلات پرستاری، احتباس ادراری، کاتتریزاسیون قلبی
 • علیرضا تشکریان*، علیقلی روشن، باقر کرد صفحات 16-26
  مقدمه
  تحقیقات محدودی در زمینه رابطه کارزدگی و پرخاشگری( به عنوان یک عکس العمل نسبت به کارزدگی و نه خصوصیت شخصی) وجود دارد که در این تحقیق با ارائه مدلی، این مساله بررسی گردیده است. تحقیق حاضر بر رابطه بین پرخاشگری و کارزدگی با به کارگیری تحلیل رگراسیون برای تشخیص پیش بینی کننده های پرخاشگری تمرکز می نماید.
  روش کار
  در پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با کمک فرمول کوکران ، حدود 82 نفر از پرستاران بخش های داخلی، جراحی، اورژانس، اعصاب و روان، ICU و CCU در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان در دیماه سال 1394 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و پرسشنامه پژوهش توسط آنان تکمیل شد. ایزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه ای استاندارد است که در سه بخش جمعیت شناختی، ابعاد کارزدگی شغلی مزلچ (1997) و ابعاد پرخاشگری باس و پری (1992) پس از تست اولیه و بررسی پایایی و روایی آن، در بین نمونه آماری توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSSو برای مدل معادلات ساختاری و روش دو مرحله ای حداقل مربعات جزئی به منظور تحلیل فرضیات ، تحلیل روایی عاملی تاییدی و تحلیل مسیر از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شده است.
  یافته ها
  بنابر ضرائب مسیر و مقادیر معناداری آنها مشخص می گردد که در سطح معناداری(01/0pvalue=) کارزدگی بر پرخاشگری و ابعاد آن شامل خشم (599/0-، Reg= 001/0sig= ) ، تهاجم(433/0، Reg= 001/0 sig= ) و کینه توزی( 364/0، Reg= 001/0(sig= اثر معناداری دارد و همچنین ابعاد کارزدگی شامل مسخ شخصیت( 419/0، Reg= 001/0 sig= )، خستگی عاطفی(189/0، Reg= 01/0sig= ) و کاهش احساس کفایت(234/0، Reg= 01/0sig= ) نیز بر پرخاشگری اثری مشابه دارد. یافته ها نشان می دهد که مسخ شخصیت بیشترین اثر گذاری را بر پرخاشگری دارد از طرفی با توجه به نتایج آزمون فریدمن ، خستگی عاطفی در میان پرستاران بیشترین سهم را در میان سایر ابعاد کارزدگی دارد. کارزدگی نیز به طور معکوس بر خشم اثر دارد.
  نتیجه گیری
  به منظور کنترل تاثیر متقابل کارزدگی و پرخاشگری و همچنین ابعاد آن ها، باید شرایط تقویت کننده سلامت روانی در حرفه و محیط کاری پرستاران را ارتقا و همچنین شرایط محدود کننده کارزدگی به عنوان متغیر اثرگذار و مستقل و به تبع آن کنترل پرخاشگری را در سازمان مهیا نمود.
  کلیدواژگان: کارزدگی، مسخ شخصیت، خستگی عاطفی، کاهش احساس کفایت، پرخاشگری
 • علی بیکمرادی، فاطمه عبدی، علیرضا سلطانیان، یدالله حمیدی* صفحات 27-35
  مقدمه و هدف
  وجود تعارض در سازمانها و بویژه مراکز آموزشی درمانی با توجه به تنوع فرهنگی و تحصیلاتی کارکنان، بیماران و خانواده آنان اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. مدیران پرستاری متعدد با توجه به گستردگی نقش آنها در مدیریت تعارضات در این مراکز آموزشی و درمانی می توانند موثر باشند. این مطالعه با هدف بررسی راهبردهای مدیریت تعارض مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی همدان انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه ای توصیفی همبستگی بر روی 400 مدیر پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهر همدان با استفاده از پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز انجام گردید. داده ها با نرم افزار SPSS version 16 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  2/59% از مدیران پرستاری از راهبرد مدیریت تعارض راه حل گرایی، 8/37% از راهبرد عدم مقابله و 3% از راهبرد کنترل برای مدیریت تعارض در مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان استفاده می کردند. بین سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، سابقه کار مدیریتی و وضعیت استخدامی مدیران پرستاری و راهبرد های مدیریت تعارض آنان رابطه معنی داری (p<0.05) وجود داشت.
  نتیجه نهایی: راهبرد های مورد استفاده در مدیریت تعارض با متغیرهای جمعیت شناختی مدیران پرستاری ارتباط مستقیم و معنی داری داشتند. بنابراین در انتصاب مدیران پرستاری به سبب مواجهه مستمر با تعارضات فراوان بهتر است ویژگی های جمعیت شناختی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آموزش راهبردهای مدیریت تعارض حین خدمت می تواند توانایی های مدیران پرستاری را برای اداره تعارضات در مراکز آموزشی درمانی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: راهبردهای مدیریت تعارض، مدیران پرستاری، متغیرهای جمعیت شناختی
 • ناهید محمدی، فاطمه تکرلی، مسعود خداویسی*، علیرضا سلطانیان صفحات 36-44
  مقدمه
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس استقلال و توانایی فرد را برای شرکت موثر در خانواده و جامعه تهدید می کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش به روش گروه همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان و انجمن بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهر همدان در سال 1394 بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی، 80 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به گروه آزمون و کنترل با روش تخصیص تصادفی تقسیم شدند. 4 جلسه آموزشی هر کدام به مدت 60 دقیقه، دوبار در هفته برای گروه ها برگزار گردید. اطلاعات توسط پرسشنامه خودکارآمدی عمومی Shere قبل و بعد از مداخله از هر دو گروه جمع آوری گردید. با نرم افزار spss نسخه ی 16 و آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات خودکارآمدی گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0p<). که این اختلاف در گروه کنترل معنی دار نبود. اختلاف بین میانگین نمرات خودکارآمدی گروه آزمون و کنترل قبل و بعد مداخله معنی دار نبود (50/0p>).
  نتیجه گیری
  روش آموزش همتا توانست سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را افزایش داده و بهبود بخشد. میتوان از این روش به عنوان ابزار ارزشمندی جهت بهبود درمان و کنترل عوارض جسمی و روانی بیماری و همچنین افزایش خودکارآمدی این بیماران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش همتا، خودکارآمدی، مولتیپل اسکلروزیس
 • زهرا مرضیه حسنیان، امیر صادقی *، علی باقری، عباس مقیم بیگی صفحات 45-53
  مقدمه
  مسئولیت پذیری اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. مشخصات جمعیت شناختی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر گذار می باشد. هدف این مطالعه تعیین وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی است.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1394 اجرا گردید. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی نسبتی انجام گرفت و 148 پرستار مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بود. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و پایایی 86/0 محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Spss ویرایش 16 انجام شد. ملاحظات اخلاق در پژوهش لحاظ گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها 6/72% از پرستاران دارای مسئولیت پذیری کلی در سطح بالا بودند. میانگین مسئولیت پذیری کلی(4/0 ± 7/3) بود. بین مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران با سن و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05). بین جنس و سطح تحصیلات با مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.
  نتیجه نهایی: از آنجا در این مطالعه ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و برخی مشخصات نشان داده شد، لذا لازم است که سازمان های پرستاری مشخصات جمعیت شناختی را جهت گزینش پرستاران برای انجام مسئولیت های خطیر مراکز آموزشی درمانی لحاظ نمایند.
  کلیدواژگان: مسئولیت، مسئولیت جتماعی، پرستاران، مشخصه های جمعیت شناختی
 • شمس الدین شمس، یاسر مرادی، محمدرضا ذاکر* صفحات 54-60
  زمینه و هدف
  مراقبت از خود، نقش ویژه ای در مراقبت از بیماری های مزمن دارد. رعایت فعالیت های خودمراقبتی تاثیر زیادی بر عملکرد جسمی و روانی بیماران مبتلا به دیابت دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بسته آموزش خودمراقبتی بر سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به روش نیمه تجربی قبل – بعد، بر روی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه انجام گردید. نمونه ها بصورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (40نفر) و مداخله (40نفر) تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی عمومی(SF36) و جمعیت شناختی در طی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه استفاده گردید. گروه مداخله در طی 8 جلسه تحت آموزش خود مراقبتی (پاور پوینت، پمفلت، کتابچه) قرار گرفتند. سنجش مجدد افراد سه ماه بعد از انجام مداخله صورت گرفت و نتایج توسط نرم افزار spss16 و آزمون تی تست و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از انجام مداخله، میانگین کلی سلامت و کیفیت زندگی 20.82±34/59 در گروه مداخله و 21.87±66/57 در گروه کنترل بود (31/0= p). پس از انجام مداخله این میانگین به 18/18±18/73 در گروه مداخله و 72/20±05/60 در گروه کنترل رسید (001/0= p).
  نتیجه گیری
  آموزش خود مراقبتی موجب افزایش آگاهی فرد دیابتی در رابطه با مسایل مختلف دیابت، بهبود سلامت جسمی و روانی و همچنین افزایش کیفیت و طول مدت زندگی بیماران می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، آموزش، خود مراقبتی، کیفیت زندگی
 • ناهید محمدی، رویا سلیمانی*، افسر امیدی، قدرت الله روشنایی صفحات 61-68
  مقدمه
  دیابت یک بیماری شایع و پرهزینه می باشد. پرستاری تلفنی نه تنها در کاهش هزینه ها ، بلکه نقش موثر و قابل انکاری در ارائه مراقبت پرستاری و خودکارآمدی بیماران دارد .
  روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی دو گروهی، به صورت پیش آزمون پس آزمون بر روی 109 زن مبتلا به دیابت نوع دو (55 نفر در گروه مداخله و 54 نفر در گروه شاهد) در همدان انجام گرفت. نمونه ها به صورت بلوکی تصادفی جایگشتی انتخاب شدند. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک شامل10سوال، و مقیاس خودکارآمدی در مدیریت دیابت (93/0r=) مشتمل بر 19 سوال جمع آوری گردید. گروه آزمون به مدت 12 هفته تحت مداخله پیگیری و مشاوره تلفنی قرار داشتند. داده های بهدستآمده قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS/16 و روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری آزمون ها 5 درصد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی خودکارآمدی در گروه کنترل، قبل و بعد از پیگیری تلفنی (Tele-Nursing) به ترتیب 52/37±35/117 و 33/37±53/117 و در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 41/36±05/122 و 93/19±03/163 بود. در بیماران تحت پیگیری تلفنی (گروه آزمون) در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری در افزایش خودکارآمدی وجود داشت (05/0≤P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، می توان نتیجه گیری کرد پرستاری تلفنی (تله نرسینگ) در ارتقاء خودکارآمدی زنان مبتلا به دیابت موثر بوده است
  کلیدواژگان: تله مدیسین، خودکارآمدی، دیابت نوع دو، زنان
 • میثم الفتی فر، منوچهر کرمی، سید مهدی حسینی *، پیام شکری صفحات 69-74
  مقدمه
  دیابت پنجمین علت مرگ و میر در اغلب کشورهای جهان می باشد و سبب ایجاد ناتوانی، از کار افتادگی، هزینه های بالای درمانی و افزایش مرگ و میر می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع عوارض مزمن دیابت و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه مورد مطالعه بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو مراجعه کننده به مرکز دیابت استان همدان بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات استخراج شده بیماران با نرم افزار STATA نسخه 11 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری کای اسکوئر و آزمون t مستقل با سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 347 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو و 119 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک وارد مطالعه شدند. در بیماران دیابتی نوع دو، عارضه های نوروپاتی و رتینوپاتی به ترتیب با شیوع 34/57 و 55/47 و در بیماران دیابتی نوع یک عارضه های نوروپاتی و رتینوپاتی به ترتیب با شیوع 65/37 و 44/13 بیشترین شیوع عوارض مزمن دیابت را داشتند.
  نتیجه‏ گیری: با توجه به شیوع بالای عوارض مزمن دیابت در جامعه مورد مطالعه، لازم است مداخلاتی در تغییر شیوه زندگی، کنترل منظم فشار خون، کلسترول و قند خون بیماران جهت کاهش عوارض دیابت انجام داد و همچنین با تشخیص زود هنگام و به موقع عوارض دیابت، می توان آن را کنترل و درمان کرد.
  کلیدواژگان: دیابت، عوارض دیابت، شیوع، عوامل خطر
 • افسر امیدی، زهرا میرزائئ، مسعود خداویسی*، عباس مقیم بیگی، آرزو عربی صفحات 75-83
  مقدمه
  حمایت اجتماعی و خودمدیریتی از عوامل تاثیرگذار درکنترل و پیشگیری از عوارض بیماری های مزمن از جمله فشار خون می باشد. لذا مطالعه ای با هدف تعیین همبستگی بین حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 200 نفر از زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نمودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی وایکس و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت پرفشاری خون جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS/20 و بکارگیری آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 13 درصد زنان مورد پژوهش از حمایت اجتماعی ضعیف، 5/49 درصد از حمایت اجتماعی متوسط و 5/37 درصد از حمایت اجتماعی خوب برخوردار بودند. ارتباط معناداری بین حمایت اجتماعی و مولفه های مدیریت فشارخون( رفتارهای خود تنظیمی، خود پایشی، واکنش به بیماری، خودمراقبتی و پایبندی به رژیم دارویی) دیده شد(P<./.5).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد حمایت اجتماعی با مدیریت فشارخون رابطه معنا دار دارد با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سلامت سایر اعضای خانواده، حمایت آنان می تواند منجر به بهبود وضعیت سلامتی آنها از جمله کنترل پرفشاری خون گردد. لذا توصیه می شود جهت انجام مداخلات برنامه ریزی شده برای ارتقاء سطح رفتارهای خودمدیریتی و ارزش نهادن به حمایت اجتماعی در خانواده و جامعه، گام برداشته شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، زنان، یائسگی، مدیریت پرفشاری خون
|
 • Akvan Paymard, Arash Khalili, Mohammad Zoladl, Zahra Zareei, Mostafa Javadi * Pages 1-7
  Background
  artificial airway lead to weakened cough reflex and the loss of ciliated cells eventually that finaly lead to accumulation of secretions so patients need periodic suction. This study aimed to compare the effect of open suction endotracheal tube using two different size suction catheter on the arterial blood oxygen saturation in critical care patients were admitted.
  Methods
  In this clinical trial 36 patients in one group and under suction catheter with two size 12 and 14, respectively. Changes in blood oxygen saturation before, during, after 5 minutes and 20 minutes after suctioning was recorded. For Oxygen saturation suction compare changes in different stages, analysis with variance and repeated measures was used.
  Results
  The results showed that oxygen saturation during small suction catheter is a significant difference (p=0/000). In addition to suction the blood oxygen saturation rate in the first episode there is a significant difference (p=0/000). 5 minutes after suctioning blood oxygen saturation in compare of 5 minutes before the suction has no significant difference (p=0/597) but blood oxygen saturation 20 minutes after suction in compare of 5 minutes prior to suctioning and suctioning episodes were significantly different(p=0/050).
  Conclusion
  Since the fall endotracheal suctioning of arterial blood oxygen saturation and the reduction in the episodes become more frequent suctioning, it is recommended to reduce the duration of suction.
  Keywords: suction, suction catheters, oxygen saturation, arterial
 • Mahnaz Khatiban, Mohammadreza Setvati Basir, Mohsen Salavati *, Alireza Soltanian Pages 8-15
  Introduction
  With the increasing use of cardiac catheterization and complications such as urinary retention, finding a safe and non-invasive way to solve this problem is essential. The aim of this study was to evaluate the impact of Planned nursing interventions on acute urinary retention due to cardiac catheterization in Male patients with nurse in the hospital Hamedan.
  Methods
  In this study, the number of patients undergoing cardiac catheterization selected by convenience sampling and were divided evenly into two intervention and control groups. This study is based on measurement of time fixes and severity of Acut urinary retention and urinary retention Prevention based on a visual scale was calibrated data using analytical and descriptive statistics were analyzed using SPSS version 21.
  Results
  The results showed significant differences in the of acute urinary retention using clinical protests showed that while there was no significant difference in the control group. Also compare the Nzvgrafy in the group studied showed that participation in the intervention group was planning an intervention.
  Conclusion
  Considering the positive outcomes of nursing interventions Planned and clinical protests in reducing the acute of urinary retention Planned, nursing interventions prior to catheterization method can be used in the suprapubic area.
  Keywords: urinary retention, nursing, cardiac catheterism, nursing interventions planned
 • Alireza Tashakorian *, Aligholi Roshan, Bagher Kord Pages 16-26
  Background and
  Purpose
  There is limited research on the relationship burnout and aggression (As a reaction to burnout and not personalities). In this study, it has been checked with the model presented. This study focuses on the relationship between aggression and burnout by using regression analysis to determine the predictors of aggression.
  Methods
  The purpose of this research is practical and the method is descriptive-survey. In this study, by using simple random sampling and using Cochran test, about 80 of the 102 permanent nurses of internal, surgery, emergency, psychiatric, ICU and CCU section were estimated at social security hospital in zahedan as the minimum required samples, so 90 questionnaires were distributed and of these, 82 questionnaires were fully completed and analyzed. Also, SPSS software and SMART PLS used to analyze the data.
  Discussion and
  Conclusion
  The results showed that burnout has a significant effect on aggression and its dimensions and also, the burnout dimensions have similar effect on aggression and can be regarded as a predictor for them. A more detailed analysis shows that depersonalization plays the greatest impact on aggression. On the other hand, according to Friedman test results among burnout dimensions, the results showed that emotional exhaustion among nurses of this hospital is the largest among other burnout dimensions. Burnout effect on anger conversely while shows a significant positive effect on offensive and hostility.
  Keywords: burnout, aggression, anger, depersonalization, emotional exhaustion
 • Ali Bikmoradi, Fatemeh Abdi, Alireza Soltanian, Yadollah Hamidi * Pages 27-35
  Background
  Presence of conflict seems unavoidable in organizations and especially in therapeutic and educational centers considering variety of personnel, patients and their familie's education and cultures.
  Introduction&
  Objective
  Multiple nurse managers could be effective with expansion of their role of conflicts management in these therapeutic and educational centers. This study aimed to assess nurse manager's conflict management strategies in Hamadan therapeutic and educational centers.
  Material&
  Methods
  A correlation descriptive study conducted by Robbin's conflict management strategies questionnaire on 400 nurse managers of Hamadan therapeutic and educational centers. Data were analyzed by SPSS (Version 16) via Pierson correlation coefficient, T-Test and ANOVA.
  Results
  Nurse managers were used 52.2% problem solving, 37.8% avoidance and 3% control strategies for conflicts management in Hamadan therapeutic and educational centers. There were significant correlation between their conflict management strategies and age, marital status, work experience, managerial work experience and employment status (P
  Conclusion
  Using conflict management strategies had direct and significant correlation with some demographic characteristics. Therefore, in management selection is better to consider demographic characteristic more because of their continuous facing with too conflicts. Conflict management educations could improve nurse manager's capabilities for conflicts management in Hamadan therapeutic and educational centers.
  Keywords: conflicts management strategies, nurse managers, demographic characteristics
 • Nahid Mohammadi, Fateme Takarli, Masoud Khodaveisi *, Alireza Soltanian Pages 36-44
  Introduction
  Multiple Sclerosis threatens independence and ability of person to effectively participate in the family and society . The purpose of this study was determined The effect of peer educational program on multiple sclerosis patient’s self- efficacy referred to Farshchian hospital and Multiple Sclerosis Association in Hamadan in City 2015.
  Method
  In this quasi-experimental study, 80 Patients with Multiple Sclerosis was selected with random available sampling sampling and randomly were divided to control and case groups. 4 sessions, each for 60 minutes, twice a week was performed for groups. After one month after the last training session, self-questionnaires were completed by both experimental and control groups. data were collected from both groups with Shere General Self-Efficacy Questionnaire . Data were analyzed with SPSS software (16 version) by descriptive statistics, independed-t, paired-t.
  Results
  in case group. There was a significant difference between the mean scores of Self-efficacy. The difference was not significant in the control group. There were no significant differences between the mean scores of Self-efficacy of case and control group before and after intervention .
  Conclusion
  Peer education methods could increase the level of efficacy in patients with multiple sclerosis. This method can be used as a valuable tool to improve the treatment and control of physical and psychological effects and increase the efficacy of the patient's disease
  Keywords: peer education, self- efficacy, multiple sclerosis
 • Zahra Marziyeh Hassanian, Amir Sadeghi *, Ali Bagheri, Abbas Moghimbeighi Pages 45-53
  Background
  Social responsibility is decision makers’ commitment to actions that in addition to meet their interests, provides and enhances well-being in community. Demographic profiles affect social responsibility. The aim of this study was to determine the status of nurses’ social responsibility and its relationship to some demographic profile.
  Methods
  This study was a cross-sectional study, conducted in 1394. Using stratified proportional random sampling, 148 nurses were selected in educational and treatment centers of Hamadan University of medical sciences. The research instrument was questionnaire which had two parts including demographic and social responsibility questionnaire. In this study Validity and reliability was confirmed and reliability was 0.86. Data analysis was performed with Spss version 16. Ethical considerations were applied.
  Results
  Based on the findings 72.6% of nurses were at high level of total responsibility. The average of total responsibility were (7/3± 4/0). There were significant relation between nurses’ social responsibility with their age and marital status (p
  Conclusion
  Since the relationship between social responsibility and some features shown, so it is necessary that demographic profiles to be considered in selection nurses for the crucial responsibilities in educational and treatment centers.
  Keywords: responsibility, social responsibility, Nurses, demographic profile
 • Shams-Aldine Shams, Yaser Moradi, Mohammad Reza Zaker * Pages 54-60
  Background
  Self-care, play an important role in the care of chronic diseases. Adherences to self- care activities have an effect on the physical and psychological care of patients with diabetes. This study aimed to determine the effect of self-care training package on Physical and mental health of diabetic patients referred to the Diabetes Association of Urmia was conducted.
  Method and Materials: Before and after quasi-experimental study was performed on patients with diabetes were referred to the Diabetes Association Urmia Samples were selected by convenience and then randomly assigned to intervention (40) and control (40) groups. Collect data were used by the general quality of life questionnaire (SF 36) and demographic, before and after the intervention in both groups. The intervention groups received 8 sessions of training in self-care (PowerPoint, pamphlets, and booklets). Re-assessed was done three months after the intervention. And results were analyzed by SPSS software version 16, t-test and chi-square.
  Results
  total mean of quality of life before intervention, was (59/34±20/82) in Intervention group and (57/66±20/87) in control group (P=0/31). After intervention, total mean of quality of life was (73/18±18/18) in Intervention group and (60/05±20/72) in control group (P=0/001).
  Conclusion
  Diabetes self-care training to increase individual awareness about diabetes issues, improve physical and mental health as well as increase the quality and length of life of patients.
  Keywords: Diabetes, Self-care, quality of life, training
 • Nahid Mohammadi, Roya Soleymani *, Afsar Omidi, Ghodratolah Roshanae Pages 61-68
  Objective
  Diabetes is a common and costly disease. Nursing care services, not only is effective in reducing costs but also improves the quality of life and the relationship between patient and nurse. The aim of this research was telephone nursing on general healt and self-efficacy in women with type 2 diabetes mellitus was conducted in Hamadan.
  Material and
  Methods
  This study is a quasi-experimental, pretest and post-test on 109 women with type 2 diabetes (55 patients in the intervention group and 54 in the control group) were evaluated in Hamedan. Samples were randomized block permutation. Information required by the questionnaire contains 10 questions three sections including demographic characteristics, general health questionnaire (r= 0/9) includes 28 questions on diabetes management Self-Efficacy Scale (r= 0/93) consists of 19 questions were collected. the experimental group received telephone counseling and follow-up intervention for 12 weeks. Data was analyzed using SPSS-16, and descriptive and inferential statistics. Significance level of 5% was considered.
  Results
  Average self-efficacy score in the control group, before and after the follow-up telephone (Tele-Nursing) by 117/35 ± 37/52 and 117/53 ± 37/33 and in the experimental group before and after the intervention were 122/05 ± 36/41 and 163/03 ± 19/93. Telephone follow-up in patients (cases) compared with the control group there were significant differences on self-efficacy (P≥0/05).
  Conclution: According to our findings, we can conclude that telenursing was effective to improve self-efficacy in women with diabetes
  Keywords: Telemedicine, Self-Efficacy, General health, diabetes, women
 • Meysam Olfatifar, Manoochehr Karami, Seyed Mehdi Hosseini *, Payam Shokri Pages 69-74
  Background and Objectives
  Diabetes mellitus is fifth leading cause of death in most countries of the world. Diabetes causes of disability, disability, high cost of treatment and increased mortality. The aim of this study was to determine the prevalence of chronic complications of diabetes and its related risk factors in diabetic patients referred to diabetic's center in Hamadan.
  Methods
  The study population of this cross-sectional study was consisted of type I and type II diabetic patients referred to diabetic's center in Hamadan and were included in study by census. Extracted information of patients was analyzed using Stata software version 11, descriptive statistics and chi-square test and independent t test with significance level of 5% were used.
  Results
  In this study, 347 patients with type I diabetic and 119 patients with type II diabetes were studied. In patients with type II diabetes, neuropathy and retinopathy complications with 57/34% and 47/55%, respectively and in patients with type I diabetes, prevalence of neuropathy and retinopathy complications with 37/65% and 13/44%, respectively had highest prevalence of diabetes complications
  Conclusions
  With regard to the high prevalence of diabetes complications in the study population. It is necessary to done interventions at lifestyle, regular control of blood pressure, cholesterol and blood glucose to reduce diabetes complications. As well as whit timely and early detection of diabetes, it can be controlled and treated
  Keywords: diabetes, diabetes complications, prevalence, risk factors
 • Afsar Omidi, Zahra Mirzaei, Masoud Khodaveisi *, Abbas Moghimbeigi, Arezoo Arabi Pages 75-83
  Introduction
  Social support and self-management are effective factor Control and prevention of chronic diseases including hypertension. The aim of this study was to determine correlation between social support and management of hypertension in menopausal women with hypertensive.
  Methods
  In this descriptive cross – sectional study, 200 menopausal women with hypertensive who were admitted to hospital in Hamedan - farshchian were selected by convenience sampling. The data were collected from questionnaires demographic characteristics, social support scale and The researcher's questionnaire hypertension management. For data analysis with SPSS/20, And Spearman correlation coefficient, t-test, ANOVA was used.
  Results
  In this study, Poor, moderate, and acceptable social support was detected in 13%, 49/5% , and 37/5% of the patient, Respectively. Significant relationship between social support and management components hypertension (self-regulation, self-monitoring, disease response, self-care and adherence to the drug regimen) was seen (P
  Conclusion
  The results indicated that social support has a significant relationship with the management of hypertension. Due to important role of women in maintaining the health of other family members, their support can lead to improved health status them including blood pressure control.Therefore, it is recommended to carry out the planned interventions to improve self-management behaviors and valuing the social support of family and community, steps to be taken.
  Keywords: Social support, women, menopause, hypertensive management