فهرست مطالب

علوم و مهندسی سطح ایران - پیاپی 31 (1396)
 • پیاپی 31 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احسان پارسیان پور *، داوود رئوفی، محمد غلامی، فریدون سموات، ژیلا امینی، نیما شهبازی صفحات 1-11
  در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش هم رسوبی شیمیایی، نانوذرات مغناطیسی مگهمایت سنتز و سپس با بهره گیری از روش اسپری پایرولیز، نمونه های لایه نشانی شده روی شیشه سفید در دماهای400، 450،500،550 و 600 درجه سلسیوس بازپخت شدند. خواص اپتیکی، ساختاری و مورفولوژی سطح آنها به ترتیب توسط طیف سنجی ماورای بنفش – مرئی (UV-vis) ، طیف مادون قرمز (IR)، آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بیانگر این هستند که با افزایش دمای بازپخت، اندازه ی نانوذرات رشد یافته، گاف انرژی و درصد جذب در لایه های نازک بازپخت شده کاهش می یابد. همچنین ساختار بلوری مواد، از حالت کلوخه ای به شکل کروی نزدیکتر شده است.
  کلیدواژگان: نانوذرات مگهمایت، همرسوبی شیمیایی، لایه های نازک، اسپری پایرولیز
 • مهدی احمدی اشکفتکی*، مسعود عطاپور، حسین ادریس صفحات 13-26
  در این تحقیق پوشش های کامپوزیتی استلایت6 - کاربید تنگستن به روش HVOF بر زیرلایه فولاد ساده کربنی اعمال شد. برای این منظور پودر کامپوزیتی کاربید تنگستن با درصدهای 0، 10، 20 و 30 درصد وزنی به پودر استلایت6 اضافه گردید. برای ارزیابی پوشش ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس، میکرو سختی سنج و زبری سنج استفاده شد. یافته های آزمایشی نشان داد که ریزساختار پوشش های کامپوزیتی شامل دندریت های محلول جامد کبالت و کروم و فازهای بین دندریتی شامل فاز غنی از کبالت و کاربید و ذرات کاربید تنگستن بوده است. بر اساس الگوی پراش پرتو ایکس، پوشش ها شامل فازهای غنی از کبالت، Co3W3C، CoCx بوده و همچنین حاوی فازهای کاربیدی Cr23C6 و Cr7C3 بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش درصد فاز تقویت کننده کاربید تنگستن، سختی پوشش ها افزایش، چسبندگی پوشش ها افزایش و تخلخل پوشش ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: استلایت 6، کاربید تنگستن، کامپوزیت، پاشش حرارتی، میکروساختار
 • فائزه خراشادیزاده، سعید رستگاری *، حسن ثقفیان صفحات 27-39
  در تحقیق حاضر، پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2 به روش آبکاری پالسی با استفاده از محلول سولفات مس حاوی نانوذرات TiO2 با اندازه میانگین nm 20 به مدت 60 دقیقه در دمای اتاق روی زیرلایه فولادی ایجاد شد و تاثیر پارامترهای فرکانس و چگالی جریان متوسط بر ریزساختار و مقدار ذرات TiO2 موجود در پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفت. اندازه دانه های کریستالی به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) و رابطه شرر محاسبه شد. میکروسختی پوشش ها با استفاده از دستگاه میکروسختی سنج ویکرز اندازه گیری شد. مقاومت به خوردگی پوشش ها نیز به روش پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک تعیین شد. شرایط بهینه از نقطه نظر مقدار ذرات هم رسوب شده در پوشش و میکروسختی تعیین شد. نتایج نشان داد که پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2 تولید شده در فرکانس Hz 20 و چگالی جریان متوسط A/dm22 به عنوان پوشش تولید شده در شرایط بهینه، دارای wt.%9/1 نانوذرات TiO2، اندازه دانه کریستالی nm27، میکروسختیHV180 و نرخ خوردگی mpy 56/ 0بود.
  کلیدواژگان: پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2، آبکاری الکتریکی، جریان پالسی، فرکانس، چگالی جریان متوسط
 • مینا آزادی*، مرتضی شمعانیان، محمدعلی گلعذار صفحات 41-51
  در این تحقیق کامپوزیت سازی سطحی هیبریدی با ذرات تقویت کننده TiC و MoS2 روی زیر لایه آلومینیوم 7075 آنیل شده با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار گرفته است. ذرات TiC و MoS2در شیاری بر روی سطح فلز پایه قرار گرفت و سپس عملیات اصطکاکی اغتشاشی طی سه پاس روی آن انجام شد. برای بررسی رفتار سایشی کامپوزیت های تولید شده از آزمون سایش رفت و برگشتی استفاده شد. به منظور تعیین مکانیزم های غالب سایش، مسیر سایش و ذرات آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مشاهده قرار گرفت. نتایج ریزساختار توزیع خوب و یکنواخت ذرات تقویت کننده پس از انجام سه پاس فرآیند اصطکاکی اغتشاشی را نشان می دهد. دلیل این امر میزان حرارت ورودی و سیلان ماده در حین فرآیند است. همچنین با توجه به اثرات فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر سختی و رفتار تریبولوژیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 و کامپوزیت های تولیدی می توان گفت که به دلیل حضور ذرات تقویت کننده MoS2 به عنوان روان کار جامد در کامپوزیت سطحی Al7075/TiC/MoS2 مقاومت سایشی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به Al7075/TiC بهبود یافت. مکانیزم سایش غالب در کامپوزیت سطحی Al7075/TiC به صورت سایش خراشان بود که با افزودن ذرات تقویت کننده MoS2 و تشکیل کامپوزیت سطحی هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 مقاومت سایشی به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافت. بیشترین سختی مربوط به نمونه Al7075-TiC بود که علت این پدیده حضور ذرات روانکار MoS2 با سختی کمتر در کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 است.
  کلیدواژگان: آلومینیوم 7075، فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، کامپوزیت سطحی هیبریدی، رفتار تریبولوژیکی
 • بهنام مبینی دهکردی*، بهروز شایق بروجنی، دلشاد چرمهینی صفحات 53-67
  در این پژوهش نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط های الکلی مختلف از جمله الکترولیت های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه های فولادی St12 با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک پوشش داده شده و عملیات پوشش دهی در ولتاژهای مختلفی انجام شده، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانه زنی و کیفیت سطحی پوشش ها استفاده گردیده است. در آزمون اندازه گیری وزن پوشش نشان داده شد که وزن پوشش ایجاد شده با افزایش ولتاژ پوشش دهی افزایش می یابد. همچنین در نتایج اندازه گیری وزن پوشش ها و مشاهده کیفی آن ها نشان داده شد که تغییرات وزن پوشش با ولتاژ (شدت میدان الکتریکی) و زمان از رابطه هاماکر پیروی می کنند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) مورفولوژی پوشش های سنتز شده بررسی و مقدار میانگین ضخامت آن ها از طریق نرم افزار متالوگرافی MIP تعیین شد. رفتار خوردگی نمونه فولادی بدون پوشش و نمونه های فولادی پوشش دار با آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی گردیده است.
  کلیدواژگان: نانو ذرات آلومینا - تیتانیا، فرآیند الکتروفورتیک، نرم افزار متالوگرافی MIP، رفتار خوردگی
 • الهام گردانیان*، حمدالله صالحی صفحات 69-80
  در این مقاله ویژگی های ساختاری و الکترونی ترکیب های سه تایی AgGaS2 و AgGaSe2 در حالت انبوهه و نانولایه های آن در جهت [112] با استفاده از نظریه تابعی چگالی و امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل، تحت برنامه Wien2k، مورد بررسی قرار گرفته اند. محاسبات بادرنظر گرفتن ابرسلول های اورتورومبیک و شرایط مرزی دوره ای، میزان خلا مناسب و کاهش نیروهای کل وارد بر اتم ها انجام شده اند. برای بررسی ویژگی های ساختاری و الکترونی در هردو حالت انبوهه و نانولایه از تقریب های مختلف استفاده شده است. به منظور بررسی خواص الکترونی، چگالی حالت های کل و چگالی ابر الکترونی برای حالت انبوهه و نانولایه ها رسم شده اند. هر دو ساختار در حالت انبوهه و نانولایه ها دارای گاف در نقطه Γ هستند که با تجربه در توافق است. برای بررسی پایداری این ساختارها انرژی همدوسی محاسبه شده است. همچنین نقش پیوندهای آویزان و ضخامت نانولایه ها در پایداری و میزان گاف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نظریه تابعی چگالی، کلکوپریت، نانولایه، ویژگی های ساختاری و الکترونی
 • محمد برزگر، سعیدرضا الله کرم*، رضا نادری محمودی صفحات 81-92
  پوشش آلیاژی کبالت-فسفر به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان مستقیم بر روی فولاد St37 اعمال شد. با تغییر میزان فسفر در ترکیب پوشش آلیاژی ساختار فیلم ترسیب شده تغییر کرد و بصورت آمورف، نانوکریستالی و یا ترکیبی از این دو ترسیب شد. علاوه بر میزان فسفر، عملیات حرارتی پوشش نیز باعث تغییر ساختار شد. تاثیر ساختار فازی در مقادیر مختلف فسفر قبل و بعد از عملیات حرارتی بر روی سختی و رفتار سایشی مورد مطالعه قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی با حد تفکیک بالا (HR-SEM) مجهز به دستگاه طیف سنج توزیع انرژی ایکس (EDS) به منظور بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی و همچنین از دستگاه پراش سنج پرتوی ایکس (XRD) جهت تعیین ساختار فازی پوشش ها استفاده شد. میکروسختی پوشش ها به وسیله دستگاه میکروسختی سنج ویکرز اندازه گیری شد و بررسی رفتار سایشی پوشش های Co-P با استفاده از دستگاه سایش پین روی دیسک انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان فسفر، میکروسختی پوشش در اثر سخت سازی محلول جامد افزایش یافت و این مساله برای پوشش ها بعد از عملیات حرارتی نیز به دلیل تشکیل فازهای میانی قابل تعمیم بود. در ابتدا قبل از عملیات حرارتی با افزایش میزان فسفر تا مقدار 6/5 درصد وزنی رفتار سایشی پوشش ها بهبود یافت اما با افزایش بیشتر میزان فسفر مقاومت به سایش کاهش یافت ولی پس از عملیات حرارتی رابطه ی مستقیم بین مقاومت به سایش، با میزان فسفر پوشش مشاهده شد. همچنین بیشترین سختی و بهترین مقاومت به سایش مربوط به نمونه آمورف پس از عملیات حرارتی بود.
  کلیدواژگان: پوشش های کبالت - فسفر، آبکاری الکتریکی، مقاومت به سایش، سختی، عملیات حرارتی
 • غلامرضا فغانی*، سلمان نوروزی صفحات 93-106
  آلیاژ تیتانیومTi-6Al-4V به دلیل دارا بودن خواصی نظیر نسبت استحکام به وزن زیاد و مقاومت به خوردگی دارای کاربردهای مهمی در صنایع هوافضا است. در مقابل، این آلیاژ مقاومت به سایش ضعیفی به ویژه تحت بارهای زیاد نشان می دهد. در این مقاله، با هدف بهبود سختی و در نتیجه افزایش مقاومت سایشی آلیاژTi-6Al-4V ، ذرات سرامیکی و بسیار سخت B4C به حوضچه مذاب در فرآیند جوشکاری TIG، افزوده شد. بررسی های میکروساختاری با روش های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات کاربید بور تقریبا به طور کامل در زمینه تیتانیومی حل شده و با ورود بور و کربن به مذاب تیتانیوم و واکنش با آن، فازهای بر مبنای TiB و TiC تشکیل شدند. مورفولوژی های فاز بر مبنای TiB به دو صورت تیغه ای و یوتکتیک شکل و فاز بر مبنای TiC کروی مانند بود. نتایج نشان داد که مقدار سختی سطحی ایجاد شده، به مقدار 1020 ویکرز رسید که حدود 3 برابر بیشتر از آلیاژ پایه بود.
  کلیدواژگان: میکروساختار، سختی، آلیاژ Ti-6Al-4V، B4C، جوشکاری. TIG
 • مصطفی میلانی*، سیدمحمد زهرایی، سیدمحمد میرکاظمی صفحات 107-119
  فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) به عنوان یک فرآیند سریع در شکل دهی سرامیک ها توجهات زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است و روابط سینتیکی زیادی از سال 1940 تلاش کرده اند تا بازده این فرآیند را پیش بینی کنند. دو محور اصلی در توسعه این روابط مورد توجه قرار گرفته است؛ 1- استفاده از جریان الکتریکی ثابت، 2- استفاده از پتانسیل الکتریکی ثابت؛ که هر کدام از این دو محور منجر به مجموعه ای از فرضیات در توسعه هر رابطه شده است. در تمام این تلاش ها صحه گذاری روابط بدست آمده بر اساس یک سری آزمون های رسوب نشانی با فواصل زمانی معین انجام شده است (به صورت غیر بر خط یا Off line). با توسعه سیستم های جدید می توان این آزمون ها را به صورت بر خط (On line) انجام داد که این روش منجر به حذف برخی خطاها در سیستم خواهد شد. با حذف این خطاها مشخص شد که برخی فرضیات در نظر گرفته شده در توسعه روابط سبب می شود تغییرات در زمان های طولانی نادیده گرفته شود. در این بین روابطی که بر اساس دخالت دادن جریان الکتریکی مدار توسعه پیدا کرده اند از خطای کمتری برخوردار خواهند بود. دلیل این موضوع نیز حساسیت فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک به تغییرات میدان الکتریکی در داخل سوسپانسیون است که محرک اصلی فآایند رسوب نشانی است. در نهایت مشخص شد با در نظر گرفتن جریان الکتریکی لحظه ای مدار و وارد کردن آن در رابطه بیان شده توسط فراری و همکاران می توان رابطه سینتیکی جدیدی را مطرح کرد که در هر دو شرایط پتانسیل الکتریکی ثابت و جریان الکتریکی ثابت صادق باشد.
  کلیدواژگان: رسوب نشانی الکتروفورتیک، سینتیک، نانو آلومینا، میدان الکتریکی ثابت، جریان الکتریکی ثابت
|
 • Ehsan Parsianpour*, Mohammad Gholami, Fereydoun Samavat, Jila Amini, Nima Shahbazi Pages 1-11
  In this study, initially maghemite (γ- Fe2O3) nanoparticles were synthesized by using of the chemical co- precipitation technique and then the deposited samples were annealed on white glass at the temperatures of 400, 450, 500, 550 and 600 °C by spray pyrolysis technique. Their optical properties were investigated by Ultraviolet-visible (UV-vis) spectrometer and structural properties of samples were characterized by infrared (IR) spectrum and X-ray diffraction (XRD). Surfaces morphology of samples was investigated by scanning electron microscopy (SEM) technique. The results obtained from this study show that by increasing the annealing temperature of the nanoparticles, the particle sizes have grown. This is due to decreases in optical band gap in annealed samples of maghemite nanoparticles. Percent of wavelengths absorbance in the ultraviolet region has been decreased and has been shifted toward visible. Moreover, crystalline structures of materials have been more regulated and deformed from hunk shape to spherical shape.
  Keywords: Maghemite nanoparticles, Chemical co-precipitation, Thin films, Spray pyrolysis
 • Mehdi Ahmadi *, Masoud Atapour, Hossein Edris Pages 13-26
  In this study, high-velocity oxygen-fuel (HVOF) process was applied to produce Stellite WC composite coatings on the surface of carbon steel samples. For this purpose, various amounts of WC powder 0%, 10%, 20% and 30% were mixed with Stellite6. The structural and mechanical behavior of the coatings were evaluated using Xray diffractometry, scanning electron microscopy, microhardness and roughness test. The results showed that the micro structure of the coatings were composed of a cobalt and chromium solid solution dendritic structure with the interdenderitic phases of cobalt enriched phase, carbides and WC particle. The XRD evaluations indicated that the coatings included Co-rich phase, CoCx , Co3W3C, Co6W6C as well as Cr23C6 and Cr7C3 carbides. Also, It was found that the hardness was increased, the adhesion was improved and the porosity was decreased by increasing the tungsten carbide as reinforcement.
  Keywords: Stellite6, WC, 12% Co, Composite, HVOF process, Microstructure
 • Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari *, Hasan Saghafian Pages 27-39
  In this study, Cu-TiO2 nanocomposite coatings were electrodeposited from a copper sulfate bath containing dispersed TiO2 particles of 20 nm mean size. These coatings were prepared under pulse current condition on steel substrate in room temperature. The influence of pulse frequency and average current density on the microstructure and incorporation of TiO2 nanoparticles in coating were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and (EDS) analysis. The crystallite size of the coatings calculated from the x-ray diffraction patterns using the Scherrer equation. Micro hardness of the coatings was assessed using a Vickers micro-indenter. Performance of the coatings was investigated by the potentiostatic polarization method. Process parameters were optimized with respect to TiO2 content of the composite coating and micro hardness. The optimized pulse frequency and average current density were 20 Hz and 2 A/dm2 respectively. The amount of TiO2 particles incorporated into the coating that were produced under the optimum plating conditions was 1.9 wt. %; also, the crystallite size of this coating was 27 nm, the micro-hardness was 180 Hv and the corrosion rate was 0.56 mpy.
  Keywords: Cu-TiO2 nanocomposite coating, Electrodeposition, Pulse current, Pulse frequency, Average current density
 • Mina Azadi *, Morteza Shamanian, Mohammad Ali Golozar Pages 41-51
  In this study, surface hybrid composites reinforced with TiC and MoS2 were fabricated on heat treated aluminum 7075 substrate via friction stir processing (FSP). For this purpose, reinforcement particles were added to the aluminum 7075 matrix using groove technique, afterward friction stir process was applied using three passes. To evaluate the wear behavior of fabricated composites, reciprocating wear test was applied. Scanning electron microscopy (SEM) was utilized to study wear track and wear particles in order to determine the dominant wear mechanism. The effect of friction stir process on hardness and tribological behavior of aluminum 7075 alloy was studied. The results showed that because of the existence of MoS2 reinforcement particles as solid lubricant, wear resistance of Al7075/TiC/MoS2 surface hybrid composite was significantly improved in comparison with Al/TiC composite samples. It was concluded that abrasive wear mechanism was the dominant mechanism in Al7075/TiC surface hybrid composites. The highest hardness was observed in Al7075/TiC surface hybrid composite, which may be due to the lower hardness of MoS2 particles as solid lubricant in Al7075/TiC/MoS2 surface hybrid composites.
  Keywords: Aluminum 7075, Friction stir processing, Surface hybrid composite, Tribological behavior
 • Behnam Mobini Dehkordi *, Behrooz Shayegh Borujeny, Mehdi Delshad Chermahini Pages 53-67
  In this research, alumina – titania nanoparticles in thin-film forms in different alcoholic environments such as ethanol, butanol and isopropanol were coated on st12 steel substrates by electrophoretic process and coating operations was performed at different voltages, as well as chronoamperometry method has been used to investigation of the mechanism of nucleation and surface qualities of coatings. in the measurment the weight of the coating test showed that the weight of the coating increased via increasing voltage as well as in the measurement results of coatings weight and their quality viewing showed that coating weight changes with voltage (electrical field intensity) and time follow the hamaker relationship. morphology of the synthesized coatings were evaluated by using the field emission scanning electron microscope and the average thickness were determined through the mip metallography application. the corrosion behavior of uncoated steel and coated steel samples has been evaluated via potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy tests.
  Keywords: alumina – titania nanoparticles, electrophoretic process, mip metallography application, corrosion behavior
 • Hamdollah Salehi, Elham Gordanian * Pages 69-80
  In this paper structural and electronic properties of AgGaX2(X=S, Se) compounds in bulk and its nanolayers in [112] direction were calculated by using Full Potential Linear Augmented Plane Wave (FP-LAPW) based on density functional theory. The studied nanolayer were confined in the orthorhombic supercell and simulated in [112] direction. All calculations were done by applying the periodic boundary condition along nanolayer surfaces, for example x and y Cartesian coordinate and enough vacuum were provided to isolate the system from its neighbors. For investigation of structural and electronic properties of bulk and nano-layers several approximation were used and the results were in good agreement to the experiment and all materials were semiconductors. The effects of dangling bonds and nanolayer thickness on the electronic properties were explored, also cohesive energy were calculated to investigate the structural stability.
  Keywords: DFT, chalcopyrite, nanolayer, structural properties, electronic properties
 • Mohamad Barzegar, Saeed Reza Allahkaram*, Reza Naderi Mahmoudi Pages 81-92
  Amorphous, nanocrystalline and mixed amorphous-nanocrystalline Co-P coatings were successfully coated on St37 via DC electroplating method using various phosphorous (P) content in coating compositions. In addition to phosphorous content, heat treatment caused structural changes of the alloy coatings. The effect of changes in the P content and hence phase structures were studied prior and post heat treatment on the hardness and wear resistance of the coating. A scanning electron microscope (SEM) with high resolution (HR-SEM) equipped with an energy dispersive spectroscope (EDS) and an X-ray diffraction (XRD) system were used to study the surface morphology and phase structure as well as the chemical composition of the coatings, respectively. Micro-hardness and wear resistance of the coatings were measured via Vickers hardness system and pin on the disc test, respectively. The results showed that by increasing P content, the coating micro hardness was in turn increased due to a remarkable enhancement of the hardness of the solid solution and that was applicable for the coatings after heat treatment because the interstitial phases productions. In the beginning and prior to the heat treatment by increasing the P content up to 5.6%, the wear behavior of the coatings was improved substantially, while at further P content, the wear result started to decline. However, after heat treatment, there was a direct relationship between the wear resistance and P content. Also the maximum hardness and wear resistance belonged to the amorphous coatings after heat treatment.
  Keywords: Co-P coating, electrodeposition, wear resistance, hardness, heat treatment
 • Gholamreza Faghani *, Salman Nourouzi Pages 93-106
  Ti-6Al-4V titanium alloy due to strength to weight ratio and corrosion resistance has many applications in aerospace industries. However, this alloy shows poor wear resistance especially under high loads. In this article, with the aim of improvement hardness and wear resistance of Ti-6Al-4V titanium alloy, B4C hard particles has been added to the molten pool in TIG welding process. Microstructural investigations via XRD and SEM showed that B4C particles almost completely solved in titanium matrix and with the arrival of boron and carbon in molten titanium, phases based on TiB and TiC has been formed. Phase morphologies based on TiB was blade and eutectic shape and TiC phase was spherical like. The results showed that surface hardness is equal 1020 Vickers that is approximately 3 times more than the bare alloy.
  Keywords: Microstructure, hardness, Ti-6Al-4V alloy, B4C, TIG
 • Mostafa Milani *, Seyed Mohammad Zahraee, Seyed Mohammad Mirkazemi Pages 107-119
  An electrophoretic deposition process as a high-speed process of ceramic body shaping has received great attention in recent years and many kinetic equations from 1940 attempt to predict the yield of the process. In the development of these relations two major issues are taken into consideration: 1- Using constant current and 2- constant potential, each of these, led to a set of assumptions in the development of relationships. In all these efforts validation was based on a series of deposition tests is done at regular intervals (non-online or off-line). With the development of new systems, these tests can be done in the on-line process, which this method will result in the deletion of some errors in the system. By eliminating these errors there became clear that some considered assumptions in the development of relations were be ignored for long times and causes some errors. The relationships that have been developed based on the electric current of the cell will have less of errors. Because the sensitivity of the electrophoretic deposition process to the electric field changes inside the suspension that is the main driver of the process. finally, It was found that by taking account the electrical current of cell in the equation of Ferrari et al. there was be a new kinetic relationship that were honest in the constant electric potential and constant electrical current.
  Keywords: Electrophoretic deposition, Kinetic equations, Nano alumina, Constant potential, constant current