فهرست مطالب

فصلنامه یافته
سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سویار ساری * صفحات 1-7
  مقدمه
  ناباروری یک بیماری چند عاملی است. تغییرات و اختلالات هورمونی و ژنتیکی از جمله عوامل مهم در ناباروری زنان محسوب می شوند. تکوین و بلوغ تخمک گذاری وابسته به مسیرهای پیام رسانی مولکولی پاسخ دهنده به آندروژن ها است. بیش از صدها جهش منجر به مقاومت در عملکرد ژن گیرنده آندروژن (AR) ثبت گردیده است که از بین آنها می توان به ناحیه پلی مورفیک 5’UTR اشاره نمود. لذا با توجه به نقش گیرنده آندروژن در ناباروری، این مطالعه باهدف بررسی جهش های ژن AR در ناباروری زنان ایرانی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 50 زن نابارور و 80 زن سالم به عنوان کنترل، نمونه خون تهیه شد. بعد از استخراج DNA، جهت تعیین جهش های ژن AR روش PCR مورداستفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر در ناحیه 5’UTR ژن گیرنده آندروژن یک حذف نوکلئوتید T در موقعیت 25+ مشاهده شد که این جهش تک نوکلئوتیدی باعث تغییر در بیان ژن گیرنده آندروژن نگردید که این خود نشان دهنده عدم ارتباط بین وقوع جهش در ناحیه پروموتوری 23-تا 214+ در ژن AR با ناباروری زنان می باشد. بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنا داری بین دو گروه زنان مبتلا و گروه زنان سالم یافت نشد (5/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از عدم ارتباط جهش ناحیه پروموتوری 23- تا 214+ ژن AR با نا باروری زنان در جمعیت مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: ناباروری، گیرنده آندروژن
 • مهستی شهسواری *، علی فتحی آشتیانی، کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 8-19
  مقدمه
  شیوع چاقی در جهان به شدت رو به افزایش است و افراد را در معرض خطر بالایی از سلامت قرار می دهد. پژوهش در زمینه عوامل روان شناختی دخیل در ایجاد چاقی می تواند گام موثری جهت پیشگیری و درمان چاقی باشد. بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و رفتار خوردن در زنان چاق و با وزن طبیعی پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع علی-مقایسه ای بوده، جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده به بیمارستان ها و کلینیک های تغذیه مناطق یک و دو شهر تهران و نیز زنان با وزن طبیعی ساکن در این مناطق بودند. از جامعه آماری نمونه ای 150 نفری (75 زن چاق و 75 زن با وزن طبیعی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI) و رفتار خوردن (TFEQ) را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد گشودگی به تجربه و خویشتن داری شناختی در افراد چاق به طور معناداری کمتر از افراد با وزن طبیعی است و برعکس خوردن هیجانی و خوردن کنترل نشده در افراد چاق به طور معنادار بیشتر از افراد با وزن طبیعی است.
  بحث و نتیجه گیری
  گشودگی به تجربه، خویشتن داری شناختی، خوردن هیجانی و خوردن کنترل نشده می توانند نقش مهمی را در ایجاد و حفظ چاقی داشته باشند که نیازمند توجه بیشتر می باشند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، رفتار خوردن، شاخص توده بدنی
 • امیر خسروی *، فاطمه امید علی، بهرام رسولیان، سیروس چوبینه صفحات 20-30
  مقدمه
  با وجود اثرات مفید فعالیت های منظم ورزشی، فعالیت های حاد وامانده ساز باعث بروز آسیب اکسیداتیو در کبد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک هفته ای مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان تغییرات مالون دی آلدئید (MDA) و آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسیداز دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) کبد موش های نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز بود.
  مواد و روش ها
  48 سر موش نر ویستار به صورت تصادفی به سه گروه 1. کنترل یک (حلال عصاره زعفران) 2. کنترل دو (حلال عصاره زعفران+ تمرین) 3. تجربی (mg/kg 50 عصاره آبی زعفران+ تمرین) دسته بندی شدند (هر گروه شامل 16 سر موش). پس از یک هفته، نیمی از هر سه گروه بدون وامانده شدن و نیم دیگر موش های گروه کنترل 2 و تجربی بلافاصله پس از وامانده کردن قربانی شدند و مقادیر SOD، CAT، GPX و MDA کبد آنها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  متعاقب فعالیت وامانده ساز میزان MDA و فعالیت آنزیم های SOD، CAT، GPX بافت کبد موش های گروه تجربی برخلاف گروه کنترل، تغییر معنی داری نیافت (05/0

  بحث و نتیجه گیری
  مصرف عصاره آبی کلاله زعفران باعث تقویت سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی کبد موش های ویستار شده و از تغییرات معنی دار سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی و MDA بافت کبد درنتیجه فعالیت وامانده ساز جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: فعالیت وامانده ساز، زعفران، مالون دی آلدئید، آنتی اکسیدان
 • نیلوفر درستی *، ساناز ضرابی، شهلا احمدی، رضا رستمی، مرضیه رشیدی پور صفحات 31-41
  مقدمه
  سرطان یک بیماری پیچیده با تغییرات ژنتیکی می باشد. از جمله روش های متعددی که برای بهبود و پیشگیری این بیماری بکار می رود شیمی درمانی است که با توجه به مقاومت دارویی، اثرات جانبی داروهای سنتزی و اثبات پتانسیل دارویی بالای گیاهان، هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدی از دسته لیلیاسه و مقایسه اثرات آنها در برابر دو سلول سرطانی انسان از رده سلول خون K562 و گردنه رحم HeLa می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره متانولی دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدی، اثر سمیت هر کدام بر روی رشد سلول های سرطانی انسان از نوع خونی K562 و گردنه رحم HeLa در مقایسه با داروی استاندارد سیکلوفسفامید در طی زمان های 24، 48 و 72 ساعت با غلظت از 25/31 تا 250 میکروگرم بر میلی لیتر با استفاده از آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بیولوژیکی بدست آمده در محیط آزمایشگاهی حاکی از آن است که سمیت عصاره های متانولی گیاهان مطالعه شده در این تحقیق وابسته به دوز می باشد و افزایش غلظت موجب کاهش معنی دار سلول های سرطانی می شود. بر اساس داده های بدست آمده بیشترین سمیت 48 ساعت پس از افزایش عصاره این گیاهان اتفاق می افتد. همچنین آزمون MTT نشان داد که عصاره متانولی پیاز تابستانه لرستانی اثر سمیت بیشتری در مقایسه با پیاز یزدی بر علیه سلول HeLa داشت. درصورتی که بر اساس این آزمون حساسیت سلول K562 به عصاره پیاز یزدی بیشتر از عصاره پیاز تابستانه بود (01/0P<). علاوه براین، عصاره گیاهان سمیت بیشتری در مقابل سلول های مطالعه شده از داروی سیکلوفسفامید نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده عصاره متانولی پیاز یزدی و پیاز تابستانه لرستانی در غلظت های به کار رفته دارای اثرات سمیت بر روی سلول های K562 و HeLa می باشد. لذا می توان جهت مطالعات بیشتر در محیط بدن موجود زنده از عصاره این گیاهان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرطان، پیاز تابستانه لرستانی، پیاز یزدی، سلول K562، سلول HeLa، سمیت
 • داود کردستانی، علی فرهادی، فریبا سلیمانی * صفحات 42-53
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل گرایش به مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی از نوع هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1394-1393 می باشد. برای نمونه گیری با توجه به جدول مورگان، 335 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی، شامل جدول فراوانی و نمودار و آمار استنباطی، با استفاده از آزمون t تک نمونه ای توسط نرم افزار 19 SPSS انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج فرضیات تحقیق حاکی از آن است که عوامل فردی و عوامل محیطی و بین فردی و عوامل اجتماعی بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر، تاثیر دارد (01/0P<). با توجه به نتایج بدست آمده در میان عوامل فردی، نگرش مثبت به مواد مخدر 33/23% و افسردگی 8/20% و عدم تحمل شکست و ناکامی 98/18% بیشترین میانگین را داشتند و کنجکاوی و پرخاشگری با 58/13% کمترین میانگین را داشت. در عوامل بین فردی و محیطی عوامل مربوط به خانواده با میانگین 96/30% بیشترین میانگین را داشت و عوامل مربوط به مدرسه 67/17% کمترین میانگین را بدست آورد. همچنین در عوامل اجتماعی عدم دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای با میانگین 27/34% بیشترین میانگین و بازار مواد مخدر در ایران با میانگین 67/20% کمترین اولویت را بدست آوردند. در بین عوامل ذکر شده عوامل فردی با میانگین 62/23% بالاترین تاثیر را داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد احتمالا برگزاری برنامه های جامع آموزشی و بالا بردن آگاهی، غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد رفاه و نشاط در افزایش شناخت دانشجویان و درنهایت پیشگیری از مصرف مواد مخدر موثر می باشند.
  کلیدواژگان: گرایش به مصرف مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • محمدرضا نصیرزاده * صفحات 54-62
  مقدمه
  کاهش تستوسترون در نرها یکی از عوارض ایسکمی کلیوی است. برگ زیتون یک منبع قابل ملاحظه ترکیبات فنلی است که به لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و ظرفیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و قدرت پاک کنندگی رادیکالی بهتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره برگ زیتون (OLE) بر تغییرات سرمی گنادوتروپین ها و تستوسترون بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 49 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی انتخاب و به 7 گروه تقسیم شدند: 1) کنترل: حیوانات سالم دست نخورده ،2) ایسکمی- خون رسانی مجدد 1 ساعت، 3) ایسکمی- خون رسانی مجدد 1 ساعت + OLE، 4) ایسکمی- خون رسانی مجدد 2 ساعت، 5) ایسکمی- خون رسانی مجدد 2 ساعت + OLE، 6) ایسکمی- خون رسانی مجدد 24 ساعت، 7) ایسکمی- خون رسانی مجدد 24 ساعت+ OLE. حیوانات در گروه های 3،5 و 7 به مدت 28 روز قبل از ایسکمی عصاره برگ زیتون را به میزان mg/kg100 از راه خوراکی و از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره، نمونه خون اخذ و سطح سرمی اوره، کراتینین، گنادوتروپین ها و تستوسترون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که غلظت سرمی اوره و کراتینین در گروه کنترل نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری پائین است. همچنین مشخص گردید که در گروه 6 در مقایسه با گروه 7 غلظت سرمی تستوسترون به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی عصاره برگ زیتون در گروه ایسکمی- خون رسانی مجدد 24 ساعت توانست از کاهش سطح سرمی تستوسترون جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: ایسکمی - خون رسانی مجدد کلیوی، گنادوتروپین، تستوسترون، عصاره برگ زیتون، موش صحرایی نر
 • حسین شاهرخی، امیر لطافت کار، امیر حسین براتی *، حسن دانشمندی، علی اشرف جمشیدی صفحات 63-76
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است و از علائم نشانه های آن خستگی و کاهش ظرفیت عملکردی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر ظرفیت عملکردی و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. آزمودنی ها با دامنه سنی 40-20 سال و با مقیاس ناتوانی جسمانی (EDSS) یک تا چهار و هدفمندانه و داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام گرفت و مدت هر جلسه یک ساعت بود. از تست عملکردی رسیدن (FR) برای اندازه گیری ظرفیت عملکردی و از مقیاس شدت خستگی (FSS) برای ارزیابی خستگی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی منجر به افزایش معناداری در ظرفیت عملکردی و کاهش معناداری در شدت خستگی شد (05/0P≤). همچنین تفاوت معناداری بین ظرفیت عملکردی و شدت خستگی در پس آزمون بین دو گروه تجربی و کنترل مشاهده شد (05/0P≤).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، تمرینات ثبات مرکزی می تواند عاملی برای بهبود ظرفیت عملکردی و کاهش شدت خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس باشد. با توجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانند از این تمرینات به عنوان یک مکمل در کنار درمان های دارویی برای این بیماران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، ظرفیت عملکردی، خستگی، تمرین ثبات مرکزی
 • ناصح اسماعیلی، محمد علیزاده *، علی طریقت اسفنجانی، کمال قلی پور صفحات 77-86
  مقدمه
  مطالعات بسیاری اثر رژیم غذایی را بر اجزای سندرم متابولیک نشان داده اند. مطابق تئوری عمل منطقی، نگرش و هنجارهای انتزاعی عواملی هستند که بر روی قصد فرد به انجام یک رفتار و نهایتا انجام آن رفتار توسط فرد اثرگذارند. هدف این مطالعه طراحی پرسشنامه ای معتبر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار تغذیه ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از طریق مرور متون علمی، 6 بحث گروهی متمرکز و مصاحبه با اساتید متخصص، پرسشنامه ای بر اساس تئوری عمل منطقی طراحی شد. به منظور بررسی روایی از روش های اندازه گیری روایی محتوا و روایی صوری با پانل خبرگان 15 نفری استفاده گردید و برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  پرسشنامه ی اولیه شامل 100 آیتم بود که پس از بررسی روایی و پایایی، تعداد آیتم های پرسشنامه ی نهایی 46 سوال به دست آمد. 17 سوال در بخش نگرش تغذیه ای، 13 سوال در بخش هنجار انتزاعی و 16 سوال نیز در بخش قصد رفتاری قرار گرفتند. میانگین شاخص روایی محتوای پرسشنامه ی نهایی 92/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ی نهایی 85/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه پرسشنامه ی طراحی شده در این مطالعه از روایی و پایایی نسبی خوبی برخوردار است و می تواند به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار تغذیه ای افراد مبتلا به سندرم متابولیک بر اساس تئوری عمل منطقی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرسشنامه، سندرم متابولیک، تئوری عمل منطقی
 • مهناز خیرخواه، مصطفی چادگانی پور، پروین دهقان، رسول محمدی * صفحات 87-97
  مقدمه
  گونه های آسپرژیلوس عامل پاتوژن فرصت طلب در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی می باشند. این قارچ ها از جنبه های مختلف بیماریزایی و توکسین زایی حائز اهمیت هستند. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی ژن بتاتوبولین در تشخیص و تعیین گونه های بالینی آسپرژیلوس به روش تعیین توالی، در مقایسه با خصوصیات مورفولوژیک (مانند شکل کونیدی ها در آزمایش مستقیم، شکل کلنی در کشت و تست های فیزیولوژیک) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 465 بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه شفای اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی نمونه های بالینی، به ترتیب با استفاده از کشت بر روی محیط های سابورو آگار، مالت اکسترکت آگار و چاپکس آگار، مشاهده میکروسکوپی نمونه ها و تقویت ژن بتا توبولین و تعیین توالی ناحیه مذکور انجام گردید. سکانس ها از طریق مقایسه با اطلاعات موجود در بانک ژنی آنالیز شدند.
  یافته ها
  از 465 مراجعه کننده مشکوک، 39 مورد بیمار (8%) شناسایی شد. بیشترین جدایه ها مربوط به گونه فلاووس (56%)، اوریزآ (20%) و فومیگاتوس (10%) بودند. 59% بیماران زن و 41% مرد بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  در مقایسه با تست های فنوتیپیک، تعیین توالی ژن بتا توبولین برای شناسایی جدایه های بالینی آسپرژیلوس در سطح گونه بسیار با ارزش است. جایگزینی روش های مولکولی با روش های فنوتیپیک و تشخیص دقیق میکروارگانیسم به منظور درمان موثر به محققان این عرصه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، بتا توبولین، تعیین توالی
 • سعیده خرم آبادی، نسیم سعیدی فرد، فرزاد ابراهیم زاده، ابراهیم فلاحی * صفحات 98-110
  مقدمه
  چاقی و اضافه وزن با فاکتورهای بیولوژیکی، عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فاکتورهای مختلف فرهنگی و رفتارهای تغذیه ای در ارتباط است. شناخت این عوامل می تواند راهنمایی در جهت مداخلات مرتبط با پیشگیری و کنترل چاقی در کودکان و نوجوانان باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تعیین کننده اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهر خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی،3387 دانش آموز 6 تا 19 ساله با روش نمونه گیری تلفیقی طبقه ای و خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. قد و وزن دانش آموزان اندازه گیری شد. همچنین شاخص توده بدنی (BMI) محاسبه گردید. جهت تعیین شیوع، از شاخص BMI استفاده شد و صدک بالای 95، به عنوان «چاق» و بین 85 تا 95، به عنوان «دارای اضافه وزن» در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  ارتباط اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان با نوع مدرسه، بعد خانوار، تحصیلات والدین و درآمد خانواده بسیار معنادار بود (001/0>P). چاقی و اضافه وزن در مدارس غیرانتفاعی و در خانواده های با درآمد بیشتر، شیوع بیشتری داشت. در دانش آموزانی که والدین آن ها تحصیلات بالاتر داشتند، شیوع اضافه وزن و چاقی بیشتر بود. بین اضافه وزن و چاقی با وضعیت بلوغ ارتباط معناداری دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان مورد بررسی با برخی عوامل فردی و بیرونی ارتباط معناداری داشت. از این عوامل می توان به جنسیت، رتبه تولد، بعد خانوار و میزان تحصیلات والدین اشاره کرد.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، چاقی، دانش آموزان، عوامل درونی، عوامل بیرونی
 • مهدی شاه کریمی، علی شالیزار جلالی *، مهدی بهفر، غلامرضا نجفی صفحات 111-123
  مقدمه
  ایسکمی- خون رسانی مجدد ناشی از پیچش بیضه می تواند موجبات آسیب هر دو بیضه را فراهم آورد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثر داکسی سایکلین بر روی اختلالات ناشی از ایسکمی- خون رسانی مجدد تجربی یک طرفه بیضه در اسپرم های اپیدیدیمی موش صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی پنج گروه مساوی شش تایی موش نر بالغ انجام گرفت. در دو گروه از حیوانات، متعاقب بیهوشی و خارج نمودن بیضه سمت چپ، عروق بند بیضه و مجرای دفران از یکدیگر جدا و با استفاده از پنس خون بند غیرتروماتیک، بخش عروقی بند بیضه به مدت 30 دقیقه مسدود گردید. یک گروه از گروه های فوق، روزانه 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی داروی داکسی سایکلین را به مدت 3 روز از روز ایجاد ایسکمی- خون رسانی مجدد تجربی دریافت نمود. گروه شاهد، شم و گروهی که تنها داکسی سایکلین دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. خصوصیات اسپرم هر دو اپیدیدیم پس از 35 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  ایسکمی- خون رسانی مجدد یک طرفه بیضه کاهش معنی داری را در تعداد، میزان زنده مانی و قابلیت تحرک اسپرم های هر دو اپیدیدیم موجب گشت. همچنین، میزان وقوع آپوپتوز در اسپرم های هر دو اپیدیدیم و بروز ناهنجاری در اسپرم های اپیدیدیم همسو به شکل معنی داری متعاقب ایسکمی- خون رسانی مجدد یک طرفه بیضه افزایش یافت. تجویز داکسی سایکلین بهبود قابل توجهی را در تغییرات منفی ناشی از ایسکمی- خون رسانی مجدد در فراسنجه های فوق موجب گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد داکسی سایکلین به صورت بالقوه می تواند در برابر عوارض تولیدمثلی طولانی مدت ایسکمی- خون رسانی مجدد یک طرفه بیضه در موش واجد اثرات محافظتی باشد.
  کلیدواژگان: ایسکمی -خون رسانی مجدد، داکسی سایکلین، بیضه، اسپرم، موش
|
 • Soyar Sari * Pages 1-7
  Background
  Infertility is a multifactorial disease. Hormonal disorders and genetic factors are important in female infertility. Development and maturation of ovulation are depending on the molecular signaling pathways in response to androgens. Over hundreds of mutations leading to resistance gene function in androgen receptor (AR) has been recorded. One of them is polymorphic region 5'UTR. Thus regarding to the role of androgen receptor in infertility, the aim of the present study was to investigate the association between gene mutations AR and infertility in Iranian women
  Materials And Methods
  In this study of 50 infertile women and 80 healthy women as a control, blood samples were taken. After extraction of DNA, PCR method was used to determine the AR gene mutations.
  Results
  In the present study in '5UTR area at position androgen receptor gene a T nucleotide deletion was observed. , therefore single nucleotide mutations did not change in the androgen receptor gene expression, so indicates the lack of communication between the AR gene mutations in the promoter region of 23 to 214 in women with infertility. According to the results of this study are significant differences between the two groups of patients and healthy women was not found (P=0.5).
  Conclusion
  Results indicated no correlation between mutations in the promoter region of 23 to 214 AR genes in the population studied women with infertility
  Keywords: Infertility, Androgen receptor
 • Mahsti Shahsavari *, Ali Fathi Ashtiani, Kazem Rasoolzadeh Tabatabae Pages 8-19
  Background
  The prevalence of obesity has increased all over the world, putting people under serious health risks. Research on psychological factors involved in obesity can be an effective step to prevent and treat obesity. Thus, the present research investigated the relationship between personality traits and eating behavior among individuals with high and normal body mass index.
  Materials And Methods
  The present study was causal-comparative and the population were included women referring to hospitals and clinics in Districts 1 and 2 in Tehran as well as women with normal weight living in these two districts. Of these, 150 women (75 overweight and 75 normal weights) were selected using convenience sampling. They were asked to complete NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) and Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ the data obtained were analyzed using independent t-test.
  Results
  The results of the study showed that Openness to Experience and Cognitive Restraint in obese individuals were significantly less than those who had a normal weight. Inversely, Emotional Eating and Uncontrolled Eating among obese individual were significantly higher than what was observed for individuals with a normal weight.
  Conclusion
  Openness to Experience, Cognitive Restraint, Emotional Eating, and Uncontrolled Eating can play a significant role in obesity.That needs more attention.
  Keywords: Body mass index, Personality traits, Eating behavior
 • Amir Khosravi *, Omid Ali Omidali, Bahram Rasoulian, Seiros Choobineh Pages 20-30
  Background
  Despite regular exercise benefits, acute exhaustive exercise elicits oxidative damage in liver. The present study aims to investigate the effects of a week aqueous Saffron extracts consumption on malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) Antioxidant enzymes alterations content of liver of young male rats following an acute bout of exhaustive exercise.
  Materials And Methods
  We randomly classified 48 Wistar male rats were assigned into following three groups 16 rats per group: 1) control 1 (saffron extract solvent); 2) control 2 (saffron extract solvent training); 3) experimental (aqueous saffron extract, 50 mg/kg training).After a week, half of each group were killed without exhaustive, but the remaining rats (control 2 and experimental) were killed immediately after performed an acute bout of exhaustive exercise and SOD, CAT , GPx and MDA in their liver were measured.
  Results
  The MDA level and anti-oxidant enzymes activities didn’t change significantly, in the liver tissue in experimental group unlike control group of rats following an acute bout of exhaustive exercise
  Conclusion
  The consumption aqueous extract of saffron stigma in rats leads to the reinforcemen of the antioxidant defense system and prevented the MDA level and anti-oxidant enzymes defense system in the liver tissue of rats following an acute bout of exhaustive exercise.
  Keywords: Saffron extracts, Anti-oxidant enzymes, liver, Exhaustive exercise
 • Nilofar Dorosti *, Sanaz Zarabi, Shala Ahmadi, Reza Rostami, Marziyeh Rashidi Pour Pages 31-41
  Background
  Cancer is a complex disease with genetic alterations. One of the many ways to improve and prevent this patient is chemotherapy that due to the emergence of drug resistance, side effects of synthetic drugs and high medical potential of plants, the aim of this study was to investigate anticancer activity of the methanolic extract of Allium Jesdianum and Nectaroscordeum Coelzi (Liliaceae family) against human cancer HeLa and K562 cell lines.
  Materials And Methods
  In an experimental study, after acquiring methanolic Allium Jesdianum and Nectaroscordeum Coelzi extracts, their effects on HeLa and K562 cell lines were investigated and compared with cyclophosphamide standard drug at 24, 48, 72 hour after incubation and different concentrations of extracts ranging from 31.25 to 250 µg/ml using MTT assay.
  Results
  In vitro biological results indicated that inhibition of the titled cell lines in a dose dependent manner. Also, based on the data obtained, most toxicity is 48 hour after increase of plant extracts. Nectaroscordeum Coelzi extract treated HeLa cell line exhibited higher toxic effects than Allium Jesdianum extract, whereas Allium Jesdianum extract exhibit stronger cytotoxicity than Nectaroscordeum Coelzi extract at the tested concentrations on K562 cell lines. Additionally, the screening data reveal that the selected extracts were more potent in comparison with cyclophosphamide against the studied cell lines.
  Conclusion
  This study demonstrates effectiveness of methanolic Allium Jesdianum and Nectaroscordeum Coelzi extracts in cervical and leukemia cancer for the first time. Furthermore, the tested extracts can be used to investigate in vivo studies.
  Keywords: Cancer, Nectaroscordeum Coelzi, Allium Jesdianum, K562, HeLa, Cytotoxicity
 • Davod Kordestani, Ali Farhadi, Friba Soleimani * Pages 42-53
  Background
  The following study is done to recognize causes of the drugs abuse tendency and psychoactive drugs from viewpoint of Lorestan University of Medical Sciences students.
  Materials And Methods
  The method of the following study is descriptive survey with purpose. The statistic groups are the university students of medical university of Lorestan and its colleges between 2014 and 2015. To take samples we used the Morgan table and the numbers of participants is 335 in a random order. In this study, to analysis the data, we use the descriptive statistics in two ways. The first part is descriptive statistics, like use of frequency tables, charts, and in second part the analysis is done by inferential descriptive statistics (sample test one). The data were analyzed using SPSS version 19.
  Results
  The results showed that, personal¡ social and interpersonal factors has effects on student tendency toward using drugs (p
  Conclusion
  It seems that running comprehensive educational programs and increasing awareness ¡enriching the leisure times can increase awareness of students and finally leads to prevention drugs, furthermore educating the students will make them more aware and keeps them away from drugs.
  Keywords: Lorestan medical university, Drugs leaning toward using drugs
 • Mohammad Reza Nasirzadeh * Pages 54-62
  Background
  In males, testosterone reduction is one of the complications of renal ischemia. Olive leaf is a significant source of bioactive phenolic compounds. They have better antioxidant capacity, anti-inflammatory and radical scavenging. The purpose of this study was to investigate the effect of olive leaf extract (OLE) on serum level of Gonadotropins and testosterone.
  Materials And Methods
  In this study forty – nine male rats were randomly divided into seven groups:1)control : which were intact animals 2)I/R 1h, 3)I/R1h OLE, 4)I/R 2h , 5)I/R 2h OLE),6) I/R 24h and 7) I/R24h OLE. The animals in 3,5and 7 groups received 100mg/kg olive leaf extract in 0.5 ml drinking water using gavages for 28 days. At the end of the treatment, levels of urea, Creatinin FSH, LH and testosterone were determined in serum.
  Results
  The results showed that serum urea and Creatinin level in the control group was significantly lower than other groups (P>0.05).also, revealed that serum level of testosterone in I/R 24h group significantly decreased in comparison with I/R24hꉘ leaf extract group(P>0.05).
  Conclusion
  This study indicated that oral administration of olive leaf extract can prevent from testosterone reduce in I/R 24h group.
  Keywords: Renal ischemic- reperfusion, Gonadotropin, Testosterone, Olive leaf extract, Male rat
 • Hosein Shahrokhi, Amir Letafatkar, Amir Barati *, Hasan Daneshmandi, Ali Ashraf Jamshidi Pages 63-76
  Background
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive disease on the central nervous system with signs and symptoms such as fatigue and reduced functional capacity. The purpose of this study was to assess the effect of core stability exercises on functional capacity and fatigue in patients with multiple sclerosis.
  Materials And Methods
  The present quasi-experimental study used a pretest-posttest design. The subjects with the age of 20-40, expanded disability status scale (EDSS) 1-4 and purposefully and voluntarily selected and randomly allocated to the experimental and control groups. Training program for groups were carried out in eight weeks, three sessions per week and each session one hour. Functional reach test (FR) was used to measure functional capacity and Fatigue Severity Scale (FSS) was used to measure fatigue. The data were analyzed by paired and independent sample t-test at a significance level of 0.05.
  Results
  The results showed that core stability training led to a significant increase in functional capacity and a significant reduction in fatigue (P≤ 0.05). Also significant differences observed in functional capacity and fatigue scale in post-test between experimental and control groups (P≤ 0.05).
  Conclusion
  According to research findings, the core stability exercises can be factor for considerable improvement in functional capacity and reduced fatigue in patients with multiple sclerosis. . Furthermore, the respective specialists can use these exercise as a complementary treatment along with the drug therapy for patients with multiple sclerosis.
  Keywords: Multiple sclerosis, Functional capacity, Fatigue, Core stability exercises
 • Naseh Esmaeili, Mohammad Alizadeh *, Ali Tarighat Esfanjani, Kamal Gholipour Pages 77-86
  Background
  A number of studies have shown a clear relationship between diet and component of metabolic syndrome. Based on the Theory of Reasoned Action (TRA), attitude and subjective norm are factors affecting behavioral intention and subsequently behavior. The aim of the present study is to design a valid questionnaire identifying factors affecting nutritional behavior among patients with metabolic syndrome.
  Materials And Methods
  Via literature review, six focus group discussion and interview with nutrition specialists were performed to develop an instrument based on the theory of reasoned action. To determine validity of the instrument, content and face validity analyses with 15 expert panels conducted and also to determine reliability, Cronbach’s Alpha coefficient performed.
  Results
  A draft of 100 items questionnaire was developed and after evaluation of validity and reliability, final questionnaire included 46 items: 17 items for attitude, 13 items for subjective norms and 16 items for behavioral intention. For the final questionnaire average of content validity index was 0/92 and Cronbach’s Alpha coefficient was 0/85.
  Conclusion
  Based on the results of the current study the developed questionnaire is a valid and reliable instrument and it can be used to identify factors affecting nutritional behavior among people with metabolic syndrome based on the theory of reasoned action.
  Keywords: Validity, Reliability, Questionnaire, Metabolic syndrome, Reasoned action theory
 • Mahnaz Kheirkhah, Mostafa Chadeganipour, Parvin Dehghan, Rasoul Mohammadi * Pages 87-97
  Background
  Aspergillus species are opportunistic pathogens among immunocompromised patients. In terms of pathogenesis and mycotoxin production, they are in great value. The aim of the this study was to evaluate of beta-tubulin gene for identification of clinical Aspergillus species by PCR-sequencing method compared to morphological features of clinical isolates (such as conidial shape in direct microscopic examination, colony shape in culture, and physiological tests).
  Materials And Methods
  In this study, 465 patients referred to the Shefa laboratory of Isfahan were evaluated. Morphological and molecular identification of clinical samples were performed using culture on sabouraud agar, malt extract agar, czapekdox agar, direct microscopy, and PCR-sequencing of beta tubulin gene, respectively. Sequences were analyzed in comparison with gene bank data.
  Results
  Thirty nine out of 465 suspected cases (8.4%) had aspergillosis. The most prevalent species were Aspergillus flavus (56.4%), A. oryzae (20.5%), and A. fumigatus (10.2%), respectively. Fifty nine percent of patients were females and 49% were males.
  Conclusion
  In comparison with phenotypic tests, sequencing of beta-tubulin gene for identification of Aspergillus species is at great value. Replacement of molecular techniques with conventional tests is recommended for precise identification of microorganism for better management of infection.
  Keywords: Aspergillus, Beta tubulin, Sequencing
 • Saeideh Khorramabadi, Nasim Saeidi Fard, Farzad Ebrahimzad, Abrahim Fallahi * Pages 98-110
  Background
  Obesity and overweight are related to biological factors, individual, social, economic factors, different cultural factors and feeding behavior. Recognizing these factors can be a guidance of interventions relating to prevention and control of obesity in children and teenagers. The present study was aimed to study determinant factors of obesity and overweight in students of Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 3387 students from age 6 to 14 were selected by combinative, multistage grouped and clustered sampling. Student's height and weight were measured and also body mass index (BIM) was calculated. In order to determine the prevalence, body mass index was used for age in NCHS table and evidence up 95 was regarded as obese and 85 to 95 was regarded as overweight.
  Results
  The relation of overweight and obesity in students with kind of school, family size, parental education and family income was very significant (p
  Conclusion
  Overweight and obesity in case study students were related to individual and external factors. Of these factors, we can mention factors such as gender, birth rank, family size and parental education.
  Keywords: Overweight, Obesity, Students, Internal factors, External factors
 • Mehdi Shahkarimi, Ali Shalizar Jalali *, Mehdi Behfar, Gholam Reza Najafi Pages 111-123
  Background
  Ischemia-reperfusion injury arising from testicular torsion can result in bilateral testicular damages. The aim of this study was to investigate the effect of doxycycline (DC) administration on epididymal sperm disorders following experimental unilateral testicular ischemia-reperfusion (IR) in mice.
  Materials And Methods
  Experiments were performed on five equal groups each comprising six adult male mice. Following anaesthesia, IR was induced by clamping left testicular vessels with an atraumatic microvascular clamp for 30 minutes in IR group. In IR group, in addition, mice received DC (2.5 mg/kg per day) intraperitoneally for 3 days starting from the day of induction of experimental IR. Vehicle-treated control group, sham-operated control group and DC-only treated group were also included. Ipsilateral and contralateral epididymal sperm characteristics were evaluated after 35 days.
  Results
  Ischemia-reperfusion caused significant decreases in the both epididymides sperms concentration, viability and motility compared to the control group. Moreover, sperm cell apoptosis in both the ischemic and the contralateral epididymides and the percentage of sperm abnormality in ipsilateral epididymis increased significantly after IR. Doxycycline treatment attenuated all IR-induced negative changes in the above-noted parameters.
  Conclusion
  These findings provide evidence that DC treatment may have potentially protective effects against long-term reproductive injuries following unilateral testicular IR.
  Keywords: Ischemia-reperfusion, Doxycycline, Testis, Sperm, Mouse