فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 88 (بهار 1396)
 • پیاپی 88 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 7-10
  در جریان انتخابات سال 1396 ریاست جمهوری کشورمان یکی از پر بسامدترین کلمات کلمه شفافیت بود که همه رقبا بر آن تاکید داشتند. آنها یکی از برگ های برنده خود را اهتمام بر شفاف سازی در دولت آینده می دیدند. مخالفان، دولت را برای عدم شفاف سازی و یا کمتر شفاف سازی مورد هجمه قرار می دادند و دولت مستقر هم ضمن اعتراف به اهمیت آن اظهار می کرد که ما تاکنون فعالیت های زیادی در این باره نموده، و سامانه هایی را ترتیب داده ایم و آن را در دولت دوازدهم تکمیل خواهیم کرد. به نظر می رسد بحث اجرای شفافیت اگر عمد و غرضی در کار نباشد از یک تصمیم کوچک آغاز می شود و آن، تاکید همه بر وحدت اصطلاحات کاربردی برای ورود اطلاعات است تا خروجی های شفاف به دست آید. داستان ساده جنگ چهار نفر با زبان های گوناگون که مولوی آن را به نظم درآورده است بیانگر آغاز ماجرا است. این چهار نفر همه انگور می خواستند ولی با زبان های گوناگون آن را ادا می کردند و لذا بر سر خواست خود به منازعه پرداخته بودند. کسی که به چهار لغت آشنا بود به آنها گفت جنگ نکنید من خواست همه شما را بر آورده می کنم.
  کلیدواژگان: شفافیت اطلاعاتی، کتابداری، علم اطلاعات
 • غلامرضا فدایی صفحات 11-30
  هدف
  در این مقاله به اهمیت طبقه بندی در فضای مجازی پرداخته می شود و اینکه با توجه به انفجار اطلاعات نه تنها ارزش طبقه بندی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده است.
  روش
  در این مقاله، از روش سندی یا کتابخانه ای استفاده شده و با تکیه بر کتاب «بسترهای اطلاعات دیجیتال» اثر لوک تردینیک (1395) رویکردی تحلیلی نسبت به موضوع طبقه بندی اتخاذ گردیده است.
  یافته ها
  طبقه بندی با معرفت شناسی همزاد و همسایه است و برای ایجاد معرفت ناگزیر از طبقه بندی و مقوله بندی هستیم. در دنیای جدید به خاطر تغییر رویکرد انسان ها به علم و دانش، طبقه بندی هم مسیر دیگری پیدا کرده است. در گذشته نه چندان دور در غرب، با توجه به رویکردی که دیویی نسبت به کتابداری و کتابدار اتخاذ کرده بود که طبعا کتابدار بایستی دروازه بان دانش و پاسدار ارزش های اومانیستی باشد و نیز به لحاظ اینکه وی از نظر اقتصادی زنان را برای تصدی این حرفه مناسب تر تشخیص داده بود، لذا این سنت ها همچنان باقی مانده و بر رشته کتابداری سنگینی می کند. اما از آنجا که دنیای امروز رویکردش در خدمات کتابداری از سازمان محوری به مردم محوری و از لحاظ زبانشناختی از دلالت های تناظری یک به یک به ربط شبکه ای سوق پیدا کرده است، می طلبد که کتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی هم با رویکردی جدید به بازبینی هویت خود بپردازد و برای خدمت های جدید در دنیای دیجیتال آماده شود و نه تنها فارغ از نگاه عالمانه روز نباشد بلکه همچون سایر رشته ها و با نگاهی کیفی به خدمت مشغول باشد. در گذشته اسلامی هم وضعیت به گونه ای بوده است که کتابدار نه تنها به بانوان اختصاص نداشته است بلکه کسانی کتابدار بوده اند که خود دانشمند و یا دانش دوست واقعی بوده ند که دیگران از خدمات مشاوره ای علمی آنها برخوردار می شده اند.
  اصالت/ارزش: ارزش این مقاله در رسیدن استدلالی به این پیشنهاد است که باید کتابداری و یا علم اطلاعات و دانش شناسی امروز با تغییر رویکرد در تنظیم برنامه درسی به گونه ای بکوشد تا جوابگوی نیازهای روزافزون جامعه باشد.
  کلیدواژگان: طبقه بندی، رده بندی، فضای مجازی، علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه، تردینیک
 • زهرا سعیدی، نجلا حریری، زهرا اباذری * صفحات 31-48
  هدف
  هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه سبک های فرزندپروری والدین و گرایش به مطالعه در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی اجرا شده است. جامعه پژوهش دانش آموزان مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایدر سه مرحله استفاده شد و در مرحله آخر نمونه گیری، 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر و والدین آنها به پرسشنامه های میزان گرایش به مطالعه و سبک های فرزندپروری بامریند شامل سه بخش سبک سهل گیرانه، مقتدرانه، و مستبدانه پاسخ دادند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که سبک های فرزندپروری و روش های تربیتی والدین در گرایش به مطالعه در نوجوانان نقش دارند و رابطه معنی داری بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و گرایش به مطالعه وجود دارد. همچنین رابطه مثبت معنی داری بین تحصیلات عالی والدین و سطح اقتصادی آنها با سبک فرزندپروری مقتدرانه مشاهده شد.
  اصالت/ارزش: از آنجایی که خانواده و الگوی تربیتی آن نقش مهمی در شکل گیری عادات و رفتارهای فرزندان دارد، به نظر می رسد تحول در شیوه های فرزندپروری بتواند به عنوان یکی از عوامل افزایش سرانه مطالعه مطرح شود.
  کلیدواژگان: گرایش به مطالعه، سبک های فرزندپروری، دبیرستان های تهران، خواندن
 • آزادمهر دانش فاطمیه*، محسن حاجی زین العابدینی صفحات 49-70
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی وضعیت دایره المعارف های مورد مطالعه بر اساس متغیرهای پژوهش (تعداد مدخل، ساختار، نگارش، اعتبار، روزآمدی، انواع زندگینامه) گرفته است.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش سه دایره المعارف کودکان و نوجوانان شامل فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، دایره المعارف کتاب جهان، و دایره المعارف کودکان بریتانیکا است. جامعه آماری پژوهش به تعداد 432 مدخل بوده که 67 مدخل به عنوان نمونه از هر دایره المعارف انتخاب شده و در مجموع 201 مدخل زندگینامه ای مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادکه در مولفه های ارزیابی (تعداد مدخل، ساختار، نگارش، اعتبار، روزآمدی، انواع زندگینامه) فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رتبه اول را هم به لحاظ فراوانی حضور معیارها و هم به لحاظ کیفیت معیارهای مورد بررسی داشته است. یافته های مربوط به انواع زندگینامه ها در دایره المعارف های جامعه آماری پژوهش نشان می دهدکه هیچ یک از منابع مورد مطالعه از جامعیت در زندگینامه ها برخوردار نیستند و همگی آن ها در مدخل های زندگینامه ای دارای ویژگی گزیده هستند و به همین ترتیب همه دایره المعارف ها به لحاظ زمانی از نوع گذشته نگر بوده اند.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در بررسی تطبیقی مداخل زندگی نامه ای دایره المعارف های کودک و نوجوان از نظر معیارهای ارزیابی است و نشان دادن این نکته که آنها از روزآمدی لازم برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، دایره المعارف های انگلیسی زبان، مدخل های زندگینامه، دایره المعارف کتاب جهان، دایره المعارف کودکان بریتانیکا
 • زاهد بیگدلی، لیلا ذوالفقاری اصل* صفحات 71-87
  هدف
  هدف مقاله حاضر، مقایسه دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی و کتابدار متخصص، هدف اصلی این پژوهش است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن، تمامی دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اهواز در سال تحصیلی 92–1391 را شامل می شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تحلیل داده ها از آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. در این پژوهش دیدگاه دبیران و دانش آموزان اهواز درباره مولفه های ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی، ضرورت وجود کتابدار متخصص در کتابخانه های آموزشگاهی، میزان ارتباط برنامه های درسی دانش آموزان با کتابخانه و خدمات آن جهت ایجاد انگیزه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مدرسه و میزان توانایی«کتاب یاران» در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی دبیران و دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که دبیران و دانش آموزان وجود کتابخانه و کتابدار متخصص در مدرسه را لازم می دانند. دبیران توانایی کتاب یاران را در حد متوسط و دانش آموزان در حد نامطلوب ارزیابی کردند. بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در مولفه های ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی، ارتباط برنامه های درسی دانش آموزان با منابع کتابخانه جهت ایجاد انگیزه برای استفاده کتابخانه مدرسه و میزان توانایی کتاب یاران در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آن ها تفاوت معناداری وجود داشت به طوریکه در همه موارد فوق، نظرات معلمان میانگین بالاتری داشت که از نظر آماری نیز معنی دار بود.
  اصالت/ ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن ابعاد اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی و تصور دبیران در باب توانایی هایی کتاب یاران برای مدیریت و هدایت کتابخانه است، به طوری که هرچند ضرورت وجود کتابدار را در حد مطلوب می دانند اما گویا با متوسط ارزیابی کردن توان کتاب یاران، مشکل قابل توجهی را متوجه کتابخانه های آموزشگاهی نمی دانند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های آموزشگاهی، کتابدار متخصص، دبیران، دانش آموزان، دبیرستان های شهر اهواز
 • سهیلا خویینی، علیرضا نوروزی*، فاطمه فهیم نیا صفحات 89-110
  هدف
  پژوهش حاضر درصدد شناسایی مولفه های پیاده‏سازی کتاب‏درمانی در کتابخانه های عمومی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی و ارائه الگوی پیشنهادی است.
  روش
  در پژوهش حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه های پیاده‏سازی کتاب‏درمانی در کتابخانه های عمومی کشور از مطالعه اکتشافی و مرور متون بهره گرفته شد و سپس با توجه به آن، پرسشنامه محقق ساخته‏ (مبتنی بر وب) طراحی شد و این پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش که متشکل از 61 نفر از متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته روان شناسی بودند، توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که مخاطبان این طرح بر خلاف انتظار «افراد عادی و طبیعی» هستند و «نهادکتابخانه های عمومی کشور» مهمترین سازمان دخیل در این حوزه است. مهمترین امکان مورد نیاز «نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص» بود و مهمترین روش پیاده‏سازی، «کتاب‏درمانی خلاق» دانسته شد و مهمترین وظیفه نهاد کتابخانه های عمومی «تهیه کتاب‏های توصیه شده برای کتابخانه های عمومی» تلقی گردید. مهمترین وظیفه سایر سازمان های دخیل «تدوین و ارائه فهرست کتاب‏های پیشنهادی به نهادکتابخانه های عمومی کشور» و مهمترین وظیفه مشترک تمام سازمان های دخیل «ارزیابی و برطرف کردن موانع و کاستی ها در طول اجرای کتاب‏درمانی» عنوان شد. موارد مذکور مهمترین مولفه های پیاده‏سازی کتاب‏درمانی در کتابخانه های عمومی کشور شناسایی بودند که در انتها الگوی پیشنهادی بر اساس آنها ارائه شده است.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در ارائه مولفه های اصلی پیاده سازی و اجرای کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور است. تمرکز بر مولفه های فوق، بر اساس پیشنهاد این پژوهش، می تواند موفقیت این برنامه ها را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: پیاده سازی، کتاب درمانی، کتابخانه های عمومی
 • جلال مظلوم*، مرتضی سلطانی، نیما سلطانی نژاد صفحات 111-123
  هدف
  مقاله حاضر درصدد بررسی تاثیر خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضایت و وفاداری کاربران کتابخانه های عمومی شهر رشت است.
  روش
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شده است و از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده ها کمی به شمار می آید. از بررسی متون و پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده برای گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه بین 450 نفر از کاربران کتابخانه های عمومی شهر رشت توزیع گردید و در نهایت 400 پرسشنامه بازگشت داده شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه توسط نه تن از متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی به تایید رسید. پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارزش ادراک شده کاربران از خدمات ارائه شده موجب ایجاد حس رضایت و در نتیجه وفاداری آن ها نسبت به حضور و بهره برداری مجدد از خدمات کتابخانه می شود. همچنین طبق یافته ها ارتباط مستقیم و معناداری بین ارزش ادراک شده و وفاداری کاربران مشاهده نگردید. ضمن اینکه رابطه مثبت خدمات شامل منابع الکترونیک، نشریات چاپی و محیط کتابخانه با ارزش ادراک شده تایید شد اما معناداری ارتباط بین خدمات منابع الکترونیکی، نشریات چاپی و محیط کتابخانه با متغیر رضایت تایید نگردید.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن اثر دسترس پذیرسازی منابع الکترویک و نشریات چاپی روی ارزش مند شدن کتابخانه در نظر مراجعه کنندگان است و بنابراین، پیشنهاد می شود که روی منابع روزآمد چون پیایندها و سریعا دسترس پذیر چون منابع دیجیتال بیشتر تاکید شود.
  کلیدواژگان: خدمات ارائه شده، وفاداری کاربران، رضایت، ارزش ادراک شده، کتابخانه های عمومی، رشت
 • ایرج رداد*، میترا عین آبادی صفحات 125-142
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان ابعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن بین ابعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین تر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالا می توان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، کیفیت خدمات، کتابداران، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
|
 • Ghplamreza Fadaei Pages 11-30
  Purpose
  the aim of this article is to define that the role of classification in the era of digital space not only has not finished but increased significantly
  Methodology
  the methodology in this article is based on document and library searching; especially on the viewpoint of Tredinnick in his book” digital information contexts”.
  Findings: Classification and epistemology are intertwined. We cannot go through conception unless we classify; or we classify to concept. Dewey, in his viewpoint toward the librarianship stated some traditions that we encounter with them up to now. These are, according to Tredinnick, librarians are as knowledge keepers, they were forbidden or advised not to penetrate into humanism and the noble state of knowledge in that time, and their profession is mainly allocated to women. Now a day, in the era of post modernism, which the librarianship is mainly user-oriented, those ideas are not applicable, anymore.
  Originality/Value: Referring to the Islamic traditions toward library and librarianship, the library courses, now, must revise their programs to pace with the new needs of users.
  Keywords: Classification, Virtual Space, Dewey, Information Science, Tredinnick
 • Zahra Saeidi, Nadjla Hariri, Zahra Abazari * Pages 31-48
  Purpose
  This research aimed at the determining the relationship between styles of parenting and tendency to reading of adolescents. The case of investigation was Tehran’s high schools.
  Methodology
  we used survey method for implementation of the research. From different Education and training regions in Tehran, 200 students have chosen, using cluster sampling method. Data collection tools were Baumrind’s questionnaire for parents of the students, and a researcher-made questionnaire for students to measure the reading scale of them.
  Findings: The results showed that the parenting styles have significant relationship with tendency of adolescents towards reading, as there was a significant relationship between authoritative parenting style and tendency to reading. Further, there was significant direct relationship between educational and economical level and authoritative parenting style, as the higher educational and economical level, the stronger authoritative style.
  Originality/Value: this article seems valuable because it shows that permissive parenting style can’t be lead to good reader children and we must reconsider in our parenting style.
  Keywords: Tendency to reading, Methods of parenting, High school students, Tehran
 • Azadmehr Danesh Fatemieh *, Mohsen Haji Zeinolabedini Pages 49-70
  Purpose
  The objective of present study is comparative study of children’s encyclopedias Published in Iran, according to the research variables (entries number, structure, writing, reputation, up-to-dateness, and biography types) for determination of their strengths and deficiencies.
  Methodology
  This is an applied research in which the comparative and content analysis methods were used. The research population includes three encyclopedias for children and young adults published in Iran, besides World Book encyclopedia and Children’s Britannica encyclopedia that used for comparison. The research population was consisted of 432 joint biographical entries appeared in the each of five encyclopedias. 67 entries per encyclopedia (totally 201entries) were selected as research sample.
  Findings: The research findings showed that the Iranian encyclopedia for young people was the best in comparison to others on the basis of measures such as quantity of evaluation criteria (entry number, structure, writing, reputation, up-to-datedness, biography types) presence, and criteria quality. Findings on the biography types showed that all three encyclopedias had selective biographical entries while neglecting the universality led them to retrospective entries with old information.
  Originality/Value: The research seems valuable because of its detail comparison of encyclopedias on the basis of selective measures. Also, it shows that all of the Iranian encyclopedias are not up-to-date and consisted of retrospective entries.
  Keywords: Biographical entries, Children's Britannica Encyclopedia, English language encyclopedias, The Iranian Encyclopedia for Young People, World Book Encyclopedia
 • Zahed Bigdeli, Leila Zolfaghari Asl * Pages 71-87
  Purpose
  The purpose of the research is to compare the viewpoints of Ahvaz high-school teachers and students about the necessity of existence of school libraries and professional librarians, to determine the position of libraries in the education system.
  Methodology
  Present research is a survey and the research population includes all the teachers and high school students of Ahvaz city in the academic year 1391-92. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and t-test and analysis mean scores were applied. In this study, subscales consisted of necessity of existence of school libraries, necessity of existence of professional librarians, the curriculum relevance to school library resources and services, and the amount of "ketabyar" ability in answering the information needs of teachers and students were examined.
  Findings: The results showed that students and teachers are persistent for the necessity of school library. It seems that Students were suspicious about abilities of “Ketabyar” (a master student as librarian) in handling school library. Also, The results showed that there were significant differences among teachers and student's viewpoints in subscales of necessity of existence of school libraries, the curriculum relevance to school library resources and services, and the amount of "ketabyar" ability in answering student’s information needs.
  Originality/value: this research is valuable in showing the necessity of school library and librarian in Iran and the fact that “Ketabyar” as librarian is unreliable. Iranian schools nowadays approximately don’t have good conditioned school libraries and the ministry of education has banned employment of educated librarians for handling school libraries.
  Keywords: School libraries, professional librarians, Iranian teachers, Ketabyar
 • Soheyla Khoeyni, Alireza Nurozi *, Fatemeh Fahimnia Pages 89-110
  Purpose
  This research aimed at the Identification of the necessities for implementation of bibliotherapy in public libraries from the perspective of knowledge and information science professionals and Psychology professionals, and Proposing a Model.
  Methodology
  At first, in order to identify the necessary components for the implementation of bibliotherapy in the public libraries, we tried to use exploratory study and the review of the literature and then, we designed a web-based questionnaire with well-measured scales of reliability and validity to Survey the viewpoints of professionals about prepared criteria. Population of the study included 61 members of knowledge and information science and Psychology professionals.
  Findings: The results showed that on the basis of the viewpoints of professionals, clients of the bibliotherapy projects in public libraries should be normal people, the most important organization that can involve is “Iran Public Libraries Foundation”, the central requisite for initial engagement is “trained and specialized manpower”, the best method of performance is “creative bibliotherapy”, the most important contribution of corporate organizations is “providing suitable booklists”, The most important task of an engaged public libraries was “Providing needed books” And the joint task of all cooperating organizations was “Evaluation and debugging the process”.
  Originality/Value: in this research we tried to introduce the main elements of the implementation of bibliotherapy projects in public libraries and offer a basic how to do list for action.
  Keywords: Bibliotherapy, public Libraries, Iran Public Libraries Foundation
 • Jalal Mazloom *, Morteza Soltani, Nima Soltani-Nejad Pages 111-123
  Purpose
  This research aimed at the study of the effect of provided services on perceived value, satisfaction and loyalty of users of public libraries in Rasht city.
  Methodology
  This research is an applied research in terms of objective and descriptive survey regarding data collection method and correlative regarding data analysis. Besides, we used library research and field research methods for gathering background and field data. Also, we used a localized standard questionnaire as main tool. Content validity of the questionnaire was approved by nine related specialists and construct validity was examined and approved by confirmatory factor analysis. Reliability of the tool had good measure of chronbach’s alpha. Then we distributed the questionnaire randomly among 450 users of public libraries in Rasht City and finally, 400 questionnaires were returned and used for analysis. For final analysis, we used structural equation modeling method by means of Amos statistical software.
  Findings: Data analysis and statistical tests showed that Perceived value of provided services creates a sense of satisfaction for users and thus evokes their sense of loyalty to the services. Also, significant correlation was not observed between perceived value and brand loyalty. In addition, the significant and direct correlation among services including electronic resource provision, print publication repository and library environment and perceived value variable have been approved. But, we can’t find a significant relationship between the electronic resource service provision, print publication repository and library environment and satisfaction variable.
  Originality/Value: In this research we tried to show that up-to-date provision of print and electronic resources have a significant effect on the perceived value and satisfaction of end users. Thus, we must be lay greater emphasis on the provision of electronic resource and up-to-dateness of print resources repository.
  Keywords: Provided Service, User Loyalty, User Satisfaction, Perceived Value, Public Libraries
 • Iraj Radad, Mitra Einabadi Pages 125-142
  Purpose
  In this research we aimed at the investigation of the relationship between librarians’ spiritual intelligence level and the quality of library services.
  Methodology
  This correlation study was conducted through survey method. The statistical population of the study consisted of all librarians and patrons of the Central Library of Astan Quds Razavi. A sample of 46 librarians and 384 patrons was selected using random stratified sampling method. Required data was collected through Amram and Drayer’s spiritual intelligence questionnaire and a researcher- made questionnaire on library services quality. Validity and reliability of the questionnaires had acceptable measures.
  Findings: The results showed that spiritual intelligence of studied public librarians was under mean level. Also, there was a significant relationship between librarians’ spiritual intelligence and the quality of their services. Furthermore, there was a significant association between the components of spiritual intelligence including goodness, inner-direction, the concept, truth and honesty, and integrity and wholeness with quality of services.
  Originality/Value: we tried to show that despite low level of spiritual intelligence of public librarians, there was significant correlation between this variable and quality of services. Thus, by official effort to increase in their spiritual intelligence, we may see better quality of services.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Service Quality, Public Librarians, Central Library of Astan Quds Razavi