فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1396)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/13
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن سردبیر
 • مقاله مروری
 • طاهره مختاریان*، داریوش فرهود، مریم مالمیر، طیبه مختاریان صفحات 5-9
  زمینه
  دوره شیرخوارگی، حساس ترین، مهم ترین و حیاتی ترین دوره رشد و تکامل انسان محسوب می شود و شیر مادر، نقشی تعیین کننده در رشد جسمانی، روانی و عاطفی کودک ایفا می کند. شیر مادر، تامین کننده نیازهای ابتدایی نوزاد محسوب می شود و سلامت نوزاد به کیفیت و کمیت شیر مادر وابسته است. بدیهی است نوزادی که در دوران جنینی (از آغاز تشکیل سلول تخم تا هنگام تولد) به نیازهای او توجه شده است، دوران شیرخوارگی (از ابتدای تولد تا پایان دو سالگی) را بهتر طی خواهد کرد. با توجه به اهمیت زیستی تغذیه با شیر مادر، در مقاله حاضر ضرورت اخلاقی تغذیه با شیرمادر و پایبندی به حقوق نوزادان به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شیردادن به کودک زیربنا و اساس شخصیت او را پی ریزی می نماید. افزایش ضریب هوشی کودک، تسهیل تربیت و کاهش بروز مشکلاتی همچون اختلالات جسمی و رفتاری، بزهکاری نوجوانی و اعتیاد در بزرگسالی از فواید تغذیه با شیر مادر است. اگرچه، کیفیت و کمیت رشد در میان کودکان متفاوت است، ولی شیر مادر نقش بسیار تعیین کننده ای بر رشد کودک دارد. از این روی، با توجه به اهمیت شیر مادر در رشد جسمی و روانی کودک گمان می رود تغذیه با شیر مادر باید به عنوان یک اولویت اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اخلاق، شیرمادر، حقوق نوزادان
 • مجتبی ابراهیمی رومنجان*، احمد مخملباف، فاطمه زین الدینی میمند صفحات 10-16
  زمینه
  تحقیقات نشان داده است که تکامل مشاغل حوزه علوم مالی و توانایی آنها در جلب اعتماد اذهان عمومی رابطه مثبتی با رعایت آیین رفتار حرفه ای دارد. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرف دارد و می باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط آن اعتماد داشته باشد. لذا شاغلین باید علاوه بر صلاحیت حرفه ای، دارای صلاحیت اخلاقی نیز باشند. هدف این مطالعه تبیین جایگاه اخلاق در علوم مالی است. تحقیقات بی شماری در زمینه اخلاق در حسابداری و حسابرسی صورت گرفته که در این مطالعه سعی شده، با بررسی آنها جایگاه اخلاق در علوم مالی، تبیین گردد.
  نتیجه گیری
  رعایت استانداردها و ضوابط فنی به تنهایی کافی نیست و شاغلین در علوم مالی می باید به آیین رفتار حرفه ای که توسط فدراسیون های حرفه ای مالی طراحی و تدوین شده است، پایبند و متعهد باشند. قوت بکارگیری استانداردها و آیین رفتار حرفه ای موجب کاهش رسوایی های مالی از طریق افزایش شفافیت گزارشگری مالی در جامعه می شود. علاوه بر استانداردها و آیین رفتار حرفه ای، جامعه دانشگاهی به عنوان عاملی دیگر در کاهش رسوایی های مالی موثر است. در مشاغل مالی علاوه بر تبحر در کار دیدگاه اخلاقی مناسب نیز حائز اهمیت می باشد که با توجه به الگوی ارائه شده، قبل از ورود به حرفه از طریق گنجاندن اخلاق در متون دوره ها و برنامه های آموزشی علوم مالی در کنار سایر دروس و مباحث فنی و همچنین پس از ورود به حرفه از طریق رعایت اصول حرفه ای، توجه به مقیاس چندبعدی و توجه به ابعاد اخلاقی که در الگو به آن اشاره شده است، جامه عمل می پوشاند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، علوم مالی، آیین رفتار حرفه ای
 • مقاله پژوهشی
 • اکبر حسن پور*، طیبه عباسی، امیر هادی پور صفحات 17-23
  زمینه
  یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، ایجاد بستر مناسب برای نیروی انسانی شاغل در سازمان است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد و رعایت اصول اخلاقی به فعالیت بپردازند (نهادینه سازی اخلاق). از سازوکارهای مختلفی برای این امر می توان استفاده کرد. ازاین رو، این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شیوه های نهادینه سازی اخلاق در سازمان است.
  روش
  پژوهش به شیوه کیفی و کمی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان ادارات زیر مجموعه قوه قضاییه شهر قزوین است که از میان آنها با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 248 نفر انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن انجام شده است
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که شیوه های نهادینه سازی اخلاق را می توان در چهار دسته: سازوکارهای ساختاری، سازوکار طراحی مناسب سیستم های مدیریت منابع انسانی، سازوکارهای ارزشی و فرهنگی و سازوکارهای نظارتی قرار داد.
  نتیجه گیری
  شیوه های مختلفی برای نهادینه سازی اخلاق در سازمان ها وجود دارد که به نظر می رسد از بین آنها سازوکار طراحی مناسب سیستم های مدیریت منابع انسانی شیوه های مناسب تری باشند.
  کلیدواژگان: اخلاق، نهادینه سازی اخلاق، شیوه های نهادینه سازی
 • فرید احمدی*، حلیمه پاشاپور صفحات 24-30
  زمینه
  پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت ها را در ارائه طیف وسیع و متنوعی از خدمات به شهروندان توانا ساخته است. یک عنصر ضروری برای ارائه خدمات برخط با کیفیت، شناسایی ادراک ذینفعان از کیفیت خدمات الکترونیک می باشد. هدف این پژوهش، شناسایی، بررسی و رتبه بندی ابعاد کیفی خدمات الکترونیک عمومی با تاکید بر شاخص های اخلاقی است. التزام اجرایی به ابعاد کیفی شناسایی شده در ارائه خدمات عمومی نه تنها خود اقدامی در راستای توسعه اخلاق کاری در سطح سازمان های خدمتگزار است بلکه می تواند در راستای توسعه فرهنگ اخلاقی در سطح جامعه و رضایت شهروندان نیز موثر باشد.
  روش
  مقاله حاضر سعی دارد به روش تحقیق توصیفی – پیمایشی به شناسایی و بررسی ابعاد کیفی خدمات الکترونیکی در سطح سازمان ثبت احوال بپردازد. به همین منظور سنجه ای با بهره گیری از متغیرهای تاثیرگذار بر خدمات الکترونیکی طراحی گردید. سپس به روش نمونه گیری طبقه ای، نمونه ای با حجم 198 نفر از کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور انتخاب گردید و پرسشنامه تدوینی بین نمونه مذکور توزیع گردید. ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی شناسائی شده، با استفاده از روش های تاپسیس و فریدمن و به کارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط، الویت بندی و یک چارچوب ارزیابی عملکرد کیفی ارائه شده است.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که برای استفاده کنندگان خدمات الکترونیکی اهمیت ابعاد به ترتیب دسترس پذیری، قابلیت اعتماد، قابلیت آمادگی، شفافیت، شهروندمداری، تداوم سرویس، محرمانگی اطلاعات، احرازهویت، امنیت، ظرفیت و یکپارچگی می باشد.
  نتیجه گیری
  با تقویت عوامل شناسایی شده در قالب یک سیستم جامع مدیریت کیفیت، می توان ضمن توسعه اخلاقی جامعه از طریق التزام به مدیریت کیفیت خدمات عمومی، در ارتقای مشروعیت سازمان ثبت احوال در بین عموم مردم، ایفای نقش نمود.
  کلیدواژگان: اخلاق، خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات
 • امیر فاضل*، امین رضا کمالیان، آزین هرندی صفحات 31-40
  زمینه
  امروزه علاقه به تحقیق در زمینه اخلاقیات در بازاریابی در حال رشد است و دراین بین نام و نشان اخلاقی نقش مهمی را ایفا می نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های نام و نشان اخلاقی و بررسی ارتباط آن با افزایش اعتبار شرکت ها انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان یکی از شرکت های دارای شناخته ترین برندهای لوازم خانگی و الکترونیکی است، که براساس جدول مورگان و جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر براساس روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS صورت گرفته است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق مبتنی بر تایید رابطه مثبت و معنادار نام و نشان سازی اخلاقی با افزایش اعتبار شرکت ها است. همچنین نام و نشان سازی اخلاقی در سطح محصول و نام و نشان سازی اخلاقی در سطح شرکت تقریبا ارتباط یکسان و مثبت و معناداری با افزایش اعتبار شرکت دارند. در بین کلیه متغیرهای نام و نشان سازی اخلاقی متغیر آسایش بیشترین ارتباط و قیمت ادراکی کمترین ارتباط را با افزایش اعتبار شرکت ها دارند.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق این نتیجه کلی گرفته شد که نام و نشان سازی اخلاقی و ابعاد آن با افزایش اعتبار شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: نام و نشان اخلاقی، اعتبار شرکت، بازاریابی اخلاقی
 • داود حق خواه، مرتضی موسی خانی*، غلامرضا معمارزاده، ابوالفضل کاظمی صفحات 41-48
  زمینه
  اندیشمندان معاصر در علوم مدیریتی، اخلاق گرایی را در آثار خود به عنوان یک الزام برای مدیریت دولتی مطرح می نمایند. در واقع نگاه کاربردی به اخلاق از اولویت های اصلی مدیران موفق قلمداد می گردد. هدف اصلی این مقاله، طراحی الگویی است که بتواند اخلاقیات را کاربردی تر برای مدیران دولتی بیان نماید.
  روش
  پژوهش حاضر ازنوع ترکیبی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ادارات کل استان های تهران، خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان شرقی که دارای عملکرد برتر هستند، می باشد. نمونه شامل 145 مدیر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه بود، و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشانگر این است که مدیران دولتی به هر چهار مکتب هنجاری در اخلاق (وظیفه گرا، نسبیت گرا، نتیجه گرا و فضیلت گرا) به صورت ترکیبی در انجام وظایف خود توجه دارند و از طرفی اخلاق نسبیت گرا امروزه هم در بعد فردی و هم اجتماعی مورد توجه مدیران دولتی است.
  نتیجه گیری
  اخلاقیات یک ضرورت برای مدیریت دولتی امروز است. برای کاربردی کردن اخلاق نگاه ترکیب گرا می تواند مدیران را در انجام امور خود به صورت اخلاقی یاری نماید. از طرفی کاهش معضلات امروز نظام اداری که بخش عمده ای از آن حاصل بی اخلاقی های نظام اداری است، می تواند با گسترش مبانی اخلاق در کنار شناخت آگاهانه مدیر دولتی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: اخلاق گرایی، ارزش رقابتی، روش های ترکیبی، مکاتب اخلاقی
 • مهدی سلیمی* صفحات 49-61
  زمینه
  نظر به جایگاه والای ورزش در جامعه، و اینکه متولی جامعه ورزش، سازمان های ورزشی می باشند؛ انتظار می رود که مبحث اخلاق حرفه ای در این سازمان ها مورد تاکید باشد، لذا هدف از پژوهش ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی بود.
  روش
  روش تحقیق به لحاظ نوع زمینه یابی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی کشور در رشته مدیریت ورزشی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، و فدراسیون های ورزشی بود که تعداد 241 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه گزینش گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و همچنین تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد.
  یافته ها
  الگوی نهایی، الگوی توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی را در قالب 31 شاخص و 5 مولفه مدیریتی، فردی، مالی، اخلاقی، و آموزشی، مورد تایید قرار داد.
  نتیجه گیری
  بهره گیری از کارکنان متخصص و تحصیل کرده؛ برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و بازآموزی در خصوص معیارهای اخلاق حرفه ای؛ ارتقاء ظرفیت اعتقادی کارکنان و مدیران؛ و کنترل و جهت دهی سرمایه های مالی سرگردان و هنگفت؛ از مهم ترین شاخص های توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی معرفی گردیدند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، الگوی توسعه، سازمان های ورزشی
 • حسن قلاوندی*، فرشید اشرفی، معصومه علی زاده صفحات 62-74
  زمینه
  دستیابی به اهداف در سازمان ها هنگامی میسر می شود که پیشرفت های اخلاق کاری در بین کارکنان وجود داشته باشد. هم چنین عدالت سازمانی ادارک شده در هر سازمان یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقای سطح اخلاق کاری به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اخلاق کاری براساس مولفه های عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارمندان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 530 نفر کارمندان دانشگاه ارومیه بودند که 225 نفر آنها از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مانوا و رگرسیون چندگانه برای فرضیه های پژوهشی، و آزمون t تک متغیره، برای سوالات پژوهشی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  آزمون مانوا نشان داد که مولفه های عدالت سازمانی ادراک شده تاثیر معنی داری بر دو بعد اخلاق کاری شامل دلبستگی و روح جمعی در کار دارد. هم چنین براساس تحلیل رگرسیون چندگانه مولفه های عدالت سازمانی تمامی ابعاد اخلاق کاری کارمندان دانشگاه ارومیه را پیش بینی می کند، و در نهایت می توان نتیجه گرفت که عدالت سازمانی کارمندان دانشگاه تا حدودی در سطح مطلوبی و اخلاق کاری کارمندان درسطح مطلوبی قرار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تایید و این نتیجه حاصل گردید که مولفه های عدالت سازمانی کل ابعاد اخلاق کاری کارمندان دانشگاه ارومیه را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، عدالت سازمانی، ارزش های اخلاقی
 • مینا رحیمی کاکلکی، بهاره بنی طالبی دهکردی*، جمشید پیک فلک صفحات 75-87
  زمینه
  رعایت اخلاق حرفه ای در جامعه حسابداران، حافظ سعادت و رفاه کلیه ذینفعان فردی و سازمانی است و تجاوز به آن می تواند به بنیان و موجودیت هر سازمان لطمه وارد کند. از این روی، هدف این پژوهش بررسی رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای توسط اعضاء جامعه ی حسابداران رسمی با تاکید بر ویژگی های فردی و اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی است و جامعه آماری آن حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق آمارسایت رسمی انجمن درسال 1394 در کل 1240 عضو است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 261 نفر می باشد . جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی میانگین و آزمون کای اسکوئر و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و نیز از تحلیل واریانس استفاده شده است.
  یافته ها
  سازه اجتماعی سطح تحصیلات بر ارزیابی بی طرفانه تاثیر ندارد، اما سازه های فردی سن و جنسیت اعضای جامعه حسابداران رسمی بر رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای شامل بی طرفانه بودن، رفتار حرفه ای، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، انسجام و وحدت رویه، رازداری تاثیر دارند.
  نتیجه گیری
  نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای نسبت به جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص درگیر، ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخلا ق حسنه را در همه جنبه ها رعایت و به آئین رفتار حرفه ای مدون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، ویژگی های جمعیت شناختی، حسابداری
 • حجت الله حمیدی*، کیمیا فاضلی صفحات 88-100
  زمینه
  در بازار الکترونیکی مبادلات از طریق کانال های الکترونیکی صورت می گیرد. یک بازار الکترونیکی محل ملاقاتی برای خریداران و فروشندگان ایجاد می نماید. هدف از این مقاله تاثیر گرایش های فرهنگی و اخلاق در درک مشتریان از اخلاق فروشندگان الکترونیکی جهت وفاداری مشتریان می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر در زمره پژوهش های اکتشافی قرار دارد. جامعه تحقیق عبارت بود از متخصصان فروش فروشگاه های الکترونیکی که تعداد 1190 نفر نمونه، از طریق پلت فرم نظرسنجی الکترونیکی انتخاب شدند و یک ایمیل حاوی یک لینک به فروشندگان ارسال شد، از آنها 148 پاسخ دریافت گردید. از 148 پاسخ، 112 پاسخ کامل و قابل استفاده بود. به جز تجربه خرید الکترونیکی و متغیرهای جمعیت شناختی، برای تمام ساختارها با استفاده از آیتم های موجود از مقیاس 5 نقطه (حالت) لیکرت استفاده شد. همه حالت ها، دارای آلفای کرونباخ بالاتر از 74/0، بودند و این نشان دهنده قابلیت اعتماد و اطمینان معیارها بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به یافته های این مقاله، مشتریان الکترونیکی تمایل بالایی برای درک بهتری از اخلاق فروشندگان الکترونیکی دارند، و درک بالاتر مشتریان الکترونیکی منجر به افزایش خرید از فروشندگان الکترونیکی می شود. پاسخ دهی به موقع و درست فروشنده الکترونیکی، بر جذب و وفاداری مشتری تاثیر مثبتی دارد.
  نتیجه گیری
  سازمان های بزرگ باید اثرات بافت های فرهنگی بر روی نگرش مشتریان از اخلاق فروشندگان را درک کنند تا بتوانند یک استراتژی بازاریابی موفق ایجاد کنند. علاوه براین اگر فروشندگان الکترونیکی شرایط خرید را به صورت امن، محرمانه و خصوصی ایجاد کنند باعث وفاداری و جذب مشتری و در نتیجه خرید مجدد خواهد شد.
  کلیدواژگان: اخلاق، فروشندگان الکترونیکی، وفاداری، رضایت مشتری، پاسخ دهی
 • محمدرضا عبدلی*، عفت ابراهیمی صفحات 101-111
  زمینه
  اخلاق و رفتار حسابداری برای حسابداران حرفه ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه دارند، اهمیت زیادی دارد. از این رو پژوهش حاضر به عوامل موثر بر نگرش و شناخت اخلاق حسابداری می پردازد.
  روش
  روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، در بررسی رابطه از نوع توصیفی/ همبستگی و در بررسی اثر بخشی از نوع توصیفی/ پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حسابداری واحد شاهرود می‏باشد. نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری ساده 131 نفر تعیین گردید. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون تحلیل واریانس، تی استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد جنسیت تاثیری بر نگرش اخلاق حسابداری ندارد و بین دانشجویان مرد و زن از نظر نگرش اخلاقی تفاوتی دیده نمی شود .همچنین تجربه حرفه‏ای و سن دانشجویان بر نگرش اخلاق حسابداری موثر است و شیوه های آموزشی نوآورانه در مقایسه با شیوه های آموزشی سنتی تاثیر معنادارتری بر میزان شناخت و نگرش اخلاق حسابداری دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آیین رفتار حرفه ای تنها آیینی هست که جهت رفتار اخلاقی و حرفه ای حسابداران رسمی تدوین شده است، متغیرهای سن دانشجو، تخصص، تجربه کاری آنها از جمله موارد تحت کنترل برنامه ریزان حسابداران کشور می باشد، تا بتوان بدین طریق آینده ای اخلاقی تر را در فضای آموزشی فراهم نمود.
  کلیدواژگان: شناخت، نگرش، اخلاق حسابداری
 • زینب طولابی* صفحات 112-120
  زمینه
  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان بالا ترین نهادهای آموزشی و تربیتی در آموزش ارزش های اخلاقی، توانمندسازی دانشجویان و تقویت مهارت های ارتباطی آنان نقشی مهم و اساسی ایفا می کنند. پژوهش حاضر بر آن است که رابطه سواد اخلاقی با تعامل استاد/دانشجو و توانمندسازی روان شناختی دانشجویان را بررسی نماید.
  روش
  روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان گروه های مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 93-94 است که تعداد آنها 500 دانشجو می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 217 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی، پرسشنامه تعامل استاد – دانشجو و پرسشنامه سواد اخلاقی است. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که از بین مولفه های سواد اخلاقی دو مولفه حساسیت اخلاقی و تخیل اخلاقی رابطه قوی با توانمندسازی دانشجویان دارند و مولفه استدلال ورزی اخلاقی رابطه معنی داری با تعامل استاد/دانشجو دارد..
  نتیجه گیری
  با توجه به این که سواد اخلاقی به عنوان یک عامل مرتبط با تعامل استاد /دانشجو و توانمندسازی دانشجویان است مانند سایر انواع سواد، می تواند توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آموخته شود و توانایی برقراری ارتباط متقابل و مناسب در روابط دانشجویان با اساتید را ایجاد کند.
  کلیدواژگان: اخلاق، سواد اخلاقی، توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی
 • مریم حیاتی، محمود معین الدین*، شهناز نایب زاده صفحات 121-131
  زمینه
  در خصوص اهیت قضاوت حسابداران در حرفه خود عواملی تاثیرگذار دیده شده و قرار گرفتن در شرایط متفاوت باعث تصمیمات متفاوتی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و وضعیت اخلاقی سازمان بر قضاوت حسابداران است. به بیان دیگر، حسابداران در قضاوت اخلاقی وحرفه ای خود چه عواملی دخیل می دانند.
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی و در زمره تحقیقات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، حسابداران فعال در شرکت های استان یزد و نمونه آماری به تعداد 300 نفر درنظر گرفته شده که از این تعداد 253 نمونه قابل قبول به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و روش پیمایشی جمع آوری شده است که برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف و روش های آماری پارامتریک یا ناپارامتریک نظیرآزمون t و رگرسیون خطی تک متغیره استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت اخلاقی سازمان و از بین ویژگی های جمعیت شناختی افراد فلسفه اخلاقی حسابداران و جنسیت بر قضاوت حسابداران رابطه معنی داری دارد و فرضیه های آنها تایید می شود. ولی وضعیت تاهل و سن و میزان تحصیلات از ویژگی های جمعیت شناختی بر قضاوت حسابداران رابطه معنی داری ندارد و فرضیه های آنها تایید نمی شود.
  نتیجه گیری
  رفتار غیراخلاقی سازمان و افراد شاغل در سازمان اعم از مرد یا زن می تواند عامل اتخاذ تصمیمات غیراخلاقی در حوزه حسابداری باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی های جمعیت شناختی، وضعیت اخلاقی سازمان، اخلاق سازمانی، قضاوت حسابداران، فلسفه اخلاقی
 • سحر سپاسی*، حسن حسنی صفحات 132-142
  زمینه
  معنویات به عنوان برجسته ترین عامل هویت یک فرد، به موقعیت های اجتماعی فرد نیز نفوذ خواهد کرد. هنجارهای اجتماعی معنوی، گزارش های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای معنوی مدیران با رفتار اخلاقی مدیران در گزارشگری مالی می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، در بررسی رابطه از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که ابتدا 205 نفر از آنها از طریق نمونه گیری حذفی انتخاب شدند و در نهایت تعداد 110 نفر از آنها به پرسشنامه ارسالی پژوهش پاسخ داده و به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب گردیده و در طی سال های 1388 لغایت 1393 آزمون شده است. داده های مورد نیاز با استفاده صورت های مالی شرکت ها و پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آنها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده این است، باورهای معنوی مدیران بر گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد و منجر به این می شود که مدیران با درجه اعتقادات معنوی و دینداری بالا صورت های مالی با کیفیت تری را گزارش کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که هنجارهای اجتماعی معنوی مکانیزمی برای کاهش تضاد نمایندگی بوجود می آورد و همچنین زمانیکه نظارت بیرونی بر روی شرکت ها کم است، به عنوان مکانیزمی برای نظارت بر رفتار گزارشگری شرکت ها عمل می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق، گزارشگری مالی، معنویات
 • زهرا رویایی*، امید شکری، فاطمه باقریان، مسعود شریفی صفحات 143-153
  زمینه
  تقلب یا فریبکاری تحصیلی، یکی از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظام های آموزشی است که با گسترش فناوری، به طور فزاینده ای تسهیل شده و شیوع پیدا کرده است. در این پژوهش، اثر جهت گیری های هدف پیشرفت بر فریبکاری تحصیلی با واسطه گری عدم تعهد به اخلاق تحصیلی بررسی شده است.
  روش
  پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در نیم سال دوم تحصیلی 94-95 بودند. گروه نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی بودند که با روش نمونه برداری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هدف پیشرفت، مقیاس عدم تعهد به اخلاق تحصیلی، مقیاس فریبکاری تحصیلی. تحلیل داده ها به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد رابطه بین جهت گیری های هدف تسلطی-گرایشی و تسلطی-اجتنابی با ابعاد مختلف عدم تعهد به اخلاق تحصیلی، منفی و معنادار و با وجوه فریبکاری تحصیلی، منفی و غیرمعنادار است. همچنین، رابطه بین جهت گیری های هدف عملکردی-گرایشی و عملکردی-اجتنابی با ابعاد مختلف عدم تعهد به اخلاق تحصیلی مثبت و معنادار و با وجوه فریبکاری تحصیلی، مثبت و غیرمعنادار بدست آمد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تلاش های مداخله ای و آموزشی برای افزایش تعهد اخلاقی فراگیران در کاهش رفتارهای فریبکارانه آن ها، اثربخش است. این یافته ها اطلاعات ارزشمندی برای دست اندرکاران آموزشی که هدف شان کاهش فریبکاری در محیط های علمی است فراهم می کند و تلویحات مهمی در جهت آموزش اخلاقی فراگیران در بر دارد.
  کلیدواژگان: هدف پیشرفت، فریبکاری تحصیلی، عدم تعهد اخلاقی
 • مقاله پژوهشی کوتاه
 • تحلیل رابطه فضیلت سازمانی به عنوان یک مولفه اخلاقی با هوش معنوی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی / دکتر تابلی/ محمدرضا مرادی شهربابک*/ سید جواد ایران نژاد پاریزی
  صفحات 154-160
  زمینه
  امروزه، با نگرش های جدیدی که نسبت به جنبه های اخلاقی و مشارکتی کارکنان در سازمان ها حاصل شده و نقشی که فضیلت سازمانی در تربیت احساسات و تعاملات مثبت در سازمان ها دارد، اهمیت روز افزون فضایل سازمانی آشکار شده است، این پژوهش در صدد است، رابطه بین هوش معنوی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی با مزیت اخلاقی فضیلت سازمانی را بررسی کند.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش، سرپرستان و مسئولین حوزه معاونت معدن و فرآوری مجتمع مس سرچشمه،250 نفر بودند. نمونه تحقیق 155 نفراز این افراد تعیین شد،که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها: پرسش نامه های هوش عاطفی، هوش معنوی، تعهد سازمانی و فضیلت سازمانی می باشند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  رابطه مثبت و معنی دار بین هوش معنوی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی با مزیت اخلاقی فضیلت سازمانی مشخص شد، همچنین از طریق معادلات ساختاری رابطه مثبت و معنی دار هوش هیجانی با فضیلت سازمانی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی مشخص و برازندگی مدل مربوطه تایید شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از آن است، که هوش معنوی، هوش عاطفی، تعهد سازمانی عوامل پیش بینی کننده خوبی برای فضیلت سازمانی می باشند. توانمندی های هوش معنوی و هوش هیجانی سازمان را مسئولیت پذیرتر و بافضیلت تر می نمایند. سازمان باید زمینه لازم جهت آموزش و تقویت این متغیرها را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق، فضیلت سازمانی، هوش معنوی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی
|
 • Pages 5-9
  Background
  Breastfeeding period is the most sensitive, important and critical period of human growth and development. Breastfeeding plays a decisive role in physical, mental and emotional development in children. Breast milk provides the basic needs of infants and the health of infant is directly related to the quality and quantity of breastfeeding. Attention to the needs of infants leads to the healthy development. According to the importance of breastfeeding, this article attended to the ethical necessities of breastfeeding and commitment to the children’s right.
  Conclusion
  As it is discussed, breastfeeding form the foundation of personality, increase the IQ, facilitate the education and decrease problems like; behavioral and physical disorders, crimes and addiction. Although, quality and quantity of growth is different in each one, breastfeeding has a clear role on development. Therefore, according to the importance of breastfeeding, it is suggested that breastfeeding can be attended as an ethical issue.
  Keywords: Ethics, Breastfeeding, Children's Rights
 • Pages 10-16
  Background
  As indicated by the results of several researchers, supplementing financial sciences and their abilities in ensuring public thoughts have a positive relationship with observing professional conducts. The professionals of financial issues aim to satisfy public expectation ensuring the quality of the provided complex services. Therefore, in addition to professional competency, employees are expected to have ethical competency. The present study aims to elaborate the position of ethics in financial sciences. Several researches have so far been carried on the role of ethics in accounting and auditory according to which, the present paper tries to elaborate on the position of ethics in financial sciences.
  Conclusion
  In financial sciences, merely observing standards and technical principles is not satisfying. Employees are supposed to be committed strongly to professional behaviors organized and developed by professional financial federations. Financial scandals are reduced in the society through applying standards and principles of professional behaviors resulting in increasing the clearance of financial reporting. In addition to standards and principles of professional behaviors, academic society also plays an effective role in reducing financial scandals. In financial careers, in addition to professional expertise, morality is also important. In the presented pattern, morality is satisfied through developing morality-based contents in courses and educational programs of financial sciences and technical issues before starting the career and through observing professional principles, considering multidimensionality and moral aspects after entering the career.
  Keywords: Professional Ethics, Financial Sciences, Professional Principles
 • Pages 17-23
  Background
  One of the important concerns of effective managers is how they must create appropriate context for employees in organization for promoting the responsibility, commitment and work ethics. This policy is called ethics institutionalization. There are various methods for ethics institutionalization. So, the goal of the present study is identifying and prioritizing methods of ethics institutionalization within organization.
  Method
  The method of this research is qualitative and quantitative survey. Population of the study includes all experts of judiciary organizations of Qazvin province. 248 subjects select as sample group by Morgan Table. A questionnaire performed for gathering information. Data were analyzed by exploratory factor analysis and Friedman test.
  Results
  Results indicate that we can classify ethics institutionalization methods in four category; structural mechanism, designing appropriate human resource management systems, cultural mechanism and monitoring mechanism.
  Conclusion
  Findings show that there are various methods of ethics institutionalization. So, managers must noticed that to ethics institutionalization they must use various methods in simultaneous.
  Keywords: Ethics, Ethics Institutionalization, Institutionalization Methods
 • Pages 24-30
  Background
  Advances in information and communication technology (ICT) have enabled governments to offer a broad range of various services to their citizens. Identification of stakeholders’ perceptions of quality of e-services is a necessary element for offering quality services. The aim of this research is identification, evaluation and ranking quality dimensions of public e-services with emphasis on ethical indicators. Executive obligation to quality dimensions identified in public service delivery can not only enhance work ethics in servant organizations but also is effective in enhancing ethical culture in the society and satisfaction of citizens.
  Method
  The present research attempts to identify and study e-service quality dimensions in organization for civil registration through descriptive- survey. Therefore, a scale was designed by using influential factors of e-services. Using stratified random sampling, a sample size of 198 people of experts and information technology experts of organization for civil registration was selected and developed questionnaire was distributed. Identified e-service quality dimensions were prioritized using TOPSIS and Friedman methods and related software and a framework for evaluating quality performance was proposed.
  Results
  The results indicated that the importance of dimensions for e-services users are as follows: Availability, Reliability, Readiness, Transparency, Citizen Centricity, Continuity, Privacy, Identification, Security, Capacity and Integrity.
  Conclusion
  It is possible to play a role in enhancing ethics of society through obligation to public service quality management and legitimating enhancement of organization for civil registration among nation through identified factors enforcement in the framework of a total quality management system.
  Keywords: Ethics, Electronic Services, Information Technology
 • Pages 31-40
  Background
  Today, interest in research on ethics in marketing is growing and in the meantime ethical brand plays an important role. The aim of this study is to identify the components of the ethical brand, and evaluate the relationship between ethical branding and increasing of corporate reputation.
  Method
  This is a descriptive-correlation research. Population of study includes all customers of a famous company in electronic tools. Based on Morgan table, 384 subjects were selected as an in access group. Data were gathered by questionnaire. Data analyzing were conducted in two level, descriptive statistic (mean and standard deviation) and inferential statistics (pearson correlation coefficient ) and structural equation modeling, and using SPSS and PLS software.
  Results
  The results confirmed a significant and positive relationship between ethical branding and increasing of corporate reputation. Also, ethical branding in product level and ethical branding in corporate level, both almost have a same positive relationship with increasing of corporate reputation. Among all variables of ethical branding, comfort has most relationship, and perceived price has least relationship with the increasing of corporate reputations.
  Conclusion
  In this study, it was concluded, that, ethical branding and its components have a positive and significant relationship with increasing of corporate reputations.
  Keywords: Ethical Branding, Corporate Reputation, Ethical Marketing
 • Pages 41-48
  Background
  The contemporary thinkers of management sciences outline moralization in their works as a requirement for public management. Indeed, applicable perspective to ethics is the main priority of successful managers. The main objective of this paper is to design a pattern that could state ethics in more practical form for public managers.
  Method
  The present study is a mixed research. The statistical population includes academic experts and executive managers of executive offices of Tehran, Khorasan, Qazvin and East Azarbayejan provinces who have superior performance. The sample of study includes 145 managers that they were selected by cluster sampling. They were assessed by interview and questionnaire. Data were analyzed by multi factorial analysis and LISREL software.
  Results
  The results show that public administrators conduct their duties in all four schools of normative ethics (Deontology, relativist, Teleology, Virtues) combined. On the other hand, relativist ethics has been addressed in its both individual and social dimension.
  Conclusion
  Today, ethics is essential for public management. An eclectic view can support managers in carrying out their affairs ethically. On the other hand, reducing today’s administrative problems can be reduced by the spread of ethics principles and public manager`s conscious awareness.
  Keywords: Moralization, Competitive Value, Eclectic Methods, Ethical Schools
 • Pages 49-61
  Background
  According to the importance of sport in society and its conducting by Sport organizations, it is expected that professional ethics be emphasized in these organizations. So, the purpose of present study was to provide a model for professional ethics development in sport organizations.
  Method
  This study is an applicable survey. Populations of study were all scientific board members of sport management department, managers in ministry of sport and youth, and sport federations, among all 241 people were selected as sample. The tool of study was a researcher made questionnaire. Data were analyzed by SPSS and LISREL through confirmatory factor analysis.
  Results
  Professional ethics development model in sport organizations was confirmed in 31 criteria and 5 factors including managerial, personal, ethical, financial, and educational factors.
  Conclusion
  Using expert and educated staff, planning and performing training courses about professional ethics criteria, improving belief capacity of staff and managers, and controlling and directing huge commercial investments are introduced as the most important indices of professional ethics development in sport organizations.
  Keywords: Professional Ethics, Development Model, Sport Organizations
 • Pages 62-74
  Background
  Achieving the goals of the organization is attained when the work ethics among staff is progressed. Also, perceived organizational justice in any organization is one of the influential factors in raising the level of work ethics. This study aims to predict work ethics based on the components of perceived organizational justice in the staff of Urmia University in the academic year 2014-2015.
  Method
  This study is a descriptive – correlation research. The population of this research included 530 people the employees Urmia University, That 225 person of them were selected through random sampling. The Data were gathered by using two standard questionnaires and they were analyzed by SPSS software and by using (MANOVA) and multiple regression analysis and sample t-test.
  Results
  The results showed that the components of perceived organizational justice have significant impact on two dimensions of work ethic such as attachment and community spirit in the work. Also, the components of organizational justice predict the all dimensions of the work ethics in the staff of Urmia University. Finally it can be concluded that organizational justice of University staff is somewhat desirable and work ethic staff level is desirable too.
  Conclusion
  According to the statistical results, the components of organizational justice predict all aspects of the work ethics in staff of Urmia University.
  Keywords: Work Ethics, Organizational Justice, Ethics Values
 • Pages 75-87
  Background
  Performing professional ethics in accounts society protect the welfare of all stakeholders and exceed individual and organizational foundation and existence of organizations that can hurt. The aim of this study was to evaluate compliance with professional ethics by members of CPAs components with an emphasis on personal and social characteristics of the firms listed in the Tehran Stock Exchange
  Method
  This is a descriptive-post event research. Population of study includes all members of formal accounts in Iran (N=1240). Among all, 261 accounts were selected randomly. Data were gathered by questionnaire and they were analyzed by ANOVA.
  Results
  The social structure of education does not affect on the impartial evaluation, but individual structures such as age and gender of accounts have not significant effect on being impartial, professional conduct, competence, professional care, cohesion and unity and privacy.
  Conclusion
  The role, duties and responsibilities towards the society of professional accountants, investors and other interested parties require the beneficiary and the general principles of morality in all aspects of their professional code to gain the reception, social prestige and respect that are necessary to work in any profession.
  Keywords: Professional Ethics, Demographic Characteristics, Accounting
 • Pages 88-100
  Background
  Electronic exchange will appear through electronic channels. This channel is the meeting center of customers and sellers. This study aims to examine the impact of cultural orientation on consumer loyalty regarding the ethics of electronic retailers.
  Method
  This is an exploratory research. Population of study includes all expert sellers of electronically shops. Among all, 1190 people were selected through electronic form. This from was sent to sellers and 112 form were completed by sellers. Except for the online shopping experience and demographic variables, all survey constructs employed existing multi-item scales, and were measured using five-point Likert-type scales. The factor loadings of the consumer loyalty regarding the ethics of electronic retailers range from 0.88 to 0.74. Data were analyzed by correlation coefficient and t test.
  Results
  The results show that electronic clients more intended to perceive electronic sellers ethics and it is lead to the more loyalty, responsibility and attraction of customers.
  Conclusion
  The great organizations have to understand the cultural effects on the attitude of customers for more exchange. When the online shopping is safe, private and loyalty, it will attract more customers.
  Keywords: Ethics, Electronic Retailing, Loyalty, Customer Satisfaction, Responsiveness
 • Pages 101-111
  Background
  Ethics and manners of accounting for professional accountants and those who rely on financial services, is important. Thus, the present study was to investigate the factors influencing the attitude and ethical cognition of their accounting students.
  Method
  This research is the descriptive- correlation survey. The population of the study includes accounting students of Azad University of Shahrood branch. 131 subjects were selected randomly. Data were gathered by standard questionnaire and they were analyzed by ANOVA, t student, pearson correlation coefficient.
  Results
  The results showed that gender had no impact on moral attitudes and moral difference between male and female students in terms of attitude there is also no significant difference. Also, it is demonstrated that professional experience, age and knowledge of students on their moral perception has a significant impact. It was claimed that innovative training methods compared with traditional teaching methods have meaningful impact on student's moral and cognition and perception.
  Conclusion
  Due to the professional code of ethics is the only religion that has been developed for ethical behavior and professional of Certified Accountants. Variable like; age, expertise and work experience, are the cases that are under control of accountants planners of country to provide more ethical future in the educational system.
  Keywords: Cognition, Attitude, Accountants Ethics
 • Pages 112-120
  Background
  Universities and academic centers as the best educational center have an essential and important role in ethical education and empowerment of students. Current study aims to investigate the relationship between ethical literature and master/student interaction.
  Method
  Article method is an applied descriptive-correlation research. Population of study includes all students of management, economy and accounts in Ilam in 2015-2016 (N=500). Among all, 217 students were selected by simple random. Data were gathered by questionnaire (Psychological empowerment, Master-student interaction, Ethical literacy) and they were analyzed by regression analysis and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The result showed that two components of moral sensitivity and moral imagination have strong relationship with student empowerment and moral reasoning component has significant relation with master /student interaction.
  Conclusion
  Ethical literature is the related factor with master/student interaction and student empowerment. It can be like other kind of literature trained to students and improve the academic interactions.
  Keywords: Ethics, Ethical Literacy, Empowerment, Psychological Empowerment
 • Pages 121-131
  Background
  The importance of professional accountants in their judgment, the factors and exposure to different situations, different decisions have been made. The aim of this study was to examine the relationship between demographic characteristics and conditions of ethical judgment in accounting. In other words, his professional accountants in moral judgment on what factors are involved.
  Method
  This is a applied post event research. Population of study includes all active accountants in Yazd province and 253 subjects were selected randomly. The data was collected by questionnaire and survey method used to describe the data, descriptive statistics, frequency tables and to test hypothesis of Kolmogorov-Smirnov test and parametric or non-parametric statistical tests such as t test and single variable linear regression was used.
  Results
  The results showed that the moral status of the organization and among demographic characteristics of moral philosophy and gender accountants regarding significant judgments accountants and assumptions can be confirmed. However, marriage status, age and education level as demographic characteristics were not significantly correlated with the judgment accountants and their assumption is not confirmed.
  Conclusion
  Unethical behavior of individuals working in the organization, whether man or woman can make ethical decisions in the field of accounting.
  Keywords: Demographic Characteristics, Ethical State of Organization, Organizational Ethics, Accountants Judgment, Ethical Philosophy
 • Pages 132-142
  Background
  Spirituality is one of the distinct factors of a person's characteristics and influences person's social situations. Spiritual norms will also influence corporate's financial reporting. The purpose of current study is to review the impact of Spirituality on financial reporting irregularities.
  Method
  This is a descriptive-correlation study. Statistical population of the research is all companies listed in Tehran Stock Exchange that had accounting restatements during 2007 -2012. Among 205 questionnaires, just 110 cases were completed. A questionnaire performed for gathering information. Data were analyzed by multiple regression analysis.
  Result
  Results show that spirituality attitudes of managers have positive impact on financial reports and it leads to qualified reports.
  Conclusion
  Result of the study indicates that spiritual social norm is a mechanism for reducing conflict of interest and in the absence of external monitoring acts as a good monitoring tool for companie's reporting behavior.
  Keywords: Ethics, Financial Reporting, Religiosity
 • Pages 143-153
  Background
  Academic cheating is one of the prevalent unmoral phenomena in educational systems that has been facilitated and spread increasingly with the development of technology. In this study, the effect of achievement goal orientations on academic cheating is investigated through the mediation of academic moral disengagement.
  Method
  The present study is descriptive-correlation. The statistical population includes all students of Shahid Beheshti University in the second semester of 2016-2017. A total of 200 masters and Ph.D students were selected by convenience sampling. The measures used in this research are: Achievement Goal Questionnaire-Revised , Academic Moral Disengagement Scale and Cheating Behavior Scale. Data analysis was performed by the Structural Equation Modeling through software’s SPSS and AMOS.
  Results
  Results showed a negative significant relationship between mastery (approach and avoidance) goals and academic moral disengagement. Also, the relationship between mastery (approach and avoidance) goals and academic cheating was negative and insignificant. In addition, the relationship between performance (approach and avoidance) goals and academic moral disengagement was positive and significant. Also, the relationship between performance (approach and avoidance) goals and academic cheating was positive and insignificant.
  Conclusion
  It seems that educational interventions for increasing academic moral engagement are effective in reducing of academic cheating. These findings provide valuable information for educators want to reduce cheating in scientific environments, and provide important implications for moral education of students.
  Keywords: Achievement Goal Orientations, Academic Cheating, Academic Moral Disengagement
 • Pages 154-160
  Background
  Today, with a new attitude toward ethical and participation aspects of employee in organizations and the positive role of organizational excellence in educating feelings and interactions, the increasing importance of organizational virtues have been revealed. This study examines the relationship between spiritual intelligence, emotional intelligence, and organizational commitment with organizational excellence.
  Method
  This research is descriptive-correlation. Population of study includes all supervisors of copper and mining office of Sarcheshmeh copper complex (N=250). By simple random method, 155 subjects were selected. Data were gathered by questionnaire and they were analyzed by pearson correlation coefficient and structural equation model.
  Results
  The results indicate a significant positive relationship between spiritual intelligence, emotional intelligence and organizational commitment and ethical advantage of organizational excellence. Also through structural equation, there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and organizational excellence through clear organizational commitment as a mediator.
  Conclusion
  The results of this study suggest that spiritual intelligence, emotional intelligence, organizational commitments are good predictors for organizational excellence. The capabilities of emotional intelligence and spiritual intelligence provide more accountable and excellence organization. Organizations have to provide the nsssesary basis for education and strengthen these variables.
  Keywords: Ethics, Organizational Excellence, Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Organizational Commitment