فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه اقبالی، اسدالله بابای اهری*، مهدی ارزنلو صفحات 1-13
  بیماری لکه برگی بعنوان یکی از بیماری های محدودکننده تولید محصول خیار در استان آذربایجان شرقی شناخته شده است و همه ساله خسارت زیادی به این محصول و جالیزکاران وارد می نماید. هدف تحقیق حاضر شناسائی عامل بیماری لکه برگی خیار Cucumis sativus L. در استان آذربایجان شرقی و شناسایی گونه های قارچی بیمارگر با استفاده از داده های مورفولوژیکی میباشد. برای این منظور در طی تابستان سال 1392 از مزارع خیار دارای علایم در شهرستان های شبستر، اهر، میانه و باسمنج که از مراکز مهم تولید خیار در استان هستند، نمونه برداری به عمل آمد و از تعداد 90 نمونه گیاهی تهیه شده که دارای علائم متنوع لکه برگی بودند، تعداد 100 جدایه ی قارچی جدا سازی گردید. نتایج این تحقیق حضور انواع گونه های مختلف قارچی عامل لکه برگی را در مزارع استان تایید میکند. با مطالعات ریخت شناختی جدایه های بدست آمده، گونه های قارچیAlternaria tenuissima ،Bipolaris spicifera ،Bipolaris sorkiniana ،Stemphylium mali ،Alternaria atrum ،Cladosporium sp.،Nigrospora oryzae ،Pseudoprenospora cubensis ، Phoma sp. وCurvularia sp. . به عنوان عوامل ایجاد لکه برگی خیار جداسازی شدند. دربین گونه های شناسایی شده، فراوانی جدایه هایAlternaria tenuissima و Pseudoprenospora cubensis بترتیب با 48 درصد و13 درصد بیشتر از بقیه بود. تمام جدایه های مورد بررسی قادر به ایجاد بیماری در بوته های خیار مایه زنی شده بودند..
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، لکه برگی قارچی خیار، Alternaria، Pseudoprenospora
 • زینب خاتمی دوست، سارا جمالی*، حسین فریور میهن، محمد مرادی صفحات 15-25
  به منظور بررسی وضعیت آلودگی باغ های پسته (Pistacia vera L.) به نماتد مولد گره ریشه (M. incognita)، نمونه های خاک و ریشه ی درختان و علف های هرز از مناطق پسته کاری شهرستان رفسنجان طی ماه های مختلف در سالهای 92-1391 جمع آوری شد. با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی ماده های بالغ و لاروهای سن دوم نماتد، گونه ی غالب M. incognita تشخیص داده شد. بررسی پویایی جمعیت لارو سن دوم نماتد در خاک نشان داد که کمترین دامنه ی جمعیتی به ترتیب در ماه های خرداد، مهر، آبان و اسفند با تعداد پنج تا هفت و حداکثر آن با تعداد 50 تا 210 نماتد در 100 گرم خاک در مرداد ماه متغیر بود. بالاترین تراکم جمعیت با تعداد 98 گال و 53 نماتد ماده در هر گرم ریشه در ماه مرداد مشاهده شد. جمعیت نماتد گره ریشه از پنج تا 300 لارو سن دوم در 100 گرم خاک به ترتیب در ماه های خرداد و مرداد متغیر بود. 18 گونه گیاهی به عنوان میزبان گونه ی M. incognita به ثبت رسیدند در حالیکه گونه ی M. javanica تنها روی پنج گونه گیاهی مشاهده شد. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین زمان دقیق مبارزه با نماتد ریشه گرهی و مدیریت علف های هرز در باغ های پسته مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: پسته، زیست شناسی، Meloidogyne incognita
 • حسین معصومی*، فاطمه محمدی پاقلعه، خدیجه سالاری، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور صفحات 27-40
  ویروس موزاییک هندوانه (WMV) Watermelon mosaic virus متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae از ویروس های مهم آلوده کننده کدوئیان در دنیا محسوب میشود. دو جدایه این ویروس به نام های YAZ.WMV.41 و YAZ.WMV.55 از مزارع خیار و طالبی استان یزد جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی الایزای مستقیم و غیرمستقیم و آنتی بادی پلی کلونال این ویروس بررسی شد. این دو جدایه در مقابل آنتی بادی واکنش نشان ندادند. در بررسی علائم این جدایه ها برروی گیاهان آزمون کدوی مراغه، لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی، علائم متفاوتی با آنچه تا کنون در مورد جدایه های این ویروس گزارش شده، مشاهده گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعهای به طول 809 جفت باز از ژن پروتئین پوششی تکثیر و تعیین ترادف شد. مقایسه ی ترادف های بدست آمده در این تحقیق با ترادف های موجود در بانک جهانی ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه به همراه یک جدایهی ایرانی (رس شمار EU667627) با دامنه ی میزبانی متفاوت، در زیر گروه IIB قرار می گیرند. سایر جدایه های ایرانی گزارش شده قبلی در گروه های I و AII قرار گرفتند. مقایسه ی میزان تشابه اسید نوکلئیک این جدایه ها با یکدیگر نشان داد که جدایه های ایرانی مربوط به این مطالعه بیشترین و کمترین میزان شباهت را با جدایه های کشورهای اسپانیا (رس شمار AJ579518) و ایران (رس شمار GQ421161) به ترتیب به میزان 5/99 و 2/92 درصد دارا می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که کدوئیان در مزارع وگلخانه های ایران بوسیله جدایه های متعدد این ویروس آلوده می شوند.
  کلیدواژگان: الایزا، کدوئیان، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ویروس موزائیک هندوانه
 • علی خدایی*، اسدالله بابای اهری، مهدی ارزانلو صفحات 41-54
  اعضای جنس پنیسیلیوم محصولات کشاورزی را در طی مراحل قبل و بعد از برداشت آلوده نموده و باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردند. اطلاعات زیادی در مورد شیوع گونه های این جنس در روی انگور و کشمش در ایران وجود ندارد. در این تحقیق شیوع گونه های پنیسیلیوم همراه انگور و کشمش در تاکستان های استان های آذربایجان شرقی، غربی و قزوین مورد بررسی قرار گرفت. طی فصل های رویشی 1392-1390 تعداد 63 جدایه متعلق به جنس پنیسیلیوم از روی انگور و کشمش در استان های مورد مطالعه جداسازی گردید. میانگین درصد کل آلودگی 23% و میانگین آلودگی در نمونه های کشمش و انگور به ترتیب 1% و 33% بود. بررسی ویژگی های ریخت شناختی جدایه ها براساس کلیدهای شناسایی گونه های پنیسیلیوم، جدایه های پنیسیلیوم همراه انگور و کشمش در این منطقه را در نه گونه ی پنیسیلیوم و تالارومیسس قرار داد. هویت گونه ها با استفاده از داده های توالی ژن بتاتوبولین تایید گردید. نتایج این بررسی نشان داد که گونه یPenicillium expansum با فراوانی 35% (22 جدایه) بیشترین تعداد جدایه ها را به خود اختصاص داد. شناسایی گونه های پنیسیلیوم همراه انگور و کشمش در تاکستان های منطقه شمال غرب ایران می تواند راهکار مناسب مدیریت در تولید محصول عاری از آلودگی را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: انگور، ایران، پنیسیلیوم، تالارومیسس، کشمش
 • محمدرضا نعمت اللهی*، صادق جلالی صفحات 55-63
  شته ها یکی از آفات مهم سیب زمینی هستند که خسارت اصلی آن ها مربوط به انتقال بیماری های ویروسی است. در این مطالعه تراکم جمعیت شته های ناقل، درصد بیماری های ویروسی و رابطه بین آن ها در یک مزرعه آزمایشی که در آن غده های عاری از ویروس به مدت دو سال کشت شده بود، بررسی گردید. از کارت های چسب دار زرد رنگ جهت شکار شته ها استفاده شد و در آزمایشگاه تراکم تجمعی جمعیت شته ها در دو گروه شته سبز هلو Myzus persicae (به عنوان مهم ترین گونه غالب) و سایر شته ها تعیین گردید. رابطه بین تراکم جمعیت شته ها (در دو گروه شته سبز هلو و سایر شته ها)، درصد وقوع بیماری های ویروسی مختلف شاملPVY،PLRV، PVM و PVS و رابطه ی بین آن ها با محاسبهی شیب رگرسیون خطی و ضریب همبستگی ارزیابی شد. رابطه ی بسیار معنی داری بین تراکم شته ی سبز هلو با تراکم سایر شته ها وجود دارد. همچنین رابطه ی بین ویروس های مختلف بجز PLRV با تراکم جمعیت شتهی سبز هلو و تراکم سایر شته ها معنی دار بود. این نتایج نشان می دهد که علی رغم فعالیت شتهی سبز هلو و اهمیت زیاد آن در انتقال ویروس های مختلف در سیب زمینی بذری، در شرایط منطقه ی فریدن سایر گونه ها نیز در انتقال ویروس های مورد نظر دخالت دارند. وجود رابطهی بسیار معنی دار بین PVY با شته های ناقل، انتشار بیشتر این ویروس را در مزارع بذری منطقه توجیه می نماید.
  کلیدواژگان: شته های ناقل، ویروس، سیبزمینی بذری، منطقه فریدن
 • مصطفی معروف پور*، یاور وفایی، عسگر عباداللهی، ادریس بدیعی صفحات 65-76
  استفاده از آفت کشهای شیمیایی علاوه بر تهدید سلامتی انسان، خطرات محیطی را هم به وجود آورده است. اسان سهای گیاهان معطر به عنوان حشره کشهای طبیعی و سالم برای کنترل حشرات آفت مطرح شده اند. در تحقیق حاضر، سمیت اسانس گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F.) ، لاروهای شبپرهی مدیترانهای آرد (Ephestia kuehniella Zeller) و شبپرهی هندی (Plodia interpunctella (Hübner)) بررسی شد. بر اساس نتایج تجزیهی شیمیایی اسان سها با دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف سنج جرمی، (+)-کاروون (81/48 درصد)، آپیول (58/22 درصد) و لیمونن (61/12 درصد) در اسانس شوید، آپیول (82/21 درصد)، دی-لیمونن (21/21 درصد)، 3-کارن (80/11 درصد) در اسانس کرفس و میریستیسین (35/13 درصد)، 3-ترپینولنون (33/13 درصد) و 2-ایزوپروپیلدن سیکلوهگزانون (239/9 درصد) دراسانس نعناع وحشی به عنوان ترکیب های اصلی شناسایی شدند. اسان سها سمیت تدخینی بالایی را روی هر سه گونه آقت نشان دادند. LC50اسانسهای نعناع وحشی، شوید و کرفس روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات بهترتیب 958/58، 769/67 و 888/94 میکرولیتر بر لیتر برآورد شدند. لاروهای شبپرهی هندی نسبت به لاروهای شبپره مدیترانه ای آرد و حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات در برابر اسانس شوید حساستر بودند. اسانس نعناع وحشی سمیت تدخینی بیشتری نسبت به اسانس های شوید و کرفس روی شبپره مدیترانهای آرد نشان داد. همچنین لاروهای شبپره هندی نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات حساسیت بیشتری در برابر اسانس نعناع وحشی نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که اسانسهای شوید، کرفس و نعناع وحشی دارای پتانسیل حشره کشی مناسبی بوده و می توانند در مدیریت سوسک چهارنقطه ای حبوبات، شبپره مدیترانهای و شبپره هندی مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اجزای شیمیایی، اسان سها، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، شبپره مدیترانه ای آرد، شبپره هندی
 • سلیمان امیری*، زهرا شریفی، ساناز گلجانیان، زینب سادات متشرعی صفحات 77-86
  یکی از مشهورترین قارچهای بیمارگر حشرات، anisopliae Metarhizium می باشد که در خاک وجود داشته و از قابلیت بیمار کردن آفات گیاهی و جانوری برخوردار میباشد. شته ی سبز هلو(Myzus persicae) در کلیهی مناطق ایران وجود داشته و به درختان هلو، مرکبات، سبزیجات و گیاهان زینتی گلخانه ای خسارت می زند. در این مطالعه مرگ و میر شتهی سبز هلو توسط قارچ Metarhizium anisopliae مورد بر رسی قرار گرفت. از دو جدایه Metarhizium anisopliae به نام های A3 و M1 موجود در گروه میکروبیولوژی سازمان جهاد دانشگاهی تهران استفاده شد. تست زیست سنجی علیه شته ی سبز هلو در داخل ظروف پتری 18 سانتیمتری با غلظتهای 103× 1، 105×1 و 107×1 کنیدی در میلی لیتر در شرایط 14:10 ساعت تاریکی: روشنایی و دمای 28 درجهی سانتیگراد به مدت 9 روز انجام گرفت. کمترین مقدار LC50 برای جدایه A3 غلظت 105×5/6 کنیدی در میلیلیتر بود و بهترین LT50 نیز برای جدایه A3 برابر با 82/3 روز در غلظت 107×1 کنیدی در میلیلیتر بود. کمترین مقدار LT50 جدایهی M1 نیز در غلظت 107×1 برابر با 51/5 روز بود.
  کلیدواژگان: بیمارگر حشرات، زیست سنجی، قارچ، متاریزیوم
 • نازی رستمی جیوان، میرجلیل حجازی*، رقیه کریم زاده صفحات 87-99
  سوسک کلرادو یکی از مهمترین آفات حشرهای سیب زمینی میباشد. استفاده مکرر از آفتکش های شیمیایی برای کنترل این آفت باعث آلودگی محیط زیست، مقاوم شدن آفت به آفتکش ها و نابودی دشمنان طبیعی شده است. برخی عصاره های گیاهی با تجزیه پذیری و ایمنی بالای خود میتوانند جایگزین مناسبی برای آفتکش های شیمیایی در مدیریت تلفیقی این آفت باشند. در این پژوهش تاثیر عصارهی برگ های درخت گردو Juglans regia L. ، آقطی Sambucus ebulus L.، گندواش Artemisia annua L.، مرزهی سهندی Satureja sahendica Bornm و مریم گلی سهندی Salvia sahendica Boiss and Buhse روی لاروهای سن دوم سوسک کلرادوی سیبزمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2± 26 درجهی سانتیگراد، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دورهی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. زیست سنجی ها به روش غوطه ورسازی برگ های سیبزمینی در غلظت های 625/0، 25/1، 5/2، 5 و 10 درصد عصاره ی گیاهان مذکور و شاهد متانول و آب مقطر انجام شدند. برای هر غلظت سه تکرار در نظر گرفته شد و در هر تکرار 20 لارو سن دوم تا 24 ساعته استفاده شد. مرگ و میر لاروها، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از تیمار ثبت شد. نتایج نشان دادند که عصاره ی سه گیاه گردو، مرزه ی سهندی و گندواش در مقایسه با آقطی و مریم گلی سهندی در غلظتهای مختلف، تاثیر بیشتری روی لاروهای سن دوم داشتند. به طوری که 96 ساعت بعد از تیمار، در غلظت 10% مرگ و میر ناشی از عصاره های مذکور به ترتیب به 33/93، 67/91 و 33/73% و در غلظت 5% به ترتیب به 9/58، 100 و 2/48 درصد رسید. با توجه به درصد تلفات قابل توجه به ویژه در غلظت های بالا، عصاره های این گیاهان می توانند به عنوان یک منبع گیاهی بالقوه در برنامه ی مدیریت تلفیقی سوسک کلرادوی سیب زمینی کاربرد داشته باشند.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، گردو، آقطی، گندواش، مرزه سهندی، مریم گلی
 • محمد جعفرلو* صفحات 101-112
  استان آذربایجان شرقی یکی از مهم ترین مراکز عمده ی تولیدکننده ی محصول بادام و نهال اصلاح شده ی این گونه گیاهی با ارزش در کشور است. درختان بادام در طول زندگی خود مورد حمله ی آفات متنوعی از جمله شته ها قرار می گیرند. شته ی آردیHyalopterus amygdali (Blanchard، 1840) گونه ی غالب در روی درختان بادام در استان آذربایجان شرقی است. این آفت با تغذیه از شیره ی گیاهی برگ و سرشاخهی بادام خسارت قابل توجهی وارد می سازد. مطالعه ی حاضر به منظور تشخیص برخی از ویژگی های آنتی بیوزی چند رقم تجاری بادام با نام های سهند (بومی منطقه)، شکوفه، آذر (ارقام اصلاح شده داخلی)، فرانیس و نوپلوس اولترا (ارقام خارجی) روی شته ی آردی بادام تحت شرایط مزرعهای انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل تعیین درصد بقای پوره ها، طول دوره ی نشو و نمای پورگی، شاخص رشد، قدرت باروری و نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) حشرات کامل بی بال شته اردی بادام بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه بادام از نظر تاثیر روی طول دوره ی نشو و نمای پورگی و قدرت باروری شته ی آردی بادام اختلاف معنی داری وجود نداشته ولی اختلاف بین میانگین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm value) حشرات کامل بی بال در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است. مطابق این یافته ها، میانگین کل میزان بقای پوره ها 86/3 ± 68 درصد، طول دوره ی نشو و نمای پورگی 11/0 ± 96/8 روز، تعداد نتاج تولید شده به ازای یک فرد ماده 21/2 ± 02/38 پوره و نرخ ذاتی افزایش جمعیت برابر با 0043/0 ± 2581/0 ماده/ماده/روز به دست آمد. مقایسه ی گروهی ارقام اصلاح شده با رقم بومی منتخب از توده های منطقه (سهند) حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین رقم سهند با ارقام آذر، شکوفه، فرانیس و نوپلوس اولترا (ارقام اصلاح شده) در تمامی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد بود. شته های پرورش یافته روی رقم سهند دارای باروری کمتر و نرخ ذاتی افزایش جمعیت پایینتر بود. بنابراین میتوان اظهار نمود که سهند در مقایسه با سایر ارقام به طور نسبی یک رقم مقاوم به شته آردی بادام است.
  کلیدواژگان: آنتی بیوز، شاخص رشد، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
|
 • F. Eghbali, A. Babai-Ahari*, M. Arzanloo Pages 1-13
  Leaf spot disease is known as one of the limiting factors in cucumber cultivation in east Azarbaijan province and causes major damages on the crop yield annually. Purpose of the current study was to monitor leaf spot disease of cucumber in East Azerbaijan province and identify the pathogenic fungal species using morphological data. To this purpose, sampling was carried out during summer 2013 from main cucumber production areas of Shabestar, Ahar, Myianeh and Basmenj regians. During this research, a total of 90 samples were collected and 100 fungal isolates were isolated from infected samples that had various symptoms of leaf spot. Results of the present study confirmed that the leaf spot symptoms were caused by different fungal species in the provincial farms. By morphological study and investigation of macroscopic and microscopic features, the fungal species of Stemphylium mali, Ulocladium atrum, Cladosporium sp., Nigrospora oryzae, Bipolaris sorkiniana, Phoma sp., Pseudoprenospora cubensis, Bipolaris spicifera, Curvularia sp., Alternaria tenuissima were identified as the causal agent of cucumber leaf spot disease. Among the identified species, isolates of Alternaria tenuissima and Pseudoprenospora cubensis were more frequent than others with 48% and 13% isolation frequencies, respectively.
  Keywords: Cucumber fungal leaf spot, East Azarbaijan Province, Alternaria, Pseudoperonospora
 • Z. Khatamidoost, S. Jamali*, H. Farivar Mehin, M. Moradi Pages 15-25
  In order to evaluate the root-knot nematode infestation in pistachio (Pistacia vera L.) orchards, soil and root samples of pistachio trees were collected from Rafsanjan orchards during different months of 2012-13. Based on morphological and morphometric characteristics of second larvae and adult females, M. incognita was found to be the dominant species (90% of total samples). The population dynamics of nematode larvae in the soil showed the least range 5 to 7 nematodes in June, September, December and March and the maximum, (50 to 210 nematodes per 100 grams of soil) in August. The highest density of nematodes per gram of root with 98 galls and 53 mature females were observed on August. The root-knot nematode populations were varied from 5 to 300 second juvenile per 100-gram soil. The eighteen plant species were found to be hosts for Meloidogyne incognita in pistachio orchards whereas M. javanica was observed on five species. The results of this study can determine the exact time of root-knot nematode control and the importance of weed management in pistachio orchards.
  Keywords: Biology, Meloidogyne incognita, Pistachio
 • H. Massumi*, F. Mohammadi, Kh Salari, J. Heydarnejad, A. Hosseini Pour Pages 27-40
  Watermelon mosaic virus (WMV) is a member of the genus Potyvirus in the family Potyiviridae. This virus is one of the most common and widespread viruses infecting cucurbits worldwide. In this research, partial biological and molecular characteristics of two WMV strains includingYAZ.WMV.41 and YAZ.WMV.55 collected from cucurbit growing farms in Yazd province were studied. These isolates did not react to polyclonal WMV antiserum in Direct and Indirect ELISA tests. Also, compared to several reported WMV isolates, these isolates induced different symptoms on the test plants. Coat protein (CP) gene (809 bp length) of these isolates was amplified in PCR, cloned and sequenced. Phylogenetic analysis showed that two Iranian and one previously reported WMV isolates (EU667626) are classified in subgroup IIB. Other Iranian isolates from the previous studies were clustered into sub groups I, IIA. Nucleotide sequence comparison indicated that these isolates share minimum and maximum nucleotide sequence identities (92.2 and 99.5 %) with a Spain (Accession no. AJ579518) and an Iranian (GQ421161) isolates, respectively. According to the results of this study, cucurbits are infected by different WMV isolates in Iran.
  Keywords: Cucurbitaceae, Elisa, Polymerase Chain Reaction, Watermelon mosaic virus
 • A. Khodaei*, A. Babai-Ahari, M. Arzanlou Pages 41-54
  Members of Penicillium species contaminate agricultural products during both pre-harvest and post-harvest conditions, which result in crop yield reduction and quality. There is a huge paucity of knowledge on the prevalence of fungal species occurring on grape and raisin in Iran. The present study was aimed to characterize Penicillium species occurring on grapes and raisins in vineyards of East- and West Azarbaijan and Gazvin provinces. During 2011-2013 growing seasons, a total of 63 Penicillium isolates were recovered from berry and raisin samples of the surveyed provinces. The average of total contamination was 23% and the average of contamination in raisins and grapes samples were 1% and 33%, respectively. Determination of morphological properties of Penicillium isolates according to standard protocols were placed Penicillium species on grapes and raisins in studied areas in nine species of Penicillium and Talaromyces. The identity of species was confirmed using Beta-tubulun gene sequence data. The results of this study showed that Penicillium expansum with a frequency of 35% (22 isolates) was the most frequently occurring species Identification of Penicillium species associated with grape and raisin in vineyards of northwest regions of Iran will provide the possibility of adopting pollution control strategies.
  Keywords: Grape, Iran, Penicillium, Raisin, Talaromyces
 • Mr Nematollahi, S. Jalali Pages 55-63
  Aphids are important pests on potato, whose principal damage relates to spreading of viruses. Status of aphid vectors, viral diseases and the relationship between them were studied in an experimental field, in which virus-free tubers were cultivated for two years. Yellow sticky traps were used for trapping the aphids and in the laboratory, cumulative population densities were determined for two groups of green peach aphid (as dominant species) and other aphid species. The relationship between population density of aphids (in two groups of green peach aphid and other aphids), infection percentage of different viruses (PVY, PVS, PVM and PLRV) and the relationship between them were evaluated using the slope of linear regression and correlation coefficient. There was a very significant relationship between population density of green peach aphid and other aphids. The relationship of different viruses, except PLRV, with a population density of green peach aphid and other aphids were also significant. The results showed that in spite of the great importance of green peach aphid in transmitting viruses to seed potato, in Freidan region the viruses could also be transmitted by other aphids. Significant relationship between PVY and aphids could account more spreading of this virus in the seed potato fields in this region.
  Keywords: Vector aphids, Virus, Seed potato, Freidan region
 • M. Maroufpoor*, Y. Vafaee, A. Ebadollahi, E. Badiee Pages 65-76
  Utilization of chemical pesticides has caused several problems such as raising serious concerns for human health and environmental hazards. Essential oils of aromatic plants have been proposed as safe and natural insecticides for control of insect pests. In this study, toxicity of essential oils of dill, celery and wild mint was tested against C. maculatus adults and E. kuehniella and P. interpunctella larvae. Based on chemical analysis by GC-Mass, ()-carvone (48.81%), apiol (22.58%) and limonene (12.61%) in dill. apiol (21.82%), D-limonene (21.21%) and 3-caren (11.80%) in celery and myristicin (13.35%), 3-terpinolenone (13.33%) and 2-isopropylidene cyclohexanone (9.23%) in wild mint essential oils were identified as main components. The essential oils indicated strong fumigant toxicity against all tested insect species. The LC50 values of wild mint, dill and celery essential oils against C. maculatus were 58.958, 67.769 and 94.888 μl/l, respectively. P. interpunctella larvae were more susceptible than E. kuehniella larvae and C. maculatus adults to dill essential oil. The essential oil of wild mint showed more fumigant toxicity than dill and celery essential oils against E. kuehniella larvae. P. interpunctella larvae were also more susceptible than C. maculatus adults to mint essential oil. According to the results of present study, essential oils of dill, celery and mint have good potential to be utilized as natural insecticides in management of C. maculatus, E.kuehniella and P. interpunctella.
  Keywords: Callosobruchus maculatus, chemical composition, Ephestia kuehniella, essential oils, Plodia interpunctella
 • S. Amiri, Z. Sharifi, S. Goljanian, Z. Motesharrei Pages 77-86
  Metarhizium anisopliae, is one of the most famous soil inhabitant entomopathogenic fungi, has a virulence potential on plant pests and animals. The green peach aphid, Myzus persicae, exists in all over of the Iran and causes damages to peach trees, citrus, vegetables and ornamental plants grown in greenhouses. The aim of this study is checking peach aphid mortality by Metarhizium anisopliae. Two strains of Metarhizium anisopliae, namely M1 and A3 available by Department of applied microbiology of Tehran organization of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) were used in this study. Bioassay test against peach tree aphids was done in 18 cm diameter Petri dishes with three gradient suspensions consisted of 1×103, 1 ×105 and 1 ×107 conidia ml−1 and 14: 10 h of dark: light photoperiod in ambient temperature for 9 days. The least amount of LC50 determined for A3 with concentration of 6.5×105 conidia/ml and the best LT50 for A3 with concentration of 1×107 conidia ml−1 was 3.82 days. The least LT50 for M1 with concentration of 1×107 conidia ml−1 was 5.51 days.
  Keywords: Entomopathogen, Bioassay, Fungi, Metarhizium
 • N. Rostami Jeivan, Mj Hejazi*, R. Karimzadeh Pages 87-99
  Colorado potato beetle is one of the most important insect pests of potato plants. Frequently and prolonged use of chemical pesticides for controlling this pest, has caused environmental pollution, pest resistance to pesticides and destruction of natural enemies. Some herbal extracts are more degradable and relatively safer than most of the synthetic insecticides and can be used as suitable alternatives in integrated management of Colorado potato beetle. In this study, the effects of leaf extracts of Juglans regia, Sambucus ebulus, Artemisia annua, Satureja sahendica and Salvia sahendica were studied on 2nd instar larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata in laboratory conditions at 26 ± 2 °C, 55±5% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D). Potato leaves were treated with 0.625, 1.25, 2.5, 5 and 10% concentrations of the plant extracts using leaf- dipping method. Control leaves were dipped in either methanol or distilled water only. Each treatment consisted of 20 up to 24 h old 2nd instar larvae and had three replicates. Mortality of the larvae was recorded 24, 48, 72 and 96 hours after treatment. The results showed that extracts of Juglans regia, Satureja sahendica and Artemisia annua were more toxic to 2nd instar larvae of the Colorado beetle than Salvia sahendica and Sambucus ebulus. Ninety six hours after treatment, 10% concentration of J. regia, S. sahendica and A. annua caused 93.33, 91.67 and 73.33% mortality and 5% concentration of these extracts caused 58.9, 100 and 48.2% mortality in Colorado potato beetle larvae, respectively. As expected, the mortality decreased with decreasing concentrations. According to the high mortality percent, especially in high concentrations, the extracts of these plants, can be used as potential botanicals for integrated management of Colorado potato beetle.
  Keywords: Bioassay, Walnut, Elderberry, Sweet wormwood, Savory, Salvia
 • M. Jafarlou* Pages 101-112
  East Azerbaijan province is one of the major producers of almond and its improved varieties of this priceless species in Iran. Almond trees are attacked by different kinds of pests, such as aphids, during their lifetime. The aphid Hyalopterus amygdali (Blanchard, 1840) is the predominant pest on almond trees in East Azerbaijan province. This pest severely weakens their hosts by eating the phloem sap of leaves and shoots of almond. In this study, antibiosis of five almond cultivars; including Sahand, Shekoofe, Azar, Ferragnes and Ne Plus Ultra; was studied against mealy almond aphid (H. amygdale) in field condition. The estimated variables were the survival rate of nymphal stage, its developmental time, growth index, fecundity and intrinsic rate of population increase (rm) of adult apterous mealy almond aphid. The ANOVA of the data indicated that regarding duration of nymphal developmental time and adult fecundity, there were no significant differences between the cultivars. But, the mean of relevant intrinsic rate of natural increase (rm value) of apterous adult was significantly different between the cultivars (P
  Keywords: Antibiosis, Growth index, Intrinsic rate of natural increase