فهرست مطالب

علوم و فنون زنبور عسل ایران - شماره 14 (1396)
 • شماره 14 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/08
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مجید دارات، غلامحسین طهماسبی *، ابوالفضل زارعی صفحات 2-12
  نقش ویتامین ها در تغذیه زنبور عسل به ویژه در مواقعی که تغذیه کمکی با شکر یا جایگزین گرده مطرح می گردد اهمیت دارد. در این آزمایش اثر تغذیه ویتامین E بر افزایش میزان تخمریزی ملکه، پرورش نوزادان، جمعیت کلنی، افزایش تولید عسل و زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل ایرانی مورد بررسی قرار گرفت، به همین منظور آزمایشی سه مرحله ای در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش کلنی های استفاده شده از نظر جمعیت و ملکه همسن، یکسان سازی شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (تغذیه با شربت شکر) و شربت شکر مکمل سازی شده با سه سطح ویتامین E (20 ، 30 و 40 ppm) بودند. مرحله اول آزمایش در اردیبهشت ماه (زمان وفور گرده) مرحله دوم در مرداد ماه (زمان نقصان گرده) و مرحله سوم در اواخر بهمن (زمان عدم وجود گرده) انجام گرفت. در هر مرحله کلنی ها چهار بار (هر پنج روز یکبار) و هر بار با یک لیتر شربت شکر تغذیه شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان می دهد که بین تیمارها (سطوح مختلف ویتامینE ) از لحاظ میزان تخمریزی و جمعیت تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد (05/0 p<). با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تغذیه کلنی ها با ویتامین E (در سطح 30 ppm در هر لیتر شربت) سبب افزایش میزان تخمریزی، رشد جمعیت و افزایش میزان عسل و زمستان گذرانی شده است.
  کلیدواژگان: زنبور عسل، ویتامین E
 • اسماعیل غفوری *، غلامعلی نهضتی پاقلعه صفحات 13-20
  زنبورهای عسل همانند سایر حیوانات، نیاز به موادغذایی ضروری برای رشد و بقاء دارند. تغذیه زنبور عسل را می توان درسه سطح: تغذیه کلنی، تغذیه زنبورهای بالغ و تغذیه نوزادان بررسی نمود. غذاهای مکمل در زنبور عسل برای تامین احتیاجات غذایی در مواقعی از سال که منابع غذایی طبیعی (شهد و گرده) کافی نبوده یا در دسترس نیست، استفاده می شوند. تغذیه تکمیلی در زنبور عسل معمولا به دو صورت تغذیه با مواد قندی و تغذیه با مواد پروتئینی مورد بحث قرار می گیرد. در مدیریت مناسب کلنی ها باید از وجود ذخایر کافی عسل مطمئن بود و در مواقعی تغذیه مکمل های کربوهیدرات ضروری به نظر می رسد. استفاده از مکمل های پروتئینی در تغذیه تکمیلی زنبور عسل معمولا به دو صورت جانشین گرده و مکمل گرده است.
  کلیدواژگان: زنبورعسل، تغذیه تکمیلی، گرده، تغذیه
 • فایقه اطمینانی، ادیبه اطمینانی صفحات 21-28
  پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی با عامل بیماری Ralstonia solanacearum از مهم ترین و خطرناک ترین بیماری های باکتریایی سیب زمینی است. مبارزه با این باکتری به دلیل دامنه میزبانی گسترده و نیز انتشار وسیع آن در خاک های مناطق مختلف و انتقال آن از طریق آب آبیاری و غده هایی که آلودگی پنهان دارند، مشکل است. این باکتری در اکثر نقاط کشور پراکنده است و موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در مزارع می گردد. هدف از این تحقیق، تعیین فعالیت ضد میکروبی عصاره پروپولیس بر روی سویه باکتریایی Ralstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاهی است. پس از جمع آوری بره موم از مناطق مختلف استان کردستان و تهیه عصاره های الکلی وآبی، حداقل غلظت مهارکنندگیMIC و غلظت کشندگی MBC روی سویه های باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آنالیز آماری، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری DUNCAN استفاده گردید. میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره الکلی (با استفاده از دو حلال اتانول 70 درصد و دی متیل سولفواکسید) به صورت معنی داری بیش از عصاره آبی بره موم بود ((p<0/05. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره الکلی اتانولی، دی متیل سولفوکسید و عصاره آبی بره موم برای باکتری بیماری زای گیاهی Ralstonia solanacearum به ترتیب برای 656/0، 31/1 و 62/2 میلی گرم بر میلی لیتر و هم چنین حداقل غلظت کشندگی (MBC) برای باکتری مذکور به ترتیب 656/0، 31/1 و 25/5 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید. از آن جا که این بیماری با ایجاد پژمردگی و پوسیدگی قهوه ای به عنوان خطری بالقوه ، محصول سیب زمینی کشور را تهدید می کند و مبارزه با آن مشکل است، بنابراین این پژوهش که برای کنترل این بیماری انجام پذیرفت و نشان داد که عصاره الکلی و آبی بره موم قادر به کنترل باکتری مذکور در شرایط آزمایشگاهی است.
  کلیدواژگان: بره موم، سیب زمینی، عصاره آبی، عصاره الکلی
 • مصطفی مرادی صفحات 29-35
  پروانه موم خوار یکی از آفات بسیار مهم کلنی های زنبورعسل بویژه شان های مومی موجود در داخل کندوها یا شان های انبار شده می باشد و زنبورداری نیست که در طول سال مواجه با این آفت نبوده و میزان قابل توجهی از موم هایش را از دست نداده باشد. حشره بالغ آسیبی به موم ها وارد نمی آورد بلکه لاروهای آن با رشد سریعی که دارند از موم به عنوان تنها منبع غذائی خود استفاده کرده و با ایجاد کانال های در داخل شان های مومی آن ها را از استفاده مجدد انداخته و خسارت زیادی به صنعت زنبورداری وارد می آورند. برای کنترل این آفت روش ها و مواد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است که بسیاری از آن ها به مرور زمان منسوخ شده و جای خود را به روش های دیگری داده اند، ولی هیچ زنبورداری نیست که بدون استفاده از روش های استاندارد بتواند بر این آفت فایق آمده و جلو خسارات آن را بگیرد. در این مقاله بعد از نگاهی مختصر به زیست شناسی پروانه موم خوار به تعدادی از روش های مبارزه و کنترل آن اشاره می شود.
 • خدیجه مداحی صفحات 36-45
  زنبورهای عسل مهمترین گرده افشان های محصولات کشاورزی و باغبانی هستند. بیشتر میوه ها، دانه های ریز و سبزیجات، برای تولید اقتصادی محصول به گرده افشانی نیاز دارند. تمام محصولات به گرده افشانی نیاز ندارند. برخی از گیاهان می توانند بدون تلقیح گل، میوه تولید کنند. برخی گل ها خودگشن هستند به این معنی که گرده یک گل به کلاله ی همان گل یا سایر گل های یک واریته گیاهی مشابه منتقل می شود. اگرچه این انتقال می تواند توسط باد یا باران انجام پذیرد، ولی حشرات در گرده افشانی کارآمدتر هستند. سودمندترین حشرات برای گرده افشانی محصولات، زنبورها هستند که مشخص شده که استفاده از آن ها باعث افزایش چند برابری بازده و بهبود کیفیت محصول می شود.
  کلیدواژگان: زنبورعسل، گرده افشانی
|
 • Gholamhoseiin Tahmasebi * Pages 2-12
  Vitamins constitute an important subject in honey bee nutrition and are necessary for brood development. Vitamin E is one of the most essential vitamins for the majority of herbivorous insects such as honey bee, and plays an important role in its life. This experiment was conducted to determine the effects of its various level of vitamin E on population size, honey production and best stability winter in honey bee colonies in 3 step experimental in Animal Science Research Institute of Iran, Karaj Honey Bee fraction were studied. In this experiment after making the uniform colonies in spring for population, brood area and food accumulation. Equalization of colonies for stored honey and stored pollen were repeated in spring. In late April four concentrations of vitamin E in sugar syrup (20, 30 and 40ppm) were given to colonies in a Complete Randomized Design with 4 treatments and 4 replication, Adult population and honey production were evaluated and obtained data have been analyzed by SAS software, PROC ANOVA and were grouped by Duncan’s test.
  Experiment first step on April (abound pollen), second step on July (deficiency pollen) and third step on January (absence pollen) completed.
  In first step for measurement same population during 30 days, feeding of colonies was carried out every 5 days and received one liter of syrup in each time, second step for measurement honey production and third step for same stability winter.
  Obtained results showed a significant difference in honey production (P
  Keywords: honey bee, Vitamin E
 • Esmaeil Ghafouri * Pages 13-20
  Honey bees like other animals needs essential ingredients for growth and survival. Honey bee nutrition can be investigated on three levels, colony nutrition, adult nutrition and larva nutrition. Honey bee were supplemented with foods to meet their nutritional requirements at time of the year when natural food sources (nectar and pollen) is insufficient or unavailable. Supplementary feeding of honey bee is usually discussed in the form of suger and protein. In the proper management of colonies, we should be certain from enough reserves and make supplement them with carbohydrates in the time that is essential. The use of protein supplements in the complementary feeding bees is usually in the form of pollen substitues and pollen supplement.
  Keywords: honey bee, complementary feeding, pollen, nutrition
 • Faeghe Etminani, Adibe Etminani Pages 21-28
  Potato brown rot (the causal agent Ralstonia solanacearum) is one of the important and dangerous bacterial diseases. Due to its wide distribution and broad host range and in soil of different regions through irrigation water or latent infected tubers. It is generally difficult to control the damage of of this bacterium. This disease is widely distributed in most part of Iran and which reduce the quality and quantity of potato. This research was conducted to survey antibacterial activity of propolis on Ralstonia solanacerum. After propolis collection from different parts of Kurdistan province and propolis extraction and water extraction, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) activity for bacterial strains were determined. Data analysis was performed using the SPSS software programme and comparison of means was done with Duncan test at 5% level. Use of alcoholic solvent (96% ethanol and dimethyl sulfoxide) resulted in a greater mean diameter of growth inhibitory zone in comparison to water extract (p
  Keywords: Propolis, Potato, water extract, alcohol extract
 • Mostafa Moradi * Pages 29-35
  Wax moth is one of the very important pests of honeybee colonies especially wax combs in the hives or stored combs. All beekeepers are familiar with this pest and every year they lose large amount of their wax. Adults can not feed but larvae feed of wax and destroy wax combs and exert a great economic loss to beekeepers. Many techniques have been used to control this pest. In this paper, after a brief look at the biology of wax moth, control measures referred to in a number of ways.
 • Khadije Madahi * Pages 36-45