فهرست مطالب

فیض - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 94، مرداد و شهریور 1396)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 94، مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه تاجیک ایجدان، علی کاظمی*، حسین نوروزی صفحات 211-217
  سابقه و هدف
  کاندیدیازیس یک بیماری شایع است که توسط سویه های مختلف کاندیدا ایجاد می گردد. گیاهان دارویی هم چون جینسینگ از دیرباز به منظور درمان انواع بیماری به کار رفته اند. این مطالعه به منظور مقایسه اثر ضد قارچی عصاره الکلی گیاه جینسینگ با ایتراکونازول روی سویه های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزه ای انجام شد.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه مقطعی تعداد 22 سویه کاندیدا آلبیکنس و 8 سویه کاندیدا کروزه ای استفاده شد که از واژن، ادرار و خلط بیماران جدا شده بود. تست حساسیت دارویی به روش میکرودایلوشن (CLSI M27-A) و انتشار روی دیسک توسط داروی ایتراکونازول (gμ10) و عصاره جینسینگ با رقت های 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 میلی گرم بر میلی لیتر انجام شد. سویه های استاندارد کاندیدا آلبیکنسPTCC5027 و کاندیدا کروزه ای PTCC5295 به منظور ارزیابی کنترل کیفی استفاده شدند.
  نتایج
  کمترین و بیشترین میزانMIC (Minimum Inhibitory Concentration) در کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزه ای به ترتیب 0/0625 و 0/5 میکروگرم بر میلی لیتر برای ایتراکونازول به روش میکرودایلوشن بود، درحالی که کمترین میزان MIC و MFC (Minimum Fungicidal Concentration) در مورد عصاره الکلی 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بیشترین قطر هاله برای سویه کاندیدا آلبیکنس در مورد عصاره الکلی، 14 میلی متر و محدوده قطر هاله در مورد ایتراکونازول 32-14 میلی متر بود. اختلاف معنی داری میان عصاره الکلی با رقت های 64 و 128 میلی گرم بر میلی لیتر با دارو در دو روش مذکور مشاهده نشد. (P<0.05)
  نتیجه گیری
  با توجه به میزانMIC و هاله عدم رشد اطراف دیسک، عصاره الکلی جینسینگ با رقت های 64 و 128 میلی گرم بر میلی لیتر دارای اثر ضد قارچی قابل مقایسه با ایتراکونازول می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره جینسینگ، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا کروزه ای، ایتراکونازول
 • زهرا پهلوانی شیخی*، مریم رضوی صفحات 218-223
  سابقه و هدف
  هیوسین- ان- بوتیل بروماید یک داروی آنتی کولینرژیک با عملکرد ضد اسپاسم بسیار قوی روی عضلات صاف رحم و سرویکس در مرحله اول لیبر است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر این دارو بر تسریع زایمان و میزان پارگی سرویکس در زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور روی 105 زن نخست زا در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان(ع) انجام شد. با شروع فاز فعال زایمان 40 میلی گرم هیوسین- ان-بوتیل بروماید یا 2 میلی لیتر نرمال سالین به افراد به صورت داخل وریدی تزریق گردید. طول مدت مرحله اول، دوم و سوم لیبر و میزان پارگی سرویکس در دو گروه با هم مقایسه شدند.
  نتایج
  طول مدت مرحله اول زایمان1/59±181 دقیقه در برابر 5/48±2/208 دقیقه در دو گروه بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (P=0.012). اختلاف معنی داری در طول مدت مرحله دوم و سوم لیبر در دو گروه مشاهده نشد. اگر چه میزان پارگی سرویکس در گروه هیوسین کمتر بود، اما اختلاف آماری معنی داری در دو گروه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  هیوسین-ان-بوتیل بروماید در تسریع مرحله اول لیبر موثر است و هیچ گونه تاثیری بر میزان پارگی های سرویکس و خونریزی پس از زایمان ندارد.
  کلیدواژگان: هیوسین- ان-بوتیل بروماید، تسریع لیبر، مراحل لیبر، خونریزی پس از زایمان
 • فرشته شهیدی، خلیل الله منیخ* صفحات 224-231
  سابقه و هدف
  اگرچه برخی مطالعات خواص زیادی را برای روغن دانه انار گزارش کرده اند، ولی درخصوص تاثیر ترکیبی مصرف آن همراه با تمرینات ورزشی اطلاعاتی کافی وجود ندارد. در مطالعه حاضر اثر مصرف مکمل روغن دانه انار همراه با تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی دوسوکور 14 مرد غیرورزشکار به صورت تصادفی به دو گروه تمرین + مکمل و تمرین + دارونما تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 4 هفته (هر هفته 3 جلسه) برنامه تمرین مقاومتی را اجرا کردند. گروه تجربی روزانه 2 کپسول 400 میلی گرمی روغن دانه انار و گروه کنترل 2 کپسول دارونما دریافت نمودند. غلظت گلوکز، انسولین ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL-C، و HDL-C در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شده و مقاومت به انسولین با فرمول هموستاز(HOMA- IR) محاسبه شد.
  نتایج
  اگرچه میانگین غلظت HDL-C در گروه مکمل+تمرین نسبت به پیش آزمون افزایش معنی دار داشت (0/05
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت 4 هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف روغن دانه انار به جز در میزان غلظت HDL-C، تاثیر معنی داری بر سایرشاخص های لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان غیرورزشکار سالم ندارد.
  کلیدواژگان: روغن دانه انار، تمرینات مقاومتی، نیم روخ لیپیدی، مقاومت انسولسن، مردان غیر ورزشکار
 • زهرا سروش، مریم قانع* صفحات 232-239
  سابقه و هدف
  ایزوله ‏های کلبسیلا پنومونیه مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (Extended-spectrum beta-lactamases; ESBL)، در بیمارستان‏ ها افزایش یافته و نتیجه آن محدودشدن گزینه ‏های درمانی است. هدف از این مطالعه ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی حضور ژن ‏های بتالاکتاماز وسیع الطیف در ایزوله‏ های کلبسیلا پنومونیه جداشده از بیماران بستری در بخش مراقبت‏ های ویژه بود.
  مواد و روش ‏ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی، در مجموع 65 ایزوله کلبسیلا پنومونیه از بخش مراقبت‏ های ویژه بیمارستان‏ های آموزشی تهران جمع آوری شد. شناسایی با استفاده از روش‏ های بیوشیمیایی و حساسیت آنتی بیوتیکی مطابق با توصیه‏ های موسسه استاندارد روش ‏های آزمایشگاهی (CLSI) انجام شد. آنالیز مولکولی ژن‏ های بتالاکتامازهای وسیع الطیف با استفاده از روش مالتی پلکس PCR انجام شد.
  نتایج
  اغلب ایزوله‏ ها نسبت به کوتریموکسازول (3/72 درصد)، جنتامایسین (7/67 درصد) و آمپی سیلین (2/69 درصد) مقاوم بودند و بیشترین حساسیت نسبت به سیپروفلوکساسین (8/50 درصد)، تتراسایکلین (2/49 درصد)، ایمی پنم (3/46 درصد) و سفتریاکسون (1/43 درصد) بود. از بین ژن‏ های تولیدکننده ESBL، blaCTX-M (3/55 درصد) شایع ‏ترین ژن بود و بعد از آن blaTEM (5/41 درصد) و blaSHV (7/10 درصد) بودند. نتایج نشان داد که 5/1 درصد ایزوله ‏ها ژن‏ های blaTEM/ blaSHV و blaSHV/blaCTX-M را به طور هم زمان دارا بودند و 6/21 درصد ایزوله ‏ها ژن‏ های blaTEM/blaCTX-M را داشتند.
  نتیجه ‏گیری: نتایج این مطالعه شیوع بالایی از ایزوله ‏های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو و تولید کننده ESBL را در بیماران بستری در بخش مراقبت ‏های ویژه نشان می‏ دهد که این امر بر سیاست‏ های مناسب برای کنترل عفونت تاکید دارد.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، عوامل ضد میکروبی، بخش مراقبت های ویژه، بتالاکتاماز، مالتی پلکس PCR
 • محمد علی صالحی، مجتبی اکبری، معصومه جهانی کدوسرایی* صفحات 240-246
  سابقه و هدف
  غشای سلولز باکتریایی که از باکتری گلوکونو استوباکتر زایلینوس تولید شده است، یک محصول مفید باکتریایی می باشد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد می تواند به عنوان یک پانسمان ایده آل مورد استفاده قرار بگیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی توانایی این ماده زیستی به منظور رهایش مترونیدازول می باشد؛ درصورت اثبات این توانایی، زمینه تولید پانسمان حاوی این نوع آنتی بیوتیک فراهم می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی ابتدا غشای سلولز باکتریایی توسط گلوکونو استوباکتر زایلینوس سنتز شد. غشای مذکور از مترو نیدازول بارگیری شد و سپس فرآیند رهایش در دو محیط آب مقطر و بافر فسفات سالین مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری غلظت داروی رهایش یافته از روش اسپکتوفتومتری ماوراء بنفش استفاده شد.
  نتایج
  ساختار شیمیایی سلولز باکتریایی توسط آزمون طیف سنجی فروسرخ تایید شد. رهایش مترونیدازول در آب مقطر و بافر فسفات سالین به ترتیب به 27/84 و 71/84 درصد رسید. به دلیل رهایش بیشتر در محیط بافر فسفات سالین، به نظر می رسد بررسی روند رهایش در محیط برون تنی نتایج کامل تری را ارائه می دهد.
  نتیجه گیری
  فیلم سلولز باکتریایی تهیه شده از گلوکونو استوباکتر زایلینوس توانائی رهایش مترونیدازول در محیط برون تنی را دارد.
  کلیدواژگان: پانسمان، رهایش دارو، سلولز باکتریایی، گلوکونواستوباکترزایلینوس، مترونیدازول
 • احمد عبدی*، اسیه عباسی دلویی، ایمان اکبری صفحات 247-255
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی پاسخ شاخص های قندی و آسیب بافت کبدی به یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  چهل سر موش نر نژاد ویستار دیابتی با میانگین سن 12 هفته و وزن10±130 گرم انتخاب شده و به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، عصاره، تمرین و تمرین-عصاره تقسیم شدند. دیابت در اثر تزریق وریدی دوز 60 میلی گرمی استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که در 05/0 مول به ازای هر لیتر بافر سیترات حل شده بود، در موش های صحرایی ایجاد شده و سطح گلوکز بالای 250 میلی گرم به ازای دسی لیتر معیار دیابت در نظر گرفته شد. تجویز عصاره به صورت دهانی به مقدار 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود. برنامه تمرین گروه تجربی شامل شش هفته فعالیت هوازی، پنج جلسه در هفته با 55-50 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بود.
  نتایج
  تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر گلوکز سرم (0/002=P)، (0/001=P) AST، (0/005=P) ALT و (0/033=P) ALP موش های صحرایی نر دیابتی تاثیر معنی داری داشت. با این وجود، تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر انسولین (0/656=P) و مقاومت به انسولین (0/458=P) موش های صحرایی نر دیابتی تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات منظم هوازی و مصرف عصاره دانه گشنیز اثرات مفیدی بر شاخص های آسیب بافت کبدی در دیابت داشته و احتمالا می تواند در پیشگیری و بهبود آسیب بافت کبدی از طریق کاهش سطح برخی از شاخص های آسیب بافت کبدی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، دیابت، عصاره دانه گشنیز، شاخص های قندی، شاخص آسیب بافت کبدی
 • سیروان آتشک*، عادل احمدی زاد صفحات 256-264
  سابقه و هدف
  چاقی و اختلالات مرتبط با آن از دلایل عمده ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی و در نتیجه افزایش میزان مرگ ومیر می باشد. با این حال، نتایج مطالعات بیان گر اثرات مناسب تمرینات ورزشی بر چاقی و عوارض ناشی از آن است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های لیپوکالین-2 (LCN2) و پروتئین متصل به اسید چرب (FABP4) در مردان بزرگسال چاق بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 24 مرد بزرگسال چاق انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین جایگزین شدند. گروه تمرین در یک برنامه تمرین مقاومتی با شدت 80-50 درصد یک تکرار بیشنه به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) شرکت کردند. نمونه های خون وریدی در دو مرحله قبل و پس از پایان تمرینات جمع آوری شد. هم چنین شاخص های ترکیب بدنی در هر دو مرحله اندازه گیری شدند.
  نتایج
  تمرین مقاومتی باعث بهبود شاخص های درصد چربی بدن، محیط کمر و نسبت دور کمر به لگن در گروه تمرین شد (0/05 >P). به علاوه، نتایج نشان داد که غلظت شاخص لیپوکالین-2 در گروه تمرین (0/002 =P) در مقایسه با گروه کنترل (0/799 =P) پس از انجام تمرینات مقاومتی به طور معنی داری کاهش پیدا می کند. هم چنین، کاهش معنی دار در غلظت FABP4بعد از تمرینات در گروه تمرین (0/002 =P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می کند تمرینات به کار رفته با این شدت و طول مدت، موجب بهبود ترکیب بدنی و کاهش عوامل جدید خطرزای بیماری های قلبی-عروقی در مردان چاق می شود. با این وجود، مطالعات بیشتر جهت درک سازوکارهای مولکولی آن ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، چاقی، بیماری قلبی، عروقی، لیپوکالین، 2، پروتئین FABP4
 • سیدعلی سازور، ربابه نوری، رضوان ساعی*، محمد حاتمی صفحات 265-271
  سابقه و هدف
  یکی از فاکتورهای مهم در عود اختلالات روانپزشکی هیجانات ابرازشده است که شامل درگیری عاطفی بیش ازحد و انتقاد و خصومت اعضای خانواده نسبت به عضو بیمار می باشد. از آنجائی که استرس ناشی از این هیجانات باعث فرسودگی و عود در فرد مبتلا به اختلال می گردد، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابرازشده در خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی روی خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی کاشان انجام شد. نمونه ها به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. پرسشنامه هیجان ابرازشده قبل و پس از مداخله توسط مراقبین تکمیل گردید. آموزش روانی خانواده مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد به عنوان مداخله در 10 جلسه آموزش داده شد.
  نتایج
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که سطح هیجان ابرازشده در خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بعد از مداخله به شکل معنی داری کاهش پیدا کرده است. به علاوه، کاهش سطح هیجان ابراز شده در تمامی چهار زیر مقیاس نگرش منفی، تحمل و انتظار، مزاحمت و مداخله گری و پاسخ هیجانی نیز معنی دار بوده است (0/001
  نتیجه گیری
  آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابرازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، پذیرش و تعهد، هیجان ابراز شده، خانواده
 • سید رضا حسینی، محمدعلی بیانی، کامران محمدی، الهه محمدی*، علی بیژنی صفحات 272-279
  سابقه و هدف
  سالخوردگی جمعیت یک پدیده روبه افزایش در جهان می باشد. بیماری های قلبی-عروقی از مهم ترین بیماری های مزمن دوران سالمندی می باشند. هدف این مطالعه بررسی همبستگی شاخص های آنتروپومتری و عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در سالمندان شهر امیرکلا بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی و بخشی از طرح کوهورت با عنوان بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر امیرکلا (Amirkola Health and Ageing Project; AHAP) می باشد. جمع آوری اطلاعات دموگرافیک به وسیله پرسشنامه صورت گرفت. نمونه خون ناشتا از تمامی افراد شرکت کننده جهت سنجش سطح لیپیدهای سرم گرفته شد. فشار خون سیستولی و دیاستولی و شاخص های آنتروپومتری شامل نمایه توده بدن (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) و نسبت دور کمر به قد (WHtR) اندازه گیری شد.
  نتایج
  در این مطالعه 1506 نفر از سالمندان 60 ساله و بالاتر شهر امیرکلا شرکت داشتند. بین BMI و فشار خون سیستولی و دیاستولی، کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) و تری گلیسرید ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت. شاخص WC نیز با فشارخون سیستولی، دیاستولی، HDL-C و تری گلیسرید همبستگی مثبت و معنی دار داشت. همبستگی میان WHR و فشار خون سیستولی و دیاستولی، HDL-C و تری گلیسرید مثبت و معنی دار بود و ارتباط میان این شاخص با کلسترول تام و لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C)، منفی و معنی دار بود. WHtR با تمامی عوامل خطر مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شاخص WHtR همبستگی بیشتری با عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در سالمندان شهر امیرکلا داشت.
  کلیدواژگان: شاخص های آنتروپومتری، بیماری قلبی، عروقی، سالمندان، امیرکلا
 • محمد ملکوتیان، هاجر نوروزی* صفحات 280-285
  سابقه و هدف
  آلودگی میکروبی منابع آب یونیت های دندانپزشکی به دلیل نقشی که در بروز عفونت های خطرناک دارند، مورد توجه قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی کرمان به کوکسی گرم مثبت بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی طی سال 1394 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفته است. به طور تصادفی چهار یونیت از هریک از بخش های اطفال، ارتودنسی، جراحی دهان، فک و صورت و بیماری های دهان ودندان دانشکده دندانپزشکی کرمان انتخاب شدند. نمونه های گرفته شده داخل ظروف دربسته استریل به آزمایشگاه منتقل شد.
  نتایج
  در نمونه های آب شهری هیچ گونه آلودگی به کوکسی گرم مثبت گزارش نشد. در نمونه های مربوط به آب دانشکده، بالاترین میانگین شمارش باکتریایی مربوط به بخش بیماری های دهان و دندان و قسمت لیوان پرکن یونیت به میزان 26/25 و cfu/mL 32/18 و کمترین میانگین شمارش باکتریایی مربوط به بخش جراحی دهان، فک وصورت و قسمت پوار آب و هوای یونیت به میزان 23/25 و cfu/mL 24/43 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی آب یونیت های دندانپزشکی بالا بود. دندانپزشکان باید همواره به حضور تعداد قابل توجهی میکروارگانیسم در منابع آب یونیت ها توجه داشته باشند و برای کم کردن ریسک عفونت کارکنان و بیماران تلاش کنند.
  کلیدواژگان: کلینیک دندانپزشکی، آب یونیت دندانپزشکی، کوکسی گرم مثبت، آلودگی باکتریایی
 • افشین احمدزاده حشمتی، شهاب ایلکا، علیرضا سعید* صفحات 286-291
  سابقه و هدف
  روند دژنراسیون در اثر مرور زمان تمام اندام های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و دیسک های بین مهره ای نیز از این قائده مستثنی نیستند. دژنراسیون دیسک بین مهره ای مهمترین علت دردهای کمر در انسان است، لذا آگاهی از تغییرات بیومکانیک ناشی از آن اهمیت ویژه ای دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تمام بیمارانی که به دلیل کمردرد به کلینیک ستون فقرات بیمارستان باهنر شهر کرمان مراجعه کرده بودند و حداقل یک ماه درمان برای آن ها ناموفق بوده، وارد شدند. جهت تشخیص و درمان، رادیوگرافی های ایستاده ستون فقرات به صورت روبه رو و نیم رخ فلکشن-اکستنشن و نیز ام آرآی درخواست می شد. میزان ترنسلیشن و روتیشن در صفحه ساجیتال و هم چنین ارتفاع قدامی و خلفی دیسک بر حسب گرید های مختلف دژنراسیون ارزیابی می گردید.
  نتایج
  شدت دژنراسیون دیسک با افزایش سن نسبت مسقیم داشت. با پیشرفت دژنراسیون ارتفاع دیسک بین مهره ای در قدام و خلف کاهش پیدا می کرد. با افزایش گرید دژنراسیون میزان جابه جایی و چرخش در صفحه ساجیتال کاهش یافته بود و شدت این کاهش با ارتفاع خلفی دیسک ارتباط مستقم داشت.
  نتیجه گیری
  روند دژنراسیون با افزایش سن تشدید می گردد و با افزایش شدت دژنراسیون در سگمان های حرکتی ستون فقرات فضای دیسک به طور پیش رونده کاهش می یابد؛ به دنبال آن حرکات ترنسلیشنی و روتیشنی ستون فقرات کاهش پیدا می کنند، به طوری که گرید 3 دژنراسیون را می توان معادل فاز رسیدن به ثبات سگمان حرکتی دانست.
  کلیدواژگان: دیسک، رادیوگرافی، جابه جائی، چرخش
|
 • Fatemeh Tajik-Ijdan, Ali Kazemi*, Hossein Nowrozi Pages 211-217
  Background
  Candidiasis is a prevalent disease which is caused by different species of Candida. Herbal drugs (e.g. ginseng) were traditionally administrated for the treatment of different diseases. This study was carried out to compare the effect of alcoholic extract of ginseng with Itraconazole against Candida albicans (C. albicans) and Candida krusei (C. krusei).
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study was crried out on 22 and 8 species of C.albicans and 8 C.krusei, respectively which were isolated from vagina, urine and sputum of the patients. Using the CLSI M27 and disk diffusion methods the susceptibility test was done by Itraconazole (10 µg) and ginseng extract (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 mg.ml-1). The standard species of C. albicans (PTCC 5027) and C. Krusei (PTCC 5295) were used for the quality control purposes.
  Results
  The lowest and highest minimum inhibitory concentration (MIC) for C. albicans and C. Kruzei was 0.0625 and 0.5 μg.ml-1, respectively for Itraconazole using the microdilution method. However, the lowest MIC and minimum fungal concentration (MFC) for alcoholic extract was 64 mg.ml-1 .The highest inhibition zone for C. albicans was 14 and 14-32 mm for alcoholic extract and Foritraconazole, respectively. Using the two methods no significant difference was seen between the alcoholic extract of ginseng (64 and 128 mg.ml-1) and the drug. (P
  Conclusion
  Considering the MICs and disk diffusion results, the ginseng extract (64,128 mg.ml-1) shows considerable antifungal effects compared to Itraconazole.
  Keywords: Ginseng extract, Candida albicans, Candida Krusei, Itraconazole
 • Zahra Pahlavani-Sheikhi*, Maryam Razavi Pages 218-223
  Background
  Hyoscine-N-butylbromide is a potent anticholinergic agent with its prominent spasmolytic action on uterus and cervix smooth-muscle in the first stage of labor. This study aimed to evaluate the effect of Hyoscine-N-butylbromide on the acceleration of labor and rupture of the cervix in primigravida women.
  Materials And Methods
  This double-blind randomized clinical trial was conducted at Ali Ibn-e- Abi Talib hospital of Zahedan on primigravida women (n=105). With the initiation of active phase of labor either Hyoscine-N-butylbromide (40 mg, i.v.) or Saline (2 ml) was administered. Duration of the first, second and third stages of labor and the rate of cervix rupture were compared in two groups.
  Results
  A significant difference was seen for the duration of the first stage of labor (181±59.1 versus 208.2±48.5 min) in two groups (P=0.012).There was no significant difference for the duration of the second and third stages of labor. Although rate of cervix rupture was lower in the Hyoscine group, no significant difference was observed between the two groups.
  Conclusion
  Hyoscine-N-butylbromide is effective in accelerating the first stage of labor and has no effect on the rate of cervix rupture and postpartum hemorrhage.
  Keywords: Hyoscine-N-butylbromide, Labor acceleration, Stages of labor, Postpartum hemorrhage
 • Fereshteh Shahidi, Khalilollah Moonikh* Pages 224-231
  Background
  Although some studies have reported the health-related benefits for the pomegranate seed oil (PSO), there is not enough information on its combined effect with exercise. Therefore, in this study the effect of supplementation with pomegranate seed oil followed by resistance exercise on insulin resistance and lipid profile was considered in non-athletes men.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental double-blind randomized study non-athletic male (n=14) were divided into two groups: Exercise䫪榕黖궊 (n=7) and Exercise 㹖鱹 (n=7). Both groups performed resistance training for 4 weeks (3 sessions per week). The experimental group consumed 2 capsules of pomegranate seed oil (400 mg) and the control group received 2 placebo capsules daily. Glucose, fasting insulin, total cholesterol, triglycerides, LDL-C, HDL-C, were measured at the beginning and end of the study. Insulin resistance was estimated using homeostasis formula (HOMA-IR).
  Results
  While the average concentration of HDL-C in Supplement጗ꭲ⬞ group was significantly increased compared to pre-test, no significant increase was seen compared to Placebo Exercise group (P
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that 4 weeks of resistance training followed by PSO supplementation, except for HDL-C, has no significant effect on the other lipid profiles and insulin resistance in healthy non-athlete men.
  Keywords: Pomegranate seed oil, Resistance training, Lipid profile, Insulin resistance, Non-athletic men
 • Zahra Soroush, Maryam Ghane* Pages 232-239
  Background
  Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) producing isolates of Klebsiella pneumoniae which have been increased in the hospitals were resulting in limitation of therapeutic options. The aims of this study were to evaluate the antibiotic susceptibility pattern and presence of ESBL genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from patients admitted to the intensive care units (ICUs).
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, a total of 65 Klebsiella pneumoniae strains were isolated from ICUs of educational hospitals in Tehran. Identification was performed using biochemical tests and the antimicrobial susceptibility was performed as recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Molecular analysis of the ESBL genes was performed by Multiplex PCR (M-PCR).
  Results
  Most of the isolates were resistant to Cotrimoxazole (72.3%), Gentamicin (67.7%) and Ampicillin (69.2%) and the highest susceptibility was seen for Ciprofloxacin (50.8%) Tetracycline (49.2%), Imipenem (46.3%) and Ceftriaxone (43.1%). Among the ESBL-producing genes, blaCTX-M (55.3 %) was the most prevalent, followed by blaTEM (41.5 %) and blaSHV (10.7 %). The results showed that 1.5 % of the isolates had concurrently blaTEM/ blaSHV and blaSHV/ blaCTX-M genes and 21.6% of isolates the blaTEM/ blaCTX-M genes.
  Conclusion
  These findings reveal the high prevalence of multi drug resistant and ESBL-producing Klebsiella pneumoniae in patients hospitalized in ICUs and emphasize the need for appropriate infection control policies.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Anti-bacterial agents, Intensive care units, Beta-lactamases, Multiplex polymerase chain reaction
 • Mohammad Ali Salehi, Mojtaba Óakbari, Masomeh Jahanikadosarai* Pages 240-246
  Background
  Bacterial cellulose membrane (BCM) produced by Gluconacetobacter xylinus is an advantageous bacterial product and because of its unique properties could be used as an ideal dressing. The aim of this study was to consider the capability of this biomaterial in the release of Metronidazole. In the case of proving this capability, it provides the basis for the production of a dressing containing this type of antibiotic.
  Materials And Methods
  In this study, BCM was initially synthesized by Gluconacetobacter xylinus. The BCM was loaded by Metronidazole. Then the release process was considered in distilled water and buffer phosphate Saline. The ultra violet spectrophotometry was applied for measuring the concentration of the released drug.
  Results
  The chemical structure of bacterial cellulose was confirmed by Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy. The release of Metronidazole in distilled water and phosphate buffered Saline was reached to 84.27% and 84.71%, respectively. Due to higher release in phosphate buffered Saline media, it seems that the trend of release in vitro provides efficient results.
  Conclusion
  Results of this study provides the basis for future research on supplying an ideal dressing from this microbial product.
  Keywords: Dressing, Drug release, Bacterial cellulose, Gluconacetobacter xylinus, Metronidazole
 • Ahmad Abdi*, Asieh Abbassi-Daloii, Iman Akbari Pages 247-255
  Background
  The aim of this study was to investigate the response of glycemic index and liver tissue damage to aerobic training along with coriander seed extract in Streptozotocin-induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  diabetic male Wistar rats (n=40, average age: 12 weeks; weight: 130±10 g) were randomly divided into four groups: Control, Extract, Exercise and Exerciseጛ歩. The diabetes model in rats was induced with a single injection of Streptozotocin-(60 mg/kg) dissolved in citrate buffer (0.05 mole). The high glucose level of 250 mg/dl is defined as the diabetic criterion. The extract was administered orally (150 mg/kg/day). The exercise program was six weeks of aerobic exercise, 5 times a week with 50-55% of maximal oxygen consumption.
  Results
  The application of aerobic training followed by coriander seed extract in diabetic rats had a significant effect on total serum glucose (P=0.002), AST (P=0.001), ALT (P=0.005) and ALP (P=0.033); however, it had no significant effect on insulin level (P=0.656) and insulin-resistance (P=0.458).
  Conclusion
  It seems that the combination of a regular aerobic exercise and coriander seed extract in diabetic rats had beneficial effects on liver tissue damage and possibly can prevent and improve liver tissue damage via the reduction of the of some liver tissue damage markers.
  Keywords: Aerobic training, Diabetes, Coriander seed extract, Glycemic index, liver tissue damage
 • Sirvan Atashak*, Adel Ahmadi-Zad Pages 256-264
  Background
  Obesity and its related disorders are the cause of cardiovascular disease and an increased risk of morbidity and mortality. Nevertheless, the results of studies indicated that exercise training have beneficial health effects on obesity and risk markers of cardiovascular disease. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of 8 weeks of resistance training on lipocalin2 (LCN2) and fatty acid binding protein (FABP) in obese adult males.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, the obese adult men (n=24) were randomly assigned into Control and Exercise groups. Exercise group was participated in a resistance exercise program with 50-80% of one Repeated- Maximum (IRM) intensity for 8 weeks (three times per week). Venous blood samples were collected before and after the exercise. Moreover, body composition indexes were measured at pre- and post-training programme
  Results
  Resistance exercise caused a significant decrease in the body fat percent, waist circumference and waist to hip ratio (WHR) in Exercise group (P
  Conclusion
  The results of the present study suggest that 8 weeks of resistance exercise improve body composition and decrease the new cardiovascular biomarkers in obese men. However, further research is necessary to understand the molecular mechanisms involved.
  Keywords: Resistance training, Obesity, Cardiovascular diseases, Lipocalin-2, FABP4 protein
 • Seyyed Ali Sazvar, Robabeh Nouri, Rezvan Saei*, Mohammad Hatami Pages 265-271
  Background
  Expressed emotion is one of the key factors resulting in relapse of psychiatric disorders. Expressed emotion is a critical, hostile and emotionally over-involved attitude that relatives have toward a family member with such disorder. Since stress from the expressed emotion leads to relapse in person with a disorder, the present study aimed to investigate the effect of mental training based on the acceptance and commitment on the regulation of expressed emotion in families of patients with bipolar disorder.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was carried out on families of patients with bipolar disorder referring to Kargarnejad hospital (Kashan, Iran). The purposive sampling method was used to select the participants. As an intervention acceptance and commitment-based psychoeducation of the families was held in 10 sessions. Expressed emotion questionnaire was completed by relatives pre- and post-intervention.
  Results
  The results showed that the level of expressed emotion reduced after the intervention in families of patients with bipolar disorder (P
  Conclusion
  Family psychoeducation based on the acceptance and commitment can be effective in the regulation of expressed emotion in families of patients suffering from bipolar disorder.
  Keywords: Bipolar disorder, Acceptance, commitment, Expressed emotion, Family
 • Seyed Reza Hosseini, Dr Mohammad Ali Bayani, Kamran Mohammadi, Elahe Mohammadi*, Ali Bijani Pages 272-279
  Background
  The ageing of population is an increasing phenomenon worldwide. Cardiovascular diseases are one of the most important chronic disease in ageing. The aim of this study was to investigate the correlation between the anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola (Mazandaran, Iran).
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was a part of the Amirkola Health and Ageing Cohort Project (AHAP). Demographic information was collected using a standard questionnaire. Fasting blood samples were collected from all participants to measure the serum level of lipids. Measurement of systolic and diastolic blood pressure and anthropometric indexes [e.g. body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist to hip ratio (WHR) and waist to height ratio (WHR)] were done for all participants.
  Results
  One thousand five hundred and six elderly people of Amirkola (age> 60 years) were participated in this study. There was a positive and significant correlation between the BMI and systolic and diastolic blood pressures, total cholesterol (TC), high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) and triglyceride. The WC had a positive and significant correlation with systolic and diastolic blood pressures, HDL-C and triglyceride. The correlation between WHR and systolic and diastolic blood pressures, HDL-C and triglyceride was positive and significant; however the correlation between the anthropometric indexes and TC and low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) was negative and significant. The WHR had a significant positive correlation with all studied risk factors.
  Conclusion
  According to the findings of present study, WHR index had stronger correlation with risk factors for cardiovascular disease in the elderly.
  Keywords: Anthropometric indexes, Cardiovascular disease, Elderly, Amirkola
 • Mohammad Malakootian, Hajar Nowroozi* Pages 280-285
  Background
  Because of its role in the incidence of serious microbial infections, the contamination of dental unit water lines is concerned. The aim of this study was to evaluate the bacterial contamination of dental unit water lines to gram-positive cocci at Kerman.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out in Environmental Health Engineering Research Center of Kerman University of Medical Sciences (KUMS) during 2015. Randomly 4 units among each of the departments of Dental School of KUMS (Pediatrics, Orthodontics, Oral surgery, Maxillofacial and Oral medicine) were selected. Samples were transported to the laboratory in sterile containers.
  Results
  No contamination to gram-positive cocci in drinking water samples were reported. Among the water samples taken from Dental School the highest bacterial count was for the Oral medicine department (the cup filler unit 26/25 cfu/mL and 32/18 cfu/mL and the lowest bacterial count was for Oral surgery, Maxillofacial departments [parts exposed to the weather unit 23/25 (cfu/mL) and 24/43 (cfu/mL)].
  Conclusion
  The prevalence of gram positive cocci in dental units of the departments was high. The dentists should care to the presence of microorganisms and take preventive measures to reduce the risk of infection among the department staff and patients.
  Keywords: Dental clinics, Dental unit water line, Gram positive cocci, Bacterial contamination
 • Afshin Ahmadzadeh-Heshmati, Shahab Ilka, Alireza Saied* Pages 286-291
  Background
  With the progression of aging process, the degenerative process affect all organs throughout the body, including the intervertebral discs. The degeneration of intervertebral discs is the most important etiology for the back pain in human. Hence, having the knowledge of alterations in biomechanics of this structure due to the degeneration is of special importance.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study all patients referred to the Spinal Cord Clinic of Bahonar hospital (Kerman, Iran) because of their back pain were participated. The upright anteroposterior and lateral flexion-extension radiographs and MRI of the spine have been ordered for the diagnosis and treatment of the patients with back pain. The sagital translation and rotation and also anterior and posterior disc height in different grades of degenerations was analyzed.
  Results
  The severity of the intervertebral disc degeneration has direct relation to aging. Anterior and posterior disc height was decreased with the progression of the degeneration. Translation and rotation in the sagital plane were decreased along with the progression of the grade of the degeneration and in direct relation to the posterior disc height.
  Conclusion
  The degeneration trend is progressing with the advancement of aging and the disc space is decreasing along with the severity of degeneration, followed by a reduction in the translational and rotational movements of the spinal segments, so the grade 3 degeneration has been assumed to be equivalent to the stabilization phase of the motion segment.
  Keywords: Disc, Radiography, Translation, Rotation