فهرست مطالب

پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی - پیاپی 20 (زمستان 1395)
 • پیاپی 20 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علمی پژوهشی
 • ولی الله رسولی صفحات 1-10
  این تحقیق به منظور بررسی اثر سیستم های مختلف تاک داری بر عملکرد و میزان شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید طی سال های 1394 و 1395 در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. در این تحقیق هشت روش مختلف تاکداری شامل پاچراغی، جنیوا، سنتی خزنده، کوردون کوتاه، گیو، کوردون دیواری، کوردون زمینی و سیستم وای(Y) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و 6 بوته در هر کرت مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی چون عملکرد، درصد سفیدک سطحی، درصد خسارت کرم خوشه خوار، ضایعات کشمش و درصد خسارت گنجشک اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار Gen Stat Ver.12 تجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین ها براساس آزمون دانکن انجام گردید. نتایج نشان داد سیستم های مختلف تربیت تاک بر عملکرد، میزان ضایعات کشمش، میزان خسارت سفیدک و خسارت گنجشک اثر معنی دار داشت. در تحقیق حاضر رقم سفید بی دانه در منطقه تاکستان با سیستم تربیت گیو حداقل آلودگی به آفت خوشه خوار و بیماری سفیدک سطحی را داشت.
  کلیدواژگان: سیستم ایستاده، کوردون، انگور بیدانه سفید، کمیت و کیفیت انگور
 • مجید گلمحمدی، علی اصغر زینانلو، ولی الله رسولی صفحات 11-19
  یکی از چالش های توسعه کشت زیتون در کشور، وجود ریسک سرمای زمستانه در مناطق مناطق زیتونکاری های جدید می باشد، لذا شناسایی و معرفی ارقام متحمل به سرما از نیازهای اساسی توسعه کشت زیتون در کشور می باشد. خوشبختانه وجود درختان زیتون با قدمت و تنوع زیاد ولی بصورت پراکنده در باغ های قدیمی پتانسیل بسیار مطلوبی برای دست یابی به برخی از اهداف اصلاح زیتون محسوب میگردد. ولی متاسفانه به علت عدم مطالعه آنها، امکان استفاده ژنوتیپ هایی که دارای خصوصیات منحصر بفرد ازجمله تحمل به تنشهای محیطی می باشند، در برنامه های توسعه باغ های زیتون کشور میسر نگردیده است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی، ارزیابی و معرفی ژنوتیپ های زیتون متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین طی سال های 1387-1386 به اجرا درآمد. در این تحقیق، پس از مراجعه به باغ های مختلف منطقه طارم سفلی و شناسایی کلونهای رقم زرد که خصوصیات متمایز و منحصر به فردی نسبت به تحمل به سرمای زمستانه نسبت به رقم زرد شااخص شناخته شده منطقه داشتند، اقدام گردید. سرمای بی سابقه در زمستان سال 1386 منجر به آسیب شدید به باغات زیتون بسیاری از مناطق کشور بویژه به باغات جدیدالاحداث مناطقی که سابقه زیتون کاری در این مناطق وجود نداشت گردید. با این حال مطالعه نسبت به شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ هایی که میزان خسارت وارد شده به جوانه ها ، سرشاخه های یکساله ، گل آذین ها و در نهایت میوه تشکیل شده کمتر از سایر درختان بود اقدام گردید . نتایج تجزیه آماری نشان داد که بطور کلی درختان زیتون به سرماهای شدید زمستانه مقاومت چندانی ندارند اما در میان درختان زیتون، ژنوتیپ هایی را می توان یافت که مقاومت نسبی به سرمای زمستانه دارند. در پایان تحقیق تعداد چهار ژنوتیپ G2 ، G3 ، G8 و G9که دارای تحمل بیشتری به سرمای زمستانه بودن شناسایی و جهت تحقیقات تکمیلی معرفی گردیدند.
  کلیدواژگان: شناسایی، ژنوتیپ، زیتون، تحمل به سرما، استان قزوین
 • علمی ترویجی
 • بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان
  حسن عبدی، جواد حسن پور، منوچهر طاهری مازندرانی صفحات 20-34
  در این بررسی دو لاین امیدبخش و متحمل به تنش خشکی گندم M-90-1 با شجره نامه (THELIN#2//ATTILA*2/PASTOR/3/PRL/2*PASTOR و منشا 41thIBWSN (08-09)) و لاین WS-90-18، شجره نامه (CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA/3/PASTOR و منشا 16thSAWYT (08-09)) به همراه شاهد سیروان (رقم جدید متحمل به تنش خشکی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. این طرح در شهرستان ورامین در دو مکان یکی با شرایط آبیاری مطلوب و دیگری در شرایط اعمال تنش خشکی انتهای فصل رشد اجرا گردید. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی قطع آبیاری در زمان 50% گلدهی، بیشترین میانگین عملکرد دانه برای لاین WS-90-18 به ترتیب با 6930 و 5590 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. این لاین در هر دو شرایط آبیاری از میانگین شاخص برداشت و وزن هزار دانه بالایی نیز برخوردار بود. میانگین ارتفاع بوته لاین مذکور در هر دو محیط معادل 100 سانتی متر بود. براین اساس این لاین می تواند با توجه به برتری آن در مقایسه با رقم جدید و متحمل به تنش خشکی سیروان، جهت کشت در شرایط زارعین جنوب و جنوب استان تهران بویژه در اراضی مواجه با شرایط کم آبی انتهای فصل رشد، معرفی گردد و قابلیت توسعه و تکثیر در منطقه و توصیه به کشاورزان را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: گندم، تنش خشکی، لاین امید بخش، منطقه معتدل، تحقیقی، ترویجی
 • علمی پژوهشی
 • بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تاکید بر پرورش ارگانیک
  صدیقه بلوکی، صدیقه پرون، محمد بلوکی صفحات 35-52
  به دلیل ارزان تر بودن گوشت مرغ و نیز به دلیل افزایش بیماری های قلبی و عروقی، مصرف آن در حال افزایش و صنعت مرغداری به سرعت رشد یافته است. بدلیل کمتر شناخته بودن مرغ سبز و مزایای آن در میان خانواده ها و همچنین قیمت بالاتر آن نسبت به مرغ های معمولی باعث شده تا این محصول سبز آن چنان که باید در سبد خانوارها جای نگیرد. همچنین موانع تولید در صنعت مرغداری بویژه تولیدکنندگان مرغ سبز زیاد است .پرورش ارگانیک این محصول نه تنها برای سلامت جامعه حائز اهمیت است بلکه با رشد بیشتر این صنعت، قدرت رقابت با سایر تولیدکننده های این محصول در جهان نیز داشته و منبع ارزآوری برای کشور می باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی وضعیت پرورش دهندگان این محصول در استان هرمزگان پرداخته شد. سپس نقاط قوت و ضعف با عنوان عوامل داخلی، فرصتها و تهدیدها به صورت عوامل خارجی پرورش دهنده ها مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به صورت تکمیل پرسشنامه بوسیله مرغداران استان هرمزگان جمع آوری شد. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در تحلیل داخلی هفت نقطه قوت که مهمترین آن کاهش هزینه تامین مواد اولیه و نهاده ها و هفت نقطه ضعف که کاهش رشد سود پرورش مرغ پراهمیت ترین بود. همچنین در تحلیل خارجی ده فرصت از جمله نظارت کارشناسان بر روی سالنهای پرورش مرغ و نه تهدید مانند وجود مقررات دست و پا گیر اداری در امر اعطای تسهیلات دراولویت بودند. با توجه به نتایج، حمایت دولت از پرورش دهندگان با دادن یارانه، وام بلاعوض، تعیین سهمیه نهاده ها، اجرای طرح های آموزشی و غیره در جهت گسترش فعالیت پرورش مرغ ارگانیک را پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مرغداران، پرورش ارگانیک، تحلیل SWOT، هرمزگان
 • داود صادق زاده اهری، احد طایری صفحات 53-61
  سنتی بودن کشت و کار عدس دیم یعنی بدون استفاده از ماشین آلات را می توان از جمله موارد موثر در کم بودن عدس دیم در واحد سطح ذکر نمود. به منظور مقایسه روش های مختلف کشت عدس رقم بیله سوار در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در بهار و تابستان سال 1394 در شرایط دیم انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه روش مختلف کشت(استفاده از خطی کار غلات، گاوآهن مرکب و گاوآهن برگرداندار) بود. نتایج نشان داد که در بین روش های مختلف کاشت عدس از نظر ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، وزن زیست توده، عملکرد دانه و شاخص برداشت تفاوت های معنی داری وجود داشت. بیشترین ارتفاع بوته(75/20 سانتی متر)، فاصله اولین غلاف از سطح خاک(6/11 سانتی متر)، وزن زیست توده(53/2 تن در هکتار)، عملکرد دانه(975 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت(6/38%) با روش کشت استفاده از خطی کار غلات حاصل شد. در جمع بندی نتایج می توان اظهار داشت که کشت عدس دیم با استفاده از خطی کار غلات در منطقه ورزقان موجب افزایش عملکرد گردیده و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: صفات زراعی، عملکرد دانه، کشت سنتی، کشت مکانیزه
|
 • Valiollah Rasoli Pages 1-10
  The subject of this study was to evaluate of some grapevine training systems on yield quality in Vitis vinifera Var. Sefid Bidaneh in Grape Research Station of Takestan from 2015 to 2016. Experimental treatments were 8 grapevine training systems such as Guyot, Low cordon, High cordon, Geneva, Head training, Simple cordon, Traditional training system and Wye (Y) which were evaluated in 3 replications and 6 plants in each plot in randomized completely block design (RCBD). Recorded characters were yield (kg/plant), powdery mildew (%), Lobesia botrana damage (%), raisin waste (kg) and sparrows’ damage (%). Data were analyzed with Gen Stat Ver.12 statistical software and means were compared with Duncan's multiple range test for determining the best training system in Takestan region. The results showed that different systems of vine training had significant effect on yield, the amount of raisin waste, the mildew and sparrows’ damages. In the present study, Guyot system had the least amount of pests and diseases for grapevine Sefid Bidaneh in the Takestan area.
  Keywords: training systems, qualitative, quantitative yield, Sefid Bidaneh
 • Majid Golmohammadi, Ali Asghar Zeynanloo, Valiollah Rasoli Pages 11-19
  One of the challenges of olive cultivation in Iran, there is the risk of cold in new olive cultivation areas, the basic development needs identified cold tolerant cultivars of olive cultivation in the country. Old olive trees and great variety, but there sporadically in old gardens, this trees are very good potential for achieving some of the goals of reform is one olive. Unfortunately, the use of this genotype with unique properties, including tolerance to environmental stresses, due to the lack identify them, to develop gardens does not exist. This study aims to identify, evaluate and olive cold tolerant genotypes in Tarom Sofla, Qazvin carried out during the years 2007-2008. During this study, after visiting various gardens Tarom Sofla several clones CV Zard with distinct characteristics and unique varieties tolerant to cold conditions identified. In this research to identify and evaluate genotypes that amount of damage to buds, twigs winter annual, flowering and fruit set in the end was lower than the other trees were measured. Statistical analysis showed that severe winter frost olive trees generally have little resistance, but among olive trees, genotypes can be found that are partially resistant to the cold winter. In the end, four genotypes G2, G3, G8 and G9 are more tolerant to cold conditions and the identification of complementary research directions were introduced.
  Keywords: identify, Genotype, olives, Cold tolerance, Qazvin province
 • Evaluate and compare the performance of WS-90-18 and M-90-16 of wheat promising lines with new varieties Sirvan control
  Hassan Abdi, Javad Hassan Poor, Manoochehr Taheri Mazandarani Pages 20-34
  The two drought tolerant wheat promising lines and M-90-16 with pedigree (THELIN # 2 // ATTILA * 2 / PASTOR / 3 / PRL / 2 * PASTOR and origin 41thIBWSN (08-09)) and online WS-90-18, pedigree (CROC_1 / AE.SQUARROSA (224) // OPATA / 3 / PASTOR and origin 16thSAWYT (08-09)) and control Sirvan (new varieties of drought tolerant) were evaluated. The project in the city of Varamin in two places at one another with optimum irrigation and drought stress conditions was conducted at the end of the growing season. The results showed that in both optimum irrigation and water stress irrigation at 50% flowering, the highest grain yield for 6930 and 5590 respectively Line WS-90-18 kg per ha. This line in both irrigation of harvest index and grain weight was high. Line the average plant height of 100 cm in both environment. for cultivation in the south and southeast of Tehran, especially in the lands of farmers facing drought conditions at the end of the growing season, Introduction an As such, these lines can be given to reviewing it in new varieties and drought tolerant Sirvan, development capability and proliferation in the region and advised the farmers to have.
  Keywords: wheat, drought, lines, temperate zone, Promote Research
 • Evaluate of Poultry breeders in Hormozgan province with an emphasis on organic farming
  Sedighe Paroon, Sedighe Boloki, Mohammd Boloki Pages 35-52
  Statistics show that the transition from red meat to white meat demand at the global level. In Iran, because of its cheaper source of protein and cardiovascular disease due to increased consumption is increasing, so that the poultry industry has grown rapidly. While most people tend to try eating healthy food in their food basket amount. So organic farming it is important not only for public health but also to the further growth of the industry, competition from other manufacturers of this product in the world and to exchange technology supplier for the country. It is in this research, we decided to use SWOT analysis to check the status of farmers in Hormozgan province to pay for this product. The study also examined internal factors, including strengths and weaknesses, and external factors such as opportunities and threats. Data required for completing the questionnaires were collected by farmers in Hormozgan province. According to the information gathered during the internal analysis with 7 strong points and weak points was 7. External analysis also examined 10 opportunities and 9 threats. Finally, ways to improve the situation of this group of breeders provided. The main focus of research for health, organic product, is the type of farming.
  Keywords: Poultry breeders, organic farming, analysis SWOT, Hormozgan
 • Ahad Tayeri, Davood Sadegh Zadeh Ahari Pages 53-61
  Traditional cropping without using from machinary facilities is one of the major factors reducing lentil yield under dryland conditions. In order to study the effect of Bilehsevar lentil cultivar different sowing methods at Varzeghan region in east Azarbaijan province an experiment was conducted based on randomized complete blocks design with four replications during spring and summer 2015. Experimental treatments were three planting methods (planting of seeds with cereal drill, broad costing seeds by hand and covering them by stubble cultivator and broad costing seeds by hand and covering them with mould board plow). Results showed that there were differences among the experimental treatments in cases of plant height, the height of first pod from soil level, biological yield, seed yield and harvest index. The highest plant height (20.75cm), the first pod height from soil level (11.6 cm), biological yield (2.53 t/ha), seed yield (0.975 t/ha) and harvest index (38.6%) belonged to planting seeds with drill. In conclusion and based on the resultsof this study, using drill planting for lentil in Varzeghan region due to increasing of the yield and recommended.
  Keywords: Agronomic traits, Mechanized planting, seed yield, Traditional planting