فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 22 (تابستان 1396)
 • پیاپی 22 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فروغ حیرانی، حمیدرضا وکیلی فرد*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 1-12
  هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر حرفه ای گرایی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان می باشد. به منظور جمع آوری داده ها و مبانی نظری تحقیق، به ترتیب از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود و ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه های استاندارد و فیش برداری است. جامعه آماری این تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای شاغل در این حرفه 550 نفر بوده که این اطلاعات از سایت سازمان حسابرسی استخراج شده است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است. به منظور بررسی نقش میانجی قضاوت حرفه ای حسابرسان از آزمون سبل استفاده شده است. نتایج نشان داد که حرفه ای گرایی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت تاثیر گذار است اما حرفه ای گرایی تاثیری بر حل تعارض بین حسابرس و مدیریت ندارد و قضاوت حرفه ای نقش میانجی در تاثیر گذاری حرفه ای گرایی بر تعارض بین حسابرس و مدیریت ایفا نمی کند.
  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، تعارض بین حسابرس و مدیریت، قضاوت حرفه ای
 • یحیی حساس یگانه، روح الله صدیقی، فاطمه حسن زاده * صفحات 13-24
  نقش اساسی حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران است. انتظار بر این است که کنترل اثربخش از طریق این دو سازوکار حاکمیت شرکتی دارای ارتباطی قابل ملاحظه با کاهش سطوح مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی در شرکت هایی که تجدید ارائه داشته اند است. برای کیفیت حسابرسی از معیار رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران، برای مدیریت سود از مدل دچو [i](1995) و برای مدیریت جریانات نقدی از مدل روی چادوری[ii](2006) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1393 است. با توجه به محدودیت های تعیین شده، نمونه پژوهش شامل 807 سال- شرکت می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند تجدید ارائه اقلام تعهدی(مدیریت سود) کمتری دارند اما شواهدی مبنی بر رابطه کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه اقلام نقدی یافت نشد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی رابطه معنا داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، مدیریت سود، مدیریت جریانات نقدی، بورس اوراق بهادار تهران
 • زهره حاجیها*، منصوره بیگی صفحات 25-36
  یکی از موضوعات رو به افزایش در حسابداری مدیریت، بحث در باب رفتارهای هزینه می باشد. رفتار هزینه به تغییر رفتار هزینه با توجه به تغییر در محرک هزینه می پردازد. آگاهی از رفتار هزینه با توجه به تغییرات در سطح فعالیت و یا سطح فروش، از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیریت در برنامه ریزی و بودجه، مدل قیمت گذاری محصول، تعیین نقطه سر به سر و سایر تصمیمات هستند. در این مطالعه تلاش شد تا تاثیر نوع موسسه حسابرسی با توجه به متغیرهای مالکیت عمده و سطح بازار بر چسبندگی هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، از داده های 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1393، مدل داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که (1) شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی)، حسابرسی می شوند، در قیاس با شرکت هایی که توسط سایر موسسات حسابرسی، حسابرسی می گردند، چسبندگی هزینه کمتری دارند؛ (2) مالکیت عمده به عنوان یکی از مهمترین انواع سازوکارهای حاکمیت شرکتی، دارای تاثیری معنادار بر چسبندگی هزینه ها و همچنین ارتباط اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزینه ها نبوده است. به عبارتی، کاهش مالکیت عمده، ارتباط معکوس بین اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزینه ها را افزایش نمی دهد؛ و (3) کاهش سطح بازار، ارتباط معکوس بین اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزینه ها را افزایش نمی دهد. این نتیجه نشان داد که افزایش سهم بازار یک شرکت در صنعت خاص خود، نمی تواند به عنوان یک سازوکار نظارتی موثر، نقش آفرینی نماید و سطح بازار شرکت، نوعی از ابزارهای نظارتی نخواهد بود.
  کلیدواژگان: نوع حسابرس مستقل، ساختار مالکیت، سطح بازار، اندازه موسسه حسابرسی
 • محمد نمازی، علی اصغر دهقانی سعدی *، سمانه قوهستانی صفحات 37-52
  ویژگی های شخصیتی مدیران موجب شده است در جهت پیشبرد اهداف سازمان، مدیران استراتژی هایی را برگزینند تا به زعم خود عملکرد سازمان را بهبود بخشند، اما هنگامی که آنان، احساسات شخصی و هنجارهای اخلاقی خود را در تصمیم های تجاری درگیر می سازند، منطقی بودن آنان مورد تردید قرار خواهد گرفت. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربی تاثیر خودشیفتگی مدیران (به عنوان یکی از سویه های رفتاری) بر نگرش در انتخاب استراتژی تجاری 54 شرکت (648 سال-شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1382-1393 است. از این رو، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری شامل تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون توکی، آزمون مقایسه زوجی (LSD) و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آماری آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که در بین گروه های دارای استراتژی تجاری مختلف (استراتژی تدافعی، تحلیل گرایانه و تهاجمی)، خودشیفتگی مدیران اختلاف معناداری با یکدیگر دارند که در این راستا، بیشترین تاثیر خودشیفتگی مدیران روی استراتژی تدافعی و کمترین تاثیر آن روی استرتژی تحلیل گرایانه است. افزون براین، مشاهده شد که خودشیفتگی مدیران استراتژی تدافعی را در گروه اول، تحلیل گرایانه در گروه دوم و تهاجمی را در گروه سوم طبقه بندی می کند. از این رو، خودشیفتگی با هر سه نوع استراتژی رابطه معناداری دارد که این رابطه در مورد استراتژی های تدافعی وتحلیل گرایانه منفی و در مورد استراتژی تهاجمی مثبت و معنادار است. در نتیجه، با افزایش خودشیفتگی در بین مدیران، انتظار بر این است که تمایل آنان به انتخاب استراتژی های تهاجمی و جسورانه افزایش یابد.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی مدیران، استراتژی تدافعی، استراتژی تحلیل گرایانه، استراتژی تهاجمی، مالی رفتاری
 • آرامه سلیمان خان، زهرا پورزمانی * صفحات 53-62
  در بازارهای سرمایه فاکتورهای مختلفی از طرف سرمایه گذاران برای ارزشیابی ارزش بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از فاکتورهایی که به عنوان معیار ارزش آفرین در بازارهای پویا مورد توجه قرار گرفته، رقابت در بازار محصول می باشد. منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1393- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی نیز صادق است.
  کلیدواژگان: ریسک رقابت در بازار محصول، سطح انباشت وجه نقد، محدودیت تامین مالی
 • خسرو فغانی ماکرانی، آناهیتا زندی * صفحات 63-74
  این پژوهش با هدف بررسی عکس العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1393 می باشد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی می باشد که به کمک نرم افزارهای اکسل 2007 و Eviews 7 انجام پذیرفت. نتایج فرضیه های تحقیق بیان می کندکه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و حجم معاملات ،روزهای معاملات ،بازدهی سهام، ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم وجود دارد، بین واکنش بازار و نگهداشت وجه نقد مازاد هم رابطه مستقیم وجود دارد. در نهایت یافته های تحقیق نشان داد که شرکت هایی که وجه نقد زیاد در خود نگهداری می کنند باعث افزایش ریسک سیستماتیک می شود .
  کلیدواژگان: واکنش بازار، نگهداشت وجه نقد، افزایش سرمایه، نرخ بازده سهام
 • رضوان شعبان*، بهمن بنی مهد، رمضانعلی رویایی صفحات 75-86
  مطالعه حاضر رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم با استقلال را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. محافظه کاری اجتماعی به معنی پایبندی افراد به سنت ها و ارزش های اجتماعی است. در حالیکه ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف را مجاز میداند، حتی اگر با آرمانهای همان هدف در تناقض باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. فرضیه تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون لاجستیک ترتیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 237 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هرچه سطح ماکیاولیسم در میان حسابرسان افزایش یابد، تمایل به رعایت استقلال در آنها کاهش می یابد. به بیان دیگر رابطه ای منفی و معکوس میان ماکیاولیسم و درک حسابرسان درباره استقلال وجود دارد. اما محافظه کاری اجتماعی رابطه ای مثبت و مستقیم با رعایت استقلال توسط حسابرسان دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، ماکیاولیسم، محافظه کاری اجتماعی و استقلال حسابرس
 • منصور گرکز *، بهرام بیگلری صفحات 87-102
  این پژوهش به بررسی رابطه روش های استفاده از بودجه بر انگیزش و اثر بخشی در سطوح مختلف تیم ها می پردازد. تکیه ما بر تحقیقات قبلی جهت آزمون رابطه مستقیم بودجه تشخیصی و بودجه تعاملی بر اثر بخشی تیم و اندازه گیری غیر مستقیم اثر جمعی ادراک شده بر این روابط می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه در غالب پژوهش زمینه یابی در شرکت های پتروشیمی ایرانی بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی در حوزه معادلات ساختاری صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل نتایج، نشانگر تاثیر مستقیم و معنا دار استفاده تعاملی از بودجه بر اثر بخشی تیم می باشد. همچنین این رابطه توسط متغیر اثر جمعی ادراک شده به صورت ضمنی تعدیل می شود. در مورد تاثیر بودجه تشخیصی بر اثر بخشی تیم، وجود رابطه معنی دار که عامل اثر بخشی، خلاقیت و نوآوری باشد یافت نشد.
  کلیدواژگان: استفاده تعاملی از بودجه، استفاده تشخیصی از بودجه، اثر جمعی ادراک شده، اثر بخشی تیم
 • علی نجفی مقدم * صفحات 103-110
  با توجه به حجم روز افزون مطالبات معوق بانکی در ایران و اینکه حجم بالای این مطالبات به نوعی باعث قفل شدن نقدینگی بانکها و لذا رجوع بانکها به استقراض از بانک مرکزی شده است که این خود منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی (تا سقف 28 درصد) و نیز افزایش نرخ اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی (تا سقف 34 درصد) گردیده لذا در این تحقیق بران شدیم تا اثر این مطالبات را برعملکرد بانکها بسنجیم بر این منظور با بررسی 11 بانک (ملت، تجارت، صادرات، پست بانک، سینا، اقتصاد نوین، کارآفرین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، و مهر اقتصاد ) در یک بازه زمانی 8 ساله (1385 تا 1392) و در یک مدل آماری پنل دیتا به این نتیجه رسیدیم که مطالبات سررسید گذشته رابطه منفی و معنی دار با سود آوری بانک دارد بنابر این کاهش مطالبات سررسید گذشته و به نوعی آسیب شناسی معوقات بانکی می تواند منجر به افزایش کارایی در بانکها شود.
  کلیدواژگان: مطالبات معوق، سود آوری، بازدهی دارائیها
|
 • Forough Heyrani, Hamidreza Vakilifard *, Fereyduon Rahnamay Roudposhti Pages 1-12
  The main purpose of this paper is to examine the impact of professionalism on the auditor's professional judgment.. In the present paper, in order to collect the data and the theoretical foundations of the research, the field and library methods are respectively used and the tools used in the present study are standard questionnaires and note taking. The statistical population of the research is professional auditors and accountants who are active in this field are 550 people. This information are acuired from auditing organization Website among whom the desired sample is determined and selected using respectively the Cochran’s formula and random sampling method. In the research, the approval of the relationships between variables and factors is carried out through confirmatory factor analysis and PLS modeling technique using PLS2 SMART software. In addition, using the Sobel test, the assumption of the mediator role of the professional judgment variable has been examined. The results indicated that auditors’ professionalism is effective on professional judgment. They also showed that professional judgment has an impact on the conflict between auditor and management, but professionalism doesn’t have any impact on the conflict between auditor and management and professional judgment doesn’t play a moderator role in the effect of professionalism on the conflict between auditor and management.
  Keywords: Professionalism, conflict between management, auditor, Professional Judgment
 • Yahya Hassas Yeganeh, Rohollah Sedighi, Fatemeh Hasanzadeh * Pages 13-24
  The fundamental roles of independent audit and audit committee, as part of the corporate governance mechanisms, are to reduce information asymmetry between managers and shareholders. We expect that an effective control through these two corporate governance mechanisms be associated with lower levels of earnings management and cash flow management. The purpose of this research is to study the relationship between the quality of independent audit and audit committee with earnings management and cash flow management. In this research ranking of Iranian society of CPAs has been used as the criteria of audit quality; to measure earnings management and cash flow management, Dechow model (1995) and Roychowdhury model (2006) are used, respectively. The statistical population of the following study is the listed companies at Tehran Stock Exchange during the period 2009 to 2014. Due to the specified limitations, the research sample consists of 807 firm-year observations. The results indicate that companies which have been audited by large audit firms, have less earnings management. However, there is no evidence explaining the relationship between audit quality and cash flow management. Also, the results show that there is no significant relationship between audit committee and earnings management or cash flow management.
  Keywords: audit quality, audit committee, Earnings Management, cash flow management, Tehran Stock Exchange
 • Zohreh Hajiha *, Mansoureh Beygi Pages 25-36
  One of the growing issues in management accounting is discussions on cost behavior. Cost behavior deals with cost behavior changes according to the change in cost stimulus. Awareness of cost behavior according to the changes in the activity level or sales level is an important information for making management decisions in planning and budgeting, product pricing model, determining the breakeven point, and other decisions. This study attempted to examine the impact of audit firm with respect to the variables of major ownership and market level on costs stickiness. For this purpose, the data from 121 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2004 to 2014, panel data model, and estimated generalized least squares method were used. The results showed that (1) firms audited by big audit firms (Audit Organization) have less cost stickiness compared to firms audited by other audit firms; (2) major ownership, as one of the most important mechanisms of corporate governance, has not had a significant impact on cost stickiness and also relationship between audit firm size and cost stickiness. In other words, major ownership decrease does not increases the inverse relationship between audit firm and cost stickiness; and (3) reducing the market level does not increases the inverse relationship between audit firm and cost stickiness. This result showed that the increase in a firm’s market share in its particular industry, cannot serve as a mechanism of effective monitoring, and the firm’s market level will not be a type of monitoring tool.
  Keywords: the type of independent auditor, ownership structure, market level, audit firm size
 • Mohammad Namazi, Aliasghari Dehghani Saad *, Samaneh Ghoohestani Pages 37-52
  Behavioral attitude of management has led to choosing strategy by managers in order to achieving organization targets and improving its performance, however with including sentiments and behavioral anomaly in decision making, the rationality of managers will be on doubt. In this regard, the aim of this article is empirical investigation of the effects of manager's narcissism (as one of the behavioral bias) on their attitude in choosing strategy for a sample of 54 companies in Tehran Stock Exchange, over a period from 2004 to 2015 (648 firm-years). In order to testing the hypotheses, some of the statistical methods, including ANOVA, Tukey test, LSD and pooling regression are used. The results of this study indicate that there is a statistical difference between manager's narcissism of the samples with different business strategies (prospectors, defenders, and analyzers), and the highest influence of manager's narcissism is on the defender strategy and the lowest influence is on the analyzer strategy. In addition, there is a relationship between manager's narcissism and business strategies (prospectors, defenders, and analyzers) and this relationship for the defender and analyzer strategies is negative and for prospector strategy is positive. This study can be desirable and useful in introducing narcissism at organizational level and species cognition of the strategies with respect to mentioned variables.
  Keywords: CEO Narcissism, Defenders Strategy, Analyzers Strategy, Prospector's Strategy, Behavioral Finance
 • Arameh Soleymankhan, Zahra Pourzamani * Pages 53-62
  In the capital markets by investors to evaluate the various factors used to value firms, one of the factors to be considered as a measure of value creation in dynamic markets is competition risk in product market. Cash resources are regarded as a threat recognition channel of an economic unit considering competition risk in product market and constraint in financing in current competitive world. Accordingly, the present research is going to study the effect of competition risk in product market on cash holding level in firms having constraints in financing. In this research 117 companies enlisted in Tehran Stock Exchange have been investigated for the time period between 2011 and 2015. To test hypotheses were used statistical analysis with panel data method Using software tools, Eviews and linear regression model. Research findings showed that on the whole competition risk in product market has had a negative effect on holding level.
  Keywords: Competition Risk, Product Market, Cash Holding Level, Financing Constraints
 • Khosro Faghani Makarani, Anahita Zandi * Pages 63-74
  This study aimed to evaluate the market reaction in times of surplus cash holdings in companies listed in Tehran Stock Exchange took place in 1393.The study sample includes all companies listed in Tehran Exchange Stock from 1388 to 1393.Tehran Stock Exchange statistical method used in this research is panel data to help software Eviews 7 software Excel 2007 .Thus, we conclude that the surplus cash holdings and transactions of trading days, stock returns, there is a direct relationship between the systemic risk And the market reaction is a direct relationship between excess cash holdings there. The findings showed that companies that hold large cash will be increased systemic risk.
  Keywords: Market reaction, cash holdings, capital increase, the rate of return on stock
 • Rezvan Shaban *, Bahman Banimahd, Ramezan Ali Royaie Pages 75-86
  This study investigate the relationship between social conservatism and Machiavellianism with auditor's independence. Social conservatism refers to believe in ancient traditions of community. But in Machiavellianism it’s authorized to use any means to achieve the goal, even if it is inconsistent with the ideals of the goal. The oretical foundations of this study collected by archival research method. The research method is descriptive and it's instrument is questionnaire. We use a questionnaire of the machiavellianism that developed by Christie and Geis in 1970, Also , for measuring the social conservatism we use Evraett (2013) questionnaire.
  Hypothesis testing has conducted by ordinal logistic regression. Statistical sample are 237 auditors who work in private and public audit firms. The results of the study show that machiavellianism have a significant and negative relationship with auditor's independence. Also, the evidence of this research show that social conservatism have a significant and direct relationship with auditor's independence.
  Keywords: Professional Ethics, Machiavellianism, Social Conservatism, Auditor's Independence
 • Mansor Garkaz *, Bahram Biglari Pages 87-102
  This paper investigates the relation between of two role of budget and impact of them on team-level motivation and team effectiveness. We rely on previous result to examine the extent of interactive and diagnostic uses of budgets affect team effectiveness directly and indirectly through perceived collective efficacy. The data of research have gathered by survey questioner in Iranian's Petro-Chemical Firms. The data were analyzed using Partial Least Squares approach on the Structural Equation filed. In conclusion, the extent of interactive use of budgets has direct positive impacts on team effectiveness. The positive impact of the interactive use of budgets on team effectiveness is partially mediated by perceived collective efficacy. Also there is no evidence for effect of diagnostic use of budgets on perceived collective efficacy and team effectiveness.
  Keywords: interactive budget, diagnostic budget, perceived collective efficacy, effectiveness
 • Ali Najafi Moghaddam * Pages 103-110
  Due to the growing volume of bad loans in Iran and that the volume of the bank's liquidity demands and then go to a lock banks to borrow from the central bank, which in turn leads to an increase in interbank interest rates (up 28%), as well as increased rates of bank overdrafts of the central bank (ceiling of 34%) has been so in this study to evaluate the impact of these demands on the performance measure in order to check 11 banks (people, business, export, Post Bank, Sinai, the new economy, entrepreneur, Ansar Corp, Pasargadae, and seal the economy) over a period of 8 years (1385 to 1392) and in a statistical model data panel came to the conclusion that past due receivables and significant negative correlation with profit therefore reducing the bank collected receivables past due and deferred to a bank pathology can lead to increased efficiency in banking.
  Keywords: loans, profitability, return on assets