فهرست مطالب

 • پیاپی 152 (شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 20
|
 • ندا سلیمانی، بهارک فرهنگی، سید مسعود حسینی صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  سرطان سینه از علل عمده مرگ و میر زنان در سراسر جهان می باشد. درمان های دارویی متعارف با استفاده از داروهای سیتوتوکسیک دارای سطح بالایی از عوارض جانبی برای بیمار است. امروزه محققین به دنبال درمان جایگزین با اثرات جانبی کم و حداکثر بهره وری می باشند. داستیل کیتین پلیمرکربوهیدراتی است که به عنوان یک ترکیب زیست تخریب پذیر و زیست سازگار مطرح می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارزیابی اثر نانوذرات داستیل کیتین بر میزان بیان ژن VEGF در مدل متاستاتیک سرطان سینه می باشد.
  مواد و روش ها
  نانوذرات داستیل کیتین سنتز شد. سایز و بار و مورفولوژی آن تعیین گردید. مدل موش های توموری سرطان سینه با داستیل کیتین تیمار شدند. بیان ژن VEGF با روش real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها
  اندازه داستیل کیتین به طور میانگین 210 نانومتر تعیین شد. آنالیز آماری با (P<0.05) نشان داد که داستیل کیتین موجب کاهش بیان ژن VEGF در مقایسه با گروه کنترل می شود.
  استنتاج: داستیل کیتین بر بیان ژن های متاستاتیک در مدل موش های توموری سرطان سینه در مطالعات حیوانی اثر کاهشی دارد. این ترکیب ممکن است به عنوان یک ابزار جدید برای راهکار های درمانی برای درمان سرطان در آینده مطرح باشد.
  کلیدواژگان: داستیل کیتین، سرطان سینه، متاستاز، ژن VEGF
 • بنت الهدی شکاری، سمیه رئیسی صفحات 12-22
  سابقه و هدف
  MicroRNA (miRNAs)ها یک دسته از RNA های غیر کد کننده می باشند که در تنظیمات ‍ژنی انکو‍‍ژن ها و مهارکننده های تومور نقش دارند. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs ) در ژن های miRNA می تواند با ریسک سرطان همراه باشد. یک SNP مهم در pre-miR-27a (rs895819) با تغییر A به G در لوپ انتهایی آن شناسایی شده است. مطالعات مختلف نقش این SNP را در ریسک سرطان نشان داده اند، با این وجود نتایج این مطالعات متناقض می باشد. هدف از این مطالعه بررسی همراهی rs895819 در miR-27a با استعداد به سرطان سینه بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، 120 بیمار با سرطان سینه و 120 فرد سالم که از نظر سنی و منطقه جغرافیایی با هم مطابقت داشتند وارد شدند. برای تعیین ژنوتیپ، از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز و پلی مورفیسم طولی قطعات محدود شونده (PCR-RFLP) استفاده شد و سپس نتایج با روش تعیین توالی مستقیم تایید شد. به دنبال آن فرکانس آللی و ژنوتیپی برای SNP بوسیله آنالیز آماری مورد بررسی قرار گرفت (SPSS V.20).
  یافته ها
  در مقایسه با هموزیگوت AA، نمونه های دارای ژنوتیپ AG/GG به صورت معناداری استعداد ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد( 504/. OR =84/0-3/0. 95% CI =). فراوانی آلل G برای تغییر rs895819 برابر با 8/20 درصد در بیماران با سرطان سینه و 30 درصد برای افراد کنترل می باشد، که ریسک کاهش یافته برای سرطان سینه را نشان می دهد: )[G] vs [A]: OR=614/0 ، 95% CI 931/0-405/0، P=021/0) به علاوه بررسی سن نشان داد که اثر حفاظتی عمدتا در گروه سنی زیر 45 سال آشکار می شود )= OR 205/0، 452/0-093/0 95% CI، 001/00 ([AG+GG] vs. [AA]: P =) ، در حالی که هیچ اثر معنی داری در گروه سنی بالاتر از 45 سال مشاهده نشد. هیچ گونه همراهی بین پلی مورفیسم و متاستاز و فاکتور HER2 مشاهده نشد.
  استنتاج: مطالعه حاضر اثبات کرد که rs895819 در hsa-miR-27a با کاهش ریسک در سرطان سینه ، بویژه در افراد جوانتر همراه می باشد. بنابراین ممکن این فاکتور به صورت بالقوه به عنوان یک بیومارکر ژنتیکی برای غربالگری بیماری مفید باشد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، SNP، miR-27a، انکوژن
 • ساغر محمدی، پریسا محمدی نژاد، مهدی مغنی باشی صفحات 23-30
  سابقه و هدف
  در سراسر جهان، سرطان معده یکی از شایع ترین سرطان ها است که با مرگ و میر بالا همراه است. یکی از ژن هایی که در سرطان معده کاهش بیان دارد، ژن SIRT3 می باشد که کد کننده آنزیم هیستون داستیلاز است. در اینترون 5 ژن SIRT3 یک چند شکلی VNTR (Variable Number Tandem Repeat) است و مطالعات نشان داده است که با افزایش تعداد تکرارها بیان ژن SIRT3 افزایش می یابد.
  با توجه به تغییر بیان ژن SIRT3 در سرطان معده و نقش VNTR اینترون 5 این ژن در میزان رونویسی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط چند شکلی VNTR اینترون 5 ژن SIRT3 با خطر ابتلا به سرطان معده انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی 116 بیمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان امید اصفهان و 116 فرد سالم طی سال های 1392 تا 1394 شرکت داشتند که پس از استخراج DNA با تکنیک PCR و الکتروفورز ژنوتیپ تمامی افراد تعیین گردید و نتایج حاصل با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و X2 آنالیز شد.
  یافته ها
  در این مطالعه علاوه بر آلل هایی که تاکنون گزارش شده بود، آلل های با 8 و 9 تکرار نیز مشاهده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ 4-1، با خطر ابتلا به سرطان معده ارتباط معنی داری نشان می دهد (028/0 =P و 13 =OR)
  استنتاج: بعضی از واریانت های چند شکلی VNTR اینترون 5 ژن SIRT3 با خطر سرطان معده ارتباط آماری معنی داری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، چند شکلی، ژن SIRT3، اینترون 5، VNTR
 • محمد شکرزاده، عمران حبیبی، نیلوفر پورفولادچی، حمید رضا محمدی صفحات 31-39
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. گیاه شنبلیله به دلیل دارا بودن ترکیبات فنلی برای مطالعات سمیت سلولی با اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر محافظتی عصاره آبی گیاه شنبلیله بر سمیت سلولی ناشی از داروی سیکلوفسفامید بر روی رده سلول های سرطانی انسانی (SKOV3) و نرمال می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، ابتدا عصاره آبی گیاه به روش پرکولاسیون تهیه شد. بعد از مواجهه رده سلول سرطانی تخمدان انسانی (SKOV3) و رده سلولی نرمال فیبروبلاست جنین موش با غلظت های مختلف از عصاره گیاه و داروی سیکلوفسفامید به مدت 72 ساعت، میزان مرگ و میر سلول ها باروش MTT مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری و مقایسه داده ها با روش آنالیز واریانس (ANOVA) انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان غلظت مهاری (IC50) عصاره گیاه و داروی سیکلوفسفامید بر رده های سرطانی تخمدان انسانی (SKOV3) و رده سلولی نرمال فیبروبلاست جنین موش به ترتیب برابر با 013/0 ±992/5 و 032/0 ± 66/30 میکروگرم بر میلی لیتر و میزان IC50 داروی سیکلوفسفامید بر این رده های سلولی به ترتیب برابر با 003/0±839/1 و 011/0 ±332/7 میکروگرم بر میلی لیتر است.
  استنتاج: میزان غلظت مهاری (IC50)عصاره گیاه شنبلیله و سیکلوفسفامید بر روی رده های سلول سرطانی تخمدان انسانی (SKOV3) و رده سلولی نرمال در مقایسه با داروی ضد سرطان سیکلوفسفامید افزایش نشان داد که می تواند ناشی از خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره به دلیل داشتن ترکیبات مختلف فلاونوئیدی و آلکالوئیدی باشد.
  کلیدواژگان: شنبلیله، Trigonella foenum-graecum L، رده سلولی سرطانی، IC50، سمیت سلولی
 • حمید محمدجعفری، مهرنوش کوثریان، زهرا طاهرنسب صفحات 40-49
  سابقه و هدف
  سنگ کلیه اطفال، 7 درصد سنگ های کلیه در تمام سنین را تشکیل می دهد. این مطالعه به بررسی تاثیر سیترات پتاسیم در درمان سنگ های کلیه ی کودکان می پردازد که در بررسی متابولیک، اختلالی مشاهده نشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی که در مهر 1393 الی فروردین 1395 در بیمارستان بوعلی ساری انجام شد، بیماران کم تر از 16 سال که در سونوگرافی انجام شده، تشخیص سنگ کلیه یا مجاری ادراری برای آن ها داده شد و اندازه سنگ مساوی یا کم تر از 6 میلی، بدون عفونت ادراری و بررسی متابولیک آن ها طبیعی بود، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در دو دسته دریافت کننده محلول سیترات پتاسیم (47 نفر) و بدون دریافت دارو (33 نفر) قرار گرفتند. نتایج در نرم افزار 22SPSS وارد و آنالیز شد.
  یافته ها
  تعداد 149 بیمار مبتلا به سنگ کلیه و مجاری ادرار که از این تعداد 80 نفر در مطالعه ما قرار گرفتند. از نظر تعداد سنگ، بهبودی در 76 درصد از گروه اول و 57 درصد از گروه دوم مشاهده گردید(429/0P).از نظر بزرگ ترین سایز سنگ، بهبودی در 79 درصد بیماران گروه اول و 73 درصد گروه دوم مشاهده شد(633/0(p=. از نظر مجموع سایز، بهبودی در 82 درصد بیماران گروه اول و 73 درصد بیماران گروه دوم دیده شد(449/=0P). در هیچ یک از این موارد، تفاوتی بین دو گروه مشاهده نگردید.
  استنتاج: درمان دارویی با سیترات پتاسیم در اکثر بیماران مبتلا به سنگ های کلیه کوچک تر از 7 میلی متر که ریسک فاکتور متابولیک ایجاد سنگ را ندارند، منجر به بهبودی می گردد، ولی میزان بهبودی در این بیماران تفاوت قابل ملاحظه ای با کسانی که تنها درمان های حمایتی دریافت می دارند، مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: سنگ کلیه، سیترات پتاسیم، پلی سیترات
 • اشرف نصرتی، کبری میرزاخانی، ناهید گلمکانی، سید محسن اصغری نکاح، حبیب الله اسماعیلی صفحات 50-62
  سابقه و هدف
  سلامت روان مادر باردار نقش موثری در سلامت خود و ارتقاء زندگی خانواده دارد. مشارکت همسران از عوامل تاثیرگذار در ارتقاء سطح سلامت روان مادران باردار می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کار آزمایی بالینی بر روی 60 مادرنخست باردار مر اجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شماره 5 مشهد و همسرانشان که واجد شرایط نمونه بودند انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و با تخصیص تصادفی بود. جهت ارزیابی سلامت روان از پرسش نامه سلامت روان گلد برگ استفاده شد. پدران گروه مداخله در 3 جلسه 120 دقیقه ای آموزش دلبستگی(هفته ای یکبار) و به روش بحث گروهی شرکت کردند و تاثیر آن بر سلامت روان همسرانشان طی سه مرحله قبل، بلافاصله و 3 هفته بعد(پیگیری)بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از آن جا که کسب نمره بیش تر در سلامت روان نشان از شدت علایم دارد، نتایج نشان داد که میانگین نمرات سلامت روان گروه مداخله در مرحله پس آزمون038/0=p و پیگیری001/0=p نسبت به گروه کنترل به میزان معنی داری پایین تر است.
  استنتاج: درمان مبتنی بر دلبستگی پدر-جنین در افزایش سلامت روان مادران نخست باردار موثر بود و پایبندی پدران به تداوم روش های درمانی باعث بهبودی بیش تر در مرحله پیگیری شد.
  کلیدواژگان: دلبستگی پدر، جنین، سلامت روان، بارداری
 • سید صادق شیردل، میترا شربت خوری، عبدالستار پقه، یوسف دادی مقدم، مسعود سوسرایی، شیرزاد غلامی صفحات 63-71
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسموز از جمله بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که مطالعه آن به ویژه در زنان، قبل و حین بارداری از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار و عوامل خطر بیماری در استان گلستان در شمال ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  بررسی حاضر به روش توصیفی-مقطعی بر روی 440 نمونه خون زنان باردار قبل از زایمان در استان گلستان سال های 1394-1393 انجام شده است. پس از نمونه برداری، سرم خون جدا شده و جهت تعیین آنتی بادی های IgGو IgM ضد توکسوپلاسما بر روی آن ها تست الیزا انجام شد. اطلاعات مربوط به نمونه ها ثبت و با نرم افزار 20SPSS و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این بررسی از 440 نمونه خون، تعداد 155 نفر (2/35 درصد) IgG و 25 نفر (7/5 درصد) IgM مثبت و 9 نفر (2 درصد) از نظر هر دو آنتی بادی مثبت علیه توکسوپلاسما بوده اند. ارتباط معنی داری بین عفونت توکسوپلاسما گوندی با سقط و قومیت دیده شد(05/. >p).اما ارتباط معنی داری بین عفونت با محل زندگی، سطح تحصیلات، سن، شغل، تماس با گربه، تماس با خاک، مصرف گوشت های نیم پخته مشاهده نشد(05/0استنتاج: در این مطالعه با روش سرولوژی، حدود 57 درصد زنان باردار، فاقد آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در استان گلستان بودند. این بدین معنی است که این افراد مستعد ابتلا به عفونت حاد با توکسوپلاسما هستند. لذا، نیاز به افزایش آگاهی این افراد به عنوان گروه های ویژه در معرض خطر وجود دارد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما، سرواپیدمیولوژی، زنان باردار، گلستان
 • فرهنگ بابا محمودی، رویا قاسمیان، جمشید یزدانی چراتی، الهام افضلیان اشکذری، لیلا دلاوریان صفحات 72-87
  سابقه و هدف
  سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل بستری شده می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 61 بیمار مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر سال 1394-1393انجام شد. یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی این بیماران، بین موارد منجر به مرگ، عود بیماری، و ابتلا به بیماری زمینه ای به تفکیک نوع بیماری مقایسه شد. تمامی داده ها با نرم افزار SPSS 19 آنالیز شد. P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تفاوت های مشاهده شده درسطح ALP و RBC و هموگلوبین در بین بیماران در گروه عود و موارد جدید بیماری سل و سطح ALT ، ALP ، اندزهPPD و FBS و کراتینین در بین بیماران مبتلا به سل زنده و فوت شده از نظر آماری معنی دار بود. سطح هماتوکریت، FBS، RBC، MCHC، پلاکت و فریتین بین دو گروه HIV مثبت و منفی، سطح MCV ، WBC ، MCH ، MCHC و AST در افراد مسلول با و بدون بیماری کبدی و سطح ALT و BS در افراد مسلول با و بدون دیابت ، به طور معنی داری تفاوت داشت.
  استنتاج: نتایج مقایسه یافته‏های پاراکلینیکی در بیماران مسلول با و بدون بیماری‏های زمینه‏ای، حاکی از اهمیت تشخیص به موقع اختلالات پاراکلینیکی در این بیماران بود. بنابراین رفع این علت ها می تواند باعث بهبود سریع تر و پاسخ به درمان بهتر در این بیماران گردد.
  کلیدواژگان: سل، یافته های پاراکلینیکی، سل ریوی، بیماری زمینه ای
 • محمود نورایی، مریم نباتی، آریا سلیمانی، علیرضا صانعی، ولی الله حبیبی صفحات 88-98
  سابقه و هدف
  میکسوم قلب، شایع ترین تومور خوش خیم قلبی می باشد. این بیماری می تواند بسیاری از بیماری های قلبی یا سیستمیک را تقلید کند. در این جا تجربه ده ساله مرکز قلب مازندران در مورد تظاهرات کلینیکی، عوارض حین و پس از جراحی، عود و مرگ و میر میکسوم های قلبی گزارش می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مشاهده ای بر روی 34 بیمار با تشخیص قبل از جراحی میکسوم قلبی در یک دوره 10 ساله انجام شد (1395-1385). همه پرونده های پزشکی این بیماران بررسی شد و داده ها در مورد تظاهرات کلینیکی، تست های تشخیصی، عوارض حین و پس از جراحی، عود و مرگ و میر ثبت شد. به علاوه، داده ها در مورد اندازه تومور، محل قرارگیری و اتصال و تشخیص هیستوپاتولوژیک، جمع آوری شد. بررسی های اکوکاردیوگرافیک در انتهای پیگیری انجام شد.
  یافته ها
  بررسی هیستوپاتولوژیک، تشخیص میکسوم را در 30 بیمار تایید کرد که اغلب آن ها در دهلیز چپ قرار داشتند و به دیواره بین دهلیزی متصل بودند. شایع ترین یافته کلینیکی این بیماران، تنگی نفس بود که در 20 بیمار (8/58 درصد) گزارش شد. آمبولیزاسیون سیستمیک و سیستم اعصاب مرکزی به ترتیب در 9/5 درصد و 6/17 درصد دیده شد که ارتباطی با اندازه میکسوم نداشته است. دو بیمار در زمان بستری فوت شدند. هم چنین دو بیمار دیگر در خلال دوران پیگیری به دلیل بیماری های دیگر فوت شدند. یک بیمار دچار عود شد.
  استنتاج: این بررسی، موارد کمی از عود میکسوم را نشان داد. بنابراین، پیگیری طولانی مدت با اکوکاردیوگرافی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: میکسوم دهلیزی، جراحی قلب، اکوکاردیوگرافی، آمبولی
 • صغری خانی، زینب حمزه گردشی، نسیم بزرگی صفحات 99-116
  سابقه و هدف
  سلامت جنسی و باروری، تنها محدود به سنین باروری زنان نمی باشد، بلکه زندگی آن ها را از تولد تا مرگ در بر می گیرد. توفیق برنامه های سلامت باروری و جنسی می تواند تحت تاثیر نگرش و عملکرد مردان باشد. هدف این مطالعه، مروری بر نقش مشارکت مردان در ارتقای سلامت جنسی و باروری زنان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه های مشارکت مردان، سلامت جنسی، سلامت باروری، سلامت زنان و زنان، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از قبیل Google scholar، Science direct، PubMed، SID Cochrane، Magiran، Scopus،، در محدوده سال های 1990 تا 2016 و در بین مقالات فارسی و انگلیسی انجام شد. از 120 مقاله به دست آمده، 65 مقاله مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  65 مقاله که در آن انواع مشارکت مردان و اثرات آن در سلامت جنسی و باروری زنان ذکر شده بود، در این مطالعه مروری وارد شدند و نتایج اصلی آن در 9 طبقه تقسیم شدند؛ 1) مشارکت مردان در تنظیم خانواده، 2) مراقبت دوران بارداری، 3) مراقبت از نوزاد و شیردهی، 4) بلوغ دختران، 5) خشونت در زندگی زنان، 6) تصمیم گیری و مراقبت بعد از سقط، 7) پیش گیری از ابتلای زن بهHIV، 8) در دوران یائسگی و میانسالی زنان و 9) در بیماری های زنان مانند سرطان.
  استنتاج: تاثیر مثبت مشارکت مردان در سلامت باروری و جنسی زنان، تقریبا در تمام مطالعات گزارش شده است. ارتقای سلامت زنان در این اموریک هدف جهانی است که می تواند با افزایش آگاهی مردان در مورد مسئولیت هایشان در این زمینه به دست آید.
  کلیدواژگان: مشارکت مردان، سلامت جنسی، سلامت باروری، سلامت زنان، زنان
 • رضا سلطانی شال، مهتاب شاملی، مهرزاد امیدوار صفحات 117-131
  سابقه و هدف
  باورهای غیرمنطقی سلامت به عنوان یکی از متغیرهای مهم در سبک زندگی سالم در نظر گرفته می شوند. با وجود نقش مرکزی که فرض های ناکارآمد نظیر باورهای غیرمنطقی سلامت در رفتارها و سبک زندگی سالم ایفا می کنند، مقیاس مناسبی برای ارزیابی آن وجود ندارد. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامت بود.
  مواد و روش ها
  100 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان انتخاب شدند و پرسش نامه 20 سوالی باورهای غیرمنطقی سلامت را تکمیل کردند. ویژگی روانسنجی از طریق تحلیل عامل اکتشافی و پایایی بررسی شد.
  یافته ها
  ارزیابی روانسنجی شامل کیفیت داده ها، ساختار عاملی، پایایی سازه و همسانی درونی بود. یک بعدی بودن مقیاس از طریق تحلیل عامل اکتشافی حمایت شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی برازش مناسب مدل را نشان داد. در تحلیل عاملی اکتشافی مقدار KMO برابر 833/0 شد. هم چنین مقدار آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد شد. برای تعیین پایایی مقدار آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. پایایی بازآزمایی 64/0 به دست آمد.
  استنتاج: این پژوهش ویژگی روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامت، که می تواند ارزیابی باورهای غیرمنطقی سلامت را تسهیل کند، آشکار کرد و تایید کرد که می توان برای اندازه گیری باورهای غیرمنطقی سلامت در دانشجویان پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامت، تحلیل عاملی، دانشجویان پزشکی، پایایی
 • محمد سلطانیان، سمیه ترابی، پرویز مهاجری، فرید نجفی صفحات 132-142
  سابقه و هدف
  هوای آلوده، به خصوص در مراکز درمانی می تواند حاوی انواع گسترده ای ازمیکرو ارگانیسم های بیماری زا باشد. در محیط دندانپزشکی، دندانپزشکان و بیماران در معرض انواع مختلفی از عوامل عفونت زایی می باشند که توسط ذرات معلق و قطرات تولیدی ناشی از عملیات روی دندان در هوا پراکنده می شوند. این مطالعه با هدف تعیین دانسیته باکتری های قابل انتقال توسط هوا در واحد های دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهری در شهر کرمانشاه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 168 نمونه از هوای 14 واحد دندانپزشکی با استفاده از روش نمونه برداری فعال و منطبق با استاندارد NIOSH 0800 برداشت شد. داده های مربوط به تعداد بیماران، دما، رطوبت نسبی، حجم فضای مختص به هر بیمار، نوع خدمات دندانپزشکی و نوع دستگاه ها نیز اندازه گیری و ثبت شد. دانسیته کل باکتری ها، باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز بر حسب CFU/m3 تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین دانسیته کل باکتری های هوا قبل از شروع کار و حین کار به ترتیب 43/120 ±54/338 و74/348 ±37/758 CFU/m3 می باشد. دانسیته استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز نیز بعد از فعالیت های دندانپزشکی افزایش نشان می داد. بین دانسیته باکتریایی با تعداد مراجعین، حجم فضا و نوع خدمات ارائه شده ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید.
  استنتاج: دانسیته باکتریایی هوا در طول عملیات درمان به طور معنی داری افزایش یافت. با توجه به استاندارد WHO، کیفیت باکتریولوژیکی هوای این واحدها در طول زمان ارائه خدمات در حد قابل قبولی نیست و ریسک ابتلا به بیماری برای دندانپزشکان و مراجعین وجود دارد. استفاده از وسایل حفاظت فردی و تهویه موضعی مناسب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دانسیته باکتریایی هوا، دندانپزشکی، شهر کرمانشاه
 • محمد شکرزاده، احمد علی عنایتی، حسن مکرمی، علی زبار صفحات 143-152
  سابقه و هدف
  آفت کش ها به دلیل سمیت مزمن می توانند در بدن تجمع پیدا کنند. تجمع سموم در بدن با تماس مستقیم از طریق در معرض سموم قرار گرفتن یا غیر مستقیم از طریق غذا ، تنفس یا جذب از راه پوست اتفاق می افتد. هدف این مطالعه بررسی میزان باقی مانده سم دیازینون و مالاتیون در محصولات خیار تولیدی و مصرفی شهرستان های استان مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سموم مالاتیون و دیازینون از نمونه های خیار جمع آوری شده از شهرستان های مختلف استان مازندران در سال 1394 توسط حلال آلی ان-هگزان استخراج گردید و توسط دستگاه روتاری حلال خارج شد. سپس سطوح دیازینون و مالاتیون با استفاده از گازکروماتوگرافی که با دتکتور جرم سنجی (MS) تجهیز شده بود ارزیابی گردید. در این مطالعه حساسیت بر اساس ppb (قسمت در میلیارد ) بود.
  یافته ها
  تمام نتایج به دست آمده از دیازینون مناطق مختلف در محدوده مجاز بودند. ولی نتایج به دست آمده از مالاتیون بعضی مناطق در محدوده مجاز نبودند. بالاترین میزان سم مالاتیون مربوط به بابل و پایین ترین میزان خوانده شده آن مربوط به آمل، بالاترین میزان سم دیازینون مربوط به بابل و پایین ترین میزان خوانده شده آن مربوط به کیاکلا بود.
  استنتاج: نتایج به دست آمده بیان گر آن است که نمونه های خیار انتخاب شده دارای باقی مانده سم دیازینون در محدوده مجاز ( ppm 50) می باشد ولی میزان مالاتیون در محدوده مجاز (0.2ppm( 200ppb)) در بعضی از شهرستان ها نمی باشدکه در برخی موارد می تواند مسمومیت هایی را برای انسان ایجاد کند.
  کلیدواژگان: باقی مانده سموم، ارگانوفسفره، دیازینون، مالاتیون، بهداشت مواد غذایی، خیار، مازندران
 • سیاوش اعتمادی نژاد، نفیسه اسمعیلی نفط چالی، مهندس احمد علیزاده لاریمی، دکتر جمشید یزدانی چراتی صفحات 153-164
  سابقه و هدف
  از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، SBS(Sick building syndrome) عارضه ای شایع میان کارکنان اداری است که با علائمی چون التهاب چشم، بینی، گلو، پوست، سرفه های خشک، گیجی، منگی، خستگی و حساس شدن نسبت به بوها مشخص می شود. البته با ترک ساختمان، بیش تر علائم برطرف می شوند. طراحی ناکارآمد ساختمان، فعالیت های شاغلین، تهویه نامناسب، آلاینده های شیمیایی و بیولوژیک به عنوان ریسک فاکتورهای مطرح شده می باشند. SBS می تواند بر میزان رضایتمندی نیز اثر گذار باشد و شاغلین با علائم SBS، رضایتمندی کم تری از خود نشان می دهند. این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع این سندرم در کارکنان یکی از بانک های استان مازندران و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و رضایت شغلی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه های خوداظهاری MM040EAو JDI از میان کلیه کارکنان یکی از بانک های استان مازندران) همه شهرهای استان ازغرب تاشرق )در هر دو جنس و به روش سرشماری درسال1395 جمع آوری شد. به منظور آگاهی از وضعیت پارامترهای کیفیت هوا، دما و CO2 با دستگاه KIMO AQ-110 و رطوبت توسط دستگاه TES1366 اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شاغلین 25/33 سال بود. شیوع SBS در کارکنان بانک 6/79 درصد بود. خستگی به عنوان شایع ترین علامت کارکنان مبتلا بوده است. جنسیت، سن، سابقه کار، تحصیلات، استعمال دخانیات، دما و رطوبت ارتباط معناداری با شیوع SBS نشان ندادند، اما CO2 ارتباط معنادار ضعیفی را نشان داد (Pvalue=0.049). میان رضایت شغلی و شیوع SBS نیز ارتباط معنادار به دست آمد (Pvalue=0.001).
  استنتاج: با توجه به شیوع نسبتا بالای SBS در کارکنان بانک و اثرات آن بر راحتی و عملکرد شغلی آنان، بهبود کیفیت هوا و سیستم های تهویه و هم چنین رضایتمندی شغلی می تواند ضمن بهبود رفاه، در کاهش علائم SBS نیز موثر باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت شغلی، رضایت شغلی، سندرم ساختمان بیمار، علائم مرتبط با ساختمان
 • الهام دولت، مرتضی درجزی پور، سودابه سازگارنیا، آمنه سازگارنیا صفحات 165-174
  سابقه و هدف
  علیرغم بهره گیری روزافزون از لامپ های کم مصرف، در خصوص وجود تابش فرابنفش در خروجی آنها نگرانی هایی وجود دارد. در این مطالعه خروجی لامپ های کم مصرف موجود در بازار ایران در محدوده های فروسرخ، مرئی و فرابنفش اندازه گیری و احتمال تولید رادیکال های هیدروکسیل توسط تابش آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  بیناب و شدت نور 33 لامپ کم مصرف توسط اسپکترومتر و رادیومترهای مجهز به حسگرهای فرابنفش، مرئی و فروسرخ ثبت شد. احتمال تولید رادیکال های هیدروکسیل توسط سه لامپ که بیش ترین شدت نشر فرابنفش را داشتند، بررسی و سیگنال فلوئوریمتری دزیمترهای ترفتالیک اسید ارزیابی شد. پارامترهایی نظیر راندمان روشنایی، انتگرال بیناب و درصد خروجی لامپ ها در نواحی مختلف طیفی تعیین و مقایسه با منحنی فتوپیک بینایی انسان انجام گرفت.
  یافته ها
  در لامپ های با توان مشابه، شدت نور مرئی و فروسرخ تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند. در تابش فرابنفش شدت لامپ های کم مصرف آفتابی حدود 2 برابر لامپ های کم مصرف مهتابی بود که در مقایسه با لامپ تنگستن از شدت بالاتری برخوردار می باشند، درحالی که تابش فروسرخ در لامپ های تنگستن تقریبا ده برابر لامپ های کم مصرف است. دزیمتری شیمیایی نشان داد لامپ های ارائه شده در بازار مصرف توسط سه کارخانه سازنده، قابلیت تولید رادیکال هیدروکسیل را در فواصل نزدیک و طی تابش های طولانی دارا می باشند.
  استنتاج: تابش لامپ کم مصرف از فاصله بیش از یک متر ایمن است. اما در فواصل کم تر و زمان های طولانی، برخی از آن ها به دلیل نشر تابش فرابنفش می توانند به چشم و پوست آسیب وارد کنند. نظارت بر مشخصات لامپ هایی که وارد بازار می شوند، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: لامپ کم مصرف، بیناب نور، رادیکال هیدروکسیل، فرابنفش، مرئی، فروسرخ
 • صفیه طهماسبی لیمونی، منیژه امامی، میترا قیاسی صفحات 175-184
  سابقه و هدف
  امروزه ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات جزء دغدغه‏های اساسی کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی به‏شمار می‏روند. در این زمینه تعدادی از نرم افزارهای کتابخانه ای طراحی و به کار گرفته شده اند. مطالعه مقطعی حاضر با هدف بررسی دیدگاه کتابداران دانشگاه‏های علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید‏ بهشتی تهران نسبت به امکانات نرم‏افزار کتابخانه‏ای تحت‏ وب آذرخش انجام ‏شده‏ است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از یک پرسشنامه پیش ساخته با مقیاس لیکرت پنج امتیازی و با پایایی تایید شده (ضریب آلفای کرونباخ 822/0) اجرا شد. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم‏افزار SPSS 22 استفاده و سطح معنی داری آماری، 05/0< P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از دید گاه تمامی شرکت کنندگان، امتیاز مربوط به سه مولفه ‏«قابلیت جستجو در انواع فیلدها»، «انواع دیگر قابلیت‏های جستجو» و «فرمول جستجو» کم تر از سطح متوسط و امتیاز مربوط به دو مولفه ‏«ویژگی های نمایش نتایج جستجو» و «امکانات کمکی» بیش تر از سطح متوسط بود. هم چنین ارزیابی کلی کتابداران هر سه دانشگاه در مورد نرم افزار یکسان بود (338/0= P).
  استنتاج: در مجموع نرم افزار کتابخانه ای تحت وب آذرخش طوری طراحی شده است که از کارآیی لازم در زمینه های ورود و ذخیره اطلاعات، یکپارچگی، محیط رابط و امکانات نمایش جستجو برای استفاده کتابداران و کاربران برخوردار است، ولی در زمینه صفحه قابلیت های جستجو و بازیابی نیاز به بازبینی دارد.
  کلیدواژگان: نرم افزار کتابخانه ای، کتابخانه دیجیتال، کتابدار، علوم پزشکی
 • زهره افشار، علی اصغر رضوی، محبوبه فرامرزی، صفیه طهماسبی لیمونی، جمشید یزدانی چراتی صفحات 185-191
  سابقه و هدف
  ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه ها از چالش های مهم دستیابی به خدمات بهتر است. هدف پژوهش حاضر سنجش رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با استفاده از مدل لایب کوال است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، 144 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با روش نمونه گیری در دسترس وارد شدند. آزمودنی ها میزان رضایت خود را از خدمات کتابخانه های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تکمیل پرسش نامه استاندارد لایب کوال اظهار نمودند.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد رضایت کاربران در سطح حداقل انتظارات در هر سه مولفه: اثرخدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان به ترتیب 05/1 ± 25/5، 20/1 ± 51/5 و 50/1 ± 69/5 برآورده می شود ولی سطح حداکثر اتنظارات به ترتیب مولفه ها 79/1 ± 43/6، 68/1 ± 83/5 و 97/1 ± 83/5 برآورده نمی گردد. میزان رضایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان از اثر خدمت کتابخانه ها یکسان است. در بعد خدمات اطلاع رسانی، سطح انتظارات اعضای هیئت علمی از کتابخانه ها نسبت به دانشجویان بیش تر است و رضایت آن ها از مولفه کتابخانه به عنوان مکان از دانشجویان کم تر است.
  استنتاج: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در تامین نیاز های کاربران، وضعیت متوسط را کسب نمودند و خواسته ها و انتظارات کاربران با سطح حداکثر و ایده ال فاصله دارد.
  کلیدواژگان: رضایت، کتابخانه، لایب کوال
 • محمد حسین کریمی نسب، مهران رضوی پور، سلمان غفاری، محمد توفیقی، محمد ذبیحی، فاطمه محمد نژاد صفحات 192-196
  سابقه و هدف
  امروزه علی رغم پیشرفت های متعدد علمی و تکنولوژیک در تشخیص و درمان بیماری ها، روند شکایت از پزشکان و پرسنل درمان رو به افزایش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شکایت های بیماران از متخصصین ارتوپدی دراستان مازندران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته تخصصی ارتوپدی طی سال های 1390 تا 1393 در اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران ثبت شده بود، انجام شد.
  یافته ها
  از 64 مورد شکایت ثبت شده در 49 مورد (6/76 درصد) متخصصین ارتوپدی محکوم شدند. فراوان ترین علت شکایت عدم کارکرد اندام بود که در 25 مورد (39 درصد) مشاهده شد. از 49 شکایتی که منجر به محکومیت پزشکان شد، 37 مورد (5/75 درصد) بیماران مرد و 12 مورد (5/24 درصد) خانم بودند. میانگین سنی بیماران 4/34 سال بود. 21 بیمار شاکی (9/42 درصد) در بیمارستان دولتی و 28 نفر (1/57 درصد) در بیمارستان خصوصی بستری بودند.
  استنتاج: نسبت قابل توجهی از شکایات مطرح شده منجر به محکومیت شده بود که می بایست در جهت جلوگیری از بروز موارد منجر به شکایت برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: شکایت، بیماران، متخصصین ارتوپدی
 • نفیسه علیمرادی، طلیعه ظریفیان، عطیه اشتری، عنایت الله بخشی صفحات 197-202
  سابقه و هدف
  کودکان در دوران رشد، از ژست ها جهت برقراری ارتباط استفاده می کنند. ژست دراز کردن دست یکی از انواع آن ها بوده که با نیت ارتباطی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی رشد ژست دراز کردن دست و عملکردهای ارتباطی آن در کودکان طبیعی فارسی زبان تهرانی از 8 تا 12 ماهگی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه طولی آینده نگر، با روش مشاهده ای - پرسش نامه ای،9 کودک فارسی زبان تهرانی با رشد طبیعی از 8 تا 12 ماهگی به شیوه غیراحتمالی هدفمند، نمونه گیری و بررسی شدند. تعاملات مادر-کودک در محل زندگی کودک و با استفاده از موقعیت های بازی نیمه ساختاریافته ضبط و بسامد رفتار هدف تعیین شد.
  یافته ها
  : میانگین سن پیدایش درازکردن دست 8 ماه و 11 روزگی وسن استفاده ی مداوم از آن 9 ماه و 11 روزگی می باشد.در بازه ی سنی مورد نظر عملکرد ارتباطی درازکردن دست، تنظیم رفتار می باشد(001/0p<). بسامد استفاده از این رفتار در طی پنج ماه متوالی رو به افزایش است (001/0p<).
  استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه احتمالا دراز کردن دست جز اولین ژست هایی است که در کودک فارس زبان ایجاد شده و عملکرد اصلی آن تنظیم رفتار شریک ارتباطی است.
  کلیدواژگان: ژست ها. ارتباط غیرکلامی. رشد کودک. تعامل مادر، کودک
 • میلاد اعظمی، اکرم منصوری، مرضیه خطایی، علی سلیمانی، کوروش سایه میری صفحات 203-216
  سابقه و هدف
  دندانپزشکان به طور مداوم در معرض بخار جیوه قرار دارند و نقش آن در ایجاد بسیاری از بیماری های مزمن به اثبات رسیده است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میانگین غلظت جیوه در نمونه های خون، ادرار و هوای تنفسی دندانپزشکان ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر بر اساس دستورالعمل های PRISMA برای مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام گرفت. دو نفر از پژوهشگران پایگاه های فارسی و انگلیسی Magiran، Iranmedex، SID، Medlib، Scopus، PubMed، Science Direct ، Cochrane، Web of Science و موتور جستجوی Google Scholar را بدون محدودیت زمانی تا سال 1395 جستجو کردند. برای ارزیابی ناهمگنی بین مطالعات از آزمون کوکران و شاخص I2 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 1/11 بر اساس مدل اثرات تصادفی آنالیز شدند.
  یافته ها
  12 مطالعه با حجم نمونه ی 1276 دندانپزشک بررسی شدند. میانگین غلظت جیوه در نمونه های خون، ادرار و هوای تنفسی به ترتیب 21/1 μg/dl( CI 95%: 75/1، 67/0)، 54/5 μg/l(CI 95%: 06/7، 03/4) و 58/7 microg/m3( CI 95%: 60/12، 56/2) برآورد گردید. تفاوت استاندارد شده میانگین غلظت جیوه خون 75/1 ( CI 95%: 55/3، 05/0-) و ادرار 79/1 μg/dl(CI 95%: 99/4، 40/1-) بین گروه های مورد و شاهد بدست آمد و ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود(05/0استنتاج: یافته های این مطالعه نشان داد فاصله اطمینان 95 درصدی میانگین غلظت جیوه در نمونه ی ادرار دندانپزشکان ایران فراتر از حد مجاز می باشد. لذا دندانپزشکان ایرانی باید سالیانه از نظر غلظت جیوه ادرار مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، جیوه، دندانپزشکان، متاآنالیز
|
 • Neda Soleimani, Baharak Farhangi, Seyyed Masoud Hosseini Pages 1-11
  Background and
  Purpose
  Breast cancer is one of the leading causes of death in women around the world. Conventional treatments use cytotoxic drugs which have high levels of side effects. Today, researchers are more interested in developing novel drugs that have lower side effects and maximum efficiency. Deacetylchitin is a biodegradable and biocompatible polymer. The goal of this research was to evaluate the effect of Deacetylchitin on VEGF gene expression in metastatic breast cancer model.
  Materials And Methods
  In this study, Deacetyl chitin nanoparticle was synthesized. The size and zeta potential of nanoparticle was determined. Mouse models of breast cancer were treated by Deacetyl chitin. Expression of VEGF genes was evaluated using real time PCR.
  Results
  Deacetyl chitin nanoparticle size was 210 nm. Statistical analysis showed that Deacetyl chitin reduced the expression of VEGF gene (P
  Conclusion
  Deacetyl chitin reduced the expression of metastatic genes on mouse models of breast cancer, therefore, it could be suggested as a new tool for future therapeutic strategies aimed in cancer therapy.
  Keywords: Deacetyl chitin, breast cancer, metastasis, VEGF gene
 • Bentolhoda Shekari, Somayeh Reiisi Pages 12-22
  Background and
  Purpose
  Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) within miRNA genes may be related with risk of cancer. A main SNP in the pre-miR-27a (rs895819) with an A to G variation was earlier identified. In this study, we aimed to explore any association between SNP rs895819 in the miR-27a gene and breast cancer susceptibility.
  Materials And Methods
  This case-control study included 120 breast cancer patients and 120 health controls. Genotyping was done by PCR-RFLP method and then verified using direct sequencing. Allele and genotype frequencies for SNP were examined by statistical analysis.
  Results
  Compared with AA homozygote, samples carrying AG/GG genotypes had a statistically significant reduced predisposition to breast cancer (OR = 0.504, 95% CI = 0.3- 0.846). Frequency of G alleles for rs895819 variation was 20.8% in patients and 30% in controls, indicating a reduced sporadic breast cancer risk ([G] vs. [A]: OR = 0.614, 95% CI 0.405–0.931, P =0.021). Moreover, age investigation showed that the protective influence was mostly detected in women aged ≥45 years ([AG] vs. [AA]: OR = 0.205, 95% CI 0.093–0.452, P = 0.001).
  Conclusion
  Our study demonstrated that rs895819 in hsa-miR-27a is associated with reduced risk of breast cancer, particularly in younger individuals. Therefore, it might be potentially a useful genetic biomarker for breast cancer screening.
  Keywords: breast neoplasms, SNP, miR-27a, oncogene
 • Saghar Mohammadi, Parisa Mohamadynejad, Mehdi Moghanibashi Pages 23-30
  Background and
  Purpose
  Gastric cancer is the most common cancer associated with high mortality worldwide. One of the genes that is down-regulated in gastric cancer, is the SIRT3 that encodes the histone deacetylase enzyme. There is a variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in the intron 5 of SIRT3 gene and evidence shows that expression of SIRT3 gene increases by increase in the number of repeats. According to the deregulation of SIRT3 gene expression in gastric cancer and the effect of intron 5 VNTR polymorphism in the transcription, we investigated the association between intron 5 VNTR polymorphism of SIRT3 gene and the risk of developing gastric cancer.
  Materials And Methods
  A case-control study was performed in 116 patients with gastric cancer (attending Isfahan Omid Hospital, Iran) and healthy controls (n= 116). After DNA extraction, all samples were genotyped using PCR and electrophoresis techniques and the results were analyzed applying logistic regression and Chi-square tests.
  Results
  In addition to the alleles that have been reported so far, alleles with 8 and 9 repeats were observed too, in this study. The results showed that genotype 4-1 increases significantly the risk of gastric cancer (P=0.028, OR= 13.00).
  Conclusion
  Some variants of intron 5 VNTR polymorphism SIRT3 gene is associated with risk of developing gastric cancer.
  Keywords: Gastric Cancer, Polymorphism, SIRT3 Gene, Intron, VNTR
 • Mohammad Shokrzadeh, Emran Habibi, Niloofar Pourfoladchi, Hamidreza Mohammadi Pages 31-39
  Background and
  Purpose
  Today, medicinal plants are of great importance in treatment of different cancers. Trigonella foenum graecum L. (fenugreek) is a herbaceous plant with phenolic compounds that has received attention in cytotoxicity studies. The aim of this study was to evaluate the protective effects of Trigonella foenum graecum L. (TFG) against cytotoxicity induced by cyclophosphamide on ovarian cancer (SKOV3) and normal cell lines.
  Materials And Methods
  We conducted an experimental study in which TFG aqueous extract was prepared by percolation method. Ovarian cancer cells (SKOV3) and normal cell lines (rats) were treated with cyclophosphamide and TFG aqueous extract in different concentrations (1, 10, 50, 100, 200 μg/ml) for 72 hr. Cells viability were then evaluated using MTT assay. Data analysis was done applying ANOVA.
  Results
  In this study, inhibitory concentration (IC50) of the extract and cyclophosphamide on SKOV3 and normal cell lines were determined 5.992±0.013 and 30.66±0.032 μg/ml, respectively. The IC50 values in cell lines treated with cyclophosphamide alone were 1.839±0.003 and 7.332±0.011 μg/ml, respectively.
  Conclusion
  Compared with cyclophosphamide alone, the IC50 values from TFG aqueous extract and cyclophosphamide on SKOV3 and normal cell lines were increased which could be due to high antioxidant activity caused by bioactive components such as flavonoids and alkaloids of the TFG aqueous extract.
  Keywords: Trigonella foenum graecum L., fenugreek, cancer cell lines, IC50, cytotoxicity
 • Hamid Mohammadjafari, Mehrnoush Kosaryan, Zahra Tahernassab Pages 40-49
  Background and
  Purpose
  Nephrolithiasis in the pediatric population includes 7% of all kidney stone disorders in all age groups. Potassium citrate is one of medical agents used in treatment of these disorders. This study investigated the role of potassium citrate in treatment of patients with kidney stones without any metabolic or infectious risk factors.
  Materials And Methods
  A clinical trial was conducted in all patients less than 16 years of age in whom ultrasonography confirmed kidney or urinary tract stones
  Results
  A total of 149 patients with nephrolithiasis was assessed of whom 80 included in current study. Improvements in number of stones was seen in 29 (76%) patients in group I and 17 (57%) in group II (P=0.403). Improvements in maximum size of stones were found in 30 (79%) cases in group I and 22 (73%) patients in group II (P=0.791). Total burden of stones showed improvements in 82% of patients in group I and 73% of those in group II (P=0.887). There were no significant differences between the two groups in any of these items.
  Conclusion
  Potassium citrate can reduce the size and number of stones in most children with renal stones less than 7mm who have no underlying risk factor. But current study found non-pharmacological supportive treatments to yield similar results.
  Keywords: nephrolithiasis, potassium citrate, Polycitrate
 • Ashraf Nosrati, Kobra Mirzakhani, Nahid Golmakani, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Habibollah Esmaeili Pages 50-62
  Background and
  Purpose
  Maternal mental health has a major role in promoting the health of a mother and her family. Father’s involvement in pregnancy is one of the influential factors that promotes mental health in pregnant women. Therefore, this study aimed to determine the effect of paternal-fetal attachment on mothers’ mental health.
  Materials And Methods
  A clinical trial was conducted in 60 primipara mothers and eligible spouses attending two health centers affiliated with Mashhad University of Medical Sciences. Convenient sampling and random assignment was performed. Goldberg's General Health Questionnaire was administered. The fathers in intervention group attended three 120-minute sessions of Attachment training (group discussion) once a week. Then, the effect of these trainings on the mental health of their wives was assessed at three stages: before, immediately after, and three weeks later. Data was analyzed in SPSS V22 applying descriptive and inferential statistics.
  Results
  Higher scores in mental health represents severity of the symptoms. In this study, the average mental health scores in intervention group at post-test (p=0.038) and follow-up (p=0.001) was significantly lower than those of the control group.
  Conclusion
  Paternal-fetal attachment therapy was found to be effective in increasing the mother's mental health and committed fathers were observed to have a major role in follow-up assessments.
  Keywords: paternal-fetal attachment, mental health, pregnancy
 • Seyed Sadegh Shirdel, Mitra Sharbatkhori, Abdol Sattar Pagheh, Yousef Dadimoghadam, Masoud Soosaraie, Shirzad Gholami Pages 63-71
  Background and
  Purpose
  Toxoplasmosis is a common zoonotic disease that is of particular importance in women before and during pregnancy. Therefore, this study aimed at investigating the seroepidemiology of Toxoplasma gondii in pregnant women and its risk factors in Golestan province, north of Iran.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was carried out in 440 blood samples of pregnant women before delivery (2014-2015). Blood serum samples were isolated to determine IgG and IgM anti-Toxoplasma antibodies and examined by ELISA test. Data analysis was done in SPSS V20 using Chi-square test.
  Results
  Among the samples, 155 (35.2%) were IgG and 25 (5.7%) were IgM positive and 9 (2%) cases were positive for both antibodies. A significant correlation was observed between T. gondii infections with abortion and ethnicity (P0.05).
  Conclusion
  In this study serological test showed that about 57% of pregnant women had no anti-Toxoplasma antibodies in Golestan province. This means that these people are more prone to acute infection with Toxoplasma. Therefore, there is a need to raise awareness, especially in at-risk groups.
  Keywords: Toxoplasma, seroepidemiology, pregnant women, Golestan
 • Farhang Babamahmoodi, Roya Ghasemian, Jamshid Yazdani Charati, Elham Afzalian Ashkezari, Leila Delavarian Pages 72-87
  Background and
  Purpose
  Tuberculosis (TB) is an infectious disease that is lethal in many cases. The aim of this study was to evaluate the clinical and laboratory findings in patients hospitalized with tuberculosis.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was carried out in 61 patients with tuberculosis in Razi Qaemshahr Hospital , Iran 2014-2015. We compared paraclinical and clinical findings in patients, those who died, individuals with recurrent TB, and patients with underlying diseases. Data was analyzed in SPSS V19. All P values less than 0.5 were considered significant.
  Results
  Significant differences were seen in ALP, RBC count, and hemoglobin in patients who had relapsed serum and new cases. Also, there were significant differences between alive and dead patients in levels of ALT, ALP, PPD, FBS, and creatinine levels. The HCT level, FBS, RBC, MCHC, platelet count, and serum ferritin differed significantly in patients who were HIV-positive and negative. Moreover, we found significant differences in MCV, WBC, MCH, MCHC, and AST between TB patients with and without liver disease. In TB patients with and without diabetes the levels of ALT and BS were significantly different.
  Conclusion
  Comparison of paraclinical outcomes in TB patients with and without underlying diseases, proves the importance of early diagnosis of clinical disorders in these patients. Therefore, elimination of these causes can lead to faster recovery and better treatment response in these patients.
  Keywords: tuberculosis, paraclinical findings, pulmonary tuberculosis, underlying disease
 • Mahmoud Noraei, Maryam Nabati, Aria Soleimani, Alireza Sanei, Valiollah Habibi Pages 88-98
  Background and
  Purpose
  Cardiac myxoma is the most common benign cardiac tumor. It can resemble many cardiovascular or systemic illnesses. This research presents a ten-year experience of Mazandaran heart center in clinical presentation, intra and post-operative complication, recurrence, and mortality of cardiac myxoma.
  Materials And Methods
  This observational study was performed in 34 patients with a pre-operative diagnosis of myxoma over a 10-year period (2006-2016). The patients’ medical records were reviewed and some information including, clinical presentation, diagnostic tests, intra-operative and post-operative complications, recurrence, and mortality rate were recorded. Furthermore, data about tumor size, localization and attachment, and histopathological diagnosis were collected. Echocardiography was performed at the end of follow-up.
  Results
  Histopathological studies confirmed diagnosis of myxoma in 30 patients mainly localized in left atrium that were attached to inter-atrial septum. The most common clinical presentation was dyspnea that was reported in 20 patients (58.8%). Systemic and central nervous system embolization were seen in 5.9% and 17.6%, respectively which were not associated with the size of myxoma. Two patients died during hospitalization. Also, two patients died during follow-up period due to other illnesses. One patient experienced recurrence.
  Conclusion
  This study showed a low incidence of recurrence of cardiac myxoma. Therefore, long-term echocardiographic follow-up is recommended.
  Keywords: atrial myxoma, cardiac surgery, left atrium, echocardiography, emboli
 • Soghra Khani, Zeinab Hamzehgardeshi, Nasim Bozorgi Pages 99-116
  Background and
  Purpose
  Sexual and Reproductive Health (SRH) is not merely limited to women's reproductive age, but it covers women's life from birth to death. The success of sexual and reproductive health programs could depend on the attitude and behavior of their male partners. Therefore, the aim of this study was to review male involvement in women's sexual and reproductive health.
  Materials And Methods
  In this review, search was conducted in electronic databases such as Google scholar, Science direct, Pubmed, Scopus, Magiran, SID, and Cochrane for studies published between 1990 and 2016. The search keywords included Men's participation, Sexual health, Reproductive health, and Women. One hundred twenty articles were found of which 65 were included in this study.
  Results
  Male involvement was classified according to nine themes: 1) family planning, 2) pregnancy care, 3) infant care and breastfeeding, 4) girl's puberty, 5) violence against women, 6) decision for abortion and after-care 7) protecting women against HIV, 8) supports during menopause and middle-age, and 9) diseases like gynecological cancer.
  Conclusion
  Positive impact of men's involvement on women's SRH was reported in almost all studies. Improving women's health is a universal goal which can be achieved by increasing men's awareness about their responsibilities.
  Keywords: male involvement, sexual health, reproductive health, women
 • Reza Soltani Shal, Mahtab Shameli, Mehrzad Omidvar Pages 117-131
  Background and
  Purpose
  Irrational health beliefs are recognized as one of the main variables in healthy lifestyle. Despite the leading role of dysfunctional assumptions such as irrational health beliefs in healthy behaviors and lifestyle, there is no appropriate scale for their assessment. The aim of the present study was to evaluate the psychometric properties of the Irrational Health Belief Scale.
  Materials And Methods
  The sample consisted of 100 medical students in Guilan University of Medical Sciences. They completed the Irrational Health Belief scale consisting of 20 items. The psychometric properties were examined by exploratory factor analysis and reliability analysis.
  Results
  The psychometric evaluation included data quality, factor structure, construct validity, and internal consistency. Unidimensionality was supported by exploratory factor analysis. The CFA results indicated sufficient model fit. KMO rate was 0.833 in the qualitative factor analysis. Also, the Bartlett's test of significance level was less than 5%. Cronbach alpha rate was calculated as 0.86 and the test-retest reliability of the scale was 0.64.
  Conclusion
  This study proved appropriate psychometric properties of the Irrational Health Belief Scale that could facilitate assessment of irrational health beliefs. Therefore, it could be administered to measure irrational health beliefs in medical students.
  Keywords: Irrational Health Belief Scale, factor analysis, medical students, reliability
 • Mohammad Soltanian, Somayeh Torabi, Parviz Mohajeri, Farid Najafi Pages 132-142
  Background and
  Purpose
  Air pollution, especially in treatment centers is associated with several types of pathogenic microorganisms. In dental environment, dentists and patients are exposed to a great variety of infectious agents dispersed by aerosols and droplets produced during operative dentistry procedures. The aim of this study was to determine the density of airborne bacterial species in dental units in urban health centers in Kermanshah, Iran.
  Materials And Methods
  A total of 168 air samples was collected from 14 dental units via active sampling based on NIOSH 0800 standard. Relevant information, including the number of patients, temperature, relative humidity, space volume for each patient, type of dentistry service, and type of operational system were recorded. Density of total bacteria, Staphylococcus aureus, and Streptococcus pyogenes were determined as CFU/m3. Data was analyzed in SPSS® vs.16.0.
  Results
  The mean density of total air bacteria was 338.54±120.43 CFU/m3 at the beginning of the day and 758.37 ±348.74 CFU/m3 during clinical activity. The mean values for density of Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes increased after clinical activity. There were significant relationships between bacterial density with number of patients, space volume, and type of service.
  Conclusion
  The air bacterial density increased significantly during dental treatment in dentistry units. According to WHO standards, the air bacteriological quality of dentistry units studied were not acceptable during dentistry services, which leaves dentists and patients at risk of illnesses. Therefore, appropriate ventilation and using personal protective equipment are recommended.
  Keywords: Air Bacterial density, Dentistry, Kermanshah city
 • Mohamad Shokrzadeh, Ahmadali Enayati, Hasan Mokarami, Ali Ziar Pages 143-152
  Background and
  Purpose
  Pesticides can accumulate in the body due to chronic toxicity. This accumulation is caused by direct exposure to the chemicals or indirect exposure, i.e. foods, breathing, and skin. This study was performed to assess the levels of diazinon and malathion residues in cucumber produced in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 132 samples of cucumber were collected from different cities in Mazandaran province during summer 2015. Malathion and diazinon were extracted from the samples using n-hexan and their residual levels were analyzed by QUECHERS and GC-MS. ppb sensitivity was also considered.
  Results
  The mean residual contents of diazinon in all samples were lower than that of Iran standard levels. But the residual level of malathion was higher in some samples. The highest and lowest contents of malathion and diazinon were detected in samples obtained from Babol and Amol, and Babol and Kiakola, respectively.
  Conclusion
  Wide application of pesticides in samples studied caused unacceptable levels of residuals, particularly malathion, therefore, permanent control of pesticide residues in vegetable products such as cucumber, is necessary.
  Keywords: pesticide residues, organophosphate, diazinon, malathion, food hygiene, cucumber, Mazandaran
 • Siavash Etemadinezhad, Dr Nafiseh Esmaili Naftchali, Ahmad Alizade Larimi, Dr Jamshid Yazdani Charati Pages 153-164
  Background and
  Purpose
  According to the World Health Organization, sick building syndrome (SBS) is a common complication among office workers and its symptoms include inflammation of the eyes, nose, throat, and skin, dry cough, dizziness, confusion, fatigue, and sensitivity to smells. Most of the symptoms disappear by leaving the building. Inappropriate design of buildings, workers activities, poor ventilation, chemical and biological pollutants are believed to be the risk factors for SBS. People involved in this situation usually have lower job satisfaction. The aim of this study was to determine the prevalence of SBS among bank employees and its relationship with job satisfaction and some environmental factors.
  Materials And Methods
  Data was obtained using the MM040EA questionnaire and JDI among all employees (n= 264) in one of the banks in Mazandaran province, Iran. To determine the parameters of air quality, temperature and concentrations of CO2, and humidity were measured using KIMO AQ-110 and TES1366, respectively. Data analysis was performed in SPSS16.
  Results
  The mean age of workers was 33.25 years and the prevalence of SBS was 79.6%. Fatigue was the most common symptom. Gender, age, work experience, education, smoking, temperature, and humidity did not have a significant relationship with the prevalence of SBS. But CO2 concentration showed a weak relationship (P= 0.049). Job satisfaction was found to have a significant relationship with the prevalence of SBS (P= 0.001).
  Conclusion
  A high prevalence of SBS was seen in our cases. Its negative impacts on their comfort and job performance calls for improving air quality and ventilation systems in workplace to reduce the symptoms of SBS.
  Keywords: occupational health, job satisfaction, sick building syndrome, building-related symptom
 • Elham Dolat, Morteza Darjazipour, Soudabeh Sazgarnia, Ameneh Sazgarnia Pages 165-174
  Background and
  Purpose
  Despite growing use of energy-saving lamps or compact fluorescent lamps (CFLs), there are concerns about ultraviolet radiation in their output. In this study, the output of CFLs available in Iranian market in the range of infrared, visible, and ultraviolet were measured and the possibility of hydroxyl radical production by their radiation was evaluated.
  Materials And Methods
  The spectrum and light intensity of 33 CFLs were recorded by a spectrometer and radiometers equipped with special infrared, visible, and ultraviolet sensors. The possibility of hydroxyl radical production by three lamps with highest ultraviolet emission intensity was examined and fluorimetric signal of the terephthalic acid dosimeters was evaluated. Parameters such as luminescence efficiency, spectrum integral and the output percentage of lamps were determined in different areas of the spectrum and compared with photopeak curve of human vision.
  Results
  In lamps with identical powers, there was no significant difference between the intensity of visible and infrared lights. In ultraviolet radiation, the intensity of daylight CFLs was twice as much as soft white CFLs, which had greater intensity compared to incandescent lights. The infrared intensity in incandescent lamps is ten times more than CFLs. The chemical dosimetry showed that lamps produced by three manufacturers were able to generate hydroxyl radicals in short distances and during long radiations.
  Conclusion
  CFLs’ radiation is considered to be safe at more than one meter distance. However, at shorter distances and long exposures, some lamps may cause damage to eyes and skin due to ultraviolet radiation. Therefore, it is recommended to monitor specifications of CFLs released into the market.
  Keywords: compact florescent lamp, light spectrum, hydroxyl radical, ultraviolet, visible, infrared
 • Safiyeh Tahmasebi Limooni, Manizhe Emami, Mitra Ghiasi Pages 175-184
  Background and
  Purpose
  Today, information storage and retrieval are the main concerns in libraries and information centers, therefore, a number of library software packages are designed and used. This cross-sectional study aimed at identifying the viewpoints of librarians in Ahvaz, Babol, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences towards Pars Azarakhsh Digital Library Software.
  Materials And Methods
  This survey was conducted using a researcher-made questionnaire in a five-point Likert scale and approved reliability (Cronbach's alpha=0.822). Data was statistically analyzed using SPSS V22.
  Results
  According to all participants, the scores for a) search capability in different fields, b) other search capabilities, and c) search formulas were less than average level. The scores for a) display features of search results and b) ancillary facilities were found to be more than average level. In current study, all librarians in three universities had similar viewpoints (P=0.338).
  Conclusion
  Pars Azarakhsh Digital Library Software was found efficient enough in data entry and storage, data integration, connection space, and search display facilities for librarians and users, but the search and retrieval capabilities need to be reviewed.
  Keywords: digital library, library software, librarian, medical sciences
 • Zohreh Afshar, Ali Asghar Razavi, Mahbobeh Faramarzi, Safiyeh Tahmasebi Limooni, Jamshid Yazdani Charati Pages 185-191
  Background and
  Purpose
  Assessment of user satisfaction on library services is a major challenge in achieving appropriate services. The aim of this study was to evaluate user satisfaction with library services at Mazandaran University of Medical Sciences based on LibQUAL model.
  Materials And Methods
  A descriptive study was conducted in 144 faculty members and students at Mazandaran University of Medical Sciences. The participants were selected by convenience sampling. They reported their satisfaction on library services of different schools at Mazandaran University of Medical Sciences via completing the LibQUAL scale.
  Results
  This study showed that, user satisfaction in three components, including service affect, information control, and library as a place met the minimum level of expectations (5.25±1.05, 5.51±1.20, 5.69±1.50, respectively), but did not met the maximum level of expectations (6.43±1.79, 5.83±1.68, 5.83±1.97, respectively). Similar Satisfaction level was seen in faculty members and students on the service affect. In dimension of information services, the expectation level of faculty members was higher than that of students, but their satisfaction level on library as a place was less than that of the students.
  Conclusion
  The libraries and information centers studied here, met the needs of users at average levels, but they are believed to be far from ideal levels.
  Keywords: satisfaction, library, LibQUAL
 • Mohammad Hossein Kariminasab, Mehran Razavipour, Salman Ghaffari, Mohammad Tofighi, Mohammad Zabihi, Fatemeh Mohammadnezhad Pages 192-196
  Background and
  Purpose
  Despite numerous advances in diagnosis and treatment of diseases, complaints against doctors and medical assistants are increasing. The aim of this study was to investigate the complaints of patients against orthopedic surgeons in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done on the complaints of orthopedic malpractice cases made to Department of Forensic Medicine in Mazandaran province between 2011 and 2014.
  Results
  A total of 64 complaints was made in which the doctors were convicted in 49 cases (76.6%). The patients in these cases included 37 (75.5%) males and 12 (24.5%) females. The mean age of patients was 34.4 years. The most common complaint was malfunction Lack of organ function (39%, n=25). Among the cases 21 (42.9%) were admitted in state hospitals while 28 (57.7%) were hospitalized in private hospitals.
  Conclusion
  A considerable number of orthopedic malpractice claims was proved. In order to prevent such cases, appropriate planning is required.
  Keywords: complaint, patients, orthopedic surgeons
 • Nafise Alimoradi, Talieh Zarifian, Atieh Ashtari, Enayatollah Bakhshi Pages 197-202
  Background and
  Purpose
  In developmental process, children use gestures for communication. One of these gestures is reaching which has various communicative functions. The purpose of this research was to investigate the development of reaching and its communicative functions in normally developed children aged 8-12 months whose language was Persian.
  Materials And Methods
  This longitudinal, prospective observational research included nine non-randomized normally developed children with Persian language. Observations of mother-child interaction at home were conducted by semi-structural play environment and the frequency of target behavior was estimated.
  Results
  The mean values for age of the emergence and consistent use of the reaching gesture were 8 months and 11 days and 9 month and 11 days, respectively. Behavior regulation was found to be the communicative function of reaching at this age range (P
  Conclusion
  The results showed that reaching is probably one of the first gestures formed in Persian speaking children and its main function is behavioral regulation of their partners.
  Keywords: gestures, nonverbal communication, child development, mother-child interaction
 • Milad Azami, Akram Mansouri, Marzieh Khataee, Ali Soleymani, Kourosh Sayehmiri Pages 203-216
  Background and
  Purpose
  Dentists are constantly exposed to mercury vapor and its role in the development of many chronic diseases has been proven. Therefore, this study aims to determine the mean concentrations of mercury in samples of blood, urine and area air among Iranian dentists.
  Materials And Methods
  This study was conducted based on PRISMA guidelines. Two authors searched Persian and English online databases including Magiran, Iranmedex, SID, Medlib, Scopus, PubMed, Science Direct, Cochrane, Web of Science and the Google Scholar search engine without time limit until 2016. To evaluate the heterogeneity of the studies, Cochran's Q test and I2 index were used. Data were analyzed using Stata 11.1 software based on random effects model.
  Results
  12 studies with a sample size of 1,276 dentists were reviewed. The mean concentration of mercury in samples of blood, urine and area air was estimated to be 1.21 μg/dl (95% CI [confidence interval]: 0.67 to 1.75), 5.54 μg/l (95% CI: 4.03 to 7.06) and 7.58 μg/m3 (95% CI: 2.56 to 12.60), respectively. The standardized mean difference in the mercury concentration was 1.75 μg/dl (95% CI: -0.05 to 3.55) in blood and 1.79 μg/dl (95% CI: -1.40 to 4.99) in urine between the case and control groups (P>0.05).
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that the 95% CI of the mean concentration of mercury in the urine samples of Iranian dentists is higher than the standard limit. Therefore, Iranian dentists should be examined annually in terms of urinary mercury concentration.
  Keywords: occupational exposure, mercury, dentists, meta-analysis