فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:5 Issue: 1, 2016
 • Volume:5 Issue: 1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/04/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • امیر زندمقدم، حسین میهمی صفحات 1-23
  در مقالات مختلف به عنوان انگیزه دهنده هایی تلقی می شوند که خوانندگان یک مقاله را به خواندن کل مقاله ترغیب می کنند. اگرچه چکیده ها به عنوان قسمت مهمی از مقالات در نظر گرفته می شوند، اما تحقیقات کمی در خصوص گونه های کلامی در آنها و بویژه چکیده مقالات آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی انجام شده است. بر این اساس هدف از این پژوهش آن بود تا به بررسی گونه کلام و حرکت در چکیده ها در پایان نامه ها و رساله های رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1367-1394 بپردازد. بر این اساس تعداد 300 چکیده از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس مدل هایلند (2000) مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، در بازه زمانی 1367 تا 1377 بیشترین گونه های حرکتی مربوط به هدف، روش شناسی و یافته ها بوده است. حال آنکه در دو بازه زمانی 1378 تا 1388 و 1389 تا 1394 گونه کلامی هدف بیشترین میزان فراوانی و مقدمه و نتیجه گیری کمترین فراوانی را داشته است. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که الگوی گونه کلامی از هدف – روش شناسی – یافته ها به مقدمه – هدف – روش شناسی - یافته ها – نتیجه گیری تغییر کرده است. این پژوهش در برگیرنده پیشنهادهای آموزشی برای آموزش نگارش آکادمیک بر اساس مدل های به دست آمده می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل گونه های حرکت کلام، آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، گونه های کلام، چکیده پایان نامه ها
 • سعید صفدری، پرویز مفتون صفحات 25-50
  خود تنظیمی در یادگیری به صورت گسترده ای در حوزه یادگیری زبان دوم مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات بسیاری، راهبردهای مورد استفاده فراگیران برای تنظیم فرایند یادگیری را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند. با این حال، خود تنظیمی انگیزشی بسیار کمتر مورد توجه واقع شده است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه رابطه میان خودتنظیمی انگیزشی و موفقیت تحصیلی است. یک پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی توسط 64 نفر از زبان آموزان بزرگسال ایرانی برای سنجش نوع انتخاب راهبردهای گوناگون تکمیل شد. داده های کمی به دست آمده با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد. نتایج نشان داد که رابطه قوی میان استفاده از راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی و موفقیت تحصیلی وجود دارد. اما، هیچ تفاوتی میان زبان آموزان مرد و زن در استفاده از راهبردها مشاهده نشد. تحلیل ها نشان داد که زبان آموزان موفق تر در ترجیح و برگزیدن انواع راهبردها از زبان آموزان کمتر موفق متفاوتند. در عین حال که همه زبان آموزان از مشوق های بیرونی برای خودتنظیمی انگیزشی استفاده می کنند، زبان آموزان موفق تر به ایجاد تغییر و مدیریت کردن تکالیف برای ایجاد جذابیت درونی در آنها گرایش دارند. همچنین، زبان آموزان موفق تر برای ایجاد انگیزه در خود، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعیین می کنند. شواهدی از نظریه های انگیزش برای تفسیر و تبیین نتایج ارائه شده است.
  کلیدواژگان: راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی، خودتنظیمی، انگیزه، موفقیت تحصیلی
 • زهره گونی بند شوشتری، علیرضا جلیلی فر، زهرا احمدپورکاسگری صفحات 82-51
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های یادگیری و رفتارهای نوشتاری زبان آموزان انگلیسی در محیط آموزشی تلفیقی انجام شده است. همچنین هدف از شناسایی انواع سبک یادگیری بهترین پیش بینی رفتارهای نوشتاری است. ابتدا سبک های یادگیری ترجیح داده شده شرکت کنندگان از طریق پرسشنامه سبک یادگیری کلب (Kolb، 1984) شناسایی شدند. سپس داده های مرتبط به برنامه ها و نرم افزار input log به منظور نشان دادن رفتارهای مکث، بازنگری و تعویض شرکت کنندگان که در کلاس نوشتاری مشغول به کار با ماژول آنلاین بودند، جمع آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده همبستگی منفی و معناداری بین سبک یادگیری سازگار با رفتار تجدید نظر شده است. رابطه معنادار و مثبت بین سبک یادگیری همگرا و رفتار مکثی و بین سبک یادگیری همگرا و رفتار تجدید نظر وجود دارد. علاوه بر این، رابطه مثبت و معنادار بین شیوه یادگیری سازنده و رفتار تعویضی مشاهده شد. سبک یادگیری سازنده به عنوان بهترین پیش بینی کننده رفتار تعویضی و سبک یادگیری همگانی تبدیل شده است تا پیش بینی بازنگری و رفتار مکث را در سطح مطلوب انجام دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل درونی، سبک شناختی و یادگیری نقش مهمی در رفتار یادگیری زبان آموزان زبان انگلیسی ایفا می کنند. نتایج به تشویق نوشتن مربیان می پردازد تا سبک یادگیری دانش آموزان را در نظر بگیرند و محیط یادگیری انعطاف پذیر و محکم تری را فراهم کنند که در آن همه دانش آموزان می توانند از آن بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، یادگیری تلفیقی، رفتارهای نوشتاری، برنامه اینپوت لاگ
 • عصمت بابایی، محمودرضا عطایی، ولی محمدی صفحات 106-83
  تحقیقات در مورد نگارش آکادمیک نشان داده است که نویسندگان تمایل زیادی دارند تا به صورت تعاملی یافته های علمی خود را با خوانندگان خود درمیان بگذارند. در انجام این کار، نویسندگان بایستی موضع خود را هنگام نوشتن مقالات علمی مشخص کنند. این برهم کنش که توسط هایلند پیشنهاد شده است دارای دو بعد موضع نویسنده و تعامل است. مطالعه حاضر با ادغام چارچوب هایلند و هایلند و سه برای بررسی تعامل نویسنده و خواننده، نشانگرهای واژگانی و دستوری موضع نویسنده را در بخش های اصلی مقالات پژوهشی انگلیسی در علوم مردم شناسی، آموزش، باغبانی و جانورشناسی در نظر دارد. پیکره تحقیق شامل 240 مقاله پژوهشی انگلیسی است که طی دو دوره منتشر شده اند، یعنی 1990 و 2010. 60 مقاله از هر رشته، 30 مقاله از سال 1990 و 30 مقاله از 2010 با مجموع 1270021 کلمه .یافته های این پژوهش را تشکیل می دهد. صرف نظر از ماهیت رشته، موضع گیری نویسنده ویژگی مشترکی از نگارش آکادمیک در رشته های نمونه گیری شده را تشکیل داد. همچنین، عبارت های احتیاط آمیز از نظر بسامدی رتبه اول را به خود اختصاص دادند .علاوه بر این، الگویی کاهشی در استفاده از نشانگرهای موضعی وجود داشت که همگرایی میان محققان این حوزه ها را نشان می دهد. در پایان، چند نکته با کاربرد محتمل در نگارش آکادمیک و طراحی مطالب مربوط به انگلیسی برای اهداف آکادمیک پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: نگارش آکادمیک، رشته، فراگفتمان، مقالات پژوهشی، موضع نویسنده
 • رضا خانی، فاطمه عظیمی آملی صفحات 134-107
  گرچه چندین دهه در مورد ارتقای حرفه ای معلمان بررسی شده است، ولی ما هنوز تصویر درستی از اینکه ارتقای حرفه ای معلمان از چه اجزایی تشکیل شده است و چه مولفه هایی را دربرمی گیرد نداریم. تحقیق کنونی به توسعه و اعتبارسنجی ارتقای حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در محیط ایران می پردازد. مدل پیشنهادی اولیه، 130 پرسش بوده است که از طریق تحلیل داده های اکتشافی و تاییدی بر روی 400 معلم زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله تحلیل اکتشافی، 28 پرسش از نمونه های بارگیری شده حذف شد و در نهایت 102 پرسش برای پرسشنامه نهایی باقی ماند. این پرسشنامه بررسی می کند که تا چه میزان معلمان زبان انگلیسی به صورت حرفه ای ارتقا یافته اند و آنها را از مشخصه های چندگانه ارتقای حرفه ای معلمان آگاه می سازد. پرسش های این پرسشنامه، مولفه های ضروری ارتقای حرفه ای معلمان هستند که معلمان می توانند از آنها در شیوه های یادگیری و تدریس روزمره کلاسی شان استفاده کنند که در نتیجه منجر به موفقیت دانش آموزان می شود. همانطور که معلمان نقش حرفه ای مهم را ایفا می کنند، نیاز به ابزار معتبر برای ارزیابی عملکرده روزمره خود در کلاس دارند. ما با این ابزار توسعه یافته و اعتبارسنجی شده، به معلمان زبان انگلیسی این فرصت را می دهیم تا میزان ارتقای حرفه ای خود را در محیط های آموزشی مختلف ارزیابی کنند.
  کلیدواژگان: ارتقای حرفه ای معلمان، اعتبارسنجی، آموزش معلم
 • علی روحی، مرضیه اسمعیل وندی صفحات 160-135
  از آنجایی که فرسودگی در حوزه آموزش همواره مورد توجه بوده است، بررسی آن درمیان دانشجویان زبان انگلیسی و ارتباط آن با دیگر متغیرها، نظیر هوش هیجانی که شاید به کاهش منشا آن کمک کند، از اهمیت برخوردار است. بدین جهت، تحقیق حاضر برای بررسی اهداف زیر طراحی شد: (الف) تعیین میزان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانشجویان زبان انگلیسی؛ (ب) بررسی رابطه میان فرسودگی تحصیلی و هوش هیجانی دانشجویان زبان؛ (ج) بررسی میزانی که هوش هیجانی می تواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کند. به همین منظور، 100 دانشجوی زبان انگلیسی که به روش نمونه گیری آسان از دانشگاه های شهرکرد و شهید چمران اهواز انتخاب شده بودند، در این تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه های «فرسودگی تحصیلی ماسلاچ-نسخه دانشجویان » و «سیاهه ضریب هوش هیجانی بارون» پاسخ دادند. به منظور سه سویه سازی داده ها، با 20 نفر از این دانشجویان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که دانشجویان زبان انگلیسی میزان فرسودگی تحصیلی پایینی داشتند و از هوش درون فردی بالایی برخوردار بودند. داده های به دست آمده از مصاحبه، ضمن تبیین نتایج کمی، نیز عوامل شخصی و سازمانی موثر در میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی را مشخص نمود. همچنین، تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی دوگانه، رابطه منفی میان هوش هیجانی و دو بعد فرسودگی (خستگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی) و رابطه مثبت میان هوش هیجانی و کارآمدی تحصیلی را نشان داد. علاوه براین، هوش درون فردی، خلق و خوی کلی و سازگاری جزءبخش های هوش هیجانی بودند که توانستند پیش بینی کننده بهتر فرسودگی تحصیلی باشند. نتایج این تحقیق دستاوردهایی برای مدرسان زبان در جهت کاهش میزان فرسودگی دانشجویان دربردارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، هوش هیجانی، دانشجویان زبان انگلیسی
|
 • Amir Zand-Moghadam, Hossein Mihami Pages 1-23
  in every research paper has always been functioning as an attention-grabber which can encourage readers to keep reading the research or to dissuade it. Although abstracts are believed to play an important role in distributing the research findings, few studies have been done to evaluate the rhetorical organization of thesis abstracts, especially in the field of Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Thus, the purpose of the present study was to analyze the rhetorical moves of the MA thesis abstracts written from 1988 to 2015 in the field of TEFL in Allameh Tabataba’i University (ATU), an Iranian university. To this end, 300 MA thesis abstracts were analyzed based on Hyland’s (2000) rhetorical move framework. To track the rhetorical move trends of the thesis abstracts and for the ease of analysis, they were analyzed in three time intervals. The results revealed that while in the first interval (1988-1997) the most frequent rhetorical moves were the “Purpose”, “Method”, and “Product”, in the other two intervals (1998-2007 and 2008-2015) the “Purpose” was the most used rhetorical move. In addition, the least frequent rhetorical moves were the “Introduction” and “Conclusion” for the three intervals. The findings, on top of these, indicated that the rhetorical move patterns of thesis abstracts moved from Purpose-Method-Product (P-M-Pr) to Introduction-Purpose-Method-Product-Conclusion (I-P-M-Pr-C). That said, it can be concluded that in the examined thesis abstracts, the highest average of information was provided on the “Purpose” of the study, while the other moves, especially the conclusion move, was not deemed important; moreover, an increasing rate of information provision was detected on the “Method” and “Product” moves. This research bears some implications for L2 learners to better know their community of practice and writing instructors to prepare genre-based writing materials.
  Keywords: move analysis, TEFL, rhetorical moves, thesis abstracts
 • Saeed Safdari, Parviz Maftoon Pages 25-50
  Self-regulation of learning has been extensively investigated in second language (L2) learning. Many studies have focused on the strategies that language learners employ to regulate their own learning processes. However, motivational self-regulation is considerably less explored. The aim of this study was to investigate the relationship between motivational self-regulatory strategies (MSRSs) and academic achievement. A motivational self-regulation questionnaire was administered to 64 male and female adult Iranian EFL learners to measure their choice of various strategies. The quantitative data was analyzed by applying correlational and multivariate analyses. The results demonstrated that there was a strong relationship between motivational self-regulatory strategy use and academic achievement. However, no difference was found between male and female learners in their use of the strategies. Further examination revealed that higher-achieving students differed from lower-achieving participants in their preference for strategies. The article concludes that while all learners use extrinsic rewards to self-regulate their motivation, more successful learners tend to manipulate learning tasks to make the tasks intrinsically interesting and pleasant. Also, more successful learners set both long-term and short-term goals to motivate themselves. The results underscore the importance of students’ personal interests, needs and goals, and suggest that teachers foster learners’ command of the strategies through instruction and cooperative activities.
  Keywords: motivational self-regulatory strategies, self-regulation, motivation, academic achievement
 • Zohre Gooniband Shooshtari, Alireza Jalilfar, Zahra Ahmadpour Kasgari Pages 82-51
  The present investigation sought to explore the relationship between learning styles and writing behaviors of EFL learners in a blended environment. It also aimed to identify the learning style types best predicting writing behaviors. Initially, the participant's preferred learning styles were identified through the Kolb’s learning style inventory (Kolb, 1984). Secondly, data were obtained through analyzing the Stat counter and Input log data to reveal the pausing, revising and switching behaviors of the participants who attended a writing course in which they developed their writing texts using an online module. The results indicated a negative and significant correlation between the accommodator learning style and the revision behavior. A statistically significant and positive relationship was also found between the converger learning style and the pausing behavior, and between the converger learning style and the revision behavior Furthermore, a positive and significant relationship between the accommodator learning style and the switching behavior was revealed. The accommodator learning style was found as the best predictor for the switching behavior and the converger learning style turned to predict the revision and pausing behavior at an optimal level. The findings suggest that internal factors, cognitive and learning styles, play a significant role in the learning behaviors of English writing learners. The results encourage writing educators to take into account students’ learning style and provide more flexible and rigorous learning environment in which all learners can take benefit.
  Keywords: learning styles, blended learning, writing behaviors, input log
 • Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Vali Mohammadi Pages 106-83
  Research in academic writing has revealed a strong tendency on the part of writers to interactively communicate their scientific findings with their readers. In doing so, the writers should take a position while arguing their propositions. This interaction as proposed by Hyland (2005b) takes places having two sides of stance and engagement. This study targeted the stance component of writer-reader interaction by integrating Hyland’s (2005b) and Hyland and Tse’s (2005a) frameworks to survey lexical and grammatical stance markers in the major subsections of English research articles in anthropology, education, horticulture, and zoology. The corpus included 240 English research articles published during two periods, namely, 1990 and 2010; 60 from each field, 30 articles from 1990 and 30 from 2010 yielding a total number of 1,270,021words. The findings suggested that stancetaking is a common feature of academic writing in the sampled disciplines regardless of the nature of the discipline. Also, hedges ranked first on the list of frequency count. Furthermore, there was a decreasing pattern in the use of stance markers highlighting a convergence among the scholars of the fields with respect to the totality of the facts established day by day. Then, some implications are drawn with plausible applicability in academic writing and EAP syllabus design.
  Keywords: academic writing, discipline, metadiscourse, research articles, stance
 • Reza Khany, Fatemeh Azimi Amoli Pages 134-107
  Although decades of research have well elaborated on teacher professional development, we still do not have a thorough picture about what teacher professional development could entail and what components it consists of. The present study aims to develop and validate a teacher professional development scale in an Iranian English foreign language context. An initial tentative model with 130 items was piloted and tested through exploratory and confirmatory data analyses on a sample of 400 EFL teachers. This level resulted in the removal of 28 items in our sample loaded, resulting in a final 102 teacher professional development inventory. The developed inventory measures the extent to which EFL teachers are professionally developed and makes teachers aware of multiple characteristics of professionally developed teachers. These competencies are essential components of teacher professional development, enabling the teachers to utilize them in everyday teaching and learning practices in the classroom settings which, as a result, leads to student achievement. As teachers fulfill important professional roles, they need valid instruments to assess their day-to-day functioning in the class. With the instrument developed and validated in the current research, we, in fact, allow language teachers to assess their extent of professional development in different pedagogical contexts.
  Keywords: teacher professional development, validation, teacher education
 • Ali Roohani, Marziyeh Esmailvandi Pages 160-135
  Burnout has been a major concern in the educational settings and it is worth exploring it among English as a Foreign Language (EFL) students and finding its relationship with other factors, such as emotional intelligence (EI), which may help reduce burnout sources. In this light, this study was designed to a) explore Iranian EFL students’ burnout and EI profiles; b) investigate the relationship between EFL students’ burnout and their EI; and c) examine the extent to which EFL students’ EI competencies could predict their burnout. To these ends, 100 male and female Iranian EFL university students, selected through convenience sampling from two universities (Shahrekord University and Shahid Chamran University of Ahvaz), participated in the study and responded to the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and the Bar-On’s Emotional Quotient Inventory (EQ-i). To triangulate the data, a semi-structured interview was conducted with 20 EFL students. Data analysis showed that EFL students had a low level of burnout and were emotionally intelligent at the intrapersonal level. Also, the data from semi-structured interview provided further insight into the quantitative results and explained some personal and organizational factors in relation to EFL students’ burnout. Moreover, bivariate correlation and multiple regression analysis revealed a negative relationship between EI and two dimensions of burnout (emotional exhaustion and cynicism) and a positive relationship between professional efficacy and EI. Furthermore, intrapersonal, general mood, and adaptability components of EI were found to be better predictors of burnout. The findings have implications for language educators in reducing student's burnout.
  Keywords: burnout, emotional intelligence, EFL students