فهرست مطالب

مطالعات آموزشی نما - پیاپی 9 (نیمسال اول 1395-1396)

نشریه مطالعات آموزشی نما
پیاپی 9 (نیمسال اول 1395-1396)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فهیمه یاری، حسین زارع، حمید ملکی، احمد رستگار، محمدرضا قاسم زاده* صفحات 1-9
  اهداف
  یکی از مهمترین جنبه های درگیر در اختلال نقص توجه- بیش فعالی، عملکرد تحصیلی است، مطالعه حاضر با هدف بهبود عملکرد تحصیلی به ارائه مدل آموزش الکترونیکی ویژه مبتلایان به این اختلال و اعتباریابی آن می پردازد.
  روش ها
  مطالعه با استفاده از روش آمیخته انجام شد. در مرحله ارائه مدل به روش کیفی، زمینه ای 41 مصاحبه عمیق انجام و به روش کدگذاری تحلیل و مدل آموزش الکترونیکی تدوین و در مرحله اعتباریابی به روش کمی تعداد 30 نفر با اخذ رضایت و درنظر گرفتن فاکتورهای تحقیق در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل همسان سازی شده و به ترتیب به دو شیوه الکترونیکی بر اساس مدل تدوین شده و مرسوم آموزش داده شدند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی (ISM) و پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. اجرا شد.
  یافته ها
  پنج مولفه تحلیل، طراحی، ارائه، پشتیبانی و ارزشیابی در مدل آموزش الکترونیکی در مرحله کیفی شناسایی و مدل تدوین شد. نتایج آزمون تی همبسته در مقایسه انگیزش تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نشان داد، اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنادار پس از مداخله افزایش یافته (P=0/004) و نتایج آزمون تی مستقل در مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و کنترل معنادار بود. (001/0 P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، آموزش بر اساس مدل آموزش الکترونیکی ارائه شده موجب افزایش انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه گشت. لذا پیشنهاد می گردد برنامه ریزان درسی و اساتید به این روش آموزشی توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مدل آموزش الکترونیکی، اختلالات یادگیری، اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD)
 • محمدباقر مجیدیان فرد*، حمید رحیمیان صفحات 11-20
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر شناخت میزان بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار توسط مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویر احمد بود،
  روش ها
  این پژوهش نوع میدانی و به روش همبستگی در اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویر احمد اجرا شد. از تعداد 241نفر، براساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای 148نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه رهبری خدمتگزار (قلی پور) و تعهد سازمانی مایر و آلن بود که ضمن تایید روایی، پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 8/0 و 82/0 محاسبه شد. برای تحلیل یافته ها، ازآزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، بین سبک رهبری خدمتگزارو مولفه های آن با تعهد سازمانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار در سطح. ر P<0/01 و r= 0/58 وجود دارد. همچنین نتایج استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه قابلیت اعتماد و تواضع بیشترین تاثیر را به مقدار 39درصد بر متغیر تعهد سازمانی داشته است و مولفه خدمت رسانی و مهرورزی تاثیر نداشته اند. همچنین بین سطح تحصیلات کارکنان با ادراک کارکنان از سبک رهبری خدمتگزار با توجه به مقدار (146/2) f = و P>0/01 تفاوت معناداری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  در کل نتایج تحقیق حاضر در زمینه رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه های آن با تحقیقات انجام گرفته هماهنگی دارد و می توان چنین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی سبک رهبری خدمتگزار سهم بسیار زیادی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان داشته است. لذا مدیران به منظور افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان لازم است در شیوه های رهبری خود تجدید نظر نموده و از سبک های موثر تر استفاده کنند. اگر سبک رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش در تعامل با تعهد سازمانی به کار گرفته شود، بر ارتقاء تعهد سازمانی تاثیر مثبت خواهد داشت.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش
 • فائضه بنی یعقوبی*، صمد طلایی شکری، فاطمه نظری صفحات 20-30
  زمینه و هدف
  آموزش به بیمار یکی از اساسی ترین نقش های هر پرستار است و تعهد پرستار ان نسبت به انجام آن، به درک آن ها از نقش آموزشی خود، برخورداری از آمادگی جهت آموزش به بیمار و عوامل و منابع محیطی بستگی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی چالش های پیش رو در آموزش های پرستاری متناسب با نیاز بیماران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی در پایگاه های SID، Pubmed، Elsevier و مطالعات کتابخانه ای در بیش از 50 منبع از کتب و مقالات علمی منتشر شده با کلیدواژه های آموزش، پرستار، بیمار، آموزش به بیمار و موانع آموزش در سال های 2000 تا 2016 استفاده شده است.
  یافته ها
  آموزش به بیمار از حقوق اساسی بیماران می باشد، پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه مراقبت کننده نظام سلامت برای اجرای بهینه آموزش به بیمار با موانعی روبرو هستند. طبق مطالعات انجام شده مهم ترین موانع آموزش به بیمار، عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد پرستاران، کمبود وقت، تراکم زیاد وظایف، عدم توجه و حمایت از سوی مدیران، کمبود حمایت سازمانی و عدم ارزش گذاری سیستم بر اجرای آموزش، مدیریت ناکارآمد، فرهنگ سازمانی نامناسب، اضطراب و درد بیمار، بی اطلاعی از فواید آموزش، کمبود منابع آموزشی مکتوب، نامناسب بودن محیط درمانی برای آموزش، کم اهمیت انگاشتن نقش پرستاران در آموزش بیمار از سوی بیماران، عدم همکاری بیمار، تضاد نقشی بین متخصصین رشته های مختلف علوم پزشکی، کمبود منابع مادی (مالی، تجهیزاتی و تسهیلاتی)، کمبودآگاهی و مهارت پرستاران و نبود انگیزه و عدم علاقه پرستاران به امر آموزش، معرفی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  مدیران پرستاری می توانند با اختصاص زمان بیشتر برای آموزش و توجیه پرسنل پرستاری، تهیه و در دسترس قرار دادن مواد و منابع آموزشی برای بیماران و پرستاران، برگزاری سمینارها، لحاظ نمودن فعالیت آموزش به مددجو در ارزشیابی های مستمر پرسنل پرستاری، اختصاص محل مناسب برای برگزاری آموزش و حمایت های مدیریتی، کمک زیادی در جهت بر طرف نمودن موانع آموزش به بیمار بنمایند.
  کلیدواژگان: آموزش، پرستار، بیمار، آموزش به بیمار، موانع آموزش
 • مریم فلاحی*، قدرت الله خلیفه، متین قاسمی سامنی صفحات 31-39
  اهداف
  یادگیری مشارکتی و تعاملی یکی از چالش های اصلی یادگیری الکترونیکی و رمز موفقیت این سیستم آموزشی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه این قبیل یادگیری ها با نیم نگاهی به نقش و نفوذ نظریه سازنده گرایی در محیط های یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.
  روش ها
  این مقاله از نوع مروری است. جهت گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر ازجمله Magiran، Noormags، Scientific Information Database، Science Direct، Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده، استفاده شده است. در طی این فرآیند 42 منبع مرتبط در بازه زمانی 1998- 2014 و1380-1394 یافت شد که 26 منبع استفاده گردید.
  یافته ها
  فعالیتهای مشارکتی کیفیت یادگیری را بهبود میبخشد. طرح و روش های مشارکتی، الهام گرفته از نظریه یادگیری ساختارگرا، خواستار مشارکت فعال یادگیرندگان در فرایند آموزشی است. جهت طراحی دقیق موقعیت یادگیری مشارکتی باید افزایش احتمال تعاملات موردنظر باشد. ساده انگارانه است اگر تصور کنیم معلمان در فضای مجازی دیگر هیچ نقشی ندارند. در این فضا، نقش جدید و آشکار معلم کمک به یادگیرندگان برای دسترسی به اطلاعات و کاربرد آن است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، لازم است در برنامهریزی درسی جایگاهی خاص به فرهنگسازی وسیع نسبت به فواید و مزایا و معایب و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی به طور عام و یادگیری الکترونیکی مشارکتی به طور خاص در سطح مدارس، در میان مدیران، یادگیرندگان و به ویژه، معلمان اختصاص یابد.
  کلیدواژگان: یادگیری مشارکتی، یادگیری الکترونیکی، محیط های یادگیری الکترونیکی
 • سیده اعظم سجادی، عبدالله فتحی مقدم، سمیه آزرمی * صفحات 40-49
  مقدمه
  نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه که بتواند حرکت جامعه را به سوی توسعه همگانی تسریع بخشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین ارکان برای نیل به این مقصود، نظارت آموزشی است. این مطالعه با هدف آشنایی با نظارت آموزشی اثر بخش، انجام شده است.
  روش کار
  مقاله حاضر از نوع مروری است. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، کلید واژه های نظارت آموزشی، راهنمایان آموزشی، مدرس و فراگیر، با استفاده از داده پایگاه های معتر علمی فارسی و انگلیسی زبان از جمله SID، Magiran، Google Scholar و Web of Sciences و نیز مطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی 2017- 2000 مورد جستجو قرار گرفتند. سپس داده های مورد نظر بر اساس هدف پژوهش، طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نظارت موثر منجر به تقویت روحیه ی اعتماد و وفاداری در سازمان ، گسترش نوآوری و ابتکار عمل، ایجاد انگیزه ی مثبت و رضایت خاطر در کارکنان، افزایش مشارکت افراد در تصمیم گیری ها، بهره مند ساختن افراد از لذت کسب موفقیت، ایجاد رابطه ی منطقی بین تلاش و پاداش و بهره گیری موثر از اطلاعات می شود. در نظارت آموزشی، ناظر نقش راهنما دارد. بنابراین شناخت راهنمای آموزشی از مدرس ضرورتی سازمانی و حرفه‏ای است. ناظر باید دانش و مهارت ها، نگرش ها، نیازهای انگیزشی، انتظارات مدرس و انتظارات مرکز آموزشی و اثربخشی مدرس را مورد بررسی قرار دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که نظارت آموزشی در صورتی که صحیح انجام شود، منجر به کیفیت عملکرد مدرس و در نهایت بهبود کیفیت وضعیت آموزشی فراگیران خواهد داشت، بنابراین تاکید موسسات آموزشی بر این نوع از نظارت و آموزش الگوهای موثر و متناسب نظارت آموزشی به ناظرین توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نظارت آموزشی، راهنمایان آموزشی، مدرس، فراگیر
 • محبوبه ملکشاهی * صفحات 50-62
  اهداف
  ازجمله مفاهیم موردتوجه روان شناسان مثبت گرا در دهه های اخیر می توان به مفاهیمی از قبیل مثبت گرا، خوش بینی، شادکامی، خلاقیت، هوش هیجانی، خود آگاهی، امیدواری، و مانند آن اشاره کرد که سعی دارند تا با روش ها و نگاه علمی، حضور مولفه های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پررنگ تر و چشم گیر تر جلوه دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خوش بینی علمی در توانمندسازی معلمان صورت گرفته است.
  روش
  این مقاله از نوع مروری و کتابخانه ای است. در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر و در پایگاه داده های معتبر از جمله Google scholar Magiran، Noormags، Scientific Information Database، Science و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده در بازه زمانی2016-2017 استفاده شده است.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش خوش بینی علمی، به عنوان یک خاصیت متشکل از خود کارآمدی جمعی، اعتماد به والدین و دانش آموزان و تاکید علمی بررسی کرده اند که با کنترل سطح اقتصادی- اجتماعی، پیشرفت قبلی و دیگر ویژگی های جمعیت شناختی مستقیما با موفقیت دانش آموزان، خوش بینی گرایشی و فردی معلم، مدیریت انسان دوستانه کلاس درس، تدریس دانش آموز محور رابطه دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد، هر چه ساختار توانمندساز مدارس در سطح بالاتری قرار بگیرد، فرهنگ خوش بینی علمی آنان نیز افزایش خواهد یافت. ساختار توانمندساز با سلسله مراتب مدیریت، قوانین، رویه ها و فرآیندهای مدرسه مرتبط است. همچنین ساختار توانمندساز، نوآوری، مشارکت و اعتماد میان افراد را افزایش می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدرسه باید به طرز فکر و باورهای معلمان درباره مدرسه اهمیت دهد و مدیران باید همه تلاش خود را برای بهبود طرز فکر معلمان درباره مدرسه، انگیزه برای اتخاذ استانداردهای بالای آموزشی به کاربندند.
  کلیدواژگان: خوش بینی، خوش بینی علمی، توانمندسازی معلمان
|
 • Yari Fahimeh, Zare Hossein, Maleki, Hamid, Rastgar Ahmad, Ghasemzadeh Mohammad Reza* Pages 1-9
  Introduction
  One of the most important aspects involved in the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), is academic performance. This study provides the e- learning validated model for learners with ADHD.
  Methods
  This is a mixed method study. In the qualitative phase, 41 in- depth interviews conducted. The interviews were analyzed using content analysis. The e- learning method was developed in a quantitative phase. In this phase, the sample size was 41 people. In the validating phase, the sample size was 31 people. There were 15 people in each the control and case groups, that ethical issues were considered. The participants filled the questionnaires of inventory of school motivation (ISM) and the questionnaire of academic achievement in both the pre-test and post-test.
  Findings: The five main elements including analyzing, designing, delivery, supporting, and evaluation were extracted in qualitative phase. In addition, the e- learning model was developed in qualitative phase. The mean score increased in academic motivation in examination group, in post-test (P
  Conclusion
  The electronic based training method, increase both the academic motivation and achievement of the learners with the ADHD.
  Keywords: e-Learning Model, Learning Disabilities, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Majidian Fard Mohmmad Bagher *, Hamid Rahimiyan Pages 11-20
  Introduction
  The aim of this study was to determine the relationship between servant leadership and organizational commitment in the employees of department education in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad.
  Methods
  This is a field study among 148 education’ staffs of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad The Morgan table and stratified random sampling were the method of sampling. Instruments included servant leadership and Meyer and Allen’s organizational commitment questionnaires, with the Cronbach’s alpha coefficient 0.88 and 0.82 respectively. Data were analyzed using the Pearson Correlation, One-way ANOVA, and Multiple Regression’s tests.
  Results
  The results showed that between servant leadership and its components correlated with organizational commitment level, significantly (r= 58, P 0.01).
  Conclusion
  Totally, the result of studies about Servant leadership and organizational commitment and its components is consisted with other studies. So it can be said that servant leadership in our study has an important role in organizational commitment. Therefore managers should reconsider their management method to improve organizational commitment. The integration of servant leadership in education with organizational commitment, have a positive effect on organizational commitment.
  Keywords: Servant Leadership, Organizational Commitment, Employee
 • Faeze Baniyaghoubi *, Samd Talaie Shekari, Fateme Nazari Pages 20-30
  Aims: Patient education is one of the most fundamental roles of the nurses. The nurse commitment is due to the nurse understanding of their education role, having preparation of patient education as an educator, and environmental factors. This study assesses the nursing education’s facing challenges in patient education field.
  Materials And Methods
  This is a review article that is based on collecting data from electronic resources (Elsevier & Pubmed), and published article from 2000 to 2016, related to the topic.
  Results
  Patient education is the basic rights of patients. For the optimum implementation of patient education, the nurse faces barriers, as the largest group of health care. These are the most important barriers of patient education, according to the studies: disproportion of number of patients with the number of nurses, lack of time, high density of nurses duties, lack of attention and support by managers, lack of organizational support, underestimating the education value in system, ineffective management, inappropriate organizational culture, patient anxiety and pain, unawareness of education benefits, lack of written resources in education, inappropriateness of therapeutic environment for education, underestimating the role of nurses in patient education by patients, lack of patient cooperation, the contrast between the role of different fields of medicine specialists, lack of economic resources (financial, equipment and facilities), lack of knowledge and skills for nurses, lack of motivation, and lack of interest of nurses to the education.
  Discussion and
  Conclusion
  These are comments that could be helpful for the managers to overcome the barriers in patient education: spending more time for the nurse education, providing more material and resources in education for both the patients and nurses, seminars and education’s activities for nurses in terms of the ongoing evaluation, providing appropriate place for education, and supportive actions,
  Keywords: Education, Nurse, Patient, Patient Education, Education Barriers
 • Maryam Falahi *, Ghodratollaeh Khalifeh, Matin Qhasemi Sameni Pages 31-39
  Introduction
  The collaborative learning and interactive electronic-learning (e- learning) is one of the key factors in education system success. This study examined the collaborative e-learning in the framework of constructivism theory.
  Methods
  This is a review article. The databases such as Scientific Information Databases, Magiran, Science Direct, and Google Scholar were reviewed. Also, published resources such as the books and papers was considered.
  Results
  The result of review showed that e- learning could be effective in the education quality. Also, collaborative learning have a crucial role in e-Leaning goals attachment.
  Conclusion
  The learning and motivation of students has a significant relationship with the interaction and collaboration in e-learning methods. So the special attention for using scientific approaches needs from organizations and universities who apply the e-Learning.
  Keywords: Collaborative learning, e-learning, e-learning environments
 • Sajadi S. A., Fathimoghaddam A., Azarmi S. * Pages 40-49
  Introduction
  The role of the education system in the training of human resources to move community towards universal accelerate development is very important. The educational supervision is an important element for the achievement of this goal.
  Objective
  The purpose of this article is an overview of the effective educational supervision
  Material and
  Method
  This review article was conducted based on databases such as SID, Magiran, Google Scholar and Web of Sciences and Library Studies in the period time of 2000-2017. The keywords were the educational supervision, Instructional supervision, instructional guidance, trainers and trainees, teacher and learner. The data obtained from these articles were analyzed.
  Result
  Effective supervision will lead to the trust strengthening, loyalty to an organization, innovation and initiative, motivation, positive and satisfaction of employees, increase participation in decision-making, education supervisor. Supervisors should assess the knowledge, skills, attitudes, motivational needs, expectations and the expectations of the teachers’ training centers.
  Conclusion
  The educational supervision, if done well, will lead to the education quality. Therefore, this type of the educational supervision and training patterns is recommended.
  Keywords: Educational Supervision, Educational Guidance, Teacher, Learners
 • Mahbubeh Malekshahi * Pages 50-62
  Objectives
  The optimism, happiness, creativity, emotional intelligence, self- awareness and, hope are the concepts that the positivist psychologists have addressed in recent decays. In this approach, the positive aspects come up strongly and more significant in different aspects of human life, with the scientific views and method. This study investigates the role of scientific optimism in teachers’ empowerment.
  Method
  This is a review article. The databases such as Scientific Information Databases, Magiran, Science Direct, and Google Scholar were reviewed. In addition, the published resources such as the books and papers were considered. The period of the literature review was 2016-2017.
  Results
  The scientific optimism is based on the collective self- efficacy; trust in the both parents and students, and scientific infancies. These constructs have relationships with the socio-demographic status, previous achievements, teacher attitude toward optimism, humanitarian classroom management and, student-based teaching.
  Conclusion
  The culture of optimism will be increased with the school empowering structure. The empowering structure relates to the management hierarchy, rules, and schools process. This structure will increase the innovation, trust, and cooperation between the student and teacher.
  Keywords: Optimism, Scientific Optimism, Teacher's Empowerment