فهرست مطالب

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، تابستان 1396)

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسلم شیروانی ناغانی*، محمد رحیم عیوضی، حاکم قاسمی صفحات 1-24
  ظهور فرارشته آینده پژوهی پس از جنگ جهانی دوم، سبب کنار نهاده شدن غیب گویی و پیش گویی های پیامبرگونه شد. این فرارشته با وجود فرازوفرودهای گوناگون در طول دهه های اخیر، همواره سعی در ارائه گزاره هایی علمی درباره آینده داشته است. در این میان، رویکردها و مفاهیم مختلفی در عرصه آینده پژوهی تولید شده است که هریک با وجود برخی نقاط مشترک، دارای ویژگی ها و ممیزه هایی هستند. یکی از مهم ترین این مفاهیم، آینده نگاری راهبردی است. این مقاله در پی بررسی چیستی و چرایی این مفهوم است. در این راستا ابتدا به تعریف و تعیین جایگاه آینده نگاری راهبردی در آینده پژوهی پرداخته شده و سپس ماهیت میان رشته ای این مفهوم و مبانی معرفت شناسی آن، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهند که آینده نگاری راهبردی به عنوان یک میان رشته به مسیر روبه رشد خود ادامه می دهد و برخلاف برخی دیگر از رویکردهای آینده پژوهی با شکست و افول روبه رو نشده است. این میان رشته از نوعی عقلانیت درون پارادایمی برخوردار است و متناسب با ویژگی هایی که دارد، می تواند در زمینه های مختلف برنامه ریزی بلندمدت کشور، به ویژه در حوزه های اقتصادی، بسیار رهگشا و کارساز باشد. در پایان مقاله، پیشنهادهایی در راستای توجه و به کارگیری هرچه بیشتر آینده نگاری راهبردی در کشور ارائه شده است.
  کلیدواژگان: راهبرد، معرفت شناسی، عقلانیت جهان شمول، عقلانیت درون پارادایمی، عقلانیت تجربی، عقلانیت ارزشی، عمل گرایی
 • مهدی سبحانی نژاد، سولماز نورآبادی* صفحات 25-41
  هدف پژوهش حاضر، تبیین پیش نیازها و سازوکار برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی به منظور تحقق معرفت جامع است. روش پژوهش این مقاله، توصیفی تحلیلی و استنتاجی بوده و در پی پاسخ به دو پرسش است؛ 1. پیش نیازهای برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی چیست؟ 2. سازوکار تحقق معرفت جامع حاصل از برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی، چگونه است؟ یافته ها نشان داد که «عمده ترین پیش نیاز برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی، درک اهمیت میان رشته ای در راستای خودرهبرسازی یادگیرنده است». لازم است دست اندرکاران این حوزه دریابند که تقسیم موضوع ها به مواد درسی مجزا، برقراری ارتباط میان مفاهیم را دشوار می کند. رویکرد موضوع محور کنونی، سبب پرورش نیافتن مهارت های فکری سطح بالا و نیز بی توجهی به ابعاد بینشی و مهارتی یادگیری می شود. همچنین ازآنجاکه منظور از معرفت جامع، نوعی یادگیری است که دربردارنده هم زمان شناخت، بینش و مهارت باشد، بنابراین، برنامه درسی دانشگاهی باید به گونه ای باشد که فراگیران بتوانند به همه ابعاد معرفت جامع دست یابند. سازوکار میان رشته ای، درصدد فراهم کردن فرصت بحث و تفکر، آشنا کردن استادان با رویکرد های نوین تدریس، سنجش نیاز های محلی و ملی و مشاهده نتایج در محتوای برنامه درسی، و به کارگیری روش مناسب ارزشیابی از برنامه های درسی است. با بهره مندی از برنامه درسی میان رشته ای می توان به تحقق معرفت جامع که هدف والای دانشگاه است، کمک کرد.
  کلیدواژگان: معرفت جامع، آموزش عالی، برنامه درسی میان رشته ای، پیش نیاز، ساز و کار
 • محمود حیدریان، حمیدرضا قربانی*، حسنعلی عرب، شهرام پارسه صفحات 43-65
  فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بالغ بر 30 سال است که برای مطالعات باستان شناسی به کار می رود و به طور فزاینده ای درحال گسترش است. گسترش استفاده از این سیستم در باستان شناسی، نتیجه تکثیر و دردسترس بودن برنامه های نرم افزاری جغرافیایی، پیشرفت در فناوری رایانه و فراوان بودن داده های مکانی در زمینه باستان شناسی است. باستان شناسی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در سال های اخیر بررسی ها و پایان نامه های زیادی بخشی از مطالعات خود را به این مقوله اختصاص داده اند. این مقاله با مروری بر ضرورت استفاده از نظریه های مکانی در باستان شناسی، به بررسی و نقد کاربرد این سیستم در باستان شناسی ایران می پردازد. پس از بررسی فعالیت های انجام شده مبتنی بر این سیستم در ایران که در دو حوزه چشم انداز و درون محوطه ای انجام شده است، مشخص شد که عدم آشنایی کامل باستان شناسان با قابلیت ها و امکانات این سیستم و توجیه نشدن کاربران آشنا با این سیستم که از دانش آموختگان رشته های جغرافیا بوده و درصدد کمک به باستان شناسان برآمده اند، ازجمله مهم ترین مشکلات بر سر راه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در باستان شناسی ایران است؛ هرچند می توان عوامل دیگری چون دشواری ساخت مدل مکانی برای تمامی اشیا و شکل های متنوع به دست آمده از کاوش، به روزرسانی نشدن بانک های اطلاعاتی به دلیل طولانی بودن روند تفسیرهای باستان شناسی از کاوش تا آماده شدن برای چاپ، پیچیدگی مشاهده های باستان شناسی، تنوع زیاد ابزارها، مفاهیم و کارکردهای خاص، نقشه کشی و تجزیه و تحلیل تصویر، تنوع فرهنگی و منطقه ای، گاه نگاری و چارچوب های تاریخی، هزینه بر بودن و نبودن توافق در بین باستان شناسان ایرانی را نیز در این امر دخیل دانست.
  کلیدواژگان: باستان شناسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روندها، حوزه چشم انداز و درون محوطه ای
 • افسانه زارعی دهباغی*، سعید ضرغامی همراه ضرغامی همراه، یحیی قائدی، خسرو باقری نوع پرست صفحات 67-91
  هدف پژوهش حاضر، ترسیم پیشنهادهایی برای اهداف دانش پژوهی در علوم اجتماعی بر مبنای رئالیسم انتقادی و با نگاهی میان رشته ای است که با روش توصیفی استنتاجی انجام شده است. رئالیسم انتقادی با بینشی شناخت شناسانه به عنوان مبنایی درنظر گرفته می شود که پیشنهادهایی برای دانش پژوهی (آموزش، پژوهش، تلفیق و کاربرد) در علوم اجتماعی خواهد داشت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رئالیسم انتقادی با تاکیدی که بر واقعیت های مستقل از ذهن و خاصیت انتقادپذیری دانش دارد، بر آموزشی رهاساز در علوم اجتماعی تاکید می کند. در حوزه پژوهش، رئالیسم انتقادی بر فلسفه و خودآگاهی فلسفی تاکید می کند و درنتیجه پژوهشگر علوم اجتماعی مفروضات پنهان و آشکار در پژوهش خود را بهتر فهم می کند. در عرصه تلفیق نیز تاکید بر فهم واقعیت در ابعاد گسترده است. این عرصه، عامل پیشرفت علوم را به اشتراک گذاری دانش در قلمروی وسیع می داند؛ ازاین رو علوم میان رشته ای را به رسمیت شناخته و از هر دانشی که قادر به تبیین بهتر لایه های پیچیده واقعیت باشد، استقبال می کند و سرانجام، در عرصه کاربرد، رئالیسم انتقادی توان بالقوه ای در کاربرد دانش با توجه به تلفیق علوم در حل مسائل اجتماعی دارد. دلیل این امر، نظریه پردازی به دور از تنگ نظری و درعین حال منطبق با واقعیت رئالیسم انتقادی است که با مولفه انتقادی بودن، دانش را به عرصه عمل نزدیک تر کرده است.
  کلیدواژگان: رئالیسم انتقادی، علوم اجتماعی، دانش پژوهی، مطالعات میان رشته ای
 • رضا ماحوزی*، مسعود اعتصامی صفحات 93-109
  سنت گرایی به عنوان یکی از جریان های نیرومند فکری دنیای معاصر، از طریق نقد نشانه های دنیای جدید و نظام آموزشی و فرهنگی آن، خواهان ایجاد نظم جدیدی در عرصه فرهنگ، علم، و آموزش است. این جریان، به پشتوانه بهره مندی از یک سنت فکری فلسفی و عرفانی، توانسته است در دهه های اخیر ذهن های بسیاری را در کشورها و فرهنگ های مختلف متوجه خود کند. بر این اساس، بررسی برنامه های آموزشی و علمی موردنظر جریان سنت گرایی معاصر که در ایران بیش از هرکسی خود را مدیون اندیشه های سید حسین نصر می داند امری موجه است. در این مقاله تلاش می شود با توجه به نقدهای این جریان فکری، به ویژه سید حسین نصر، به محتوا و ساختار علوم جدید و نظام علمی هم سو با آن، پیشنهادهای جایگزین در رویکردی میان رشته ای به بحث گذاشته شود. ازاین رو به کمک نگاه میان رشته ای سنت گرایان در نقد دنیای معاصر ازیک سو و پیشنهاد جایگزین آن ها مبنی بر بازگشت به متافیزیک سنت و نه تنها دنیای گذشته از سوی دیگر، مجالی برای فهم کلیت این نظام اندیشگی که هم زمان از دانش هایی چون فلسفه، الهیات، عرفان، تاریخ، روان شناسی، هنر، سیاست و علوم دقیقه برخوردار است فراهم می شود. در هر دو وجه، سنت گرایان، فهم درست و دقیق متافیزیک سنت را، شرط هرگونه داوری و قضاوت درباره ضعف ها و تاریکی های عصر مدرن و ضرورت گذر از آن طرح کرده اند. در این نوشتار تلاش می کنیم آینده نظام علم را برمبنای نگاه انتقادی سید حسین نصر به نظام علمی موجود که در متافیزیک وارونه عصر مدرن ریشه دارد، معرفی و بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: سنت گرایی، مدرنیته، آموزش عالی، تربیت، علم
 • ناصرالدین علی تقویان* صفحات 111-123
  آیا هویت میراثی به جای مانده از گذشته است یا انتخابی برای آینده؟ در این پرسش، مفهوم «زمان» پیش فرض گرفته شده است. ازاین رو، تحلیل مفهوم زمان نقطه عزیمت ماست. زان پس به بررسی نسبت مفهوم زمان با نظریه اجتماعی می پردازیم و برمی نهیم که جامعه شناسی نه علم «زمان» بلکه علم «مکان» است. علم «زمان» اما «تاریخ» است که در روایت هگلی اش نسبتی وثیق با پارادایم فلسفه آگاهی دارد. این پارادایم، اجازه تاسیس جامعه شناسی را نمی داد چرا که جامعه شناسی نظریه کنش است نه نظریه آگاهی. از همین رو، تاسیس جامعه شناسی در پایانه های سده نوزدهم اروپایی مقارن است با بحران فلسفه آگاهی. کانون این بحران نیز مفهوم «سوژه» بود، سوژه ای که خود هم بنیاد فلسفه آگاهی مدرن بود و هم کانون جامعه مدرن. اما مارکس، نیچه و فروید طومار سوژه را درهم پیچیدند و بدین سان جامعه مدرن را به بحران درانداختند. تاسیس جامعه شناسی پاسخی بود به این بحران. این تاسیس چرخش گاهی است که در آن از گران باری و زیان باری «تمپوسنتریسم» آگاه گشتیم و بر سودمندی «توپوسنتریسم» انگشت نهادیم. پس از این بحث نظری، به برخی از نارسایی های تلقی زمان محور از «هویت» در علوم اجتماعی ایران اشاره می کنیم و نشان می دهیم که چگونه این نارسایی ها گرانبار از گذشته است و ازاین رو ناتوان از نگریستن به آینده. ریشه ناتوانی جامعه شناسی ایرانی در پردازش «نظریه کنش» را نیز در همین نارسایی ها جست وجو می کنیم. جامعه شناسی ایرانی برای برون رفت از این بن بست و گشودن افق هایی نو در سپهر نظریه و عمل اجتماعی، چاره ای جز دست شستن از تلقی هویت «به سان میراثی از گذشته»، و برگرفتن آن همچون «انتخابی برای آینده» ندارد. سرآخر درباره مفهومی از هویت «بخردانه» و نسبت آن با علوم اجتماعی سخن می گوییم. افزون بر اینها، وجه میان رشتگی این مقاله در بررسی نسبت علومی همچون جامعه شناسی و تاریخ در چشم اندازی فلسفی بر زمینه تحلیل مفهوم های زمان و مکان توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: هویت، زمان، مکان، نظریه اجتماعی، نظریه کنش
 • مریم صنیع اجلال صفحات 125-148
  مطابق با نظریه پیچیدگی در جهان شبکه ای و به هم پیوسته کنونی پیشران های متعددی در سیاستگذاری در توسعه علم و فناوری تاثیرگذارند. فهم روابط و چگونگی تاثیرگذاری این پیشران ها مستلزم به کارگیری رویکردی میان رشته ای است. بنابر این رویکرد، در این مقاله موضوع توسعه علم و فناوری در حوزه سیاستگذاری در فضای تعاملات سیاسی بین المللی بررسی می شود. دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا و نیز دستیابی به جایگاهی شایسته در جهان، نیازمند شناخت میان رشته ای کارکردها و تعامل میان کنشگران حوزه علم و فناوری از یکسو، و نظام دیپلماسی از سوی دیگر است. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله تبیین چگونگی تاثیرگذاری تعاملات سیاسی بین المللی و نظام دیپلماسی بر سیاست های مرتبط با توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران است. اتخاذ راهبرد تعامل هوشمندانه مبتنی بر دیپلماسی فعال برای حضور در نظام شبکه ای بین الملل راه دستیابی به توسعه است. راهبرد دیگر، ارتقای سطح توانمندی های علمی و فناورانه برای حفظ این حضور، در کنار گسترش تعاملات با سایر کنشگران نظام بین الملل با هدف تبدیل شدن به یکی از گره های اثرگذار در نظام جهانی شبکه ای است. مجموعه این راهبردها باعث می شود قدرت های بزرگ نتوانند برای حذف ایران از نظام شبکه ای اجماع کنند. از حیث مفهومی رویکرد حاکم بر مطالعه میان رشته ای و چارچوب نظری مورد استفاده مبتنی بر نظریه جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز است. همزمان از نظریات جهانی شدن و نظام جهانی والرستین نیز استفاده شده است. روش گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسنادی است.
  کلیدواژگان: تعامل هوشمندانه، سیاستگذاری علم و فناوری، دیپلماسی، نظام شبکه ای بین المللی
|
 • M. Shirvani *, M.R. Eivazi, H. Ghasemi Pages 1-24
  The emergence of the trans-disciplinary of futures studies after World War II put aside prophet-like fortune-telling and predictions. This trans-disciplinary, having undergone ups and downs during the recent decades, always tried to provide some scientific propositions about the future. Among these, different approaches and concepts were proposed in the field of futures studies, and each despite commonalities has specific futures and distinctions. One of these most important concepts is the concept of strategic foresight. This paper aims at exploring the quiddity of this concept. First, the significance and position of the strategic foresight in futures studies was defined and delineated, and then the interdisciplinary identity of this concept and its epistemological basis were analyzed. The findings indicated that strategic foresight as an interdisciplinary is progressing, and unlike some other, approaches of futures studies were not associated with failure and decline. This interdisciplinary benefits from some kind of inter-paradigm rationality, and consistent with its features it can be highly efficient in different contexts of long-term planning of the country, especially in economy. Finally, some suggestions were made to pay more attention to and apply strategic foresight in the country.
  Keywords: strategy, epistemology, universal rationality, inter-paradigm rationality, experimental rationality, value-based rationality, Pragmatism
 • M. Sobhaninejad, S. Nourabadi * Pages 25-41
  The purpose of this study is to explain the prerequisites and mechanism of interdisciplinary curriculum in order to realize comprehensive episteme. The research method in this article is analytical-deductive. Two important questions are going to be answered: "1) What are the prerequisites for interdisciplinary curriculum? 2) What is the mechanism for substantiation in the acquired episteme through interdisciplinary curriculum in higher education?" According to the findings, the most important prerequisite for interdisciplinary curriculum is understanding the importance of interdisciplinarity in learner's self-directing. It is necessary for relevant practitioners to realize that the division of subjects into separate syllabus makes it difficult to connect the concept. The current discipline-based curriculum does not provide learners to develop higher cognitive skills, which neglects dimensions of insight and skills of learning. Also, since comprehensive episteme is learning that includes cognition, insight, and skill,the academic curriculum must be conducive so that learners can reach all aspects of comprehensive episteme. The mechanism of interdisciplinary curriculum is to provide opportunity for discussion and thinking. It is also a means for professors to become acquainted with new teaching methods, make assessment of local and national needs, consider the results within the curriculum content and finally apply an appropriate evaluation method. By using interdisciplinary curriculum, it is possible to realize the comprehensive episteme of the university's prominent goals.
  Keywords: comprehensive episteme, higher education, interdisciplinary curriculum, prerequisite, mechanism
 • M. Heydarian, H.R. Ghorbani *, H. Arab, Sh. Parse Pages 43-65
  Geographical information system (GIS) technology has a variety of facilities and programs based on software features and functionalities. It has been increasingly used within archaeological research contexts over the last 30 years. The widespread use of this system in archaeology is a product of the proliferation and availability of geographic software programs, advances in computer technology and, abundance of spatial data in archaeology. Iranian archaeology is not an exception to this rule. In recent years many researches and thesis have appropriately used these tools in their studies. This study reviews the necessity of using spatial theories in archaeology and review the application of this system in Iranian archaeology. After reviewing applied activities based on this systems in landscape studies and intra-site applications in Iran , it was clear that archaeologists have not completely identified the capabilities and features of this system. Absence of legitimate uses by geography graduates assisting in archaeological studies are the most important difficulties in the way of GIS in Iranian archaeology. However, other factors such as difficulty of spatial models suitable for all objects and various forms from excavations; the lack of database updates; length of archaeological interpretations of excavations for printing; a great variety of objects, concepts and specific functions; mapping and image analysis; cultural and regional diversity; chronology and historical context; financial deterrents; the lack of consensus among the Iranian archaeologists and so on affect this matter as well.
  Keywords: comprehensive episteme, higher education, interdisciplinary curriculum, prerequisite, mechanism
 • A. Zarei Dehbaghi *, S. Zarghami Hamrah, Y. Ghaedi, Kh. Bagheri Noaparast Pages 67-91
  The aim of this description-inductive study, is to draw forth implications for the purposes of scholarship in the social science based on critical realism with an emphasis on interdisciplinary studies. Critical realism, from an epistemological insight, is seen as the basis for scholarship references (teaching, research, application and integration) in social science. The results of this research indicate that critical realism, with its emphasis on mind-independent reality and the nature of the criticism of knowledge, focuses on an emancipator training in social science. In research, critical realism stresses philosophy and philosophical self-awareness. Therefore, social science researchers understand the hidden assumptions and outright lies in their own research better. In the field of integration, the emphasis is on understanding the reality on a large scale. Therefore, it recognizes the interdisciplinary science of knowledge and welcomes every science that can better explain and interpret the complex layers of reality. Thus, critical realism, in practice, has the potential to solve social problems thru its perspective on the science of integration. The reason for this is theorizing far from narrow-mindedness while, at the same time, in harmony with the critical realism. This is due to its critical nature which brings knowledge closer to practice.
  Keywords: critical realism, social science, scholarships, interdisciplinary studies
 • R. Mahoozi *, M. Etesami Pages 93-109
  From the perspective of the new world through criticism, education & cultural manifestation, traditionalism as a strong intellectual current in the contemporary world wants to make new order in the field of culture ,science ,& education. .In the recent decade this current, which is based on a philosophical & mystic tradition, has, found its role in the minds of many different countries & cultures. Accordingly, the educational and scientific programs related to the contemporary traditionalism which is influenced by ideas of Seyed Hossein Nasr in Iran have been valid. This paper reviews the critics of thought, especially Seyed Hossein Nasr. The content & structure of modern science and scientific system corresponding to the alternative proposal are discussed in an interdisciplinary approach. Thus on the one hand, responding to the interdisciplinary approach of traditionalisms in contemporary world and on the other hand, alternatively returning to metaphysic tradition and not just the past, provides opportunity to understand the whole system of thought that includes the sciences such as philosophy, theology, mystic, history, psychology , art, politics and the Exacts science . In this article we will try to look at the future of science according to the critical view of Seyed Hossein Nasr towards scientific system. This approach argues that this scientific system is rooted in metaphysics an inversion of modern era.
  Keywords: Traditionalism, modernity, higher education, education, science
 • N. Taghavian * Pages 111-123
  Is identity a heritage inherited from the past or a choice for the future? In this question, the concept of ‘time’ is presupposed. Thus, my point of departure is analyzing the concept of time. Then the relation between the concept of time and social theory will be examined to maintain that ‘sociology’ is the science of ‘space’ rather than the science of ‘time. ‘History’, however, is the science of ‘time’ which, in its Hegelian version, has a strong connection with the paradigm of the ‘philosophy of consciousnesses’. This paradigm would not allow sociology to be established, because sociology is the theory of action rather than the theory of consciousness. For this very reason, the establishment of sociology in the late nineteenth century was contemporaneous with the crisis of the philosophy of consciousness. The focal point of this crisis was the concept of ‘subject’, which itself was both the base of modern philosophy and the focus of modern society. But Marx, Nietzsche, Freud and Romanticist Movement radically criticized the concept of ‘subject’ and thus brought about crisis for modern society. The establishment of sociology was a response to such a crisis. It was a turning point by which we became aware of the heaviness and harmfulness of ‘tempocentrism’ and instead point to the usefulness of ‘topocentrism’. After this theoretical discussion, some problems of tempocentristic approach to ‘identity’ in Iranian social science will be referred to show how this approach is laden with the past, and therefore, unable to regard the future. The Iranian social science’s inability to develop an ‘action theory’ seems to be rooted in its tempocentrism. In order to find a way out of this dead-end and open some new horizons in the sphere of theory and practice, the Iranian sociology need to throw down the approach to identity ‘as a heritage from the past’ and adopt it ‘as a choice for the future’. Finally, I will discuss ‘rational identity’ and its relation to social science.
  Keywords: identity, time, space, social theory, action theory
 • M. Sani Ejlal Pages 125-148
  Based on chaos theory in today networked and interconnected world there are many driving forces which are shaping science and technology policy making (STP). It is essential to have multidisciplinary approach for understanding the relationship among diverse driving forces. The focus of this paper is studying the role of international political relations and diplomacy on science and technology development in Iran. Iran proactive engagement in this new international networked system relied on smart interactive strategies and diplomacy in global sphere to facilitate science and technology development locally. Conceptually the theoretical framework of this paper has been based on Manuel Castells Networked Society theory and Immanuel Wallerstein theory of world system. The method of gathering and analyzing data is document studies.
  Keywords: Smart Interactions, Science, Technology policy, Science, Technology Developemt International networked System