فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 8 (آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی ارجمند شبستری، محمود خالویی، محمد ارجمند زادگان، زهرا اسلامی راد، رضا قاسمی خواه * صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  مقاومت داروئی کیست های آکانتامبا باعث عود بیماری می شود، از این رو، بیماران باید مدت طولانی تحت درمان و مراقبت قرار گیرند. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدادی از فرآورده های گیاهی روی کیست آکانتامبا در محیط برون تنی بود.
  مواد و روش ها
  اسانس های آویشن، نعناو پونه با روش تقطیر با فشار بخار تهیه شدند. اسانس ها و عصاره آبی گل راعی در سه غلظت (6/0، 1 و 10 درصد) تهیه شد. کیست های آکانتامبا در بازه های زمانی مختلف (30، 60، 120، 180، 1440 دقیقه ) در مواجهه با اسانس وعصاره های گیاهی قرار گرفتند وسپس زنده بودن یا مرده بودن کیست ها با رنگ ائوزین 1/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه میزان مرگ و میر انگل بین گروه شاهد و تست نشان داد که مرگ و میر کیست های آکانتامبا در گروه تست که در معرض فرآورده گیاهی بودند، بیشتر بود. اسانس آویشن و نعنا در غلظت یکسان 10 درصد و زمان 24 ساعت، به ترتیب بیشترین (22 درصد) و کمترین (4 درصد) مرگ و میر را ایجاد کردند. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر آکانتامبا وابسته به زمان بوده است.
  نتیجه گیری
  اثبات گردید که اسانس آویشن بیشترین اثر کشندگی را روی کیست های آکانتامبا دارد. اجرای تحقیقات بالینی در این رابطه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیست آکانتامبا، اسانس، آویشن، نعنا، پونه، عصاره گل راعی
 • ابوالفضل آهنی، محمد مهدی حسن زاده طاهری، مهران حسینی، محمدحسن پور فرد * صفحات 9-19
  زمینه و هدف
  ریشه زنبق بیابانی در طب سنتی به عنوان مسکن توصیه می شود. با این وجود، تا کنون اثرات آن مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق در موش آزمایشگاهی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از موش های نر نژاد بالب-سی استفاده شد. 40 سر موش به پنج گروه مساوی تقسیم شده (کنترل، مورفین 5 میلی گرم بر کیلوگرم ، عصاره در دوزهای 100 و 200، 300 میلی گرم بر کیلوگرم) و با آزمون هات پلیت در زمان های 30، 60 و 120دقیقه بعد از دریافت مداخلات مورد ارزیابی قرار گرفتند. علاوه بر این، 36 موش دیگر به شش گروه مساوی تقسیم (کنترل بدون ایجاد التهاب، مدل التهاب، دگزا متازون 5 میلی گرم بر کیلوگرم، عصاره در دوزهای 100 و 200، 300 میلی گرم بر کیلوگرم) و با آزمون ایجاد التهاب توسط گزیلل بررسی شدند. تمام مداخلات به صورت تزریق درون صفاقی انجام شد. داده ها با آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه یا کروسکال والیس و به کمک نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  در قیاس با گروه کنترل، عصاره در تمام دوزها به طور معنی داری زمان پاسخ به محرک حرارتی را افزایش داد (05/0< p). این توانایی در دوزهای بالا و یا زمان بیشتر با مورفین برابر بود. هم چنین عصاره در تمام دوزها، مشابه داروی دگزامتازون، به طور معنی داری(001/0< p) سبب کاهش التهاب در موش ها گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه به طور آشکار نشان داد که ریزوم زنبق بیابانی خواص ضد دردی و ضد التهابی در موش کوچک آزمایشگاهی دارد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضد دردی، فعالیت ضد التهابی، زنبق بیابانی، ریزوم
 • لیلا حمیدی، سعید خاتم ساز *، محمد جواد مختاری، محمد علی بابایی بیگی صفحات 20-28
  زمینه و هدف
  بیماری سرخرگ های کرونر(CAD) یک بیماری چند عاملی است که سال ها بدون علامت باقی می ماند. زمینه ژنتیکی و عوامل محیطی در ابتلا به CAD سرنوشت ساز هستند. در طول چند سال گذشته، نقش تعدادی ازآپولیپوپروتئین ها و پلی مورفیسم های آن ها در بروز این بیماری مشخص شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن آپولیپوپروتئین A1با بیماری های دیابت، فشار خون بالا و استعمال سیگار در مبتلایان به CAD در استان فارس می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به بررسی پلی مورفیسم های ناحیه پروموتر تا اینترون 2ژن APOA1 در 75 مورد مبتلا به CAD و 75 مورد شاهد می پردازد. روش مورد استفاده برای تعیین این پلی مورفیسم هاsequencing-PCR بود. این مطالعه مورد- شاهدی به وسیله نسبت شانس OR)) با فاصله اطمینان 95/0 برای آشکار ساختن ارتباط این پلی مورفیسم ها با ابتلا به فشار خون بالا، دیابت و استعمال سیگار در مبتلایان بهCAD صورت گرفت.
  یافته ها
  تعداد چهار پلی مورفیسم در ناحیه مورد نظر شناسایی شد که ژنوتیپ هایAA در 12718466 GA، rs در 670rs ،TC در 5070rs وCC در 5069 rs دارای بیشترین فراوانی در تمام گروه های بیمار و شاهد بودند. 12718466 rs در مبتلایان به دیابت ارتباط معنی داری را با گروه شاهد نشان داد 033/p=0
  نتیجه گیری
  با توجه به این مطالعه، مشخص شد که بیماری ها ی دیابت، فشار خون بالاو نیز استعمال سیگار از طریق این ژن تاثیری در شروع و تشدید CAD ندارند.
  کلیدواژگان: بیماری سرخرگ های کرونر، آپولیپوپروتئین A1، دیابت، فشار خون بالا، سیگار
 • رقیه خاکپای*، صنم انصاری، فاطمه خاکپای صفحات 29-38
  زمینه و هدف
  هسته ی پاراژیگانتوسلولاریس کناری (LPGi) نقش مهمی در پردازش اطلاعات درد مربوط به مسیر تعدیل پایین روی درد ایفا می کند. 17بتا-استرادیول نیز در تعدیل درد نقش دارد. در این مطالعه، نقش گیرنده های استروژنی هسته LPGi در تعدیل درد ناشی از 17بتا-استرادیول در موش های صحرایی اوارکتومی شده بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از موش های صحرایی ماده ی نژاد ویستار (180 تا 250 گرم) استفاده شد. برای بررسی نقش گیرنده های استروژن در تعدیل درد ناشی از 17بتا- استرادیول در موش های صحرایی اوارکتومی شده، ابتدا موش های صحرایی به صورت دوطرفه اوارکتومی شده و بلافاصله کانول گذاری هسته ی LPGi انجام شد. ابتدا، داروها تزریق و پس از 15 دقیقه 50 میکرولیتر فرمالین 5 درصد به پنجه ی پای حیوان تزریق شد؛ سپس رفتار تکان دادن پای ملتهب ناشی از فرمالین به مدت 60 دقیقه ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تزریق 17بتا-استرادیول به داخل هسته ی LPGi سبب کاهش معنی دار رفتار تکان دادن پای ملتهب در هر دو فاز آزمون فرمالین می شود. تزریق آنتاگونیست گیرنده استروژن (ICI 182،780) به داخل هسته ی LPGi اثری بر روی رفتار تکان دادن پای ملتهب نداشت. پیش تیمار هسته LPGi با ICI 182،780 توانست اثر بی دردی ناشی از 17بتا-استرادیول روی تکان دادن پای ملتهب را هم طی فاز اول و هم در فاز دوم نسبت به گروه 17بتا-استرادیول خنثی نماید.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که تزریق 17بتا-استرادیول به هسته LPGi بی دردی متوسطی را بر روی درد التهابی القا شده با فرمالین در موش های صحرایی اور اکتومی شده ایجاد می کند که احتمالا از طریق گیرنده های استروژنی این هسته میانجی گری می شود.
  کلیدواژگان: بی دردی، 17بتا- استرادیول، گیرنده ی استروژنی، اوارکتومی
 • داریوش خواجوی * صفحات 39-48
  زمینه و هدف
  نقص تعادل، افتادن ها و ترس از افتادن یک مساله مهم است که می تواند به پیامدهای سلامتی معکوس از جمله کاهش کیفیت زندگی منجر شود. هدف این پژوهش، بررسی ساختار عاملی، رواسازی و تعیین پایایی نسخه ترجمه فارسی «مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها» در سالمندان ساکن جامعه در شهر اراک بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق، توصیفی و از نوع روان سنجی بود. جامعه آماری، سالمندان شهر اراک در سال 1391 و نمونه های تحقیق شامل 308 نفر با میانگین سنی 38/69 سال بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نسخه فارسی مقیاس اعتماد به حفظ تعادل در فعالیت ها جمع آوری شد که شامل16 گویه است و اعتماد به تعادل را در فعالیت های زندگی روزانه ارزیابی می کنند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. پایایی آزمون مجدد و پایایی درونی به ترتیب به روش ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج به استخراج یک عامل با ارزش ویژه بیش از 1 منجر شد که 89/82 درصد واریانس را تبیین کرد. پایایی آزمون مجدد بین یک تا 4 هفته و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به ترتیب 82/0 و 98/0 بود. ضریب همبستگی دونیمه گاتمن 95/0 و ضریب همبستگی درون طبقه ای 85/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی «مقیاس اعتماد به حفظ تعادل در فعالیت ها» ابزاری روا و پایا برای سالمندان ایرانی ساکن در جامعه است که می تواند با اهداف بالینی و پژوهشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اعتماد به تعادل، فعالیت های زندگی روزانه، سالمند، روایی، پایایی
 • مجتبی رحیمی ورپشتی، داریوش مرادی فارسانی *، کامران منتظری، فاطمه تنها صفحات 49-60
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی ترکیب مایع شست و شو دهنده چشمی و ژل ویسکوالاستیک سرد درمقایسه با ترکیب آنها در دمای اتاق بر دوز مصرفی داروهای آرامبخش در جراحی آب مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن بود.
  مواد و روش ها
  190 بیمار کاندید جراحی آب مروارید تحت سدیشن به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در طی جراحی، به ترتیب در گروه اول و دوم از مایع شست و شو و ژل ویسکوالاستیک سرد (4 درجه) و گرم ( با درجه حرارت محیط) استفاده شد. در تمامی این بیماران آرامبخشی به کمک میدازولام و فنتانیل شروع شد و در صورت نیاز از داروی کمکی تیوپنتال سدیم تا رسیدن به سطح ارامبخشی مطلوب استفاده شد. رتبه بندی رامسی (قبل، حین و بعد ازعمل) و میزان کلی داروی سداتیو استفاده شده در دو گروه انازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد و نهایتا رضایتمندی جراح و بیمار از کیفیت آرامبخشی پرسش و ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین دوز مصرفی میدازولام در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت اما میانگین دوز مصرفی تیوپنتال سدیم در گروه سرد به طور معنی داری کمتر از گروه گرم بود. همچنین میانگین زمان رسیدن به رتبه رامسی مورد نظر و سطح رتبه بندی رامسی در بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از مایع شستشو وژل ویسکوالاستیک سرد در جراحی کاتاراکت نسبت به ترکیب گرم آنها موجب کاهش دوز مصرفی داروهای آرام بخشی و آرام بخشی موثر تر حین عمل و رضایت بیشتر جراح و بیمار می گردد.
  کلیدواژگان: محلول شسنشوی بالانس، آب مروارید، فنتانیل، میدازولام، سدیشن، تیوپنتال سدیم، ژل ویسکوالاستیک
 • مهسا رستمیان دلاور، مسعود باقی، الهه یادگاری، کامران قائدی * صفحات 61-72
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیو و اختلال کارکرد میتوکندری که منجر به مرگ آپوپتوزی در نورون ها می گردند، نقش مهمی در پاتوژنز پارکینسون ایفا می کنند. از طرفی، بر هم خوردن تنظیم microRNA ها می تواند منجر به بروز بیماری مخرب اعصاب متعددی شود. Sirt1و Bcl2 به عنوان دو ژن کلیدی، روندهای پاتوژن هم چون اختلال کارکرد میتوکندری، استرس اکسیداتیو و آپوپتوز را در بیماری های مخرب اعصاب تنظیم می کنند.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی نقش microRNA ها در مدل بیماری پارکینسون، از دو پایگاه داده miRWalk 2.0 وTargetScan (v7) به منظور پیش بینی برهم کنش های microRNA-هدف استفاده شد.
  یافته ها
  اثرات احتمالی microRNA های مختلف بر ژن های Bcl2 و Sirt1 در رت آنالیز شد. نتایج حاصل از پایگاه های داده نشان داد که microRNAهایی چون rno-miR-449a، rno-miR-182،rno-miR-211، rno-miR-34b، rno-miR-34c، rno-miR-448، rno-miR-466b و rno-miR-96 با احتمال بسیار قوی می توانند موجب مهار بیان ژن Bcl2 شوند. هم چنینmicroRNA هایی چون rno-miR-181 ، rno-miR-211، rno-miR-27a، rno-miR-449a، rno-miR-34c، rno-miR-30، rno-miR-200a و rno-miR-448 ژن Sirt1 را قویا مهار می کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان چنین پیش بینی نمود که با توجه به امتیاز بالای microRNA های rno-miR-211، rno-miR-34c، rno-miR-448 وrno-miR-449a دربر همکنش با ژن های Bcl2 و Sirt1 در پایگاه داده های مزبور، اینmicroRNA ها احتمالا می توانند نقش موثری درروند بیماری ایفا نمایند. بنابراین این microRNAها می توانند به عنوان کاندیدهای مناسب جهت بررسی در مدل in vitro بیماری پارکینسون معرفی شوند.
  کلیدواژگان: Bcl2، بیوانفورماتیک، microRNA، بیماری پارکینسون، Sirt1
 • اعظم زرنشان *، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  اینترلوکین 4 نقش کلیدی در پاتوژنز آسم دارد و افزایش سطح سرمی آن با شدت آسم و چاقی ارتباط دارد. اینترلوکین 4 باعث ترشح IgE توسط سلول های B می گردد. مطالعات قبلی حاکی از اثر ضد التهابی تمرینات ورزشی بر ریه های مبتلا به آسم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر12 هفته تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و IgE در زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق است.
  مواد و روش ها
  21 زن مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق انتخاب شدند و به دو گروه تجربی(12 نفر) و کنترل(9 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرینی هوازی، سه روز در هفته و هر جلسه 60 دقیقه شرکت کردند. نمونه های خونی ناشتا قبل و دو روز بعد از 12 هفته دوره تمرینی جمع آوری شد، داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه22 تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از 12 هفته تمرینات، کاهش معنا داری در اینترلوکین 4 سرم(015/0=p، 68/2-=t)، شاخص توده بدنی(014/0=p، 72/2-=t) و وزن (001/0=p، 99/3-=t) گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. ارتباط معنا داری بین تغییرات چاقی و تغییرات مارکرهای التهابی وجود نداشت(05/0
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که برنامه تمرینی هوازی مستقل از تغییرات چاقی منجر به کاهش سطح سرمی اینترلوکین 4 زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق می گردد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، آسم، ایمونوگلوبین E، اینترلوکین4، چاقی
 • فرخ کریمی * صفحات 83-93
  زمینه و هدف
  امروزه مقاومت های دارویی از عوامل اصلی در عدم پاسخ بیماران سرطانی به دارو می باشد. شناسایی مکانیسم های مولکولی و عوامل ایجاد کننده مقاومت دارویی می تواند نقش حائز اهمیتی در تعیین روش درمان در مراحل مختلف بیماری داشته باشد. در این مطالعه، بیان ژن MDR1 که از ژن های مهم در مقاومت دارویی بیماران سرطان کلورکتال است، برای اولین بار با استفاده از روش نانوحس گرزیستی بر پایه نانولوله های کربنی در نمونه بافت سرطان کلورکتال مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ابتدا یک نانوحس گرزیستی بر پایه نانولوله کربنی طراحی گردید. بعد از بهینه سازی شرایط نانوحس گر در شناسایی توالی DNA هدف، نمونه cDNA مربوط به بیماران سرطان کلورکتال مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مربوط به بهینه سازی طراحی نانوحس گر نشان داد که تثبیت کاوش گر ژن MDR1 در سطح نانولوله های کربنی باعث خاموشی نشر فلورسانس نوری می شود، ولی با اضافه کردن توالی ممکل دوباره نشر فلورسانس ظاهر گردید. در واکنش هیبریداسیون نانوحس گر با cDNA مربوط به نمونه های بافت توموری و سالم کلورکتال، نشر فلورسانس در نمونه های توموری به طور معنی دار بیشتر بود که نشان دهنده سطح بیان بالای این ژن در بافت توموری می باشد
  نتیجه گیری
  در نهایت، نتایج بررسی بیان ژن MDR1 با استفاده از روش حس گر زیستی نشان داد که بیان این ژن در نمونه بافت توموری سرطان کلورکتال نسبت به نمونه سالم افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان داد که نانو حس گرهای زیستی بر پایه نانولوله های کربنی می تواند به عنوان ابزار قدرت مندی در کنار روش های PCR برای مطالعات بیان ژن در سطح mRNA در سرطان های انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوحس گر، نانولوله کربنی، سرطان کلورکتال، MDR1
 • الهه کهن، لیلا کهن *، مریم مقبول صفحات 94-101
  زمینه و هدف
  ناباروری مردان یک بیماری مولتی فاکتوریال است که در نتیجه بر هم کنش بین فاکتورهای ژنتیکی و محیطی بروز می کند. بیش از نیمی از موارد ناباروری در مردان به علت اختلال در اسپرماتوژنز و در نتیجه اختلالات اسپرم می باشد. پروتئین های شوک حرارتی (HSP)، چاپرون های مولکولی هستند که در مراحل مختلف اسپرماتوژنز دخالت دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واریانت های ژنتیکی HSPA1B rs6457452 در ناباروی مردان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مورد-شاهدی بر روی 516 نفر متشکل از 308 مرد مبتلا به ناباروری ایدوپاتیک و 208 مرد سالم به عنوان کنترل انجام شد. بعد از استخراج DNA از خون محیطی، تعیین ژنوتیپ با روش Tetra-ARMS PCR انجام شد. جهت بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم و ناباروری مردان از آنالیز رگرسیون لوجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در توزیع ژنوتیپ ها بین افراد کنترل و نابارور مشاهده شد. نتایج نشان داد که افراد حامل ژنوتیپ TC (OR=1.552، 95%CI: 1.032-2.334، p=0.035) و TT (OR=2.746، 95%CI: 1.153-6.545، p=0.023) از لحاظ ناباروری مردان، بیشتر تحت خطر هستند. هم چنین، ارتباط معنی داری بین آلل T (OR=1.695، 95%CI: 1.220-2.355، p<0.001) و ناباروری در مردان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه برای اولین بار نشان داد که پلی مورفیسم HSPA1B rs6457452 با خطر ابتلا به ناباروری در مردان ایرانی همراه است و آلل T می تواند به عنوان یک آلل غالب، خطر ابتلا به ناباروری را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، ایدیوپاتیک، پلی مورفیسم، پروتئین شوک حرارتی
|
 • Ali Arjmand Shabestary, Mahmoud Khaloei, Mohammad Arjomandzadegan, Zahra Eslamirad, Reza Ghasemikhah * Pages 1-8
  Background
  Resistance of Acanthamoeba cysts causes recurrence of the disease; so, the patient should be monitored regularly ¡The aim of the study was to examine the effect of a few herbal materials on Acanthamoeba cysts in vitro.
  Materials And Methods
  Essential oils (EOs) of Zataria, Mint, and Oregano were prepared by steam distillation. The EOs and Hypericum perforatum extract were prepared in three concentrations (0.6%, 1% and 10%)¡ Acanthamoeba cysts in various time intervals (30, 60, 120, 180 and 1440 minutes) were exposed with plant extracts. Then, the viability of parasite was investigated by eosin 0.1%.
  Results
  Comparison of the parasite mortality rate between control and case groups showed that the mortality of Acanthamoeba cysts was higher in the case groups that exposed to herbal materials. At the equal concentration (10%) and time (24 h), the Zataria and mint EOs produced the highest (22%) and lowest (4%) mortality, respectively. The results showed the mortality rate of Acanthamoeba was time-dependent.
  Conclusion
  Zataria showed the most fatality effect against Acanthamoeba cysts. In this respect, clinical trial studies are suggested.
  Keywords: Acanthamoeba cyst, Essential oil, Hypericum perforatum, Mentha pulegium, Oregano, Zataria
 • Abolfazl Ahani, Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheri, Mehran Hosseini, Mohammad Hassanpour-Fard* Pages 9-19
  Background
  The rhizome of Iris songarica Scherenk has been prescribed as anodyne in Persian traditional medicine system. However, its effects have never been investigated experimentally. Thus, the present study was designed to evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of alcoholic extract of Iris songarica Scherenk rhizome in mice.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, adult male balb/c mice were used. 40 animals were allocated into five equal groups (control, morphine 5mg/kg, the extracts at doses of 100, 200 and 300 mg.kg) and tested for antinociceptive evaluation via using hot-plate in 30,60 and 120 minutes after the investigations. Also, the other 36 mice were divided into six equal groups (no-inflammation control, inflammation model, dexamethasone 4 mg/kg and the extracts at doses of 100, 200 and 300 mg.kg) and evaluated for anti-inflammatory activity in xylene induced inflammation model. All the investigations were done via intraperitoneal injection. Data were analyzed using one-way ANOVA or Kruskal-Wallis tests in SPSS.
  Results
  Compared to the control group, the extract at the all doses could increase latency time in hot plate test at 30, 60 and 120 minutes after investigation (p
  Conclusion
  The results of present study clearly showed that Iris songarica Scherenk rhizome has antinociceptive and anti-inflammatory activities in mice.
  Keywords: Antiinflammatory activity, Antinociceptive activity, Iris songarica Scherenk, Rhizome
 • Leila Hamidi, Saeed Khatamsaz *, Mohammad Javad Mokhtari, Mohammad Ali Babaei Beigi Pages 20-28
  Background
  Coronary artery disease (CAD) is a multifactorial disorder, which remains asymptomatic for many years. Genetic and environmental factors are involved to this disease. In the past years , the role of apolipoproteins and their polymorphisms has been identified in the diseases.The aim of this study was to evaluate the correlation between gene polymorphisms of apolipoprotein A1 with diabetes, hypertension and cigarette smoking in CAD sufferers in Fars province.
  Materials And Methods
  This study evaluates the promoterregion polymorphisms up to intron 2 of APOA1 genes in 75 CAD cases and 75 controls. The method used to determine these polymorphisms was PCR sequencing. This case-control study was performed by odds ratio (OR, with a confidence interval of 0.95) to reveal the association of these polymorphisms with hypertension, diabetes and smoking in CAD patients.
  Results
  Four polymorphisms were identified in this area. The genotypes of AA in 12718466, GA in rs 670, TC in rs5070 and CC in rs 5069 had the highest frequency in all patient groups and controls. There was a significant association in Rs12718466 between control group with diabetic group (p=0.033).
  Conclusion
  The results of this study indicated that diabetes, hypertension and cigarette smoking had no effects in initiation and aggravation of CAD.
  Keywords: Apolipoprotein A1, Coronary artery disease, Diabetes, Hypertension, Smoking
 • Roghaieh Khakpay *, Sanam Ansari, Fatemeh Khakpay Pages 29-38
  Background
  Paragigantocellularis lateralis (LPGi) nucleus plays a key role in the processing of pain information related to the descending pain modulation. Also, 17β-estradiol is involved in the pain modulation. The aim of the present study was to investigate the role of estrogen receptors of LPGi nucleus in the 17β-estradiol-induced pain modulation in the ovariectomized rats.
  Materials And Methods
  In this study, the female Wistar rats (180-250 gr) were used. In order to study the role of the NMDA receptors in the 17β-estradiol-induced pain modulation in the ovariectomized rats, primarily, rats were bilaterally ovariectomized and immediately cannulation of LPGi nucleus was performed. First, drugs were injected and 15 minutes later 50 μl of 5% formalin was injected into the rat's hind paw; and then, formalin-induced paw jerking behavior was recorded for 60 min.
  Results
  Our results indicated that intra-LPGi injection of 17β-estradiol significantly attenuated paw jerking behavior in the both phases of formalin test. Intra-LPGi injection of estrogen receptor antagonist (ICI 182,780), had no effect on the paw jerking behavior. Pre-treatment of LPGi nucleus by ICI 182,780 counteracted the anti-nociceptive effect of 17β-estradiol both in the acute and in the chronic phases of formalin-induced paw jerking behaviour.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it can be concluded that the intra-LPGi 17β-estradiol produces modest analgesia on the formalin-induced inflammatory pain in the ovariectomized rats, which is probably mediated via the esterogen receptors of this nucleus.
  Keywords: Analgesia, Estrogen receptor, Ovariectomy, 17?-Estradiol
 • Daryoush Khajavi * Pages 39-48
  Background
  Balance deficiency, falls and fear of fall are important problems that can resulted in reversed health outcomes including decreased quality of life. The purpose of this study was surveying factor structure, validation, and reliability determination of Persian translated version of Activities-specific Balance Confidence scale in community-dwelling older adults of Arak city.
  Materials And Methods
  Research method was descriptive in form of psychometry. The statistic population was older adults of Arak in year 2012 and 308 subjects with mean age 69.38 years were selected availably. Data were collected by Persian translated version of Activities-specific Balance Confidence that is a 16-item scale and evaluates balance confidence in activities of daily living. Data were analyzed by Exploratory Factor Analysis. Test-retest and internal reliability were calculated by Pearson correlation coefficient and Chronbach’s Alpha. Data were analyzed with SPSS-16.
  Results
  The findings resulted in extraction of one factor with eigenvalue over one that explained 82.89% of total variance. Test-retest reliability between 1 to 4 weeks and internal reliability (Chronbach’s alpha) were 0.82 and 0.98, respectively. Gutmann split-half correlation coefficient and intra-class correlation coefficient were calculated 95% and 85%, respectively.
  Conclusion
  Persian translated version of Activities-specific Balance Confidence (ABC-F) is a valid and reliable tool for Iranian community-dwelling older adults that can be used in clinical and research purpose.
  Keywords: Activities of daily living, Balance confidence, Older adult, Reliability, Validity
 • Mojtaba Rahimi Varposhti, Darioush Moradi Farsani *, Kamran Montazeri, Fatemeh Tanha Pages 49-60
  Background
  This study aimed to compare the effect of cold eye irrigation solution (BSS) and viscoelastic gel with their combination in room temperature on the dosage of sedative drugs which we use in Phacoemulsification cataract surgery.
  Material and
  Methods
  190 patients scheduled for cataract surgery under sedation were randomly divided into two equal groups. During surgery we used cold (4c) and warm (room temperature) BSS and viscoelastic gel in the first and second group respectively. For all patients we started sedation with Midazolam and Fentanyl and in case we needed additional drug we used Sodium Thiopental till we reached desired sedation level. Ramsay sedation scores (before, during and after surgery) and total sedative drug consumption were evaluated and compared between two groups and at the end of the surgery we checked the satisfaction score of patients and surgeon about the quality of sedation.
  Results
  The average dosage of Midazolam wasn’t significantly different between the two groups, while the average dosage of Sodium Thiopental was significantly lower in Cold group. Also the average time of which we reached desired Ramsay sedation score and the level of Ramsay score were significantly different between the two groups.
  Conclusion
  Using cold BSS and viscoelastic gel in cataract surgery in comparison of their combination in room temperature will reduce the dosage of sedative drugs which we use during surgery and help us getting a more effective sedation and gaining both a satisfied patient and surgeon.
  Keywords: Balanced salt solution, Cataract, Fentanyl, Midazolam, sedation, Sodium Thiopental, Viscoelastic gel
 • Mahsa Rostamian Delavar, Masoud Baghi, Elahe Yadegari, Kamran Ghaedi * Pages 61-72
  Background
  Oxidative Stress and mitochondrial dysfunction leading to apoptotic death of neurons play key role in the pathogenesis of the Parkinson's disease. On the other hand¡ misregulation of microRNAs can cause several neurodegenerative diseases. Sirt1 and Bcl2 as two key genes, regulate pathogenic processes in neurodegenerative diseases such as mitochondrial dyfunction, oxidative stress and apoptosis.
  Materials And Methods
  To investigate the role of microRNAs in model of Parkinson's disease, miRWalk 2.0 and TargetScan (v7) databases were served to predict microRNA-target interactions.
  Results
  Possible targeting effects of different microRNAs on Bcl2 and Sirt1 genes in Rat organism were analyzed. Merging data from databases has shown that rno-miR-449a, rno-miR-182, rno-miR-211, rno-miR-34b, rno-miR-34c, rno-miR-448, rno-miR-466b and rno-miR-96 with strong possibility can inhibit expression of Bcl2 gene. Also, rno-miR-181, rno-miR-211, rno-miR-27a, rno-miR-449a, rno-miR-34c, rno-miR-30, rno-miR-200a and rno-miR-448can inhibit Sirt1 gene with high possibility.
  Conclusion
  According to the findings, it can be predicted that regarding to high interaction scores of rno-miR-211, rno-miR-34c and rno-miR-448 and 449awith Bcl2 and Sirt1 genes in above-mentioned databases, these microRNAs probably can have critical role in disease process. Thus, these microRNAs can be introduced as appropriate candidates for investigations in in vitro model of Parkinson's disease.
  Keywords: Bcl2, Bioinformatics, MicroRNA, Parkinson's disease, Sirt1
 • Azam Zarneshan *, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mehdi Yousefi Pages 73-82
  Background
  IL-4 plays a key role in the pathogenesis of asthma and the increased serum level of that is positively correlated with asthma severity and obesity. IL-4 induces IgE secretion by B cells. Previous studies suggesting an anti-inflammatory effect of exercise training on asthmatic lungs. The aim of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic exercise training on serum levels of IL-4 and IgE in overweight and obese asthmatic women.
  Materials And Methods
  21 overweight and obese asthmatic women were selected and divided into two groups including experimental (n=12) and control (n=9) groups. The experimental group performed aerobic exercise training, three times a week, 60 minutes each session. Fasting blood samples were collected before and 2 days after completion of the course. The data were analyzed by using SPSS22 software
  Results
  A significant decrease in serum IL-4 (p = 0.015, t = - 2.68), BMI (p = 0.014, t = - 2.72) and weight (p = 0.001, t = -3.99) was shown following the 12 weeks of training in the experimental group compared to the control group. There were no significant correlations between the obesity changes and the Inflammatory Marker Changes (p>0.05).
  Conclusion
  The present study indicates that aerobic exercise training reduced the serum levels of IL-4 independent of obesity changes in overweight and obese asthmatic women.
  Keywords: Aerobic exercise_Asthma_Immunoglobulin E Interleukin-4_Obesity
 • Farrokh Karimi * Pages 83-93
  Background
  Nowadays, drug resistances are the main problems in no response of cancer patients to drug. Identification of molecular mechanisms and causative agents of drug resistance can be important to determine the treatment method in different stages of disease. In this study, for the first time, expression of multidrug resistance (MDR1) gene was studied in colorectal cancer by Carbon Nanotubes (CNTs)-based nanobiosensor method.
  Materials And Methods
  At first, a nanobiosensor was designed based on carbon nanotubes (CNTs). After optimizing reaction condition to identify target DNA sequence, colorectal cancer patient’s cDNA samples were evaluated by nanbiosensor.
  Results
  After immobilizing the probe on CNTs, Fluorescence immersion was quenched but by adding complementary DNA, fluorescence again was observed. In hybridization reaction of cDNA with nanobiosensor high significant levels of fluorescence emission was observed in colorectal cancer tumor samples compared normal tissue indicating high level expression of MDR1gene in tumor tissue.
  Conclusion
  Finally, the evaluation of the expression of MDR1 gene by nanobiosensor indicated that in colorectal cancer tissue MDR1, mRNA level was higher than normal tissue. In addition, the results of this study indicated that carbon nanotubes-based nanobiosensor beside PCR-based method can be used as a very powerful tool for expression studies in human cancers at mRNA levels.
  Keywords: Carbon nanotubes, Colorectal cancer, MDR1, Nanosensor
 • Elahe Kohan, Leila Kohan *, Maryam Maghbol Pages 94-101
  Background
  Male infertility is a multifactorial disease resulting from the interaction between the genetic and environmental factors. Spermatogenic Failure accounts for more than half of male infertility cases. Heat shock proteins (HSPs) are the molecular chaperones that are involved in different developmental stages of spermatogenesis. The current study was planned to investigate the role of HSPA1B rs6457452 genetic variants in male infertility.
  Material and
  Methods
  This case control study was conducted on 516 subjects consisted of 308 patients with idiopathic male infertility and 208 control subjects. After DNA extraction from peripheral blood, genotype determination was done by Tetra-ARMS PCR method. Logistic regression analysis was used to estimate the association between the polymorphism and male infertility.
  Results
  A significant difference was observed in genotype distributions between cases and controls. Results showed individuals with TC (OR=1.552, 95%CI: 1.032-2.334, p=0.035) and TT (OR=2.746, 95%CI: 1.153-6.545, p=0.023) genotype had an increased risk of male infertility. Also, there was a significant association between T allele (OR=1.695, 95%CI: 1.220-2.355, p
  Conclusion
  This study showed for the first time that HSPA1B rs6457452 polymorphism is associated with infertility risk in Iranian men and the T allele may act as a dominant allele for increasing the risk of male infertility.
  Keywords: Heat shock protein, Idiopathic, Male infertility, Polymorphism