فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - پیاپی 32 (تابستان 1396)
 • پیاپی 32 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اسماعیل زاده، حافظ امرایی*، سارا قلیپور، آرش مقدم صفحات 213-232
  هدف این مقاله بررسی تاثیر جو و طراحی چیدمان ادراک شده فروشگاه های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان است که رفتار عجولانه، رفتار مرورگرانه و لذت خرید به عنوان متغیرهای میانجی آن در نظر گرفته شده اند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. در این مطالعه داده ها با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کارگیری پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری آن کلیه شهروندان تهرانی است که دست کم یک بار خرید اینترنتی را تجربه کرده اند. به کمک روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر از جامعه آماری برای حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد و روایی آن نیز با بهره مندی از چند متخصص جامعه آماری و همچنین AVE اندازه گیری شد و به تایید رسید. پردازش داده ها از طریق نرم افزار های SPSSو SMART PLS انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم چیدمان فروشگاه های اینترنتی ادراک شده بر خرید آنی آنلاین است، اما پایین بودن ضریب مسیر برای جو فروشگاهی، به دلیل تاثیر زیاد چیدمان فروشگاهی است و در بررسی تاثیرات منفرد جو فروشگاه این مقدار نیز معنادار شد.
  کلیدواژگان: جو فروشگاه اینترنتی، رفتار عجولانه، طراحی چیدمان، لذت خرید، وب سایت
 • علیرضا امینی *، اسماعیل مزروعی، معصومه آقاجری صفحات 233-258
  این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تاثیر متغیر بازارگرایی بر نوآوری با توجه به اثر میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان و اثر تعدیل گر متغیر تمایل به کارآفرینی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری واحد کرنج دربرمی گیرد. داده ها به کمک پرسشنامه ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تایید رسید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد اثر بازارگرایی سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد و اثر توانمندسازی روان شناختی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. اثر توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه بین بازارگرایی و نوآوری تایید شد. اثر تعدیل گری متغیر تمایل به کارآفرینی سازمان بر رابطه بین بازارگرایی سازمان و نوآوری تایید نشد، این در حالی است که اثر مستقیم متغیر تمایل به کارآفرینی بر نوآوری به تایید رسید.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، تمایل به کارآفرینی، توانمندسازی روان شناختی کارکنان، شرکت بهره برداری نفت و گاز، نوآوری
 • طهمورث حسنقلی پور یاسوری، امیر خانلری*، محی الدین غریبی صفحات 259-270
  در پژوهش های انجام شده در سال های اخیر بازاریابی، تمایل فراوانی به شناخت تجربه مشتریان تمام سازمان ها دیده می شود. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به این شناخت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی شبکه نگاری است. روش تحقیق کیفی شبکه نگاری، نوعی روش تحقیق مردم نگاری با استفاده از ظرفیت های روزافزون اینترنت و شبکه های رو به رشد اجتماعی است که برای شناخت نظر مشتریان سازمان بسیار مفید است و در حال حاضر در این زمینه تحقیقات زیادی انجام نشده است. تحقیق حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکه های اجتماعی فیسبوک و لینکد این در ذیل مطالب مندرج در صفحات مربوط به بانک های ایرانی، تجربه مشتریان این صنعت را تحلیل نموده و مقوله های اطلاع رسانی و ارتباط، آموزش، سهولت، مشتری مداری، برند، سرعت، کیفیت و نوآوری را استخراج کرده است و بر اساس آنچه استخراج شده، پیشنهادهایی برای بانک ها ارائه نموده است.
  کلیدواژگان: تجربه مشتری، روش تحقیق شبکه نگاری، شبکه های اجتماعی، مردم نگاری
 • نرگس دل افروز، علیرضا فرخ بخت فومنی، محمدرضا خسروی * صفحات 271-294
  مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که با هدف بررسی تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در تعاملات میان شرکت های بیمه، نمایندگی های فروش و مشتریان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شعبه مرکزی بیمه ایران، نمایندگی های فروش بیمه و مشتریان بیمه ایران در استان گیلان است. حجم نمونه در سه سطح یاد شده با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد، به ترتیب 32، 138 و 414 نفر محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی تک متغیره و سلسله مراتبی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد کاربرد رسانه های اجتماعی در شرکت بیمه، به کاربرد آن در نمایندگی بیمه و مشتریان می انجامد. همچنین نتایج این مطالعه گویای این است که فراوانی تعامل با مشتریان، رابطه بین کاربرد رسانه های اجتماعی در سطح شرکت و نمایندگی بیمه ایران را تقویت می کند. در نتیجه دیگر این تحقیق مشخص شد به کارگیری رسانه های اجتماعی توسط نمایندگی بیمه، عملکرد فروش نمایندگی و عملکرد برند شرکت بیمه را افزایش و بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، سرایت اجتماعی، شهرت برند، عملکرد فروش برند، عملکرد فروش نمایندگی
 • فرحناز رحمانی میبدی، حبیب زارع احمدآبادی* صفحات 295-316
  توسعه صنایع غذایی یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. صنایعی موفق هستند که بتوانند فعالیت های خود را با خواسته های مشتریان هماهنگ کنند. توسعه محصول جدید، رویکرد نوینی برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه ای برای ورود به فضای رقابتی است. هدف از این تحقیق، شناسایی نیازهای جدید مشتریان محصولات کنجدی؛ تبدیل نیازهای جدید به مشخصات کیفی محصول و فرایند و ارزیابی بهبود کیفیت محصول جدید است. برای این منظور، در پژوهش حاضر از دو تکنیک گسترش عملکرد کیفی، طراحی آزمایش ها و مدل توسعه محصول جدید کوپر استفاده شد. جامعه هدف، بانوان 15 تا 35 سال شهرستان اردکان بود. ابتدا از مشتریان درباره محصول جدید نظرخواهی شد و در ماتریس خانه کیفیت قرار گرفت، سپس با بهره مندی از نظر خبرگان، ماتریس های بعدی شکل گرفت. با شناسایی عوامل موثر در کیفیت ارده و طرح های تاگوچی، ارده های ترکیبی (محصول جدید) بهبود یافت. به منظور بهبود کیفیت محصول، باید کنترل بیشتری بر عامل های موثر، فرایند پخت کنجد (به مدت 20ساعت) و همچنین نوع بادام زمینی (ایرانی) صورت گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه محصول جدید، طراحی آزمایش ها، گسترش عملکرد کیفی، محصولات کنجدی، نوآوری
 • حمیدرضا رضایی کلیدبری، محمد طالقانی، سیده فاطمه علوی فومنی* صفحات 317-336
  مطالعات نشان داده است که برندها نیز مانند انسان ها دارای شخصیت هستند که باعث تمایز آنها در ذهن مصرف کنندگان می شود. محققان تا به امروز، دو جریان شخصیت برند و خودتجانسی را بررسی کرده اند که در این تحقیق تاثیر همزمان هر دو متغیر بر وفاداری بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، مشتریان برند گوشی های ایرانی و چینی در شهر رشت در نظر گرفته شده است. نمونه گیری به روش نظام دار صورت پذیرفت و حجم نمونه 382 نفر از مشتریان هر برند تعیین شد. ابزار سنجش و اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد داس (2014) است. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و صاحب نظران، برای برآورد ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد شخصیت برند و تجانس، بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان به برند برای برند چینی بیشتر از برند ایرانی است؛ اما تاثیر تجانس بر وفاداری مشتریان در برند ایرانی بالاتر است.
  کلیدواژگان: برند ایرانی، برند چینی، تجانس، شخصیت برند، وفاداری مشتریان
 • مهران رضوانی*، سید حمید خداداد حسینی، کیاندخت کیایی صفحات 337-352
  بازاریابی ویروسی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار مشتریان، ابزار جدیدی است که افراد را تشویق می کند در خصوص محصولات یا خدمات شرکت ها در بستر اینترنت، اظهار نظر کنند. ارتقای برند نیز که یکی از مهم ترین روش های راهبردی رشد شرکت هاست، همواره در کانون توجه قرار دارد. هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر بازاریابی ویروسی به مثابه یکی از شیوه های نوین ترفیع کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری محور، در بازار تلفن همراه تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد و به صورت توصیفی پیمایشی اجرا شده است. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 500 نفر از مصرف کنندگان تهرانی قرار گرفت و پس از جمع آوری، به شیوه معادلات ساختاری در نسخه 54/8 نرم افزار لیزرل تحلیل شد. درنهایت ضمن ارائه مدل، فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد به تایید رسید و مشخص شد که از نظر ساکنان تهران، ابعاد بازاریابی ویروسی بر مولفه های ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار تلفن همراه تهران، تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند مشتری محور، بازار تلفن همراه، بازاریابی دهان به دهان الکترونیک، بازاریابی ویروسی، روش معادلات ساختاری
 • لیلی طباخیان، علیرضا حدادیان *، علیرضا پویا صفحات 353-374
  پژوهش حاضر با هدف بخش بندی مصرف کنندگان فروشگاه های برند خارجی پوشاک، بر اساس سبک تصمیم گیری خرید آنها و تعیین تفاوت بخش ها در نگرش نسبت به آمیخته بازاریابی آنها انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های برند خارجی پوشاک در شهر مشهد هستند که پس از توزیع پرسشنامه، 270 پرسشنامه قابل استفاده از اعضای نمونه برگشت داده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل خوشه ایچندمیانگینی و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. پس از بررسی های انجام شده، مصرف کنندگان در چهار خوشه با عنوان کیفیت گرا و بی برنامه، مدگرا و قیمت محور، کمال طلب و کیفیت گرا و سردرگم طبقه بندی شدند. در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها مشخص شد که از لحاظ نگرش نسبت به محصول، گروه 3 و 4 و از لحاظ نگرش نسبت به قیمت گروه 3 با سایر گروه ها متفاوت است. به لحاظ نگرش نسبت به ترویج محصولات، گروه های 2 و 4 با هم تفاوتی ندارند، گروه 1 و 3 نیز با یکدیگر تفاوت نداشته و از نظر نگرش نیز نسبت به توزیع، گروه 3 از سایر گروه ها متفاوت است.
  کلیدواژگان: بخش بندی بازار، سبک تصمیم گیری خرید، نگرش نسبت به ترویج، نگرش نسبت به توزیع، نگرش نسبت به عوامل آمیخته بازاریابی، نگرش نسبت به قیمت، نگرش نسبت به محصول
 • منصوره علیفلی*، سید مجتبی فاطمی صفحات 375-394
  هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطه ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکت های شهرک صنعتی اردبیل است. جامعه آماری، مدیران و سرپرستان 200 شرکت فعال شهرک صنعتی شهر اردبیل در نظر گرفته شده است. مطابق فرمول کوکران، 132 شرکت به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده برای حجم نمونه انتخاب شد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی است. این پژوهش ابزار پرسشنامه را برای جمع آوری داده ها به کار برده است. از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای آزمون فرضیه و محاسبه پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین روایی پرسشنامه با بهره مندی از اعضای هیئت علمی متخصص در این زمینه، تقویت شد. برای آگاهی از نرمال بودن متغیرها، آزمون کولموگروف اسمیرنوف به اجرا درآمد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی و همچنین ضریب تعدیل شده برای هر یک از متغیرهای آگاهی تجاری، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری تکنیکی و آگاهی راهبردی اجتماعی، نتایج پیاده سازی نشان داد ابعاد هوش رقابتی تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی دارد و میزان این تاثیرات برای متغیرهای یادشده به ترتیب برابر 25/0، 289/0، 194/0 و 143/0 است.
  کلیدواژگان: آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی تجاری، آگاهی راهبردی و اجتماعی، آگاهی فناوری و تکنیکی، استراتژی های بازاریابی، شهرک صنعتی، هوش رقابتی
 • اعتبار نقدی، سیروس بابایی سیاهکلرودی*، وحیده علیپور، فرهاد مطلایی صفحات 395-414
  کارآفرینی سازمانی مسئله ای است که طی چند سال اخیر تاکید فراوانی بر آن شده است. محققان، رابطه کارآفرینی سازمانی با عواملی مانند ساختار و تکنولوژی را سنجیده اند؛ اما در این بین، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی نادیده گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی روابط معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی است که روی جامعه آماری مد نظر، یعنی کارکنان دانشکده های دانشگاه تهران، اجرا شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی به شمار می رود و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. برای این تحقیق پرسشنامه ای حاوی 25 سوال اصلی و چهار سوال فرعی طراحی شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده از 285 پرسشنامه گردآوری شده نشان داد، بین ابعاد شناسایی شده فرهنگ سازمان و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانشگاه تهران، فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، مدل هافستد
 • علی یاسینی *، محمد عباسی نیکو، محمد تابان، یاسان الله پوراشرف صفحات 415-438
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران است تا سیستم آموزشی با به کارگیری آن در ارائه خدمات آموزشی آگاهانه، هدفمند و تخصصی تر عمل کند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. جامعه آماری شامل سه گروه مدیران دانشگاهی (روسای دانشگاه ها، معاونان دانشگاه، روسای دانشکده ها، معاونان دانشکده و مدیران گروه ها)، سیاست گذاران آموزش عالی و متخصصان دانشگاهی در حوزه بازاریابی است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با 39 نفر از روسا و مدیران موسسه های آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها نشان داد الگوی احصاشده از 6 مولفه اصلی، 11 زیر مقوله و 97 گویه شامل شرایط علی (عوامل درون و برون سیستمی)، عوامل زمینه ای (سیاست گذاری کلان آموزشی و خصوصی سازی موسسه های آموزشی)، مقوله محوری (بازاریابی آموزش عالی)، راهبردها (سطح خرد و کلان)، مداخلات محیطی (نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (فردی، سازمانی و اجتماعی) تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی آموزش عالی، موسسه های آموزش عالی، نظریه داده بنیاد
|
 • Ali Esmaeelzadeh, Hafez Amraee *, Sara Gholipoor, Arash Moghadam Pages 213-232
  The aim of this study was to evaluate the effect of the atmosphere and store layout and web design, online impulse buying behavior of customers is that impulsive behavior, impulsive behavior and shopping pleasure it is considered as a mediator. The aim of the present study is applied and descriptive data collection. In this study, using field research and deployment questionnaire was used to collect data. The population, all citizens have experienced at least once online shopping. In this research cluster sampling method that is available to conduct the study sample size of 384 questionnaires were used, The reliability of the questionnaire obtained through Cronbach's alpha was 0.95 for the questionnaire and the validity population as well as by a number of experts AVE measured verified, Data processing is done through SPSS software and SMART PLS. The findings suggest a direct impact on impulse buying online web store layout but low coefficient of direction for the store's atmosphere due to the impact of store layout and in-store atmosphere, this amount was significant single impact study.
  Keywords: Atmosphere, Fun Shopping, Impulsive behavior, Layout design website, Online shop
 • Alireza Amini *, Esmaeil Mazrouei Nasrabadi, Masoumeh Aghajeri Pages 233-258
  This paper aims to identify and explain the effects of market-orientation on innovation with regard to mediation role of employee psychological empowerment and moderated effects tendency to entrepreneurship in this relationship. Present Research is a survey- descriptive research according its methodology and interested populations are 250 people of personnel of Aghajeri Gas and Oil Company. It is used a questionare with confirming its validity and reliability to data gathering. In order to analyze, Researchers used SEM by Smart PLS software. The results show that market-orientation and psychological empowerment has a positive effect on organizational innovation Psychological empowerment also mediates the relationship between market-orientation and organizational innovation. Tendency to entrepreneurship don’t moderate the relationship between market-orientation and organizational innovation, while its direct effect was confirmed.
  Keywords: Market-orientation, Oil, Gas Exploitation Company, Organizational innovation, psychological empowerment, Tendency to entrepreneurship
 • Tahmoores Hasangholipour Yasoori, Amir Khanlari *, Mohiyeddin Gharibi Pages 259-270
  In recent Marketing Researches it has seen a strong Trend to understand the organization customer experience. The purpose of this research is to gain understanding of this in the banking industry using the Netnography qualitative Methodology. Nethnography qualitative Methodology is a kind of Ethnographic Methodology using the growing potential of the Internet and social networks that is useful for understanding the organizational customer's opinions. It hasn’t been done many researches with this Method. This study examined the opinions of social networks users of Iranian banks such as Facebook and LinkedIn and analysed the customer experiences in this industry and extracted categories covering: information and communication, training, facilities, customer-orientation, brand, speed, service quality and innovation. Finally, this study provides some suggestions for banks.
  Keywords: Customer experience, Ethnography, Nethnography method, Social networks
 • Narges Delafrooz, Alireza Farokhbakht Foomani, Mohammad Reza Khosravi * Pages 271-294
  The present study, is a practical research, aimed to examine the effect of the social media usage among insurance companies, agents and clients (insured)’ interactions. The population consisted of three levels included Iran Central Insurance Co. s’ managements, agents and Iran insurance Co. clients in Guilan. The sample size was calculated 32, 138 and 414 individuals in the three aforementioned levels by Cochran Formula at 0.5 level (error of 5%), respectively. The hypotheses were tested by uni-variate linear and hierarchical regression. The results showed that the usage of social media in insurance Co. led to its usage among its agents and clients. Moreover, the results indicated that the frequency of the interaction with clients will boost the relationship between the social media usage in the Iran insurance company and its agent. Another finding is that the usage of social media by agents will increase and improve the selling procedure of the agents and the performance of the insurance Co. Brand.
  Keywords: Brand Reputation, Social media, Social transmission, The agent's selling performance, The brand's selling performance
 • Farahnaz Rahmani Meybodi, Habib Zare Ahmadabadi * Pages 295-316
  Development of food industry is one of economic growth factors in many developing countries. Food companies are successful that they can coordinate their activities with demands of customers. New product development is a new approach to deal with environmental changes and it is a beginning to enter competition. The aim of this study: Identifying new sesame products customer needs, Converting new requirements into product and process qualitative characteristics and assessing new product quality. For this purpose, this study has been used the quality function development and design of experiments and new product process of cooper's model. Target group were considered Ardakan 25-35 year women. Customer's demands about the new product were taken and they has used in house of quality. After that, next matrices were completed by experts. With identifying key factors for quality and using taguchi method, new product was improved. The more important factors were cook time of sesame (20hour) and peanut variety (Iranian), so improving and control these factors help to have better new product.
  Keywords: Design of Experiments, Innovation, New Product Development, Quality Function Development, Sesame Product
 • Hamid Reza Rezaee Kelidbari, Mohammad Taleghani Taleghani, Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani * Pages 317-336
  Studies have shown that brands like humans have distinctive character which distinguishes in mind of consumers. Researchers Todays, two streams of brand personality and Self-congruity have investigated. In this research the effect of both variables on loyalty is studied. Methodology The study was descriptive-correlation. The study population was Iranian mobile phone brands and Chinese mobile phone brands in the city of Rasht. Sampling was done by systematic sampling. A sample of 382 customers using unlimited community sample of each brand, Data collection tool was a standard Das (2014) questionnaire that confirmed its validity and reliability by crovbach’s alpha method. The statistical analysis software of structural equations modeling ‘LISREL 8.5’ was used to test the hypothesis. The results showed a positive and significant effect of brand personality and Self-congruity on customer loyalty. The Impact of brand personality on customer loyalty in Chine’s brand was more than Iranian’s brand. The Impact of Self-congruity on customer loyalty in Iranian’s brand was better.
  Keywords: Brand personality, Chinese brand, Customer loyalty, Iranian brand, Self-congruity
 • Mehran Rezvani *, Seyed Hamid Khodadad Hoseini, Kiandokht Kiaee Pages 337-352
  Viral marketing, as an effective factor of modifying costumer behavior, is a new means that encourages individuals to pass on a marketing message to others, which like viruses has potential for exponential growth. On the other hand, expansion of brand has been always as one of the most important strategies of growth. Strong brand equity means customer loyalty, less vulnerability to critics, higher margin, customer support and effectiveness of marketing activities for enterprises. The critical question in this article is about the role of viral marketing as an effective way of entrepreneurial promotion on costumer-based brand equity in mobile market of Tehran, Iran. This article demonstrates the role of viral marketing on the costumer-based brand equity via a survey method among 500 consumers of Tehran mobile market. The collected data was analyzed through Lizrel 8.54 software and with SEM method. The results indicate that viral marketing has a significant impact on costumer-based brand equity.
  Keywords: Viral marketing, Costumer-based brand equity, Electronic Word of Mouth, Mobile market, Structural equation model (SEM)
 • Leili Tabakhiyan, Alireza Hadadian *, Alireza Pooya Pages 353-374
  Abstract: This study aims to segmenting customers of foreign brand clothing based on their purchase decision making style and And examining differences in different segments based on their purchase decision making style in terms of attitude toward marketing mix. The population of this study is customers of foreign brand clothing stores in Mashhad, And 270 usable questionnaires were returned. The collected data were analyzed using K-means clustering analysis and ANOVA using SPSS. And Results showed that consumers classified in four clusters and labeled as Impulsive and quality oriented, stylish and price oriented, perfectionist and confused and quality oriented. In the second part of analyses it was revealed that in terms of attitude toward product, group NO.3 & 4, and in terms of attitude toward price, NO. 3 are different with other groups; in terms of attitude toward promotion, group NO. 1 & 3 have No differences and also in terms of attitude toward place, group NO. 3 is different with others.
  Keywords: attitude toward marketing mix, Market segmentation, purchase decision making style
 • Mansoureh Aligholi *, Seyed Mojtaba Fatemi Pages 375-394
  The main purpose is to identify the relationship between competitive intelligence and the effectiveness of marketing strategies companies of industrial city in Ardabil. The population consisted of 200 managers and supervisors in active industrial town of Ardabil. According to Cochran, 132 companies using simple random sampling method as the sample size was selected. The nature and purpose of this study is an applied research and the method of data collection and analysis is descriptive. The questionnaire, Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha coefficient respectively as tools, test hypotheses and variables are used to calculate reliability. The validity also is from faculty- member experts in the field and strengthens the knowledge of the normality of variables Kolmogorov-Smirnov. Test was used taking into account the correlation coefficient 506/0, 543/0, 448/0, 388/0 as well as factor adjusted 25/0, 289/0, 194/0, 143/0, respectively, for variable business awareness, awareness of the situation of competitors, Technology technical and strategic knowledge. Implementation results show that the social dimension competitive intelligence is positive on the effectiveness of marketing strategies. the impact is available for variables, respectively, 25/0, 289/0, 194/0, 143/0.
  Keywords: Competitive intelligence, Competitors intelligence, Industrial park, Market intelligence, Marketing strategies, Strategic, social intelligence, Technological intelligence
 • Etebar Naghdi, Sirous Babaei Siahkalroodi *, Vahideh Alipoor, Farhad Motallaei Pages 395-414
  Entrepreneurial Organization is a matter of the last few years a lot of emphasis on it. The researchers assessed the relationship of Entrepreneurial Organization to factors such as structure and technology. But the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship is neglected. The main objective of the present study identified significant relationships between the dimensions of organizational culture and organizational entrepreneurship in society desired by the staff college at Tehran University, has been analyzed. The purpose of the study, application and data collection in terms of the descriptive - correlational. For this study,  questionnaire containing 25 questions and sub-questions were designed 4. The results of 285 questionnaires were collected, showing that it is between Dimension  providers identified there is a relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship
  Keywords: Entrepreneurial Organization, Organizational Culture, University of Tehran, Hofstede model
 • Ali Yasini *, Abbasi Niku, Mohammad Taban, Yasanollah Purashraf Pages 415-438
  The aim of this study is to design a higher education marketing model in Iran which can be used by the educational system in order to provide informed, purposeful and more specialized educational services. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of the data collection method, exploratory mixed method which is specifically used by the Strauss and Corbin grounded theory procedure. The statistical population includes three groups of university administrators (university heads, vice presidents, faculty deputies and department managers), higher education policymakers, and university experts in the field of marketing from them 39 subjects selected via snowball sampling method and semi-structured interviews were conducted by heads of higher education institutions. In order to analysis of data, open, axial and selective coding was used. Findings revealed that the model of study consists of six components: causal conditions (internal and external systemic factors), contextual factors (educational policy-making at macro level and privatization of educational institutes), axial category (higher education marketing), strategies (at micro and macro levels), environmental interventions (role of the government, sociocultural factors, and economic factors) and outcomes (individual, organizational and social) which make up 11 categories and 97 items.
  Keywords: Educational system, Grounded Theory, Marketing higher education, marketing