فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و پنجم شماره 6 (شهریور 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 6 (شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قادر جلیل زاده امین*، احسان عناصری، محمد تقی نامور صفحات 426-435
  مقدمه
  هیپرلیپیدمی و افزایش کلسترول تام سرمی از مهم ترین ریسک فاکتورهای دخیل در شیوع و شدت اختلالات قلبی عروقی مانند بیماری عروق کرونر قلب محسوب می گردد. مطالعه حاضر برای مشخص کردن اثرات آنتی هاپرلیپیدمیک گیاه ترخون انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی اسانس گیری به وسیله دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب، انجام شد. هایپرلیپیدمی با خوراندن رژیم غذایی حاوی کلسترول بالا (2%) به مدت 21 روز در موش های صحرایی ایجاد گردید. حیوانات به صورت تصادفی به شش گروه (در هر گروه 6 موش) تقسیم شدند. موش های انتخاب شده برای مطالعه، روزانه به مدت دو هفته با لواستاتین (mg/kg10) و اسانس گیاه ترخون (mg/kg60-15) تحت درمان قرار گرفتند.
  نتایج
  اسانس گیاه ترخون تفاوت معنی داری در کلسترول سرمی و تری گلیسرید نشان نداد در حالی که هر دو مورد اشاره شده به طور معنی داری به وسیله لواستاتین (05/0P<) کاهش پیدا کرد. بعد از درمان با اسانس گیاه ترخون افزایش معنی داری در سطح HDL (05/0P<) ایجاد گردید. در موش های دریافت کننده لواستاتین و اسانس ترخون (mg/kg60) کاهش مشخصی در غلظت LDL (05/0P<) مشاهده شد. درمان با اسانس ترخون منجر به کاهش معنی داری در نسبت TG:HDL ، TC:HDL و LDL:HDL گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که اسانس گیاه ترخون نمی تواند از وقوع دیس لیپیدمی در موش هایی که با رژیم غذایی با کلسترول بالا تغذیه می شوند جلوگیری کند. با این حال نتایج حاضر حاکی از بهبود سطح HDL و شاخص آتروژنیک است.
  کلیدواژگان: هیپرلیپیدمی، کلسترول، شاخص آتروژنیک، ترخون، لوستاتین
 • فرزانه دانش *، جمشید آیت اللهی، محمد جواد آریا، فاطمه بهناز، فاطمه دانش صفحات 436-443
  سابقه
  در این مطالعه شیوع واژینیت ناشی از پاتوژن های باکتریایی، کاندیدایی و تریکوموناسی در زنان مراجعه کننده برای انجام ازمایش پاپ اسمیر به آزمایشگاه سینا شهر یزد در سال های 1395-1394 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی نمونه های پاپ اسمیر 588 خانم مراجعه کننده به آزمایشگاه سینا طی سالهای 1395-1394 انجام شده است.نمونه های سرویکس و واژن با استفاده از تست پاپاینوکوالو مورد آزمایش قرار گرفت و شیوع واژینیت باکتریایی، کاندیدایی و تریکومونایی تعیین شد.
  نتایج
  شیوع کلی واژینیت 32 درصد(189 مورد) و سن افراد مبتلا به واژینیت 9.96 ±37.24 سال بوده است.شیوع واژینیت باکتریایی 29درصد(172 مورد) و کاندیدا 4.25درصد(25 مورد) و تریکوموناس0.34 درصد(2 مورد) بوده است.
  بحث: این مطالعه شیوع بالای واژینیت باکتریایی و شیوع پایین واژینیت تریکومونایی را نشان می دهد.با توجه به نتایج نامطلوب این بیماری، نیاز به آموزش عمومی در رابطه با اجرای اقدامات بهداشت شخصی و پیشگیری از تماس جنسی نامناسب وجود دارد.
  کلیدواژگان: واژینیت باکتریایی، کاندیدا، تریکوموناس واژینالیس
 • نرگس نیکونهاد لطف آبادی، هما محسنی کوچصفهانی *، محمدحسن شیخها، سید مهدی کلانتر صفحات 444-456
  مقدمه
  در پژوهش حاضر فرمولاسیون های متفاوتی از لیپوزوم کاتیونی با استفاده از لیپید های کاتیونی مختلف به منظور بررسی خواص فیزیکی وشیمیایی، توانایی به دام انداختن miRNA و میزان سمیت سلولی جهت کاربرد در ژن درمانی طراحی و سنتز گردید.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه با استفاده از لیپید های کاتیونی DOTAP، DOTMA، DOAB و DDAB به همراه مقادیر مختلف فسفولیپید DPPC، Cholesterolو DSPE-mPEG فرمولاسیون های لیپوزوم کاتیونی F1-F4 سنتز شدند. سپس نانوذرات تهیه شده از جهت شارژ سطحی و سایز ذرات، شاخص پراکندگی، سمیت سلولی 48 و 72ساعته در دو رده سلولی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین لیپوزوم های کاتیونی سنتز شده از نظر توانایی به دام انداختن miRNA با استفاده از تست ژل الکتروفورز مقایسه شدند.
  نتایج
  فرمولاسیون ها به صورت یکپارچه بوده و میانگین قطر ذرات در لیپوزوم های کاتیونی دارای DOTAP از سایر فرمول ها کمتر و شارژ سطحی آن ها از سایر فرمولاسیون ها بیشتر بود. در بین 4 فرمول سنتز شده لیپوزوم های حاوی DOTAP تقریبا فاقد سمیت قابل ملاحظه ای بودند. قابلیت لیپوزوم های حاوی DOTAP در به دام انداختن miRNA بیشتر بود.
  نتیجه‏ گیری: لیپوزوم های کاتیونی بر پایه ی DOTAP می توانند به طور موثری در فرآیند ژن درمانی خصوصا جهت انتقال miRNA به عنوان یک عامل درمانی نوین به ویژه در درمان انواع سرطان مورد استفاده واقع شوند.
  کلیدواژگان: میکرو RNA، لیپوزوم، سمیت سلولی، ژن درمانی
 • اعظم زرنشان *، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی صفحات 457-466
  مقدمه
  نوسانات هورمون های جنسی طی چرخه قاعدگی، آسم و عملکرد ریوی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مورد ارتباط تغییرات هورمون های جنسی در اواسط فاز لوتئال با تغییرات حجم های ریوی ناشی از ورزش، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکردی ریه و سطح سرمی هورمون های جنسی در اواسط فاز لوتئال زنان مبتلا به آسم است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. 24 زن مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و دوره جنسی منظم در دو گروه تمرین (13 نفر) و کنترل (11 نفر) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. گروه تمرین سه جلسه در هفته (عصرها) برای سه ماه در برنامه تمرینی هوازی، شرکت کردند. اواسط فاز لوتئال 7 الی 8 روز بعد از تخمک گذاری به کمک کیت تخمک گذاری (Max14) تعیین شد. قبل و بعد از پروتکل و در اواسط فاز لوتئال، متغیرها اندازه گیری شدند. داده های تحقیق با آزمون جارک. برای نرمال سازی و با استفاده از آزمون های آماری t وابسته، t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  نتایج
  21 نفر (12 نفر در گروه تمرین و 9 نفر در گروه کنترل) پروتکل را کامل کردند. بعد از سه ماه برنامه تمرین، شاخص های عملکردی ریه شامل FVC،FEV1، FEV1% و PEF در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافتند (0.05P<). ارتباط معنی داری بین تغییرات هورمون های جنسی و افزایش شاخص های عملکردی ریه مشاهده نشد (0.05P<).
  نتیجه‏ گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات هوازی منظم مستقل از تغییرات هورمون های جنسی موجب بهبود عملکرد ریوی زنان آسمی می شود.
  کلیدواژگان: آسم، استروژن، پروژسترون، تمرینات هوازی، حجم های ریوی
 • مسعود میرزایی، انسیه غلامرضایی *، رضا بیدکی، حسین فلاح زاده، جعفر روایی صفحات 467-475
  مقدمه
  خواب بر روی سلامت جسمی و روانی تاثیر می گذارد. با افزایش سن، تغییرات عمده در الگو و ساختار خواب ایجاد می شود که موجب اختلالات خواب و شکایات مکرر ناشی از آن می شود. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت خواب و روش های مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر یزد است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی تعداد 200 سالمند 60 سال و بالاتر به صورت تصادفی خوشه ایاز مراکز بهداشتی شهر یزد وارد این مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه روش مقابله با اختلالات خواب بودند که با مصاحبه با سالمند تکمیل شدند. اطلاعات پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون کای دو، تی مستقل و آنوا تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه 6/6± 9/67 سال بود. 5/50 درصد سالمندان زن، 5/23 درصد بی سواد و 69 درصد متاهل بودند. میانگین نمره کیفیت خواب سالمندان 16/3 ± 76/7 بود. کیفیت خواب با تاهل (006/0 =P)، تحصیلات (001/0 =P)، بیماری های مزمن (043/0 = P)، اشتغال (029/0 =P) و وضعیت اقتصادی (001/0 =P) رابطه معنی داری داشت. بیشترین روش های مقابله با اختلالات خواب، بهداشت خواب (5/70 درصد) و روش های شناختی (4/63 درصد) بودند. 6/28 درصد نیز از روش هایی دارویی استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، کیفیت خواب سالمندان شهر یزد نامطلوب است. کیفیت خواب با وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و بیماری های مزمن در ارتباط بود. بیشترین روش مقابله با اختلالات خواب مورد استفاده در سالمندان مورد مطالعه، بهداشت خواب بود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، اختلال خواب، سالمندان، شهر یزد
 • هادی عبدالرضایی، سمیه رئیسی *، لیلا روحی صفحات 476-484
  مقدمه
  سرطان پستان به عنوان دلیل اصلی مرگ در زنان است. چندین بیومارکر برای ارزیابی پاسخ به درمان و هدف گیری درمانی استفاده می شوند. ژن مهارکننده توموری کاندید 1 (TUSC1) به تازگی به عنوان یک مهارکننده تومور در سرطان های انسانی شناسایی شده است. با این وجود بیان و عملکرد بالقوه TUSC1 در سرطان پستان هنوز مشخص نشده است؛ بنابراین، هدف این مطالعه بررسی بیان ژنی TUSC1 در نمونه های توموری پستان بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد-شاهدی، 40 بافت پارافینه سرطان پستان و 40 بافت سالم مجاور آن وارد شدند. بعد از تکمیل رضایت نامه، اطلاعات بالینی مربوط به تمام نمونه ها گرفته شد. RNA تام و DNA مکمل (cDNA) سنتز شد. بیان نسبی ژن با استفاده از روش کمی real-time RT PCR (qRT-PCR) به دست آمد و به وسیله روش ارزیابی شد.
  نتایج
  بیان ژن TUSC1 در بافت توموری در مقایسه با بافت سالم مجاور آن کمتر بود و این کاهش بیان از نظر آماری معنی دار بود (0/0003 P=). همچنین بیان این ژن در حالت متاستاز کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد (0/027P=).
  نتیجه گیری
  مطالعه ما آشکار کرد که بیان TUSC1 در سرطان پستان پایین تر است. پس از آن، با توجه به اطلاعات در مورد بیان ژن TUSC1 از بعضی سرطان ها (ریه، هپاتوسلولار و معده) حدس زده می شود که ژن TUSC1 احتمالا به عنوان یک مهارکننده توموری در سرطان پستان عمل می کند و بر روی متاستاز اثر می گذارد؛ بنابراین مطالعات تکمیلی برای مشخص شدن مکانیسم دقیق عملکرد ژن در تومورزایی باید انجام شود.
  کلیدواژگان: TUSC1، سرطان پستان، تومورزایی، Real، time PCR
 • حمیدرضا دهقان، ندا یزدانی شورمستی *، نیما رضایی صفحات 485-500
  مقدمه
  تیوتروپیوم آنتی کولینرژیک طولانی اثر است که در درمان افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه بکار می رود. آمار موجود از مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریوی در کشور و روند رو به افزایش قدرت شناسایی این بیماران بیانگر ضرورت اعمال روش های درمانی مطلوب در جهت بهبود کیفیت زندگی این دسته از بیماران است لذا پژوهش حاضر از نوع مرور نظام مند به بررسی مطالعات مرتبط با اثربخشی و ایمنی درمان دارویی تیوتروپیوم و β2 آگونیست در افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقالات RCT (randomized control trial) و CCT (Controlled Clinical Trial) جستجو شده از پایگاه های Pubmed ، SCOPUS، Ovid medline و Cochran(در مجموع 8 مقاله) بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و صرفا محدود به دو زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفت. متاآنالیز با استفاده از نرم افزار STATA انجام گرفت و برخی پیامدها به دلیل محدودیت های موجود آنالیز کیفی شد.
  نتایج
  در بین پیامدهای اثربخشی، FEV1 (Forced expiratory volume in 1 second (FEV1)) و FEV1/FVC، اثربخشی کمتری نشان داده است و در مورد FVC (Forced vital capacity) اثربخشی در حد، کمی بالاتر بوده است. دربین پیامدهای اثربخشی، مصرف تیوتروپیوم موجب بهبود در FVC شده، حال آنکه این دارو بر روی پیامدهای Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) و FEV1/FVC اثر کمتری نشان داده است. علاوه بر این استفاده از تیوتروپیوم در مقابل سالمترول، منجر به پیشگیری از تشدید حملات در بیماران بیماری مزمن انسدادی ریوی می گردد. به لحاظ ایمنی شیوع کلی عوارض جانبی در طول هر دو درمان، یکسان بوده و اغلب عوارض جانبی جدی، بیشتر تحت عنوان تشدید حملات بوده است. در هر دو روش درمانی تعداد محدودی مرگ مشاهده شد که غالب موارد، مرتبط با درمان های اعمال شده نبود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که روش درمان تیوتروپیوم در مقایسه با β2 آگونیست ها از نظر ایمنی برتری دارد، از طرف دیگر در بین پیامدهای اثربخشی مورد بررسی در این مطالعه دو مورد از آن (FEV1 و FEV1/FVC) اثربخشی کمتری نشان داده است و در مورد دیگر نیز (FVC) اثربخشی در حد کمی بالاتر بوده است.
  کلیدواژگان: تیوتروپیوم، آنتی کولینرژیک، برونکودیلاتور، ?2 آگونیست، بیماری مزمن انسدادی ریه، اثربخشی، ایمنی
 • بهرام جمالی قراخانلو، عباس ابراهیمی کلان، اصغر توفیقی* صفحات 501-511
  مقدمه
  شایع ترین علت ایسکمی میوکارد، بیماری های عروق کرونری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر توام و مجزای مکمل یاری رزوراترول و تمرین هوازی بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در رت های مبتلا به نارسایی قلبی حاد ناشی از ایزوپروترنول می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 46 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه شاهد، ایزوپروترنول، ایزوپروترنول+تمرین، ایزوپروترنول+رزوراترول و ایزوپروترنول+رزوراترول+تمرین تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل هشت هفته دویدن روی نوارگردان بود و گروه رزوراترول نیز هشت هفته و هر روز mg/kg/bw 25 رزوراترول دریافت نمودند. در پایان، غیر از گروه شاهد تمامی گروه ها با تزریق ایزوپروترنول به انفارکتوس قلبی حاد القا شدند. سپس حیوانات بی هوش و نمونه خونی جهت آنالیز اخذ گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد پیش درمانی با ترکیبی از رزوراترول و تمرین منجر به کاهش معنی دار شاخص تروپونین-I در حیوانات گردید. تمرین ورزشی، رزوراترول و ترکیبی از آن ها نیز با اینکه مانع از افزایش شاخص پروتئین واکنشی C شد؛ اما تاثیر معنی داری در گروه ها نداشت (061/0P=). همچنین پیش درمانی با تمرین و ترکیبی از رزوراترول و تمرین باعث کاهش معنی دار سطوح سرمی تری گلیسیرید و کلسترول نسبت به گروه ایزوپروترنول شد (001/0P=). پیش درمانی با رزوراترول، تمرین ورزشی و ترکیبی از هر دو باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین با چگالی بالا و پیش درمانی فقط در گروه ترکیبی منجر به کاهش معنی دار لیپوپروتئین با چگالی پایین نسبت به گروه ایزوپروترنول شد (001/0P=).
  نتیجه گیری
  احتمال می رود تمرین منظم ورزشی و مکمل یاری رزوراترول بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی اثرگذار بوده و ترکیب شدن این دو متغیر در پیشگیری از التهاب و آسیب قلبی ناشی از ایسکمی میوکارد، نقش چشمگیری داشته باشد.
  کلیدواژگان: رزوراترول، تمرین هوازی، پروفایل لیپیدی، تروپونین، I، انفارکتوس قلبی حاد
|
 • Ghader Jalilzadeh-Amin*, Ehsan Anassori, Mohammad-Taghi Namvar Pages 426-435
  Introduction
  Hyperlipidemia and elevated serum total cholesterol is one of the greatest risk factors contributing to prevalence and severity of cardiovascular complications like coronary heart diseases, including atherosclerosis and death. To clarify the anti-hyperlipidemic effect of Artemisia dracunculus essential oil (ADEO), the present experimental study was designed.
  Methods
  The EOAD was extracted by clevenger apparatus using hydrodistillation. Hyperlipidemia was induced by giving high cholesterol (2%) diet in standard rat chow diet for twenty-one days. Animals were randomly divided into 6 groups (there were 6 rats in each groups). The groups of rats selected for the study were treated orally with lovastatin (10 mg/kg) and EOAD (15–60 mg/kg) daily for the two weeks.
  Results
  EOAD did not show significant difference in serum cholesterol (TC) and triglycerides (TG), but these values were lowered significantly (P
  Conclusion
  The present work indicated that essential oil of A. dracunculus could not prevent dyslipidemia that occurred in rats following feeding of high cholesterol diet in both dose-and time-dependent manners. However, it was affected HDL level and athrogenic index. Further studies are needed to characterize the effects of A. dracunculus in the prevention and treatment of atherosclerosis.
  Keywords: Artemisia dracunculus, Athrogenic index, Cholesterol, Lovastatin, Hyperlipidemia
 • Farzaneh Danesh*, Jamshid Ayatollahi, Mohammad Javad Arya, Fatemeh Behnaz, Fatemeh Danesh Pages 436-443
  Background
  In this study the prevalence of vaginitis caused by bacterial pathogen, Candida and Trichomonas vaginalis was investigated in women referring for pap smear to Sina lab in Yazd , 2015-2016.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 588 women who referred for pap smear to Sina lab in Iran during march 2015-septamber2016. Cervical and vaginal samples was obtained and examined by the Papaniocolaou Test . And the prevalence of bacterial,candida and trichomonas was determined.
  Results
  The overall prevalence of vaginitis was 32 percent(189 cases). The age of infected individual was 37.24_9.9 years. Prevalence of bacterial vaginosis 29%(172 cases), candida 4.25%(25 cases) and trichomonas was .34%(2 cases).
  Conclusion
  This study showed a high prevalence of bacterial vaginosis and a low prevalence of trichomonas vaginalis. Due to adverse outcomes of disease , there is a great need for public education regarding implementation of personal hygienic measures and prevention of inappropriate sexual contacts.
  Keywords: Bacterial Vaginosis, Ttrichomonas Vaginalis, Candida
 • Narges Nikoonahad Lotfabadi, Homa Mohseni Kouchesfehani*, Mohammad Hasan Sheikhha, Seyed Mehdi Kalantar Pages 444-456
  Introduction
  In the present study, various formulations of cationic liposomes were designed and prepared using different cationic lipids. It was performed to assess the physicochemical properties, miRNA loading ability and cellular toxicity rates of liposomes in order to use in gene therapy.
  Methods
  Different cationic liposome formulations (F1-F4) containing various cationic lipids, DOTAP, DOTMA, DOAB and DDAB with DPPC, cholesterol and phospholipid DSPE-mPEG were synthesized. Prepared nanoparticles were evaluated in term of particle size, polydisparity index, surface charge and cytotoxicity for 48 and 72 h in two cell lines. By using gel electrophoresis, the ability of synthesized cationic liposomes to entrap miRNA was also compared.
  Results
  All formulations were mono-dispersed. The particle size in F1, which contained DOTAP was lower than others (F2-F4) and its surface charge was more than them. Cationic liposomes based on DOTAP had no significant cytotoxicity as compared to other formulations. Also, F1 formulation was more capable to entrap miRNA than other formulas.
  Conclusion
  DOTAP-based cationic liposomes can be used efficiently in the gene therapy process, especially for the transfer of miRNA as a new therapeutic agent in cancer therapy
  Keywords: miRNA, liposome, cytotoxicity, gene therapy
 • Azam Zarneshan*, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mahdi Yousefi Pages 457-466
  Introduction
  Sex hormones’ fluctuations during the menstrual cycle, influence asthma and lung function. Information on the changes in exercise-induced sex hormones in mid luteal phase associated with lung function changes is not available. The aim of this study was to investigate the effect of the regular aerobic exercise on the lung function indices and serum levels of sex hormones in the mid luteal phase of asthmatic women.
  Methods
  The present study was a semi-experimental.twenty-four women with mild to moderate asthma and regular menstrual cycles were enrolled in this study in two exercise (n=13) and control (n=11) groups. The exercise group participated in three sessions (evening)/week of aerobic exercise training for three months. The mid-luteal phase was determined as seven to eight days after ovulation by Ovulation Strip Test (Max14). Before and after protocol and in mid luteal phase, variables were measured. The research data were normalized by Jarque-Bera test and analyzed using the dependent and independent t tests as well as Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  Twenty-one participants (12 in exercise and 9 in control groups) completed the protocol. After threemonths exercise training, lung function indices, including %FEV1, FEV1, FVC, and PEF increased in the exercise group compared with the control group (p
  Conclusion
  The present study indicates that the regular aerobic exercises improved pulmonary function independent of the sex hormone changes in asthmatic women.
  Keywords: Asthma, Estrogen, Progesterone, Aerobic Exercises, Lung Volumes
 • Masoud Mirzaei, Ensieh Gholamrezaei*, Reza Bidaki, Hossein Fallahzadeh, Jafar Ravaei Pages 467-475
  Introduction
  Sleep quality and quantity impacts on the mental and physical health. With age, major changes in sleep pattern and structure occure that causes sleep disturbances and frequent complaints resulting from it. The aim of this study was to determine the quality of sleep, and sleep disorders and management of them in the elderly of Yazd city.
  Methods
  In a cross-sectional analytical study, 200 elderly aged 60 years and over were randomly selected from Yazd health centers. Demographic and Pittsburgh Sleep Quality Index questionnaires were used to collect data from the elderly face to face. After collecting data using SPSS version 22 and descriptive statistics, chi-square tests, t-test and ANOVA were used to analyze the data.
  Results
  The average age of elderly was 67.9 ± 6.6 years. 50.5 percent of elderly were women, 23.5 percent were illiterate, and 69 percent were married. The average sleep quality score was 7.76± 3.13. Sleep quality was related to marital status (p=0.006), education (p=0.001), chronic diseases (P=0.043), employment (P=0.029) and income (P=0.001). The most common methods for managing the sleep disorders were sleep hygiene (70.5 percent), cognitive method (63.4 percent) and using sleeping pills (28.6%).
  Conclusion
  According to the results this study, sleep quality is poor in elderly of Yazd city. Health promotion interventions are needed to improve the quality and quantity of sleeps in the elderly.
  Keywords:
  Keywords: Sleep quality, sleep hygiene, sleep disorders, elderly, Yazd
 • Hadi Abdolrezaee, Somayeh Reiisi*, Leila Rouhi Pages 476-484
  Introduction
  Breast cancer remains the prominent cause of mortality in women. Several biomarkers are used to evaluation the response and targeting to therapy. Tumor suppressor candidate 1 (TUSC1) gene was newly identified as a probable tumor suppressor in human cancers. Nevertheless, the expression and potential function of TUSC1 in breast cancer stay undecided. Therefore, this study aimed the evaluation of TUSC1 gene expression in breast tumor samples.
  Methods
  In this case-control study, 40 formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tumoral of breast cancer and 40 healthy tissues were enrolled. Followed were informed consent and completing clinical information for all samples. Total RNA was extracted and complementary DNA (cDNA) was synthesized. The relative gene expression was determined using quantitative real-time RT PCR (qRT-PCR) and evaluated by method.
  Results
  The expression of TUSC1 gene was lower in tumor tissue compared to the healthy tissue adjacent and it was statistically significant (P =0.0003). Also, in metastatic state gene expression significantly decreased (P=0.027).
  Conclusion
  Our study revealed that the expression of TUSC1 is lower in breast cancer. Subsequently, using considering all the data about the expression of TUSC1 gene from some cancers (e.g. Lung, Hepatocellular and gastric), it could be suggested that the TUSC1 gene might act as a tumor suppressor in breast cancer and influenced in metastasis. Therefore, supplementary studies should be done to elucidate the exact mechanism of action of the gene in tumor-genesis.
  Keywords: TUSC1 gene, Breast cancer, tumor-genesis, Real-time PCR
 • Hamidreza Dehghan, Neda Yazdani Shormasti*, Nima Rezaei Pages 485-500
  Introduction
  The long-acting anticholinergic Tiotropium, which used in the treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease, prescribed once a day, unlike other bronchodilators that used several times a day for patients. The study was a systematic review that examined the effectiveness and safety of β2 Agonists and Tiotropium in the patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Methods
  RCT(randomized controlled trials) and CCT (controlled clinical trials) studies that compared Tiotropium and β2 agonists extracted from PubMed, SCOPUS, Ovid Medline and Cochran databases regardless of the time limitation were studied. Only studies were reviewed that were in English. In total, eight articles have been evaluated. Meta-analysis was performed using STATA software
  Conclusions
  The results showed less efficacy based on two outcomes include FEV1(Forced expiratory volume in 1 second) and FEV1 / FVC, and a little higher efficacy based on other outcomes such as (FVC). In terms of safety it can be said, the overall incidence of adverse events in both treatments was the same and it has been reported from moderate to severe according to the findings. Mostly, serious side effects were in form of intensifying attacks. The percentage of patients with severe complications in the Tiotropium group were less than Salmeterol group (0.9 vs. 3.1%, p = 0.04). In addition, a limited number of deaths observed in both treatment which were often unrelated to the applied treatment.
  Conclusion
  The results showed that Tiotropium treatment compared to β2 agonists was superior to safety. On the other hand, it showed less efficacy in the efficacy outcomes (FEV1 and FEV1 / FVC), and in the case of (FVC) effectiveness at a higher rate.
  Keywords: Tiotropium, Anticholinergics, Bronchodilators, β2 agonists, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Efficacy, Safety
 • Bahram Jamali Qarakhanlou, Abbas Ebrahimi Kalan, Asghar Tofighi* Pages 501-511
  Introduction
  Coronary heart disease is the most common cause of myocardial ischemia. The present study was aimed to evaluate the effect of resveratrol and aerobic exercise together and singularly on some cardiovascular risk factors in rat model of acute heart failure due to isoproterenol application.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 46 male Wistar rats were divided into five groups randomly as follows: the healthy control (CON), isoproterenol induced myocardial infarction without implementation (ISO), resveratrol treated rats (ISO䑄), exercise treated rats (ISOᅱ) and combination of resveratrol and exercise groups (ISO䑄븑). Rats in the resveratrol groups received daily dose of 25 mg/kg/bw of resveratrol and exercise groups ran 1 h/d and 8 weeks on treadmill. Subsequently, all animals received subcutaneous isoproterenol on two consecutive days at the end of experiment. Then, animals anesthetized and blood samples were collected for analysis.
  Results
  The results showed that pretreatment with a combination of resveratrol and aerobic exercise led to a significant reduction in troponin-I in the animals. Also, exercise training, resveratrol and combinations of them were prevented the increasing CRP indices, but there was not significant effect in these groups (P> 0.05). Pretreatment with exercise training as well as combination of resveratrol and exercise training caused a significant decrease serum cholesterol and triglyceride levels were compared to the isoproterenol group (P≤ 0.001). Pretreatment with resveratrol, exercise training and a combination of both significantly increased in HDL-C and pretreatment only in mixed group led to significant decrease in LDL-C compared to the isoproterenol group (P= 0.001).
  Conclusion
  Regular exercise and resveratrol supplementation is likely to be effective on cardiovascular risk factors and the combination of the two variables in the prevention of inflammation and will have a significant role in heart damage caused by myocardial infarction.
  Keywords: Resveratrol, Aerobic exercise, Lipid profile, Troponin-I, Acute myocardial infarction