فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سکینه دادی پور، طه قیاس پور، نرگس سلاجقه، علی صفری مراد آبادی * صفحات 1-8
  مقدمه
  رضایت مندی بیماران برآیند مجموعه ای پیچیده از عوامل گوناگون است و برای دستیابی به آن لازم است ابعاد متعددی از خدمات از جمله مراقبت های پرستاری، پزشکی، پشتیبانی و بخش های گوناگون سازمان به طریقی با یکدیگر هماهنگ شوند . لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس در سال 1394 صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی می باشد جامعه مورد پژوهش را 400 بیمار بستری در بخش های مختلف بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس تشکیل داد. روش نمونه گیری تصادفی ساده تا تکمیل حجم نمونه و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود.داده ها با نرم افزار SPSS ورژن 19 مورد پردازش قرار گرفت.از آزمون های توصیفی از قبیل فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیارو ازمون های تحلیلی انووا و کای دو برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 05/0p < از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  افراد در دامنه سنی 17 تا 60 سال قرار داشتند. 238 نفر(5/59درصد) زن و 162 نفر(5/40درصد) نفر مرد بودند. در مجموع بیشترین رضایت مربوط به خدمات پزشکی (69درصد )، و کمترین رضایت مربوط به فضای فیزیکی (20.5درصد ) بود در نهایت اینکه 50درصد بیماران از خدمات ارائه شده در این بیمارستان ها رضایت داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه رضایت بیماران از بخش های مختلف بیمارستان ها را در حد متوسط نشان داد. بیشترین رضایت در بخش درمانی (پزشکی و پرستاری ) بود. بنابراین، به نظر می رسد توجه و برطرف کردن انتظارات بیماران می تواند در افزایش رضایت مندی موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، بیماران، بیمارستان، بندر عباس
 • مریم منتصری، میلاد یوسف فر * صفحات 9-15
  مقدمه
  اسهال از ببماری هایی است که در همه کشورها شایع است. عوامل انگلی از عوامل ایجاد اسهال است که آلودگی به این عوامل از مشکلات عمده بهداشتی در جهان است. با توجه به منطقه جغرافیایی استان هرمزگان و قرار گیری در منطقه گرمسیری، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عوامل انگلی روده ای اسهال در کودکان 6 ماه تا 6 سال مراجعه کرده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 315 پرونده از مراجعه کنندگان به بیمارستان کودکان بندرعباس از سال 1391 الی 1393 انجام شد و اطلاعات به دست آمده بوسیله نرم افزار SPSS-24 و با استفاده از شاخص های آماری ( آزمون کای اسکوئر و جداول فراوانی و...) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  از تعداد 315 پرونده بیمار در این مطالعه، 7 کودک (2.2%) به انگل های روده ای آلوده بودند. شیوع آلودگی در جنس مذکر، 71.5% و در جنس مونث 28.5% گزارش شد. ژیاردیا لامبلیا با 1.6%، انتامبا کلی و همینولپیس نانا هر کدام با 0.3% سه نوع انگل تشخیص داده شده بودند. بین مبتلایان به عوامل انگلی روده ای و محل سکونت(شهر یا روستا) آن ها ارتباط معنی داری مشاهده شد( (001/0 p<). بیشترین موارد آلودگی در فصل تابستان گزارش شد هر چند از لحاظ آماری معنادار نبود (11/0 p<).
  نتیجه گیری
  آموزش و فرهنگ سازی در زمینه بهداشت فردی و عمومی د رجامعه و همچنین ارتقای سطح بهداشت در روستاها می تواند کمک شایانی به کاهش شیوع عوامل انگلی روده ای در این مناطق کند.
  کلیدواژگان: اسهال، عوامل انگلی، کودکان، بندرعباس
 • مصطفی ذاکری درباغی، سید سعید مظلومی محمودآباد *، شکرالله محسنی، جواد پوردکان، الله بخش کرد، مریم سهرابی صفحات 16-23
  مقدمه
  در حال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در دنیا با سرطان زندگی می کنند، سالانه بیش از 11 میلیون نفر به این بیماری مبتلا می شوند و 7 میلیون مرگ ناشی از سرطان اتفاق می افتد. پیشگیری از سرطان با صرفه ترین و موثرترین روش مقابله با این بیماری است. مهمترین راهی که برای پیشگیری می توان به کار برد آموزش سلامت به طور موثر و فراگیر می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه ی آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان شهر هشتبندی در ارتباط با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان در سال 1394 طراحی گردید.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه ی نیمه تجربی مداخله ای شاهددار می باشد که نمونه ی مورد بررسی شامل 360 نفر از دانش آموزان (191 نفر پسر و 169 نفر دختر) شهر هشتبندی بود که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. داده ها به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری گردید. قبل از اجرای مداخله پرسشنامه های پیش آزمون توزیع و جمع آوری گردید، سپس آموزس های لازم به گروه مداخله ارائه گردید و بعد از یک ماه پرسشنامه های پس آزمون توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون، من ویتنی و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای سن، جنسیت و شغل والدین همسان بودند. قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی دار در میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه مشاهده نشد (05/0 P>)، اما بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در گروه آزمون افزایش معنی داری یافت (05/0 P<) و بین دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری در میانگین تغییرات نمره ی آگاهی، نگرش و رفتار مشاهده گردید (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دهنده ی تاثیر مثبت برنامه آموزشی بر ارتقاء آگاهی، نگرش و در نهایت رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در دانش آموزان می باشد بنابراین با توجه به اولویت پیشگیری بر درمان و همچنین کم هزینه تر بودن برنامه های پیشگیری نسبت به درمان به خصوص در مورد سرطان ها، لزوم تدوین و اجرای این گونه برنامه های آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش و رفتار (KAP)، سرطان، آموزش بهداشت، دانش آموزان
 • مهدی زارع، تیمور آقاملایی *، سکینه دادی پور، علی صفری مرادآبادی، فاطمه السادات حسینی صفحات 24-34
  مقدمه
  در بیشتر موارد، علت ریشه ای حوادث شغلی که در اثر رفتار نا ایمن رخ می دهد، فرهنگ ایمنی ضعیف است. از طرفی نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی بدون توجه به رضایت شغلی افراد نیز محکوم به شکست خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجایی بندرعباس انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که در سال 1395 بر روی 126 نفر از کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجائی بندرعباس به روش سرشماری انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه روا و پایا شده فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی بود. تحلیل داده های حاصل با نرم افزار SPSS نسخه 19 از طریق ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 5% بررسی شد.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 58/37 (46/6SD= ) بود. بین فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی ارتباط از نظر آماری معنادار بود (424/0=r و 001/0>p) . درابعاد مربوط به فرهنگ ایمنی، «آموزش و یادگیری» (419/0=r ، 001/0>p) و «مسئولیت پذیری» (410/0=r ، 001/0>p) بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشتند. در ابعاد مربوط به رضایت شغلی «ماهیت شغل» بیشترین همبستگی را با فرهنگ ایمنی (636/0=r و 001/0>p ) داشت.
  نتیجه گیری
  مشارکت فعالانه و موثر رهبران در ایجاد انگیزه شغلی، نظارت حمایتی و مداوم سرپرستان، فراهم نمودن فرصت های ترفیع کارکنان، افزایش عادلانه حقوق و مزایا، تاکید بر حس مسئولیت پذیری کارکنان و برگزاری کلاس های آموزشی می تواند در افزایش رضایت شغلی و به تبع آن بهبود عملکرد و رفتار های ایمنی موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، رضایت شغلی، بندر عباس، ایران
 • نسرین سعادتی، بهاره احمدزاده *، مصطفی آلبوکردی، یوسف صیدی صفحات 43-35
  مقدمه
  هیسترکتومی شایعترین جراحی در زنان غیرحامله می باشد. بازنگری اندیکاسیون های هیسترکتومی می تواند دیدگاه های جدیدی را در درمان این بیماران برای متخصصین فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی اندیکاسیون های انجام هیسترکتومی و روش های مورد استفاده در بیماران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز انجام شد.
  روش کار
  این بررسی به صورت مقطعی تحلیلی گذشته نگر، به مدت دو سال از اول 1388 تا اواخر 1389 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفت. اطلاعات از مطالعه پرونده های 260 بیمار که در آن سال ها هیسترکتومی شده بودند، در پرسش نامه های از قبل تنظیم شده ثبت شد. سپس داده های گردآوری شده توسط نرم افزار کامپیوتری spss-19 و درسطح معنی دار قابل قبول 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در سال 1388 تعداد 138 مورد هیسترکتومی و در سال 1389 تعداد 122 مورد هیسترکتومی انجام شده بود که کاهش به مقدار 1/6% از سال 1388 به 1389 را نشان داد. میانگین سنی افراد 8/9±28/45 سال با محدوده سنی 83-21 سال بود. در این مطالعه شایعترین اندیکاسیون هیسترکتومی لیومیوما30/32% بود و اندیکاسیون های دیگر به ترتیب شیوع شامل خونریزی غیر طبیعی رحم53/31%، بدخیمی های رحم و تخمدان61/14%، شلی اعضای لگنی84/8% و اورژانس مامایی38/5% بود. روش شکمی در 15/91% موارد و روش واژینال در 84/8% موارد انجام شده بود.
  نتیجه گیری
  شایعترین اندیکاسیون انجام هیسترکتومی در بیماران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز، لیومیوم و پس از آن خونریزی غیر طبیعی رحم بود و شایعترین روش مورد استفاده هیسترکتومی شکمی می باشد که می تواند نشان دهنده عدم وجود امکانات مجهز به منظور استفاده از هیسترکتومی واژینال باشد.
  کلیدواژگان: هیسترکتومی، اندیکاسیون ها، روش ها
 • مطهره صفی *، شهرزاد نوری، سپیده زارع، محسن آزاد صفحات 51-44
  مقدمه
  سبک زندگی اسلامی یکی از سبک های مثبت زندگی انسان است. از طرفی شادکامی برای همه ی افراد در جوامع بشری یک هدف نهایی است اما در میان افراد و فرهنگ ها متفاوت است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس در سال1394انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی–تحلیلی بر روی 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته روا و پایا شده بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 42/21 (18/2 = SD) بود. براساس تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون پیرسون بین خودکارآمدی و سبک زندگی اسلامی رابطه معنی دار با همبستگی مثبت وجود داشت (001/0> P و 412/0 =r ). همچنین بین جنسیت و سبک زندگی اسلامی ارتباط معنی داری وجود داشت ( 033/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بر طراحی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی با تاکید بر سبک زندگی در افزایش شاد کامی از طریق ارتقا رضایت از زندگی، گسترش فرهنگ مثبت اندیشی و خوش بینی ، افزایش آگاهی در زمینه معارف دینی و حضور در اماکن مذهبی، روش های ارتقا بهداشت روانی و جسمانی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، شادکامی، دانشجویان، بندر عباس
 • عبدالحسین مدنی *، تیمور آقاملایی، سید حسین داوودی، شیوا مدنی، پرستو صفا، فایقه زارعی صفحات 52-59
  مقدمه
  هدف از این مطالعه تعیین شیوع سوءمصرف آستروئیدهای آنابولیک و آگاهی از اثرات جانبی آن در بین ورزشکاران، سازندگان بدن است.
  روش ها
  یک مطالعه مقطعی بر روی 277 مرد از 20 باشگاه بدن سازی در بندرعباس انجام شد. یک پرسشنامه خود مراقبتی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون مربع کای استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد 9/27 سال با انحراف معیار 9/7 سال و جوان ترین فرد 13 سال و مسن ترین آن ها 55 سال داشت. به طورکلی 123 نفر، (4/44 درصد) افراد موردمطالعه سابقه مصرف حداقل یک ترکیب آنابولیک را داشتند و 32 درصد افراد در حال حاضر مصرف کننده بودند.
  نتیجه گیری
  شایع ترین استروئیدهای آنابولیک دیانابول (2/25 درصد)، دبوربین و تستسترون (0/13 درصد)، استنازول (2/12 درصد)، آنادرول و اکسیناندرول (9/8 درصد) بودند. دلایل اصلی مصرف این دارو، زیبایی بدن (5/43 درصد)، قدرت بدن (3/18 درصد) و رسیدن به قهرمانی (16/8 درصد) بود. شایع ترین عوارض جانبی مربوط به مصرف استروئیدهای آنابولیک که در آن ها اعلام شد بزرگ شدن سینه (9/48 درصد)، علائم کبدی (6/48 درصد)، اختلالات روان شناختی (8/38 درصد)، آکنه (7/37 درصد)، بیماری های قلبی (3/33 درصد)، مشکلات (9/31 درصد) و مشکلات ادراری (23/6 درصد). بین سن و میزان استروئیدهای آنابولیک ارتباط معنی داری وجود داشت (04/0 = p). یافته های این نشان می دهد که سوءاستفاده از آستروئیدهای آنابولیک افزایش یافته و به یک نگرانی سلامت عمومی تبدیل شده و آگاهی از آن نیز رضایت بخش نبوده است که نیازمند برنامه های آموزشی توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی و متخصصان ورزش است.
  کلیدواژگان: شیوع آستروئیدهای آنابولیک، آگاهی، ورزشکاران بدن ساز، بندرعباس
 • زهرا معصومعلی نژاد *، محمدرضا زینتی زاده، فایقه زارعی صفحات 60-67
  مقدمه
  با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی، شیوع بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات تغذیه ای جهان است. شیرینی ها به دلیل مواد تشکیل دهنده و شرایط ساخت و نگهداری محیط خوبی برای رشد میکروب ها هستند. هدف از این تحقیق شناسایی آلودگی های میکروبی از شیرینی های تر و خشک در شهرستان سیرجان است.
  روش ها
  300 نمونه شیرینی تر و خشک از واحدهای قنادی شهر سیرجان به صورت کاملا تصادفی تهیه شد و طبق استاندارد ملی ایران به بررسی میزان و نوع آلودگی احتمالی میکروبی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از تست آماری ANOVA با نرم افزار SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق می توان به آلودگی های بالای شیرینی های تر در فصل بهار به باسیلوس، کپک، مخمر (95/19درصد) و در فصل تابستان مخمر (6/26درصد) اشاره کرد. در شیرینی های خشک هم در فصل بهار به کپک(27/25درصد) و در فصل تابستان به مخمر و باسیلوس (94/23درصد) می توان اشاره کرد. عامل شایع در این تحقیق مخمر می باشد که این امر نشان دهنده ماندن بیش ازحد شیرینی های تر در فروشگاه ها و شرایط نادرست نگهداری و حمل ونقل می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه میزان آلودگی شیرینی های تر و خشک به باکتری ها و همچنین کپک ها و مخمرها و باسیلوس بالا می باشد. لذا به کارگیری راه های مختلف برای کنترل فساد میکروبی مخصوصا رشد باکتری ها و کپک ها ،شامل استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی و ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی افراد دخیل در تهیه و توزیع این فراورده ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آلودگی های میکروبی، شیرینی های تر و خشک، شهرستان سیرجان
|
 • Sakineh Dadipoor, Taha Ghiaspour, Narjes Salajegheh, Ali Safari-Moradabadi * Pages 1-8
  Introduction
  Patient satisfaction is a function of several factors which require a supportive cooperation of the nursing staff, physicians and other related organizations. Therefore, the present research aimed to explore patients’ satisfaction in university hospitals of Bandar Abbas in 2015.
  Methods
  The present descriptive, analytical study was cross-sectional in design and its target population was the 400 patients staying in different wards of the university hospitals of Bandar Abbas. A simple randomization was followed until the required sample size was met and the data were collected through a questionnaire developed by the researcher. The collected data were analyzed via SPSS 19 and reported in frequency, percentage, standard deviation, ANOVA and chi-squared test. The level of significance was set at p
  Results
  The participants aged between 17 and 60 years. 238 person (5/59%) women and 162 (5/40 %) were male. Totally, The highest level of satisfaction was with the medical services (69%). The lowest level of satisfaction was with the physical space (20.5 %) Finally, 50% of the patients showed satisfaction with the services provided in different hospital wards.
  Conclusion
  The results showed a moderate level of satisfaction with different wards. The highest level of satisfaction was with the nursing and medical staff. It, therefore, appears that meeting patients’ expectations can be effective in increasing their satisfaction.
  Keywords: satisfaction, patients, hospital, Bandar Abbas
 • Maryam Montaseri, Milad Youseffar * Pages 9-15
  Introduction
  Diarrhea is a highly prevalent disease in quite many countries. Parasitic factors are partly in charge of generating this disease and infection with these factors has turned into a global health issue. Due to its geographical location and hot climate, Hormozgan suffers a high rate of diarrhea. Therefore, the present research was initiated to explore the prevalence of the parasitic-intestinal factors involved in diarrhea among the childeren population (6-month to 6-year old) who refered Bandar Abbas Pediatric Hospital between 2012 and 2014.
  Methods
  The present descriptive-analytical research was conducted on the medical files of 315 patients visiting Bandar Abbas Pediatric Hospital from September 2012 to September 2014. The required data were extracted and recorded in a checklist. The data were analyzed by SPSS-24 software using statistical indices (Chi-square test, frequency tables, etc.).
  Results
  From among the 315 medical files, 7 (2.2%) were infected with intestinal parasites. 5 (71.5%) patients were male and 2 (28.5%) were female. The three types of parasites diagnosed were Giardia lamblia (1.6%), Entamoeba coli (0.3%) and Hymenolepis nana (0.3%). A statistically significant divergence was observed between parasitic-intestinal factors and the place of residence (urban or rural) (p
  Conclusion
  Education and culture in the field of individual and public health in the community as well as the improvement of health in the villages can help reduce the prevalence of intestinal parasitic infections in these areas.
  Keywords: diarrhea, parasitic factors, children, Bandar Abbas
 • Mostafa Zakeri Darbaghi, Seyyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad *, Shokrullah Mohseni, Javad Purdakan, Allah Bakhsh Kurd, Maryam Sohrabi Pages 16-23
  Introduction
  At the moment in the world more than 25 million people are living with cancer each year more than 11 million new cases of this disease diagnosed, and 7 million deaths from cancer will occur. Cancer Prevention is the most cost effective ways of coping with this disease. Effective and comprehensive health education is the most important way to prevent cancer. This study aimed to investigate the effect of education on knowledge, attitude and practices of students in city of Hashtbani, related to preventive behavior of cancer in 2015.
  Methods
  This study is a controlled experimental study. The sample included 360 students (191 boys and 169 girls) of Hashtbandi city, who were selected by multistage sampling method and were divided into two intervention and control group. Data collected by a researcher-made questionnaire which its validity and reliability were confirmed. Before the intervention, pre-test questionnaires were distributed and collected, then the necessary teaching was presented to intervention group and after one month, post-test questionnaires were distributed and collected. Data were analyzed by using SPSS software and non-parametric tests of Wilcoxon, Mann-Whitney and Spearman.
  Results
  The participants were similar in terms of background variables including age, gender and Parent occupation. Before the intervention, there was no significant difference in the mean score of knowledge, attitude and behavior between the two groups (P> 0/05), But after the intervention, the mean score of each variable in the intervention group increased significantly (P
  Conclusion
  indicated the positive effect of training program on promote awareness, attitudes and preventive behavior of cancer, so according to the priority of prevention over treatment and low cost preventive activities especially about the of cancers, the need to develop and implement such training programs is necessary.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice (KAP), cancer, health education, students
 • Mehdi Zare, Teamur Aghamolaei *, Sakineh Dadipoor, Ali Safari-Moradabadi, Fatemeh Sadat Hosain Pages 24-34
  Introduction
  Poor safety culture accounts for the majority of occupational accidents which occur as a result of unsafe behaviors. However, establishing safety culture without job satisfaction is doomed to fail. The present research aimed to investigate the relationship between safety Culture and job Satisfaction in employees of a company in Bandar Abbas Shahid Rajaee port
  Method
  The present descriptive, correlational study was conducted in 2016 on 126 staff of a company in Shahid Rajaee Port. A census method was followed. The data collection instrument was a questionnaire comprising of three parts including demographic information, safety culture, and job satisfaction. SPSS-19 was used to analyze the data.
  Results
  The mean age of the participants was 37.58 years (SD=6.46). A statistically significant correlation was found between safety culture and job satisfaction (r=.424, p˂.001). Among the safety culture dimensions, the highest correlations were observed between teaching/learning (r=.419, p˂.001) and responsibility (r=.410, p˂.001) on the one hand and job satisfaction on the other hand. The results also showed that the job nature had the highest correlation with safety culture (r=.636, p˂.001).
  Conclusion
  Managers active and effective participation in creating job satisfaction, consistent supportive supervision, creating job promotion opportunities, fair payment rise, emphasis on the staff’s feeling of responsibility, and holding educational classes will promote job satisfaction and safety behaviors.
  Keywords: Safety culture, Job satisfaction, Bandar Abbas, Port
 • Nasrin Saadati, Bahareh Ahmadzadeh *, Mostafa Albockordi, Yousef Seydi Pages 43-35
  Introduction
  Hysterectomy is the most common surgery in non-pregnant women in gynecology. Review of hysterectomy indications can provide new viewpoints in treatment of these patients for gynecologists. This study performed to survey indications and methods of hysterectomy in Imam Khomeini medical college hospital in Ahvaz.
  Methods
  This retrospective analytical study performed from March 2009 to March 2011in Imam Khomeini medical college hospital. The data collected from 260 patients who undergo hysterectomy and analyzed with SPSS ver.19 software.
  Results
  A total of 138 hysterectomies performed in 2010 and 122 in 2011that show a 6.1%decreased in hysterectomy rate from 2010 to 2011. Average age of patients was 45.28±9.8 years ranging from 21 to 83 years. In this study majority of indications were liomyoma(32.3%) and other indications were AUB(31.53%), malignancy of uterus and ovaries(14.61%), uterine prolaps(8.84%), and obstetric emergencies(5.38%). Abdominal hysterectomy had been performed in 91.15% of cases and vaginal hysterectomy in 8.85% of cases.
  Conclusion
  The majority of indications for hysterectomy in Imam Khomeini medical college hospital in Ahvaz are liomyoma and then AUB and majority of surgical methods are abdominal hysterectomy.
  Keywords: Hysterectomy, Indications, Methods
 • Motahareh Safi *, Shahrzad Noori, Sepideh Zare, Mohsen Azad Pages 51-44
  Introduction
  Islamic life style adopts a positive approach to human life and is concerned with Islamic instructions and deals with all aspects of human life. On the other hand, happiness is a goal pursued in all human communities, but it differs across individuals and cultures. Therefore, the present research aimed to investigate the correlation between happiness and Islamic life style in the students of Bandar Abbas University of medical sciences in 2015.
  Methods
  The present descriptive-analytical research was conducted on 110 students affiliated with the nursing, midwifery and paramedical faculties of Bandar Abbas University. The data collection instrument was a questionnaire developed by the researchers. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was checked and confirmed through the test-retest method. The data were statistically analyzed using SPSS ver.16.
  Results
  The average age of the participants was 42.21±8.2years. Pearson's correlation test revealed a significant positive correlation between self-efficacy and Islamic life style (p
  Conclusion
  This study showed that Islamic life style can enhance the happiness. The findings of this study emphasize on the need for conducting educational programs and workshops regarding the effect of Islamic life style on happiness, life satisfaction, optimism, and mental health.
  Keywords: Islamic life style, happiness, university students, Bandar Abbas
 • Abdoul Hossain Mdani *, Teamur Aghamolaei, Seyyed Hossein Davoodi, Sheva Madani, Parasto Safa, Faeghe Zaree Pages 52-59
  Introduction
  The aim of this study was to determine the prevalence of anabolic steroids abuse and awareness of its side-effects among athletes, body builders
  Methods
  A cross-sectional study was conducted on 277 randomly selected males, referred to 20 body building club in Bandar Abbas, Iran. A self-administered questionnaire applied for related data gathering. Data were analyzed by using SPSS version 19, descriptive and analytical analysis, and chi square test.
  Results
  Athletes’ mean age was 27.9(±7.9) years and most of them had education of university level (51.4%). In general, 44.4% of participants had used anabolic steroids at least one time and around 32 percent were current consumer
  Conclusion
  The most common anabolic steroids were diyanabol (25.2%), dorabolin and testestron (13.0%), stanazol (12.2%), anadrol and oksinandral (8.9 %). The main reasons for taking this medication were beautiful physique (43.5%), body power (18.3%) and achieve championship (16.8%). The most common side effects related to using the anabolic steroids that they declared were breast enlargement (48.9%), liver symptoms (48.6%), psychological disorders (38.8%), akne (37.7%), heart diseases (33.3%), sexual problems (31.9%) and urinary problems (23.6%). There was a significant relationship between athletes’ age and anabolic steroids abuse (p = 0.04). The findings of this indicating that anabolic steroids abusing seems to be increased and become a public health concern and the awareness of it is not satisfied as well, that implies the need to implement educational programs by health care professionals and sport specialists.
  Keywords: Prevalence, Anabolic Steroids, Athletes, Awareness, Iran
 • Zahra Masoumalinejad *, Mohammad Reza Zinatizadeh, Faeghe Zaree Pages 60-67
  Introduction
  According to the report of World Health Organization, The prevalence of foodborne diseases is one of the nutritional problems of the world. Pastries are good environment for microbial growth because of the ingredients and conditions of production and maintenance. The purpose of this study was to identify microbial contaminations from wet and dry sweets in Sirjan.
  Methods
  300 wet and dry pastries samples were prepared from the confectionary units of Sirjan completely randomly and according to the national standard of Iran, the rate and type of microbial contamination were investigated. Data were analyzed by using ANOVA statistical test and SPSS software.
  Results
  In this research we can mention to high contamination of wet sweets in spring was related to Bacillus, Mildew, Yeast (19/59 %) and in the summer season yeast (26.6%) and in dry sweets in the spring, Mildew (25.27%) In summer, Yeast and Bacillus (23.94%). The most common cause of this research is yeast, which indicates over-storey sweets in stores and poor storage and transportation conditions.
  Conclusion
  According to the results of this study, The contamination of wet and dry pastries is high in bacteria, as well as Mildew and Yeasts and Bacillus. Therefore, seems necessary using different ways to control microbial corruption, especially the growth of bacteria and Mildew, including the use of healthy and hygienic raw materials and promoting the level of health awareness of those involved in the preparation and distribution of these products.
  Keywords: Microbial contaminants, wet, dry pastries, Sirjan