فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 10 (دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ملاحت امانی، حسین علی زاده، اسماعیل شیری* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  تشخیص دقیق اختلال اسکیزوفرنی از اختلال اسکیزوافکتیو، به دلیل مشترک بودن بسیاری از علایم و نشانه ها، همواره به منزله ی چالشی برای درمان گران بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی از اختلال اسکیزوافکتیو با تمرکز بر محتوای هیجانی خاطرات آن ها است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، از نوع علی مقایسه ای است که بر روی 23 بیمار مرد و زن دارای اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو (بدون تشخیص همبود دیگر) انجام شده است. با استفاده از مصاحبه ی بالینی به بررسی حوادث و خاطرات هیجانی زندگی آن ها و هم چنین میزان استفاده از کلمات دارای بار هیجانی و عاطفی در بیان خاطرات این افراد پرداخته شده است. به منظور بررسی تفاوت بین دو گروه، داده ها توسط آزمون آماری کای مربع تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مردان مبتلا به اسکیزوفرنی هم در بیان تعداد حوادث و رویدادهای هیجانی زندگی خود و هم در بیان کلمات دارای بار هیجانی و عاطفی، نسبت به مردان اسکیزوافکتیو، تفاوت معناداری دارند. اما این تفاوت در مقایسه ی زنان اسکیزوفرن و اسکیزوافکتیو مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد به منظور تشخیص افتراقی بین اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو، با تاکید بر محتوای هیجانی خاطرات، می توان اقدام به تشخیص افتراقی دقیق تری به خصوص در مردان نمود.
  کلیدواژگان: تشخیص افتراقی، محتوای هیجانی خاطرات، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال اسکیزوفرنی
 • بهاره بابایی هولاری*، زیور صالحی صفحات 11-19
  زمینه و هدف
  حاملگی موفق به توانایی رویان در تکثیر سلول های تروفوبلاست و تهاجم به آندومتر مادر و هم چنین القای جریان خون خود پس از لانه گزینی بستگی دارد. گنادوتروپین جفتی انسان بتا (β-hCG)، لانه گزینی بلاستوسیت، رگ زایی رحم و آنژیژنز را افزایش می دهد، هم چنین نگهداری ثبات رحم و سازگاری ایمنی در دوران بارداری را تنظیم می کند. زیر واحد بتا hCG توسط ژن های CGB3، CGB5، CGB6، CGB7 و CGB8 رمزگذاری می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم CGB5-155G/C و نتایج بالینی در زنان تحت درمان با IVF-ET ، بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 200 بیمار که تحت درمان با IVF-ET )شامل100 نفر با نتیجه مثبت و 100 نفر با نتیجه منفی (IVF-ETقرار گرفتند، صورت گرفت. ژنوتیپCGB5 در جایگاه -155G/C توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز-پلی مورفیسم طول قطعه محدود کننده (PCR-RFLP) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم افزار مدکالک انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که ژنوتیپCC پلی مورفیسم CGB5-155G/C با کاهش خطر شکست IVF-ET مرتبط است(02/0 =p، 29/0=OR، 85/0-1/0=CI95%). اگرچه، تفاوت معناداری بین توزیع آللی CGB5-155G/C بین دو گروه وجود نداشت (46/1 =2x ، 22/0 = p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از این است که ژنوتیپCC(-155G/C) ژن CGB5 اثر حفاظتی در نتیجه ی IVF-ET دارد. مطالعات بیشتر با اندازه ی بزرگ تر نمونه ها در جمعیت های مختلف، جهت شناخت مکانیسم های دخیل در پیوستگی پلی مورفیسم های ژن CGB5 و نتیجه ی IVF-ET ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: لقاح مصنوعی، پلی مورفیسم، CGB5
 • مهدی پناهیان*، احسان نفری، نسیم دانشدوست، دانیال حبیبی صفحات 20-28
  زمینه و هدف
  تیمپانومتری به عنوان یکی از مهم ترین ارزیابی های ادیولوژیکال در برنامه های غربال گری شنوایی نوزادان مطرح می باشد. این آزمون به صورت معمول با استفاده از پروب فرکانس 226 هرتز انجام می شود؛ با این حال در نوزادان کمتر از 6 ماه، استفاده از این پروب فرکانس به دلیل خصوصیات متفاوت گوش میانی نسبت به بزرگسالان قابل اعتماد نیست. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اطلاعات به دست آمده از تیمپانومتری در نوزادان دارای شنوایی هنجار 1 تا 14 روزه، با استفاده از پروب فرکانس های 226، 678، 800 و 1000 هرتز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 30 نوزاد 1 تا 14 روزه که با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوش از لحاظ شنوایی هنجار شناخته شده بودند، تحت ارزیابی تیمپانومتری قرار گرفتند. آزمون تیمپانومتری با استفاده از پروب فرکانس های 226، 678، 800 و 1000 هرتز برای هر دو گوش انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری تی زوجی استفاده شده است.
  یافته ها
  با استفاده از پروب فرکانس 226 هرتز، موارد بروز تیمپانوگرام دوقله ای غیرمعمول در 65 درصد موارد دیده شد که با افزایش فرکانس پروب تن، این درصد کاهش یافت. هم چنین، میزان استاتیک ادمیتانس جبران شده در دو فرکانس 226 و 1000 هرتز، اختلاف معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  در نوزادان تازه متولد شده هنجار و بدون عوامل خطر برای کم شنوایی، تیمپانوگرام 1000 هرتز وضعیت گوش میانی را نسبت به تیمپانوگرام 226 هرتز بهتر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فرکانس بالا، فرکانس پایین، نوزاد، تیمپانومتری
 • مهری جمیلیان*، سمیه جمشیدی صفحات 29-39
  زمینه و هدف
  مکمل یاری سلنیوم می تواند تاثیرات مفید متعددی از جمله اعمال ضد التهابی داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات مکمل یاری سلنیوم بر روی سطوح بیان ژن سیتوکین های التهابی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در زنان مبتلا به دیابت بارداری (GDM) بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور کنترل شده با دارونما بر روی 40 زن باردار مبتلا به GDM در محدوده سنی 18 تا 40 سال انجام شد. شرکت کنندگان، به طور تصادفی برای دریافت روزانه 200 میکروگرم مکمل سلنیوم (20=n) یا پلاسبو (20=n) برای مدت 6 هفته تقسیم شدند. سطوح بیان ژن سیتوکین های التهابی و VEGF در لنفوسیت های زنان مبتلا به GDM به روش RT-PCR تعیین شد.
  یافته ها
  مکمل یاری سلنیوم بعد از 6 هفته مداخله، در مقایسه با پلاسبو منجر به کاهش معنی دار بیان ژن فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α) (02/0=p) و فاکتور رشد تغییر دهنده بتا (TGF-β) (01/0=p) و افزایش معنی دار سطوح بیان ژن VEGF (03/0=p) در لنفوسیت های بیماران مبتلا به GDM شد. بیان ژن IL-1β و IL-8 در لنفوسیت های زنان مبتلا به GDM هیچ گونه تغییر قابل توجهی به دنبال مصرف مکمل سلنیوم پیدا نکرد.
  نتیجه گیری
  مصرف مکمل یاری سلنیوم بعد از 6 هفته در زنان باردار مبتلا به GDM، منجر به کاهش معنی دار بیان ژنTNF-α و TGF-βو افزایش قابل ملاحظه بیان ژن VEGF شد. ولی نتوانست بر بیان IL-1β و IL-8 تاثیری بگذارد.
  کلیدواژگان: مکمل یاری سلنیوم، بیان ژن، التهاب، دیابت بارداری
 • نیلوفر دربندی*، حمیدرضا مومنی، مهشید تاجیانی صفحات 40-51
  زمینه و هدف
  آلزایمر یک بیماری نورودژنراتیو است که موجب اختلال حافظه، کاهش عملکردهای شناختی، توانایی های فکری و تغییرات رفتاری می گردد. در این مطالعه به بررسی اثر ان استیل سیستئین(NAC) به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر نقص حافظه و تعداد نورون های هرمی ناحیه CA1 در رت های آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین(STZ) پرداخته شد.
  مواد و روش‏ ها: 32 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند: گروه شم، گروه استرپتوزوتوسین، گروه تیمار با استرپتوزوتوسین به همراه ان‏استیل‏سیستئین و گروه تیمار با ان‏استیل‏سیستئین به تنهایی. تزریق استرپتوزوتوسین به صورت داخل بطنی در روز اول و سوم پس از کانول‏ گذاری و تزریق ان‏ استیل‏ سیستئین در روز چهارم پس از کانول‏ گذاری به صورت داخل صفاقی انجام گرفت. پس از آزمون رفتاری، حیوانات کشته و مغز آن ها فیکس و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ بررسی شد. تحلیل های آماری از طریق نرم افزار SPSS، آنووا و نرم افزار Prism انجام گرفت. سطح معنی ‏داری 05/0p< در نظر گرفته شد. ‏
  یافته ها: تزریق STZبه طور معناداری به خاطرآوری حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 را در مقایسه با گروه شم کاهش داد(001/0(p<. استفاده از ان‏استیل‏سیستئین اثرات ناشی از STZ را بر بازخوانی حافظه بهبود بخشید و تعداد نورون های سالم را در ناحیه CA1 در مقایسه با گروه STZ افزایش داد(001/0(p<. تزریق ان‏ استیل‏ سیستئین به تنهایی اثر معناداری بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم در ناحیه CA1 هیپوکامپ در مقایسه با گروه شم نداشت(05/0 .(p>
  نتیجه‏ گیری: مصرف ان‏ استیل‏ سیستئین سبب بهبود حافظه و افزایش تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین می شود.
  کلیدواژگان: ان استیل سیستئین، استرپتوزوتوسین، حافظه، ناحیه CA1 هیپوکامپ
 • سیدمحمود طباطبایی*، غلامرضا چلبیانلو، ندا سیدی صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  فعال شدن واکنش های آبشاری التهاب به طور مداوم در پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر (AD) مشاهده می شود. در میان چندین مکانیسم التهابی عصبی، سیستم سیگنالینگ عامل نکروز دهنده توموری (TNF) نقش مرکزی را در این فرآیند بازی می کند. تولید غیر طبیعی عوامل التهابی ممکن است با پیشرفت از مرحله اختلال شناختی خفیف (MCI) به زوال عقل همراه باشد. این تحقیق ضمن مقایسه سطح سرمی گیرنده محلول TNF (sTNFR1) در بیماران مبتلا به MCI و AD در مقایسه با سالمندان همتا شده سالم، به بررسی نقش سطح غیر طبیعی این سیتوکین در پیش بینی پیشرفت از MCI به AD پرداخته است.
  مواد و روش ها
  بررسی سطح سرمی sTNFR1 ( با روش ELISA) در نمونه ای شامل 150 فرد مسن (30 فرد آلزایمری، 60 فرد با اختلال نقص شناختی خفیف و60 فرد سالم) و ارزیابی مجدد طولی وضعیت بالینی پس از 12 ماه انجام شد.
  یافته ها
  در شروع مطالعه، تفاوت معنی داری در سطح سرمی sTNFR1 بین دو گروه بیماران مبتلا به MCI و AD در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت(05/0 p<). هم چنین افراد مبتلا به MCI که با اختلال بیشتر در کارکردهای شناختی پس از یک سال به AD پیشرفت نمودند، مقدار بالاتری از sTNFR1 سرمی را در مقایسه با افرادی که در همان حالت شناختی باقی ماندند، نشان دادند(03/0 p =).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فعال شدن غیر طبیعی سیستم سیگنالینگ TNF با افزایش بیان sTNFR1 همراه بوده و می تواند به عنوان یک شاخص و مارکر احتمال خطر پیشرفت از MCI به AD در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، التهاب، اختلال شناختی خفیف، محلول گیرنده فاکتور نکروز دهنده توموری
 • عاطفه عظیمی، عبدالله امیدی، الهام شفیعی*، آرش نادمی صفحات 62-73
  زمینه و هدف
  دانشجویان با مشکلات هیجانی و استرس های روان شناختی زیادی روبه رو هستند که سازگاری فردی و اجتماعی و هم چنین کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی مدل های درمان برای این گونه مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این مدل ها، مدل درمان فراتشخیصی، مبتنی بر مهارت های تنظیم هیجان برای دامنه گسترده ای از اختلال های هیجانی است که قابلیت کاربرد مناسبی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر سازگاری های فردی و اجتماعی و تنظیم هیجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 70 نفر از دانشجویان دختر، پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش، انتخاب و در دو گروه درمان فراتشخیصی(35 نفر) و کنترل(35 نفر) گماشته شدند. گروه آزمایشی، 12 جلسه درمان هفتگی فراتشخیصی را دریافت کرد. در این پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس سازگاری اجتماعی و پرسش نامه تنظیم هیجانی گراتز بود. داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیره(مانکوا)تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی بر ابعاد تنظیم هیجان شامل عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (69/120 =F ، 01/0 p <)، مشکلات کنترل تکانه (57/14 =F، 01/0 p<)،کمبود آگاهی هیجانی (82/104 =F ، 01/0 p <)، کمبود وضوح هیجانی (64/42 =F ، 01/0 p <)، مشکلات مشارکت (00/41 =F ، 01/0 p <) و محدودیت در دست یابی به راه کارهای تنظیم هیجانی (33/85 =F ، 01/0 p <)، اثر بخش است. هم چنین نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر سازگاری های فردی (76/146 =F ، 01/0 p <) و اجتماعی (02/85 =F ، 01/0 p <) اثربخش بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مداخله درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان بر سازگاری های فردی و اجتماعی و ابعاد تنظیم هیجان دانشجویان، این نتایج برای متخصصان بالینی و مشاوران دست اندرکار در مراکز مشاوره دانشگاهی تلویحات کاربردی دارد.
  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی، تنظیم هیجان، سازگاری فردی و اجتماعی
 • فرح فرخی*، سمیرا ریاضی صفحات 74-89
  زمینه و هدف
  در طب سنتی، برای درمان هایپرکلسترولمی از بذر شوید که کاهنده ی قند خون، کلسترول و تری گلیسرید است، استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره ی هیدرو الکلی بذر شوید بر ساختار بافت بیضه و پارامتر های اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 30 رت نر بالغ به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند: کنترل، هایپرکلسترولمی، هایپرکلسترولمی + روزانه 500 میلی گرم بر کیلوگرم شوید، هایپر کلسترولمی + روزانه 300 میلی گرم بر کیلوگرم شوید،
  سالم + روزانه 500 میلی گرم بر کیلوگرم شوید. بعد از اتمام تیمار به مدت 45 روز، موش ها توزین و پس از تشریح، اسپرم ها از دم اپیدیدیم جمع آوری و پارامترهای اسپرمی مطالعه شد. نمونه های بیضه به داخل فرمالین منتقل گردیده و با
  هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنووای یک طرفه و تست تعقیبی توکی انجام گرفت و سطح معنی داری 05/0 > p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این بررسی، در موش های هایپرکلسترولمی وزن بیضه افزایش داشت، اما قطر لوله های سمنی فر، ضریب تمایز لوله ای واسپرمیوژنز، زیست پذیری اسپرم نسبت به کنترل به طور معنی داری (05/0 > p) کاهش پیدا کرد؛ ولیکن، این پارامترها درتیمار هایپرکلسترولمی با بذر شوید بهبود یافته بودند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، بذر شوید اثرات مثبتی بربافت بیضه و پارامترهای اسپرم در موش های هایپرکلسترولمی دارد.
  کلیدواژگان: بذر شوید، هایپرکلسترولمی، موش رت نر، پارامتر اسپرم
 • فاطمه قطره سامانی، علی نوریان*، لعیا فرزدی صفحات 90-100
  زمینه و هدف
  سونوگرافی مهم ترین روش تصویربرداری در تشخیص هر دو حاملگی داخل رحمی و اکتوپیک است. هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با سطح سرمی BHCG در تشخیص حاملگی نابجا در بیماران علامت دار می باشد.
  مواد و روش ها
  در مجموع، 210 بیمار با تشخیص قطعی حاملگی اکتوپیک به طور آینده نگر وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران توسط یک رادیولوژیست متبحر که از نتیجه نهایی بیمار بی خبر بود، به وسیله سونوگرافی ترانس واژینال بررسی شدند. سطوح سرمی β-hCG و فاصله زمانی بین سونوگرافی و آخرین قاعدگی بین بیماران با نتایج مثبت و منفی سونوگرافی مقایسه شدند.
  یافته ها
  سونوگرافی در 194 بیمار (4/92 درصد) نتیجه مثبت و در بقیه 16 بیمار (6/7 درصد) نتیجه منفی به همراه داشت. دو گروه از نظر سن همسان بودند (میانه: به ترتیب 31 در برابر 5/30 سال؛ 57/0=p). میانه هر دو متغیر فاصله زمانی بین سونوگرافی و LMP (میانه: 43 در برابر 34 روز، 03/0=p) و سطح سرمی β-hCG (میانه1027 mIU/ml در برابر 5/172 mIU/ml)، 001/0>p) به طور معنی داری در بیماران با نتایج مثبت سونوگرافی بیشتر بودند. هردو متغیر سطح سرمی β-hCG و فاصله زمانی بین سونوگرافی و LMP در آنالیز چندمتغیری از یکدیگر مستقل بودند. بهترین ناحیه تمایزی سطح سرمیβ-hCG 326mIU/ml با حساسیت 6/86 درصد و ویژگی 5/87 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های ما، میانه سطح سرمی β-hCG و فاصله زمانی از LMP در بیمارانی که در آن ها سونوگرافی به اشتباه حاملگی اکتوپیک را تشخیص نداده بود، به طور معنی داری کمتر از مواردی بود که در آن ها تشخیص صحیح صورت گرفته بود و ناحیه تمایزی سطح سرمی β-hCG پیشنهادی در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات قبلی متفاوت بود؛ از این رو، مطالعات بیشتر در این زمینه به ویژه در بیماران علامت دار مشکوک به حاملگی خارج رحمی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حاملگی اکتوپیک، گنادوتروپین جفتی انسانی، سونوگرافی ترانس واژینال، ناحیه تمایز hCG
 • رابطه ویژگی های شخصیتی (نوروتیسم و سایکوتیک) و خودکارآمدی در کنترل وزن با وزن افراد
  علی زکی یی، فرامرز مروتی، پیمان حاتمیان، اشکان باقری، دلنیا شیخ اسمعیلی صفحات 101-109
  زمینه و هدف
  امروزه اضافه وزن عاملی آسیب زا است که سلامت عمومی و روان افراد را تهدید می کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی( نوروتیسم، سایکوتیک) و خودکارآمدی در کنترل وزن با وزن افراد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، نمونه ای به حجم 459 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 96- 95 انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه های خودکارآمدی سبک زندگی موثر بر وزن و پرسش نامه شخصیت آیزنک بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که یک همبستگی منفی بین سایکوتیک و نوروتیسم با وزن وجود دارد (001/0p<)، اما بین نوروتیسم و وزن، همبستگی معناداری مشاهده نشد. هم چنین نتایج نشان داد که مولفه های خودکارآمدی در کنترل وزن می توانند وزن افراد را پیش بینی کنند. بر این اساس، پرخوری، رژیم لاغری و مهار دهانی به ترتیب با ضرایب تاثیر 001/0، 28/0 و 13/0- توان پیش بینی وزن افراد را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که شخصیت سایکوتیک و خودکارآمدی در کنترل وزن افراد نقش دارد.
  کلیدواژگان: شخصیت، خودکارآمدی در کنترل وزن، وزن
|
 • Malahat Amani, Hossein Alizade, Esmaeil Shiri* Pages 1-10
  Background
  The exact diagnosis of schizophrenic disorder from schizoaffective disorder has always been a challenge for therapists due to the comorbidity of many signs and symptoms. The purpose of this study is to investigate the differential diagnosis of schizophrenia disorder from schizoaffective disorder, focusing on the emotional content of their memories.
  Materials And Methods
  The present study is a causal-comparative study on 23 male and female patients with schizophrenia and schizoaffective disorder (without any comorbid diagnosis). Using a clinical interview, the emotional events and memories of their lives, as well as the amount of affective and emotional words used by these patients in expressing their memories, have been assessed. To determine the differences between the two groups, the data were analyzed by Chi-square test.
  Results
  Results showed that men with schizophrenia had a significant difference in expressing the amount of emotional events in their lives, as well as in expressing affective and emotional words compared to schizoaffective men. But, this difference was not observed in schizophrenic and schizoaffective women.
  Conclusion
  The findings of this study suggest that differential diagnosis of schizophrenia and schizoaffective disorder can be made with emphasis on the emotional content of memories, especially in men.
  Keywords: Differential diagnosis, Emotional content of memory, Schizoaffective disorder, Schizophrenia disorder
 • Bahareh Babaei Houlari*, Zivar Salehi Pages 11-19
  Background
  Successful pregnancy depends on the ability of the embryo to achieve appropriate extent of trophoblastic proliferation and invasion into maternal endometrium as well as, once implanted, to induce its own blood supply. Beta Human chorionic gonadotropin (β-hCG), enhances blastocyst implantation, uterine vascularization, and angiogenesis, as well as regulates maintenance of uterine quiescence and immunological adaptation during pregnancy. The β-subunit of hCG is encoded by CGB3, CGB6, CGB5, CGB7 and CGB8 genes. The aim of this study was to evaluate the association of CGB5-G/C polymorphism and the clinical outcomes in women who underwent IVF-ET procedures.
  Materials And Methods
  A total of 200 patients undergoing IVF-ET (100 patients with positive and 100 patients with negative IVF-ET outcome) were included in this study. Genotyping of CGB5 at -155G/C polymorphic site was performed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Statistical analysis was performed using the MedCalc software.
  Results
  Our findings show that the CC genotype of the CGB5 -155G/C polymorphism is associated with decreased risk of IVF-ET failure (OR=0.29; 95%CI=0.1-0.85; p=0.02). However, the allelic distribution of the CGB5 -155G/C is not significantly different between two groups (χ2=1.46; p=0.22).
  Conclusion
  The results of this study suggested that CGB5 (-155G/C) CC genotype has a protective effect on IVF-ET outcome. More studies with larger sample sizes on different populations are necessary to elucidate the underlying mechanisms which can explain the associations found between the GGB5 gene polymorphisms and IVF-ET outcome.
  Keywords: CGB5, IVF-ET, Polymorphism
 • Mahdi Panahian*, Ehsan Nafari, Nasim Daneshdoost, Danial Habibi Pages 20-28
  Background
  Tympanometry is one of the most important audiological tests for the assessment of neonatal hearing screening programs. This test is usually done using a 226 Hertz probe tone; however, in infants less than 6 months of age, using this probe tone frequency is not reliable due to the different characteristics of the middle ear compared to adults. The purpose of this study was to assess the obtained tympanometric data in neonates 1 to 14 days with normal hearing using 226, 678, 800 and 1000 Hertz frequency probes tones.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 30 neonates aged 1 to 14 days who were diagnosed as normal in hearing aspect with using otoacoustic emissions test, were assessed by tympanometry. Tympanometric tests were performed using 226, 678, 800 and 1000 Hertz frequency probe tones for both ears. For data analysis, the T-paired method has been used.
  Results
  With using 226 Hertz frequency probe tone, incidence of unusual double peak tympanograms was observed in 65% of cases, which with increasing frequency of the probe tone, this percentage was decreased. There was also a statistically significant difference between the static admittance peak compensated in two 226 and 1000 Hertz frequency probes tones.
  Conclusion
  In neonates with normal hearing and without any risk factors for hearing loss, the 1000-Hertz Tympanogram shows a better middle ear status than the 226-Hertz tympanogram.
  Keywords: High frequency, Low frequency, Neonate, Tympanometry
 • Mehri Jamilian*, Somayeh Jamshidi Jamilian Pages 29-39
  Background
  Selenium supplement has multiple important effects, including anti-inflammatory effect. The aim of this study was to assess the effects of selenium supplement on gene expression of inflammatory cytokines and vascular endothelial growth factor in gestational diabetes.
  Materials And Methods
  This randomized double blind placebo control trial was performed on 40 patients suffering from GDM aged 18–40 years old. Participants were randomly divided into interventional group receiving 200mg/day selenium supplements (n=20) and control group receiving placebo (n=20) for 6 weeks. Primary outcome was gene expression of inflammatory cytokines and VEGF which were assessed in lymphocyte of GDM patients by RT-PCR method.
  Results
  After 6 weeks intervention, in comparison with the control group, interventional group showed down regulation of gene expression of tumor necrosis factor alpha (TNF–α) (p=0.02) and transforming growth factor beta (TGF–β) (p=0.01) and up-regulation of gene expression of vascular endothelial (VEGF) (p = 0.03) in lymphocytes of GDM. There was not any significant change following intervention with selenium regarding gene expression of interleukin IL-1 β and IL-8 in lymphocytes of GDM patients.
  Conclusion
  6 weeks supplementation with selenium in patients with GDM can cause down regulated gene expression of TNF-α and TGF–β, and up regulated gene expression of VEGF. Selenium supplement had not any effect on gene expression of IL-1 β and IL-8.
  Keywords: Gene expression, Gestational diabetes mellitus, Inflammation, Selenium supplement
 • Niloufar Darbandi*, Hamidreza Momeni, Mahshid Tajiani Pages 40-51
  Background
  Alzheimer is a neurodegenerative disease wich caused memory impairment, reduced cognitive functions, intellectual ability and behavior changes. In this study, the effect of N-acetyl-cysteine (NAC) as a strong antioxidant on memory deficiency and number of CA1 pyramidal neurons in Streptozotocine (STZ) - induced Alzheimeric rats were studied.
  Materials And Methods
  32 Male Wistar rats were divided into four groups: sham group, streptozotocin group, treated group with streptozotocin plus N-acetyl-cysteine, and treated group with N-acetyl-cysteine alone. Intracerebroventricular (ICV) administration of STZ was done in the first and the third day of surgery and i.p injection of N-acetyl-cysteine was done in the fourth of surgery. After the memory test, the animals were killed and their brains were fixed and density of intact neurons in the CA1 area of the hippocampus was investigated. Statistical analysis was performed with software SPSS, ANOVA and Prisme software. The level of statistical significance was set at p
  Results
  The ICV injections of STZ significantly reduced memory retention and intact pyramidal cells compared to the sham group (p0.05).
  Conclusion
  N-acetyl-cysteine improved memory retrieval and hippocampal CA1 area intact neurons in streptozotocin-induced Alzheimeric male rats.
  Keywords: Hippocampal CA1 area, Memory, N-acetyl-cysteine, Streptozotocin
 • Seyed Mahmoud Tabatabaei*, Gholamreza Chalabianloo, Neda Seyedi Pages 52-61
  Background
  The activation of inflammatory cascades reactions has been consistently demonstrated in the pathophysiology of Alzheimer’s disease (AD). Among several neuroinflammatory mechanisms, the tumor necrosis factor (TNF) signaling system has a central role in this process. The abnormal production of inflammatory factors may accompany the progression from mild cognitive impairment (MCI) to dementia. We aimed to examine serum levels of soluble TNF receptor (sTNFR1) in patients with MCI and AD as compared to cognitively unimpaired elderly subjects. We further aimed to investigate whether abnormal levels of these cytokines predict the progression from MCI to AD upon follow up.
  Materials And Methods
  We utilized cross-sectional determination of serum levels of sTNFR1 (ELISA method) in a test group comprising 150 older adults (30 AD, 60 MCI, and 60 healthy controls), and longitudinal reassessment of clinical status after12 months.
  Results
  At baseline, there were statistically significant differences in serum sTNFR1 between patients with MCI and AD and controls (p
  Conclusion
  The results showed that abnormal activation of TNF signaling system, represented by increased expression of sTNFR1, is associated with a higher risk of progression from MCI to AD.
  Keywords: Alzheimer's disease, Inflammation, Mild cognitive impairment, Soluble tumor necrosis factor receptor 1
 • Atefe Azimi, Abdollah Omidi, Elham Shafiei*, Arash Nademi Pages 62-73
  Background
  Students face a lot of emotional problems and psychological stress that affect their individual and social adaptation as well as their quality of life. Therefore, examining treatment models for these problems is very important. One of these models, the Fractal Diagnostic Treatment Model, is based on emotional regulation skills for a wide range of emotional disorders that can be used properly. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of integrated diagnostic therapy on individual and social adaptations and emotional adjustment.
  Materials And Methods
  A total of 70 female students were selected and assigned into two diagnostic groups (35 patients) and control (35 people). The experimental group received 12 sessions of diagnostic diagnosis weekly. Data were gathered in this study by Social Compliance Scale and Graz's Regulatory Emotion Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and multivariate covariance analysis (MANCOVA).
  Results
  The results showed that transdiagnostic treatment focused on the dimensions of emotional regulation, including: refusal of emotional responses (F = 120.69, p
  Conclusion
  Regarding the effect of Fract-Intervention therapy based on emotional adjustment on personal and social adaptation and student's emotional adjustment dimensions, these results are applicable to clinical practitioners, counselors and practitioners in academic counseling centers.
  Keywords: Transdiagnostic treatment, Emotional regulation, Individual, social adjustment
 • Farah Farokhi*, Samira Riazi Pages 74-89
  Background
  For treating hypercholesterolemic in traditional medicine, Anethum graveolens seeds are used that reduce blood glucose, cholesterol and triglyceride. The aim of this study is to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens seed on the changes of testis tissue, sperm parameters in hypercholesterolemic male rats.
  Materials And Methods
  In this study, 30 adult male rats were randomly divided into 5 groups of 6: control, hypercholesterolemic, hypercholesterolemic 橗⢆襢 extract of Anethum graveolens seed 500 mg/kg/day, hypercholesterolemic 橗⢆襢 extract of Anethum graveolens seed 300 mg/kg/day, healthy橗⢆襢 extract of Anethum graveolens seed 500 mg/kg/day. After treatment for 45 days, rats were weighed and after the dissection, sperm samples were collected from the tail epididymal and sperm parameters were studied. The testicular specimens were transferred to formalin and stained with hematoxylin-eosin. Data were analyzed using one-way ANOVA and Turkey's post- hoc tests and significant level (p
  Results
  In this research, in the hypercholesterolemic rats, the testicular weight was increased, but the diameter of the semnifer tubes, tubal differentiation and spermiogenese, and sperm viability were decreased compared to control (p
  Conclusion
  According to the results of this study, Anethum graveolens seed has positive effects on testicular tissue and sperm parameters in hypercholesterolemic mice.
  Keywords: Anethum graveolens, Hypercholesterolemia, Male rat, Sperm parameters
 • Fatemeh Ghatreh Samani, Ali Nourian*, Laya Farzadi Pages 90-100
  Background
  Ultrasonography (US) is the most important imaging modality in detecting both intrauterine and ectopic pregnancies. This study aimed to compare serum β-hCG level with Transvaginal Ultrasound in symptomatic patients with ectopic pregnancy.
  Materials And Methods
  A total of 210 patients with definite diagnosis of ectopic pregnancy were enrolled prospectively. All patients underwent transvaginal US by an experienced radiologist who was blind to the final status of the patient. Serum levels of β-hCG and the time gap between US examination and last menstrual period (LMP) were compared between patients with positive and negative US findings.
  Results
  US were positive in 194 patients (92.4%) and negative in the remaining 16 patients (7.6%). The two groups were similar in terms of age (median, 31 years vs. 30.5 years, respectively; p=0.57). Both the median time gap between US and LMP (median, 43 days vs. 34 days, p=0.03) and serum level of β-hCG (median, 1027 mIU/ml vs. 172.5 mIU/ml, p
  Conclusion
  According to our findings, both the median serum level of β-hCG and time gap between US and LMP in patients with missed diagnosis of ectopic pregnancy were significantly lower in comparison with correct diagnosis and proposed discriminative zone for serum level of β-hCG in our study is different from the previous studies though further studies are recommended especially in symptomatic patients with suspected ectopic pregnancy.
  Keywords: Ectopic pregnancy, hCG discriminatory zone, Human chorionic gonadotropin, Transvaginal ultrasound
 • Relationship between Personalities Attributes (Neuroticism, Psychoticsism) and Self-efficacy in Weight Control with People's Weight
  Ali Zakiei, Faramarz Morovati, Peyman Hatamian, Ashkan Bagheri, Delnia Sheik-Esmaeili Pages 101-109
  Background
  Today, overweight is a damaging agent that threats general health and mental states. So, the current research was done with the aim of specifying the relationship between personality attributes (neuroticism, psychoticism), self-efficacy in weight control with people’s weight.
  Materials And Methods
  This was a descriptive - correlational study. The sample concluded of all of students in Razi university of Kermanshah in year 2015-2016; of them 459 people were selected with stochastic random sampling method. The research tools were self-efficacy of lifestyle that effects on weight and Eisenck personality questionnaires.
  Results
  The results showed that there is a negative significant relationship between weight with neuroticism and psychotics (p
  Conclusion
  Due to the results, psycho personality and self-efficacy have roles in weight control of people.
  Keywords: Personality, Self-efficacy in weight control, Weight