فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 46 (پاییز 1396)
 • پیاپی 46 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمودرضا میرلطفی، خانم معصومه کمان باز صفحات 1-21
  پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بازارهای جاده ای با پایداری اقتصادی- اجتماعی روستاهای منطقه سیستان بوده و روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- میدانی (پرسشنامه) است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری نرم افزار SPSS و جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار GIS استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را کلیه روستاهای نزدیک بازارهای جاده ای تشکیل می دهد که تعداد 3622 خانوار از 34 روستا را دربر می گیرد. برای آزمون فرضیات از آزمون من – ویتنی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان پایداری اقتصادی روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده ای تفاوت معنادار و میزان پایداری اجتماعی عدم تفاوت معنادار وجود دارد، در واقع؛ نتایج بررسی دو گروه از روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده ای که دارای شرایط محیطی یکسان بوده اند، نشانگر آن است که روستاهای نزدیک به بازارهای جاده ای با میانگین 91/2 و94/2 دارای سطح پایداری بالاتری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی بوده و به طور کلی 70 درصد روستاهای نمونه نزدیک جاده دارای پایداری مطلوبی هستند.
  کلیدواژگان: بازارهای جاده ای، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، روستاهای سیستان
 • نادر پروین صفحات 23-43
  مطالعه و شناسایی کانون های تغییر تراز میانی جو موثر بر شکل گیری الگوهای گردشی مولد آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، ابتدا بارش های سالانه ایستگاه های منتخب سطح حوضه آبریز زاب کوچک طی دوره 2015-1986 استاندارد زمانی شدند. پس از استفاده از شاخص و تعیین آستانه زمانی- مکانی، تعداد 184 روز بدون بارش واقع در دوره مرطوب سه نمونه خشکسالی شدید در سطح منطقه انتخاب شدند. داده های ارتفاعی تراز 500 هکتوپاسکال واقع در محدوده صفر تا 80 درجه عرض جغرافیایی شمالی و طول شرقی به صورت یک ماتریس S_Mode تنظیم شد و با استفاده از روش پیشرفته آماری تحلیل مولفه های اصلی پردازش شدند. بر اساس ماتریس همبستگی، کانون های عمده تغییرات توپوگرافی تراز 500 هکتوپاسکال موثر بر وقوع روزهای خشک شناسایی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که به هنگام وقوع روزهای خشک، 12 کانون تغییر ارتفاع تراز میانی جو موثر بوده اند. در این بین، دو کانون ذیل با برخورداری از بیشترین آنومالی های (7/0R≥) ارتفاع تراز میانی جو قابل تشخیص بودند: 1) کانون اورآسیا-آفریقا و 2) کانون غرب آفریقا که به ترتیب 48% و 10% از کل مساحت قلمرو مطالعاتی را تحت سیطره داشتند. چنین تغییراتی در تراز میانی جو، سبب تقویت و عمیق تر شدن محور ناوه ها و پشته ها شده است. تغییرات کانون اول بیشترین تاثیر را در ایجاد پایداری و حاکمیت خشکی روزهای سطح حوضه آبریز داشته است.
  کلیدواژگان: روز خشک، تحلیل مولفه های اصلی، پشته و ناوه، حوضه آبریز زاب کوچک
 • مهرشاد طولابی نژاد، جواد بذرافشان، سیروس قنبری صفحات 45-72
  در این مطالعه به تحلیل ارتباط ابعاد محرومیت روستایی با پایداری محیطی پرداخته شد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، مصاحبه با مردم محلی، سالنامه آماری استان لرستان و داده های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر می باشد (10619N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت شناسایی مهم ترین ابعاد محرومیت از آزمون رتبه ای هم انباشتگی اکتشافی، برای بررسی عوامل پایداری محیطی از آزمون t تک نمونه ای و نهایتا برای بررسی ارتباط ابعاد محرومیت روستایی و پایداری محیطی از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان محرومیت مربوط به محرومیت اقتصادی و فرهنگی بود. در زمینه عوامل پایداری محیطی نتایج نشان داد که هیچ کدام از عوامل مورد نظر در شرایط پایداری قرار ندارند. منابع آب، درختان و مراتع در وضعیت ناپایداری قرار دارند و تنها عاملی که وضعیتی نسبتا پایدار داشته خاک می باشد. بررسی ارتباط بین ابعاد محرومیت و ناپایداری محیطی نشان داد که محرومیت اقتصادی (418/0) و محرومیت اجتماعی با ضریب (308/0) بیشترین اثر و رابطه را با ناپایداری محیطی داشته در حالی که محرومیت فرهنگی منطقه در سطح بالایی قرار داشته، ولی با ضریب (039/0) کمترین رابطه را با ناپایداری محیطی دارا بوده است. لذا برای کاهش ناپایداری محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توجه به ابعاد محرومیت و برنامه ریزی برای کاهش آن باید در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محرومیت روستایی، پایداری محیطی، توسعه پایدار روستایی، مدل توبیت، شهرستان پلدختر
 • یدالله کریمی پور، مراد کاویانی راد، هدایت فهمی، صادق کرمی صفحات 73-92
  کوشش برای تامین امنیت همواره در پس کنش و منش انسان ها وجود داشته است. طی دو دهه اخیر، مسئله امنیتی تغییر اقلیم با توجه به پیامدهای پایدار آن بر زیست و تمدن بشر بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است. در این میان، کشورهای واقع در کمربند خشک جهان به واسطه کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی و ناکارامدی مدیریت منابع آب، بیشترین آسیب را دیده اند که کشور ما نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی اش به شدت متاثر از این رخداد شده است. برابر داده های موجود، حوضه آبریز مرکزی که استان های واقع در آن از وزن ژئوپلیتیک بالایی نیز برخوردار هستند، بیشترین اثرپذیری را از عوامل یاد شده داشته است. پژوهش حاضر با ماهیتی توصیفی-تحلیلی، بر این فرضیه استوار است که پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی، علاوه بر پیامدهای ناگوار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی برای شهروندان این منطقه پهناور از کشور این توانایی را دارد که با توجه به سهم تقریبی 48 درصدی آن در تولید ناخالص داخلی کشور و نیز تعلق آن به یکی از پربسامدترین محورهای تمدنی ایران، امنیت کشور را در مقیاس ملی و گستره جغرافیایی فرهنگ ایران با چالش های بنیادی همراه کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در صورت تداوم وضعیت موجود، پیامدهای تغییر اقلیم در حوضه آبریز مزکزی این توانایی را دارد که ثبات و امنیت ملی را به چالش بکشاند.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک انتقادی، تغییر اقلیم، امنیت ملی، امنیت زیست محیطی، حوضه آبریز مرکزی ایران
 • بهرام ایمانی، رقیه فرشی، رضا هاشمی معصوم آباد صفحات 93-117
  در این پژوهش برای نشان دادن نابرابری میان شهرستان های استان اردبیل 60 شاخص توسعه در بخش های بهداشتی درمانی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، زیربنایی، با استفاده از مدل ویکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترسیم نمودارها و نقشه ها از نرم افزارهای Excel، SPss، ARC Map 10.1 استفاده شده است. همچنین جهت تعیین وزن شاخص های پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان ( 20 نفر از کارشناسان و متخصصان) از مدلAHP استفاده گردید. طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در سال 1390 از مجموع 10 شهرستان استان اردبیل، شهرستان اردبیل، توسعه یافته و شهرستان های گرمی، سرعین و خلخال شهرستان های رو به توسعه، شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و نمین کمتر توسعه یافته و شهرستان های مشگین شهر، نیر و کوثر توسعه نیافته اند. این نابرابری ها بازتاب و برآیند عوامل محیطی، اقتصاد سیاسی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی به ویژه قطب رشد شهر اردبیل می باشد. همچنین طبق تحلیل و بررسی ها صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که نابرابری ناحیه ای در مقیاس شهرستان های استان اردبیل به صورت نامتعادل می باشد، بین جمعیت هر شهرستان و میزان توسعه یافتگی آن رابطه معناداری مثبتی وجود دارد، بین فاصله از مرکز استان و میزان توسعه یافتگی رابطه معناداری مثبتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: نابرابری های ناحیه ای، توسعه یافتگی، مدل ویکور، مدل AHP، شهرستان های استان اردبیل
 • سیدحجت موسوی، آسیه عباسیان، پریناز زورمند صفحات 119-138
  پژوهش حاضر به ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان شهرضا به منظور توسعه تفرج متمرکز و گسترده پرداخته است. در این راستا از مدل اکولوژیکی ارزیابی توسعه ی توریسم استفاده شد. بدین منظور، ابتدا داده های پارامترهای شیب، جهت شیب، رده خاک، سنگ بستر، پوشش گیاهی، دما و ساعات آفتابی تهیه گردید و با رعایت اصول و شرایط مدل مزبور و همچنین اعمال آستانه های آن، نقشه های مناطق مناسب از منظر هر پارامتر ترسیم شد. سپس با تلفیق نقشه های مناطق مستعد مبادرت به تهیه نقشه نهایی توسعه تفرج گسترده و متمرکز اکوتوریسم گردید. نهایتا لایه های تفرجگاهی از طریق برخورد مکانی با لایه جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مساحتی حدود 0198/9 و 9526/3 کیلومترمربع (32/0 و 14/0 درصد) از شهرستان شهرضا به ترتیب برای توسعه سطوح یک و دو تفرج متمرکز مناسب هستند. همچنین وسعتی حدود 1973/263 و 1843/298 کیلومترمربع (41/9 و 67/10 درصد) نیز به ترتیب جهت توسعه سطوح یک و دو تفرج گسترده سازگاری داشتند. انطباق بالای مکانی جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی با طبقات تفرجی نیز حاکی از دقت قابل قبول مدل اکولوژیکی توسعه توریسم و همچنین نقشه آمایشی- فضایی توسعه اکوتوریسم شهرستان شهرضا می باشد.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، توان اکولوژیکی، تفرج متمرکر و گسترده، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرضا
 • رستم صابری فر، حسین جنگی صفحات 139-157
  در این تحقیق، شاخص های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین حاشیه نشین شهری در مشهد مورد بحث قرار گرفته است به این منظور، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره برداری شده و محدوده حاشیه نشین در شمال شرق شهر مشهد که بیشترین میزان خانوارهای حاشیه نشین را در خود جای داده است، به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است. با توجه به این که سوال اصلی تحقیق آن بوده است که چه عواملی باعث می شود که خانوارها، منزل ویلایی را بر آپارتمان ترجیح می دهند؟ با استفاده از پرسش نامه دیدگاه 410 نفر از ساکنین مورد بررسی گرد آوری و مورد تحلیل قرارگرفته است. داده های موردنظر در طی دوره زمانی 91 تا 93 جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد متغیرهایی نظیر نحوه تملک، تحصیلات، سال خرید واحد مسکونی و سن از جمله عواملی بودند که بر نوع الگوی مسکن مورد تمایل خانوارها تاثیر داشتند. به همین دلیل اگر خانوارها با توجه به این شرایط به عنوان گروه پیشرو دسته بندی شده و مساکن مورد نظر مسئولین در اختیار آنها قرار گیرد، امکان موفقیت طرح های پیشنهادی بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: مسکن مناسب، شاخص های ترجیحی، حاشیه نشینی، ارزیابی، مشهد
 • زهرا حجازی زاده، داریوش فتح الله طالقانی، سمیرا علیقلی صفحات 159-175
  در این تحقیق عناصر اقلیمی اعم از دما، بارش، روزهای یخبندان، در ارتباط با کاشت چغندرقنده پاییزه مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که مهمترین پارامتر اقلیمی موثر بر کشت چغندرقند دما است، از آمار درجه حرارت های روزانه ایستگاه های منتخب با طول دوره آماری 10 ساله (1386-1394) برای محاسبه و تحلیل های آگروکلیمایی استفاده شده است. به منظور بررسی آگروکلیمایی کشت چغندرقند از روش های، ارزیابی پتانسیل گرمایی، انحراف از شرایط بهینه، شاخص درجه روزهای فعال (GDD) استفاده گردیده است. ارزیابی پتانسیل گرمایی بر اساس آستانه صفر و چهار و 10 درجه سانتیگراد در سطح ایستگاه های استان کرمانشاه نشان داد ایستگاه سرپل ذهاب دارای بیشترین واحد حرارتی تجمعی، و ایستگاه کنگاور دارای کمترین واحد حرارتی تجمعی واحد حرارتی هستند. در استان اصفهان ایستگاه خوروبیابانک دارای بیشترین واحد حرارتی تجمعی و ایستگاه خوانسار کمترین واحد حرارتی تجمعی، بر اساس انحراف از شرایط بهینه در استان کرمانشاه ایستگاه سرپل ذهاب دارای کمترین (72/19-) بودند و در استان اصفهان ایستگاه خوروبیابانک (78/21-) دارای کمترین انحراف از شرایط بهینه بودند. تاریخ کاشت در ایستگاه ها بر اساس دمای پاییزه در نظر گرفته شد، در استان کرمانشاه ایستگاه سرپل ذهاب زود ترین تاریخ برداشت (10 اردیبهشت) در استان اصفهان ایستگاه خوروبیابانک زودترین تاریخ برداشت (18 اردیبهشت) را داشتند. از نظر مناطق مناسب کاشت در استان کرمانشاه مناطق شرق و شمال شرقی در بخش سرپل ذهاب و قصرشیرین مناسب ترین منطقه مشخص شدند در استان اصفهان مناطق شمال، غرب، در بخش خوروبیابانک و کاشان مناسب ترین و مناطق مرکزی در ردهای بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، چغندرقند پاییزه، اگروکلیما، استان های کرمانشاه و اصفهان
 • سیده آمنه موسوی، بهمن احمدی، محمد دادگر صفحات 177-193
  هدف این تحقیق واکاوی و سنجش میزان تاثیرگذاری شدت جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی در پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای قائم شهر، بابل و ساری می باشد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و متکی به روش کمی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل های لازم از مدل آنتروپی، تحلیل جریان ها و مدل جاذبه در محیط نرم افزاری GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش تردد مسافر و جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری، سبب افزایش میزان تقاضا برای تغییر کاربری اراضی در پیرامون این محورها شده است؛ البته میزان تاثیرگذاری تردد مسافر (با ضریب همبستگی 0.72) بیش از جابجایی کالا (با ضریب هبستگی 0.43) بوده است. در نتیجه، با توجه به وجود تاثیرات متقابل و چند مرکزی بودن محدوده مورد مطالعه (بر اساس تحلیل آنتروپی)، به منظور نظارت و هدایت بر تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرهای مذکور، تدوین سیستم کنترل و مدیریت یکپارچه فضایی در قالب یک مجموعه شهری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: جریان های بین شهری، تغییرات کاربری اراضی، تحلیل جریان ها، شهرهای بابل، قائم شهر و ساری
 • محسن شاطریان، یونس غلامی، محمد میرمحمدی صفحات 195-214
  هدف کلی این پژوهش ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری شهر کاشان بر اساس 4 شاخص: آسایش،رقابتی بودن ،فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت خوب گردشگری می باشد . روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که در سال 1394 به شهر کاشان مسافرت نموده اند، که تعداد کل آن ها برابر 124430 نفر می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد382 نفر تعیین گردید. روش جمع آوری داده ها متکی بر برداشت میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است..نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس نظر گردشگران میانگین های توسعه گردشگری به این ترتیب می باشند: میانگین اصل آسایش (13/3)، میانگین اصل رقابت پذیری(18/3)، اصل مدیریت گردشگری( 18/3)، میانگین اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات(87/2) می باشد و میانگین کلی شاخص توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران برابر با 43/12 بود که بالاتر از حد میانگین فرضی 12 می باشد، در مجموع فقط اصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات کمتر از حد مطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، شاخص های توسعه گردشگری، کاشان، آزمون T
|
 • Pages 1-21
  The present study, identify the relationships of road markets with economic- social sustainability in villages of Sistan and the research method is descriptive and analytical and based on documentary and field studies (questionnaire). To analyze the data, SPSS statistical analysis software and for mapping, GIS software is used. The statistical population included all the villages near road markets which the number 3622 household in 34 villages. To test the hypotheses, Mann - Whitney test was used. The findings show that there is significant difference between the economic stability near and distant villages of road markets and there is not significant difference between social sustainability near and distant villages of road markets. In fact, according to the two groups of villages near and away from markets that have been the same conditions, results indicate that villages near road markets with an average of 2.91 and 2.94 have a higher level of social and economic sustainability. Overall, 70 percent of the typical villages near the roads have good sustainability.
 • Pages 23-43
  studying and identifying the middle levels change affecting the formation of a circular pattern creation is inevitable. In this study, the annual rainfall data for selected stations Zab River Basin during the period 2015-1986 were the standard time. After indexing and spatial-temporal threshold, 184 days without rainfall were selected in the wet period of three severe drought in the region. Level 500 HP height data located in the range of 0 to 80 degrees northern latitude and eastern longitude on dry days as a matrix S_Mode were used and these data using principal component analysis were processed using modern statistical methods. Based on the correlation matrix, the main focus of the 500 HP topography of the basin dry days were identified and analyzed. The results show that, in the happening time of dry days, twelve atmospheric middle levels of height change focus have been effective. In this regard, the following two centers having the highest anomalies (R≥0.7) are detected according to the high levels of the atmosphere: 1) the center of Eurasia-Africa, 2) the center of West Africa, respectively, 48% and 10% of the total area of the study. Such changes in middle atmospheric levels cause to strengthen and deepen the traffic axis and on the ridges. In the meantime, the change of first center has the highest impact on creation of stability and domination of dryness in days of Zab River Basin.
  Keywords: Dry Day, Principal Component Analysis, Trough, Ridge, Zab Basin
 • Pages 45-72
  In this study, the relationship between rural deprivation and environmental sustainability was analyzed. The present research is applied in a targeted, applied way and the method is descriptive-analytical. The data gathering tool was a questionnaire, an interview with the locals, a statistical journal of Lorestan province and data from the deputy of rural development and deprived areas. The statistical population includes rural households in Poldokhtar Township (N= 10619). Using Cochran formula and simple random sampling, 400 households were selected as samples. In order to identify the most important indices of deprivation from the exploratory coincidence rating test, One-sample t-test was used to determine the environmental sustainability factors and Finally, Tobit model was used to investigate the relationship between rural deprivation and environmental sustainability. The results show that the highest rate of rural deprivation is related to the economic and cultural deprivation. In the context of environmental sustainability factors, the results show that none of the factors is in stable condition. Water resources, trees, pasture, and pastures are in a state of instability and the only factor that has a somewhat stable status is the soil. Investigating the relationship between deprivation dimensions and environmental instability shows that the economic and social dimension of deprivation has the most impact and relationship with environmental instability. While cultural deprivation of the region, although high has had the least relationship with environmental instability. Therefore, it can be said that to reduce environmental instability and prevent environmental degradation, consideration should be given to the dimensions of deprivation and planning to reduce it.
  Keywords: Rural deprivation, Environmental Sustainability, Rural sustainable development, Tobit model, Poldokhtar Township
 • Pages 73-92
  Efforts to provide security have always been of great importance to human being. In recent decades, the security issues of climate change have attracted attentions due to its sustainable consequences on the lives and civilization of humans. Among all countries, the ones which are placed in draught belt, like our country Iran, have hurt a lot because of low precipitations and also mismanagements in water resources control. Climate change show itself by changes in precipitation patterns, reduction of precipitation and increasing of temperature. According to the present data, Iran's central drainage basin which consists of important geopolitical provinces, has been affected by the above mentioned factors. This descriptive-analytic research is carried out based on the effects of climate change on Iran's central basin which provides approximately 48 percent of Iran’s GDP. Continuity of climate changes in this region can make critical problems in social, environmental, economic and political scales and the lives of the citizens would be affected as well. To conclude, the persistence of the current conditions in climate change in the central drainage basin of Iran, would result in challenges through the national stability and security.
  Keywords: Geopolitics, Climate Change, National Security, Iran Central Drainage Basin.
 • Pages 93-117
  In this study, to show the inequality between different cities in Ardebil province, 60 developmental indicators in different sections including health care, social, educational, cultural and infrastructural sections have been analyzed through VIKOR model. Moreover, for data analysis and graph and table representation of data Excel, SPSS, and ARC Map 10.1 software was used. For determining validity of the research indicators, questionnaires were completed by experts (16 experts and professionals in the related area) through AHP model.
  A survey in 2011 showed that from among 10 cities in Ardabil province, Ardebil city; Serein Germy and Khalkhal; Parsabad, Bilesavar and Namin; Meshginshahr, Nir and Kosar were developed, developing, less developed, and undeveloped areas, respectively. This inequality is the result of environmental, economic and political factors and it also reflects inadequacy of spatial planning, which places Ardabil in its high priority for development.
  Furthermore, according to the conducted analyses it is concluded that there is an imbalanced regional inequality on city scale in Ardabil province; there is a meaningful and positive relationship between the population of a city and the degree of its development; finally there is a meaningful and positive relationship between the distance from the provincial capital and the degree of its development.
  Keywords: regional inequalities, development, VIKOR, the AHP, cities of Ardabil province.
 • Pages 119-138
  Therefore, this study was to evaluate the ecological potential of Ecotourism development in order to study extensive and focused outing in Shahreza County. In this respect, the ecological model of tourism development assessment was fitted. At first, data of slope, aspect, soil order, bedrock, vegetation, temperature and sunshine hour parameters were obtained, and the appropriate areas maps, from the perspective of each parameter is drawn with due observance of the principles and conditions of the said model, and apply the its thresholds. Then, the final mapping of focused and extensive outing of tourism development was drawn by the integration of prone areas maps. Eventually, the final layer of outing was assessing accuracy through the encounter of the natural attractions and rural centers layers. The results showed that extent about 9.0198 and 3.9526 km2 (0.32% and 0.14%) of the Shahreza County are appropriate for the development of one and two levels of focused outing, respectively. Also, extent about 263.1973 and 298.1843 km2 (9.41% and 10.67%) are appropriate for the development of one and two levels of extensive outing, respectively. The high adaptation of the natural attractions and rural centers to the classes evaluated of ecotourism development maps has been showed the acceptable accuracy of the tourism development and the spatial and land use management maps is the Shahreza County.
  Keywords: Ecotourism, Ecological Potential, Extensive, Focused Outing, Geographical Information System, Shahreza
 • Pages 139-157
  Experiences acquired in the reorganization of the old structures and buildings of the countrysides and suburbs show that Iran and other countries in the world, have not been successful, because of the inability to build and define a perfect house. This research discusses about the proper indicators related to appropriate houses from the perspective of those who live in such areas. Descriptive and analytic methods have been used. North East outskirt of ​Mashhad was the study ​area because a large population live in this region. The question is: Why people prefer to live in a house with a yard instead of an apartment. In this study, 410 persons were questioned. The collected data through the years 1391 to 1393 were analyzed by SPSS software. The Study shows that age, the year of buying the house, the educational level and the type of house possession affects the suburbs population's views. Therefore, if the governments consider these housing preferences and divide those people into certain subgroups, providing accommodation for them would be more successful.
  Keywords: appropriate house, suburb population, preferred indices, Mashhad
 • Pages 159-175
  Since the most important climatic parameter affecting sugar beet cultivation is the temperature, we carried out this research considering climatic elements such as temperature, precipitation and freezing days in relation to autumn sugar beet planting. Daily temperatures of selected stations in a period of 10 years (2005-2015) has been used for agroclimatic analysis. In order to evaluate that, thermal potential assessment, deviation from optimal conditions and active day gradient index (GDD) were used. The evaluation of thermal potential based on the threshold of 0, 4, and 10 degrees Centigrade at the station levels in Kermanshah province showed that Sar-e-Pol-e-Zahab Station has the highest cumulative thermal unit and Kangavar Station has the least one. In Isfahan province, Khour-va-Biabanak station has the highest cumulative thermal unit and Khansar station has the lowest unit. Based on the deviation from optimal conditions in Kermanshah province, Sar-e-Pol-e-Zahab station has the lowest (-27.79) and in Khour-va-Biabanak station (-21.78) had the least deviation from optimal conditions. Planting date at the stations was considered based on the autumn temperature. In Kermanshah province, Sar-e-Pol-e Zahab station had the earliest date of harvest (May 1st.), while this date in Isfahan province was for Khour-va-Biabanak station (May 9th.). Suitable areas for planting in Kermanshah province are found to be the eastern and northeastern regions of Sar-e-Pol-e Zahab and Qasr-Shirin. In the province of Isfahan, the northern and western parts of Khour-va-Biabanak and Kashan were the most proper regions and central areas are in the next steps.
  Keywords: zoning, autumn sugar beet, agroclimate, Kermanshah, Isfahan provinces.
 • Pages 177-193
  This research tends to analyze and assess the impact of intercity flows rate on land use changes around the community roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari. This research is descriptive-analytic and performed in quantitative method. A wide range of techniques including gravity model, flow analysis model, entropy analysis and GIS software environment were applied for performing required analysis. Research findings show that increase in passenger transfer and cargo transit in the community roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari, resulted in increase in applications for land use changes around these roads; of course, the impact of passenger transfer (with correlation coefficient of 0.72) was higher than cargo transit (with correlation coefficient of 0.43). Concerning their existing interactions and multicenter of the studied area (based on entropy analysis), codification of control system and integrated spatial management is hereby suggested in form of a comprehensive urban plan toward supervising and managing land use changes in suburban areas of the aforesaid cities.
  Keywords: Intercity flows, land use changes, flows analysis, the cities of Babol, Ghaem Shahr, Sari
 • Pages 195-214
  Today, tourism is the high level of development to the economies of most countries in the world have provided, as the basic unit of economic development is considered. In the meantime, the attributes or characteristics of tourism resources to be able to perform activities of tourism, destination guides. On the other hand Kashan city with a long history and its historical Each year, has attracted many domestic and foreign tourists and tourism at the national level to shine as a city.
  The purpose of this study was to evaluate indicators of Kashan tourism development strategy based on four criteria: comfort, competitiveness, information technology and communications and tourism management.
  This research method in terms of purpose and terms of method, is descriptive. The method relies on the harvest field data collection using a questionnaire that has been obtained through Cochran Formula 382.The study group this study included groups of tourists, which is in the research questionnaire, each from each group was given the status of tourism development indicators of in Kashan be determined. After the above steps to classify data using SPSS the software and one-sample t test through the conclusion reached. The city of Kashan in terms of all indicators of tourism development (with the exception of information and communication technologies), as was proper, and in general indicators of tourism development Kashan is higher than the theoretical mean. The relevant authorities in relation to information technology and communication possibilities in the tourist sites should offer new strategies that can obtain the consent of tourists and the proposed strategies were presented.
  Keywords: Tourism, Development indicators, Strategy, Kashan, T test.