فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم عبدلی نسب *، مهدی رحیمی صفحات 201-208
  تعداد 38 توده و رقم مهم هندوانه از مناطق مختلف کشور جمع آوری و پس از آماده سازی خاک، در مزرعه تحقیقاتی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، DNA از برگ استخراج و واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از 14 جفت آغازگر SRAP بهینه شد. تعداد 136 باند چندشکل به دست آمد، که جفت آغازگر EM10-Me4 با تعداد نوزده باند و جفت آغازگرهایEM16-Me4 و EM16-Me4 با تعداد هفت باند به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد باند چندشکل را ایجاد کردند. محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) در این تحقیق بین 20/0 تا 32/0 و میزان تنوع ژنی براساس شاخص نی از 17/0 تا 28/0 به دست آمد. تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر نشان داد که روش UPGMA و با انجام صحت گروه بندی در حدود 90 درصد، مناسب تر از دیگر روش های تجزیه خوشه ایاست. تجزیه خوشه ایبراساس روش جاکارد توده های تحت مطالعه را در پنج گروه مجزا قرار داد. تجزیه به مختصات اصلی نشان می دهد که مولفه های اول و دوم 5/92 درصد از تنوع به دست آمده را توجیه می کنند که خود نشان دهنده توزیع مناسب نشانگرها در کل ژنوم است.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، PCR، SRAP
 • نامدار یوسف وند، دلارام اسلیمی اصفهانی *، طیبه بهرامی صفحات 209-214
  گیاهان اسپند و دارفلفل کاربرد درمانی فراوانی دارند. این گیاهان حاوی فلاونوئیدها هستند که احتمالا بر سیستم اندوکرینی تولیدمثل موثرند و می توانند باروری را کاهش دهند، بنابراین، در این مطالعه عصاره هیدروالکلی اسپند و دارفلفل بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافت بیضه تحت بررسی قرار گرفت. در این تحقیق حیوانات به یک گروه کنترل و سه گروه تحت آزمایش تقسیم شدند. گروه اول عصاره هیدروالکلی گیاه اسپند با غلظت 200 میلی گرم/لیتر، گروه دوم عصاره هیدروالکلی گیاه دارفلفل با غلظت 200 میلی گرم/لیتر و گروه سوم ترکیب این دو عصاره را با همین غلظت به مدت 30 روز دریافت کردند. بعد از گذشت زمان تیمار چندین شاخص باروری از جمله تعداد اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید و تغییرات بافتی بیضه و نیز سطوح سرمی تستوسترون، LH و FSH اندازه گیری شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه سطوح هورمون های تستوسترون، هورمون محرک فولیکولی و هورمون لوتئینی در گروه عصاره اسپند و هردو عصاره در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار داشت. علاوه بر این، تعداد اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید در گروه عصاره اسپند و هردو عصاره کاهش معنی دار نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاهان اسپند و دارفلفل باعث کاهش عمل کرد محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI می شوند.
  کلیدواژگان: هورمون محرک فولیکولی، هورمون لوتئینی، تستوسترون، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید
 • حوا شریف دینی *، کاظم پریور، نسیم حیاتی رودباری صفحات 215-225
  در میان انواع نانو ذرات زیست سازگار، نانواکسیدآهن توجه زیادی برای کاربردهای مختلف- به خصوص در پزشکی و در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی MRI))- به خود جلب کرده است. بررسی اثرات نانواکسیدآهن بر تغییرات هیستولوژیکی بیضه و اسپرماتوژنز موش بالغی که در زمان جنینی تحت تاثیر قرار گرفته است، هدف این تحقیق است. در این مطالعه تجربی، موش ها به سه گروه تجربی و دو گروه کنترل و شم تقسیم شدند. نانواکسیدآهن با سه تکرار و دوزهای 10، 30 و 50 mg/kg در روز10 و 12 و 14 دوره بحرانی نمو بیضه جنین به مادر تزریق شد و پس از بلوغ زاده ها، از بیضه و اپیدیدیم برش سریال به ضخامت μm 06/0 تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد و بعد از شمارش سلولی، داده ها تحت تحلیل واریانس یک عاملی با تکرار وTukey قرار گرفت. نتایج به دست آمده افزایش برخی پارامترها مانند تعداد اسپرم اپیدیدیمی در دوزهای 10 و 30 میلی گرم، وزن بیضه در دوز 30 میلی گرم، اسپرماتوسیت اولیه در دوز 10 میلی گرم و کاهش برخی دیگر مانند قطر بیضه در هر سه گروه تجربی و حجم بیضه در دوز 50 میلی گرم را نشان دادند. به علاوه تغییراتی از قبیل به هم ریختگی و واکوئله شدن را در دوزهای بالا شاهد بودیم. با توجه به عبور نانواکسیدآهن از غشای سلولی و نیز با توجه به توان اکسیدکنندگی و احیای آن، این نانوماده در دوزهای کم همچون یک آنتی اکسیدان عمل کرد و در دوزهای بالا سمیت را نشان داد و این نشان دهنده پتانسیل دو گانه نانو اکسید آهن است.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، اسپرماتوژنز، دوره بحرانی، آنتی اکسیدان، اکسیدکنندگی، احیا
 • راهله احمدپور *، سعیدرضا حسین زاده، نظام آرمند، سمیه چاشیانی صفحات 226-235
  تنش آبی یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد و عمل کرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا است. به منظور بررسی اثر تنش آبی بر برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان عدس، آزمایشی با 4 رقم پرکاربرد عدس (گچساران، کیمیا، زیبا و رباط) در 4 تیمار تنش آبی شامل 25، 50، 75 و 100 درصد (شاهد) ظرفیت زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اتاقک رشد انجام شد .نتایج نشان داد که تنش آبی در سطوح 25 و 50 درصد ظرفیت زراعی به کاهش معنی دار ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین و پروتئین محلول برگی در مقایسه با سطح شاهد می انجامد. در بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک، ارقام گچساران و رباط در بیشتر صفات تحت بررسی نسبت به ارقام کیمیا و زیبا برتری داشتند. در تنش شدید، محتوای پرولین و پروتئین محلول برگی، فعالیت آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در ارقام گچساران و رباط افزایش معنی داری نسبت به ارقام کیمیا و زیبا داشت. نتایج این بررسی نشان داد که ارقام رباط و گچساران از طریق به کارگیری سازوکار های مختلف تحمل تنش آبی نظیر فعالیت بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدان، افزایش رنگ دانه های فتوسنتزی، محتوای پرولین و پروتئین نسبت به ارقام کیمیا و زیبا، کمتر تحت تاثیر اثر منفی تنش آب قرار گرفتند. با توجه به اینکه صفات تحت بررسی در این مطالعه معیارهای مناسبی جهت شناسایی ارقام مقاوم به تنش خشکی محسوب می شوند، بنابراین ارقام رباط و گچساران به منزله ارقام مقاوم جهت کشت دیم معرفی می شود.
  کلیدواژگان: تنش های محیطی، حبوبات، محتوای کلروفیل، خصوصیات مورفولوژی
 • مهدیه جعفری پاریزی، سعید افشار زاده *، حمیدرضا عکافی، شبنم عباسی صفحات 236-245
  جهت بررسی درمنه زارهای استان اصفهان، دو مرتع خروس گلو در جنوب غربی و اشن در غرب استان انتخاب شد. این مراتع، مناطق کوهستانی با اقلیم نیمه خشک هستند. در منطقه گردنه خروس گلو، 68 گونه متعلق به 50 سرده و 24 تیره شناسایی شد و اشکال رویشی شامل 39 درصد همی کریپتوفیت، 27 درصد تروفیت، 19 درصد کامفیت، 13 درصد ژئوفیت و 2 درصد فانروفیت بودند.کوروتیپ های منطقه خروس گلو متشکل از 56 گونه متعلق به ناحیه ایران و تورانی، چهار گونه مربوط به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی- مدیترانه ای، سه گونه متعلق به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی، دو گونه متعلق به نواحی ایران و تورانی- مدیترانه ای، 1 گونه مربوط به نواحی ایران و تورانی- صحرا سندی- مدیترانه ای، یک گونه مربوط به نواحی ایران و تورانی- صحرا سندی و یک گونه جهانی بودند. در منطقه اشن، 88 گونه متعلق به 67 سرده و 29 تیره شناسایی شد. همی کریپتوفیت ها 39 درصد، تروفیت ها 28 درصد، ژئوفیت ها 17 درصد، کامفیت ها 15 درصد و فانروفیت ها 1 درصد سهم فلور منطقه را شامل شدند. تعداد 73 گونه متعلق به ناحیه ایران و تورانی، هفت گونه متعلق به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی، چهار گونه متعلق به نواحی ایران و تورانی- مدیترانه ای، 3 گونه مربوط به نواحی اروپا سیبری- ایران و تورانی- مدیترانه ای و یک گونه جهانی شناسایی شد. تعداد دو گونه برای اولین بار از استان اصفهان گزارش شد. با توجه به تشابه زیاد فلورهای دو منطقه که در نتیجه مشابهت عوامل تاثیرگذار محیطی است باید سیاست مدیریتی واحدی برای پوشش گیاهی درمنه زارهای استان اصفهان اتخاذ کرد.
  کلیدواژگان: اشن، پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، گردنه خروس گلو
 • رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی* صفحات 246-254
  در این پژوهش جداسازی قارچ های تجزیه کننده نفت خام از خاک های آلوده به نفت پالایشگاه شازند اراک جدا شد. در مرحله جداسازی 12 جدایه قارچی بدست آمد. آزمون (Total Petroleum Hydrocarbons) TPH در حضور درصد1 نفت در این جدایه ها نشان داد که جدایه ADH-02 با 75 درصد حذف نفت خام، توانمندترین جدایه در حذف هیدروکربن های نفتی است. تحلیل FTIR حذف 91 درصد ترکیبات آلیفاتیک در این جدایه را نشان داد. نتایج حاصل از شناسایی نشان داد که ADH-02 با 99 درصد شباهت متعلق به جنسGliomastix است. بررسی تجزیه ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای مدل در محیط پایه نمکی با HPLC توسط این سویه نشان داد که این سویه قادر است 67 درصد آنتراسن را طی 14 روز تجزیه کند. نتایج نشان داد که سویهGliomastix sp. برای اولین بار به مثابه قارچی توانمند درجهت حذف زیستی نفت خام و ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای گزارش شده است.
  کلیدواژگان: پاک سازی زیستی، هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای، قارچ، نفت خام
 • محمدصادق خاکشور، جمیله پازوکی* صفحات 255-263
  سه نوع کیتین به نام α (اسکلت خارجی سخت پوستان)، β (اسکلت داخلی سرپایان) و γ (دیواره سلولی برخی قارچ ها) در طبیعت وجود دارد. کیتوزان مهم ترین مشتق کیتین است که فعالیت های زیستی مختلفی دارد. در این مطالعه سه نوع کیتوزان α، β و γ به ترتیب از پوسته خرچنگ Portunus segnis ، صدف داخلی Sepia pharonis و دیواره سلولی قارچ Aspergillus niger استخراج شد. نمونه های سخت پوست و نرم تن در تابستان 1393 از آب های بندر عباس و سویه قارچی Aspergillus niger (5223 PTCC ) از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی تهیه شد. مقدار کیتوزان استخراج شده از پوسته خرچنگ به طور معنی داری بیشتر از کیتوزان سپیا و کیتوزان قارچ محاسبه شد. خواص ضدمیکروبی سه نوع کیتوزان به روش انتشار دیسک در آگار روی نه سویه باکتریایی و دو سویه قارچی بررسی شد. به طور میانگین، کیتوزان α بیشترین و کیتوزان γ کمترین فعالیت ضد میکروبی را نشان دادند. در برابر 3 نوع کیتوزان حساسیت باکتری ها بیشتر از سویه های قارچی بود. باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساسیت یکسانی در برابر انواع کیتوزان از خود نشان دادند. با توجه به نتایج به دست آمده، 3 نوع کیتوزان استخراج شده خواص ضد میکروبی قابل توجهی را از خود نشان دادند. مطالعات بیشتر در این زمینه نیز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ترکیبات زیستی، سخت پوستان، نرم تنان، میکرو ارگانیسم ها
 • مهدی رحیمی*، مهدی رمضانی صفحات 264-270
  گیاه آویشن یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی از نظر اسانس و متابولیت های ثانویه شناخته شده است. به منظور بررسی اثر دما بر فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، صفات زراعی و بازده اسانس دو گونه آویشن (کرمانی و باغی) آزمایشی در سال 94 در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بین دو گونه و دماهای مختلف از نظر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. درصد اسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل و ارتفاع بوته در آویشن کرمانی بیشتر از آویشن باغی بود. مقایسه میانگین اثر متقابل برای صفت درصد اسانس نشان داد که مقدار این صفت در آویشن کرمانی و دمای 30 درجه سانتی گراد بیشتر از تیمارهای دیگر است. میزان IC50 آویشن باغی و کرمانی در موقعیت های مختلف از 37/24 تا 43/54 میکروگرم در میلی لیتر و میزان ترکیبات فنلی از 63/36 تا 37/89 میلی گرم گالیک اسید در یک گرم عصاره خشک متغیر بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی، بازده اسانس و ترکیبات فنلی در دمای 30 درجه برای هر دو گونه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آویشن باغی، آویشن کرمانی، درصد اسانس
 • حمید قلی زاده، شهریار سعیدی مهرورز *، علیرضا نقی نژاد صفحات 271-280
  جنگل های هیرکانی در شمال ایران دارای عناصر درختی و درختچه ای مهم اروپا- سیبریایی و جوامع جنگلی کمیابی است که در این میان جوامع راش سطح وسیعی از جنگل های کوهستانی را از غرب تا شرق (گرگان) هیرکانی به خود اختصاص داده است. به منظور شناخت ویژگی های فلوریستیک و عوامل موثر بر غنای گونه ای در توده های خالص راش در شرق گیلان، تعداد 54 پلات با روش سیستماتیک- تصادفی برداشت شد. در مجموع، 111 گونه گیاهی متعلق به 84 سرده و 44 تیره شناسایی شد که تیره Orchidaceae با 9 گونه و سرده Carex با 6 گونه به ترتیب بزرگ ترین تیره و سرده محسوب می شوند. بالاترین فراوانی در بین گونه ها مربوط به Galium odoratum است که یکی از گونه های علفی تشکیل دهنده جوامع راش در مناطق مختلف جنگل های هیرکانی است. به دلیل جنگلی و کوهستانی بودن مناطق مطالعه شده، همی کریپتوفایت ها و ژئوفایت ها به ترتیب شکل های زیستی غالب در این مناطق هستند و عناصر اروپا- سیبری با 30.6 درصد بیشترین فراوانی را از دیدگاه کورولوژی دارند. همچنین، اندازه خرد زیستگاه و درصد تاج پوشش درختی با ایجاد شرایط اکولوژیک متنوع در پلات ها مانند حفظ رطوبت خاک و تغییر در میزان نور وارد شده به درون پلات ها از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر غنای گونه ای این مناطق هستند.
  کلیدواژگان: جنگل های هیرکانی، شکل زیستی، کورولوژی، خرد زیستگاه، تاج پوشش
 • سیدامیر تیموری، امیرپرویز سلاطی *، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور صفحات 281-287
  روغن ماهی موجود در جیره ماهی پیوسته در معرض خطر اکسیداسیون قرار دارد. در مطالعه حاضر، اثر تغذیه تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂ × Acipenser ruthenus ♀) جوان با جیره حاوی سطوح مختلف چربی اکسیدشده بر سطوح هورمون های تیروئیدی به مثابه هورمون های اصلی دخیل در متابولیسم تحت بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش سه رژیم غذایی مختلف با جایگزینی صفر (گروه شاهد)، 50 و 100درصد روغن ماهی اکسیدشده طراحی شد. 90 قطعه تاسماهی هیبرید با میانگین وزن اولیه 7/0 ± 6/212 گرم، پس از 2 هفته سازگاری با جیره غذایی طراحی شده و محیط آزمایشی، به صورت تصادفی در 9 مخزن فایبرگلاس با ابعاد 2 متر مکعب، در 3 تیمار و هر کدام 3 تکرار ذخیره شدند. غذادهی سه بار در روز (ساعات 8 ، 14 و 20) و تا حد سیری به مدت 6 هفته انجام شد. در پایان دوره آزمایش، از ماهی ها نمونه خون تهیه و سرم جدا شد. هورمون تیروکسین و تری یدوتیرونین سرم به روش رادیو ایمونواسی اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تیروکسین، تری یدوتیرونین و نسبت تیروکسین به تری یدوتیرونین سرم تغییر معنی داری در پاسخ به سطوح مختلف چربی اکسیدشده رژیم غذایی نشان نداد. با توجه به یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که تغذیه با چربی اکسیدشده اثری بر سطح سرمی هورمون های تیروییدی در تاس ماهی هیبرید ندارد.
  کلیدواژگان: ماهی، جایگزینی، تترایدوتیرونین، تری یدوتیرونین
|
 • Maryam Abdoli Nasab*, Mehdi Rahimi Pages 201-208
  Thirty eight ecotypes of watermelon were collected from different parts of Iran. After the preparation of the field, these eotypes were cultivated in a completely randomized block design with three replications. In order to invest-igate genetic diversity, genomic DNA samples were extracted from leaves and Polymerase chain reactions were optimized using 14 SRAP primer pairs. One hundred thirty six polymorphic bands were detected, of which the EM10-Me4 was the most abundant primer pair with 19 bands and EM16-Me4 and EM16-Me14 were the least primer pairs with 7 bands. PIC index varied from 0.20 to 0.32 and genetic diversity was 0.17 to 0.28 on the basis of Nei index. Fisher's Linear Detection Analysis showed that the UPGMA method and the grouping accuracy of about 90% are more appropriate than other cluster analysis methods. Cluster analysis, using Jakard method, was performed and the ecotypes studied were classified into five distinct groups. Based on the PCA, the first and second components included 92.5% of the variation, which represents the proper distribution of the markers on the whole genome.
  Keywords: cluster analysis, genetic diversity, PCR, SRAP
 • Namdar Yousefvand, Delaram Eslimi Esfahani*, Tayebeh Bahrami Pages 209-214
  Several therapeutic effects have been reported for Peganum harmala and Piper longum. These plants contain flavonoids that probably can affect reproductive endocrine system and reduce fertility. In this study, the impacts of hydroalcoholic extracts of Peganum harmala and Piper longum on pituitary-gonadal axis were investigated. Male mice were divided into one control group and three experimental groups. The first experimental group received the extract of Peganum harmala (200 mg/lit), while the second experimental group received the extract of Piper longum (200 mg/lit) and the third experimental group received the combination of both extracts (200 mg/lit) for 30 days. After the treatment, spermatogonia, spermatocytes and spermatids were counted and serum levels of testosterone, follicle-stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH) were measured. Data were analyzed by SPSS software. Levels of testosterone, FSH and LH showed a significant decrease in the first and third experimental groups in comparison with the control group. Moreover, the number of spermatogonia, spermatocyte and spermatid decreased in these groups. The results of the present study demonstrated that hydroalcoholic extract of Peganum harmala and Piper longum can decrease the pituitary gonadal axis function and spermatogenesis in male NMRI mice.
  Keywords: follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, testostrone, spermatogonia, spermatocyte, spermatid
 • Havva Sharifdini*, Kazem Parivar, Nasim Hayati Rodbari Pages 215-225
  Of different types of bio-compatible nanoparticles, iron oxide nanoparticle has attracted attention for its applications especially in medicine and magnetic resonance imaging (MRI). We decided to study histological changes in testis and spermatogenesis in mature male mice that are affected by ironoxide nanoparticles (Fe2O3) during fetal period. In this study, the mice were divided into three experimental and two control and sham groups. Iron oxide at do-ses of 10, 30, 50 mg/kg were injected into pregnant mice during 10th, 12th and 14th days of the critical period of fetus testis development. After the maturation of the mice which were born, slices with the thickness of 0.06 µm were prep-ared from adult male testis and epididymis, stained with hematoxylin and eosin. The cells were counted, then the obta-ined data was analyzed with one-way ANONA and Tukey testes. The results showed that the number of epididymis sp-erms at the doses of 10 and 30 mg/kg, testis weight at the dose of 30 mg/kg, primary spermatocytes at the dose 10mg/kg had increased, while the testis diameter in all the three experimental groups and the volume of the testis at the dose of 50 mg/kg had decreased. Disorganization and vacuolization were observed at high doses. Passing through the cell me-mbrane, and considering its oxidation and reduction potentials, it was observed that Iron oxide nanoparticle acts as anti-oxidant at low doses and shows toxicity at high doses. The fact obtained in the paper reflects the dual potential of the ir-on oxide nanoparticle.
  Keywords: nano particles, spermatogenesis, critical period, antioxidant, oxidiation, reduction
 • Raheleh Ahmadpour *, Saeed Reza Hosseinzadeh, Nezam Armand, Somayeh Chashiani Pages 226-235
  Water stress is one of the most important factors limiting the growth and yield of plants in many parts of the world. In order to evaluate the effects of water stress on some morphological, physiological and antioxidant enzyme activity traits of lentil, four lentil cultivars (i.e. Gachsaran, Kimia, Ziba and Robat) in four water deficit treatments including 25%, 50%, 75% and 100% of the field capacity (control) were studied in a factorial experiment, based on a completely randomized design with three replications. Water stress at 25 and 50% field capacity significantly decreased morpho-physiological traits and significantly increased antioxidant enzyme activity, proline and protein contents of all genotypes in comparison with the control group. Gachsaran and Robat cultivars were superior in most traits in comparison with the Kimia and Ziba cultivars. Under severe stress, the amounts of proline and protein contents, CAT and SOD enzyme activity were significantly higher in Robat and Gachsaran cultivars than those of the Kimiya and Ziba cultivars. Results showed that Robat and Gachsaran cultivars were probably affected less by water stress due to more stress tolerance using various mechanisms such as more antioxidant enzyme activity, increased proline, proteins and photosynthetic pigments contents. Studied traits were introduced as suitable markers for identification of drought tolerant genotypes. Accordingly, Robat and Gachsaran cultivars were introduced as tolerant cultivars for cultivation under rainfed conditions.
  Keywords: environmental stress, legumes, chlorophyll contents, morphological traits
 • Mahdieh Jafariparizi, Saeed Afsharzadeh*, Hamid Reza Akkafi, Shabnam Abbasi Pages 236-245
  To investigate the Artemisia vegetation in Isfahan Province, two rangelands of Khorous Galu in the southwest and Ashan in the west of Isfahan were selected. These rangelands are mountainous with semiarid climate. In Khorous galu, 68 species belonging to 50 genera and 24 families were identified. Life forms included hemicryptophytes (39%), therophytes (27.5%), chamaephytes (19%), geophytes (13%) and phanerophytes (2%). Chrotypes existent in Khorous Galu were composed of 56 Irano-Turanian species, 3 Euro-Siberian-Irano-Turanian species, 4 Euro-Siberian-Irano-Turanian-Mediterranean species, 2 Irano-Turanian-Mediterranean species, 1 Irano-Turanian-Saharo-Sindian species and 1 cosmopolitan species. In Ashan area, 88 species belonging to 67 genera and 29 families were identified. Hemicryptophytes (39%), therophytes (28%), geophytes (17%), chamaephytes (15%) and phanerophytes (1%) were the life form composition of the region flora. 73 Irano-Turanian species, 7 Euro-Siberian-Irano-Turanian species, 4 Irano-Turanian-Mediterranean species, 1 Irano-Turanian-Mediterranean-Euro-Siberian species and 1 cosmopolitan species were identified. 2 species were recorded from Isfahan Province for the first time. With regard to the similarity of flora in both regions, that is due to effective similar environmental factors, a uniform management plan for A. aucheri rangelands in Isfahan Province could be selected.
  Keywords: Ashan, chorology, life form, flora, Khorus Galu Ghat
 • Rezvan Heydaritabar, Hamid Moghimi* Pages 246-254
  In this study, fungal strains with crude oil biodegradation activity were screened from Shazand oil refinery (Arak). Twelve fungal strains were isolated in PDA medium. TPH assay in the presence of 1% of crude oil showed that the ADH-02 was the most capable strain of oil degradation with an efficiency of 75%. FTIR analysis was revealed that 91% of aliphatic hydrocarbons were degraded by ADH-02. This strain proved to belong to Gliomastix genius with a similarity of 99%. Polycyclic aromatic hydrocarbons degradation analysis with HPLC demonstrated that this strain is capable of removing 67% of anthracene in 14 days. The results showed that Gliomastix sp. was a potent fungal strain in bioremediation of crude oil and polycyclic aromatic hydrocarbon.
  Keywords: bioremediation, polycyclic aromatic hydrocarbon, fungus, crude oil
 • Mohammad Sadegh Khakshoor, Jamileh Pazooki* Pages 255-263
  Three types of chitin as α (exoskeleton of crustaceans), β (cuttlebone of cephalopods) and γ (some fungal cell wall) exist in nature. Chitosan is the most important derivative of chitin, which has various biological activities. In this study, α, β and γ-chitosans were extracted from Portunus segnis exoskeleton, Sepia pharonis cuttlebone and Aspergillus niger cell wall, respectively. Samples of crab and sepia from Bandar Abbas coastal waters were gathered in the summer of 2014 and samples of Aspergillus niger (PTCC 5223) were obtained from the Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST). The amount of chitosan extracted from the Crab was significantly higher than other samples. Antimicrobial properties of these three types of chitosan were explored against 9 bacterial and 2 fungal strains using disc diffusion method. On average α chitosan and γ chitosan revealed to have highest and lowest antimicrobial activities, respectively. Antibacterial properties of chitosan extracts were more than their antifungal properties. Gram negative bacteria as well as gram positive bacteria were sensitive to three types of chitosan. According to observed results, all three types of chitosans have good antimicrobial activities, and further investigations are suggested.
  Keywords: biological compounds, crustaceans, mollusks, microorganisms
 • Mehdi Rahimi*, Mehdi Ramezani Pages 264-270
  Thyme plants are considered to be one of the most widely consumed herbs well-known for their essential oils and secondary metabolites. In order to evaluate the effects of temperature on antioxidant activity, total phenolics, agronomic traits and essential oil of two thyme species (i.e. Thymus vulgaris and Thymus caramanicus), a greenhouse experiment was conducted in 2015 with split plot in a completely randomized design with three replications. The results of this experiment showed significant differences between the two species and different temperatures in terms of the tr-aits measured. The essential oil percentage, antioxidant activity, total phenolics and plant height of Thymus carama-nicus proved to be more than those in Thymus vulgaris. The comparison of mean interaction effect for essential oil pe-rcentage showed that the value of this trait in Thymus caramanicus specimens treated with a temperature of 30°C was more than other treatments. The IC50 rates of Thymus vulgaris and Thymus caramanicus ranged from 24.37 to 54.43 µg/ml in different conditions and total phenolics ranged from 36.63 to 89.37 mg GAEg-1. In addition, the highest anti-oxidant activity, essential oil percentage and phenolic compounds were observed at a temperature of 30°C for both species.
  Keywords: Thymus vulgaris L., Thymus caramanicus Jalas, essential oil percentage
 • Hamid Gholizadeh, Shahryar Saeidi Mehrvarz*, Alireza Naqinezhad Pages 271-280
  Hyrcanian forests in northern Iran have important tree and shrub elements of Euro-Siberian and rare forest communities, among them beech community widely covers the mountainous forests from Western to Eastern (Gorgan) Hyrcanian region. In order to identify the floristic characteristics and affecting factors on the species richness in pure beech stands in Eastern Guilan, using systematic-random method 54 plots were recorded. A total of 111 plant species belonging to 84 genera and 44 families were identified, with Orchidaceae having 9 species and genus Carex with 6 species being the largest family and genus, respectively. The highest frequency inter-species is Galium odoratum, an understory herb species forming communities in different areas of beech forests in Hyrcanian region. Since the studied region is forest and mountainous, hemicryptophytes and geophytes are the most life forms, respectively in these areas and Euro-Siberian elements (with 30.6 %) form the highest frequency from a chorological point of view. Also, the size of the microrelief and percentage of tree cover create different ecological conditions in plots such as moisture retention and change in the amount of incoming light into the plots, which are the most influential factors on species richness of these areas.
  Keywords: hyrcanian forests, life form, chorology, microrelief, cover
 • Seyed Amir Teymouri, Amir Parviz Salati*, Abdolali Movahedinia, Hossein Pasha Zanoosi, Soleiman Hasanpour Pages 281-287
  Fish oil in the diet of fish is constantly at the risk of oxidation. In this study, the effects of feeding sturgeon hybrid (Huso huso ♂ ×Acipenser ruthenus ♀) with different levels of oxidized fish oil (OFO) on thyroid hormones were investigated. Three experimental diets were made by replacing 0 (control), 50 and 100% OFO were made. Ninety hybrid sturgeon, with the initial weights of 212.6 ± 07g were distributed in 9 fiberglass tanks (2 m3) randomly after 2 weeks of adaptation with experimental conditions. Feeding was performed three times daily (08:00, 14:00 and 20:00) for 6 weeks for satisfaction. At the end of the period, blood samples were taken and their serum was separated. Serum thyroxine and triiodotyronine were measured by radioimmunoassay in blood samples. Serum thyroxine, triiodotyronine and thyroxine/triiodotyronine level showed no significant change related to dietary OFO. Our findings showed that dietary-oxidized oil had no effect on blood thyroid hormones levels.
  Keywords: fish, replacement, tetraiodothyronine, triiodothyronine