فهرست مطالب

راهبردهای شناختی در یادگیری - پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علمی پژوهشی
 • حسین جناآبادی *، محبوبه قویدل حیدری صفحات 1-11
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان توجه و کنترل پاسخ افراد بیش فعال و اختلال شناختی بود.
  روش
  روش آماری توصیفی- تحلیلی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 160 نفر (120 نفر دارای اختلال شناختی و 30 نفر دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه) از افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیوند کرمان از فروردین 1394 تا فروردین 95 بود. نمونه شامل 34 نفر با اختلال شناختی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 30 نفر با اختلال بیش فعالی کمبود توجه که از لحاظ سنی با گروه شناختی همتا شده بودند، انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد مداوم نسخه اعداد وبرای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معنادار بین میانگین های نمرات دو گروه از افراد بیش فعالی عدم تمرکز و اختلال شناختی در متغیر ابعاد توجه (آمادگی، تمرکز و سرعت) و ابعاد کنترل پاسخ (احتیاط، تداوم و استقامت) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین گر این اختلال در دوره کودکی به درستی تشخیص داده شود و مورد درمان/های مناسب قرار گیرد می تواند از بروز خطرات جبران ناپذیر از قبیل ترک تحصیل، اعتیاد به مواد مخدر، کاهش اعتمادبه نفس، بزهکاری و پرخاشگری در بزرگسالی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: توجه، کنترل پاسخ، بیش فعال، کمبود توجه، اختلال شناختی
 • حسین زارع، پروانه نهروانیان* صفحات 13-31
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی، بر سبک های حل مساله و سبک های تصمیم گیری دانشجویان بود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه های پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بودند که از میان آنها 40 دانشجو به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (20 دانشجو در گروه آزمایش و 20 دانشجو در گروه کنترل). مداخلات مربوط به آموزش تفکر انتقادی به مدت 12 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای طی دو جلسه در هفته بر روی دانشجویان گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه سبک حل مساله کسیدی و لانگ (1996) و پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از (MANCOVA) تفاوت معنادار بین گروه ها بود. نتایج آزمون تک متغیره نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار در هر دو متغیر بود.
  نتیجه گیری
  تفکر انتقادی، ترکیب توانایی های دانشجو و به حداکثر رساندن آن است که به ارتقای نمرات دانشجویان در نمره کل سبک تصمیم گیری و سبک حل مساله منطقی و سبک حل مساله خلاق و اعتمادبه نفس منجر می گردد؛ بنابراین می توان اذعان داشت که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادی به عنوان توانمندی و قابلیتی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری و سبک های حل مساله، می باشد؛ و سطوح سبک تصمیم گیری کلی و منطقی و سبک حل مساله خلاق و اعتمادبه نفس نیز در دانشجویان ارتقا خواهد یافت. از سویی سبک های حل مساله غیر سازنده اجتنابی و شهودی و از سویی دگر سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، سبک های حل مساله، سبک های تصمیم گیری
 • عزت الله قدم پور*، لیلا یوسف وند، پروانه رادمهر صفحات 33-47
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر انجام گرفت.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی (طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری) با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. نمونه مورد نیاز برابر با 56 نفر در بین دانش آموزان دختر و 56 نفر در بین دانش آموزان پسر بود. از نمونه مذکور در هر دو جنس، 28 نفر در قالب گروه آزمایش و 28 نفر در قالب گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس دانش آموزان گروه آزمایش هر دو جنس، تحت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به صورت گروهی قرار گرفتند؛ در این زمان دانش آموزان گروه گواه دختر و پسر هیچ آموزشی دریافت نکردند؛ و در نهایت از هر دو گروه آزمایش و گواه به تفکیک جنسیت، پس آزمون و مجددا 2 ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. میزان امید تحصیلی از طریق مقیاس امید تحصیلی کمپبل و کاون (2001) با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t مستقل با کمک نرم افزار SPSS-19 مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد پس از آموزش، میانگین نمره امید تحصیلی گروه آزمایش هر دو جنس (01/0p<) در مقایسه با گروه گواه به طور معنا داری افزایش یافته بود. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی، تفاوت معناداری مشاهده شد، یعنی میانگین نمره امید تحصیلی در بین دختران بیش از پسران بود.
  نتیجه گیری
  آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش امید تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی و فراشناختی، امید تحصیلی، دانش آموزان دختر و پسر
 • خدیجه اعراب شیبانی*، نیلا اخوندی صفحات 49-60
  هدف
  تدریس مجموعه فعالیت هایی است که توسط معلم و به منظور تسهیل یا هدایت یادگیری در یادگیرندگان به انجام می رسد. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ی سبک تدریس انجام شده است.
  روش
  این پرسشنامه توسط پالو و همکاران در سال 2013 ساخته شده است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 1393 بودند. از این تعداد 210 نفر به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان داد پرسشنامه ی سبک تدریس دارای چهار عامل مجزای مولد، عملی، تحلیلی و خلاق است. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 705/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که پرسشنامه ی سبک تدریس از همسانی درونی مناسبی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای ارزیابی سبک تدریس معلمان به کار رود.
  کلیدواژگان: هوش موفق، معلم، سبک تدریس، اعتبار و روایی
 • فاطمه همتی، مریم شریفی * صفحات 61-81
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش های انجام گرفته در زمینه تاثیر جنسیت بر یادگیری زبان انگلیسی با بهره گیری از روش فراتحلیل است.
  روش
  جامعه آماری تحقیق را کلیه مطالعات انجام گرفته تا سال 1393 در تمامی مقاطع تحصیلی نظام آموزشی ایران تشکیل می دهد. در مجموع 177 مقاله شامل 289 اندازه اثر مربوط به جنسیت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سپس 263 اندازه اثر به تفکیک برای گروه دخترها و 263 اندازه اثر برای گروه پسرها محاسبه گردید. جهت بررسی شاخص های آماری پژوهش های منتخب از نرم افزار جامع فراتحلیل ویرایش 2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ترکیبی نشان دهنده اندازه اثر کوچک (14/0) و دامنه تغییرات محدود مقادیر مربوط به تاثیر عامل جنسیت بود. میانگین اندازه اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی برای گروه دخترها به ترتیب برابر با 1/1 و 22/1 و برای گروه پسرها به ترتیب برابر با 11/1 و 9/1 بود. اندازه اثر ترکیبی قبل از تحلیل حساسیت نشان داد که در این پژوهش ها پسرها نتایج بهتری کسب کرده اند؛ اما بعد از تحلیل حساسیت و حذف 87 اندازه اثر از گروه دخترها و 83 اندازه اثر از گروه پسرها اندازه اثر در دو گروه تقریبا برابر شد. به طوری که میانگین اندازه اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی برای گروه دخترها و پسرها به ترتیب برابر با 94/0 و 95/0 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که اندازه اثرهای به دست آمده براساس ملاک کوهن بزرگ هستند ولی در مورد یادگیری زبان انگلیسی تفاوت معناداری میان زبان آموزان دختر و پسر وجود ندارد. در تحلیل اندازه اثرها به تفکیک مولفه های مختلف یادگیری زبان انگلیسی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تفاوت های جنسیتی، یادگیری زبان انگلیسی، فراتحلیل
 • علی رضایی شریف *، محمدرضا ابراهیم خانی، ولی محمدی صفحات 83-102
  هدف
  مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی براساس نظریه ی خودکارآمدی بندورا توسط وانگ و همکاران (2014 و 2013) جهت استفاده در مدارس و برای اندازه گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی ساخته شده است. هدف پژوهش حاضر نیز تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی می باشد.
  روش
  جامعه ی آماری مطالعه حاضر را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک و دو همدان، در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش متشکل از 408 دانش آموز است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اعتبار مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی براساس آلفای کرونباخ 902/0، با روش لاندا 2 گاتمن 912/0 و با استفاده از روش دو نیمه کردن، 864/0 می‏باشد. بررسی های مربوط به روایی محتوا و سازه مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی موید روایی مقیاس مذکور است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تائیدی همانند فرم اصلی، چهار عامل خودکارآمدی در خواندن، خودکارآمدی در نوشتن، خودکارآمدی در گوش دادن و خودکارآمدی در صحبت کردن را مورد تایید قرار داد..
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی می‏باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری مفید در سنجش خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، اعتبار، روایی، خودکارآمدی در زبان انگلیسی
 • فائزه ادیب نیا *، علیرضا کاکاوند صفحات 103-116
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی بازداری شناختی در سه گروه از دانش آموزان با پیشرفت ریاضی بالا، متوسط و پایین انجام گرفت.
  روش
  روش این پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه ی موردمطالعه، دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 94-1393 بودند که 33 دانش آموز با پیشرفت ریاضی بالا، 39 دانش آموز با پیشرفت ریاضی متوسط و 36 دانش آموز با پیشرفت ریاضی پایین با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش ریون، مقیاس درجه بندی معلم کانرز، آزمون ریاضی محقق ساخته و آزمون استروپ عددی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پژوهش از روش تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مانوا نشان داد که در بین عملکرد سه گروه در آزمون استروپ عددی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که در اثر استروپ عددی و اثر استروپ فیزیکی، نمره ی تداخل در دانش آموزان گروه با پیشرفت ریاضی متوسط بیشتر از نمره ی تداخل دانش آموزان گروه با پیشرفت ریاضی بالا است و نمره ی تداخل دانش آموزان گروه با پیشرفت ریاضی پایین نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت دانش آموزان با پیشرفت ریاضی پایین، ضعیف ترین عملکرد را در بازداری شناختی دارند.
  کلیدواژگان: بازداری شناختی، پیشرفت ریاضی، دانش آموزان
 • جعفر بهادری خسروشاهی *، رامین حبیبی کلیبر صفحات 117-135
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دشواری در نظم بخشی هیجان و باورهای فراشناختی با تفکر ارجاعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می دادند که مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 353 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، کارترایت-هاوتون استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفکر ارجاعی با مولفه های عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری های رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، فقدان شفافیت هیجانی و نمره کل دشواری در نظم بخشی هیجان رابطه مثبت و معناداری دارد و با دستیابی محدود به هیجان رابطه ای مشاهده نشد. همچنین تفکر ارجاعی با باور مثبت درباره نگرانی، باور منفی درباره کنترل ناپذیری، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد و با نیاز به کنترل خود رابطه ای وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که دشواری های نظم بخشی هیجان و مولفه های عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری های کنترل تکانه، دشواری های دست زدن به رفتارهای هدفمند و باورهای فراشناختی و مولفه خودآگاهی شناختی به طور مثبت و معناداری، می توانند تفکر ارجاعی دانش آموزان را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مولفه های دشواری در نظم بخشی هیجان و باورهای فراشناختی بخش قابل توجهی از تفکر ارجاعی دانش آموزان را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: تفکر ارجاعی، دشواری در نظم بخشی هیجان، باورهای فراشناختی
 • مسعود صادقی *، زینب بیرانوند صفحات 137-159
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف، تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر هیجان مثبت یادگیری و خودنظم دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه انجام گرفت.
  روش
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 96-1395 بود. حجم نمونه پژوهش شامل 60 نفر بودند (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. سپس تنها گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های هیجان یادگیری پکران، گوئتز، تیتز و پری (2002) و خود نظم دهی تحصیلی وریان (1987) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر افزایش هیجان مثبت یادگیری و خود نظم دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد تاثیر معنی داری داشته است (001/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی برای افزایش هیجان مثبت یادگیری و خود نظم دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مهارت?های مثبت?اندیشی، هیجان مثبت یادگیری، خودنظم?دهی تحصیلی
 • مهری شیرزایی، افسانه مرزیه *، عابده نظری صفحات 161-175
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی اهداف پیشرفت و باور های هوشی در ارتباط با جرات و رزی در دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی و طرح پژوهشی از نوع طرح های همبستگی می باشد.
  روش
  در این پژوهش در مجموع تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه جرات و رزی گمبریل و ریچی (1975)، پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (1998) و پرسشنامه باور هوشی بابایی (1377) می باشد؛ که اعتبار آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0، 93/0 و 81/0 برآورد گردید. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل نشان داد که بین اهداف تبحری و عملکردی رویکردی و متغیر جرات ورزی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. این در حالی است که هدف عملکردی - اجتنابی با جرات ورزی رابطه معناداری نشان نداد. همچنین یافته ها نشان داد که دو نوع باور هوشی ذاتی و افزایشی با متغیر جرات و رزی رابطه معکوس و معنادار دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هدف عملکردی رویکردی و باور هوشی افزایشی می توانند جرات و رزی دانش آموزان را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، باور های هوشی، جرات و رزی
 • تورج حسنی راد، عسگر چوبداری، باقر حسنوند، حافظ پادروند* صفحات 177-187
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه مقایسه کارکردهای اجرایی( برنامه ریزی-تصمیم گیری، سازمان دهی، بازداری پاسخ) و هوش هیجانی (ادراک هیجانی، نظم جویی، هیجانی بکارگیری هیجانی) در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم آباد انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است . جامعه این پژوهش عبارتست از تمامی دانش آموزان نابینا به حجم(30) نفر که به دلیل حجم جامعه کم به روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش، همچنین دانش آموزان بینا به روش نمونه گیری خوشه ایبه تعداد 30 نفر در این پژوهش از مناطق 1و 3 جایی داده شدند. به منظور سنجش کارکردهای اجرایی(برنامه ریزی- تصمیم گیری، سازمان دهی، بازداری پاسخ)آزمون عصب شناختی کولیج و به منظور سنجش هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی شات استفاده شد.آزمون عصب شناختی توسط والدین دانش آموزان نابینا و مقیاش هوش هیجانی شات توسط خود دانش آموزان نابینا و بینا اجرا شد. روش های آماری: در این پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T مستقل( آزمون دو دامنه) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان دادند که بین مولفه های کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش آموزان نابینا و بینا تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی، دانش آموزان نابینا و بینا
 • فاطمه بهرامی *، مرتضی بدری صفحات 189-212
  هدف
  هدف پژوهش حاضر امکان پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آن ها از محیط یادگیری با بررسی نقش واسطه ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی بود.
  روش
  روش پژوهش از نوع همبستگی و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 320 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی، انتخاب شدند. پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006)، مقیاس اندازه گیری محیط آموزشی داندی (1997)، مقیاس شناخت و فراشناخت مک اینری و داوسون (2004)، مقیاس انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس (1970) و مقیاس خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) مورد استفاده قرار گرفتند. ویژگی های روان سنجی ابزارها اعم از پایایی و روایی بررسی شد و کفایت ابزارهای جمع آوری اطلاعات در حد مطلوب بود.
  یافته ها
  به طورکلی نتایج تحلیل های آماری نشان داد که ضریب استاندارد شده مسیر اثرات مستقیم ادراک از محیط یادگیری بر شناخت، فراشناخت، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در سطح 99 درصد اطمینان و اثرات مستقیم شناخت، فراشناخت، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت بر سرزندگی تحصیلی نیز معنادار بوده است. همچنین اندازه اثرات غیرمستقیم ادراک از محیط یادگیری بر سرزندگی تحصیلی از طریق متغیر میانجی شناخت، فراشناخت، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در سطح 95 درصد اطمینان، معنادار بوده است.
  نتیجه گیری
  به طورکلی یافته ها، تاثیر ادراک از محیط یادگیری در ارتقای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی دانشجویان، جهت نیل به سرزندگی تحصیلی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، ادراک از محیط یادگیری، شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی
|
 • Hossein Jenaabadi*, Mahbobeh Ghavidel Pages 1-11
  Objective
  The aim of this study was to comparatively examine the attention and answer control in people with attention-deficit hyperactivity disorder and cognitive disorder.
  Method
  The statistical method was descriptive-analytical of comparative- casual type. The statistical population of this study included 160 persons (120 patients with cognitive disorder and 30 patients with attention-deficit hyperactivity disorder) from people referring to Kerman Peivand consultation center since March 2015 to March 2016. The sample included 34 patients with cognitive disorder who were selected by simple sampling method and 30 patients with attention-deficit hyperactivity disorder who were matched with cognitive group in age perspective. For collecting data, the questionnaire of numbers version continuous operation and for data analysis independent t-test was used.
  Results
  The results showed that there is a significant difference between scores means of two groups of attention-deficit hyperactivity and cognitive disorder in variable of attention dimensions (readiness, focus and speed) and answer control dimensions (precaution, continuity and perseverance).
  Conclusion
  Therefore, if this disorder is diagnosed accurately in childhood and is treated with suitable methods, irrecoverable risks accession such as dropout, addiction to drugs, reduction of self-confidence, delinquency and aggression in adulthood could be prevented.
  Keywords: attention, answer control, attention –deficit hyperactivity, cognitive disorder
 • Hossein Zaree, Parvaneh Nahravanian* Pages 13-31
  Introduction
  the aim of the present study reviews the effectiveness of critical thinking training on problem solving styles anddecision making styles.
  Methods
  statistical research community includes all undergraduate students of the Bachelor of the Payame noor University of Tehran in academic year 94-95 who were among 40 students to the methods of random sample selected using multi-stage cluster store with cloud-based research plan of the type before the test – so the test with the control group in a experiment and control groups were appointed (20 students in tests and 20 students in the control group). Interventions relating to the training of critical thinking for a 45 minute training sessions during the two-week meeting on the students Group conducted tests. Used tools, problem-solving style questionnaire Cassidy and long (1996) anddecision making styles questionnaire Scott & Bruce(1995). the data obtained by statistical analysis method of case analysis.
  Findings: the results of the study showed a significant difference between the groups (MANCOVA). The test results also suggest the existence of a single the difference was significant in both variables.
  Result
  the result of the combination of the student's abilities and critical thinking, to maximize it is to promote total decision making styles,logical decision making style and problem solving styles leads. so it can be acknowledged that with the growth and progress of critical thinking as level and capabilities from and effective problem solving, levels total decision making styles,logical decision making style students also will be upgraded. On the other hand non-constructive style avoidance and intuitive problem-solving and decision-making style of avoidance and intuitive other hand, felt.
  Keywords: critical thinking, problem solving, decision making styles
 • Ezatallah Ghadampour*, Leyla Yousefvand, Parvaneh Radmehr Pages 33-47
  Objective
  The aimed present study was to compare the compare effectiveness of cognitive and meta-cognitive strategies to academic hope in girl and boy students.
  Method
  The present study Quasi-experimental (pre-test and post-test and follow-up design) with the control group. The study population was includes all students in second grade boys and girls of secondary school Khorramabad city in 2015-2016. Required sample in this study were, 56 individual's girl students and 56 individual's boy students. The samples in each gender were selected randomly, 28 individuals in the experimental group and 28 individuals in the control group.There for, were student experimental groups both gender, cognitive and meta-cognitive strategies trained.At this time not received training students the control group girl and boy.Ultimately, then each experimental and control group segregation to gender, were imposed to post-test and again two months later both groups were follow-up. The amount academic hope with scale of academic hope Campbell and Cowen (2001), using analysis of variance with repeated measures and t-test with spss-19 were compared.
  Results
  Results showed, significantly increased the mean experimental group academic hope score both gender been compared to control group (p
  Conclusion
  The cognitive and meta-cognitive strategies training, impact to increase the hope academic.
  Keywords: Cognitive, Meta, cognitive strategies, academic hope, girl, boy students
 • Khadijeh Arabsheybani*, Nila Akhondi Pages 49-60
  Teaching is a collection of works that did by teacher for the facilitation or guide of students. The present study aimed to validate and verify factor structure of the Teaching Strenberg Intelligence questionnaire. This inventory devised by Paolo and colleague in 2013. Statistical population included all teachers that working in seven areas of education department in mashhad city at 2014. Of this group, 210 samples were selected through systematic random sampling. For analyzing the data of this research, factor analysis method was used and Cronbach 's alpha. Factor analysis results revealed that this questionnair contains four separate factors including creative, reproductive, analytical, and practical styles. Test reliability coefficient was obtained 0.705 for total scale using Cronbach's alpha. The overall results of the study showed that the Teaching Strenberg Intelligence questionnaire has good internal consistency and can be used as a valid tool for the assessing teaching styles for all teachers.
  Keywords: Successful intelligence, teacher, teaching style, reliability, validity
 • Fatemeh Hemmati, Maryam Sharifi* Pages 61-81
  Objective
  A meta-analysis of gender differences and English language learning literature until 2015 is conducted. The present study is an attempt to bring together evidence from a diverse field of methods for investigating gender differences in language processing.
  Method
  In total, 177 studies containing 289 independent gender outcomes were analyzed. Then, 263 effect sizes were calculated for females and 263 effect sizes were calculated for males. The Comprehensive Meta-Analysis (version 2.0) software was used to perform the statistical analyses.
  Results
  Overall results indicated an effect size of essentially zero on the measure of gender. The statistical analysis yielded a large effect size, but there was no significant difference between male and female learners. Moreover, the analysis of effect sizes for different measures of language ability showed almost all to be small in magnitude. In general, no significant heterogeneity was observed in each subset.
  Conclusion
  Gender differences in verbal abilities and functions related to language processing are not identifiable, if they exist, with the research methods used today. The implications of these findings are discussed, including their implications for theories of gender differences and their relation to the changing gender roles.
  Keywords: Gender differences, English Language learning, Meta, analysis
 • Ali Rezaee Sharif*, Mohammad Reza Ebrahimkhani, Vali Mohammadi Pages 83-102
  Objective
  The self-efficacy scale for English language learners (QESE) was devised by Wang (2014) based on Bandura's self-efficacy theory to be applied to school contexts in order to measure English learner's self-efficacy. The aim of the present study was to evaluate the psychometric properties this scale.
  Method
  The population included all the senior high school students studying in District One and Two of Hamadan, during the 2015-2016 academic years among whom 408 participants were selected as the sample through multistage cluster sampling.
  Results
  The validation results showed that QESE validity had the values of 0.902, 0.912, and 0.864 using Cronbach's alpha, lambda squared, and Guttman split-half, respectively. Further analysis confirmed the content and construct validity of the QESE. The results of the confirmatory factor analysis, as the primary form, confirmed the four factors of efficacy in reading, efficacy in writing, efficacy in listening, and also speaking efficacy.
  Conclusion
  According to the results, it can be maintained that QESE is a reliable and valid instrument to measure self-efficacy in English learning and it can be used as a useful tool to assessment self-efficacy in English language learners.
  Keywords: The psychometric properties, reliability, validity, self, efficacy in English learning
 • Efficacy of Octacalcium Phosphate and Octacalcium Phosphate/Gelatin Composite on the Repair of Critical-Sized Calvarial Defects in Rats
  Fereydoon Sargolzaei Aval, Mohammad Reza Arab, Narjes Sargolzaei, Fateme Noushadi, Abdolsamad Eteghadi, Asadollah Keykhaei, Foroug Sargolzaei Aval, Azim Hedayat Pour* Pages 86-96
  Objectives
  The healing of bone defects in the craniofacial region is an important clinical issue. We aimed to compare the effects of octacalcium phosphate (OCP) and the combination of OCP/gelatin (OCP/Gel) on calvarial bone regeneration in rats.
  Materials And Methods
  In this study, 72 male Sprague Dawley rats were randomly assigned to the OCP (n=24), OCP/Gel (n=24), and control groups (n=24). Lesions with a diameter of 9 mm were created in the parietal bone and were filled with 9-mg OCP and OCP/Gel disks. In the control group, no substance was implanted in the defect. Sampling was performed on days 10, 14, 21, and 28 after the implantation. After tissue processing, 5-µm sections were prepared and stained by hematoxylin and eosin (H&E) stain. The sections were studied, and the volume fraction of the newly formed bone was assessed by Kruskal-Wallis test at a significance level of 0.05.
  Results
  In the experimental groups, new bone formation was detected at the margins of the defects 10 days after the implantation. With the progression of the healing process, the newly formed bone covered greater areas of the defects and developed a more mature structure. In the control group, the defects were primarily filled with a dense connective tissue with small islands of new bone. The results of histomorphometric assessments showed that the volume of the newly formed bone in the experimental groups had a significant statistical difference with that in the control group (P
  Conclusions
  The OCP/Gel composite can be useful in the healing process of calvarial bone defects.
  Keywords: Octacalcium Phosphate, Gelatin, Bone Regeneration, Parietal Bone, Rats
 • Faezee Adibniya*, Alireza Kakavand Pages 103-116
  Objective
  The purpose of the present study was to compare cognitive inhibition in three groups of students with high, normal and low achievement in mathematical.
  Method
  This study was a causal-comparative study. The population of this study included all fifth grade students in 1393-94 in Arak. 33 students with high mathematical achievement, 39 students with normal mathematical achievement and 36 students with low mathematical achievement were selected by convenience sampling method. To collect the data, Raven’s IQ test, Conners Teacher Rate Scale, researcher constructed mathematical test and numerical stroop test were used. For analyzing the data, multivariate analysis of variance and follow-up Scheffe tests were used.
  Results
  The results of multivariate analysis showed that there was a significant difference between performance of three groups of students in numerical stroop. Results of follow-up Scheffe test showed the interference score of numerical stroop effect and physical stroop effect in students with normal mathematical achievement was higher than students with high mathematical achievement and the interference score in students with low mathematical achievement was higher than other groups.
  Conclusion
  It can be concluded that students with low mathematical achievement have the lowest performance in cognitive inhibition.
  Keywords: Cognitive inhibition, Mathematical achievement, Students
 • Jafar Bahadorikhosroshhi*, Ramin Habibikaleybar Pages 117-135
  Objective
  The purpose of the present study is to investigate the relationship between difficulties in emotional regulation and metacognitive beliefs with repetitive negative thinking in high school students.
  Method
  The method of study was correlational. The statistical population present study comprised of all grade high school boy students of Tabriz in 2016-2017 academic years that were studying. A choice sample of the population, using cluster random sampling method, a sample of 353 subjects was chosen. For data collection, theEhring perseverative thinking questionnaire, Gratz and Roemer Difficulties in Emotion Regulation Scale and Wells & Cartwright-Hatton Meta-Cognitive Questionnairewere used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.
  Results
  The results showed that exist significant positive relationship between repetitive negative thinking with components of non-acceptance of emotional responses, emotional, difficulties engaging in goal-directed behavior, impulse control difficulties, lack of emotional awareness, lack of emotional clarity and total score difficulties in emotional regulation and no relationship was observed between repetitive negative thinking limited Access to Emotion Regulation Strategies. Also exist significant positive relationship between repetitive negative thinking with positive beliefs about worry, negative beliefs about uncontrollability, cognitive confidence and cognitive self-consciousness and there is no relationship between repetitive negative thinking with need for control. Also regression analysis revealed that the difficulties in emotional regulation, components of nonacceptance of emotional responses, impulse control difficulties, difficulties engaging in goal-directed behavior, metacognitive beliefs and component cognitive self-consciousness could positively and significantly predict the repetitive negative thinking in students.
  Conclusion
  The results show that component of difficulty in emotional regulation and metacognitive beliefs considerable part of repetitive negative thinking could explain in students.
  Keywords: repetitive negative thinking, difficulties in emotional regulation, metacognitive beliefs
 • Masoud Sadeghi*, Zeynab Beyranvand Pages 137-159
  Aim: The aim of the present study was to examine effect of positive thinking skills in the way of group study on positive emotional learning and academic self-regulation in on grade girl high school students.
  Method
  The study method of s up-experimental with design pre-test - post-test with the control group. The study population included all high school girl students in on grade Khorramabad city area two public schools in the academic year 1395 - 96. Sample size of 60 Person (of Person 30 experiment group and Person 30 control group) using multi-stage random cluster were selected. only experimental group was training of positive thinking skills in the way of group. After the training Meetings, from both the experimental and control groups were post-test. In this study measuring tool, questionnaire learning excitement Pkran, Goetz, Titz & Perry (2002) and academic self-regulation Ryan (1987). Eventually information collected through questionnaires, with of using SPSS - 18 and descriptive and descriptive and inferential test run such as analysis of variance univariate and multivariate analyzes were done.
  Results
  Results showed that positive thinking skills in the way of group study had a significant impact in increacing positive emotion learning and academic self-regulation of first grade female students in the first period of high schools in Khorramabad (P
  Keywords: Positive Thinking Skills, Learning Positive Emotion, Self– Regulatory Academic
 • Mehri Shirazi, Afsaneh Marziyeh*, Abdeh Nazari Pages 161-175
  Purpose
  The purpose of present study was to determine the predictive role of achievement goals and intelligence beliefs associated with assertiveness of second grade girl high school students in the second district of Zahedan.
  Method
  The research method of this study was correlation- descriptive design. 306 students were selected as sample for this study by Stratified random sampling. Three questionnaires of Assertiveness (Gambrill & Richey, 1975), achievement goals (Midgley, 1998), and intelligence beliefs (Babaie, 1998) were used to collect the information, that their reliability through Cronbach’s Alpha were reported, 0. 80, 0. 93 and 0. 81, respectively. To analyze the data, Pearson correlation coefficient, stepwise regression and one-sample t test was applied.
  Results
  The results revealed that there was a significant and direct relationship between mastery goals and approach- performance with assertiveness. Meanwhile, avoidant-performance was not significantly related to assertiveness. Also, the findings of this study demonstrated that two types of entity intelligence beliefs and incremental intelligence had a significant and reverse relationship with assertiveness.
  Conclusion
  the results of this research illustrates that approach- performance goal and incremental intelligence belief can predict the assertiveness of students.
  Keywords: achievement goals, intelligence beliefs, assertiveness
 • Toraj Hasanirad, Asghar Chobdari, Bagher Hasanvand, Hafez Padarvand* Pages 177-187
  Purpose
  The present study compared to executive function and emotional intelligence in blind and sighted middle school students in Khorram Abad conducted 's.
  Method
  The method is based on comparison of survey research. The study sample consisted of all students blind to size (30) were due to population size, low conducting a sample survey, students also see the cluster sampling, a total of 30 patients in the study areas 1 and 3, where were given. In order to assess executive functions (planning - decision-making, organization, response inhibition) Coolidge and neurological tests to assess emotional intelligence, emotional intelligence scale was shot. Neurological examination by parents of blind and visually impaired and sighted students Mqyash EI shot itself will run. In this study statistical methods used independent T-test (two-tailed test) and Kolmogorov - Smirnov test was .
  Results
  The results of this research showed that the performance of the functions of the components of emotional intelligence between blind and sighted students, there was no significant difference (P>0/05).
  Conclusions
  Given the importance of psychological variables such as: executive function and emotional intelligence in the development of blind people in the absence of visual deprivation, recommended identify any of these abilities in the blind training in the management and utilization of the abilities of blind people be taken.
  Keywords: Executive function, emotional intelligence, blind, visually impaired students
 • Fatemeh Bahrami*, Morteza Badri Pages 189-212
  Purpose
  The purpose of this study is possibility of predicting the Academic Buoyancy of students based on their perceptions of the learning environment by examining the mediating role of cognitive, metacognitive, motivation and academic self-efficacy.
  Method
  Research method is a correlation and the participants included 320 students of Allameh Tabatabai University in Tehran that were selected by random cluster sampling. Academic Buoyancy Martin & Marsh(2006), Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM, 1997) cognitive & metacognitive, Dowson & Mcinerney(2004) achievement motive Hermans (1970) and self-efficacy Sherer and el(1982) questionnaires were used. Psychometric assessment characteristics such as reliability and validity were evaluated and the adequacy of data collection tool was desirable. In general results of statistical analysis showed that the standardized coefficient of the direct effects perceptions of the learning environment on cognitive, metacognitive, motivation and academic self-efficacy for 99% confidence level and direct effects perceptions of the learning environment, cognitive, metacognitive, motivation and academic self-efficacy on Academic Buoyancy The 95% confidence level were significant.
  Conclusion
  Generally, the findings show the role of perception from the learning environment in promoting cognition, metacognition, achievement motive and self-efficacy in order to achieve Academic Buoyancyt.
  Keywords: Academic Buoyancy, perceptions of the learning environment, cognitive, metacognitive, achievement motive, self, efficacy