فهرست مطالب

پزشکی بالینی ابن سینا - سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 86، زمستان 1396)
 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 86، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سپیده گوهری تابان، ایرج امیری، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، مهناز یاونگی، الهام خانلرزاده، طیبه آرتیمانی * صفحات 263-269
  سابقه و هدف
  سلول های کومولوس طی رشد فولیکولی از طریق برقراری ارتباط دوطرفه باعث تنظیم تکامل تخمک می گردد. بیان ADAMTS-1 طی رشد فولیکولی و به منظور طبیعی نگهداشتن لایه های سلول های گرانولوزا کاملا ضروری می باشد. از آن جایی که مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است، هدف از مطالعه حاضر، بررسی بیان ژن ADAMTS-1 در سلول های کومولوس انسانی و ارتباط احتمالی آن با بلوغ تخمک می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر 50 زن نابارور (با میانگین سنی 4018 سال) که به دلیل انسداد لوله ای یا فاکتور مردانه، تحت درمان برای لقاح آزمایشگاهی قرار داشتند، مورد بررسیثقغقغ قرار گرفتند. بلافاصله پس از جداکردن کمپلکس کومولوس- اووسیت، سلول های کومولوس جدا و درادامه با استفاده از تکنیک RT-PCR وq real time PCR ، میزان بیان ژن های ADAMTS-1 و actin-β اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  میزان بیان ژن ADAMTS-1 در سلول های کومولوس تخمک های مچور (MII) در مقایسه با تخمک های GVبه طور معناداری بیشتر بود (02/0P=). شایان ذکر است که عدد 14/5 به عنوان
  ∆CT cut off pointبرای تعیین نتایج مثبت کاذب و حقیقی به دست آمد. علاوه براین، حساسیت و ویژگی تجمعی برای بیومارکر مورد مطالعه به ترتیب عبارت بودند از: 90 درصد و 67 درصد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بیان ADAMTS-1در تخمک های GVبه دست آمده، بسیار پایین تر از میزان بیان ADAMTS-1در اووسیت های رسیده است و ADAMTS-1 می تواند به عنوان مارکری اختصاصی در سلول های کومولوس جدا شده از اووسیت در تعیین میزان بلوغ تخمک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بلوغ تخمک، ژن ADAMTS، 1، سلول کومولوس
 • سید حمید هاشمی، حمیدرضا قاسمی بصیر *، محمد علی سیف ربیعی، آناهیتا سیفی صفحات 270-276
  سابقه و هدف
  تشخیص صحیح و به موقع عفونت ها منجر به درمان صحیح و زودرس شده و از درمان غیرضروری با آنتی بیوتیک جلوگیری می کند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ارزش پیشگویی کننده تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل و میزان توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRP در عفونت های باکتریال صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200 بیمار که به علت عفونت های باکتریال در 6 ماهه اول سال 1395 در بخش عفونی بیمارستان سینا بستری بودند، به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. پیش از شروع درمان به منظور انجام CBC و CRP کمی (پس از کسب اجازه)، مقدار 5 سی سی خون از بیماران گرفته شد و لام خون محیطی از نظر درصد نوتروفیل، درصد باند و میزان توکسیک گرانولاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. این اطلاعات به همراه اطلاعات دموگرافیک بیماران به وسیله چک لیست جمع آوری و سپس نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران برابر با 26/56 و محدوده سنی آن ها بین 12 تا 103 سال بود. همچنین، 5/60 درصد از شرکت کنندگان را مردان و 5/39 درصد را زنان تشکیل دادند. از سوی دیگر، بیشترین فراوانی علت بستری بیماران به ترتیب پنومونی، عفونت بافت نرم، سپسیس، عفونت ادراری، آرتریت سپتیک و دیسانتری بود. میانگین سطح سرمی CRP و میانگین تعداد مطلق نوتروفیل و باندسل نیز به ترتیب برابر با 18/61 میلی گرم در لیتر، 86/8154 در میلی متر مکعب و 86/231 در میلی متر مکعب به دست آمد. علاوه براین، ضریب همبستگی بین تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل، شدت توکسیک گرانولاسیون و CRP کمی به ترتیب برابر با 43/0، 47/0 و 47/0 بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد که همبستگی هم سویی بین تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل و توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRP وجود دارد که بیانگر آن است که متغیرهای ذکرشده می توانند به جای CRP در تشخیص عفونت جایگزین شوند. همچنین، برمبنای نتایج دریافت می شود که ارزش پیشگویی کننده توکسیک گرانولاسیون و تعداد مطلق باندسل برای جایگزینی به جای CRP در یک سطح بوده و بیشتر از تعداد مطلق نوتروفیل است.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنشگر C، توکسیک گرانولاسیون، عفونت، نوتروفیل
 • حامد طهماسبی، محمد یوسف علیخانی، ساناز ده باشی، محمدرضا عربستانی * صفحات 277-284
  سابقه و هدف
  بتالاکتاماز نوع AmpC در گروه C Amber Class قرار می گیرد و شامل: CIT،EBC ، MOX،FOX ،DHA و ACC می باشد. حضور فعال این ژن های پلاسمیدی در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا منجر به مقاومت به طیف بسیار وسیعی از آنتی بیوتیک های مختلف شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، تعیین حداقل غلظت مهاری نسبت به گروه های مختلف آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا حامل AmpC و بررسی الگوی ارتباط آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، حداقل غلظت مهاری 95 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از نوارهای E-test آنتی بیوتیک های سفوکسیتین، سفپودوکسیم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، کولیسیتین، آزترئونام و سفتریاکسون (ساخت شرکت Liofilchem، ایتالیا) مشخص گردید. همچنین، به منظور تکثیر و شناسایی ژن های پلاسمیدی، روش Multiplex PCR مورد استفاده قرار گرفت و از آزمون آماری Chi-Square برای تعیین ارتباط بین متغیرها بهره گرفته شد.
  یافته ها
  از 95 ایزوله سودوموناس آئروژینوزای مورد بررسی، 95 ایزوله (100 درصد) به سفوکسیتین، 79 ایزوله (5/83 درصد) به سفپودوکسیم، 2 ایزوله (1/2 درصد) به سفتازیدیم، 87 ایزوله (57/81 درصد) به سفتریاکسون و 22 ایزوله (15/23 درصد) به آزترئانوم مقاومت داشتند؛ اما هیچ یک از ایزوله ها به کولیستین مقاوم نبودند. علاوه براین، 21 ایزوله (1/22 درصد) دارای ژن FOX، 13 ایزوله (57/11 درصد) دارای ژن AAC، 7 ایزوله (36/7 درصد) دارای ژن MOX، 4 ایزوله (21/4 درصد) دارای ژن CIT، 2 ایزوله (1/2 درصد) دارای ژن DHA و 1 ایزوله (05/1 درصد) دارای ژن EBC بودند. شایان ذکر است که ارتباط معناداری بین حضور ژن های پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی به دست آمد (سطوح معناداربودن 05/0P≤).
  نتیجه گیری
  حضور ژن های کد کننده آنزیم AmpC می تواند زمینه مناسبی را برای بروز مقاومت به طیف گسترده ای از آنتی بیوتیک ها فراهم کند.
  کلیدواژگان: آنزیم بتالاکتاماز، حداقل غلظت مهاری، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت بتالاکتامی
 • نازلی ربیع نژاد *، ویدا کرمی، پرویز ترک زبان، دارا دستان صفحات 285-290
  سابقه و هدف
  شایع ترین شکل بیماری لثه، التهاب لثه یا ژنژیویت است که علائم آن قرمزی، تغییر حجم لثه، تحلیل و خونریزی می باشد و عوامل موضعی نظیر پلاک دندانی سبب ایجاد آن می شود. برای درمان یا پیشگیری از این بیماری می توان از آموزش بهداشت، جرم گیری، داروهایی مانند NSAIDS (دارو های ضدالتهاب غیر استروئیدی ) و دهان شویه ها به عنوان عامل کمکی استفاده کرد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی در تهیه بسیاری از دارو ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا در این مطالعه به بررسی اثر دهان شویه عصاره چای سبز بر التهاب لثه ناشی از پلاک میکروبی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی و به صورت دوسو کور می باشد، 50 نفر از بیماران مبتلا به ژنژیویت از میان بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با رده سنی 60-18 سال بر اساس جدول تصادفی اعداد انتخاب شدند و به 2 گروه تست و کنترل تقسیم گردیدند. شایان ذکر است که گروه تست، دهان شویه چای سبز و گروه کنترل، دهان شویه کلرهگزیدین را دریافت کردند. سپس، شاخص های لثه ای ( سیلنس و لوئی)، پلاک دندانی ( اولیئری) و خونریزی لثه در زمان شروع مطالعه، ماه اول و ماه دوم پس از آن اندازه گیری گردید. ذکر این نکته ضرورت دارد که کلیه داده ها با استفاده از آزمون های Repeated Measures و Paired-t-test از طریق نرم افزار SPSS 22 آنالیز شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی روند تغییرات میانگین شاخص های پلاک، خونریزی و لثه ای در داخل هر گروه تفاوت معناداری داشت (001/0P<)؛ اما در شاخص پلاک و خونریزی در هر دو گروه بین ماه اول و دوم تفاوت معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با شاخص لثه ای نیز در گروه با مصرف دهان شویه چای سبز بین ماه اول و دوم تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما همین شاخص در گروه مصرف کننده دهان شویه کلرهگزیدین معنادار بود (023/0P=). شایان ذکر است که در مقایسه روند تغییرات میانگین شاخص های پلاک، خونریزی و لثه ای در میان دو گروه هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  همراه نمودن دهان شویه چای سبز با آموزش بهداشت (شامل روزی سه بار مسواک زدن همراه با استفاده از نخ دندان) همانند آموزش بهداشت همراه با دهان شویه کلرهگزیدین می تواند در درمان خونریزی ناشی از ژنژیویت و کاهش پلاک و التهاب لثه در افراد موثر باشد.
  کلیدواژگان: التهاب لثه، چای سبز، شاخص لثه ای
 • مهشید نیکوسرشت، پوران حاجیان، نسیم علی پور *، محمد بابامیری، نسرین شیرمحمدی خرم صفحات 291-298
  سابقه و هدف
  اضطراب قبل از عمل جراحی بر نتیجه بیهوشی و جراحی موثر می باشد. هیپوتانسیون از عوارض شایع و مهم پس از بی حسی نخاعی است که می تواند موجب تاخیر در ترخیص از ریکاوری، افزایش طول مدت بستری و هزینه درمانی گردد. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر اضطراب قبل و حین عمل بر تغییرات همودینامیک ناشی از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بود و روی 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1395 با روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. به منظور ارزیابی اضطراب قبل و حین عمل به ترتیب از پرسشنامه Spielberger و مقیاس دیداری استفاده شد و بی حسی اسپاینال با استفاده از بوپیواکائین 10 میلی گرم و فنتانیل 25 میکروگرم صورت گرفت. افزون براین فشار خون و ضربان قلب در ابتدا، حین جراحی و ریکاوری اندازه گیری گردید و افت فشار خون با استفاده از پروتکل استاندارد (بولوس مایع و افدرین) تحت درمان قرار گرفت. از سوی دیگر اثر اضطراب کم، متوسط و بالا در داده ها مورد بررسی قرار گرفت و داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و از طریق آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، Chi-Square و آزمون دقیق Fisher تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد بیماران از نظر سطح اضطراب در گروه متوسط قرار دارند. همچنین، بررسی ارتباط بین متغیرها حاکی از آن بود که بین اضطراب آشکار و پنهان و هیپوتانسیون و برادیکاردی، ارتباط معناداری وجود ندارد (05/0P≥). بین اضطراب حین عمل و هیپوتانسیون (275/0P=) و برادیکاردی (404/0P=) نیز ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که اضطراب قبل و حین عمل، تاثیری بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت بی حسی نخاعی ندارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، کم فشاری خون، کندی ضربان قلب
 • پریسا اخباری، حسین محسنی پویا، داود شجاعی زاده *، ابوالحسن نقیبی صفحات 299-306
  سابقه و هدف
  خشونت خانگی در دوران بارداری، مشکلاتی را برای سلامت جسمی و روانی مادران در آینده ایجاد می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خشونت خانگی و افسردگی پس از زایمان در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در ارتباط با 116 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ری در سال 1395 صورت گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سه بخشی شامل: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی ادینبرگ و پرسشنامه استاندارد خشونت خانگی بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار22 SPSS، آزمون های آماری t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری مثبت و معناداری بین خشونت فیزیکی و افسردگی پس از زایمان وجود دارد (05/0P<)؛ اما بین خشونت روانی و اقتصادی با افسردگی پس از زایمان، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج دریافت می شود که خشونت فیزیکی می تواند منجر به افزایش افسردگی پس از زایمان در بین زنان گردد؛ بنابراین لازم است از طریق روش های آموزشی و مداخله ای مناسب و تشویق کارکنان بهداشتی نسبت به برقراری ارتباطی صمیمانه تر با زنان باردار، در جهت کاهش خشونت خانگی گام برداشت.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، خشونت خانگی، زنان
 • اعظم علی ضمیر *، محمد جعفری، زهرا صنایی صفحات 307-314
  سابقه و هدف
  با وجود دقت و سرعت دستگاه های شمارشگر سلولی در آنالیز نمونه های خونی، چندین فاکتور مداخله گر ممکن است بر نتایج این دستگاه ها اثرگذار باشند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر انواع الگوهای هایپرلیپیدمی بر نتایج آزمایش شمارش کامل سلول های خونی (CBC) انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش تحلیلی (مورد شاهدی) در ارتباط با 306 فرد غیردیابتی و غیرآنمیک انجام گرفت. جهت انجام مطالعه، جامعه موردبررسی به 5 گروه تقسیم شدند: 1. گروه دارای کلسترول بالای 200 ، 2. گروه دارای کلسترول بالای 200 میلی گرم بر دسی لیتر و LDL بالای 130 میلی گرم بر دسی لیتر، 3. گروه دارای کلسترول بالای 200 میلی گرم بر دسی لیتر و LDL نرمال، 4. گروه دارای تری گلیسیرید بالای 150 میلی گرم بر دسی لیتر و 5. گروه دارای کلسترول بالای 200 میلی گرم بر دسی لیتر و تری گلیسیرید بالای 150 میلی گرم بر دسی لیتر که از نظر شمارش سلول ها و اندکس های خونی با گروه شاهد مقایسه شدند. پس از اخذ نمونه از شرکت کنندگان، سطح لیپیدهای خونی اندازه گیری گشت و شمارش کامل سلول های خونی انجام شد. در نهایت، داده های حاصل از آنالیز نمونه ها در هر 5 گروه به وسیله نرم افزار SPSS (ویرایش 20) مقایسه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  مقایسه گروه های مورد و شاهد در هریک از 5 گروه به تفکیک این نتایج را نشان داد: الف. میزان WBC و PLT به صورت معنا داری در گروه دارای کلسترول بالا، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ب. میزان WBC و PLT به صورت معناداری در گروه دارای کلسترول و LDL بالا، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ج. میزان WBC در گروه با کلسترول بالا و LDL نرمال به طور معناداری از گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<)؛ د. میزان RBC، MCV و MCHC در گروه دارای تری گلیسیرید بالا به صورت معناداری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ه. میزان RBC، WBC و PLT در گروه با کلسترول و تری گلیسیرید بالا نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  انواع الگوهای هایپرلیپیدمی به صورت واضح موجب افزایش شمارش رده ها و اندکس های خونی می شوند و باید به عنوان یک عامل مداخله گر در تفسیر آزمایش شمارش کامل سلول های خونی مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: افزایش چربی خون، تری گلیسیرید، شمارش سلول های خون، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی کم
 • لیلا مرشدلو، محمد فلاح، امیرحسین مقصود، محمد متینی * صفحات 315-321
  سابقه و هدف
  تریکومونیازیس یکی از شایع ترین عفونت های مقاربتی غیرویروسی در جهان است؛ ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع این عفونت در زنان شهر بهار و تعیین میزان حساسیت دارویی انگل های جدا شده به مترونیدازول می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در ارتباط با 850 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بهار در سال 1395 صورت گرفت. در این مطالعه تشخیص تریکومونیازیس به وسیله روش گسترش مرطوب و کشت در محیط دورسه (Dorset Medium) انجام شد. درادامه، انگل های به دست آمده به محیط کشت دیاموند (Diamond Medium) منتقل گردید و پس از تهیه کشت خالص آن ها به منظور آزمون تعیین حساسیت دارویی در محیط آزمایشگاهی و شرایط هوازی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  چهار ایزوله تریکوموناس واژینالیس از 850 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بهار به دست آمد که بیانگر میزان شیوع 5/0 درصدی تریکومونیازیس در این مطالعه است. نتایج آزمون حساسیت دارویی ایزوله ها نیز پس از 48 ساعت معادل 6/1 تا 25 میکروگرم بر میلی لیتر با میانگین و انحراف معیار 36/8±6/12 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که شیوع تریکومونیازیس در زنان مورد مطالعه در این منطقه از میزان پایین تری نسبت به اغلب مناطق کشور برخوردار است؛ اما به دلیل اهمیت بهداشتی این عفونت در جامعه، این میزان شیوع نیز قابل توجه بوده و لزوم تشخیص صحیح و درمان به موقع آن را یادآور می شود.
  کلیدواژگان: آزمون حساسیت دارویی انگل، تریکوموناس واژینالیس، مترونیدازول، همه گیری شناسی
 • حنانه یونسیان، نادر فرهپور *، مهردخت مزده، نصرالله عرفانی، نسرین خرمی صفحات 322-329
  سابقه و هدف
  نوروپاتی محیطی دیابت (Diabetic peripheral neuropathy DPN:) رایج ترین عارضه دیابت است که عدم تشخیص به موقع آن منجر به زخم پا و آمپوتاسیون اندام فرد می شود. استاندارد طلایی برای بررسی DPN، روش الکترودیاگنوستیک (EDX) است؛ اما محدودیت هایی زیادی دارد. تخمین شاخص های EDX به وسیله معادلات رگرسیونی حائز اهمیت می باشد. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، تعییین همبستگی بین دامنه CMAP عضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب پرونئال و شاخص HbA1C در بیماران دیابت نوع 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  از بین 730 زن مبتلا به دیابت نوع 2، 33 نفر در این مطالعه شرکت نمودند. میانگین و انحراف استاندارد سن، جرم، قد، BMI، FBS و HbA1C آن ها به ترتیب 36/7±30/48 سال، 38/8±68/69 کیلوگرم، 07/0±59/1 متر، 24/3±32/27 کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر، 09/52±94/180 میلی گرم بر دسی لیتر و 28/0±65/8 درصد بود. با استفاده از دستگاه EMG/NCV4000 S، عصب پرونئال تحریک شد و مقدار دامنه CMAP عضله بازکننده کوچک انگشت پا (EDB) ثبت گردید. علاوه براین، با استفاده از نرم افزار 22 SPSS و متغیرهای پیش بین HbA1C و BMI، معادله رگرسیون خطی برای تخمین دامنه CMAP با سطح معناداری 05/0P< به دست آمد.
  یافته ها
  تنها متغیر HbA1C وارد مدل رگرسیون شد و معادله رگرسیون HbA1C * (638/0-)+354/9= به دست آمد. مجذور ضریب همبستگی چندگانه تعدیل شده نیز نشان داد که HbA1C می تواند 34 درصد از تغییرات دامنه CMAP عضله EDB را تبیین کند.
  نتیجه گیری
  متغیر HbA1C از قابلیت پیش بینی شاخص های EDX برخوردار می باشد. با تشخیص به موقع DPN به وسیله معادلات رگرسیونی در مطب می توان با شروع به موقع درمان از عوارض خطرناک دیابت کاست.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع 2، عصب پرونئال، هموگلوبین A گلیکوزیله
 • مجید حیدرپور، اکرم امینی، امیرمرتضی ابراهیم زاده نامور * صفحات 330-335
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع عفونت های بیمارستانی ناشی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در بخش های مختلف مراکز درمانی و همچنین ظهور سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک، بررسی فراوانی سویه های مقاوم به چند دارو و شناخت فاکتورهای بیماری زایی این باکتری، کمک شایانی به درمان عفونت های ناشی از آن خواهد نمود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی طی 6 ماه با مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان های روحانی و شهید بهشتی شهر بابل، سویه های کلبسیلا پنومونیه از نمونه های بالینی ایزوله گردید و به منظور تایید نهایی به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل ارجاع داده شد. درادامه، تست مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن برای بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، اریترومایسین، سفوتاکسیم، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین، سفکسیم، آمیکاسین و ایمی پنم اجرا گردید. درانتها پس از استخراج DNA به کمک کیت تجاری، ژن های mrkD و kpn با استفاده از روش ملکولی PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 60 سویه کلبسیلا پنومونیه طی مدت 6 ماه از نمونه های مختلف بالینی جداسازی گردید. در بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن، مقاومت به آموکسی سیلین و ایمی پنم با 4/95 و صفر درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین درصد فراوانی ژن های mrkD و kpn به ترتیب معادل 71 و 63 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه و با توجه به این مطلب که در این مطالعه برای اولین بار درصد فراوانی ژن های ویرولانس مذکور در شهرستان بابل مورد ارزیابی قرار گرفت، استفاده از رژیم های درمانی مناسب جهت کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی امری ضروری محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: ژن های ویرولانس، کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، واکنش زنجیره پلیمراز
 • مهسا طبیب نژاد، محمد ارجمندزادگان، محمد یوسف علیخانی، مریم صدرنیا *، قاسم حبیبی، زهرا ناصری صفحات 336-344
  سابقه و هدف
  امروزه به دلیل بروز مقاومت های دارویی و توانایی باکتری ها در ایجاد عفونت های حاد، استفاده از گیاهان به منظور بررسی اثرات ضدمیکروبی آن ها مطرح شده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر عصاره و میکروامولسیون تهیه شده از عصاره گل راعی (Hypericum perforatum) و آلوئه ورا (Aloe vera) بر باکتری بروسلا صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی با کمک هود در آزمایشگاه سطح 2 انجام شد. بدین منظور، تعداد 50 نمونه خون سرولوژی مثبت از نظر تب مالت در دستگاه BACTEC کشت داده شد و درصورت رشد، به محیط کشت بروسلا آگار در جار با اتمسفر حاوی10-5 درصد CO2به مدت 48 تا 72 ساعت منتقل گردید. درادامه، آزمایش های تاییدی بیوشیمیایی روی نمونه های رشد یافته اجرا شد. عصاره گیری به وسیله دستگاه رفلاکس (تقطیر) با حجم بالن 1 لیتری ومبرد 40 سانتی متری مارپیچ صورت گرفت. ساختار میکروامولسیونی با کمک امولسیفایرها از عصاره ساخته شد. سپس، از عصاره های آبی گل راعی و آلوئه ورا، رقت های 1، 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر تهیه گردید و خواص ضد میکروبی این عصاره ها با روش دیسک دیفیوژن، پورپلیت و انتشار چاهک روی کشت خالص بروسلاهای جدا شده از بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  ارزیابی خواص ضد میکروبی بر سویه های بروسلای جدا شده نشان داد که میانگین قطر هاله عدم رشد در سویه های مورد مطالعه برای غلظت 8 تا 1 میلی گرم بر لیتر عصاره گل راعی به ترتیب برابر با 2±6/36 و 3±18 میلی متر و برای آلوئه ورا 3±7/30 و 1±18 میلی متر بود و هیچ کدام از سویه ها در غلظت 5/0 میلی گرم بر لیتر تشکیل هاله ندادند. بررسی اثر عصاره به روش انتشار چاهکی نیز نتایج مشابهی داشت؛ اما در روش پورپلیت، تاثیر عصاره ها بر باکتری مشاهده نشد. شایان ذکر است که میکروامولسیون عصاره گل راعی به دلیل رقت زیاد بر سویه ها اثری نداشت.
  نتیجه گیری
  روش دیسک دیفیوژن زیر هود کلاس 2، بهترین روش بوده و عصاره گل راعی، بیشترین تاثیر را بر بروسلا داشته است و برای مطالعات بالینی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، بروسلا، تب مالت، گل راعی، میکروامولسیون
 • امیر اسکندرلو، عباس شکری، آیدین صالحی میلانی، محمدرضا جمالپور، کریم قاضی خانلو ثانی * صفحات 345-351
  سابقه و هدف
  هنگام قراردادن ایمپلنت در مندیبل، نواحی بحرانی آناتومیکی داریم که از آن جمله می توان به کانال آلوئولار تحتانی، سوراخ چانه ای و ریشه دندان های مجاور اشاره کرد. تا چندی پیش تصاویر دوبعدی حاصل از رادیوگرافی های پری اپیکال، پانورامیک و توموگرافی معمولی به عنوان یک استاندارد در ارزیابی استخوان و قراردهی ایمپلنت در آن محسوب می شدند . CBCT (Cone Beam Computed Tomography) روش جدید تصویر برداری است که دارای مزایایی نسبت به سایر روش ها می باشد؛ از این رو، بر آن شدیم تا به بررسی دقت دو سیستم CBCT ( Promax 3D ساخت کمپانی Planmeca فنلاند و Newtom 3G ساخت ایتالیا) به لحاظ اندازه گیری فواصل آناتومیک در مندیبل بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 6 مندیبل خشک جهت اندازه گیری ارتفاع و عرض استخوان در 6 ناحیه استفاده گشت. همچنین از کولیس به عنوان Gold Standard بهره گرفته شد و فواصل مورد نظر پس از اندازه گیری با کولیس توسط سولفات باریم (به عنوان یک ماده اوپاک) مارکر گذاری گردیدند. سپس، مندیبل ها توسط دو سیستم CBCT اخیر اسکن شدند و فواصل مورد نظر توسط دو مشاهده گر (متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت) تحت شرایط یکنواخت و به کمک نرم افزارهای مربوط به هر دستگاه اندازه گیری گردیدند. در ادامه، نتایج حاصل از سیستم های CBCT توسط تست ANOVA یا آنالیز واریانس چند متغیره (Multivariate Analysis ) با استفاده از Gold Standard مقایسه شدند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، هر دو سیستم اندازه گیری Promax 3D و Newtom 3G (در هر سه F.O.V) در محاسبه ارتفاع مندیبل، دقت بالایی نزدیک به کولیس داشتند؛ درحالی که در اندازه گیری ضخامت باکو لینگوال، Promax 3D به کولیس نزدیک تر بود و نسبت به Newtom 3G (هر سه F.O.V) دقت بیشتری داشت (001/0>P)؛ بنابراین سیستم Promax هم در سنجش ارتفاع و هم در سنجش عرض باکولینگوال دارای دقتی نزدیک به Gold Standard می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دو تکنیک Promax 3D و Newtom 3G (در هر سه F.O.V) از دقت اندازه گیری قابل قبولی در حد میلی متر برخوردار بوده و دارای توانایی اندازه گیری ابعاد طولی و عرضی مورد نیاز برای پایه ریزی طرح درمان می باشند.
  کلیدواژگان: اندازه گیری، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، دقت خطی
|
 • Sepide Gohari Taban, Iraj Amiri, Massoud Saidijam, Sara Soleimani Asl, Mahnaz Yavangi, Elham Khanlarzadeh, Tayebe Artimani * Pages 263-269
  Background And Objective
  Cumulus cells regulate oocyte maturation through bilateral communication during follicular growth. Expression of disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin type I motifs-1 (ADAMTS-1) is essential for structural remodeling during the follicle growth, to maintain normal granulosa cell layers in the follicles. Since limited studies have been performed on this issue, we aimed to evaluate the expression of ADAMTS-1 in human cumulus cells and the possible correlation between ADAMTS-1 expression and oocyte maturity.
  Materials And Methods
  Fifty infertile women aged 18-40 years undergoing in vitro fertilization (IVF) were recruited. The participants had tubal obstruction and/or their partners were diagnosed with male factor infertility. Cumulus cells were obtained immediately after the isolation of cumulus-oocyte complexes. Adamts-1 and β-actin mRNA expression levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR).
  Results
  PCR results showed expression of ADAMTS-1 in cumulus cells. qRT-PCR demonstrated an increased expression of ADAMTS-1 in cumulus cells of mature oocyte compared to the vesicle-stage (GV) oocyte (P=0.02). It is worth mentioning that 5.14 was considered the cut-off point for determining the false and true negative results. Moreover, sensitivity and specificity of the ADAMTS-1 were 90% and 67%, respectively (an area under the ROC curve of 0.8).
  Conclusion
  ADAMTS-1 expression was remarkably lower in GV oocytes than the mature ones, and it can be considered as a specific biomarker in cumulus cells separated from oocytes for determining the rate of oocyte maturation.
  Keywords: ADAMTS, 1, Cumulus Cell, Oocyte Maturity
 • Seyed Hamid Hashemi, Hamid Reza Ghasemi Basir *, Mohammad Ali Seifrabiei, Anahita Saify Pages 270-276
  Background And Objective
  Correct and early diagnosis of infections contributes to proper treatment and helps prevent unnecessary antibiotic treatment. Thus, we aimed to compare the predictive values of the absolute neutrophil count, band count, and toxic granulation of neutrophils with the serum levels of C-reactive protein (CRP) in bacterial infections.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, we enrolled 200 patients who were admitted to the infectious disease ward of Sina Hospital, Hamadan, Iran, for bacterial infections in the first 6 months of 2016. The participants were chosen using the census sampling method. Before initiating the treatment, to carry out complete blood count (CBC) and quantitative CRP, 5 cc blood was obtained from the patients after obtaining their permission, and the percentages of neutrophils, band cells, and toxic granulation were evaluated in peripheral blood smear. This information and demographic data were collected by a checklist and analyzed by using SPSS, version 16.
  Results
  The mean age of the patients was 56.26 years (range: 12 to 103 years), and 60.5% of the participants were male. The most frequent causes of hospitalization were pneumonia, soft tissue infections, sepsis, urinary tract infection, septic arthritis, and dysentery. The means of serum CRP, absolute neutrophil count, and band-cell count were 61.18 mg/L, 815.86 per mm3, and 318.86 per mm3, respectively. The correlation coefficients between quantitative CRP and absolute neutrophil count, band count, and toxic granulation severity were 0.43, 0.47, and 0.47, respectively.
  Conclusion
  The results of the present study shows a linear correlation between CRP and the absolute neutrophil count, band count, and toxic granulation, indicating that these variables can replace CRP in the diagnosis of infections. Also, the predictive values of toxic granulation and band count for replacing CRP are equal and higher than that of absolute neutrophil count.
  Keywords: C, reactive Protein, Infection, Neutrophil, Toxic Granulation
 • Hamed Tahmasebi, Mohammad Yousef Alikhani, Sanaz Dehbashi, Mohammad Reza Arabestani * Pages 277-284
  Background And Objective
  AmpC-type beta-lactamases have been implicated in group C of Amber, which includes EBC, CIT, MOX, FOX, DHA, and ACC. The active presence of these plasmid genes in clinical isolates of P.aeruginosa has resulted in resistance to a wide range of antibiotics. Therefore, we aimed to determine the minimum inhibitory concentrations (MIC) of different antibiotic groups in clinical isolates of P. aeruginosa carrying AmpC enzyme and study their relationship pattern.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the MIC of 95 P. aeruginosa isolates was determined using E-test for cefocytosine, cefpodoxime, cefotaxime, ceftazidime, ciprofloxacin, colicitin, aztreonam, and ceftriaxone antibiotics (Liofilchem, Italy). Multiplex polymerase chain reaction was used to amplify and identify plasmid genes. The Chi-squared test was used to determine the relationship between variables.
  Results
  Of the 95 P. aeruginosa isolates, 95 (100%) isolates were resistant to cefoxitin, 79 (83.5%) isolates to cefpodoxime, 2 (2.1%) isolates to ceftazidime, 87 (81.57%) isolates to ceftriaxone, and 22 (23.15%) isolates were resistant to aterranum, but none of the isolates was resistant to colistin. In addition, 21 (22.1%) isolates had FOX gene, 13 (11.57%) isolates had AAC gene, 7 (36.6%) isolates had MOX gene, 4 (21.4%) isolates had CIT gene, 2 (2.1%) isolates had DHA gene, and 1 (1.05%) isolate had EBC gene. It is worth mentioning that there was a significant relationship between the presence of plasmid genes and antibiotic resistance (level of significance: P≤0.05).
  Conclusion
  The presence of the genes encoding the AmpC enzyme can provide the ground for resistance to a broad range of antibiotics.
  Keywords: Beta, lactamase Enzyme, Beta, lactamase Resistance, Minimum Inhibitory Concentration, Pseudomonas aeruginosa
 • Nazli Rabienejad *, Vida Karami, Parviz Torkzaban, Dara Dastan Pages 285-290
  Background And Objective
  Gingivitis is the most common inflammatory gingival disease, which is characterized by redness, swelling, and bleeding and can be induced by local factors, such as dental plaque. The management or prevention of this disease can be accomplished by the aid of teeth scaling, medications (e.g., non-steroidal anti-inflammatory drugs), and health education. Today, the use of medicinal herbs has been considered in the preparation of many drugs. Regarding this, the present study aimed to investigate the effect of a green tea extract mouthwash on plaque-induced gingivitis.
  Materials And Methods
  This double-blind clinical trial was conducted on 50 patients suffering from plaque-induced gingivitis within the age range of 18-60 years. The study population was selected using the table of random numbers, and then divided into two groups of case and control. The case group used green tea mouthwash, while the control group utilized chlorhexidine mouthwash. The plaque index (PI; Loe and Silness), gingival index (GI; OLeary), and bleeding index (BI) were measured at the baseline, as well as one and two months later. Data analysis was performed in SPSS (version 22) by paired sample t-test and repeated measures test.
  Results
  According to the results, each study group showed a significant difference in terms of the PI, GI, and BI (P
  Conclusion
  As the findings indicated, similar to the use of chlorhexidine mouthwash, green tea mouthwash, along with hygiene education (including brushing three times a day and using dental floss), can be effective in the treatment of bleeding caused by gingivitis, reduction of plaque, and mitigation of gingival inflammation.
  Keywords: Gingival Index, Gingivitis, Green Tea
 • Mahshid Nikooseresht, Pouran Hajian, Nasim Alipour *, Mohammad Babamiri, Nasrin Shirmohammadi Khorram Pages 291-298
  Background And Objective
  Preoperative anxiety affects outcomes of anesthesia and surgery. Hypotension is a common and major complication after spinal anesthesia, which may delay post-anesthetic care unit (PACU) discharge, prolong hospital stay, and increase the cost of hospitalization. Thus, we sought to determine the effect of pre- and intraoperative anxiety on hemodynamic changes after spinal anesthesia in cesarean section.
  Materials And Methods
  This descriptive analytical study was carried out among 100 patients admitted to Fatemieh Hospital of Hamadan in 2016. The participants were chosen through convenience sampling method. Spielberger’s questionnaire and Visual Analogue Scale were used for assessing preoperative and intraoperative anxiety, respectively. Spinal anesthesia was performed using hyperbaric bupivacaine 10 mg and fentanyl 25 µg. Blood pressure and heart rate were measured at baseline, during surgery, and in the recovery room. Hypotension was treated by the standardized protocol (fluid bolus and ephedrine). The effects of low, medium, and high levels of anxiety were investigated. The data were analyzed by performing Pearson correlation coefficient, Chi-squared test, and Fisher's exact test in SPSS, version 18.
  Results
  Most of the patients had moderate anxiety level. There were no significant relationships between state and trait anxiety and hypotension and bradycardia (P≥0.05). In addition, there were no significant associations between intraoperative anxiety and hypotension (P=0.275) and bradycardia (P=0.404).
  Conclusion
  Pre- and intraoperative anxiety have no effect on hemodynamic changes in patients undergoing spinal anesthesia.
  Keywords: Anxiety, Bradycardia, Hypotension
 • Parisa Akhbary, Hossein Mohsenipouya, Davood Shojaeizadeh *, Abolhassan Naghibi Pages 299-306
  Background And Objective
  Domestic violence during pregnancy poses the mothers to physical and mental health problems in the future. The aim of this study was to evaluate the effect of domestic violence on postpartum depression among the women referring to the healthcare centers in Rey city, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical, cross-sectional study was conducted on 120 females referring to the healthcare centers of Rey city in 2016. The study population was selected through convenience sampling technique. The data were collected using a questionnaire including three parts, including demographic information (10 items), Edinburgh Postnatal Depression Scale, and standard questionnaire of domestic violence. Data analysis was performed in SPSS software (version 22) using t-test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  There was a significant positive association between physical violence and postpartum depression (P0.05).
  Conclusion
  As the findings indicated, physical violence could lead to the enhancement of postpartum depression among the women. Therefore, it is essential to take some measures targeted toward the reduction of physical violence by using appropriate educational and interventional approaches and encouraging the healthcare workers to establish an intimate relationship with the pregnant women.
  Keywords: Domestic Violence, Postpartum Depression, Women
 • Azam Alizamir *, Mohammad Jafari, Zahra Sanaei Pages 307-314
  Background And Objective
  Despite the speed and accuracy of cell counting devices in the analysis of blood samples, several confounding factors may influence their outcomes. This study was performed to assess the effect of hyperlipidemia patterns on the results of complete blood cell count (CBC).
  Materials And Methods
  This analytical study (case-control) was performed among 306 non-diabetic and non-anemic patients, who were divided into five groups: 1) cholesterol above 200 mg/dl, 2) cholesterol above 200 mg/dl and low-density lipoprotein (LDL) over 130 mg/dl, 3) cholesterol 200 mg/dl and normal LDL, 4) triglycerides above 150 mg/dl, and 5) cholesterol above 200 mg/dl and triglycerides above 150 mg/dl. The blood cell count and indices were compared with the control group. After obtaining samples from the participants, the level of blood lipids and complete blood cell count were measured. Finally, statistical analysis and comparison between the two groups were performed with SPSS, version 20.
  Results
  Comparison between the case and control groups separately in each of the five groups showed the following
  Results
  1- White blood cell (WBC) and platelet count (PLT) in the group with high cholesterol level were significantly higher than the control group (P
  Conclusion
  Our study showed that hyperlipidemia patterns clearly increased blood cell count and indices. Therefore, hyperlipidemia patterns should be considered as a confounding factor in the interpretation of complete blood cell count.
  Keywords: Blood ?Cell Count, Cholesterol, Hyperlipidemia, LDL, Lipoproteins, Triglycerides
 • Leila Morshedloo, Mohammad Fallah, Amir Hossein Maghsood, Mohammad Matini * Pages 315-321
  Background And Objective
  Trichomoniasis is one of the most common non-viral sexually transmitted infections worldwide. Thus, we aimed to determine the prevalence of this infection among women in Bahar city, Iran, and evaluate drug susceptibility of the isolated parasites.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 850 females visiting the health centers of Bahar city, during 2016. The diagnosis of Trichomonas vaginalis infection was carried out by using wet mount and Dorset culture medium. In the next step, the obtained parasites were transferred to Diamond Medium and after the preparation of their pure cultures, they were placed under laboratory and aerobic conditions to test their drug sensitivity.
  Results
  Four (0.5%) isolates of T. vaginalis were obtained from the participants. Drug sensitivity of the isolates after 48 h ranged between 1.6 and 25 µg/ml, with the mean and standard deviation of 12.6±8.26 µg/ml.
  Conclusion
  We found that the prevalence of trichomoniasis in the studied women in this region is lower than most parts of Iran. Due to the importance of this infection, this prevalence rate is significant and needs proper diagnosis and treament.
  Keywords: Epidemiology, Metronidazole, Parasitic Sensitivity Test, Trichomonas vaginalis
 • Hananeh Younesian, Nader Farahpour *, Mehrdokht Mazde, Nasrolah Erfani, Nasrin Khorami Pages 322-329
  Background And Objective
  Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is a common sequela of diabetes. Late diagnosis of DPN may result in ulcer and amputation of the lower limbs. Electrodiagnostic (EDX) testing is the golden standard for DPN assessment. However, due to the limitations of EDX testing, the estimation of EDX indices using a regression model is of utmost importance. Herein, we sought to determine the correlation between compound muscle action potential (CMAP) amplitude of extensor digitorum brevis muscle following peroneal nerve stimulation and HbA1C in type-II diabetic patients.
  Materials And Methods
  From among 730 diabetic females, we enrolled 33 patients with the mean age, weight, height, body mass index (BMI), fasting blood sugar (FBS), and HbA1C of 48.30±7.36 years, 69.68±8.38 kg, 1.59±0.07 m, 27.32±3.24 kg/m2, 180.94±52.09 mg/dl, and 8.65±0.28%, respectively. Using EMG/NCV 4000S system, the amplitude of CMAP of extensor digitorum brevis (EDB) muscle following the stimulation of peroneal nerve was quantified. Then, using HbA1C and BMI as predictor variables, stepwise multiple regression analysis was performed in SPSS 22 to estimate CMAP amplitude. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Only HbA1C was entered into the equation. The regression equation was =9.354 (-0.638)* HbA1C. Multiple adjusted R2 showed that HbA1C could explain 34% of the variations in CMAP amplitude of EDB.
  Conclusion
  HbA1C variable can predict EDX indices. Timely diagnosis of DPN by regression equations in physician’s office can reduce diabetes complications through early initiation of treatment.
  Keywords: Diabetes Mellitus Type II, Glycosylated Hemoglobin A, Peroneal Nerve
 • Majid Heydarpour, Akram Amini, Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar * Pages 330-335
  Background And Objective
  According to the high incidence of Klebsiella pneumoniae nosocomial infections in different wards of health care units and the emergence of high levels of antibiotic resistance, evaluating the frequency of multi-drug resistant strains and recognizing the virulence factors may help treat the related infections.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, by presenting to the laboratories of Rouhani and Shahid Beheshti hospitals of Babol (Iran) during six months, Klebsiella pneumoniae strains were isolated from clinical specimens and transferred to the microbiology laboratory of Babol University of Medical Sciences for confirmation. Afterwards, the antibiotic resistance pattern was identified by disc diffusion method for the following antibiotics: amoxicillin, erythromycin, cefotaxime, gentamicin, ciprofloxacin, piperacillin, cefixime, amikacin, and imipenem. Finally, after DNA purification by using a commercial kit, mrkD and Kpn genes were evaluated by PCR molecular test.
  Results
  Sixty Klebsiella pneumoniae strains were isolated from different clinical specimens during six months. By using disc diffusion method, the highest (95.4%) and lowest (0%) resistance rates pertained to amoxicillin and imipenem, respectively. The frequencies of mrkD and Kpn genes were 71% and 63%, respectively.
  Conclusion
  Due to the high prevalence of antibiotic resistance among Klebsiella pneumoniae strains and considering that this is the first report of the mentioned genes in Babol, it is necessary to adopt appropriate therapeutic regimens to reduce antibiotic resistance.
  Keywords: Antibiotic Resistance, Klebsiella pneumoniae, Polymerase Chain Reaction, Virulence Genes
 • Mahsa Tabibnejad, Mohammad Arjomandzadegan, Mohammad Yousef Alikhani, Maryam Sadrnia *, Ghasem Habibi, Zahra Naseri Pages 336-344
  Background And Objective
  Today, due to the occurrence of drug resistance and the ability of bacteria to develop acute infections, investigating the antimicrobial effects of herbs has been proposed. Therefore, we aimed to examine the effects of Hypericum perforatum extract and microemulsion and Aloe vera extract on Brucella bacteria.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out with the help of a hood in a biosafety level 2 laboratory. Fifty blood serum samples were cultured in BACTEC for brucellosis, and if grown, they were transferred to Brucella Agar in an anaerojar containing 10-5% CO2 for 48-72 h. Biochemical validation tests were carried out on the grown samples. Extraction was performed by a reflux (distillation) apparatus in a 1 liter balloon and a 40 cm spiral arm. Microemulsion structure was prepared by emulsifiers from the extract. Afterwards, 1, 8.4, and 2 mg/L dilutions of the aqueous extracts of Hypericum perforatum and Aloe vera were prepared, and the antimicrobial properties of these extracts were evaluated by disc diffusion, pour plate, and extraction methods on pure culture of Brucella isolated from patients.
  Results
  Evaluation of antimicrobial effects on the isolated Brucella strains showed that the mean diameters of the zones of inhibition in the studied strains for the of 8-1 mg/l concentrations of Hypericum perforatum extract were 36.6±2 and 18±3 mm, respectively, and for Aloe vera they were respectively 30.7±3 and 18±1 mm. None of the strains formed an inhibition zone at the 0.5 mg/l concentration. Evaluation of the effect of the extract in the well diffusion method also yielded similar results, but in the pour plate method, the effect of the extractes on the bacteria was not observed. Micoemulsion of the Hypericum perforatum extract did not have any effect because of over dilution.
  Conclusion
  The disk diffusion method under biosafety level 2 laboratory was highly effective, and the extract of Hypericum perforatum had the highest effect on Brucella; therefore, it is recommended for clinical studies.
  Keywords: Aloe vera, Brucella, Brucellosis, Hypericum perforatum, Microemulsion
 • Amir Eskandarloo, Abbas Shokri, Aydin Salehi Milani, Mohammad Reza Jamalpoor, Karim Ghazikhanlou-Sani * Pages 345-351
  Background And Objective
  There are critical areas in the mandible that should be considered during implant placement such as inferior alveolar canal, mental foramen, and the root of the adjacent tooth. Two-dimensional images obtained from periapical, panoramic, and conventional tomography are considered in the evaluation of implant placement and bone quality. Cone-beam computed tomography (CBCT) is a new imaging technique, which is superior to other methods from different aspects. Thus, we aimed to compare the accuracy of two different CBCT systems (i.e., Promax 3D and Newtom 3G) in measuring the anatomic distances in the mandible.
  Materials And Methods
  In this experimental study, six dry mandibles were used for measuring the width and height of mandible in six areas. Also, caliper was used as the gold standard and the distances were marked by barium sulfate as a radiopaque material. Then, the mandibles were scanned with the two CBCT systems, and the distances were measured by two observers (oral and maxillofacial radiologists) under homogenous conditions by using their respective software. The obtained results were evaluated by multivariate ANOVA and compared with the gold standard.
  Results
  The accuracy of both CBCT systems (in all the three FOVs) was close to that of collies in measuring the height of mandible. The accuracy of Promax 3D was closer to collies in evaluating bacco-lingual width, and it was more accurate than Newtom 3G (in all the three FOVs; P
  Conclusion
  The results of this study showed that Promax 3D and Newtom 3G techniques (in all the three FOVs) have millimeter precision and are capable of measuring the lengths and widths needed to establish the treatment plan.
  Keywords: Cone, beam Computed Tomography, Linear Accuracy, Measurement