فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال نهم شماره 26 (پاییز 1396)
 • سال نهم شماره 26 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله علمی پژوهشی
 • محمد حقیقی، حمید نایب پور * صفحات 409-434
  مسافران دیدگاه های متفاوتی نسبت به اهمیت معیارهای کیفیت خدمات دارند. وزن معیارهای کیفیت خدمات نشان دهنده اهمیت آنهاست. در اغلب پژوهش ها میزان اهمیت معیارها وابسته به نظر خبره است و دیدگاه مسافران در نظر گرفته نمی شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه روش پیشرفته ای برای رتبه بندی شرکت های صنعت هواپیمایی ایران از دیدگاه مسافران است. برای دستیابی به این منظور در مرحله اول، فاصله اقلیدوسی بین رضایت از تک تک معیارها و رضایت کلی با استفاده از ارزیابی فازی ترکیبی و الگوریتم ژنتیک محاسبه شد و وزن معیارها به دست آمد. در مرحله دوم با استفاده از ارزیابی فازی ترکیبی، شرکت های صنعت هواپیمایی ایران رتبه بندی شدند. نمونه آماری این پژوهش متشکل از مسافران چند شرکت هواپیمایی به نام های آسمان، ماهان، تابان، زاگرس و هما است. نتایج نشان می دهد میزان اهمیت معیارها در گروه های مختلف مسافران با هم متفاوت است و در نتیجه رتبه بندی شرکت های صنعت هواپیمایی از دیدگاه مسافران متفاوت است.
  کلیدواژگان: ارزیابی فازی ترکیبی، الگوریتم ژنتیک، رضایتمندی، کیفیت خدمات، مجموعه گسترده مسافران
 • سید مصطفی رضوی*، بهروز کریمی، داوود رفیعی راد صفحات 435-454
  با توجه به رکود تولید خودرو و مشکلات تامین مالی قطعه سازان خودرو در سال های اخیر، حمایت مالی از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط قطعه ساز، یکی از ضرورت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور است. هدف این مقاله ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط قطعه ساز خودرو در زنجیره های تامین است. در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان، متغیر های تاثیرگذار بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شدند و با استفاده از روش معادلات ساختاری در شش بعد قرار گرفتند؛ سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی استیودنت بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد شش بعد اصلی شامل ضعف عملکردی بانک ها، ضعف عملکردی بازار سرمایه، ضعف یا نبود بانک های تخصصی، ضعف یا نبود روش های تامین مالی، عدم همکاری و ناهماهنگی بین بنگاه ها و نهادهای مالی و ضعف عملکردی فناوری اطلاعات بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیره قطعه سازی خودرو اثر گذارند.
  کلیدواژگان: تامین مالی زنجیره تامین، چالش های تامین مالی، شرکت های کوچک و متوسط، معادلات ساختاری
 • سلطانعلی شهریاری *، ساینا لاهیجی صفحات 455-474
  امروزه توجه به رشد و رونق اقتصادی مبتنی بر سیاست گذاری های علم و فناوری در سطح ملی، نه تنها یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران عالی سازمان ها و نهادهای سیاست گذار است، بلکه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی تحقیقات حوزه های اقتصادی و مدیریت کلان از اهمیتی اساسی برخوردار است. ضرورت ارزیابی نظام ملی نوآوری برای کمک به سیاست گذاری و تعیین میزان تحقق اهداف کلان مسئله ای حیاتی است. در این تحقیق از مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای تن و تسوت سوی برای ارزیابی کارایی نظام ملی نوآوری ایران و 73 کشور دیگر در قالب فرایند دو مرحله ای تولید و تجاری سازی دانش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نظام ملی نوآوری ایران ناکارا است. مقدار کارایی کل و مراحل اول و دوم آن در حالت فعالیت ارتباطی آزاد برابر با 59/0، 79/0 و 18/0 و در حالت ثابت برابر با 74/0، 87/0 و 63/0 بوده و براساس مدل مبتنی بر متغیرهای کمکی 88/0 است. برای بهبود عملکرد، کاهش ورودی های مراحل به مقدار تعیین شده، موجب افزایش مقادیر کارایی آنها و در نتیجه کارایی کل سیستم تا رسیدن به مرز کارا خواهد شد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای، کارایی کل، کارایی مراحل، نظام ملی نوآوری، نوآوری
 • ارمغان علی پور جورشری، کیخسرو یاکیده*، غلامرضا محفوظی صفحات 475-496
  سرمایه گذاری در بازار سهام همواره با این مسئله اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکت ها تخصیص یابد تا منافع سرمایه گذار را تامین کند. پژوهش حاضر تلاش می کند با ارائه دو رویکرد جدید، سرمایه گذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه به شکل موثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهم ها، به عنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از میانگین پیشنهاد شده که در آن از شاخص های مالی به عنوان داده اولیه برای تشکیل سبد بهره می برد. رویکرد دیگر، الگوریتمی دو مرحله ای است که در آن هنگام استفاده از شاخص های مالی، الزام بخش بندی بازار به صنایع مختلف در کانون توجه قرار گرفته است. در انتها معیار شارپ نشان می دهد میان رویکردهای ارائه شده و روش های رایج تفاوت بارزی وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده عملکرد مطلوب این دو رویکرد نسبت به روش های مشابه است.
  کلیدواژگان: پرتفوی، کارایی متقاطع، مدل RAM، معیار شارپ، میانگین انحرافات مطلق
 • علی محمدی، ابولقاسم ابراهیمی، زیبا یوسفی * صفحات 497-514
  در این مقاله ضمن تشریح مدل تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت، به سنجش رضایت مسافران از خطوط ویژه اتوبوس شهر شیراز با استفاده از این مدل پرداخته می شود. این مدل از جمله تکنیک های تحلیل رضایت است که بر ضعف های موجود در روش های پیشین غلبه می کند و با تبدیل نظرها و قضاوت های بیان شده مشتریان (در پرسشنامه) به مدل های برنامه ریزی خطی و حل آنها، میزان رضایت و اهمیت هریک از ابعاد رضایت را در سازمان که نتیجه ادغام قضاوت های تک تک مشتریان است، اندازه گیری می کند. نتایج نشان می دهد معیارهای ظاهر، امکانات رفاهی و قابلیت اطمینان، از دیدگاه مسافران به ترتیب با مقادیر 5859/0 و 4140/0 بیشترین اهمیت را دارند و کمترین میانگین سطح رضایت 1 درصد بوده است. از طرفی زیرمعیارهای امنیت در اتوبوس، ایمنی در ایستگاه ها، ارائه خدمات مناسب در ساعات آخر شب، دسترسی به پایانه ها، ازدحام مسافر درون اتوبوس، وجود مسیرهای کافی خطوط ویژه اتوبوس در سطح شهر، بیشترین تاثیر را بر میزان رضایت مسافران را داشته است.
  کلیدواژگان: اتوبوس تندرو، تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت، حمل و نقل عمومی، رضایتمندی، کیفیت خدمات
 • محمدرضا اخوان انوری*، محمدرضا مهرگان، مصطفی زندیه، عالیه کاظمی صفحات 515-538
  امروزه در مناسبات بین المللی، انرژی یکی از مهم ترین ارکان چرخه اقتصادی کشورهاست. همچنین با توجه به نوسان های قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر آن در اقتصاد جهانی، انتظار می‏رود صنعت گاز در جهان و استفاده از آن به عنوان انرژی جایگزین، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود. بنابراین مطالعه و تحقیق درباره منابع و مصارف انرژی به ویژه گاز طبیعی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی در بخش‏های مختلف مصرفی، اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش، پس از شناسایی و استخراج عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز از طریق روش تحلیل محتوا، مدل علی روابط مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها و شدت تاثیرگذاری آنها از طریق نگاشت شناختی فازی (FCM) طراحی و ترسیم شده است. شایان ذکر است، در مدل سازی علی صورت گرفته، برای نخستین‏بار متغیرهای کیفی از جمله متغیرهای فرهنگی و اجتماعی استفاده شده است. نتایج گویای اهمیت فراوان متغیرهای فرهنگی در کنار متغیرهای اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی است.
  کلیدواژگان: بخش خانگی، تحلیل محتوا، صنعت گاز، مصرف گاز، نگاشت شناختی فازی (FCM)
 • مسعود ربیعه *، عزیزالله یعسوبی صفحات 539-561
  یکی از مسائل رایج در زنجیره های تامین، نوسان موجودی در طول زنجیره است که هزینه های اضافی را به سازمان های تولیدی تحمیل می کند، کاهش این هزینه ها می تواند موجب افزایش بهره وری در تولید شود. در همین رابطه در این مقاله با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسئله نوسان موجودی ها در زنجیره تامین شرکت ساپکو پرداخته می شود. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت ساپکو در طول دوره شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تامین است و اطلاعات مفیدی درخصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. در این مقاله بر پایه اصول روش پویایی های سیستم، پس از بیان مسئله نوسان های موجودی در زنجیره تامین، فرضیه های پویای به وجود آورنده مسئله مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئله نوسان ها در زنجیره تامین ارائه می شود. پس از حصول اطمینان از کارکرد مدل به واسطه اجرای آزمون های اعتبارسنجی، سه سیاست (اشتراک گذاری اطلاعات، استفاده از بافر موجودی و ترکیبی) به منظور بهبود رفتار نوسانی موجودی ها اتخاذ شده و تاثیر اجرای آنها بر رفتار مسئله ساز مدل دینامیکی مشاهده می شود. اجرای این سیاست ها موجب کاهش نوسان موجودی ها در زنجیره تامین مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم ها، زنجیره تامین، سیاست، شبیه سازی، نوسانات موجودی
|
 • Mohammad Haghighi, Hamid Nayebpour * Pages 409-434
  Different segments of passengers have different opinions on the importance of criteria based on service quality. The weight values based on service quality express the relative importance of them. In most of researches, weight values depended heavily on expert knowledge and passenger’s perspective haven’t been considered. The goal of this research, presenting an advanced method for prioritizing Iranian airlines of passengers’ opinions. First Euclidean distance between satisfaction from each criteria and overall satisfaction with fuzzy synthetic evaluation, genetic algorithm and, weight of criteria is determined. Second, with fuzzy synthetic evaluation, Iran airlines have prioritized. Statistical society in this study consists of Homa, Aseman, Taban, Mahan and Zagros passengers. The results show that different segments of passengers have different opinions on the importance of criteria, so prioritizing Iranian airlines have different in from od passengers’ opinions.
  Keywords: Different segment of passengers, Fuzzy synthetic evaluation, Genetic algorithm, Satisfaction, Service quality
 • Behrooz Karimi, Davood Rafeierad, Seyed Mostafa Razavi * Pages 435-454
  The automotive production has weakened due to the downturn in car production and financial problems of car segment makers in recent years, so financial support of the small and medium enterprises is one of the essential requirements in the country's economic development programs. The purpose of this research is to present a structural model to examine the components that affect the financing of small and medium-sized enterprises in the car segment chain. This article uses the review of the theoretical literature and interviews with experts about the identified variables which affect the financing of small and medium enterprises and were stratified by using the structural equation method in 6 dimensions. Then, the research hypotheses were analyzed by using T-Student test. The results showed that 6 main dimensions are included: poor performance of banks, poor performance of the capital markets, the lack and weakness of specialized banks, the lack and weakness of financing methods, lack of cooperation and coordination between firms and financial institutions, these weaknesses effects on the financing of small and medium enterprises in the car segmentation chain.
  Keywords: Small, medium companies, Structural equation, Supply chain finance, Supply chain financing
 • Soltanali Shahriari *, Saina Lahiji Pages 455-474
  Today's it is essential to assess and determine the efficiency of NIS to achieve the objectives of macroeconomic policies. In this study, a network data envelopment analysis models are used to evaluate the performance of the national innovation system of Iran and 73 other countries in a two-stage process is the production and commercialization of knowledge. The results show that Iran's national innovation system is inefficient. The first and second stages and the overall efficiency in the free link are 0.59, 0.74 and 0.18, in a fixed link are 0.74, 0.87 and 0.63 and SBM is 0.88. To improve performance, reduce the amount specified inputs, increase their efficiency levels and thus the efficiency of the entire system will be up to the efficient frontier.
  Keywords: Innovation, National innovation system, Network data envelopment analysis, Overall efficiency, Stages efficiency
 • Aramaghan Alipour Jorshari, Keikhosro Yakideh *, Gholamreza Mahfoozi Pages 475-496
  Investing in the stock market has always been a key issue that how liquid assets are specialized among stocks of the companies to meet the interests of the investor. This research is tried to help investors to choose portfolio optimization more effectively by offering two new approaches .The approach of using cross-efficiency table instead of stock return is presented as the basis to solve the model of the minimum mean of absolute deviations from the average, in which financial indicators were used as initial data to form the portfolio. Another approach is a two-stage algorithm in which the requirement for segmentation of the market to various industries has been considered when using financial indicators. Finally, sharp criteria shows that there is a significant difference between the proposed approaches and the current methods. The results show that these two approaches are more suitable than similar ones.
  Keywords: Cross Efficiency, Minimum average absolute deviations, Portfolio, RAM model, Sharp criteria
 • Ali Mohamadi, Ziba Yousefi * Pages 497-514
  In this article Multi Criteria Satisfaction Analysis method (MUSA) has been described then passenger’s satisfaction about Shiraz Bus Rapid Transit (BRT) has been evaluated. This method is one of the satisfaction analysis techniques which has overcome on weakness points of preceding methods. Customer feedback and judgments (in questionnaire) are converted to linear planning models and then solved by this method, lead to evaluate satisfaction and importance of each satisfaction aspects in the organization which is the result of all individual customer judgments combination. Results revealed that physical assets and facilities and confidence capability in passenger’s view point had the most importance of 0/5859 and 0/4140 and at least average of satisfaction level (1 Percent) respectively. In the other hand sub criteria of bus security, stations safety, suitable services in latest night hours, access to stations, passenger’s crowding in bus and sufficient rapid bus transit paths existence in city area had the most influence on the passenger’s satisfaction level.
  Keywords: Multi criteria satisfaction analysis, Public transportation, Rapid bus, Satisfaction, Service quality
 • Mohammad Reza Akhavan Anvari *, Mohammad Reza Mehrgan, Mostafa Zandieh, Aliyeh Kazemi Pages 515-538
  Today, energy is an important part of the economic cycle of various countries in the international relations. Also, given the volatility of oil prices in world markets and its impact on the global economy, it is expected that world's gas industry and the use of gas as an alternative energy becomes more important. Therefore, study and research on supply and demand of energy, especially natural gas, and studying factors affecting energy consumption in various sectors is very important. In this research, first factors affecting the consumption of natural gas in the residential sector is investigated and identified, by interviewing experts of gas industry and through content analysis method, and then the causal model of direct and indirect relationships between the variables and their intensity of influence through fuzzy cognitive map is determined. So, for the first time qualitative cultural and social variables along with the climate, social and economic variables is included in causal modeling.
  Keywords: Content analysis, Fuzzy cognitive map, Gas consumption, Gas industry, Residential sector
 • Masood Rabieh *, Azizallah Yasoubi Pages 539-561
  One of the common problems in the supply chains is inventory fluctuation along the chain, which imposes additional costs to manufacturing organizations, therefore reducing these costs can increase productivity in production. In this regard, in this article, system dynamic methodology is used for dynamical analysis of fluctuation in Sapco’s supply chain; For this purpose, the available and documentary information of Sapco Corporation is used during the simulation period.SD is a powerful tool for modeling complex structures, such as supply chain networks and provides useful information on the interaction of the main system parameters. this article, based on principles of system dynamics methodology, after presenting the problem of fluctuation in supply chain, dynamic hypothesis that cause problem are formed and then the dynamic model of fluctuation in supply chain are made. After ensuring performance of the model by dynamic models validation tests, three policies (information sharing policy, buffer inventory policy and combined policy) adopt to improve inventory oscillatory behavior and then the impact of implementation of these politics on problematic behavior of dynamic model was showed. The implementation of these policies has led to reduction in inventory fluctuations in the studied supply chain.
  Keywords: Inventory fluctuation, Policy, simulation, Supply chain, System dynamics