فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 112، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 112، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صدیقه حسین پور دلاور، معصومه عزیزی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  با توجه به تحقیقات انجام شده فعالیت هوزی و برخی مواد غذایی مانند چای سبز می توانند بر لیپولیز موثر باشند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، 16 مرد سالم داوطلب به دو گروه تجربی (8= n) و گروه دارونما (8= n) تقسیم شدند. مداخله تحقیق شامل مصرف کپسول چای سبز یا دارونما بود که از آزمودنی ها خواسته شد طی سه مرحله کپسول های حاوی مکمل چای سبز یا دارونما را از یک روز قبل و نیز 90 دقیقه قبل از انجام فعالیت ورزشی در روز بعد از آن مصرف کنند. نمونه های خون از تمامی آزمودنی ها قبل و پس از پروتکل جمع آوری شد.
  یافته ها
  براساس نتایج مطالعه مشاهده شد که افزایش معنی داری در سطوح پلاسمایی انسولین، گلسیرول و اسیدچرب در گروه مکمل پس از انجام فعالیت ورزشی نسبت به قبل از فعالیت مشاهده شد(05/0p<) در حالی که تغییرات در گروه دارونما معنادار نبودند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  از اینرو به نظر می رسد که انجام یک وهله تمرین ورزشی به همراه مصرف مکمل چای سبز ممکن است منجر به فراخوانی بیشتر گلسیرول و اسیدچرب پلاسمایی شود.
  کلیدواژگان: مکمل چای سبز، تمرین ورزشی، گلسیرول و اسیدچرب
 • ندا بروشک، امیرعلی جعفرنژادگرو *، حسین راشدی صفحات 11-19
  زمینه و هدف
  سرمادرمانی به عنوان یک روش جهت کاهش درد ناشی از آسیب حاد بافت های نرم استفاده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمادرمانی عضلات چهارسرران با اسپره یخ بر متغیرهای فشارکف پایی فوتبالیست های مرد طی فاز استانس دویدن می باشد.
  روش بررسی
  17 فوتبالیست مرد سالم با میانگین سنی 3/3±7/23 سال برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. داده ها توسط دستگاه فوت اسکن (RsScan International Footscan®) که در فاصله 10 متری از ابتدای مسیر 15 متری قرار داده شده بود، جمع آوری گردید. نرم افزار پا را به ده منطقه جداگانه مجزا تقسیم می نمود. از آزمودنی ها خواسته شد تا قبل و بعد از سرمادرمانی در مسیر 15 متری بدوند که این کار بعد از گرم کردن اولیه انجام شد. بعد از پیش آزمون از آزمودنی ها خواسته شد تا در وضعیت سوپاین قرار گیرند و فرآیند سرمادرمانی با اسپره یخ انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر افزایش معنادار مقادیر اوج فشار کف پایی را بعد از سرمادرمانی در دو ناحیه انگشت شست (003/0=P) و اولین متاتارسال (043/0=P) طی فاز استانس دویدن نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمادرمانی در طی فعالیت های ورزشی همچون دویدن ممکن است افراد را در معرض آسیب قرار دهد.
  کلیدواژگان: اسپره یخ، فشار کف پایی، سرمادرمانی
 • زینب عیدی پور * صفحات 21-36
  زمینه و هدف
  خواب یک حالت برگشت پذیر است که ظرفیت واکنش و تعامل با محیط را محدود می کند. گیرنده 5HT3 که بطور گسترده در ناحیه CA1 هیپوکامپ مغز بیان می شود، نقشی حیاتی در تنظیم خواب و تثبیت حافظه دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فعال سازی و غیرفعال سازی گیرنده 5HT3 به ترتیب با Y25130 و MCHL بر اختلال تثبیت حافظه تحت القای محرومیت از دو نوع خواب کلی total sleep deprivation)) وخواب متناقض REM sleep deprivation) ) در موش صحرایی بود.
  روش بررسی
  موشهای صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی درپنج گروه هشت تایی قرارگرفتند:1 –دو گروه دریافت کننده دوزهای موثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده 5HT3 2- شاهد TSD، 3-با محرومیت از خواب TSD 4- شاهد RSD 5-با محرومیت از خواب .RS از تکنیک چندسکویی برای القای RSD و تکنیک واتر باکس برای القای TSD و آزمون اجتناب غیرفعال برای ارزیابی تثبیت حافظه استفاده شده است.
  یافته ها
  دوزهای 01/0 و 001/0 میلی گرم آگونیست گیرنده 5HT3 (MCHL) و دوز 1/0 میلی گرم آنتاگونیست گیرنده 5HT3 (Y25130) بدون محرومیت از خواب باعث کاهش معنی دار حافظه اجتنابی (P<0.01)شد. در حالی که MCHL با دوز1/0 و نیز Y25130 با دوزهای 1/0 و 01/0میلی گرم بطور معنی داری فعالیت حرکتی را افزایش دادند (P<0.01)، اما هر دو دارو درتمامی دوزها بر روی درد تاثیر معنی داری نداشتند. دوز زیر آستانه Y25130 فراموشی ناشی از TSD و RSD را بطور معنی داری برگرداند (P<0.01). در حالی که هر دو دارو در شرایط TSD و RSD تاثیر معنی داری بر فعالیت حرکتی را نشان ندادند. اما MCHL در شرایط RSD و Y25130 در شرایط TSD بطور معنی داری بی دردی را افزایش دادند (P<0.01).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق بنظر میرسد گیرنده های 5HT3 در ناحیهCA1 هیپوکامپ نقش حیاتی در رفتارهای شناختی و غیر شناختی ایجاد شده بوسیله TSD و RSD بازی می کنند.
  کلیدواژگان: محرومیت از خواب، هیپوکامپ، MCHL، Y25130، حافظه، درد، فعالیت حرکتی
 • سعیده حاجی نجف، فرزاد محمدی، معصومه عزیزی صفحات 37-48
  زمینه و هدف
  سطح پایین 25 –هیدروکسی ویتامینD با چاقی و شاخص های تن سنجی در ارتباط است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر سطوح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD و شاخص های تن سنجی زنان دارای اضافه وزن و چاقی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 زن دارای اضافه وزن و چاقی با دامنه سنی 30 تا50 سال و میانگین شاخص توده بدنی 59/2±71/31 کیلوگرم بر مترمربع مراجعه کننده به کلینیک جهاد دانشگاهی اهواز بصورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی به گروه های مداخله و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 45-30 دقیقه تمرین هوازی تناوبی با شدت 70-50 درصد و 45-40 درصد ضربان قلب بیشینه، به شکل 2 دقیقه تمرین و 2 دقیقه استراحت فعال، سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته بود. ویژگیهای آنتروپومتریک و سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونt مستقل و وابسته در سطح معنی داری (05/0≥P) انجام شد.
  یافته ها
  هشت هفته تمرین هوازی تناوبی باعث افزایش معنی دار سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD (002/0=P) و کاهش معنی دار درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به دور لگن و شاخص توده بدنی گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها؛ جهت بهبود وضعیت ترکیب بدن و افزایش سطح سرمی25- هیدروکسی ویتامین D در زنان دارای اضافه وزن و چاق استفاده از تمرینات هوازی تناوبی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی هوازی، 25، هیدرکسی ویتامین D ، ترکیب بدن، چاقی
 • رضوان خیراندیش، روح الله رنجبر، عبدالحمید حبیبی صفحات 49-61
  زمینه و هدف
  پیلاتس شیوه ی تمرینی است که تغییرات مثبتی در ترکیب بدن، انعطاف و عملکرد عضله ایجاد می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر تمرینات پیلاتس بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و برخی شاخص های آمادگی جسمانی زنان چاق غیرفعال انجام شده است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر 24 زن چاق غیرفعال با(میانگین سنی61/8±4/38 سال و میانگین BMI 95/2±6/35 کیلوگرم بر مترمربع)، به صورت داوطلبانه شرکت کرده و به طور تصادفی به دو گروه تمرین پیلاتس (15 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به تمرین پیلاتس با RPE 16-14 پرداختند. از همه آزمودنی ها(کنترل و پیلاتس)، قبل و بعد از تمرین ویژگی های ترکیب بدن، برخی شاخص های آمادگی جسمانی و نیمرخ لیپیدی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزارSPSS و آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  بعد از هشت هفته تمرین پیلاتس تغییر معناداری در وزن بدن، شاخص توده بدن، درصد چربی، توده خالص بدن و نیمرخ لیپیدی(TC، TG، LDL، VLDL، HDL) بوجود نیامد، در حالی که، افزایش معناداری در انعطاف پذیری عضلات پشتی و جلوی تنه، قدرت دست برتر، قدرت پا و شنا اصلاح شده مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد هشت هفته تمرین پیلاتس علی رغم بهبود شاخص های آمادگی جسمانی، بر ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی تاثیرگذار نباشد.
  کلیدواژگان: پیلاتس، ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی، شاخص آمادگی جسمانی، زنان چاق
 • مهران رجبی صحنه سرایی، محمد شکرزاده، عباس محمدپور، مهیار گرامی، مصطفی دریائی، مهدی عباسی روشن صفحات 63-70
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2یک گروه ناهمگن پیچیده ای از شرایط متابولیکی است که با افزایش سطح قند خون به علت اختلال در عملکرد انسولین و یا ترشح انسولین توصیف می شود. ژن SLC30A8به عنوان یکی از ژنهای عمده مستعدکننده ابتلا به دیابت نوع 2 درنظرگرفته شده است.
  روش بررسی
  دراین مطالعه ی مورد - شاهدی 135 بیمار و 76 فرد سالم حضور یافتند. cc5 از خون محیطی افراد دیابتی و افراد سالم(کنترل) در لوله های حاوی EDTA جمع آوری شد. DNA ژنومی با استفاده از روش Salting-out استخراج شد و با استفاده از روشPCR-RFLP بررسی ژنوتیپی پلی مورفیسم انجام شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپو فراوانی آللیپلی مورفیسم rs13266634به طورمعنی داری بین بیماران دیابتی نوع 2 و افراد غیردیابتی متفاوت بود(به ترتیبp=0/0003وp=0/0664) . فراوانی آلل C درگروه دیابت نوع2 ، 89% و در افراد غیردیابتی 67% بود و این آلل به طورقابل توجهی با خطرابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشت (OR=10/0، 591/3058 –1/9124 924/239 ،–/100%CI = 2/924).
  نتیجه گیری
  نتایج ما ارتباط بین پلی مورفیسم rs13266634 ژن SLC30A8و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در غرب مازندران را تایید می کند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، پلی مورفیسم rs13266634، ژن SLC30A8، PCR، RFLP
 • حسین قیومی زاده، مصطفی دانائیان، فرشاد نامداری، بیژن رضاخانی ها، محسن مشایخی صفحات 71-84
  زمینه و هدف
  واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه ها است. الگو توزیع حرارتی غیرطبیعی را می توان در کیسه بیضه توسط تصویربرداری حرارتی تشخیص داد. تصویربرداری حرارتی روشی از راه دور، بدون تماس و غیرتهاجمی است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. با استفاده از دوربین مادون قرمز غیرتماسیSDS Hotfind L و عکسبرداری از تعداد 50 نفر از بیماران ارجا شده به بیمارستان 501 ارتش(آجا) که مبتلا به واریکوسل بودند، قابلیت های روش ترموگرافی جهت تشخیص واریکوسل، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی و تشخیص واریکوسل بر روی تصاویر حرارتی، از تکنیک عدم تقارن حرارتی و تبدیل موجک هار استفاده شده است. متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق شامل سن، تاهل، مصرف دخانیات، و دما (کیسه بیضه، شبکه وریدی pampiniform) است.
  یافته ها
  در دو حالت، به کمک توزیع دما، امکان شناسایی واریکوسل با استفاده از دوربین حرارتی وجود دارد. یکی عدم تقارن حرارتی و افزایش دما در شبکه ی وریدیpampiniform و دیگری اختلاف در ویژگی های بدست امده از تبدیل موجک هار در افراد سالم و واریکوسل دار است. اختلاف دمای شبکه وریدی pampiniform حدودا بالای 5/0 درجه سانتیگراد در افراد واریکوسل دار مشهود می باشد. در صورتی که شاخص فقط تشخیص واریکوسل باشد با توجه به گلد استاندارد بودن سونوگرافی داپلر میزان حساسیت روش ترموگرافی برابر با 70% و ویژگی % 23/88 می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از مناسب بودن روش ترموگرافی در جهت تشخیص واریکوسل به عنوان یک روش مکمل است. همچنین ترموگرافی بیضه را می توان در جهت غربالگری اولیه و سریع در حجم نمونه بالا در اماکنی مانند سربازخانه ها و مناطقی که امکان استفاده و حضور دستگاه های سونوگرافی نمی باشد، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ترموگرافی، واریکوسل، تبدیل موجک
 • بیژن کیخایی، علیرضا شینی نیاز پور صفحات 85-93
  زمینه و هدف
  سندرم سیکل سل با یک جهش درژن بتاگلوبین ایجاد می شود. بایدبه این نکته توجه کرد که تشخیص زودرس افزایش بار آهن و درمان آن به کاهش عوارض و مورتالیتی بیماران وابسته به تراسفوزیون مثل سیکل سل کمک بسیاری می کند. برای رسیدن به این مهم در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI قلب و کبد بیماران سیکل سل استان خوزستان می پردازیم.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی مبتنی بر اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشگاهی و تصویری است. اطلاعات موردنیاز شامل: سن، جنس، سطح فریتین سرم، هموگلوبین، نتایج MRI T2* قلب و کبد می باشد. برای ارتباط سنجی احتمالی پس از برآورد شدت رابطه باتعیین حجم نمونه لازم از روش های Resampling استفاده شد. بررسی ارتباط بین فریتین یا هموگلوبین و MRI T2* قلب یا کبد درآنمی داسی شکل ازطریق ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه برروی 80 بیمار مبتلا به آنمی داسی شکل انجام گرفت که شامل39 نفر مرد و 41 نفر زن می باشند. ارتباط بین هموگلوبین و MRI T2* قلب و MRI T2* کبد در بیماران آنمی داسی شکل همراهی معناداری نشان نداد. ولی ارتباط بین فریتین و MRI T2* قلب همراهی معنادار و معکوسی را نشان داد. ارتباط بین فریتین وMRI T2* کبد نیز همراهی معنادار و معکوسی رانشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که بین هموگلوبین و MRI T2*قلب و کبدارتباط معناداری پیدا نشد. ارتباط بین سطح سرمی فریتین و MRI T2* قلب و کبد ارتباط معنادار و معکوسی را در بیماران کم خونی داسی نشان داد. برای ارزیابی مناسب و بهتر میزان اضافه بارآهن قلب و کبد در بیماران کم خونی داسی شکل می توان روش اندازه گیری فریتین سرم یا MRI T2* را پیشنهاد داد و می توانند با ملاحظاتی به جای یکدیگر به کارروند.
  کلیدواژگان: آنمی سیکل سل، فریتین سرم، هموگلوبین، ام.آر.آی T2* قلب و ام.آر.آی T2* کبد
 • زهره ولی زاده، علیرضا سرکاکی، سیما نصری صفحات 95-105
  زمینه و هدف
  مواد موثره موجود در داروهای گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی صنعتی دارای عوارض جانبی کمتری هستند. پنیرک درطب سنتی و گیاهی دارای اثرات ضد التهابی، ضد دردی، آرامبخش می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی در 9 گروه آزمایشی استفاده شد، گروه کنترل منفی، شاهد دریافت کننده سالین نرمال، گروه های دریافت کننده دوزهای 100،200،400،600،800( mg/kg) وزن بدن عصاره به مدت 10 روز از طریق گاواژ، گروه دریافت کننده دوز موثر عصاره (mg/kg600) و آسپیرین (300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به روش داخل صفاقی، گروه دریافت کننده دوز موثر عصاره (mg/kg600 ) و نالوکسان ( تزریق صفاقی با دوز mg/kg10) از طریق تست فرمالین با تزریق زیر پوستی μlit 50 فرمالین 5/2 درصد در کف پا مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نشان داد که عصاره پنیرک بصورت وابسته به دوز اثر تسکینی معنی داری بر هر دو مرحله درد حاد و مزمن القا شده با روش فرمالین داشت. در مرحله درد حاد با انسداد گیرنده های اپیوئیدی توسط نالوکسان اثر ضد دردی اش محو گردید. ولی این اثر در مرحله فاز التهابی ضعیف تر از آسپیرین بود.
  نتیجه گیری
  عصاره پنیرک دارای ترکیبات فلاونوئیدی و ضد التهابی بوده و احتمالا با جلوگیری از فعالیت سیکلواکسیژناز از تولید پروستاگلاندین ها ممانعت نموده و التهاب را در فاز مزمن کاهش می دهد. در نتیجه از طریق خواص ضد التهابی درد را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: عصاره پنیرک، آسپیرین، درد، تست فرمالین، موش صحرایی
 • شهره اعتمادی کرمانی، مریم رفیعی راد * صفحات 107-114
  زمینه و هدف
  تشنج از مهمترین علایم صرع است که به علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی نورون های مغز ایجاد می شود. به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی، کاربرد داروهای گیاهی می تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج باشد. در این مطالعه اثر عصاره گیاه چویل Ferulae angulata (Schlecht) Boiss بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سفید کوچک نر بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 48 سر موش سفید کوچک نر با نژاد NMRI و محدوده وزنی 30-25 گرم انتخاب و به 6 گروه شامل گروه کنترل منفی دریافت کننده سرم فیزیولوژی، گروه کنترل مثبت دریافت کننده دیازپام به عنوان یک داروی ضد تشنج به میزانmg/kg 1 و چهار گروه آزمایش تقسیم شدند. گروه کنترل فقط داروی PTZ دریافت کرد و گروه های آزمایش به ترتیب دوزهای mg/kg 100،200،400،800 از عصاره را دریافت کردند. 30دقیقه بعد به موش های تمام گروه ها، پنتیلن تترازول با دوز mg/kg 85 به صورت درون صفاقی تزریق و رفتارهای تشنجی حیوانات ثبت شد.
  یافته ها
  تزریق عصاره هیدروالکلی گیاه چویل با دوز mg/kg 400 باعث تاخیر زمان شروع تشنج (001/0P<)، و کاهش مدت تشنج کلونیک شد که در دوزهای 200 و 400 mg/kg بیشترین اثر را (01/0P<)،(001/0P<) بترتیب نشان داد. همچنین تجویز عصاره چویل باعث کاهش مدت تونیک–کلونیک و کاهش کل مدت تشنج در حیوانات گردید.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی چویل سبب ایجاد تاخیر در حملات در فازهای مختلف تشنج می گردد و به نظر میرسد مطالعات آینده برای جداسازی و تعیین مواد موثر و شناخت مکانیسم اثر آن ضروری باشد.
  کلیدواژگان: چویل، پنتیلن تترازول، دیازپام، صرع، موش سفید کوچک
|
 • Sadigheh Housein Por Delavar, Masoumeh Azizi Pages 1-9
  Background And Objectives
  It seems that exercise training and shortly after ingestion of green tea extract (GTE) fat oxidation increases The purpose of this study was to investigate the combined effect of short term GTE and a single bout of cycle ergometer upon plasma glycerol, fatty acids and insulin levels.
  Subjects and
  Methods
  Sixteen healthy volunteer men were recruited and divided into two equal groups; experimental group (n=8) and placebo group (n=8), respectively. They consumed three GTE or placebo capsules one day before and one capsule 90 min before a cycling protocol. Blood samples were collected from all participants before and after the protocol.
  Results
  Plasma glycerol, free fatty acids and insulin levels of experimental group were significantly higher after GTE consumption after post-exercise compared to placebo (P
  Conclusion
  Therefore, it seems that acute GTE ingestion could increase fat oxidation after post exercise conditions.
  Keywords: Green tea extract, Exercise training, Fat oxidation
 • Neda Boroushak, Amir Ali Jafarnezhadgero *, Hossein Rashedi Pages 11-19
  Background And Objectives
  Cryotherapy is often used as an immediate treatment method to relieve acute pain of soft tissue injuries. The current study aimed to investigate the direct effect of quadriceps muscles cooling with ice spray on plantar pressure variables during stance phase of running in male soccer players.
  Subjects and
  Methods
  Seventeen healthy male soccer players with mean age of 23.7±3.3 years were recruited to participate in this study. Data were collected using a foot scan pressure-sensitive floor mat (RsScan International Footscan®) which was flush mounted in the 10th m of a 15 m-long walkway. The software divided the foot into 10 separate anatomical regions. Participants were instructed to run before and after cryotherapy, which was established following a warm-up period from three trials along a 15 m walkway. After pretest, the subjects were asked to lie down in a supine position, and ice spray was used for cryotherapy.
  Results
  Significant increases in peak plantar pressure variables of toe (P= 0.003) and first metatarsal areas (P
  Conclusion
  The results suggest that cryotherapy during sporting events such as running may place the individuals in a vulnerable injurious position.
  Keywords: Ice spray, Plantar pressure, Cryotherapy
 • Zainab Eydipour * Pages 21-36
  Background And Objectives
  Sleep is a reversible state in which the capacity for reaction and interaction with the environment is limited and consciousness is lost. 5HT3 receptors are mainly expressed in hippocampus CA1 regions, plays a vital role in sleep regulation and memory consolidation. The present study aims to investigate the effects of activation and inactivation of serotonin 5HT3 receptor by use of 5HT3 agonist and antagonist (MCHL and Y25130) respectively on acquired memory impairment induced by total sleep deprivation and REM sleep deprivation in rat,
  Subjects and
  Methods
  Male Wistar rats were randomly assigned to five groups including eight rats: 1- Two groups receiving effective doses of 5HT3 receptor antagonist (MCHL) and agonist (Y25130); 2- TSD control group 3- With TSD sleep deprivation 4- RSD control groups 5- with RSD sleep deprivation. Water box apparatus was used to induce total sleep deprivation, multi-platform apparatus was applied to induce RSD. Passive avoidance memory test was used to evaluate memory consolidation.
  Results
  Doses of 0.01 and 0.001 mg MCHL and 0.1 mg Y25130 significantly reduced the acquired memory (P 0.05). But, MCHL under RSD conditions and Y25130 under TSD conditions significantly (P
  Conclusion
  It seems that CA1 5HT3 receptor plays a critical role in cognitive and non-cognitive behaviors.
 • Saeedeh Hjinajaf, Farzad Mohammadi, Massuomeh Azizi Pages 37-48
  Backgrand and
  Objective
  Low levels of 25-Hydroxyvitamin D are associated with obesity and anthropometricindices. Therefore,the aim of this study was to determine the effect of aerobic interval exercise training on serum levels of 25-OH Vitamin D and anthropometric indices in obesity and overweight women.
  Subjects and
  Methods
  In this research semi-experimental study, 20 obese and overweight women aged between 30 to 50 years. and mean BMI of 31.71 ± 2.59 Kg / m2 referring to the Ahvaz Jundishapur University Clinic were selected purposefully. and randomly They were divided into intervention and control groups. The training program consisted of 30-45 minutes of aerobic interval exercise with intensity of 50-70% and 40-4540% of maximum heart rate, respectively, 2 minutes of exercise and 2 minutes of active rest, 3 sessions/ week for 8 weeks. Anthropometric and serum level of 25-hydroxyvitamin D were measured before and after intervention in both groups. Data analysis was performed using independent and dependent t test at a significant level (P ≤0.05)
  Results
  After eight weeks of of aerobic interval exercise training, a significant increase was observed in levels serum 25-hydroxyvitamin D (P=0.002). Which was associated with a significant decrease in body fat percentage, waist to hip ratio and body mass index in overweight and obese women (P
  Conclusion
  Eight weeks of aerobic interval exercise training can improve body composition and increase serum 25-hydroxyvitamin D levels in overweight and obesity women.
  Keywords: Aerobic interval exercise training, 25-hydroxyvitamin D, Body composition, Obesity
 • Rezvan Khairandish, Rohollah Ranjbar, Abdolhamid Habibi Pages 49-61
  Background And Objective
  Pilates training is a training method that creates positive changes in body composition, flexibility and muscle function. The present study was carried out with the aim of evaluating the effect of pilates training on body composition, lipid profile and some indicators of physical fitness in obese sedentary women.
  Subjects and
  Methods
  In this study, 24 sedentary obese women (mean age 38.4±8.61 years and BMI 35.6±2.95 Kg/m2) participated voluntarily and were randomly divided into pilates group (n=15) and control group (n=9). Pilates group performed training program with 14-16 RPE for 8 weeks, 3 times/week. of all subjects was obtain, before and after training program, features of body composition, some physical fitness indices and lipid profile were taken from all subjects. Data were analyzed using paired-sample T-test and ANOVA.
  Results
  After 8 weeks of pilates training, there was no significant changes in body weight, body mass index, body fat percentage, lean body mass and lipid profile (TC, TG, LDL, VLDL, HDL) (P≥0.05), While a significant increase was observed in flexibility of back and front trunck muscles, excellent hand power, power foot and modified swimming.
  Conclusion
  According to these results, it seems that eight weeks of pilates training, despite the improvement of physical fitness, is not effective on body composition and lipid profile.
  Keywords: Pilates, Body composition, Lipid profile, Physical fitness index, Obese women
 • Mehran Rajabi Sahne Saraee, Mohammad Shokrzade, Abbas Mohammad Pour, Mahyar Gerami, Mostafa Daryaei, Mehdi Abbasi Roshan Pages 63-70
  Background And Objective
  Type 2 diabetes mellitus is a complex heterogeneous group of metabolic disorders characterized by increased levels of blood glucose due to impairment in insulin action and/or insulin secretion. The SLC30A8 gene is considered as one of the most important candidate genes of type 2 diabetes. The objective of this study was to evaluate the distributuion of this gene among our patients in Mazandarn, Iran.
  Subjects and Mehtods: In this case-control study, 135 patients and 76 healthy subjects were recruited. Five ml of peripheral blood of diabetics and healthy subjects (controls) was collected in EDTA-containing tubes. Genomic DNA was extracted using salting-out method and genotype and allele frequencies of the rs13266634 polymorphism were investigated using PCR-RFLP method.
  Results
  Genotype and allele frequencies of the rs13266634 polymorphism differed significantly between type 2 diabetic patients and non-diabetic subjects (P = 0.0003 and P = 0.0664 , respectively). The frequency of C allele was 89% in type 2 diabetes group and 67% in non-diabetic subjects, and this allele was significantly associated with type 2 diabetes risk (OR = 10.0, 95% CI 1.9124 – 591.3058 , 2.924 – 924.239).
  Conclusion
  Our results confirm the association between the rs13266634 polymorphism of the SLC30A8 gene and the increased risk of type 2 diabetes among the West Mazandaran population.
  Keywords: Type 2 diabete, rs13266634 Polymorphism, SLC30A8 gene, PCR-RFLP
 • Hossein Ghayoumi Zadeh, Hossein Ghiomizadeh, Farshad Namdari, Bijan Rezakhani, Mohsen Mashayekhi Pages 71-84
  Background And Objectives
  Varicocele is the abnormal dilation and tortuosity of venous plexus (venous) above the testicles. The pattern of abnormal heat distribution in the scrotum can be diagnosed using thermal imaging. Thermal imaging is a distant, non-contact, and non-invasive method.
  Subjects and
  Methods
  This study is descriptive-analytical one. Using a non-contact infrared camera (SDS Hotfind L) and taking images of 50 patients with varicocele. Capabilities of thermography were studied and evaluated. The variables studied in this research include age, marital status, smoking, and temperature of (Scrotum, Pampiniform venous plexus).
  Results
  In two cases, with the help of heat distribution, varicocele was detected using a thermal camera; one was thermal asymmetry and increased temperature in venous plexus pampiniform and the other was differences in features obtained from wavelet transform in healthy and varicloceled cases. If the index was only the diagnosis of varicocele, according to Gold standard of Doppler ultrasound, the sensitivity of thermography was 70 % with 88.23 %specificity.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the thermography for the diagnosing varicocele is more suitable way as a complementary method. Additionally, testicular thermography can be used for early and rapid screening with many samples sizes in places such as barracks and areas where the use of ultrasound devices cannot be used.
  Keywords: Thermography, Varicocele, Wavelet Transform
 • Bijan Keikhaei, Alireza Sheyni Niazpoor Pages 85-93
  Background And Objective
  Chronic blood transfusions are effective in preventing both initial and recurrent strokes in patients with sickle cell disease (SCD). Individuals with high iron burden are at significant risk for end organ damage and death due to cardiac and liver complications. For this reason patients receiving chronic blood transfusions are placed on the iron chelator desferrioxamine. Monitoring body iron content is critical for clinical management of patients with iron overload. The objective of this study was to evaluate if there is a correlation between serum ferritin level with the liver and heart MRI results.
  Subjects and
  Methods
  This study was a cross-sectional study based on the demographic and the patient’s laboratory and imaging results including age, sex ,serum ferritin, hemoglobin, heart and liver MRI T2*. Analysis after determining the sample size required to estimate the correlation between ferritin or hemoglobin using re-sampling method .To detect the correlation between serum ferritin and MRIT2* heart or liver in sickle cell disease the Pearson and Spearman correlation coefficient was used.
  Results
  Although, there was no significant correlation between hemoglobin and heart and liver MRI T2*, but there was significantly inverse correlation between serum ferritin and heart and liver MRI T2* in sickle cell anemia patients.
  Conclusion
  To better evaluate the iron overload of liver and heart in sickle cell anemia patients, measurement of serum ferritin or MRI T2* is suggested and can be used instead of each other in some circumstances.
  Keywords: Sickle cell disease, Serum ferritin, Hemoglobin, Heart MRI T2*, Liver MRI T2*
 • Zohreh Valizadeh Valizadeh, Alireza Sarkaki, Sima Nasri Pages 95-105
  Background And Objective
  Due to the low side effects of active ingredients of medicinal plants, they are considered appropriate alternatives to synthetic drugs. Malva periflora has anti-inflammation effects in folk and herbal medicine. In this study the anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of Malva parviflora were investigated.
  Subjects and
  Methods
  In this study seventy two Wister male rats were used: negative control group that received no treatment, sham group received normal saline (1ml), Test groups received respectively 100, 200, 400, 600 or 800 mg/Kg extract for 10 days by gavages. Positive control group received 600 mg/Kg extract with 300mg/Kg Aspirin intraperitoneally; Group received 600mg/Kg extract and naloxone (10 mg/Kg) intraperitoneally. Pain was tested by formalin test by subcutaneous administration of 50 µl formalin 2.5% in hindpow plantar.
  Results
  Malva extract had a dose-dependent anti-nociceptive effect on both acute and chronic pains induced by the formalin injection (P
  Conclusion
  Malva parviflora extract has flavonoid and anti-inflammatory compounds. Yet prostaglandins release could probably be decreased by inhibiting cyclooxygenase activity.So it reduces pain in chronic phase thanks to its anti-inflammatory properties.
  Keywords: Malva parviflora extract, Aspirin, Pain, Formalin test, Rat
 • Shohreh Etemadi Kermani, Maryam Rafieirad * Pages 107-114
  Background And Objectives
  Seizure is one of the most common symptoms of epilepsy caused by abnormal electrical activity of neurons; Because of the side effects of chemical drugs the use of herbal medicines can be a good alternative to seizure control. In this study the effectiveness of Ferulago angulata (Schlecht, Boisss) hydroalcoholic extract was investigated in pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizure in male mice.
  Subjects and
  Methods
  In this experimental study, 48 male mice weighing 25-30g were divided into 6 groups': saline; positive control group (received diazepam as standard an anticonvulsant drug at 1 mg/Kg) and 4 experimental groups (100, 200, 400, 800mg/Kg of extract) respectively. All the animal groups received intraperitoneally pentylenetrazole (85 mg/Kg), 30 minutes after appropriate treatment protocol.
  Results
  Injection of Ferulago angulata hydroalcoholic extract delayed the onset of seizure at 400 dose (P
  Conclusion
  In general, intraperitoneal injection of Ferulago hydroalcoholic extract causes delay in attacks in various phases of seizure and it seems the future studies will be necessary to separate its ingredients and understand its mechanism of action.
  Keywords: Ferulago angulata, Pentylenetetrazole, Diazepam, Epilepsy, Mice