فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال ششم شماره 2 (بهار 1397)
 • سال ششم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مفهوم / نظریه پردازی
 • میرعلی سیدنقوی، رضا واعظی، وجه الله قربانی زاده، محمد افکانه * صفحه 1
  میل به بقا در سازمان ها ذاتی است. در بخش خصوصی سوددهی ضامن بقاست و در بخش دولتی رضایت مردم. به همین دلیل تحصیل کیفیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی امری ضروری می باشد. بخش خصوصی در به کارگیری الگوهای مدیریتی نسبت به بخش دولتی پیشی گرفته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با به کارگیری روش نمونهگیری گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان آشنا با مقوله تعالی منابع انسانی شامل: استادان دانشگاه، مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و کارشناسان تعالی مصاحبه انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و براساس نتایج آن، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل: شرایط علی (ناکارآمدی ها، انتظارات و الزامات)، پدیده اصلی(تعالی منابع انسانی در بخش دولتی)، شرایط زمینه ای (تئوری خدمات دولتی نوین، فرهنگ تعالی و قوانین)، شرایط مداخلهگر(خرده مدل ها، ویژگی های مدیریت دولتی و تفاوت های بخش دولتی و خصوصی)، راهبردها (دولت، مقامات سیاسی، سازمان منابع انسانی، کارکردهای منابع انسانی، اخلاق اداری، مردم، شرکا و خانواده)، نتایج (منابع انسانی و سازمانی)، پیامدها (سازمانی، جامعه و آرمانی) و برداشت ها (مردم و همکاران) می باشد.
  کلیدواژگان: تعالی، مدل های تعالی منابع انسانی، سازمان های دولتی، مدل داده بنیاد
 • فاطمه حقیقت *، محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان صفحه 27
  مدیریت بهتر مسائل پیچیده و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آنها، مستلزم شناخت این نوع مسائل است. هدف از این مقاله، شناسایی ویژگی های مسائل پیچیده سازمانی از دیدگاه مدیران ایرانی و مقایسه آن با ویژگی های مسائل پیچیده در ادبیات موضوعی است که توسط متخصصین مختلف مطرح شده است. بدین منظور، ابتدا ویژگی های مسائل پیچیده از نگاه متخصصین شناسایی شد. همچنین، برای استخراج ویژگی های مسائل پیچیده از دیدگاه مدیران، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با چهارده مدیر در سازمان های دولتی انجام گرفت. در این مصاحبه ها، از مدیران خواسته شده بود که تعریف خود را از مسائل پیچیده و یا ویژگی های آنها بیان کنند و در صورت امکان، به نمونه های مختلف آن در سازمان خود اشاره کنند.
  در این مقاله، برای استخراج ویژگی های مسائل پیچیده از دیدگاه مدیران، ابتدا به تحلیل محتوای نظرات مدیران در این خصوص پرداخته شد. به طور کلی، در مرحله تحلیل محتوا، هشت ویژگی کلی برای مسائل پیچیده شناسایی گردید و با ویژگی های شناسایی شده از دیدگاه متخصصین متناظرا مورد مقایسه قرار گرفت. در مرحله بعدی، با به کارگیری روش شالوده شکنی، به تحلیل و تبیین بیشتر متون حاصل از دیدگاه های مدیران پرداخته شد تا درک بهتری از دلایل انتخاب این ویژگی ها از سوی مدیران به دست آید. در واقع، شالوده شکنی در اینجا به عنوان یک ابزار انتقادی در ارتباط با توسعه نظریه مربوط به ویژگی های مسائل پیچیده به کار گرفته شد. نتایج حاصل از به کارگیری روش شالوده شکنی، نشان د هنده تایید ویژگی های مرحله قبل به شیوه ای دیگر بود.
  کلیدواژگان: پیچیدگی، ویژگی های مسائل پیچیده، دیدگاه مدیران، دیدگاه متخصصین، شالوده شکنی
 • پیمایش
 • محمدعلی هاتفی *، محمدمهدی وهابی صفحه 45
  علیرغم اهمیت مگاپروژه های عظیم صنعت نفت کشور، برکسی پوشیده نیست که تاکنون شرایط باثباتی برای موفقیت این پروژه ها مهیا نیست. یکی از دلایل این امر را می توان در بی توجهی به مدیریت صحیح پروژه ها دانست. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت پروژه های نفت و همچنین شناسایی مجموعه خطوط راهنما برای مدیریت این پروژه ها است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از حیث جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی می باشد. در کل مراحل پژوهش، از تکنیک اسمی گروهی (NGT) برای استخراج نظرات گروه 12 نفره از خبرگان استفاده شد. در این خصوص پس از مطالعه کتابخانه ای، مرور ادبیات و کسب نظرات خبرگان، لیست عوامل موفقیت با ذکر حوزه دانش مدیریت پروژه هر عامل حاصل شد. به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل موفقیت، حوزه های دانشی و سپس عوامل موفقیت زیرمجموعه هر حوزه بر حسب اعداد بردا رتبه بندی گشت. رتبه های حاصله به کمک روش مرکز ثقل (ROC) به وزن تبدیل شده و با کمک میانگین هندسی، وزن نهایی هر عامل موفقیت به دست آمد. در نهایت مجموعه خطوط راهنمای پروژه ها مبتنی بر نظرات خبرگان تدوین گشت. یافته های پژوهش، شامل لیستی مشتمل بر 42 عامل موفقیت شناسایی شده و اولویت بندی شده و همچنین مجموعه ای شامل 46 خط راهنما می باشد. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل موفقیت مذکور، همترازی بین اهداف و کارها، شفافیت محدوده و پایداری مدیریت طرح ها، با بیش از 25% مجموع وزن کل، بیشترین اهمیت را دارند.
  کلیدواژگان: حوزه های دانش مدیریت پروژه، صنعت نفت، عوامل موفقیت، تصمیم گیری گروهی
 • علی اصغر شیره پز آرانی، میرزا حسن حسینی *، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی صفحه 59
  محیط ائتلافی از سازمان هاست که از طریق فرایند غیرمطمئنی از چانه زنی و تعدیل متقابل خواسته های مربوط به خود به سمت تحقق اهداف متکثر خود حرکت می کنند. چون یکی از مسایل استراتژیک سازمان، قدرت سازمان ها و گروه هایی است که توان تحمیل محدودیت هایی بر سازمان دارند، تفکر استراتژیک نه تنها باید سیستمی از استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد ارزش خلق کند که باید استراتژی مشروعیت را برای توجیه حقانیت استراتژی سازمان از طریق یک فرایند چانه زنی سیاسی با سایر نهادها و سازمان ها ارایه کند. پژوهش حاضر درپی آن است که به بررسی و اولویت بندی مولفه های استراتژی مشروعیت بپردازد. در گام اول با مطالعه مدل ها و رویکردهای تفکر استراتژیک و نظریه های قدرت، ابتدا نه مولفه استراتژی مشروعیت شناسایی و سپس با روش دلفی با نظر خبرگان و در سه مرحله شش مولفه انتخاب شد. در گام دوم از روش دیمتل به منظور تحلیل و رتبه بندی علت ومعلولی استفاده شد. در نهایت و با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل علی ومعلولی دیمتل، سه مولفه منابع قدرت، ساختار انگیزشی و انتظارات ذینفعان و قوانین بازی مولفه های علی هستند و سه مولفه میدان قدرت، ساز وکار نفوذ و نحوه تعامل ذینفعان معلول هستند.
  کلیدواژگان: استراتژی، تفکر استراتژیک، قدرت، مشرئعیت استراتژی، روش دمیتل
 • حسن دانایی فرد، زینب شکری *، منصور خیرگو، علی اصغر فانی صفحه 79
  خط مشی های عمومی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشورها ایفا می کنند به طوری که تحقق اهداف توسعه و رفاه هر کشوری به کیفیت خط مشی های عمومی آن بستگی دارد. چالش مهمی که نظام خط مشی گذاری عمومی با آن مواجه است چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی و برنامه ها است. این پژوهش ترکیبی در مرحله نخست خود الگویی جامع برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی طراحی کرده است. در مرحله دوم روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در بخش کیفی و آزمون الگوی مفهومی طراحی شده در مرحله کمی پژوهش است. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس فرایند خط مشی گذاری عمومی، مهم ترین مراحل تاثیرگذار در کیفیت خط مشی های عمومی مرحله تدوین خط مشی عمومی و مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی عمومی هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت، خط مشی عمومی، ارزشیابی، نظریه داده بنیاد
 • هادی تیموری *، عبدالله کریمی، آرش شاهین، علی شائمی برزکی صفحه 95
  هدف پژوهش حاضر طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین پروری می باشد. روش این پژوهش کیفی–کمی (آمیخته) و جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصین دانشگاهی در حوزه منابع انسانی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران و در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات ایران شهر اصفهان است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی طبقه ای- تصادفی است. در بخش کیفی تعداد 17 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی 400 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که مولفه های نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور 24 مولفه در پنج بعد شامل: شایستگی، آینده نگری، انعطاف پذیری، عدالت و جامعیت می باشد. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که بعد اصلی شایستگی با بالاترین بار عاملی (92/0) و بعد انعطاف پذیری با کمترین بار عاملی(79/0) و سایر ابعاد نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین نتایج حاکی از آن است ابعاد نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور بر استقرار نظام مدیریت جانشین پروری اثر مثبت و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد شایسته محور، شایستگی، مدیریت جانشین پروری
 • محمد مسعود نیا * صفحه 109
  تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راه های تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت سازمانی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، وکالت، مشارکت جو
 • نور محمد یعقوبی، محمد کوهی خور، امین رضا کمالیان، مهدی تاج پور * صفحه 117
  با پیشرفت جوامع، میزان حضور زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است و استمرار آن نیاز به وجود بسترهای مناسب دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی انجام می گیرد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از زنان کارمند دانشگاه تهران است و 170 نفر بعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. 45 سوال برای قلدری سازمانی و 61 سوال برای نگرش شغلی و سازمانی و پرسشنامه الکترونیکی برای جمع آوری داده ها بکارگرفته شده و داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی اسپیرمن تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ضریب همبستگی اسپیرمن بین رفتارهای قلدری سازمانی با نگرش شغلی و سازمانی منفی است و همچنین همبستگی هر یک از ابعاد نگرش شغلی و سازمانی با رفتارهای قلدری منفی و معنادار است. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. حضور زنان در سازمان های رو به افزایش است و از طرفی نمی توان منکر وجود رفتارهای قلدری در سازمان ها شد که می تواند آسیب های زیادی به این قشر وارد کند، در نتیجه سازمان های باید آسایش و آرامش لازم را برای آنها در جهت پیشرفت و ارتقاء در سازمان فراهم سازند.
  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، نگرش شغلی و سازمانی، زنان
 • علی اکبر جوکار *، محمدتقی امینی، صادق صادقی صفحه 137
  در این تحقیق به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختیاری پرداخته می شود. در پژوهش حاضر از روش همبستگی و از نوع توصیفی استفاده شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون پیرسون و روش آمار استنباطی رگرسیون خطی، استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند، بین تفکر استراتژیک مدیران و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین; گوش دادن به صداهای جدید توسط مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد; بین ایجاد برقراری تعاملات جدید توسط مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد; بین ایجاد انگیزش تازه توسط مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد; بین استقبال مدیر از تجربه های جدید و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنادار و معکوس وجود ندارد; بین ترسیم چارچوب فکری جدید توسط مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، سکون زدگی شغلی، کارکنان
 • آرش درخشانمهر *، سعید جبارزاده کنگرلویی، جمال بحری ثالث، حسن قلاوندی صفحه 149
  این پژوهش با هدف شناسایی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل انجام شده است. پژوهش حاضر در سال 1396 انجام شده و جامعه آماری این پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در کلیه موسسات حسابرسی پذیرفته شده در جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد، که از این تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های رهبری اخلاقی، عملکرد و اخلاق حرفه ای، جمع آوری شده و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای تائید روایی پرسشنامه ها از نظرات خبرگان حرفه و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده که نتایج حاکی از تائید پرسشنامه ها می باشد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان دهنده تائید نقش تعدیلگری اخلاق حرفه ای بر رابطه بین رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل می باشد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، اخلاق حرفه ای، عملکرد حسابرسان مستقل
|
 • Mir Ali Seyed Naghavi, Reza Vaezi, Vajhollah Ghorbani Zadeh, Mohammad Afkaneh * Page 1
  There is a desire to survive in any organization. Profitability in the private sector and public satisfaction in the public sector guarantee survival. That is why the quality of education in both public and private sectors is essential. The private sector has surpassed the public sector in the use of management patterns. The present study was conducted in a qualitative approach framework by using the grounded theory research method. Semi-structured interviews were used for data collection. Using snowball sampling method, 18 experts familiar with the concept of human resource (HR) excellence including university professors, HR managers of governmental organizations, and experts in the field of excellence were interviewed. Data analysis was conducted in open, axial and selective coding and the desired pattern was designed based on the results. The pattern includes: causal conditions (inefficiencies, expectations and requirements), the main phenomenon (HR excellence in the governmental organization), contextual condition (the theory of new public service, culture of excellence and rules), intervening conditions (sub-models, governmental management features and differences between public and private sectors), strategies (government, politicians, HR organization, HR functions, administrative ethics, people, partners and family), results (organizational and HR), outcomes(organizational, community and idealistic), and perception (people and colleagues).
  Keywords: Excellence, Human Resources Excellence Models, Governmental Organizations, Grounded Theory
 • Fatemeh Haghighat *, Mohammad Reza Mehregan, Mohamma Abooyee Ardakan Page 27
  For dealing with the complex problems and providing the appropriate solutions for them, first we must identify the various types of such problems. The aim of this study is to find the characteristics of organizational complex problems from the managers' viewpoints and comparing them with the experts' viewpoints on these kinds of problems. For this purpose, we first identified the characteristics of complex problems from expert's viewpoints in the related literature. Then, we conducted semi-structured interviews with fourteen managers in some public organizations. In these interviews, we asked the managers to express their own definitions of complex problems or refer to the various examples of them in their own organizations.
  In this paper, first, a qualitative content analysis of interview transcripts has been utilized in order to extract the characteristics of the complex problems from the viewpoints of managers. At this stage, we could identify eight main characteristics of complex problems and compared them with the characteristics identified from the viewpoint of experts correspondingly. Then, at the next stage, we used a deconstruction method to better understand why managers had pointed to these main characteristics. The results of this section implied the confirmation of these characteristics in a different way.
  Keywords: Complexity, The characteristics of complex problems, Managers' viewpoints, Experts' viewpoints, Deconstruction
 • Mohammad Ali Hatefi * Page 45
  Despite the high importance of the oil industry mega-projects in IRAN, it is clear that there is no robust condition to get succession in these projects. One of the reasons is addressed by the ignorance of the true project management. The aim of this research is to identify and prioritize the oil project success factors, and to identify the guidelines to manage these projects. This work is an applied research and the research method is descriptive. All of the research stages include Nominal Group Technique (NGT) to elicit judgments of 12 experts. A list of success factors, containing the relevant project management knowledge areas, is obtained with the use of library study, literature review and the expert elicitation. In order to assign the weights to the factors and prioritize them, knowledge areas are ranked as BORDA numbers, as well as the relevant success factors. The obtained ranks are transformed to the weights, using Rank Order Centroid (ROC) method. Then a geometric mean is carried out to get the final weigh of the success factors. Finally, some guidelines are recommended for the projects, with the use of the experts judgments. The research findings include 42 success factors and 46 guidelines. The results show that the most important factors, with more than 25% of the total weight, are alignment between objectives and activities, clarity of scope, and stability of program managers.
  Keywords: Project management body of knowledge, Oil industry, Success factors, Group decision-making
 • Ali Asghar Shirehpaz Arani, Mirza Hasan Hoseini *, Mohammad Mahmoudi Meimand, Mohammad Taghi Amini Page 59
  Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands. Because the power is one of the most important resources of every organization in society that must be effectively managed like any other resources. In addition, Strategic thinking is not only includes a system of strategies to achieve competitive advantage and value creation, but rather should be able to present the legitimacy of the strategy to justify the rightfulness of the organization's strategy through a process of political bargaining.
  This paper considers the components of legitimacy of the strategy. In the first step by studying models and approaches to strategic thinking and theories of power, the nine component of legitimacy strategies were identified and then with Delphi method and expert opinion, the six of component in three stages were selected.
  In the second step, the DEMATEL method to analyze and rank the cause and effect is used. Finally, according to analysis the result of the DEMATEL method, three components are known as Causality components: power supplies, incentive structure and Stakeholder expectations and game rules. The power, infiltration mechanism and engagement of stakeholders are shown as the factors of effected components.
  Keywords: Strategy, strategic thinking, power, DEMATEL method, Legitimacy strategy
 • Zeinab Shokri *, Mansour Kheyrgu Page 79
  Public policies are play an important role in the country's progress and development So that the goals of development and Welfare any country depends on the quality of public policies. A major challenge facing the public policy making system is How to evaluate the quality of public policies and programs. This Mixed research in the first stage Is designed A comprehensive model for quality evaluation of public policies. In the second stage, Relations between Factors of Produced model open to Quantitative Test. Therefore, the aim of this study was to design a model for quality evaluation of public policies in the qualitative phase, and in the quantitative phase study designed to test the conceptual model. Results show that According to the process of public policy making, the most important stages to that effect public policies quality are The formulation of public policy and the legitimate public policy.
  Keywords: Quality, Public Policy, Evaluation, Grounded Theory
 • Abdoulla Karimi, Arash Shahin, Ali Shaemi Barzoki, Hadi Teimouri * Page 95
  The purpose of this research is to propose a competency-oriented performance assessment system via succession planning. It was carried out via mixed methods research. The statistical population included the experts and academic specialists in the field of human resources and senior managers of Bank Saderat Iran in the qualitative section and experts and managers at various levels of Bank Saderat in Isfahan province in the quantitative section. judgmental purposive sampling and random stratified sampling were employed in the qualitative and quantitative sections respectively. In the qualitative section, 17 persons participated in the interview and in the quantitative section, 400 persons participated as the research sample. Tools of data collection were interview and researcher self-made questionnaire. Reliability of the questionnaire was calculated equal to 0.82 and its validity was approved. Data analysis was carried out through descriptive statistics and inferential statistics including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results of the survey in the qualitative section illustrate that there are 24 components of competency-oriented performance assessment system in five dimensions including competency, foresight, flexibility, justice, and comprehensiveness. In the quantitative section, the findings showed that competency has the highest factor loading (0.92) and flexibility has the lowest factor loading (0.79) and other dimensions are in subsequent order of importance respectively. Likewise, the results disclosed that dimensions of competency-oriented performance assessment system have a positive and significant effect on establishment of succession management.
  Keywords: Competency-Oriented Performance Assessment, Competency, Succession Management
 • Mohammad Masoudinia * Page 109
  Delegation of power as a legal act in an organizational management system has an important place because it has multiple effects because it is one of the ways to decentralize in the optimal management of human resources. In fact, this can be achieved through organizational goals to empower employees, Participatory management and accountability have been achieved, organizations that are well-defined in this title and legal authority, the agility of the organization, and the satisfaction of employees and clients. Because the co-creation and participation of the organizational set-up is one of the most important effects of the conferral of authority in the field of public and administrative law and organizational management. The term "power of attorney" as a lawyer generally has a logical connection and common sense, although there are certain procedures for conferring authority in public law unlike ordinary lawyers. Hence, in administrative law, the power to delegate authority in the management system is defined by the various pillars and stages, as well as the effects of delegation of authority, can be decentralization, strengthening supervision, creating competition among employees and encouraging them and accountability.
  Keywords: Organizational Management, Decentralization, Delegation, Lawyers, Participation
 • Mehdi Tajpour * Page 117
  The presence of women in social, economic and political activities has increased due to the development of societies, and if the presence should be continued, societies require providing a proper context. The present study aims to investigate the effect of Organizational Mobbing behaviors on occupational and organizational attitudes. The research method was adopted a descriptive and correlational approach. The sample consisted of 170 female employees who work at Tehran University. An online questionnaire, including 45 series of questions for Organizational Mobbing and 61 series of questions for organizational and occupational attitudes, was employed to collect data that were then analyzed using Factor Analysis and Spearman correlation. The findings show that Spearman's correlation coefficient between Organizational Mobbing behaviors and occupational and organizational attitude was found to be negative, and a negative and significant correlation between occupational and organizational attitude and mobbing behaviors was appeared. The analysis indicate that there is a negative and significant relationship between Organizational Mobbing behaviors and occupational and organizational attitudes. Although the presence of women in organizations has been increasing, bullying behaviors in organizations is growing that can result a lot of damage in this group. Therefore, organizations should take necessary measures to provide a comfortable and peaceful place for them so that they can boost their career in the organization.
  Keywords: Organizational Mobbing, job, organizational attitude, Women
 • Ali Akbar Jowkar *, Mohammad Taghi Amini, Sadegh Sadeghi Page 137
  This study examined the relationship between strategic thinkingLeadership and career plateauEmployeesin the Education Department ofChaharmahal and Bakhtiariprovince. Given the nature and purpose of this study, correlation method with descriptive design was used. Statistical sample of the research included 200 people. Data were collected. To test the hypotheses, Pearson test and inferential statistical method of linear regression were used analyze the data. The results of showed a significant relationship between the manager's strategic thinking career plateau of the employees. Moreover, there is a significant and inverse relationship between listening to new voices by the manager and career plateau of the employees. There was a significant and reverse relationship between the creation of new interactions by the manager and career plateau of employees. There was a significant and reverse relationship between the creation of new motivation by the manager and career plateau of the employees. There was no significant and reverse relationship between the manager's satisfaction with the new experiences and the career plateau of the employees. There was a significant and reverse relationship between the design of the new thinking framework by the manager and career plateau of the employees.
  Keywords: strategic thinking, career plateau, Employees
 • Arash Derakhshanmehr * Page 149
  The aim of this study is to identify the role of moderating professional ethics in the relationship between ethical leadership and Certified Public Accountants performance. The present study was conducted in 2017 and the statistical population of this study is all auditors employed in all auditing institutions accepted in the Iranian Association Certificate Public, of which 150 were selected by simple random sampling method.
  The data of this research were collected through ethical leadership, performance and professional ethics questionnaires and analyzed in two descriptive and inferential levels. To confirm the validity of the questionnaires, the expert's opinions and confirmatory factor analysis were used. The results confirm the validity of the questionnaires. For data analysis, structural equation modeling and partial least squares algorithm (PLS) were used. The results of the test indicate confirmation of the role of moderating professional ethics on the relationship between ethical leadership and the performance of independent auditors.
  Keywords: Ethical Leadership, Professional Ethics, Certified Public Accountants performance