فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 165 (اسفند 1396)
 • پیاپی 165 (اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمودرضا قدیمی*، حسین مشیری تبریزی، آزاده ایمانی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  بیمارستان از اجزای بسیاری برای ارائه خدمت به بیماران تشکیل شده است و روابط بین این اجزا بایستی از یکپارچگی لازم برخوردار باشد، زیرا نقص در هر یک از اجزا منجر به ایجاد مشکل در روند ارائه خدمت به بیمار می گردد. بخش اورژانس بیمارستان ها در شرایطی که حیات انسان به مخاطره می افتد، می بایست در جهت رفع آن عوامل و نجات جان افراد نیازمند، به کمک های فوری پزشکی اقدام نماید. عواملی همچون نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی ضروری و تسهیلات مناسب می توانند معرف آمادگی و کارایی بخش اورژانس و ملاک مقایسه بیمارستان ها قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی و گردش کار بخش اورژانس در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1395 می باشد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفته است. در بخش توصیفی به بررسی مشخصات دموگرافیک سرپرستان بخش اورژانس و در بخش تحلیلی به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پرداخته است. این پژوهش بر روی مسئولین فنی اورژانس، سرپرستاران، مترون و پزشکان شاغل در بخش اورژانس انجام شده است. جامعه آماری شامل بخش اورژانس 70 بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون کای اسکوئر و نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش از مجموع 549 نفر، مردان 8/57 درصد (310 نفر) و زنان 2/42 درصد را تشکیل دادند. میانگین (انحراف معیار) سنی پاسخ دهندگان حدود (2/6) 40 سال و میانگین (انحراف معیار) سنی مردان (2/6) 7/40 سال و زنان (9/5) 9/38 سال بود. در این مطالعه بیمارستان های منتخب با کسب میانگین امتیاز 33/83 در وضعیت مطلوب قرار داشتند. شاخص های تجهیزات پزشکی، فرآیند گردش کار و شاخص های کیفی به ترتیب با کسب میانگین امتیاز های 7/85، 5/85 و 5/90 درصد در حد مطلوب و شاخص های نیروی انسانی و فضای فیزیکی به ترتیب با کسب میانگین امتیاز های 75 و 8/77 درصد در حد نسبتا مطلوب قرار داشتند. همچنین بین نیروی انسانی بخش اورژانس و شاخص های کیفی نیز رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت (05/0p<)، بدین معنا که با بهبود شاخص نیروی انسانی در بخش های اورژانس، عملکرد این بخش ها نیز بهبود می یابد.
  نتیجه گیری
  اکثر بیمارستان های مورد مطالعه از نظر شاخص ها، در وضعیت مطلوب قرار داشتند، اما در خصوص برخی شاخص ها از جمله نیروی انسانی و فضای فیزیکی مناسب در برخی بیمارستان ها مغایرت هایی به صورت نسبی در مقایسه با استانداردهای موجود مشاهده گردید که نیاز به توجه ویژه و مستمر در این زمینه دارد. لذا با توجه به ماهیت بیمارستان ها و آمادگی بخش اورژانس برای مقابله با حوادث، توجه به استانداردها و رعایت اصول ایمنی آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: سازمان تامین اجتماعی، بخش اورژانس، نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی
 • توفیق مبادری، مسعود رودباری* صفحات 9-21
  زمینه و هدف
  بسیاری از افراد در رویارویی با مشکلات زندگی فاقد توانایی های لازم هستند و این امر آنان را آسیب پذیر نموده و در معرض انواع اختلالات روانی و رفتاری قرار می دهد. این مطالعه به مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی- مقایسه ای و محیط پژوهش آن دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال های 95 و 96 بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه و نمونه 342 نفری آن افرادی هستند که به صورت تصادفی طبقه ای از جامعه پژوهش انتخاب شده اند. پرسشنامه طرح شامل 7 متغیر جمعیتی و پرسشنامه 142 سوالی، 5 گزینه ای مهارت های زندگی شامل 19 خرده مقیاس بودکه به گزینه ها وزن های صفر تا 4 اختصاص یافت. برای تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های تی تست، آنالیز واریانس (شکل ناپارامتری آن ها)، کای دو و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  میانگین همه مولفه ها بالاتر از متوسط و در کل مولفه ها میانگین 5/2 (15/0=SD) بود. میانگین نمرات مهارت های زندگی زنان در غالب مولفه ها بیشتر از مردان بود ولی بین میانگین دو جنس اختلاف معنی دار موجود نبود. میانگین مولفه های روابط بین فردی (045/0=p) و مهارت های مربوط به رعایت و بکارگیری نکات ایمنی (035/0=p) بین مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین میانگین مولفه های مهارت های مربوط به ارتباط های انسانی (031/0=p) و مهارت در حل مساله (040/0=p) بین دانشکده های محل تحصیل دانشجویان با هم اختلاف معنی دار داشتند. بین میانگین مولفه ها و نوع اسکان پاسخ دهندگان و تاهل آن ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما افراد خوابگاهی میانگین پایین تری داشتند. همچنین سن نیز با مهارت های زندگی ارتباط قوی و معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  دانشجویان در برخی از مهارت های مورد نیاز در زندگی ضعیف بوده و نیاز به آموزش دارند. این مساله در دانشجویان مرد و مجرد بیشتر به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: مهارتهای زندگی، دانشجو، علوم پزشکی ایران
 • افشین احمدزاده حشمتی، محمود کریمی مبارکه، علیرضا سعید* صفحات 22-29
  زمینه و هدف
  تعیین پایایی میان مشاهده گر و درون مشاهده گر یکی از مسائل مهم در تحقیقات می باشد که برای اعتبار بخشی طبقه بندی ها الزامی می باشند. هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی میان مشاهده گر و درون مشاهده گر در میان متخصصین ایرانی است.
  روش کار
  رادیوگرافی و سی تی اسکن 160 بیمار دچار شکستگی لگن توسط سه متخصص ارتوپدی از نظر تعین موقعیت آناتومیک شکستگی و تعیین نوع شکستگی بر اساس طبقه بندی یانگ و برگس مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان توافق میان و درون مشاهده گر برای آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  شایع ترین محل آناتومیک شکستگی راموس های پوبیس و شایعترین نوع شکستگی LC I بود. در موارد شکستگی ایلیوم و ساکروم استفاده از سی تی اسکن بطور معنا دار دقت تشخیص را افزایش داده بود. در تعیین نوع شکستگی، میانگین توافق میان مشاهده گر با استفاده از رادیوگرافی (52/0 – 28/0) 35/0 و با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن (76/0 – 44/0) 49/0 بدست آمد. کمترین توافق در شکستگی های LC II و APC II مشاهده شد. در همین موضوع، میانگین توافق درون مشاهده گر برای سه مشاهده گر با استفاده از رادیوگرافی (58/0 – 31/0) 40/0 و (51/0 – 32/0) 41/0 و (55/0 – 36/0) 44/0 بود و همین مقادیر با استفاده از سی تی اسکن بترتیب (77/0 –39/0) 54/0 و (72/0 –42/0) 53/0 و (73/0 –46/0) 55/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  پایایی درون و میان مشاهده گر در تقسیم بندی یانگ و برگس در حد قابل قبول می باشد و نتایج بدست آمده از مشاهده گران ما تقریبا مشابه با مطالعات خارجی موجود می باشد.
  کلیدواژگان: پایایی، طبقه بندی، شکستگی، لگن
 • نگار مرآتیان اصفهانی، نفیسه اسمعیل*، عباس رضایی، فردوس محرابیان، ویدا همایونی، مزدک گنجعلی خانی حاکمی صفحات 30-34
  زمینه و هدف
  مونوسیت ها یکی از اجزای مهم سیستم ایمنی هستند که در پاسخ های التهابی و پاسخ های ایمنی ذاتی نقش مهمی ایفا می کنند؛ بنابراین جداسازی این سلول ها در تحقیقات ایمنی شناسی دارای اهمیت فراوان بوده و به همین دلیل روش های مختلفی برای جداسازی این سلول ها ابداع شده است. یکی از کم هزینه ترین و آسان ترین روش ها جداسازی با استفاده از خاصیت چسبندگی این سلول ها است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  در این روش بعد از جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی، با استفاده از خاصیت چسبندگی مونوسیت ها به سطح پلاستیکی این سلول ها از سوسپانسیون سلولی جدا سازی شدند و سپس با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی نشاندار با رنگ فلورسنت (PE، FITC) متصل شونده به مارکرهای اختصاصی CD11b و CD14 بر سطح مونوسیت ها رنگ آمیزی گردید و درصد خلوص سلول های جداسازی شده مشخص شد.
  یافته ها
  پس از جدا سازی مونوسیت ها و بررسی آن ها با دستگاه فلوسایتومتری نتایج بیانگر این موضوع بود که 2/90 درصد از سلول های جداشده دو مارکر CD11b و CD14 را بیان می کردند.
  نتیجه گیری
  گرچه روش های جداسازی مختلفی برای مونوسیت ها وجود دارد اما هرکدام دارای مزیت ها و معایبی هستند. یکی از آسان ترین و کم هزینه ترین این روش ها جداسازی براساس خاصیت چسبندگی این سلول ها است که امکان جداسازی این سلول ها با درصد خلوص بالا را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مونوسیت، جداسازی، خاصیت چسبندگی
 • بهناز مختاری، فریبا کریم زاده* صفحات 35-46
  در سال های اخیر، توجه زیادی به برخی از بیماری های نوروبیولوژیکی کودکان از جمله اوتیسم (Autism Spectrum Disorder) جلب شده است. اوتیسم بیماری است که منجر به ایجاد مشکلاتی درگفتار، انجام مهارت های اجتماعی و نیز بروز حرکات تکراری، کلیشه ای و رفتارهای بی هدف می شود. اوتیسم شامل اختلالات پیچیده ای است که پاتوژنز آن ها بطور دقیق مشخص نشده است.
  در طی دهه ی 1970، شیوع اوتیسم در ایالات متحده ی آمریکا معادل 3-1 در هر ده هزار تولد گزارش شده است. در اوایل قرن 21 شیوع اوتیسم به 1 در 150 رسیده است. به دلیل شیوع بالای اوتیسم و نیز افزایش پیش رونده ی آن، شناسایی مکانیسم های پاتوفیزیولوژیکی دخیل در اوتیسم که بتواند تظاهرات بالینی آن را توضیح دهد، ضروری به نظر می رسد. شناخت بیومارکرهایی که در پاتوژنز اوتیسم نقش دارند، می تواند کمک شایانی در تشخیص دقیق تر، به موقع و نیز درمان های بهتر و موثرتر برای مبتلایان فراهم آورد.
  با توجه به این که بیماری اوتیسم یک طیف گسترده ای از اختلالات است و مکانیسم های دخیل در آن مشخص نشده است، این مطالعه سعی دارد تا علاوه بر مروری بر مکانیسم های دخیل در پاتوفیزیولوژی اوتیسم، روش های تشخیص و درمان های رایج، ارزشمندترین بیومارکرهای اوتیسم را معرفی نماید. از آنجایی که درمان افرادی که از بیماری اوتیسم رنج می برند یک چالش مهم به حساب می آید، امید است با شناخت بیشتر بیومارکرهای اوتیسم، اهداف درمانی امیدبخشی حاصل آید.
  کلیدواژگان: اوتیسم، بیومارکرها، مغز
 • ابراهیم کوهساری، عابد زاهدی بیالوایی، سارا عباسیان، هاشم فخر یاسری، حسین صمدی کفیل، رخساره محمد زاده، محمد رهبر* صفحات 47-65
  شیوع انتروباکتریاسه تولیدکننده کارباپنماز در طی یک دهه ی گذشته با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است. شناسایی این دسته از باکتری ها بدلیل اینکه همیشه یک میزان حداقل غلظت مهاری برای کارباپنم ها در طیف مقاومتشان نشان نمی دهند، اهمیت دارد. به همین دلیل شناسایی این باکتری ها در آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی یک موضوع با اهمیت برای انتخاب طرح درمانی مناسب و اجرای اقدامات کنترل عفونت است. غربالگری باکتری های تولیدکننده کارباپنماز با استفاده از روش های مختلف فنوتیپی، بیوشیمیایی و مولکولی انجام می گیرد، با این حال هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. هدف از این مطالعه مروری بررسی و معرفی روش های رایج موجود جهت شناسایی کارباپنماز ها می باشد.
  کلیدواژگان: کارباپنماز، انتروباکتریاسه، مقاومت آنتی بیوتیکی، شناسایی، کنترل عفونت
 • بهزاد جمالی*، سجاد جمالی صفحات 66-73
  زمینه و هدف
  متوتروکسات یک آنتاگونیست اسید فولیک است که به طور گسترده به عنوان یک عامل شیمی درمانی سایتوتوکسیک برای لوسمی و سایر بدخیمی ها استفاده می شود. متوتروکسات (MTX) منجر به عوارض جانبی سمی حاد در بافت ها می شود. در این مطالعه، اثرات محافظتی ویتامین C بر عوارض ناشی از MTX در بیضه های موش صحرایی بررسی شد.
  روش کار
  در مجموع 31 رت به 4 گروه؛ شامل کنترل، درمان با MTX، MTX و سپس درمان با ویتامین C، ویتامین C و سپس درمان با MTX تقسیم شدند. مطالعه به مدت 4 هفته تکمیل شد و موش های صحرایی با توجه به گروه هایشان روزانه دوزهای2mL/kg SF، mg/kg 100 ویتامین C و 10mg/kg MTX به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. میانگین قطر لوله های سمینیفروس، ضخامت سلول های اپیتلیال ژرمینال و میانگین نمره بیوپسی بیضه توسط آزمون هیستولوژیک هر گروه تعیین شد. تفاوت بین میانگین برآورد شده برای گروه های تجربی با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) بین گروه ها مقایسه شد.
  یافته ها
  گروه ویتامین MTX+ C شباهت بیشتری با گروه کنترل نشان داد. نتایج به دست آمده از لحاظ آماری معنی دار بود، نتایج به دست آمده در بین گروه ها به ترتیب برای میانگین قطر لوله سمینیفروس، ضخامت سلول های اپیتلیال ژرمینال و میانگین نمره بیوپسی بیضه از لحاظ آماری معنی دار بود. در مقایسه با گروهی که ویتامین C را پس از درمان MTX دریافت کردند، مقادیر پارامترها در گروهی که ویتامین C را قبل از شروع درمان MTX دریافت کردند، به طور معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  ویتامین C باعث کاهش آسیب های هیستولوژیکی ناشی از MTX می گردد، به ویژه هنگامی که قبل از MTX درمانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ویتامین C، متوتروکسات، بیضه
 • داور خدادادی، رضا قراخانلو*، ناصر نقدی، مونا سلیمی، سید محمد عظیمی، اتابک شاهد صفحات 74-84
  زمینه و هدف
  بیماری آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است و پپتیدهای آمیلوئیدبتا نقش محوری در بیماری زایی آن ایفا می کنند. اخیرا، ورزش منظم به عنوان یکی از سازوکارهای غیردارویی مهم برای مقابله با بیماری آلزایمر مطرح شده است. با این حال، نقش پیشگیرانه ورزش کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر پیش آماده سازی ورزشی 4 هفته ای بر سطح آمیلوئیدبتای محلول و اختلال حافظه در رت های مبتلا به بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق Aβ1-42 است.
  روش کار
  هشتاد و چهار سر رت 8 هفته ای نر با میانگین وزن 20 ± 195 گرم در ابتدا به صورت تصادفی به دو گروه تمرین هوازی یا استراحت به مدت 4 هفته تقسیم شدند. سپس، هر گروه به 3 زیرگروه بیماری آلزایمر، شم و بدون تزریق تقسیم گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، تزریق Aβ1-42 یا DMSO به درون هیپوکمپ صورت پذیرفت. 7 روز پس از جراحی، رت های هر گروه به طور تصادفی یا قربانی شده (7 سر رت) یا تحت آزمون رفتاری (7 سر رت) قرار گرفتند. بدنبال جمع آوری نمونه های خونی در رت های قربانی، بافت هیپوکمپ استخراج گردید و سطوح Aβ1-42 در پلاسما و هیپوکمپ، و همچنین مقادیر پلاسمایی پروتئین مرتبط با گیرنده لیپوپروتئینی با چگالی کم-1 محلول (sLRP-1) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه ورزش + بیماری آلزایمر، سطح Aβ1-42 مغزی کمتر و سطح Aβ1-42 پلاسمایی بیشتر از گروه آلزایمری بود (001/0>p). همچنین، سطح sLRP-1 پلاسمایی در گروه ورزش + بیماری آلزایمر بیشتر از گروه آلزایمر بود (001/0>p). بعلاوه، یادگیری و حافظه فضایی به طور معنی داری در گروه ورزش + بیماری آلزایمر بهتر از گروه آلزایمر بود (01/0>p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که 4 هفته پیش آماده سازی ورزشی می تواند با افزایش پاکسازی آمیلوئیدبتای محلول از مغز، افت یادگیری و حافظه فضایی را تقلیل دهد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، پیش آماده سازی ورزشی، آمیلوئیدبتای محلول، sLRP-1
 • بیژن کبیر*، فرزانه تقیان، کیهان قطره سامانی صفحات 85-92
  زمینه و هدف
  التهاب سیستمیک در سالمندان با افزایش فاکتورهای التهابی از جمله اینترلوکین 18، پروتئین واکنشگر C و خطر بیماری های قلبی- عروقی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح اینترلوکین 18 و پروتئین واکنشگر C (C-reactive protein) (CRP) مردان سالمند بود.
  روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی، از میان 40 مرد 65 تا 80 ساله غیر ورزشکار، به طور تصادفی 20 آزمودنی انتخاب و به دو گروه تمرین مقاومتی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی مقاومتی شامل 8 حرکت، با 10 تا 12 تکرار و شدت های 50، 60 و 70 درصد یک تکرار بیشینه، سه جلسه غیر متوالی در هفته و به مدت 12 هفته بود. نمونه خون در دو مرحله پیش آزمون و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در پایان هفته 12 برای اندازه گیری سطوح پلاسمایی اینترلوکین 18 و پروتئین واکنشگر C جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل و t همبسته در سطح معنی داری 05/0 p≤ و نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان سطوح سرمی IL-18 (034/0p=) و CRP (012/0p=) با میانگین±انحراف معیار 006/29±811/211 و 212/0±390/5 گروه تمرینی (مقاومتی) در مقایسه با گروه کنترل با میانگین±انحراف معیار 137/12±101/261 در IL-18 و 018/0±507/6 در CRP کاهش معنا داری پیدا کرده بود.
  نتیجه گیری
  با احتیاط می توان گفت تمرینات مقاومتی سطوح سرمی IL-18، CRP مردان سالمند را کاهش می دهد. بر این اساس انجام این تمرینات برای سالمندان مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، IL-18، CRP، مردان سالمند
 • کاربرد رگرسیون چندکی در شناسایی عوامل خطر شاخص های رشد شیرخواران
  زهرا حسین زاده، عنایت الله بخشی، علیرضا جشنی مطلق، اکبر بیگلریان* صفحات 93-101
  زمینه و هدف
  اختلالات تکاملی می تواند در ابعاد مختلف رشدی کودک شامل گفتاری، حرکتی، ذهنی و رفتاری رخ دهد و منجر به بروز مشکلاتی از قبیل تاخیر در تکلم، فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی و غیره شود. هدف از این مطالعه تعیین و شناسایی عوامل خطر شاخص های رشد شیرخواران با رگرسیون چندک می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی اطلاعات رشد 224 کودک شامل اندازه های اندازه های وزن، قد و دورسر که در مراکز بهداشتی شهر کرج (در سال های 94 و 95) پرونده داشتند، جمع آوری و بررسی شد. برای تحلیل از رگرسیون چندک استفاده و شاخص های رشد در چندک های مختلف تحلیل گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار R نسخه 2-2-3 انجام شد.
  یافته ها
  متغیر سن مادر هنگام تولد بر وزن، متغیر تعداد اعضای خانواده بر قد و متغیر تحصیلات مادر بر اندازه دور سر کودکان پسر و متغیرهای شاخص توده بدنی مادر و سن مادر هنگام تولد بر وزن، متغیر تحصیلات مادر بر قد و متغیرهای سن مادر هنگام تولد و تعداد اعضای خانواده بر اندازه دور سر کودکان دختر تاثیرات معنی داری را در چندک های مختلف داشتند.
  نتیجه گیری
  رگرسیون چندک با برازش خطوط رگرسیونی مختلف متغیرهای معنی دار را شناسایی نمود. یافته ها نشان داد که متغیرهای سن مادر هنگام تولد و در ادامه تحصیلات مادر مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص های رشد شیرخواران بودند و لذا پیشنهاد می شود که مسئولان حوزه ی سلامت کودک و مادر برای بهبود آن سیاست گذاری نمایند.
  کلیدواژگان: رگرسیون چندک، شاخص های رشد، شیرخوار، عوامل خطر
|
 • Mahmoodreza Ghadimi *, Hossein Moshiri Tabrizi, Azadeh Imani Pages 1-8
  Background
  The hospital consists of many components for serving patients, and the relationships between these components should be integrated, because the defect in each component can lead to problems in the delivery of the patient. Emergency departments of hospitals, in situations where human life is at risk, should seek urgent medical assistance in order to eliminate those factors and save the lives of those in need. Factors such as manpower, physical space and essential medical equipment and appropriate facilities can represent the readiness and efficiency of the emergency department and the criteria for comparing hospitals. The purpose of this study is to investigate the status of human resources, physical space, medical equipment and workflow of the emergency department in the social hospitals of the Social Security Organization in 2016.
  Methods
  This study is a cross-sectional study. In the descriptive part, the demographic characteristics of the emergency department managers and in the analytical section have examined the relationship between independent variables and dependent variables. This research was conducted on emergency technicians, head nurses, metronists (Supervisors) and physicians working in the emergency department. The statistical population includes the emergency department of 70 civilian hospitals of Social Security Organization. Data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS 22 software.
  Results
  In this study, the hospitals with an average score of 83.33 were in a favorable situation. Indices of medical equipment, workflow process and quality indices were obtained by obtaining average scores of 85.7, 85.5 and 90.5%, respectively, and the manpower and physical space indices respectively with the average score of 75 And 77.8% were relatively favorable.
  Conclusion
  Most of the studied hospitals are in desirable condition in terms of indicators.The findings indicate the need for an increase in manpower and emergency facilities.There is also a significant and direct relation between the human resources of the emergency department and the quality indices (p
  Keywords: Social Security Organization, Emergency Department, Human Resources, Medical Equipment
 • Tofigh Mobaderi, Masoud Roudbari * Pages 9-21
  Background
  Many people have problems facing life difficulties and also are not able to sort out their life problems. These causes vulnerability and being exposed to psychological and behavioral disorders. These research aims at the life skills in students of Iran University of medical sciences (IUMS).
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was held at IUMS in 2016-7. The target population was all IUMS students with the sample of 342. The sample was chose with stratified random sampling. The research questionnaire had 7 demographic and 142 multi choice questions which divided into 19 sub-scales. The multi choice questions were weighted 0 to 4 to analyze. For data analyses, the descriptive and analytic method such as independent t-test, ANOVA or their nonparametric versions, Chi-square test and correlations in SPSS version 22 were used. The significance level of tests were chosen to be 0.05.
  Results
  the mean of all sub-scale were more than 2 (the mean) and the total mean and SD were 2.5 and 0.15 respectively. The mean of women life skills in most sub-scales were more than men, but with no significant differences. The sub-scale means of (individual relations) (p=0.045) and (the skills related to use security points) (p=0.035) were significant between academic levels. Also, the sub-scale means of (skills related to human relations) (p=0.031) and (skill of solving problems) (p=0.040) were significant between university schools. Furthermore, there was no significant differences between accommodation and the marital status of the students, and the means of the life skills’ sub-scales, but the students who live in university accommodation had lower life skills mean than others. The age of the students had no strong and significant relationship with the students’ life skill.
  Conclusion
  The students are weak in some life skills and need suitable education. The male and single students need more life skills’ education than others.
  Keywords: Life skills, students, Iran University of Medical Sciences
 • Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Mahmood Karimi Mobarakeh, Alireza Saied * Pages 22-29
  Background
  Determination of interobserver and intraobserver reliability are one of the most important issue in educations with are necessary for validation of classifications.
  Methods
  Radiographies and CT scans of 160 patients were assessed by three orthopedics to determination of the anatomic location of fractures and to determine classification of fractures according to Young and Burgess classification and then the agreement between observers and among each observer was assessed.
  Results
  Pubic rami were the most common anatomic fractures and LC I was the most common fracture type. CT scan was increased significantly the accuracy of diagnosis of fractures of the sacrum and ilium. Interobserver reliability to determination of the fracture type was 0.35 (0.28–0.52) using radiography alone, and was 0.49 (0.44–0.76) using both radiographies and CT scan. The least agreement was observed in types LC II and APC II. Intraobserver reliability in this field were 0.40 (0.31–0.58), 0.41 (0.32–0.51) and 0.44 (0.36–0.55) for three observers using radiographies alone and 0.54 (0.39–0.77), 0.53 (0.42-0.72) and 0.55 (0.46–0.73) respectively using radiographies and CT scans.
  Conclusion
  there were acceptable interobserver and intraobserver reliabilities in Young and Burgess classification and our results approximately were the same as other studies.
  Keywords: Reliability, Classification, Fracture, Pelvic
 • Negar Meratian Isfahani, Nafiseh Esmaeil *, Abbas Rezaei, Ferdous Mehrabian, Vida Homayouni, Mazdak Ganjalikhani Hakemi Pages 30-34
  Background
  Monocytes are a key component of the immune system, which play an important role in inflammatory and innate immune responses. So the isolation of these cells is important in immunology researches and accordingly many methods have been developed for the monocyte isolation. One of the least expensive and simple separation methods is using the ability of these cells to adhere to solid surfaces that were examined in this study.
  Methods
  In this way, after the isolation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), monocytes were isolated from cell suspension by using the adhesion ability of these cells to the plastic surface.Isolated monocytes were stained by using specific antibodies labeled with fluorescent dyes (PE, FITC) binding to specific markers on the surface of monocytes CD11b and CD14 and the purity of cells were characterized by flow cytometry.
  Results
  Flow cytometry results after separation of monocytes shown that 90.2% of cells were expressed two markers CD11b and CD14.
  Conclusion
  Although there are several monocyte isolation methods, each of them have advantages and disadvantages. One of the least expensive and Simple method of isolation is using adhesion ability of these cells that provides possibility of monocyte isolation with high purity.
  Keywords: Monocyte, Isolation, Adhesion ability
 • Behnaz Mokhtari, Fariba Karimzadeh * Pages 35-46
  In recent years, more attention has been given to some childhood neurological disorders like include autism. Autism is a disorder that causes difficulties to language skills, the performance of social skills, and represents repetitive, stereotypic movements and non-functional behaviour patterns.
  During the 1970s, the prevalence of autism in the United States ranged from 1 to 3 in 10,000. In the early 21st century the prevalence of autism has reached 1 in 150. As the high prevalence and increasing tendency of the prevalent, there is an urgent need to identify the pathophysiological mechanisms that could explain the social behavioral impairments in autism in a unify way. Identifying of biomarkers that have important role in the diagnosis of autism can provide fast and accurate diagnosis and more effective treatments for autistic patients.
  As autism contains a wide spectrum disorders and the main involved mechanisms are not clear, this study was aimed to review pathophysiological mechanisms, treatments, diagnostic assessments and biomarkers of autism. Because treatment of peoples who suffer also from autism is a contemporary challenge, it is hoped that by identifying of biomarkers for autism, new and effective therapeutic targets will be achieved.
  Keywords: Autism, Biomarkers, Brain
 • Ebrahim Kouhsari, Abed Zahedi Bialvaei, Hashem Fakhre Yaseri, Hossein Samadi Kafil, Rokhsare Mohamadzade, Mohammad Rahbar * Pages 47-65
  The prevalence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae has increased dramatically over the past decade. Identification of these bacteria because of its variation in minimum inhibitory concentration for carbapenem resistance is important. Therefore, identification of the bacteria in the clinical microbiology laboratory is a major matter for the selection and implementation of infection control measures and appropriate treatment plan. The screening of carbapenemase-producing bacteria could be done with different phenotypic, biochemical and molecular methods; however, each of these methods has its own advantages and disadvantages. The aim of this study is to investigate and introduction of common available methods to detect carbapenemase.
  Keywords: Carbapenemase, Enterobacteriaceae, Antibiotic resistance, Identification, Infection control
 • Behzad Jamali *, Sajjad Jamali Pages 66-73
  Background
  Methotrexate is a folic acid antagonist which is widely used as a cytotoxic chemotherapeutic agent for leukemia and other malignancies. Methotrexate (MTX) leads to acute toxic side effects in tissues or organs containing rapidly dividing cells such as seminiferous tubules. In this study, we investigated the protective effects of vitamin C against MTX-induced injury in rat testis.
  Methods
  A total of 31 rats were divided into 4 groups, including the control group. The study was completed within 4 weeks and the rats received daily doses of 2 mL/kg SF, 100 mg/kg vitamin C and 10 mg/kg/day MTX i.p according to their groups. The mean seminiferous tubular diameter, germinal epithelial cell thickness, and mean testicular biopsy score were determined by histologic examination of each group. Differences between estimated means for experimental groups were compared between groups using one-way analysis of vari¬ance (ANOVA).
  Results
  The vitamin Cㄵ group showed more similarity with the control group. Statistically significant results were achieved between groups as for mean seminiferous tubular diameter, germinal epithelial cell thickness, and mean testicular biopsy score. When compared with the group which received vitamin C after MTX therapy, values for mean seminiferous tubular diameter, germinal epithelial cell thickness, and mean testicular biopsy score were significantly higher in the group which received vitamin C before initiation of MTX therapy.
  Conclusion
  Vitamin C decreased MTX-induced testicular histological injuries, especially when used before MTX therapy.
  Keywords: Vitamin C, Methotrexate, Testis
 • Davar Khodadadi, Reza Gharakhanlou *, Naser Naghdi, Mona Salimi, Seyyed Mohammad Azimi, Atabak Shahed Pages 74-84
  Background
  Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia and amyloid peptides playing a central role in its pathogenesis. Recently, regular exercise has been considered as one of the most important non-pharmacological mechanisms to contrast with AD. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of 4 weeks of exercise preconditioning on the level of soluble amyloid and memory impairment in rats with AD induced by Aβ1-42 injection.
  Methods
  Eighty four male rats with mean±SD weight of 195±20 g were randomly divided into two groups of aerobic training or resting for 4 weeks. Then, each group was subdivided into 3 subgroups of AD, sham and non-injected. Forty eight hours after the last training session, injection of Aβ1-42 or DMSO into the hippocampus was performed. Seven days after surgery, rats of each groups were either sacrificed (7 rats) or subjected to behavioral testing (7 rats), randomly. Following the collection of blood samples in the victim's rats, the hippocampal tissue was extracted and the levels of Aβ1-42 in plasma and hippocampus, as well as the plasma level of the soluble Low-Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-1 (sLRP-1) evaluated.
  Results
  The results showed that in the exercise AD group, hippocampal level of Aβ1-42 were lower, and plasma level of Aβ1-42 were higher than the AD group (p
  Conclusion
  It seems that 4 weeks of exercise preconditioning could reduce the loss of spatial learning and memory through increasing soluble amyloid beta clearance from the brain.
  Keywords: Alzheimer's disease, Exercise preconditioning, Soluble amyloid beta, sLRP-1
 • Bijan Kabir *, Farzaneh Taghian, Keihan Ghatreh Samani Pages 85-92
  Background
  Systematic inflammation in elderly is followed by inflammatory factors such as Interleukin 18 and C-reactive protein the risk of cardio-vascular diseases. The purpose of present research was to study the effect of 12 weeks of resistive exercise on the level of Interleukin 18 and reactionary protein C in elderly men.
  Methods
  In this semi-empirical research, 20 person among 40 non-athlete men of 65 to 80 years old were selected and divided into two groups as control (10 ones) and resistive exercise (10 ones) accidently. Resistance training program included 8 movements with 10-12 repeats and the intensity of 50, 60 and 70 percent of a maximum repeated in three Non-consecutive sessions in each week during total 12 weeks. Blood samples were collected in two steps of pre-testing and 24 hours after the last session of 12 weeks in order to measure the plasma level of Interleukin 18 and C reactive protein. Through SPSS v. 20, the data were analyzed using t-test and t- independent at the significant level of p
  Results
  The amount of serum IL-18 (p=0.034) and C-reactive protein (p=0.012) levels With SD±M 211.811±29.006 and 5.390±0.212 in training group (resistance) had significant decrease IL-18 and CRP with SD±M 261.101±12.137 and 6.508±0.018 in comparison to control group.
  Conclusion
  We can say cautionary that resistance training of serum levels decreases the Interleukin-18 and C-reactive protein of elderly men, so it is useful for them to do these training.
  Keywords: Resistance training, Interleukin-18, C-reactive protein, Elderly men
 • Application of quantile regression to identify of risk factors in infant's growth parameters
  Zahra Hosseinzadeh, Enayatollah Bakhshi, Alireza Jashni Motlagh, Akbar Biglarian* Pages 93-101
  Background
  Evolutional failure can happen in various dimensions of infant’s growth consisting in word, act and behaviour and lead to appear difficults as delay in speaking, brain paralysis, mental lag etc. The purpose of this study is determination and identification of risk factors in infant’s growth parameters using quantile regression analysis.
  Methods
  In this cross-sectional study, growth information of 224 infants including height, weight and head circumference, in Karaj health centers (in 2015-2016), were collected and analyzed. The data analysis was carried out using R 3.2.2 software.
  Results
  According to the results, maternal age had a significant effect on boy’s weight, family members had a significant effect on boy’s height and mother’s education had a significant effect on boy’s head circumference. In addition, mother’s BMI and maternal age had a significant effect on girl’s weight, mother’s education had a significant effect on girl’s height and maternal age and family members had a significant effect on girl’s head circumference in various quantiles.
  Conclusion
  Quantile regression, due to fit of various regression lines, was identified significant variables. The findings showed that maternal age and mother’s education were important factors affecting the infant’s growth parameters. Therefore, it is recommended that the authorities of the child and maternal health care be policed to improve it.
  Keywords: Quantile regression, Growth parameters, Infant, Risk factors