فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و پنجم شماره 6 (پیاپی 107، بهمن 1396)

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سال بیست و پنجم شماره 6 (پیاپی 107، بهمن 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • امیر عزیزی، جواد محمدی * صفحات 1-9
  مقدمه
  یکی از چالش های بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر کاهش کیفیت زندگی و چگونگی ادراک بیماری است. در دهه اخیر ذهن‍آگاهی به عنوان یکی از درمان های موثر در درمان بسیاری از اختلالات معرفی شده است؛ هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی درمان ذهن ‍آگاهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 بیمار مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر بود که از میان کلیه بیمارانی که در سال 1393 به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند و پس از مصاحبه، دریافت ملاک های تشخیصی Rome-III و تکمیل پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده(15 نفر برای هر گروه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. دو ماه پس از اتمام دوره 8 جلسه ای(هفته ای یک جلسه گروهی 90 دقیقه ای به مدت دو ماه) درمان ذهن ‍آگاهی، پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری در هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS vol.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: درمان ذهن ‍آگاهی در ارتقای کیفیت زندگی(P=0.005) و افزایش ادراک بیماری(P=0.002) بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر در گروه آزمایشی به طور معناداری اثربخش بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می ‍رسد که با اجرای درمان ذهن آگاهی می توان به ارتقای کیفیت زندگی و ادراک بیماری در بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک ‍پذیر کمک کرد.
  کلیدواژگان: روده تحریک پذیر، کیفیت زندگی، ادراک بیماری، ذهن آگاهی
 • فرزانه رحیمی *، محبوبه احمدی، فیروزه روستا، حمید علوی مجد، محبوبه والیانی، سید محمد مهدی کهنگی صفحات 10-20
  مقدمه
  بررسی های مختلف نشان داده است که اگر مادران در دوران بارداری دچار استرس های هیجانی شدید شوند، فرزندان آنها در معرض خطر انواع مشکلات قرار می گیرند. در زنان باردار گروه پرخطر احتمال بروز مشکلات جسمی، رفتاری و خلقی در نوزادانشان بیشتر خواهد بود. تاثیر آموزش های مقابله با استرس از طریق تمرینات تن آرامی در بررسی های مختلف نشان داده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به مادران باردار گروه پرخطر، بر پیامد نوزادی آن ها از جمله ضریب آپگار، وزن، قد، دورسر و زردی بعد از تولد می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 150 زن باردار گروه پرخطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرضا از سال 1392 تا 1393 انجام شده است. زنان باردار گروه پرخطر به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول دوران بارداری و گروه مداخله مراقبت های معمول دوران بارداری به همراه آموزش تن آرامی به روش پیش رونده عضلانی(جاکوبسن) را دریافت می کردند. در نهایت بعد از زایمان پیامد نوزادان در هر دو گروه از جمله ضریب آپگار، وزن، قد، دورسر و زردی نوزادی اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و مامایی تفاوت آماری معنی داری نداشته اند(P<0.05). نتایج نشان داد که بین وزن، قد و دورسر نوزادان گروه مداخله(تن آرامی) در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری وجود دارد(P<0.001) ولی بین ضریب آپگار دقیقه اول و پنجم بعد از تولد و زردی نوزادی بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشده است(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار گروه پرخطر موجب ارتقاء و بهبود سلامتی نوزادان شود. از این رو می توان آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار را یک روش بی خطر و مفید، در جهت بهبود و ارتقاء سلامت نوزادان توصیه نمود.
  کلیدواژگان: تن آرامی پیش رونده عضلانی، زنان باردار گروه پرخطر، پیامد نوزادان
 • محمدرضا منظم، فریدون لعل، ولی سرسنگی، روح الله فلاح مدواری *، کامران نجفی، علیرضا فلاح مدواری صفحات 21-28
  مقدمه
  بعد از کنترل فنی مهندسی و مدیریتی صدا، آخرین راه کنترل صدا استفاده از گوشی حفاظتی می باشد که کارایی آن وابسته به استفاده تمام وقت از آن می باشد. با توجه به عدم وجود پرسش نامه استاندارد در زمینه افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی بر اساس الگوی رفتاری بزنف، پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی این ابزار صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با بررسی متون، مقالات و پرسش نامه های مشابه اقدام به طراحی پرسش نامه اولیه گردید. روایی صوری و محتوای به روش لاوشه بر اساس کسب نظر پانل خبرگان انجام شد و هم چنین پایایی پرسش نامه توسط کارگران صنعت کاشی به روش ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.19 انجام شد.
  یافته های پژوهش: در روایی صوری و محتوای 49 آیتم شناسایی شد. به طوری که در ارزیابی محتوایی در سطح متخصصین، CVR آیتم هایی که بالاتر از 60/0 بود انتخاب شدند و CVIسوالات باقی مانده(79/0) به دست آمد. پایایی پرسش نامه آگاهی 82 درصد، نگرش 88 درصد، هنجارهای انتزاعی 83 درصد، عوامل قادرکننده 88 درصد، قصد رفتاری 96 درصد، عملکرد 89 درصد و پایایی کلی ابزار تحقیق با محاسبه آلفا کرونباخ برابر 88/0 در سطح خیلی خوب تایید شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه شواهد مناسبی در مورد روایی و پایایی ابزار سنجش سازه های مدل بزنف در افزایش مدت زمان استفاده از گوشی های محافظ شنوایی را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: مدل بزنف، روایی، پایایی پرسش نامه، وسایل حفاظت شنوایی، صنعت کاشی
 • محمدرضا منظم اسماعیل پور، فریدون لعل، فرشته مجلسی، روح الله فلاح مدواری *، کامران نجفی، علیرضا فلاح مدواری، ولی سرسنگی صفحات 29-35
  مقدمه
  طول مدت زمان استفاده از گوشی در کارایی برنامه حفاظت شنوایی موثر می باشد. بسیاری از آموزش هایی که در سطح صنایع مختلف انجام می شود بیشتر در زمینه بررسی عوامل موثر بر استفاده از گوشی می باشد ولی در زمینه افزایش مدت زمان استفاده از گوشی، کار زیادی انجام نشده است از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از گوشی حفاظت شنوایی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای- مقطعی، داده ها با استفاده از پرسش نامه مدل بزنف به صورت قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری گردید. مداخله آموزشی که بر اساس مدل بزنف برای گروه مورد طراحی شده بود به صورت پنج جلسه آموزشی به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام گردید و جهت یاد آوری از پیامک و پوستر استفاده شد.
  یافته های پژوهش: میانگین نمره تمام حیطه های مدل بزنف بعد از مداخله آموزشی گروه مداخله نسبت به میانگین نمره قبل افزایش پیدا کرده است و این افزایش از نظر آماری معنادار بود(P<0.001) و میانگین نمرات در گروه شاهد تغییری پیدا نکرده است. هم چنین یافته ها نشان می دهد که در بین حیطه های مدل بزنف بیشترین نمره مربوط به قصد رفتاری و کمترین نمره مربوط به عوامل قادرکننده می باشد و سازه هنجارهای انتزاعی نیز تاثیر به سزایی در مداخله آموزشی داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که سازه هنجارهای انتزاعی مدل بزنف در جهت افزایش مدت زمان استفاده کارگران از گوشی حفاظت شنوایی موثر بوده است. بنا بر این پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی و مداخلات آموزشی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گوشی حفاظت شنوایی، مدل بزنف، مداخله آموزشی، صنعت کاشی
 • مینا رمضانی * صفحات 36-44
  مقدمه
  افزایش مصرف نانو اکسید روی در پزشکی و تولید محصولات آرایشی و تحقیقاتی، سوالات در مورد سمیت آن هارا افزایش داده است. به دلیل اندازه کوچک نانو مواد، جذب آن توسط دستگاه گوارشی ساده تر است. در تحقیق حاضر اثرات نانو اکسید روی بر روی بافت ایلئوم موش بالغ نر نژاد NMRI در شرایط in vivo مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش های کوچک آزمایشگاهی نر به طور تصادفی در 5 گروه شامل کنترل، شم و 3 گروه تجربی قرار گرفتند. نانو اکسید روی در اندازه 10 تا 30 نانومتر در سه غلظت mg/kg 500-300-100 به مدت 21 روز به صورت درون صفاقی تزریق شد. پس از 21 روز تغییرات بافت شناسی دربافت ایلئوم از لحاظ ارتفاع و عرض پرزها، ضخامت بافت عضلانی، عرض بافت اپی تلیوم، عرض بافت پیوندی آستر مخاط، قطر کریپت ها و تعداد سلول های گابلت توسط One way ANOVA و سپس تست Tukey مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که نانو اکسید روی بر روی ارتفاع و عرض پرزها و قطر کریپت ها اثری نداشت ولی باعث کاهش عرض بافت پیوندی آستر مخاط و تعداد سلول های گابلت و افزایش عرض اپی تلیوم و بافت عضلانی ایلئوم شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده اثرات سمیتی خفیف نانو اکسید روی در این دوزها می باشد. به نظر می رسد نانو اکسید روی موجب افزایش رشد سلول های اپیتلیوم شده است. با توجه به تغییرات بافت اپیتلیوم روده در مجاورت با نانو اکسید روی بایستی از استفاده طولانی مدت از این مواد اجتناب شود.
  کلیدواژگان: نانو اکسید روی، روده کوچک، ایلئوم، موش کوچک آزمایشگاهی
 • ناهید جوادی فر، رقیه کمیلی فر *، پوراندخت افشاری، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 45-53
  مقدمه
  بی اختیاری ادراری یک مشکل جهانی است که اثرات متعدد جسمی، روحی و اجتماعی بر زندگی زنان دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع بی اختیاری ادرار و عوامل فردی و مامایی مستعدکننده آن است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 2000 زن در سنین باروری(49-15 سال) که به صورت تصادفی از میان زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر دزفول انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت اجرای این پژوهش از نسخه فارسی پرسش نامه استاندارد ICIQ-SF و هم چنین پرسش نامه های اطلاعات فردی و مامایی استفاده شد.
  یافته های پژوهش: از مجموع شرکت کنندگان 7/57 درصد از افراد دچار بی اختیاری ادرار بودند. بی اختیاری ادراری با سن، BMI، سطح تحصیلات، تعداد بارداری، تعداد زایمان و نوع آن، وزن نوزاد بالای 4 کیلوگرم، سابقه سقط ارتباط معنی داری داشت(P<0.05). نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که سن و نوع زایمان از عوامل تاثیرگذار بر بی اختیاری ادرار بودند(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  بی اختیاری ادراری در زنان سنین باروری از شیوع بالایی برخوردار است و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی باید توجه بیشتری به آموزش زنان در پیشگیری از آن داشته باشند.
  کلیدواژگان: بی اختیاری ادرار، سنین باروری، عوامل موثر
 • مهین کوخازاده *، حسین رجبی، سمیرا رسانه، محمدعلی عسکری، پریسا طاهری صفحات 54-62
  مقدمه
  یکی از معمول ترین موارد استفاده از ایزوتوپ های پزشکی، درمان سرطان و پرکاری تیروئید با استفاده از ید-131 است. ید-131 در سلول های سرطانی تجمع کرده و واپاشی می کند. بدیهی است که در این روش درمانی، توزیع مکانی و زمانی ماده رادیو اکتیو در بدن به صورت محسوسی می تواند متفاوت باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بالقوه نحوه توزیع ید رادیو اکتیو در بدن بر میزان اکسپوژر محاسبه شده در فواصل مختلف از بدن بیمار می باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی با استفاده از فانتوم های NCAT بالغ، شبیه سازی مونت کارلو و کد گیت انجام گرفته است. با اعمال اکتیویته یکسان در اندام های مورد مطالعه فانتوم، جهت اندازه گیری طیف انرژی و محاسبه اکسپوژر ناشی از اکتیویته مذبور در فاصله یک، دو و سه متری از فانتوم، از شبیه سازی کد گیت استفاده گردید. بعد از استخراج مقادیر اکسپوژر و نمودارهای شدت انرژی برای پنج اندام مذکور، با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف(KS)، تیروئید را مبنا قرار داده و اختلاف طیف چهار عضو دیگر با آن محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی نشان داد که اکسپوژر ناشی از اکتیویته موجود در پنج اندام مذکور در فاصله یک متر به میزان قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت است در حالی که با افزایش فاصله به دو و سه متر، تفاوت اکسپوژر بسیار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، با افزایش فاصله، تاثیر محل تجمع ید رادیواکتیو بر اکسپوژر رسیده به فانتوم ناظر به شدت کاهش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج شبیه سازی، برای بیمارانی که بعد از ترخیص از فواصل نزدیک با دیگران ارتباط خواهند داشت یا باید معیار اکسپوژر حد ترخیص به ازای هر کدام از پنج اندام بررسی شده به صورت مجزا تعیین شود و یا این که در صورت استفاده از یک معیار کلی واحد، دستورالعمل هایی برای رعایت توسط افرادی که بعد از ترخیص از فاصله نزدیک با بیمار در ارتباط هستند، ارائه شود.
  کلیدواژگان: سرطان تیروئید، پرکاری تیروئید، ید، 131، اکسپوژر، فانتوم NCAT، شبیه سازی مونت کارلو، کد GATE
 • فاطمه ابراهیمی، کامبیز روشنایی *، فاطمه جمالو صفحات 63-72
  مقدمه
  با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبی، این شاخه از طب مکمل، جایگاه ویژه‏ای در درمان بیماری ‏ها پیدا کرده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر غلظت عصاره های گیاه بابونه و کاسنی به تنهایی و ترکیب با داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جدا شده از عفونت واژنیت در شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با سوش استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی اثرات ضد قارچی دو گیاه دارویی روی کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان مورد نظر بابونه و کاسنی بودند. این گیاهان بر حسب استفاده های دارویی قدیمی و مطالعات گذشته ای که انجام شده بود انتخاب شدند. کاندیدا آلبیکنس در محیط سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل، کشت داده شد. سه سری 10 تایی از عصاره گیاهان مورد نظر و یک سری 10 تایی از دیسک آغشته به نیستاتین آماده شد. داخل هر پلیت، 1 دیسک عصاره گیاهی، 1 دیسک نیستاتین به عنوان کنترل مثبت و یک دیسک متانول و 1 دیسک خالی به عنوان کنترل منفی گذاشته شد. بعد از 24 ساعت، میزان قطر هاله عدم رشد هر عصاره گیاهی با میزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آنالیز ANOVA مقایسه شد(P<0.05).
  یافته های پژوهش: قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک های کاسنی و بابونه با ارتباط معنی داری با نیستاتین دیده شد(P≤0.05). میزان هاله عدم رشد نیستاتین(30) میلی متر از بابونه(21) میلی متر بیشتر بود و میزان هاله عدم رشد نیستاتین(28) میلی متر با تفاوت معنی داری از کاسنی(17) میلی متر بیشتر بود(P≤0.05). هم چنین میزان هاله عدم رشد در ترکیب بابونه و نیستاتین(47) میلی متر از بابونه(21) میلی متر بیشتر بود و میزان هاله عدم رشد در ترکیب کاسنی و نیستاتین(45) میلی متر از کاسنی(17) میلی متر بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  کاسنی و بابونه تاثیرات ضد قارچی روی کاندیدا آلبیکنس را نشان دادند. ولی تاثیر بابونه بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا آلبیکنس نسبت به کاسنی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: تاثیر ضد قارچی، عصاره هیدروالکلی، کاسنی، بابونه، نیستاتین
 • سجاد روشنی، رضا مهدوی نژاد *، نرمین غنی زاده حصار صفحات 73-85
  مقدمه
  عدم تعادل عضلانی یک چهارم فوقانی بدن یکی از مشکلات افراد آسیب نخاعی پاراپلژی استفاده کننده از ویلچر می باشد. این مسئله خطر ریسک ابتلاء به ناهنجاری ها را بالا برده و فرد را در معرض سندرم متقاطع فوقانی قرار می دهد. استفاده از تمرینات اصلاحی مبتنی براصول NASM یکی از روش های جدید برای برگرداندن تعادل عضلانی و پیشگیری و اصلاح ناهنجاری ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پاراپلژی بود.
  مواد و روش ها
  22 مرد آسیب نخاعی پاراپلژی دارای ناهنجاری سر به جلو، شانه گرد و کیفوز به صورت هدف دار انتخاب و به دو گروه کنترل10 نفر(33/7±40/40=سن) و تجربی 12 نفر(81/9±58/38=سن) تقسیم شدند. تمرینات مبتنی بر اصول NASM به مدت 12 هفته برای گروه تجربی انجام شد. از ابزارهای گونیامتر، دابل اسکوار و خط کش منعطف به ترتیب برای اندازه گیری سر به جلو، شانه گرد و کیفوز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری در سطح معنی داری(P<0.05) مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته های پژوهش
  ناهنجاری های اندازه گیری شده در مطالعه شامل سر به جلو، شانه گرد و کیفوز از پیش آزمون تا پس آزمون در گروه تجربی بهبود معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند(P<0.05)
  بحث و نتیجه گیری
  افراد آسیب نخاعی که ساعات زیادی را روی ویلچر می نشینند، جهت پیشگیری از عدم تعادل عضلانی و مبتلا شدن به ناهنجاری های یک چهارم فوقانی بدن بهتر است ضمن اصلاح وضعیت نشستن، تمرینات مبتنی بر اصول NASM پیشنهادی در این پژوهش را به طور منظم اجرا نمایند.
  کلیدواژگان: آسیب نخاعی، پاراپلژی، تمرینات NASM، پاسچر، سندرم متقاطع فوقانی
 • سید هادی سید علی تبار، علی سروستانی *، مجتبی حبیبی، کبری قادری، مریم فلاحت پیشه صفحات 86-96
  مقدمه
  رفتارهای پرخطر از علل اصلی مرگ و کیفیت پایین زندگی نوجوانان و جوانان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. نمونه ای با تعداد 533 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان از بین دانش آموزان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای محاسبه روایی، از مقیاس های افسردگی کودکان، شادکامی آکسفورد و فاجعه سازی شناختی استفاده شد. جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی مرتبه اول مقیاس رفتارهای پر خطر، از روش برآورد کمترین مقدار مجذورات وزن دار(WLS) و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها، از شاخص های RMR ، RMSEA ، CFI ، AGFI ، GFI ،c2، c2/ dfوDc2  استفاده گردید. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS vol.16 و Lisrel vol.8.80 انجام شد.
  یافته های پژوهش: میانگین نمره های پسران در هر سه سطح رفتارهای پرخطر در مقایسه با میانگین نمره های دختران، بالاتر است. ساختار عاملی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رفتارهای پر خطر با مقیاس افسردگی کودکان(P<0.01) و فاجعه سازی شناختی(P<0.01) همبستگی مثبت معنی داری دارد که بیانگر روایی همگرا و همبستگی منفی معنی دار با مقیاس شادکامی آکسفورد(P<0.01) نشان دهنده روایی واگرای آن است. پایایی با روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های سطح یک، دو و سه به ترتیب 74/0، 69/0 و 75/0 و با روش بازآزمایی به ترتیب 71/0، 82/0 و 70/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  ساختار عاملی مرتبه اول سه عاملی«مقیاس رفتارهای پر خطر»، برازش خوبی با داده های مشاهده شده نشان داد. بر اساس یافته ها، مقیاس رفتارهای پرخطر در نوجوانان از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس رفتارهای پرخطر نوجوانان، روایی، پایایی، ساختار عاملی، نوجوانان
 • فاطمه عباس پور شوشتری، کیومرث امینی * صفحات 97-105
  مقدمه
  سالمونلاها یکی از مهم ترین عوامل بیماریزای منتقله از غذا و زئونوز در سراسر جهان محسوب می شوند. مقاومت آنتی بیوتیکی، یک مسئله رو به افزایش در ایزوله های سالمونلا بوده و انتشار ژن های مقاومتی از طریق اینتگرون ها به سویه های حساس یکی از نگرانی های عمده در ظهور سویه های مقاوم می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کلاس های مختلف اینتگرون در سویه های سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه های بالینی و تعیین پروفایل حساسیتی این جدایه ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 101 نمونه سالمونلا از نمونه های مدفوعی به دست آمد. تست حساسیت آنتی بیوتیکی بر طبق دستورالعمل CLSI و بر اساس روش انتشار در ژل تعیین شد. DNA سلولی با استفاده از کیت AccuPrep Genomic DNA Extraction Kit استخراج و PCR چندگانه به منظور شناسایی ژن هایintII، intI و intIII انجام شد.
  یافته های پژوهش: تعداد 60 جدایه سالمونلا اینفنتیس با استفاده از تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی به دست آمد. کمترین مقاومت در بین تمامی جدایه ها مربوط به سفتریاکسون(45 درصد) بود. آنالیز مولکولی کلاس های مختلف اینتگرون مشخص نمود که 59 (3/98 درصد)، 51 (85 درصد) و 23 (3/38 درصد) جدایه به ترتیب حامل ژن های intI، intII و intIII بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که افزایش مقاومت در سالمونلا اینفنتیس و حضور اینتگرون کلاس I در این جدایه ها، می تواند سبب انتقال شاخص ها مقاومتی به دیگر پاتوژن های منتقله از طریق مواد غذایی گردد.
  کلیدواژگان: اینتگرون، سالمونلا اینفنتیس، مقاومت آنتی بیوتیکی، نمونه های بالینی
 • هاجره کلکلی، رحمت الله پرندین، مرتضی بهنام رسولی *، ناصر مهدوی شهری، معصومه خیرابادی، خدیجه صداقت صفحات 106-117
  مقدمه
  مواجهه با ترکیبات شبه استروژنی در طی دوره های بحرانی از تکوین به ویژه در دوره نوزادی می تواند اثرات زیان آوری را بر بافت پستان در مراحل بعدی زندگی داشته باشد. در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی داروی آنتی استروژن تاموکسیفن و استروژن قارچی زیرالنون بر برخی شاخصه های بافت شناسی غده پستان در موش سوری ماده بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  20 نوزاد موش سوری ماده از نژادBALB/c به 4 گروه شامل سه گروه تیماری و یک گروه کنترل(بدون تیمار) تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل گروه تیمار با تاموکسیفن(μg/kg/day 400)، گروه تیمار با زیرالنون(mg/kg/day 2) و گروه تیمار با تاموکسیفن+زیرالنون بودند. تیمار ها به صورت روزانه از روز 1 تا 5 پس از تولد و به صورت تزریق زیر جلدی صورت گرفت. سپس در حدود 70 روز پس از تولد موش ها عمیقا بیهوش شده و پستان از بدن خارج گردید. به دنبال رنگ آمیزی، نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره مورد بررسی بافتی قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد گروه تیمار با تاموکسیفن موجب کاهش ضخامت اپی تلیوم مجرای شیری و حجم نوک پستان می شود(P<0.05). در گروه تیمار با زیرالنون و گروه تیمار با تاموکسیفن+زیرالنون در مقایسه با گروه کنترل، ضخامت اپی تلیوم و حجم نوک پستان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بررسی ساختار مجرای شیری غدد پستانی در سطح میکروسکوپ الکترونی حاکی از اثرات تخریبی تیمار نوزادی تاموکسیفن بر ساختار اپی تلیوم مجرای شیری بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز نوزادی تاموکسیفن بر غدد پستانی اثرات آنتی استروژنی اعمال می کند و از رشد طبیعی بافت پستان جلوگیری می نماید، اما زیرالنون نتایج زیان آوری را بر بافت پستان اعمال نمی کند.
  کلیدواژگان: غدد پستانی، تاموکسیفن، زیرالنون، استروژن، موش سوری
 • آرزو باقری * صفحات 118-129
  مقدمه
  پژوهشگران جمعیت شناسی جهت تبیین عوامل موثر بر نرخ باروری، عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر گذار را بررسی می نمایند. هدف مطالعه حاضر استفاده از مدل رگرسیون پواسن به منظور بررسی عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان مهاجر به تهران بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سرشماری سال1390 است.
  مواد و روش ها
  از فایل داده های خام سرشماری سال 1390، 3342 زن حداقل یک بار ازدواج کرده مهاجر به تهران انتخاب شدند. مدل رگرسیونی پواسن تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده این زنان روی متغیرهای پیش بین سن، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی، وضعیت استفاده از اینترنت و علت مهاجرت با استفاده از نرم افزار SPSS vol.22 برازش یافت.
  یافته های پژوهش: کلیه متغیرهای پیش بین(سن، P<0.001، سطح تحصیلی،P<0.001 ، وضعیت شغلی، P<0.001، وضعیت استفاده از اینترنت، P<0.001 و علت مهاجرت، پیروی از خانوار، P<0.028) و هم چنین متغیرهای علت مهاجرت و سن(P<0.001) در کنار هم بر روی تعداد فرزندان به دنیا آمده تاثیر معنی دار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که زنان گروه های سنی بالاتر، با سطح تحصیلی پایین تر، غیرشاغلین و زنانی که از اینترنت استفاده نمی کنند و به پیروی از خانوار مهاجرت می کنند، به طور متوسط تعداد فرزندان زنده بیشتری به دنیا آورده اند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با اعمال سیاست های باروری صحیح برای زنان در سنین پایین تر، با تحصیلات بیشتر و شاغل نیز می توان امکان فرزندآوری را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: باروری، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، مهاجرت، رگرسیون پواسن
 • آیت الله نصرالهی عمران * صفحات 130-140
  مقدمه
  آسپرژیلوزیس مهاجم، تهدیدآمیزترین بیماری در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی بوده که بیشترین میزان مرگ و میر در بین عفونت های قارچی مهاجم را در بیمارستان دارد. هدف از این تحقیق تعیین حساسیت دارویی بر روی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بیمارستان ها بوده است.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری 160 پلیت حاوی محیط سابورود دکستروز آگار از هوا و محیط بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها، شناسایی فنوتیپی و مولکولی کلنی ها به منظور شناسایی گونه های آسپرژیلوس انجام شد. پس از استخراج DNA، شناسایی مولکولی با استفاده از پرایمرهای یونیورسال قارچ ها(ناحیه ژنی ITS) و نهایتا توالی یابی DNAصورت گرفت. تست حساسیت دارویی به روش براث میکرودایلوشن(CLSI-M38A2) برای ایزوله های آسپرژیلوس انجام گرفت.
  یافته های پژوهش: از 160 نمونه محیط بیمارستان، 11 گونه Aspergillus به دست آمد. 11 ایزوله پس از توالی یابی 5 مورد آ.فلاووس، 3 مورد آ.سیدویی، 1 مورد آ.فومیگاتوس و 2 مورد آ.اوریزه شناسایی شدند. نتایج تست ارزیابی حساسیت داروی ضد قارچی مطالعه حاضر نشان داد که آ.سیدویی و آ.فومیگاتوس به آمفوتریسین ب و وریکونازول حساس و به ایتراکونازول مقاوم بودند. آ.سیدویی مقاوم به کاسپوفانژین بوده در حالی که آ.فومیگاتوس به این دارو حساس بود. آ.فلاووس ها به همه داروهای مورد مطالعه حساس بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  به تاخیر افتادن تشخیص قطعی، عدم درمان مناسب و به موقع، وجود بیماری های مختلف زمینه ایی و نوتروپنی از دلایل بالا بودن مرگ و میر بیماران مبتلایان به آسپرژیلوزیس به خصوص در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها می باشد.
  کلیدواژگان: حساسیت دارویی، آسپرژیلوس، بخش مراقبت های ویژه
 • منیره خردادمهر * صفحات 141-149
  مقدمه
  نئوسپورا کانینوم یک تک یاخته داخل سلولی و عامل بیماریزای مهم در گاو و سگ می باشد. در مطالعه حاضر، تاکی زوئیت های نئوسپورا کانینوم در سل لاین معلق ماکروفاژ موش(J774 A.1) کشت داده شدند و با سل لاین چسبنده Vero، مقایسه شدند.
  مواد و روش ها
  روزانه میانگین تعداد تکی زوئیت های رها شده از هر سلول ثبت شد. پس از مشاهده تکثیر اولیه انگل، تفاوت حدت تکی زوئیت های تکثیر شده، بعد از چند پاساژ متوالی، در تخم مرغ جنین دار مورد بررسی قرار گرفت. روزانه میزان تلفات در هر گروه ثبت و از مغز، قلب و کبد آن ها جهت مطالعات هیستوپاتولوژی نمونه برداری انجام شد.
  یافته های پژوهش: میزان تلفات در جنین های تلقیح شده به وسیله تکی زوئیت های به دست آمده از سل لاین Vero و ماکروفاژ موش، به ترتیب 100 و 10 درصد بود که این مرگ و میر، وابسته به دوز تلقیح بود. در مطالعات میکروسکوپی، در بافت کبد و قلب جنین های تلقیح شده با تکی زوئیت های به دست آمده از ماکروفاژهای موش، هپاتیت و میوکاردیت خفیف تری مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کشت نئوسپورا کنینوم در ماکروفاژهای موش باعث تکثیر بسیار زیاد و هم چنین کاهش حدت سریع انگل در مقایسه با سل لاینVero می شود. نتایج مطالعه حاضر یک سل لاین بسیار مناسب برای تولید انبوه تکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم، در جهت انجام مطالعات مختلف تجربی و هم چنین تولید واکسن زنده تخفیف حدت یافته آن پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: کشت سلول، حدت، تخم مرغ جنین دار، هیستوپاتولوژی
 • حجت الله کاکایی، عبدالحسین پورنجف، زهرا کاکایی، فرناز صفر پور، حسین رضایی * صفحات 150-159
  مقدمه
  پیشرفت های صنعتی، برنامه های توسعه و پروژه های زیر بنایی با وجود تمامی مزایا ومنافعی که برای انسان به همراه داشته است، سر منشاء بیساری از مخاطرات ، ریسک ها و نارسایی های قابل توجهی نیز بوده اند. ارزیابی خطر روشی سازمان یافته و نظام مند در شناسایی خطرات و برآورد خطر برای رتبه بندی تصمیمات ، در راستای کاهش خطر به حدی قابل قبول است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مخاطرات موجود در پالایشگاه گاز ایلام و با استفاده از روش ویلیام فاین که روشی کمی می باشد، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بصورت اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی در سال 1391 در پالایشگاه گاز ایلام انجام گرفت. جامعه مورد بررسی شامل 9واحد از 18 واحد پالایشگاه گاز ایلام بود که بصورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور شناسایی ریسک ها به کمک گروه اجرایی متشکل از نمایندگان بخش ها و ادرات طرح حاضر انجام گرفت. در این سند در واحدها با استفاده از فرم HSE-FO-001(0)-90 خطرات شناسایی و ارزیابی ریسک نیز در آن ثبت شد. این روش با استفاده از شدت پیامد، احتمال وقوع و میزان مواجهه، ریسک ها را ارزیابی و محاسبه می کند.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه 289 ریسک شناسایی شد که از این تعداد 5 ریسک (73/1%) در سطح اضطراری(نیاز فوری به فعالیت های تصحیحی)، 40 ریسک (84/13%) در سطح غیر طبیعی (نیازمند بررسی و توجه هر چه سریعتر) و 244 ریسک (43/84%) در سطح ریسک طبیعی (بایستی حذف شوند) قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  عمده خطراتی که در پالایشگاه گاز ایلام کارکنان را تهدید می کرد و از میزان ریسک بیشتری برخوردار بود می توان به خطرات مربوط به کار در ارتفاع و استنشاق گاز ترش حاوی سولفید هیدروژن اشاره کرد، لذا بهتر است اقدامات فنی مهندسی در واحدهای مختلف پالایشگاه به منظور کاهش سطح ریسک انجام شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، روش ویلیام فاین، پالایشگاه گاز، ایلام
 • زینب خورشیدوند *، علی محمد رضایی صفحات 160-170
  مقدمه
  شواهد پژوهشی زیادی وجود دارد که نشان می دهد اضطراب جدایی می تواند در بزرگسالی نیز رخ دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی ساخته شده توسط مانی کاواسگار، سیلوه، واگنر و دروبنی2003 (27ASA-) بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به ابزار های پژوهش (پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی، مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگسالان و پرسشنامه نشانگان اضطراب جدایی) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته های پژوهش: برای تعیین روایی سازه پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی (ASA-27) از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی، یک عامل را اندازه گیری می کند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که تعداد 5 سوال (سوال های شماره 1، 3، 13، 19 و 26) روی عامل اضطراب جدایی بزرگسالی بار عاملی کوچکتر از 30/0 داشتند و لذا از پرسشنامه کنار گذاشته شدند. نتایج روایی همگرا نیز نشان می دهد که بین اضطراب جدایی بزرگسالی و نشانگان اضطراب جدایی در کودکی (SASI) و مصاحبه بالینی ساختار یافته نشانگان اضطراب جدایی بزرگسالی (SCI-SAS) رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با 65/0 و 59/0 به دست آمد که هر دو در سطح p<0/001 معنی دار بود. پایایی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و ابزار مناسبی برای تشخیص اضطراب جدایی بزرگسالان می باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی، روایی، پایایی، ویژگی های روان سنجی
 • علیرضا شیرمحمدی، لیلا رئیسی *، مسعود راعی دهقی صفحات 171-184
  مقدمه
  رعایت الزامات حقوق بشری به عنوان قواعد عام الشمول در انعقاد موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی امری لازم و ضروری است و بر این اساس، تعهد تضمین حق دسترسی به داروهای اساسی به عنوان یکی از استحقاقات و مصادیق حق بر سلامتی که ارتباط معناداری نیز با حق حیات دارد، برای دولت ها امری اجتناب ناپذیر است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر با استفاده از روشی توصیفی – تحلیلی مقررات میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در خصوص حق دسترسی به داروهای اساسی به عنوان حقی حقوق بشری که می تواند با بحث حمایت از ابداعات دارویی به عنوان یکی از مصادیق حق ثبت اختراع که در موافقت نامه تریپس سازمان تجارت جهانی به عنوان جنبه ای تجاری از حقوق مالکیت فکری با وصف حقوق خصوصی مورد حمایت قرار گرفته، را بررسی می کند.
  یافته های پژوهش: براساس مقررات موافقت نامه تریپس در خصوص حق ثبت اختراع، از جمله مواد 27 و 28، دارنده حق مالکیت فکری حقوقی انحصاری در خصوص ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات ، پیدا می کند که می تواند چالش دسترسی به داروهای اساسی و افزایش قیمت چنین داروهایی را به دنبال داشته باشد و این موضوع به طور خاصی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در خصوص تعهد احترام، حمایت و اجرای حق دسترسی به داروهای اساسی را با مشکل مواجه می سازد.
  بحث و نتیجه گیری
  علاوه بر تمهیدات مندرج در متن موافقت نامه تریپس درباره استثناهای محدود و مجوزهای اجباری، تصویب اعلامیه اجلاس دوحه در خصوص موافقت نامه تریپس و سلامت عمومی و همچنین صدور تصمیم شورای تریپس در خصوص اجرای مفاد بند 6 این اعلامیه، به عنوان راهکارهای در نظر گرفته شده که عملا تعارض بین مقررات این موافقت نامه و الزامات حقوق بشری را حل و فصل کرده است.
  کلیدواژگان: الزامات حقوق بشری، موافقت نامه تریپس، دسترسی به داروهای اساسی، حق ثبت اختراع، مجوزهای اجباری
 • مریم هادیان نجف آبادی، ملیحه کاظمی * صفحات 185-198
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر اختلال اضطراب فراگیر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه دختران 12-8 ساله مبتلا به دیابت نوع یک، مراجعه کننده به مراکز درمان دیابت نجف آباد در سال 1393 بودند. از بین این مراکز درمانی دو مرکز به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش «پرسشنامه اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان»(SCARED) بود. کودکان مقیاس سنجش اضطراب را تکمیل کردند و از میان آنان 24 نفرکه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش، درمان مبتنی برپذیرش و تعهد طی 8 جلسه 120 دقیقه ای ارائه شد و به آزمودنی های گروه کنترل درمانی ارائه نشد و 6 ماه بعد پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که در گروه آزمایش میانگین نمره اضطراب فراگیر کودکان در مرحله پس آزمون و پیگیری در مقایسه با پیش آزمون کاهش قابل توجهی داشته است. با کنترل نمرات پیش آزمون، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به طور معناداری باعث کاهش نمره اختلال اضطراب فراگیر در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک در پس آزمون شد(0001/0≥P، 59/38= F) و نیز باعث کاهش اضطراب کودکان در پایان دوره پیگیری 6 ماهه شد(008/0≥P، 47/8= F).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، در کاهش اضطراب فراگیر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک موثر بود و حاکی از ماندگاری علائم، در پایان دوره پیگیری بود. طبق یافته های به دست آمده، می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش اختلال اضطراب فراگیر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک استفاده نمود. با توجه به نقش میانجی گر اختلالات اضطرابی در کنترل قند خون، بیماران دیابتی مورد بحث قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال اضطراب فراگیر، دیابت نوع یک
 • منصوره امیری دلویی، فریده نامور، علی اسحاقی *، پریچهره یغمایی صفحات 199-208
  مقدمه
  رگ زایی یا انژیوژنز فرایندی پیچیده است. در واقع از مهمترین وقایع زیستی است که با تولید رگ های جدید در بسیاری از مراحل رشد و نمو جنینی و وضعیت های پاتولوژیکی مشاهده می شود.در شرایط پاتولوژیک نظیر رشد تومورها نیز پیشرفت بیماری با رگ زایی ارتباط دارد.از این رو در پژوهش حاضر شناسایی تاثیر دوزهای مختلف نانو ذره اکسید روی بر رگ زایی پرده کوریوالانتوئیک جوجه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی تعداد 40عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد ROSS به طور تصادفی در 4 گروه مساوی (کنترل-گروه اول-گروه دوم-گروه سوم)قرار گرفتند. بعد از روز دوم انکوباسیون روی تخم مرغ ها پنجره باز شد و روز هشتم یک اسفنج ژلاتینی روی پرده کوریوالانتوئیک قرار گرفت.گروه های تجربی به ترتیب با 500 و1000 و2000 میکروگرم بر میلی لیتر نانوذره اکسید روی تیمار گردیدند. در روز دوازدهم پس از انکوباسیون نمونه ها از دستگاه خارج شدند و پس از برداشتن پنجره ها از تمامی آن ها به کمک فوتو استرئومیکروسکوپ تحقیقاتی تهیه شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که نانو ذره اکسید روی به طور معنی داری تعداد و طول عروق خونی را در مقایسه با نمونه کنترل کاهش می دهد) 05/0 (P<میانگین طول عروق خونی تیمار شده با نانو ذره اکسید روی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد که بین گروه تیمار شده با غلظت 500 میکرو گرم بر میلی لیتر نانو ذره اکسید روی (4/0±16/3 سانتی متر) با گروه کنترل (44/0±13/4 سانتی متر) اختلاف در سطح 05/0 P< معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج بررسی حاضر نشان داد که نانو ذره اکسید روی قادر است در محیطIn vivo فعالیت ضد رگ زایی خود را نشان دهد. بررسی های In vivo نشان داد که تیمار با این نانوذره سبب مهار رگ زایی و کاهش تعداد و طول رگ های پرده کوریوالانتوییک جوجه می شود.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، اکسید روی، کوریو الانتوئیک، آسپرژیلوس
|
 • Amir Azizi, Javad Mohamadi * Pages 1-9
  Introduction
  One of the challenges of patients with irritable bowel syndrome is the quality of life and perception of the disease. In recent decade's mindfulness as one of the most effective treatments in the treatment of many disorders has been introduced. This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness therapy on quality of life and perception of disease among patients with irritable bowel syndrome.
  Materials and Methods
  The research method was experimental (pretest-posttest control group and random assignment).The sample of the study consisted of 30 patients with irritable bowel syndrome who among all patients were admitted to hospitals in 2014. After the interview, the Rome-III diagnostic criteria and Quality of life and illness perception questionnaire, using random sampling (n=15 per group) the subjects were selected and randomly divided into two experimental groups and one control. Two months after the completion of 8 sessions (90-minute sessions a week for two months) of treatment, mindfulness and perceived quality of life questionnaire was administered to the patients in both groups. Using multivariate analysis of variance, SPSS vol.20 software was also used to analyze the data.
  Findings: Mindfulness therapy in improving quality of life (P=0.005) and increasing the understanding of the disease (P=0.002) among patients with irritable bowel syndrome in the experimental group was significantly effective.
  Discussion &
  Conclusions
  It seems that the implementation of mindfulness therapy can improve the quality of life and perception of disease in patients with irritable bowel syndrome.
  Keywords: Irritable bowel, Quality of life, Disease perception, Mindfulness
 • Farzaneh Rahimi *, Mahboubeh Ahmadi, Firozeh Rosta, Hamid Alavimajd, Mahbobeh Valiani, Sayed Mohammad Mehdi Kahangi Pages 10-20
  Introduction
  Investigations have shown that the emotional stress during the pregnancy period could have sustainable effects on the embryo .In High Risk Pregnant women the risk of babies with health, behavioral, and mood problems will be more. Different investigations have shown that the effect of relaxation training on emotional stress .This study was conducted to investigate the effect of progressive Muscle Relaxation Training on infant's outcome such as Apgar index, weight, height, head circumference, and jaundice in infants after delivery in High Risk pregnant women.
  Materials and Methods
  The present study was done as a clinical trial on 150 High Risk Pregnant Women referred to Health and Medical Center in the city of Shahreza on 1392 -1393. High risk pregnant women were randomly divided into two groups. The control group only received routine pregnancy care and case group received routine pregnancy care and Progressive Muscle Relaxation Training (Jacobsen). At the time of delivery, infant's outcome including Apgar index, weight and height, head circumference, and jaundice was assessed.
  Findings: Intervention and control groups in terms of demographic and obstetric variables were not significant (P>0/05). The results showed a significant difference between the two groups in height, weight, and head circumference (pvalueDiscussion &
  Conclusions
  According to this study, progressive muscle relaxation training is promoting and improving the health of infants in high-risk pregnant women. The progressive muscle relaxation training can be safe and beneficial to pregnant women in order to improve the health of infants.
  Keywords: Progressive muscle relaxation, Pregnant high risk women, Infants outcome
 • Mohammadreza Monazam, Fareydon Laal, Vali Sarsangi, Rohollah Fallahmadvari *, Kamran Najafi, Alireza Fallahmadvari Pages 21-28
  Introduction
  After the engineering noise control and management control, the last way for controling noise is using the hearing protective devices, whose effectiveness depends on full-time use of it. Due to the lack of a standard questionnaire about increasing the duration of worker's usage of hearing protection devices based on BASNEF behavioral pattern, this study has been done to design and measures this tool psychometrically.
  Materials and Methods
  The initial questionnaire of this study is drawn out of the texts, similar articles, and questionnaires. Face Validity and Content validity are measured by Lavsheh method based on obtaining the view of experts’ panel and the reliability was done by cronbach's alpha coefficient by tile industry workers. All analyses were performed using 19 SPSS software.
  Findings: face validity and content validity of 49 items were identified. In professional content evaluation, CVR of items up to 60% were selected and the CVI of the remaining questions became 0.79%. The reliability of each of below indexes was approved as follow: knowledge: 82%, attitude: 88%, abstract norms: 83%, enabling factors: 88%, behavioral intention: 96% function: 89% and the overall reliability of research tool were approved by measuring Cronbach's alpha as 88%.
  Discussion & Conlusions: vThese results introduced good evidence about the validity and the reliability of measurement tools on BASNEF model in increasing duration of workers usage of hearing protection devices.
  Keywords: BASNEF model, Questionnaire validity reliability, Hearing protection devices
 • Mohammad Reza Monazam Esmaeilpour, Feridon Laal, Fereshteh Majlessi, Rohollah Fallahmadvari *, Kamran Najafi, Alireza Fallahmadvari, Vali Sarsangi Pages 29-35
  Introduction
  The duration of using hearing protection device affects the performance of hearing protection. Most of performed trainings in various industries are to increase person’s knowledge about the way of using the hearing protection device not increasing the duration of using it which needs more investigation.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study by Basnef questionnaire, the data was collected just before training intervention and 3 months after that. The training intervention was performed as 5 training sessions by lecture, questioning, and answering. SMS and posters reminded the main training points.
  Findings: Mean score at all areas of Basnef model increased after training intervention that was significant statistically (p-valueDiscussion &
  Conclusions
  The results show that abstract norms construct was effective in increasing the duration of using the hearing protection device; therefore, it is recommended to be intentioned in planning and training intervention.
  Keywords: Hearing protection device, Basnef model, Training intervention, Tile industry
 • Mina Ramezani * Pages 36-44
  Introduction
  Increase in the consumption of nano zinc oxide in medicine, manufacturing cosmetic products, and in research has raised the questions about their toxicity. Because of the small size of nano materials its absorption by the digestive system is simple. In this study, the effects of nano zinc oxide have been investigated in vivo on the ileum tissue of adult NMRI male mice.
  Materials and Methods
  In this experimental study, male mice were randomly divided into five groups, including control, sham, and three experimental groups. 10-30 nm-sized zinc oxide (ZnO) nanoparticles were injected intraperitoneally in three concentrations, 100-300-500mg/kg for 21 days. Histological changes including; height and width of the ileum villus, the thickness of the muscle tissue and epithelium tissue, width of connective tissue, diameter of crypts, and goblet cell numbers were studied by One Way ANOVA and Tukey-Kramer posttest, after treatments.
  Findings: The results showed that nano zinc oxide had no effect on the height and the width of villi and diameter of crypts, but reduced the width of lamina propria and goblet cells of and increased the width of epithelium and muscle tissue ileum (P Discussion &
  Conclusions
  The height and the width of villi and crypts diameter in the experimental groups had no significant difference compared to the sham and control groups. However, the width of the lamina propria and the number of goblet cells decreased significantly in all experimental groups, which indicated low toxicity of nano zinc oxide in these doses. A significant increase was observed in epithelium and muscle tissue compared to the control and sham groups. It seems that nano zinc oxide could be increase the growth of epithelial cells. Due to changes in the intestinal epithelium tissue in adjacent to nano zinc oxide, the long- term use of this material should be avoided.
  Keywords: Nano zinc oxide, Small intestine, Ileum, Mice
 • Nahid Javadifar, Roghayeh Komeilifar *, Pooran Doght Afshary, Mohammad Hossein Haghighy Zadeh Pages 45-53
  Introduction
  Urinary incontinence (UI) is a global problem that affects physical - emotional and social lives of women.The aim of this study was to evaluate the prevalence and demographic and obstetric predisposing factors of urinary incontinence in reproductive age women.
  Materials and Methods
  This cross sectional study was conducted on 2000 reproductive age women. The women were selected randomly from all of the primary health care centers of Dezful. Data were collected by socio demographic and ICIQ questionnaires.
  Findings: Among participants, 57/7 % of the patients had urinary incontinence. There was a significant association between age, BMI, education level, mean of pregnancy, mean of deliveries, mode of delivery, abortion, neonate>4 kg, irregular menstruation, and UI(PDiscussion &
  Conclusions
  The prevalence of urinary incontinence in reproductive age women is high. It is suggested that the health care providers pay more attention to this issue in health care centers and train women in the prevention of urinary incontinence.
  Keywords: Urinary incontinence, Effective factors, Reproductive age
 • Mahin Kokhazadeh *, Hossein Rajabi, Samira Rasaneh, Mohammad Ali Askari, Parisa Taheri Pages 54-62
  Introduction
  One of the most common applications of medical isotopes is in treatment of cancer and hyperthyroidism using Iodine-131. The Iodine-131 cumulates in cancerous cells and acts as a source of radioactive emissions. Apparently, local and temporal distributions of the radioactive material are different in various organs. In this paper, the effect of radioactive Iodine distribution on the amount of exposure at different distances has been investigated.
  Materials and Methods
  This analysis has been carried out using adult NCAT phantoms, Monte-Carlo simulation, and GATE code. By applying the same amount of activity on five different organs of the phantom, the quality and quantity of energy has been computed as well as the amount of emitted exposures at distances of one, two, and three meters. Then, by setting thyroid as the basis, the difference of exposure emitted from other four organs has been calculated and analyzed using KS test.
  Findings: Simulation results had been showed that the amounts of exposure that emitted from aforementioned organs are significantly different at the distance of one meter whereas this difference diminishes significantly at distances of two and three meters. In other words, the effect of radioactive Iodine integration location on the emitted exposure is being trivial as the distance increases.
  Discussion &
  Conclusions
  Distinct TEDE values must be defined for each of the aforementioned organs and confirmed before releasing patients who will be faced to the others at short distances. Otherwise, guidelines must be considered for the others who will be faced to the released patient.
  Keywords: Thyroid cancer, Hyperthyroidism, Iodine, 131, Exposure, NCAT phantom, Monte, carlo simulation, GATE code
 • Fatemeh Ebrahimi, Kambiz Rohanaii *, Fatemeh Jamalu Pages 63-72
  Introduction
  Candidal vulvovaginitis occurs in female genital by the over growth of candida especially candida albicans. This infection may be resistant to therapy and occasionally becomes chronic. In some patients this form of infection is recurrent. Candida species are the most important factors in development of fungal infection in human beings and animals. According to the daily increase of drug resistance, attempts are important for providing anti-fungal and anti-microbial drugs. With the increasing consumption of medical plants for medical treatment, this topic of complementary medicine found a unique place. This study compares the concentration effects of Cichorium intybusL. and Matricaria chamomilla L. hydroalcoholic extract and the mixed with Nystatin on the isolated Candida albicans from Vaginal Candidiasis and standard under in vitro conditions.
  Materials and Methods
  This experimental study assessed the antifungal effects of two plant extracts on candida albicans. Cichorium intybus L and Matricaria chamomilla L. were selected based on the previous researches and traditional usages. C.Albicans was cultured on sabouraud dexterose agar containing chloramphenicol. On each plate, one plant extract disc, one nystatin disc (as positive control), and one blank disc (as negative controls) were placed. The mean diameter of non-growth halo around each plant extract was compared with the mean diameter of non-growth halo of positive control discs after 24 hours. Data was analysed by ANOVA statistical test (PFindings: There was a significant difference between the diameter of non-growth halo around the plant extracts and Nystatin discs. The diameter of non-growth halo in nystation discs (30 mm) was more than that for Matricaria chamomilla L. discs (21 mm). Non-growth halo in discs (28 mm) nystation were also more than Cichorium intybus L. discs (17 mm) (pDiscussion &
  Conclusions
  Cichorium intybusL and Matricaria chamomilla L. exhibited antifungal effects on C. Albincans But the effect of Matricaria chamomilla L. on the lack of growth of Candida Albicans strains was greater than that in Cichorium intybusL.
  Keywords: Antifungal effect, Hydroalcoholic extract, Cichorium intybusL, Matricaria chamomilla L, Nystatin
 • Sajad Roshani, Reza Mahdavinejad *, Narmin Ghanizadehesar Pages 73-85
  Introduction
  Muscle imbalance of the upper quadrant of the body is one of the problems in paraplegia spinal cord injury (SCI) patients using wheelchair. This increases the risk of developing deformities and exposes the person to upper cross syndrome (UCS). The use of NASM-based corrective exercises is one of the new ways of restoring muscle balance for preventing and correcting deformities. The aim of this study was investigating the effect of NASM-based training protocol on UCS in paraplegia SCI patients.
  Materials & Methods
  22 male paraplegic spinal cord injury patients with forward head, round shoulder, and kyphosis deformities were selected and divided into two groups of training(n:12, age:38.68±9.81) and control(n:10, age:40.40±7.33). Training group performed NASM-based exercises for 12 weeks. Goniometer, double square, and flexible ruler were used to measure forward head, round shoulder, and kyphosis, respectively. The statistical analysis of variance for repeated data at the significance level of (P <0.05) was used to analyze the data.
  Findings
  Forward head, round shoulder, and kyphosis deformities had significant improvements in training group in comparison to control group from pre to post test(P <0.05).
  Discussion & Conclusions
  It is suggested that people with SCI who spend a lot of hours on the wheelchair should modify the position of the nose using the proposed NASM-based training exercises in this study on a regular basis in order to prevent muscle imbalance and developing the deformities in the upper quadrant of the body.
  Keywords: Spinal cord injury, Paraplegia, NASM training, Posture, Upper cross syndrome
 • Sayed Hadi Sayed Alitabar, Ali Sarvestani *, Mojtaba Habibi, Kobra Ghaderi, Maryam Falahatpisheh Pages 86-96
  Introduction
  Risk behaviors contribute to leading causes of death and reduced quality of life among adolescents and youth. The purpose of this study was to investigate the factor structure, validity, and reliability of the checklist of risk behaviours for youth (CORBY).
  Materials and Methods
  The research was descriptive. A sample of 533 middle school and high school students were selected with multistage cluster sampling of students of Tehran. To calculate the convergent and divergent validity, Children’s Depression Inventory, Oxford Happiness Questionnaire, and Catastrophic Cognitions Questionnaire were used. In order to assess the first order confirmatory factor of the risk behaviors for youth (CORBY), the weighted lowest squares (WLS) and to assess the adequacy of the model to the data, the parameters of RMR ¡­RMSEA ¡­CFI ¡­AGFI ¡­GFI ¡x2¡ x2/ df were used. Data analysis was conducted by SPSS.16 and Lisrel 8.80.
  Findings: The average score for boys in all three levels of high-risk behavior is higher compared with an average score of girls. Factor structure of the CORBY was confirmed with using confirmatory factor analysis. Correlation analysis showed that the CORBY with Children's Depression Inventory (PDiscussion &
  Conclusions
  First-order factor structure of the three-factor “CORBY “showed better fitness with the observed data. Based on the findings, the checklist of risk behaviours for youth has acceptable psychometric properties.
  Keywords: Checklist of risk behaviours for youth, Validity, Reliability, Factor structure, Adolescents
 • Fatemeh Abaspour Shoushtari, Kumarss Amini * Pages 97-105
  Introduction
  Salmonella is one of the most important food-borne pathogens and zoonotic agents all over the world. Antibiotic resistance is a growing problem in Salmonella isolates and spreading of resistance genes by integrons to susceptible strains is one of the major concerns in the emergence of resistant strains. The aim of the current study was the identification of classes of integrons in the Salmonella infants isolated from clinical samples and their antibiotic resistance profile.
  Material &
  Methods
  In the cross-sectional study, 101 salmonella isolates were obtained from the stool samples. The antibiotic susceptibility test was determined using the disk diffusion method agreeing with CLSI guideline. Cellular DNA was extracted by AccuPrep Genomic DNA Extraction Kit and MPCR was performed for the identification of the intI, intII and intIII genes.
  Findings: Sixty S. infantis isolates were collected using biochemical and microbiological tests. The lowest resistance rate in all isolates was related to Ceftriaxone (45%). The molecular analysis of classes of integrons showed 59 (98.3%), 51 (85%) and 23 (38.3%) isolates caring intI, intII and intIII genes, respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  The result of this study showed that due to increased level of drug resistance in S. infantis and the presence of class 1 integron in these strains, resistance can be transferred to other food borne pathogens.
  Keywords: Integrons, Salmonella infantis, Antibiotic resistance, Clinical samples
 • Hajare Kalkali, Rahmatollah Parandin, Morteza Behnam Rassouli *, Nasser Mahdavi Shahri, Masoumeh Khirabadi, Khadijeh Sedaghat Pages 106-117
  Introduction
  Exposure to estrogen like chemicals during critical periods of development particularly in the neonatal period can disrupt normal patterns of mammary tissue development later in life. In this study, the effects of neonatal exposure of tamoxifen anti-estrogen and zearalenone mycoestrogen on some histological characteristics of mammary gland in female mouse were investigated.
  Materials and Methods
  Twenty newborn female mice of BALB/c strain were divided into four groups: three experimental and one control group (with no treatment). Treatment groups included Tamoxifen (400 μg /kg /day) group, Zearalenone treatment group (2 mg /kg /day) and group treated with tamoxifen췦꭪垧ꉷ treatment group. Daily treatments were started on the first day of life and continued up to 5 subcutaneously. Then about 70 days after birth, mice were deeply anesthetized and the mammary tissue was removed from the body. Following histochemical staining, the samples were studied using light and transmission electron microcopies.
  Findings: The result showed that epithelial thickness of milk duct and volume of the nipple in tamoxifen treatment group significantly (pDiscusion &
  Conclusions
  The results of this study show that neonatal administration of tamoxifen probably exerts anti-estrogenic effects and it prevents the normal development of mammary tissue, but zearalenone do not have adverse consequences on mammary tissue.
  Keywords: Mammary gland, Tamoxifen, Zearalenone, Estrogen, Mice
 • Arezoo Bagheri Dr * Pages 118-129
  Introduction
  To determine fertility influential factors, demographical researchers study influential economical, social and cultural elements. The aim of this article is to apply Poisson regression model to investigate influential factors on children ever born, one of the fertility determinant indices, of migrant women to Tehran according to 2011 Population and Housing Census.
  Materials and Methods
  From 2011 Population and Housing Census data, 33420 ever married migrant women to Tehran were selected. Poisson regression model of these women's children ever born according to predictors of age, educational level, job status, internet use, and migration cause has been fitted by SPSS 22.
  Findings: All of the predictors (age, P-valueDiscussion &
  Conclusions
  The results of fitted Poisson regression showed that women in older age groups with lower educational level, unemployed, and those who didn’t use internet and their cause of the migration was following family had greater mean of children ever born. According to the results, it can be concluded that the possibility of increasing children ever born of women in younger ages, with higher education and employed could be existed by applying correct fertility policies.
  Keywords: Fertility, Children ever born, Migration, Poisson regression
 • Ayatollah Nasrolahiomran * Pages 130-140
  Introduction
  Invasive aspergillosis is the most threatening disease inimmunoco-mpromised patients which has the highest morbidity and mortality rate among invasive fungal infections in the hospitals. The aim of present study was to assess antifungal susceptibilitytesting versus Aspergillus spp isolated from the hospitals environment.
  Materials and Methods
  After collecting 160 plates containing Sabouraud dextrose agar from the air and the environment of hospital's ICUs (intensive care units), the phenotypic and molecular identification of the colonies was performed for the identification of Aspergillusspp. After DNA extraction, the molecular identification was carried out using universal fungal primers (ITS gene) and DNA sequencing. Antifungal susceptibility testing was performed using the CLSI broth microdilution (M38-A2) method for Aspergillus isolates.
  Findings: Out of 160 hospital environmental samples, 11Aspergillus species were obtained. The eleven Aspergillus spp. were identified by sequencing as: 5 A. flavus, 3 A. sydowii, 1 A. fumigates and 2A. Oryzae. Our antifungal susceptibility testing results indicated that A. sydowii and A. fumigatus were sensitive to Amphotericin and Voriconazole and also were resistant to Itraconazole. A. sydowii was resistant to Caspofungin while A.fumigatus was sensitive to this drug. A. flavus was susceptible to all the drugs.
  Discussion &
  Conclusions
  There were a number of reasons including delayed diagnosis, lack of appropriate curing, and the existence of various diseases and neutropenia which could lead to the high mortality rate of patients with Aspergillosis, especially in patients of hospital's ICUs.
  Keywords: Drug susceptibility, Aspergillus SP. ICU
 • Moniereh Khordadmehr * Pages 141-149
  Introduction
  Neospora caninum is an intracellular protozoan considered as a serious disease agent in cattle and dogs. In the present study, N. caninum tachyzoites were cultivated in mouse macrophage cell line and Vero cell line.
  Materials and Methods
  The number of harvested tachyzoites was recorded daily. After parasite propagation and continuous passages, chicken embryonated eggs were used for comparison of tachyzoites attenuation. Mortality rate was recorded daily and the tissue samples of brain, liver, and heart were taken for histopathological examination.
  Findings: Mortality rate in embryonated eggs inoculated with N. caninum harvested from Vero and mouse macrophage cell line was 100% and 10%, respectively, which was dose-dependent. Microscopically, there were milder hepatitis and myocarditis in the liver and heart of chickens inoculated with N. caninum harvested from mouse macrophage cell line.
  Discussion &
  Conclusions
  The present findings showed that cultivation of N. caninum tachyzoites in macrophage cell line increased propagation of tachyzoites and also reduced attenuation of the parasite. These results suggested the suitable cell line for mass production of N. caninum tachyzoites for various experimental researches and also producing live attenuated vaccine.
  Keywords: Cell culture, Attenuation, Embryonated egg, Histopathology
 • Hojatolla Kakaei, Abdolhosein Poornajaf, Zahra Kakaei, Farnaz Safarpour, Hossain Rezaei * Pages 150-159
  Introduction
  Industrial progress, development plans, and infrastructure projects, despite all the benefits and benefits that human beings have had, have been a source of fatalities, risks, and significant failures. Risk Assessment an organized and systematic approach to hazard identification and risk assessment for ranking decisions in order to reduce risk is partially acceptable. The purpose of this study was to identify the hazards in the Ilam gas refinery using William Fein method which is a quantitative method.
  Material &
  Methods
  This descriptive-analytic epidemiologic study was conducted in Ilam gas refinery in 2012. The sample consisted of 9 units from 18 units of Ilam gas refinery which were randomly selected. In order to identify the risks, a team of representatives from the departments and departments of the present project conducted the projrect. In this document, the HSE-FO-001 (0) -90 hazard identification and risk assessment was also documented in units. This method evaluates and calculates the risks using the severity of the outcome, the probability of occurrence, and the exposure level.
  Findings: In this study, 289 risks were identified, of which 5 (0.73%) risks at emergency level (urgent need for corrective actions), 40 risks (13.84%) at abnormal level (requiring consideration and attention Faster) and 244 risks (84.43%) at the level of natural risk (to be eliminated).
  Discussion &
  Conclusions
  The major dangers that threaten employees at the Ilam gas refinery are the risks of work at height and inhalation of sour gas containing hydrogen sulfide. Therefore, it is better to apply engineering measures in different units of the refinery to reduce the level of risk.
  Keywords: Risk assessment, William fine method, Gas refinery, Ilam
 • Zeinab Khorshidvand *, Ali Mohammad Rezaei Pages 160-170
  Introduction
  There is much evidence to show that separation anxiety can also occur in adults. The aim of current study was to examine the psychometric properties of adult separation anxiety questionnaire made by Manicavasagar , Silove ,Wagner and Drobny2003 (ASA -27).
  Materials and Methods
  400 students of Semnan University were selected by multistage cluster sampling method; they responded to the instruments of the study including adult separation anxiety questionnaire, Structured Clinical Interview for separation anxiety syndrome Adults and Separation Anxiety Symptom Inventory. Factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations methods were used for data analysis.
  Findings: Factor analysis and convergent validity methods were used to determine the construct validity of adult separation anxiety questionnaire (ASA-27). Results from factor analysis showed the adult separation anxiety questionnaire measure own factor. Result from Factor analysis showed that 5 questions (questions 1, 3, 13, 19 and 26) on adult separation anxiety factor loadings were less than 30/0; therefore they were excluded from the questionnaire. Also, results from convergent validity indicated a significant relationship between adult separation anxiety and symptoms of separation anxiety in childhood and adult separation anxiety symptoms in a structured clinical interview, there was a significant relationship. Reliability of the adult separation anxiety questionnaire (ASA-27) by Cronbach's alpha coefficient was 0/89. The correlation between the two questionnaires (SCI- SAS) and (SASI) was 0/651(p Discussion &
  Conclusions
  Persian version of adult separation anxiety questionnaire in students is of a good validity and reliability and it is an appropriate and practical instrument for the measurement of diagnosis of separation anxiety in adults.
  Keywords: Adult separation anxiety questionnaire, Validity, Reliability, Psychometric properties
 • Alireza Shirmohammadi, Liela Raeisi *, Masoud Raei Dahaghi Pages 171-184
  Introduction
  The observance of human rights requirements as a general rule in concluding international agreements, such as the WTO agreements, is necessary and, accordingly, a commitment to guarantee the right to access basic medicines as one of the titles and examples of the right to health, which has a meaningful relationship. It also has the right to live which is inevitable for governments.
  Materials and Methods
  The present study uses a descriptive-analytical method to determine the provisions of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights on the Right to Access to Essential Medicines as Human Rights, which can be considered as one of the examples of support for pharmaceutical innovations. The patent that is protected by the World Trade Organization's Trips agreement as a trade-mark of intellectual property rights is protected by the definition of private law.
  Findings: Based on the provisions of the Trips Agreement on Patents, including Articles 27 and 28, the holder holds the exclusive intellectual property right to manufacture, use, supply for sale, and sale or import, which can challenge the access to medicines. The underlying cause and the increase in the cost of such drugs, and this in particular, makes it difficult for developed and less developed countries to respect the commitment to support and enforce access to essential medicines.
  Discussion &
  Conclusions
  In addition to the provisions of the Trips Agreement on limited exceptions and compulsory licenses, the approval of the Doha Summit Declaration on the Trips and Public Health Agreements, as well as the issuance of the Trips Council Decision on the implementation of the provisions of paragraph 6 of this Declaration, are considered as solutions. It has been considered that this Declaration has actually resolved the conflict between the provisions of this agreement and the human rights requirements.
  Keywords: Human rights obligations, TRIPS Agreement, Access to essential drugs, Patent, Compulsory licenses
 • Maryam Hadiyan Najafabadi, Malihe Kazemi * Pages 185-198
  Introduction
  Acceptance and Commitment Therapy is one of the third wave behavioral therapies about anxiety Disorders. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy on Generalized Anxiety Disorder in Children with Type 1 Diabetes
  Materials and Methods
  This research was conducted with semi-experimental method by pretest-posttest and follow up, including control group. Statistical society of current study was all Children with Type 1 Diabetes referred to diabetes treatment centers in Najafabad town in 2014-2015. Two of these treatment centers were selected by available sampling method. Instrument used in this study was “Screen for child anxiety related disorders” (SCARED). All children filled measure of anxiety and among them, 24 children who were suffering from anxiety were selected and then assigned randomly into two experimental and control groups (n1=n2=12). For subjects in the experimental group 8 sessions of Acceptance & Commitment Therapy, each lasting for 120 minutes, were offered and control subjects received no therapy in this while. Six month later follow up was executed. The data was analyzed by Analyze of Covariance Method ANCOVA(.
  Findings: findings showed that mean score of generalized anxiety in children in post-test and follow-up in compare with pretest had a significant decline. By controlling pretest scores, Acceptance & Commitment therapy caused a significant decrease in generalized anxiety scores of children suffering from diabetes type 1, in post-test (F=38.59, P≤0.0001) and also caused significant decrease in anxiety of children, at the end of 6 month follow-up period (F=8.47, P≤0.008).
  Discussion &
  Conclusions
  Results indicated that Acceptance & Commitment Therapy was effective on reducing generalized anxiety of children suffering with diabetes type 1 and suggested a persistent recovery on symptoms in follow up. Based on these findings Acceptance & Commitment Therapy can be used for reducing Generalized Anxiety Disorder in children with type 1diabetes. Findings were discussed considering intermediate role of anxiety disorders on glycemic control in diabetic patients.
  Keywords: Acceptance_commitment therapy_Generalized anxiety disorder_Type 1 diabetes
 • Mansoureh Amiri, Faride Namvar, Ali Esahaghi *, Parichehreh Yaghmaei Pages 199-208
  Introduction
  Angiogenesis is a complex process. In fact, it is one of the most important biological events that can be observed with the production of new vessels in many stages of embryonic development and pathological conditions. In pathological conditions such as tumor growth, the progression of the disease is associated with angiogenesis. Therefore, in the present study, the effects of various doses of zinc oxide nanoparticles on chick chorioallantoic membrane (CAM) were assessed.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 ROSS egg were randomly divided into four groups (controls-group 1-group 2-group 3). After the second day of incubation, a window was opened on the eggs and on the eighth day a gelatin sponge was placed on the chick chorioallantoic membrane. Experimental groups were treated with 500, 1000 and 2000 μg / ml zinc oxide nanoparticles, respectively. On the twelfth day after the incubation, samples were removed from the device and after removing the windows, all of them were viewed using a photo stereomicroscope.
  Findings: The results showed that zinc oxide nanoparticles significantly reduced the number and length of blood vessels compared to the control sample (P Discussion &
  Conclusion
  The results of this study showed that zinc oxide nanoparticles have anti- angiogenesis activity in an in vivo environment. In vivo studies showed that treatment with this nanoparticle inhibited angiogenesis would reduce the number and length of chick chorioallantoic membrane vein.
  Keywords: Angiogenesis, Chick chorioallantoic membrane, Zinc oxide