فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهلا دهقانی، کیوان بلندهمتان * صفحات 5-32
  این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی آموزش مفاهیم اخلاقی به و به بررسی مفاهیم اخلاقی موجود در کتب درسی پرداخته، سپس آن ها را استخراج و در مقولات کلی تری همچنین با استفاده از روش ، مفاهیم اخلاقی موجود در دروس، مشخص شده و سپس با استفاده از فرایند استنتاجی بر مبنای ملاک ها، از نظر انسجام و یکپارچگی در هر پایه و نیز چیدمان فرگشتی در کل مقطع مورد جامعه آماری این تحقیق را ، تعلیمات اجتماعی و هدیه های تشکیل می دهد که شامل 21 جلد کتاب نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نظری انجام شده و ملاک دسته بندی دروس، وجود محتوای اخلاقی و رعایت ساختار داستانی نتایج نشان داد که کتب فارسی در تمامی پایه ها، بیشترین تعداد ادبیات داستانی و بیشترین متاسفانه چیدمان مفاهیم موردتوجه قرار نگرفته و از میان فاکتورهای مربوط به انسجام و فرگشت را از نظر کمی و کیفی سایر مفاهیم از نظر تعداد تکرار و نوع چینش در پایه های مختلف فاقد کارایی لازم هستند.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، اخلاق، تربیت اخلاقی، فرگشت، یکپارچگی
 • مهدی قنبری، محمد نیکخواه، بهاره نیکبخت صفحات 33-64
  هدف این پژوهش آسیب شناسی دوره کارورزی دانشگاه فرهنگیان است. نوع پژوهش آمیخته و روش آن متوالی تبیینی بوده است. جامعه آماری شامل مدرسان، معلمان راهنما و کارورزان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری بوده است. در فاز کمی، مدرسان به روش سرشماری و دو گروه دیگر به روش تصادفی نمونه گیری شدند. در فاز کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در فاز کمی و کیفی به ترتیب اطلاعات با پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه تامین و پایایی آن تایید شد. در فاز کیفی روایی سازه ای، درونی و بیرونی تامین و پایایی آن از روش بررسی اعضا، بررسی همکار و ناظر بیرونی تایید شد. طبق نتایج، از بین مولفه های اهداف، فعالیت های یادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی؛ مدرسان مولفه زمان و دو گروه دیگر زمان، فعالیت های یادگیری و ارزشیابی را نامطلوب دانستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچند کارورزی فرصت های فراوانی برای تربیت حرفه ای دانشجو معلمان در پی دارد؛ ولی در بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی، اجرا و عمل کنشگران دچار مشکلاتی است.
  کلیدواژگان: کارورزی، آسیب شناسی، دانشگاه فرهنگیان
 • مسعود گرامی پور، اصغر مینایی صفحات 65-96
  یک روش نظارت بر پیشرفت تحصیلی مهارت های پیش بینی شده در برنامه با وجود اینکه حدود نیم قرن از معرفی CBM در دنیا می گذرد، ولی تاکنون در برنامه درسی ایرانی بنابراین هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی تاثیر CBM بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با روش های تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات، شبه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون برای نمونه ای نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که CBM بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی تاثیر بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که CBM به عنوان یک روش موثرتر از ارزشیابی تکوینی، در برنامه درسی دوره ابتدایی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، ارزشیابی تکوینی، اندازه گیری مبتنی بر برنامه درسی، CBM، آموزش ریاضی، دوره ابتدایی
 • سیروس اسدیان * صفحات 97-126
  این پژوهش باهدف بررسی تاثیر تدریس موازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی و نگرش آنان نسبت به روش پژوهش شبه- آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر 94 و حجم نمونه 70 نفر است که 35 نفر از آنان در گروه کنترل و 35 گمارده شده اند، به صورتی که در گروه آزمایش تدریس به شیوه موازی به مدت 2 ماه انجام شد و در گروه کنترل از روش تدریس تک جهت جمع آوری داده های این تحقیق در بعد نگرش به مدرسه از پرسش نامه استاندارد مک کوچ و SAAS-R و جهت بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان از آزمون نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شده بر روی نمره عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان دهد که بین نمره عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش و همچنین نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که میزان نگرش نسبت به مدرسه در دو گروه آزمایش و کنترل در نگرش نسبت به محیط مدرسه، ادراک - خود تحصیلی، ارزش گذاری هدف های مدرسه ای، خود نظم دهی، نگرش در بین دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و این تفاوت ناشی از اجرای تدریس موازی در بین این دانش آموزان است.
  کلیدواژگان: تدریس موازی، نگرش به مدرسه، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان پایه ششم
 • صغری ملکی، دکترمحمود مهرمحمدی صفحات 127-154
  مطالعه پدیدارشناسانه، بررسی تجربه دانشجو معلمان در استفاده از روایت نگاری تاملی این تحقیق به طور خاص بر دریافت کنه و اساس تجارب مرتبط با واکنش ها، احساسات و افکار شخصی در مورد وجود روایت نگاری تاملی در فرایند تحلیل کیفی نشان داد روایت نگاری تاملی برای دانشجو معلمان، توسعه دانش حرفه ای شخصی، نظم ذهنی، زمینه ای برای پیوند نظریه ها با دنیای عمل، توسعه تعامل حرفه ای با دیگران، خودآگاهی از فرایند توسعه خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در نوشتن را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: کارورزی، تامل، روایت نگاری، صلاح، یت های حرفه ای
 • مهدی حسین پناه، مرتضی کرمی، حسین جعفری ثانی، حسین کارشکی صفحات 155-194
 • زهره قرایی، سعید کتابی، منصور توکلی صفحات 195-227
  این پژوهش با هدف رفع نواقص موجود در برنامه درسی که نویسندگان پیش تر بر اساس اصول مشکل اصلی این برنامه ناکافی بودن تعاملات میان یادگیرندگان و محدود شدن تعاملات موجود به جهت رفع مشکل در دومین نیمسال اجرای این برنامه، کلاس حضوری با طراحی شده است، تلفیق شد تا شرکت کنندگان این مطالعه تعداد 54 دانشجو بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 5-94 در این درس برای فعالیت های شنیداری منزل، و پرسش و پاسخ پیرامون فعالیت قابلیت ثبت و نگهداری همه فعالیت های کاربران را دارد، از آن به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات نیز استفاده شد و کلیه گفتگو های تالار ها در طول نیمسال موردبررسی قرار گرفت تا اولا میزان تعاملات مشخص شود و ثانیا میزان مشارکت یادگیرندگان با در تعاملات میان یادگیرندگان این به علاوه، تفاوت میان میزان نتیجه حاکی از آن است که در تالار گفتگو، این تفاوت ها عواملی نبودند که مانع شکل گیری تعاملات میان یادگیرندگان شوند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، ساخت گرایی اجتماعی، ترجمه شفاهی پیاپی، تالار گفتگوی مودل، تعامل
|
 • Sh. Dehghan, K. Bolandhematan * Pages 5-32
  This paper aimed to clarify the role of moral concepts in elementary course curriculum. By qualitative content analysis, firstly, the moral concepts in textbooks are inductively determined and then sorted into more general categories. Then, according to fluency and integration in any class and also evolutionary arranging in the whole course, the vertical and horizontal organizations of these concepts are examined. The results showed that Persian books in all courses have the most fictions and the most moral concepts. Unfortunately arranging of concepts in those books are not noticed and among fifteen moral concepts only “good behaving”, “loving humankind” and “effort” have the fluency and integrity factors, qualitatively or quantitatively. The other concepts, not in the repetition, nor in the arrangement, have an appropriate organization in different courses.
  Keywords: Fiction, Moral, Moral education, Evolution, Integrity
 • M.Ghanbari, M. Nikkhah, B.Nikbakht Pages 33-64
  The purpose of the present research was the pathology of Farhangian university internship. Mixed methods research and sequential explanatory design were used. The study population consisted of teachers, teacher's guides and Interns of the Farhangian university in Chaharmahal and Bakhtiari Province .In quantitative phase, teachers were selected by census method, and the other two groups were selected randomly. Purposive sampling was used in the qualitative phase. Quantitative and qualitative phase data was gathered by questionnaire and interview. Content and face validity of the questionnaire and its reliability was estimated. In the qualitative phase, provided constructive, Internal and external validity, and also the reliability of the peer debriefing, member checking, and external auditor was approved. The results showed that the teachers from the objectives, learning activities, time, space and evaluation of school education; took time component, and two other groups, took the learning activities and assessment as unfavorable. Overall conclusion showed that internship provides opportunities for professional training of student teachers, but still implementation and operation of actors is facing with problems regarding the policy and planning.
  Keywords: Internship, Pathology, Farhangian University
 • M. Geramipour (Phd), A. Minae(Ph.D) Pages 65-96
  Curriculum Based Measurement (CBM) is a supervision method of student’s educational achievement through direct assessment of predicted skills in the curriculum. Although almost half a century passes from the introduction of CBM in the world, however, it has not been considered in Iranian curriculum. So, this research aimed to introduce and investigate the impact of CBM on math achievement of elementary students in comparison with conventional methods of formative evaluation. The present study based on the goal is applied research and in term of data collection is a quasi experimental method with a control group and pretest for a sample of 3rd grade elementary students. Results of analysis of covariance showed that CBM had a significant effect on elementary students’ math achievement. Based on this research results, it is recommended that CBM is used in the elementary curriculum as a more effective method of formative evaluation.
  Keywords: Curriculum, Formative Evaluation, Curriculum Based Measurement, CBM, Mathematics Education, Elementary school
 • S. Asadian (Phd) * Pages 97-126
  This study investigated the impact of Parallel teaching on the academic performance of students in the sixth grade in math and their attitude toward school. The research method was experimental, and pretest-posttest with control and experimental groups were used. The statistical population consisted sixth female students in Tabriz in the academic year 94-95, and the sample size is 70 persons that 35 of them in the control group and 35 persons in the experimental group were exposed. In the experimental group, parallel teaching was implemented for 2 months, and in the control group, one teacher taught. The Analysis of ANCOVA was performed on the math achievement of students in the experimental and control group, showed that the student's mathematics achievement between the experimental and control groups had a significant difference. Also, the results of the MANCOVA analysis showed that the attitude towards school in the experimental group (parallel teaching) and control group (one teacher) had a significant difference. This difference in attitude included school environment, students’ perception of education, school objectives valuation, Self-regulation, and attitudes toward teachers and classes. This difference was to using parallel teaching among the students.
  Keywords: Parallel teaching, attitude toward school, academic performance, sixth grade students
 • S.Maleki, M. Mehrmohammadi (Phd) Pages 127-154
  The purpose of this phenomenological study was to examine eight teacher students’ experiences in using the reflective narrative journal in the process of their Practicum. Specifically, this study focused on capturing the essence of the experiences related to reactions, feelings and thoughts about the reflective narrative journal entries in Practicum process. Qualitative analysis revealed that reflective narrative journal for student teachers encompasses the progress of personal, professional knowledge, mental discipline, context to link theory with practice-world, professional interaction development with others, self-awareness from their development process.In addition to those, It endeavours Side effects such as empowerment in writing.
  Keywords: reflective narrative journal, reflection, professional development
 • M. Hosseinpanah, M. Karami (Phd), H. Jafari Sani(Ph.D), H. Karashki (Phd) Pages 155-194
  The aim of the research, was designing a model of required management competencies for second grade of primary school. This research is a descriptive survey. The population consisted of mail documents of the educational system, domestic and foreign experts’ opinions and the results of some researches. Through purposive sampling, the National Curriculum Document and some studies that focus on the introduction of management competencies were selected. To design a competency model, the design approach (Model Byham and Meyer) was used in five stages. For the analysis of questionnaire data, indices such as mean, standard deviation and t-test were used. Finally, given the research competency model fits the second period was the initial draw, which consists of five specific competencies Cluster sub-clusters 14 and 11 of the general merit.
  Keywords: Competence, research, research competence, initial second period
 • Z. Gharaei, S. Ketabi(Ph.D), M. Tavakoli(Ph.D) Pages 195-227
  This study was conducted to remedy the shortcomings of the curriculum that the authors had developed for the course of “Consecutive Interpreting”. The curriculum had been designed adopting a social constructivist framework and implemented for a semester to detect the imperfections. Since the main problems centered on the paucity of learner's interactions and the limitedness of the existing interactions to few learners, the face-to-face class was complemented with an online class on Moodle. The blended design was implemented for another semester to evaluate its efficiency in solving the problems. The participants of the study were all the 54 students who enrolled in the course in the intended semester. Moodle's forum was the module used for this study. Accordingly, three public forums were used for discussions over listening comprehension assignments, note-taking activities, and activities in the face-to-face class. Since Moodle is capable of recording and saving all the activities performed by users, it was used as the instrument for data collection as well. All the discussions in the forums were studied during the whole semester first to determine the extent to which interactions occurred, and second, study the interactions considering such variables as gender, age, and a semester of entrance. The study revealed that "forum" enhanced the interactions. Besides, the differences between the mean participation rate of students with different gender, age and semester of entrance turned out not to be significant, indicating that such variations in the online class had not been barriers hindering learners from getting into interaction
  Keywords: curriculum, social constructivism, consecutive interpreting, Moodle's forum, interaction