درباره نشریه
ISSN:
2345-4938
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر مجید علی عسگری
سردبیر:
زهرا گویا
دبیراجرایی:
فاطمه صانعی پور
مدیر اجرایی:
لیلا الماسی
ویراستار فارسی:
محمد حیدری
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد عطاران
با همکاری:
دانشگاه خوارزمی
سایت اختصاصی:
cstp.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح، نرسیده به انقلاب، پلاک 49، ، کدپستی: 1571914911
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/30
مدیر مسئول
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor, curriculum studies
Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
سردبیر
زهرا گویا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Zahra Gooya

Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Reza Haji Hosein Nejad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر یزدان منصوریان
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
Charles Sturt University, Australia
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Instructor, School of Information and Communication Studies
Charles Sturt University, Australia
Specialist: Information science
دکتر بهروز مهرام
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Behrooz Mahram
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum studies
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر محمدعلی میرزابیگی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Mohammad Ali Mirza Beigi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Curriculum studies
دکتر علیرضا عصاره
استاد علوم تربیتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Professor, Educational Science
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر علی اکبر خسروی بابادی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi Babadi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
ویراستار فارسی
محمد حیدری
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mohammad Heidari

Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دبیراجرایی
فاطمه صانعی پور
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Fatemeh Sanei Poor

Specialist: Curriculum
مدیر اجرایی
لیلا الماسی
دانشجوی دکتری برنامه درسی آموزش از دور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه درسی آموزش از دور
Leila Almasi
Phd Student, Distance Education
Payame Noor University
Specialist: Curriculum studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰