درباره نشریه
ISSN:
2345-4938
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر مجید علی عسگری
سردبیر:
دکتر محمد عطاران
دبیراجرایی:
فاطمه صانعی پور
مدیر اجرایی:
لیلا الماسی
با همکاری:
دانشگاه خوارزمی
سایت اختصاصی:
cstp.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح، نرسیده به انقلاب، پلاک 49، ، کدپستی: 1571914911
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/02
مدیر مسئول
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
سردبیر
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Gholam Reza Haji Hosein Nejad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر یزدان منصوریان
دانشیار گروه کتابخانه و علوم اطلاعات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Associate Professor Department of Library and Information Sciences
Kharazmi University
Specialist: Information science
دکتر بهروز مهرام
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Behrooz Mahram
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum studies
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر محمدعلی میرزابیگی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Mohammad Ali Mirza Beigi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Curriculum studies
دکتر علیرضا عصاره
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر علی اکبر خسروی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
ویراستارفارسی
محمد حیدری
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mohammad Heidari

Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دبیراجرایی
فاطمه صانعی پور
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Fatemeh Sanei Poor

Specialist: Curriculum
مدیر اجرایی
لیلا الماسی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Leila Almasi

Specialist: Curriculum studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۹