فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی ارشدی*، جواد میردارهریجانی صفحات 1-18
  باتوجه به ارزش اقتصادی، بوم شناختی و زیستی ماهی سفیدک سیستان (S. zarudnyi) که بومی منطقه سیستان می باشد، برخی از شاخص های زیستی آن با صید 41 نمونه ماهی با تور گوشگیر در مخازن چاه نیمه های سیستان بررسی گردید. میانگین وزنی و طولی به ترتیب 57/07± 121/70 گرم و 3/49± 22/35 سانتی متر محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 1:1.16 به دست آمد. متوسط شاخص رسیدگی جنسی (GSI) ماهیان ماده 0/74± 1/08 درصد ثبت شد که بیشترین و کمترین مقدار متوسط ماهیانه آن به ترتیب در فروردین (1/75 درصد) و خرداد (0/84 درصد) به دست آمد. تغییرات مقادیر GSI نشان داد که اوج رسیدگی جنسی و تولید مثل طبیعی آن در فروردین ماه می باشد. میانگین هم آوری نسبی 1905/65±33140 عدد تخم در یک کیلوگرم وزن بدن و میانگین هم آوری مطلق 1001/97±26964 عدد تخم سنجیده شد. میانگین شاخص ضریب چاقی 0/14± 1/01 درصد بود که بیشترین و کمترین مقدار متوسط ماهیانه آن به ترتیب در فروردین ماه (1/12 درصد) و خرداد ماه (0/94 درصد) به دست آمد. میانگین نسبت طول روده به طول کل بدن 0/30± 1/73 محاسبه گردید. با توجه به مقدار متوسط RLG و محتویات دستگاه گوارش مشخص شد ماهی سفیدک سیستان همه چیز خوار می باشد و تمایل زیادی به گیاه خواری دارد. مقدار میانگین شدت تغذیه ماهی 108/99± 180/64 درصد ثبت شد که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به خرداد ماه (480/54 درصد) و اسفند ماه (43/02 درصد) بود. رابطه رگرسیونی طول و وزن به صورت W=0.0058L3.177 با ضریب همبستگی r=0.98 به دست آمد. باتوجه به مقدار b از این رابطه، الگوی رشد از نوع ایزومتریک به دست آمد.
  کلیدواژگان: S، zarudnyi، رژیم غذایی، شاخص های زیست شناختی، چاه نیمه های سیستان
 • صالح بنام*، باقر مجازی امیری، غلامرضا رفیعی، مجید عابدی، فرشته سلیمانی صفحات 19-36
  هدف از این مطالعه بررسی دستگاه گوارش و شاخص های زیستی دهان گرد خزری (C. wagneri) در زمان مهاجرت تخم ریزی (رودخانه شیرود، استان مازندران) طی دو فصل بهار و پاییز سال 1392 بود. از این رو، 60 عدد ماهی دهان گرد خزری از رودخانه شیرود صید شد. شاخص های بیولوژیکی همچون طول، وزن، طول روده، وزن مربوط به توده امعا و احشاء، تخمدان، کبد و روده اندازه گیری شد. ماهیان صید شده برای هر جنس به دو دسته رسیده و درحال رسیدگی تفکیک شدند. نتایج حاصل از مشاهدات ظاهری نشان داد دستگاه گوارش دهان گرد خزری فاقد معده و مری مشخص بوده و سیستم هضمی تنها متشکل از روده ای مستقیم و باریک بود. در غالب ماهیان صید شده، روده خالی از مواد غذایی بود و تفاوت معنی داری از نظر وزن خشک محتویات روده در بین تمام گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد. در مقایسه مقادیر محاسبه شده برای طول کل روده، شاخص طول نسبی روده (RLG) و شاخص احشائی (VSI) در گروه های مورد بررسی از نظر جنس، فصل و مرحله رسیدگی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در مقادیر شاخص هپاتوسوماتیک (HSI) بین ماده های در حال رسیدگی و رسیده پاییزه تفاوت معنی داری مشاهده شد، در حالی که بین سایر گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. شاخص گنادوستوماتیک (GSI) بین نرهای درحال رسیدگی و رسیده پاییزه، داری تفاوت معنی داری بود. درحالی که بین سایر گروه های مورد مقایسه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: C، wagneri، شاخص طول نسبی روده، شاخص گنادوستوماتیک، شاخص هپاتوسوماتیک، شاخص احشائی
 • عبدالعلی موحدی نیا*، زهره معلم، رحیم عبدی، سولماز شیرعلی، امیر پرویز سلاطی صفحات 37-44
  ماهی صبور (T. ilisha) تنها گونه آنادروموس در بین ماهیان جنوب ایران است که برای تخم ریزی از خلیج فارس به رودخانه های مجاور آن مهاجرت می کند. در این پژوهش ویژگی های مورفولوژیکی و تغییرات بافتی و سلولی ظاهر شده در گناد نر و اسپرماتوسیت های ماهی صبور در دو محیط مختلف زندگی جانور (آب شور و آب شیرین رودخانه های استان خوزستان) طی چرخه تولید مثلی آن بررسی شده است. نمونه برداری از رودخانه بهمنشیر (آب شیرین) و خورموسی (آب شور) انجام و پس از اندازه گیری و ثبت طول و وزن ماهی، قطعاتی از بیضه در محلول بوئن تثبیت گردید. از بافت های تثبیت شده، مقاطع پارافینه به ضخامت 5 میکرون تهیه و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی بیضه ماهیان نر، 5 مرحله جنسی شامل: اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرماتوزوآ مشاهده شد. سلول های اسپرماتوگونی بزرگترین سلول های جنسی بودند که در تمام مراحل چرخه تولید مثلی حضور داشتند. سلول های اسپرماتوسیت اولیه، کروی، کوچک تر و تیره تر از سلول های اسپرماتوگونی هستند. اسپرماتوسیت های ثانویه اندکی از اسپرماتوسیت های اولیه کوچک تر هستند. اسپرماتوزوآ ساختار گرد دارد که به خوبی توسط هماتوکسیلین رنگ آمیزی می شود درحالی که دم آن به خوبی رنگ نمی شود.
  کلیدواژگان: T، ilisha، بافت شناسی، تولید مثل، آنادرومی، خلیج فارس
 • پدرام حاتمی، ابوالفضل ناجی*، محسن صفایی صفحات 45-62
  فلزات سنگین به عنوان یکی از آلاینده های محیط آبی، در بدن موجودات آبزی از جمله ماهی تجمع می یابند و خطر بالقوه ای برای سلامتی موجودات زنده، به خصوص انسان محسوب می گردند. مطالعه حاضر، در تابستان 1395، جهت بررسی مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، مس، روی و نیکل در بافت خوراکی ماهی حسون معمولی (S. tumbil) و سلطان ابراهیم (N. japonicus) دریای عمان و ارزیابی خطر سلامت ناشی از مصرف این ماهیان برای انسان، انجام شد. میزان فلزات سنگین مورد مطالعه به وسیله دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. میانگین غلظت فلزات کادمیوم، مس و روی در بافت عضله ماهی حسون معمولی به ترتیب 0/03±0/13، 0/08±0/83، 3/64±11/33 و میانگین غلظت فلزات مس و روی در بافت عضله ماهی سلطان ابراهیم به ترتیب 0/07±0/61، 1/4±10/09 میکروگرم برگرم وزن خشک اندازه گیری گردید. میزان غلظت کادمیوم در ماهی سلطان ابراهیم و نیکل در هر دو ماهی مورد مطالعه، کمتر از حد قابل تشخیص دستگاه بر حسب وزن خشک بود. مقایسه میانگینهای مقادیر فلزات سنگین روی و مس در بافت عضله دو گونه، با استفاده از آزمون T-test تفاوت معنی داری را نشان نداد. غلظت فلزات در نمونه های ماهی آنالیز شده در مقایسه با استانداردهای بین المللی FAO، WHO، FDA، NHMRC و UKMAFF پایین تر بود. همچنین، میزان جذب روزانه (EDI)، برای مصرف کنندگان کودک و بزرگسال، پایین تر از دوز مرجع سازمان EPA و مصرف قابل تحمل (TI) سازمان FAO/WHO به دست آمد. در ارزیابی خطر سلامتی، میزان پتانسیل خطر (THQ) و شاخص خطر (HI)، برای دو گروه سنی، در مصرف 1، 3 و 7 روز در هفته، کمتر از 1 به دست آمد. بنابراین، احتمال خطرپذیری برای بیماری های غیر سرطانی و عوارض نامطلوب بهداشتی در افراد مصرف کننده دو گونه ماهی مورد مطالعه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: S، tumbil، N، japonicus، فلزات سنگین، میزان جذب روزانه (EDI)، پتانسیل خطر (THQ)، دریای عمان
 • مریم نصرالله پورمقدم، هادی پورباقر*، سهیل ایگدری صفحات 63-74
  ماهی آفانیوس صوفیا (A. sophiae) یوری هالین بوده و قادر به تحمل شوری از صفر تا ppt14 می باشد. هدف از این مطالعه مشخص نمودن تاثیر قرارگیری ماهیان در شوری های مختلف بر آسیب پذیری آن ها از آلودگی های سموم حاصل از فعالیت های کشاورزی می باشد. برای این منظور، ماهیان در غلظت 02/0 میکروگرم بر لیتر سایپرمترین و در دو شوری صفر و ppt14 برای مدت چهارده روز در شرایط آزمایشگاهی نگه داری شدند. بافت آبشش به طور واضح با تغییر شوری تغییر کرد. بیشترین تغییرات در آبشش شامل: هایپرپلازی سلول های اپیتلیوم راسی لاملای ثانویه، هایپرپلازی سلول های موکوسی در لاملای اولیه، اپیتلیال لیفتینگ، خمیدگی لاملای ثانویه، پوسته پوسته شدن اپیتلیال لاملای ثانویه، هایپرتروفی سلول های پیلار، فیوژن، کوتاه شدگی لاملای ثانویه و آنوریسم بود. نتایج نشان داد که حساسیت این ماهی نسبت به سایپرمترین در سطوح مختلف شوری متفاوت است. از این رو به علت یکسان عمل نکردن این ماهی در شوری های مختلف، کاندید مناسبی به عنوان اندیکاتور جهت بررسی حضور سم در محیط نیست.
  کلیدواژگان: A، sophiae، آبشش، سایپرمترین، شوری
 • مهدیه فدایی راینی*، طیبه عنایت غلامپور، احسان احمدی فر صفحات 75-86
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر مکمل غذایی اینولین بر مقاومت به استرس های محیطی (دما، شوری، اکسیژن و pH) و تراکم لاکتوباسیلوس روده در ماهی زبرا دانیو (D. reri) انجام گرفت. در این تحقیق یک جیره غذایی پایه به عنوان جیره شاهد (T0) و سه جیره غذایی آزمایشی شامل سه سطح اینولین 1 (T1)، 2 (T2) و 3 (T3) گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره غذایی در سه تکرار منظور شد و بچه ماهیان پس از شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف اینولین مقاومت بیشتری در برابر استرسهای محیطی نسبت به تیمار شاهد داشتند و ماهیان تغذیه شده با جیره های T2 و T3، به طور معنی داری بیشترین مقاومت را نسبت به استرس اسیدیته در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند. در بین تیمارهای آزمایشی، مقاومت ماهیان در مواجهه با استرس شوری تفاوت معنی دار وجود داشت به طوریکه درصد بازماندگی و مقاومت نسبت به استرس شوری در ماهیان تغذیه شده با جیره های آزمایشی به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود و ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 3 گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره غذایی، به طور معنی داری بیشترین مقاومت را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. درصد بازماندگی و مقاومت نسبت به استرس دما بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار وجود نداشت. در آزمایش خروج از آب، حداقل بازماندگی و مدت زنده مانی در تیمار شاهد (T0) مشاهده شد و در تیمار T2 وT3 اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت و در تیمار T3، تلفاتی مشاهده نشد. بر طبق نتایج بدست آمده، تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف اینولین با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند ولیکن با تیمار شاهد اختلاف معنی دار بود. در مجموع تحقیق حاضر استفاده از جیره غذایی حاوی 3 گرم اینولین را در جیره غذایی ماهی زبرا دانیو جهت دستیابی به مقاومت بالا در برابر استرس های محیطی و بهبود فلور روده پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: D، reri، استرس های محیطی، لاکتوباسیلوس روده، پربیوتیک اینولین
 • شبنم نژاد مقدم، محمدرضا ایمانپور، ولی الله جعفری، رقیه صفری* صفحات 87-100
  هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بومادران بر ایمنی موکوس (لیزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و پروتئاز) و همچنین بیان ژن مرتبط با ایمنی TNF-alfa در ماهی کاراس طلایی (C. auratus) بود. به این منظور،180 قطعه ماهی با میانگین وزنی 0/014 ± 0/192 گرم به طور تصادفی در 6 آکواریوم تقسیم (2 تکرار) و به مدت 6 ماه با جیره غذایی حاوی 0، 2، 4 گرم در کیلوگرم غذا عصاره بومادران تغذیه شدند. در ارزیابی ایمنی موکوسی، فعالیت لیزوزیم و آنزیم پروتئاز موجود در موکوس در ماهیان تغذیه شده با 4 گرم عصاره در مقایسه با شاهد و 2 گرم عصاره افزایش معنی داری نشان داد. میزان توتال ایمنوگلوبین درماهیان تیمار شده با عصاره با گروه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیان ژن TNF-alfa افزایش معنی داری در ماهیان تغذیه شده با عصاره بومادران در مقایسه با گروه کنترل با یک روند وابسته به دوز را نشان داد. با افزایش سطح عصاره در جیره غذایی مقدار نسبی بیان ژن افزایش یافت. بر اساس نتایج، عصاره گیاهی بومادران در جیره غذایی می تواند وضعیت ایمنی موکوسی و بیان ژن ایمنی را در ماهی کاراس طلایی متعادل نماید.
  کلیدواژگان: C، auratus، بومادران، ایمنی موکوسی، بیان ژن
 • حسین چیت ساز، حسین اورجی*، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، رضا اکرمی صفحات 101-114
  سطوح مختلف پوست سیر در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی مشخصه های ایمنی غیر اختصاصی فیل ماهیان جوان پرورشی (H. huso) پس از 90 روز تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. پودر پوست سیر در سطوح مختلف صفر، 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد به جیره تجاری و پایه ماهی خاویاری حاوی 33/64 درصد پروتئین خام و 8/39 درصد چربی خام افزوده شد. در انتهای دوره پرورش خونگیری از ساقه دمی ماهیان به ظاهر سالم انجام گرفت و عملکرد رشد و فعالیت ایمونوگلبولین (IgM) سرم، فعالیت لیزوزیم سرم و فعالیت مسیر جانبی کمپلمان سرم (ACH50) مورد بررسی قرار گرفت. افزایش معنی داری در درصد افزایش وزن در ماهیان تغذیه شده با سطح 1/5 درصد پودر پوست سیر بدست آمد ولی در سایر شاخص های رشد و تغذیه تفاوتی بین تیمارها مشاهده نگردید. در ماهیان تغذیه شده با سطح 1/5 درصد پوست سیر افزایش معنی داری در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز مشاهده شد، اما در فعالیت ایمونوگلبولین سرم، فعالیت لیزوزیم و فعالیت مسیر جانبی کمپلمان تفاوت معنی داری بین برخی تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نگردید. در مجموع نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد افزودن پوست سیر به جیره ماهیان جوان خاویاری پرورشی به ویژه در سطح در 1/5 درصد می تواند منجر به بهبود شاخص های ایمنی گردد.
  کلیدواژگان: H، huso، پوست سیر، رشد، ایمنی
 • سهیلا رستگاری*، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد کلنگی میاندره صفحات 115-128
  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف پودر نعناع (M. piperita) بر شاخص های رشد و برخی پارامترهای ایمنی ماهی کلمه (R. caspicus) بود. 540 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن (0/12 ±2/4 گرم) در 12 تانک توزیع شده و در 3 تکرار با جیره های غذایی حاوی سطوح 2، 3 و 4 گرم در کیلوگرم پودر نعناع به مدت 60 روز غذادهی شدند. انتهای دوره عملکرد رشد اندازه گیری شد. همچنین برخی پارامترهای ایمنی موکوس پوست (لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز و پروتئین) نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نعناع افزایش معنی داری داشت. علاوه بر این، ضریب تبدیل غذایی ماهیان تیمار شده با نعناع در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش یافت. همچنین سطوح پروتئین محلول، فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم موکوس پوست ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی پودر نعناع در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی دار افزایش یافت. نتایج نشان داد که جیره حاوی پودر نعناع اثرات مثبتی بر شاخص های رشد و پارامترهای ایمنی موکوس پوست ماهی کلمه (R. caspicus) داشته است.
  کلیدواژگان: R، caspicus، نعناع، عملکرد رشد، ایمنی موکوسی
 • طاهره کاییدی*، حجت الله جعفریان، رحمان پاتیمار، محمد هرسیج، محمد فرهنگی صفحات 129-138
  هدف از این مطالعه بررسی پساب حاصل از یک کارگاه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) واقع در استان گلستان و تاثیرات آن بر فاکتورهای کیفی آب می باشد. نمونه ها هر بیست روز یکبار به مدت چهار ماه از آب ورودی و خروجی کارگاه گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که این کارگاه بر فاکتورهایی از قبیل دما، اسیدیته، DO، TSS، NO2-، -NO3، NH3 تاثیر قابل توجه و معنی داری داشته است. مقادیر DO از آب ورودی به سمت پساب خروجی کاهش معنی داری را نشان داد، همچنین مقادیر pH، TSS، NO2-، -NO3، NH3 از آب ورودی به خروجی کارگاه پرورشی، افزایش یافت. طبق این مطالعه مشخص شد که در اثر تغییر شرایط محیطی و افزایش شدت فعالیت پرورشی کارگاه، پساب حاصله از فعالیت پرورشی اثرات بیشتری بر کیفیت آب داشته و سبب تغییراتی در فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آن گردیده است.
  کلیدواژگان: O، mykiss، پساب، عوامل فیزیکوشیمیایی، کیفیت آب
|
 • Ali Arshadi Dr *, Javad Mirdarharijani Dr Pages 1-18
  Snow trout (S. zarudnyi) is a commercial, ecological and biological valuable species which is native to the southeastern Iran (Sistan). In this study, 41 samples of Snow trout were caught by gill net from Chah nimeh reservoirs, Sistan and Baluchestan Province, and their biological characteristic were investigated. The results showed that the average weight and length of fish were 121.70±57.07g and 22.35± 3.49cm, respectively. The sexual ratio in Snow trout was 1:1.16 (male: female), and the gonadosomatic Index (GSI) of female was 1.08±0.74%. Moreover, the maximum and minimum percentage of GSI was reported in March (1.75%) and May (0.84%), respectively. The changes in the percentage of GSI indicated that the sexual maturity and breeding season of this fish happened in March. The average relative and absolute fecundity recorded was 33140 ± 1905.65 egg/kg and 26964±1001/97 eggs, respectively. The condition factor (CF) was 1.01±0.12 %, and the maximum and minimum amount of CF was reported in March and May, 1.30% and 0.76%, respectively. The relative gut length (RLG), as the ratio of intestine length to body length was 1.73±0.30. Consequently, considering the amount of RLG which was more than one, Snow trout categorized as omnivorous with herbivorous tendency. The average of feeding intensity (IF) was 180.64±108.99%, and the maximum and minimum of IF was found in May and February, 480.54 and 43.02%, respectively. Finally, the relationship between the length and weight for the species was recorded as W=0.0058L3.177 with r=0.98. The b-value as coefficient of WLR indicates that the growth of Snow trout is isometric.
  Keywords: S. zarudnyi, Feeding habits, Biological characteristics, Chah nimeh of Sistan
 • Saleh Benam *, Bagher Mojazi Amiri Dr, Gholamreza Rafiei Dr, Majid Abedi, Fereshteh Soleimani Pages 19-36
  The aim of this study was to evaluate the gastrointestinal tract and biological indices during spawning migration in spring and fall of 2014. Sixty fishes were caught from Shirud River (Tonekabon, Mazandaran province, Southern Caspian Sea). In this study, Caspian lamprey (C. wagneri) was studied in terms of the biological indices including total length, body weight, intestinal length, and the weight of visceral, liver, intestines and ovaries. The fishes were divided into two groups of “mature” and “maturing” groups. The results of appearance observations showed that there was no specific stomach and esophagus, and its digestive tract only consisted of a straight and narrow intestine. In the most migrant fishes, intestine were empty and no significant differences were observed in dry weight of their intestine among all groups. In comparison of the total intestine length, relative intestine length (RLG) and visceral index (VSI), there were no significant differences among all experimental groups in different sex, seasons and maturation stage. Also, in comparison of Hepatosomatic index (HSI), there was significant difference between maturing and mature females in fall, whereas no significant differences were observed among other groups.
 • Abdolali Movahedinia Dr *, Zohreh Moallem Mrs, Rahim Abdi Dr, Solmaz Shirali Dr, Amirparviz Salati Dr Pages 37-44
  Hilsa shad (T. ilisha) is the only anadromous species among the fishes in south of Iran, which has reproductive migration from Persian Gulf to the rivers. In this research, the morphological properties, histological and cellular changes in testes and spermatocytes of Hilsa shad were studied in two different environments (salt water and fresh water) in Khoozestan province during its reproductive cycle. Fish samples were collected from Bahmanshir River (fresh water) and Musa creek (salt water). After biometric measurements (length and weight measured), sample pieces of testis from each fish were fixed in Bouin's fixative solution. The tissues were embedded in paraffin for preparation of section (5µm thickness) for light microscope and then stained with Hematoxylin and Eosin. According to the results obtained from male fishes, five phases of gametes were observed including spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and spermatozoa. Spermatogonia were the largest germ cells in the testis which were observed during the whole reproductive cycle. Primary spermatocytes were ovoid form and seem to be smaller and darker in comparison with spermatoginia. Secondary spermatocytes had smaller size rather than Primary types. Spermatozoa were ovoid and stained with Hematoxilin properly while their tails showed weak staining capability.
  Keywords: T. ilisha, Histology, Reproduction, Anadromy, Persian Gulf
 • Pedram Hatami, Abolfazl Naji Dr *, Mohsen Safaei Dr Pages 45-62
  Trace metals are one of the most common pollutants in the aquatic environment which are accumulated in the bodies of aquatic organisms such as fish and considered as a potential risk for organism’s health, especially for human. This study was carried out to assess the concentration of trace metals (Cd, Cu, Zn and Ni) in the edible tissues of Lizard fish (S.tumbil) and Threadfin bream (N. japonicus) from the Oman Sea, and human health risk assessment via the consumption of these fishes, during summer 2016. The concentrations of trace metals were determined by flame atomic absorption spectrometry. The average concentration of cadmium, copper and zinc in the Lizard fish muscle were 0.13±0.03, 0.83±0.08, and 11.33±3.64 μg/g, respectively. The average concentration of copper and zinc in Threadfin bream muscle were 0.61±0.07, and 10/09±1/4 μg/g, respectively. Cadmium concentrations in Threadfin bream and nickel concentrations in both fishes were less than detection limit (dry weight). No significant difference was observed between Cu and Zn concentration in muscle tissue of both species. Metal concentrations in analyzed samples were lower than international standards Food and Agriculture Organization of the World (FAO), the World Health Organization (WHO), The US Food and Drug Administration (FDA), Association of Australia's National Health and Medical Research (NHMRC), the Ministry of Agriculture and Fisheries and food of England (UKMAFF) values. The daily intake of heavy metals (EDI) for children and adult consumers were lower than the reference dose of the EPA and tolerable intake (TI) of the World Health Organization and FAO (FAO/WHO). In the assessment of health risk, the risk potential (THQ) and Hazard index (HI) for both groups were less than 1 for consumption of one, three and seven days per week. Thus, there was not the risk for Non-cancerous diseases and adverse effects on consumer's health in both species.
  Keywords: S. tumbil, N. japonicas, Trace metals, Estimated daily intakes (EDI), Health risks (THQ), Oman Sea
 • Maryam Nasrolah Pourmoghadam, Hadi Poorbagher Dr *, Soheil Eagderi Dr Pages 63-74
  In the present study, the effect of salinity was studied on the toxicity of cypermethrin. A. sophiae as euryhaline species is able to tolerate salinities from 0 to 14 ppt salinity. The purpose of this study was to determine the effect of salinity on its vulnerability to agricultural pesticides. Specimens were exposed to a concentration 0.02 μg L-1 cypermethrin and two levels of salinity (0 and 14 ppt) for 14 days in laboratory conditions. The gill tissue was changed significantly with different levels of salinity. The most changes were as follow; hyperplasia of epithelial cells of secondary lamellae, hyperplasia of the mucous cell of primary lamellae, epithelial lifting, bending of secondary lamellae, scaling of epithelial secondary lamellae, pilar cell hypertrophy, fusion, shortening of the secondary lamellae and aneurism. The results showed that the sensitivity to cypermethrin decreased in lower level of salinity and its vulnerability to cypermethrin was different in various levels of salinity. Therefore, A. sophiae may not be a suitable indicator for measurement of the presence of cypermethrin in the environment.
  Keywords: A. sophiae, Gill, Cypermethrin, Salinity
 • Mahdie Fadaee Raienee *, Tayebeh Enayat Gholampour Dr, Ehsan Ahmadifar Dr Pages 75-86
  The present study evaluated the effect of inulin supplementation on resistance of intestinal lactobacillus against environmental stress; salinity, temperature aerial exposure, pH and density in Zebra fish (D. rerio). In this study, during the experimental period (60 days), the larva received ad libitum four experimental diets. Four different treatments were as follow: T0 = control; T1 = 1 g/kg; T2 = 2 g/kg and T3 = 3 g inulin/ kg diet (three replicates per diet). The results showed that the resistance to environmental stresses in the fish fed with different levels of inulin was higher than in the control fish group. Moreover, the results of the acidity resistance test in fish fed with T2 and T3 was significantly higher than the control and T1 group. The results showed that the fish fed with experimental diets had significantly higher resistance to salinity stress compared with control group and fish fed with 3 gr inulin/kg diet (T3), had shown the highest level of salinity resistance. No significant difference was observed in survival percentage and temperature stress resistance between control group and experimental treatments. Resistance to aerial exposure test indicated that the minimum survival was observed in T0 and there was no significant difference between T2 and T3. According to the results, no significant difference was observed in density of lactobacillus among different treatments but there was significant difference between control group and experimental diets. Finally, the consumption of 3 g inulin/kg diet is recommended for achievement of high resistance to environmental stress and improvement the intestinal flora in Zebra fish.
  Keywords: D. rerio, Environmental stress, Intestinal lactobacillus, Prebiotic inulin
 • Shabnam Nezhadmoghadam, Mohammad Reza Imanpoor Dr, Valiollah Jafari Dr, Roghayeh Safari Dr* Pages 87-100
  The aim of present study was to investigate the effects of A. millefolium hydroalcoholic extract on mucosal immune response (lysozyme, total immunoglobin and protease) as well as immune related (TNF-alfa) gene expression in Goldfish (C. auratus). For this purpose, 180 fish (average weight=0.192± 0.014 g) were randomly divided in 6 aquaria (two replicate) and were fed with A. millefolium extract (at three levels 0, 2 and 4 gr/kg) for six months. Evaluation of mucosal immune parameters revealed that supplementation of diet with A. millefolium significantly increased the lyzozyme and protease activity in fish fed with 4 gr/kg extract compared to control group and diet with 2 gr/kg. No significant differences were observed in total immunogloubin in fish fed with supplemented diet compared to control group). TNF-alfa gene expression data significantly increased in fish fed with A. millefolium extract compared to control group in a dose-dependent manner. According to the results obtained from this study, diet supplemented with A. millefolium extract could modulate skin mucus immunity as well as expression of inflammatory cytokine in goldfish.
  Keywords: C. auratus, A. millefolium, Mucosal immunity, Gene expression
 • Hossein Chitsaz Dr, Hossein Ouraji Dr *, Abdolsamad Keramat Amirkolaie Dr, Reza Akrami Dr Pages 101-114
  This study was performed to examine the efficiency of garlic peel on growth and non-specific immunological parameters of juvenile Great Sturgeon (H. huso). Fish were divided into 4 groups before fed with diets containing 0%, 0.5%, 1%, and 1.5% garlic peel and unsupplemented commercial diet as the control for 90 days. At the end of the trial, serum samples were collected from caudal stem of apparently healthy fish. Results showed that there was a significant difference in weight gain in fish fed with 1.5% garlic peel powder diet compared to the control, while no significant differences were observed in condition factor, feed conversion ratios and specific growth rate between juveniles fed with control and garlic peel supplements. In addition, alternative complement activity (ACH50), serum total immunoglobulin (Ig) and lysozyme activity were not significantly different in garlic peel fed fish. As a conclusion, the results suggest that the growth and immune function of juvenile beluga might be improved by using 1.5% of garlic peel extract.
  Keywords: H. huso, Garlic peel, Growth, Immune
 • Soheila Rastegari *, Abdolmajid Hajimoradloo Dr, Hamed Kolangi Miandare Dr Pages 115-128
  The aim of this study was to investigate the effects of peppermint supplementation on growth performance and some immune parameters in the Caspian Roach (R. caspicus). A total of 540 specimens (2.4±0.12 g) were allocated into 12 tanks and triplicate groups were fed with diets containing 0, 2, 3 and 4 g/kg peppermint powder for 60 days. At the end of the trial, parameters including growth performance, epidermal mucus protein level, alkaline phosphatase as well as lysozyme activity were measured. The results showed that body weight gain and specific growth rate of fish fed with diets containing peppermint increased significantly. While, the feed conversion ratio in fish treated with peppermint decreased significantly compared with the control group. Additionally skin mucus protein levels, alkalin phosphatas and lysozyme activity increased significantly compared to control group. These results indicated that peppermint as dietary supplement affects the growth performance and immune parameters of the Caspian roach beneficially.
  Keywords: R. caspicus, Peppermint, Growth performance, Skin mucus
 • Tahereh Kaeidi *, Hojatolah Jafaryan Dr, Rahman Patimar Dr, Mohammad Harsij Dr, Mohammad Farhangi Dr Pages 129-138
  The purpose of this study was to assess the effluents from a rainbow trout (O. mykiss) farm located in Golestan Province, and their impact on the water quality. Water samples were taken from input and output waters of farm every 20 days during four months. Water quality analysis results showed that rainbow trout farm had a significant impact on temperature, pH, TSS, Dissolved Oxygen (DO), No2, No3, and NH3 concentrations. The amount of dissolved oxygen (DO) in the effluent water of farm decreased compared to the water input significantly, while the values of pH, TSS, NO2, NO3, NH3, increased. According to the results of this study, the water quality and physicochemical factors are influenced by the effluent from rainbow trout farm due to the changes in the environmental conditions and the farm activities.
  Keywords: O. mykiss, Effluent, Physicochemical factors, Water quality