فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد احسانی*، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری، زینب مندعلی زاده صفحات 599-616
  هدف این مقاله شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی ورزشی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ورزش است. روش تحقیق کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها و نظرهای صاحب نظران از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد. همچنین میزان همگرایی پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های ارائه شده از طریق رویکرد دلفی مورد سنجش قرار گرفت. نمونه آماری شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به ابعاد کارآفرینی اجتماعی از جمله نتایج و فرصت های کارآفرینی اجتماعی، ایجاد اشتغال، تغییر اجتماعی توسط ورزشکاران، مشارکت زنان در ورزش، همبستگی ورزشکاران با محرومیت های اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه در ورزش و فعالیت های خیریه شناسایی شد. نظر به اینکه شاخص های معینی برای تعیین چارچوب مبتنی بر سودمندی اجتماعی و ارزشمندی اجتماعی در مسیر توسعه ورزش وجود دارد، این مقاله با تبیین شاخص ها و ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش، مشارکت جهت توسعه سرمایه اجتماعی، تغییر اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق کارآفرینی اجتماعی ورزشی را حمایت می کند. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه یکی از اهداف توسعه پایدار ورزش، عدالت اجتماعی، فرصت های برابر مشارکت، انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و در نگاه کلی، توجه به کارآفرینی اجتماعی است، لازم است فعالیت نهادهای مسئول ورزش با سایر نهادها از جمله سازمان بهزیستی، سازمان هلال احمر و سازمان تامین اجتماعی به منظور فعالیت های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی در ورزش و تفریحات سالم توسعه و گسترش یابد.
  کلیدواژگان: پایداری، توسعه ورزش، شاخص، عدالت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی
 • فرهاد کلانتری، اسماعیل دولتیاری * صفحات 617-634
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تبلیغات بر اساس مدل AIDA (مولفه های جلب توجه، علاقه مند سازی، تحریک تمایل و عمل) بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان بود. جامعه آماری تحقیق (300N=) از ثبت نام کنندگان در مدارس فوتبال پسر شهر زنجان (محدوده سنی 12 تا 19 سال) در سال 93 بودند که 169 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه 20 سوالی لیکرتی محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را ده نفر از کارشناسان و متخصصان مربوط و استادان دانشگاه تایید کردند و پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90 /0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای، u من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون) و نرم افزار 16 SPSS وExcel استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات براساس مدل آیدا بر جذب نوجوانان پسر به مدارس فوتبال شهر زنجان موثر بوده و از بین مولفه های چهار گانه مدل مذکور، مولفه های علاقه مندسازی و تحریک تمایل بیشتر از سایر مولفه ها در جذب نوجوانان تاثیرگذار بوده اند، بنابراین به مسئولان پیشنهاد می شود با تاکید بر مولفه های تاثیرگذار در تبلیغات آمار جذب خود را در مدارس فوتبال افزایش دهند
  کلیدواژگان: تبلیغات، جذب نوجوانان، شهر زنجان، مدارس فوتبال، مدل AIDA
 • حمیدرضا صفری جعفرلو*، محمدحسین قربانی صفحات 635-648
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک نظریه برخاسته از داده ها انجام گرفت. جامعه هدف پژوهش کلیه نخبگانی که به نحوی در ورزش دانشجویی و اخلاق ورزشی، دانش، تجربه و سابقه روشنی داشتند، تشکیل می دادند که 23 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که محقق در قالب 26 مصاحبه به اشباع نظری رسید. در تحلیل یافته های تحقیق از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و نتایج، در قالب الگوی کدگذاری استراس و کوربن (1990) استفاده شد. به طور کلی، نتایج، در قالب یک مدل کیفی، نشان داد که با توجه به شرایط علی و ضرورت اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان، و نیز با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر و زمینه ای حاصل از پژوهش، می توان این ارزش ها را از طریق راهبردهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، اطلاع رسانی، و همچنین مدیریتی توسعه داد. درس تربیت بدنی دانشگاه ها، فوق برنامه ورزشی در دانشگاه ها، انجام طرح ها و پایان نامه ها، برگزاری اردوهای ورزشی، ایجاد کتابخانه ها و شبکه های مجازی، برخی از یافته های مربوط در بخش راهبردها بود که با اجرای آنها می توان به نتایجی مانند تغییر نگرش دانشجویان نسبت به ورزش و توسعه ارزش های اخلاقی در بین آنها رسید.
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، تحلیل کیفی، دانشجو، مطالعه برخاسته از داده ها، ورزش دانشگاهی
 • ناصر بای *، زهرا حاجی انزهایی، رضا سلیمانی مقدم، محمد نور مهیا صفحات 649-662
  هدف این تحقیق، بررسیرابطه بین بازارگرایی و کیفیت خدمات ارائه شده در سالن های بدنسازی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سالن های بدنسازی شهر کرمانشاه به تعداد 153 نفر بود که برحسب جدول کوکران، 113 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 103 پرسشنامه عودت داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بازارگرایی رامایاه و همکاران (2011) و کیفیت خدمات ارائه شده لیسر و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشتری گرایی و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط معنا داری وجود ندارد. بین رقیب گرایی و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده شد. همچنین بین هماهنگی وظایف و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده شد. از بین ابعاد بازارگرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظایف، توانایی پیش بینی کیفیت خدمات ارائه شده را دارند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، رقیب گرایی، شهر کرمانشاه، کیفیت خدمات، مشتری گرایی
 • شیرین زردشتیان، حامد فرزی *، میثم البخاتی صفحات 663-678
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی اعتمادبه نفس ورزشی در رابطه هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی کاراته کاهای استان لرستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کاراته کاهای استان لرستان در سال 1394 بودند. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 357 نفر از بین 5000 کاراته کار انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (1388)، اعتمادبه نفس ورزشی ویلی و نایت (2002) و خودسودمندی ورزشی کرل و همکاران (2007)، استفاده شد. روایی (محتوا، همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن بود که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد که هوش معنوی بر اعتمادبه نفس ورزشی و خودسودمندی ورزشی کاراته کاران استان لرستان، تاثیر قوی و معناداری دارد و اعتمادبه نفس ورزشی می تواند نقش میانجی گری را در رابطه بین هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی ایفا کند. در نهایت می توان گفت که خودسودمندی ورزشی را می توان با هوش معنوی و اعتمادبه نفس ورزشی بالا ارتقا داد.
  کلیدواژگان: اعتمادبه نفس ورزشی، خودسودمندی ورزشی، کاراته کاها، هوش معنوی
 • ابوالفضل درویشی *، مینا ناصری پور، مرتضی دوستی صفحات 679-695
  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس است. روش انجام پژوهش از نوع آمیخته است و برای شناسایی عوامل حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس، از روش تحقیق کیفی و برای سنجش اهمیت و رتبه بندی عوامل، از روش تحقیق کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران باشگاه پرسپولیس بودند و نمونه آماری در بخش کیفی شامل 30 نفر از پیشکسوتان، تماشاگران و هواداران و همچنین در بخش کمی شامل 383 نفر بود. برای جمع آوری داده ها نیز از دو روش مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته و در تحلیل داده های آماری به روش استنباطی از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، زیرساختی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و ارزشی به ترتیب مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حفظ و افزایش تماشاگران باشگاه پرسپولیس هستند؛ بنابراین مدیران و مسئولان باشگاه پرسپولیس باید به این متغیرها به عنوان عوامل مهم در حفظ و افزایش تماشاگران توجه کنند.
  کلیدواژگان: باشگاه فوتبال، پرسپولیس، راهکارها، روش آمیخته، هواداران
 • سید محمد کاشف، قدرت الله باقری، آزیتا شهپرتوفیق* صفحات 697-714
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و براساس رویکرد تحقیق، آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه مدیران کمیته ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود. نمونه گیری از طریق تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر و پرسشنامه های صحیح بازگردانده شده، 147 مورد بود. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی، چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیارAVE )، روایی واگرا، مقادیرt-values، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci بود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی- اجتماعی و قانونی از عوامل محیطی اساسی موثر بر تصمیم گیری های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. امید است تصمیم گیران کمیته ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن عوامل محیطی منفی (تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیم گیری ها و...)، تاثیرات منفی آن را کاهش و تاثیرات عوامل محیطی مثبت (تاثیر فناوری بر تصمیم گیری ها و...) را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، راهبردی، عوامل محیطی، کمیته ملی المپیک، مالی
 • بهادر عزیزی *، حسن فهیم دوین، زهرا سادات میرزازاده صفحات 715-726
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بود، که به دلیل محدودیت در تعداد، کلیه کارکنان (تمام شمار) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند (N=n). برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که، بین هویت سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 52/0 = r)، بین هویت سازمانی و مولفه های آن با هوش هیجانی (041/0 ≥ P، 207/0 = r)، و بین هوش هیجانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی (001/0 ≥ P، 487/0 = r) رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد، اما هوش هیجانی نمی تواند نقش میانجی را در رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (29/0*44/0= 127/0 ≤ 21/0) داشته باشد. بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به طور طبیعی رابطه ای معنادار وجود دارد، و نیازی به نقش میانجی هوش هیجانی برای برقراری این ارتباط نیست.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی، کارکنان، ورزش و جوانان، هوش هیجانی، هویت سازمانی
 • لیلی موسوی*، احسان محمدی ترکمانی صفحات 727-740
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش در حضور متغیر تعدیل گر فراموشی سازمانی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، دارای راهبرد توصیفی پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی بود. نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری شامل معلمان ورزش شهرستان مرند به تعداد 107 نفر بود. ابزار تحقیق پرسشنامه های ادراک سیاست سازمانی کارکمار و کارلسون[1] (1997)، مقاومت در برابر تغییر واین و اندی[2] (2001) و فراموشی سازمانی مشبکی و همکاران (1391) بود. روایی هر سه پرسشنامه توسط پنج تن از استادان مدیریت ورزشی تایید شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آنها به ترتیب 87/0، 74/0 و 85/0 محاسبه شد. داده های تحقیق با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس[3] تحلیل شد و مناسب بودن شاخص های برازش مدل برای هر سه متغیر تایید شد. نتایج نشان داد ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معلمان ورزش تاثیر مثبتی دارد، درحالی که اثر فراموشی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر معکوس است و فراموشی سازمانی می تواند اثر ادراک سیاست سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر را تعدیل کند. ادراک سیاست سازمانی بالا می تواند با بروز واکنش های منفی در کارکنان بر فرایندهای تغییر و اصلاح در سازمان اثر بگذارد و اگر کارکنان از دانش کافی هنگام اعمال تغییرات برخوردار باشند، پذیرش تغییرات آسان تر می شود.
  کلیدواژگان: ادراک سیاست سازمانی، فراموشی سازمانی، متغیر تعدیلگر، معلم ورزش، مقاومت در برابر تغییر
 • علیرضا ذاکریان*، سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی صفحات 741-762
  تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که به بررسی عوامل موثر بر قصد خرید کفش ورزشی تقلبی می پردازد. 282 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران که کفش ورزشی از ملزومات فعالیت های ورزشی، درسی و کاریشان است، پرسشنامه ای حاوی 22 سوال را تکمیل کردند. علاوه بر به کارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمالیته داده ها و آلفای کرونباخ برای پایایی، از رگرسیون خطی چندمتغیره با تکنیک گام به گام به منظور تعیین میزان پیش بینی متغیرهای مستقل برای متغیرهای ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد عواملی مانند نگرش به خرید محصول تقلبی، موقعیت اجتماعی، قیمت و تجربه گذشته می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. همچنین تجربه گذشته، قیمت، موقعیت اجتماعی، آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان، عوامل موثر بر نگرش به خرید شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر نگرش میانجی بین قصد خرید و عوامل مذکور است
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، تقلبی، قصد خرید، کفش ورزشی، نگرش
 • نقش تاکتیک های بازار یابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
  سید مرتضی عظیم زاده*، کیانوش شجیع، فریده افروزی صفحات 763-776
  هدف از این تحقیق بررسی نقش تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر پایه تحقیقات مطالعات موردی انجام گرفته است. جامعه تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی استقلال تهران بودند که از بین آنها 366 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. در بخش یافته ها نتایج رگرسیون خطی در مدل نهایی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد بازاریابی ارتباطی، تنها دو بعد مدیریت دانش و تبلیغ رسانه ای با یکدیگر حدود 55 و 88 درصد از واریانس وفاداری هواداران ورزشی را پیش بینی کردند. به طور کلی براساس نتایج این تحقیق باشگاه استقلال تهران با به کارگیری تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می تواند به راهی موثر برای تقویت ارتباط هوادار و باشگاه دست یابد و با استفاده از عناصر مدیریت دانش و تبلیغات رسانه ای در مسیر وفادار ساختن هرچه بیشتر هواداران خود گام های اساسی بردارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی ارتباطی، باشگاه استقلال، لیگ برتر، وفاداری، هواداران
 • بررسی ارتباط بین ویژگی های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه های ورزشی
  گیتی تپه رشی*، محمدرضا اسماعیلی، عبدالرضا امیرتاش صفحات 777-792
  هدف کلی تحقیق حاضر طراحی مدلی به منظور ارتباط بین ویژگی های کارآفرینی با عملکرد در باشگاه های ورزشی شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل 1000 نفر از مدیران باشگاه های دارای مجوز از سازمان ورزش و جوانان در شهر تهران بزرگ بود. با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای در نظر گرفته شد. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه استاندارد ویژگی های کارآفرینی و پرسشنامه عملکرد همپنیوس (2010) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگی های کارآفرینانه 96/0 و عملکرد باشگاه 94/0 به دست آمد. نتایج تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و کلیه ابعاد آن و عملکرد باشگاه های ورزشی، ارتباط علی معنا داری وجود دارد. به آن معنا که هرچه مدیران باشگاه ها ویژگی های کارآفرینی قوی تری داشته باشند و به نحو بهتری از این ویژگی ها و اطلاعات کارآفرینی استفاده کنند، بر بهبود عملکرد باشگاه تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: باشگاه های ورزشی، عملکرد، کارآفرین، مدیران ورزشی، ویژگی های کارآفرینی
 • بررسی ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران
  جعفر ابراهیم نژاد سلامی *، افسر جعفری، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 793-804
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارتباط غیرکلامی فروشندگان کالاهای ورزشی و واکنش مشتریان در فروشگاه های ورزشی شهر تهران است. روش پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. به همین سبب با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه ارتباط غیرکلامی و واکنش مشتریان با پایایی به ترتیب ضریب آلفای کرانباخ 77/0و 83/0 بررسی شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها با توجه به نرمال داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)، به منظور تعین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و از رگرسیون برای شناسایی سهم تبیینی هر یک از مولفه های ارتباط غیرکلامی در پیش بینی واکنش مشتریان، استفاده شد. نتایج داده ها نشان داد که تمامی مولفه های ارتباط غیرکلامی (جز مولفه ظاهر فیزیکی) با واکنش مشتریان، همبستگی مثبت و معنادار دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2)، متغیر ارتباطات غیرکلامی حدود 20 درصد از واریانس واکنش مشتریان را تبیین می کند. با وجود این فروشندگان محصولات ورزشی (که ارتباط مستقیم و رودررو با مشتریان دارند) می توانند با تقویت این مولفه ها و کسب رضایت بیشتر مشتریان، وفاداری آنها را افزایش دهند و به مزیت های مهمی مانند فروش و درآمد بیشتر دست یابند.
  کلیدواژگان: ارتباط غیرکلامی، زبان بدن، فروشگاه های ورزشی، کالاهای ورزشی، واکنش مشتریان
|
 • Mohammad Ehsani *, Hashem Kozechian, Habib Honari, Zeinab Mondalizadeh Pages 599-616
  The aim of this study was to identify the dimensions of social entrepreneurship in sport to achieve sustainable sport development. The research method was qualitative and literature review and interviews were used to collect data and experts’ viewpoints. In addition, the convergence rates of participants towards indicators were evaluated by Delphi method. Statistical sample included sport management professors, entrepreneurship management professors and sport entrepreneurs who were selected purposively. According to the dimensions of social entrepreneurship, the indicators and opportunities for social entrepreneurship were identified as job creation, social changes by athletes, women's participation in sport, athletes’ solidarity with social exclusions, voluntary work in sport and charity activities. As there are certain indicators to determine a framework based on social benefit and values in the sport development, this article explained the indicators and dimensions of social entrepreneurship in sport and supported the participation to develop social capital, social change and to enhance the quality of life through social entrepreneurship in sport. So, given that one of the goals of sustainable sport development is social justice, equal opportunities for participation, social cohesion, improved quality of life and generally attention to social entrepreneurship, it is necessary to develop and spread the collaboration of sport institutions with other organizations such as Welfare Organization, Red Crescent Organization and Social Security Organization to develop those activities related to social entrepreneurship in sport and recreation.
  Keywords: Indicator, social entrepreneurship, social justice, sport development, sustainability
 • Farhad Kalantari, Esmail Dolatyari * Pages 617-634
  The aim of this study was to examine the effect of advertising based on AIDA model (attention, interest, desire and action elements) on male adolescents’ attraction to football schools in Zanjan city. The statistical population included 300 male registrants (age range: 12-19 years old) in football schools in Zanjan city in 2014. According to Morgan sample size table, 169 participants were selected as the sample.­ Data­ were collected­ by a Likert 20-item researcher-made questionnaire. The face and content validity was confirmed by­ 10 experts and academic professors. The reliability was calculated by Cronbach alpha coefficient­ (90.0). For data analysis, descriptive statistics (central tendency indexes and dispersion indexes) and inferential statistics (Kolmogorov - Smirnov, the one sample t test, U – Mann Whitney, Kruskal Wallis test and Wilcoxon test) as well as SPSS16 and Excel were used. ­The results indicated that advertising based on AIDA model was effective to attract male adolescents to football schools in Zanjan city. Among the four mentioned elements, interest and desire were more effective than other elements to attract adolescents. So, the authorities are recommend to increase the attraction in football schools by focusing on effective elements of advertisement.
  Keywords: Adolescent's attraction, advertising, AIDA model, football schools, Zanjan city
 • Hamid Reza Safari Jafarloo*, Mohammad Hosseini Ghorban Pages 635-648
  The aim of this study was qualitative analysis of promotion of sport ethical values among university students. This study used a qualitative method and was conducted by a grounded theory. The population included all elites who were somehow experienced experts in sport in universities and sport ethics. The sample consisted of 23 elites who were selected through theoretical and snowball sampling methods. Data were collected by semi-structured interviews and the researchers reached theoretical saturation in 26 interviews. The findings were analyzed using 5 concepts (causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and consequences) in the form of Strauss and Corbin’s (1990) coded pattern. Generally, results in a practical model showed that sport ethical values can be accrued through educational, research, sport, notification and management strategies according to the causal conditions and a need to promote these values in students, and also the intervening and contextual conditions. Physical education courses at universities, extracurricular sports in universities, projects and theses, sport camps, creating libraries and virtual networks were some of the findings in the strategies section which lead to consequences such as a change in students’ attitudes towards sports and the development of ethical values among them.
  Keywords: Ethical values, Grounded Theory, qualitative analysis, sport in universities, university student
 • Nasser Bai *, Zahra Haji Anzehaie, Reza Soleymani Moghaddam, Mohammad Noor Mohayya Pages 649-662
  The aim of this study was to investigate the relationship between market orientation and service quality provided in bodybuilding clubs of Kermanshah city. The population consisted of all managers of bodybuilding clubs of Kermanshah city (N=153). 113 subjects were selected as the sample by simple random sampling method and Cochran Table and finally 103 questionnaires were returned. To collect data, Market Orientation Questionnaire developed by Ramayah et al. (2011) and Provided Service Quality Questionnaire developed by Lassar et al. (2002) were used. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The findings showed no significant relationship between customer orientation and provided service quality. A positive and significant relationship was observed between competitor orientation and provided service quality. Also, a significant and positive relationship was observed between inter-functional coordination and provided service quality. Among dimensions of market orientation, competitor orientation and inter-functional coordination had the ability to predict provided service quality.
  Keywords: Competitor orientation, customer orientation, Kermanshah city, market orientation, service quality
 • Shirin Zardoshtian, Hamed Farzi *, Meisam Albokhati Pages 663-678
  The aim of this study was to determine the mediating role of sport self-confidence in the relationship between spiritual intelligence and exercise self-efficacy of karate players in Lorestan province. This study was correlation. The population included all karate players of Lorestan province in 2014. 357 out of 5000 karate players were selected as the sample using stratified random sampling method according to Krejcie and Morgan Table. For data collection, 3 questionnaires were used: Abdolazadeh’s Spiritual Intelligence (2009), Vealy & Night Sport Self-Confidence (2002) and Curls et al. Exercise Self-Efficacy (2007). The validity (content, convergent and divergent) and reliability (load factor, composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that they had good reliability and validity. The results of testing hypotheses by SMART-PLS software and t test and path coefficients (β) showed that spiritual intelligence had a strong and significant effect on the sport self-confidence and exercise self-efficacy of karate players in Lorestan province and sport self-confidence can play a mediating role in the relationship between spiritual intelligence and exercise self-efficacy. Finally, it can be stated that exercise self-efficacy can be improved by spiritual intelligence and self-confidence.
  Keywords: Exercise self-efficacy, karate players, spiritual intelligence, sport self-confidence
 • Abolfazl Darvishi *, Mina Naseripour, Morteza Dousti Pages 679-695
  The main aim of the current study was to identify solutions to maintain and increase Persepolis soccer club fans. The research method was mixed. Qualitative research method was used to identify those factors to maintain and increase Persepolis soccer club fans. Quantitative research method was used to assess their importance and prioritization. The statistical population included all pioneers, spectators and fans of Persepolis Soccer Club. The sample included 30 pioneers, spectators and fans in the qualitative sector and 383 subjects in the quantitative sector. Semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used to collect data. To analyze data, inferential statistics (Friedman test) was used. The results showed that social, infrastructural, economic, technical, cultural and value factors were respectively the most important factors affecting maintaining and increasing of Persepolis Soccer Club fans. So, managers and officials of Persepolis Soccer Club should consider these variables as important factors to maintain and increase fans.
  Keywords: fans, mixed method, Persepolis, soccer club, solutions
 • Seyed Mohammad Kashef, Ghodratallah Bagheri, Azita Shahpar Tofigh * Pages 697-714
  The aim of this study was to determine and design the pattern of financial strategic decisions (environmental factors) in National Olympic Committee of I.R.I. This study was application in terms of aims, descriptive – survey in terms of data collection and mixed based on research approach. The population consisted of qualitative and quantity parts (all directors of the National Olympic Committee) (N=64) and experts familiar with financial strategic decisions in the NOC (N=96). Sampling was conducted by snowball techniques (n=160). 147 correct questionnaires were returned. In order to test the hypotheses, structural equation modeling (Smart PLS software) was used. Skewness and kurtosis, the factor loadings, Cronbach alpha, combination reliability, convergent validity (AVE), divergent validity, t values, R Square (R2), Stone-Geisser Criterion (Q2), redundancy criterion and GOFxci criterion were examined. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed. The results showed that economic, political, technological, sociocultural and legal factors were fundamental environmental factors affecting financial strategic decisions in National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. It is hoped that decision makers in IOC use these findings and pay attention to the negative environmental factors (the effect of political factors on decision makings and…), decrease these negative effects and increase the positive environmental factors (the effect of technology on decision makings and…).
  Keywords: Decision making, environmental factors, financial, National Olympic Committee, strategic
 • Bahador Azizi *, Hasan Fahim Davin, Zahra Sadat Mirzazadeh Pages 715-726
  The aim of the current study was to investigate the relationship of organizational identity (OI) and organizational citizenship behavior (OCB) with mediating role of emotional intelligence (EI) in employees of Sport and Youth general office of Khorasan Razavi province. This study was application in terms of aims, correlation conducted as a field. The statistical population consisted of all employees. Due to the limit to the number of employees, all of them were considered as the sample by census sampling method (N=n). 3 standard questionnaires were used for data collection. Results showed a positive and significant relationship between OI and its components and OCB (r=0.52, P≤0.001), between OI and its components and EI (r=0.207, P≤0.041) and between EI and its components and OCB (r=0.487, P≤0.001), but EI cannot play a mediating role in the relationship between OI and OCB (0.21≥0.127=0.44*0.29). So it can be stated that there is a naturally significant relationship between OI and OCB, and there is no need for the mediating role of EI to establish this relationship
  Keywords: Citizenship behavior, emotional intelligence, employees, organizational identity, Sport, Youth
 • Leyli Mousavi *, Ehsan Mohammadi Pages 727-740
  The aim of this study was to evaluate the effect of organizational politics perception on resistance to change in physical education teachers in the presence of moderating variable of organizational forgetting. The study was application in term of aims with descriptive survey approach which was conducted as a field in terms of data collection. The sample was equal to statistical population which consisted of physical education teachers of Marand city (N=n=107). The questionnaires of Perception of Organizational Politics (Kacmar and Carlson, 1997), Resistance to Change (Wayne and Andy, 2001) and Organizational Forgetting (Moshabaki et al., 1391) were used to collect data. The validity of all questionnaires was confirmed by sport management experts and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient as 0.87, 0.74 and 0.85 respectively. Research data were analyzed with structural equation modeling approach and the Smart PLS software. The appropriateness of model fit indicators for all three variables was confirmed. The results showed that perception of organizational politics had a positive effect on teacher's resistance to change while the effect of organizational forgetting on resistance to change was reverse and organizational forgetting could moderate the effect of organizational politics perception on resistance to change. High perception of organizational politics can affect change and moderating processes in the organization with revealing negative reactions in employees and if the employees have sufficient knowledge during changing processes, these changes can be more easily accepted.
  Keywords: Moderating variable, organizational forgetting, perception of organizational politics, physical education teacher, resistance to change
 • Alireza Zakerian *, Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari, Homaila Takali Pages 741-762
  This descriptive study examined those factors affecting the purchase intention of counterfeit sport shoes. 282 physical education students of University of Tehran (training shoes were the requirements of their sport activities, education and business activities) completed a questionnaire with 22 items. Kolmogorov-Smirnov test was used to check data normality; Cronbach's alpha was used for reliability and the stepwise multivariate linear regression was applied to determine the predictive power of independent variables for the criterion variables. The results showed that factors such as attitude to purchase counterfeit products, social status, price and past experience could predict purchase intention. Also, past experience, price, social status, consciousness of value of the product and easy access were recognized as those factors affecting purchase attitude. The results showed that attitudes was a mediator between purchase intention and the aforementioned factors.
  Keywords: Attitude, counterfeit, physical education, purchase intention, sport shoes
 • The Role of Relationship Marketing Tactics in the Loyalty of Fans of Iran Football Premier League Clubs (Case Study: Esteghlal -e-Tehran Cultural Sport Club)
  Seyed Morteza Azimzadeh *, Kianoosh Shajie, Farideh Afroozi Pages 763-776
  The present study aimed at investigating the role of relationship marketing tactics in the loyalty of fans of Iran football premier league clubs. This study was descriptive - correlation conducted based on case studies. The population consisted of the fans of Esteghlal-e-Tehran sport club. 366 subjects were selected as the sample by simple random sampling method. Appropriate descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and linear regression) at the significance level of 0.05 were applied to analyze the data. The linear regression analysis in the final research model showed that among the dimensions of relationship marketing, only two dimensions of knowledge management and media advertisement could predict about 55% and 88% of loyalty variance of the sport fans. Overall, this study showed that Esteghlal-e-Tehran club can achieve an effective way to strengthen the relationship between fans and the club using relationship marketing tactics and pave the way for more loyalty of its fans using knowledge management and media advertisement.
  Keywords: Esteghlal club, fans, loyalty, premier league, relationship marketing
 • Investigating the Relationship between Entrepreneurial Characteristics of Managers and Performance in Sport Clubs
  Giti Taperashi *, Mohammad Reza Esmaeli, Abdolreza Amirtash Pages 777-792
  The main aim of the present study was to design a model of the relationship between entrepreneurial characteristics and performance in sport clubs in Tehran city. The population consisted of 1000 managers of those clubs licensed by Sport and Youth Organization in Tehran city. According to the population features, multi-stage cluster sampling method was considered. Using the Jersey Morgan's table of sample size, 280 subjects were selected as the sample. Entrepreneurial Characteristics Standard Questionnaire and Performance Questionnaire (2010) were used to measure the variables. The reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient as 0.96 for Entrepreneurial Characteristics Questionnaire and 0.94 for Club Performance Questionnaire. The results of data analysis showed a significant causal relationship between the entrepreneurial characteristics and all its aspects and performance of sport clubs, that is to say the stronger club managers’ entrepreneurial characteristics and the better they use these characteristics, the more club performance will be improved
  Keywords: Entrepreneur, entrepreneurial characteristics, Performance, sport clubs, sport managers
 • Investigating the Relationship between Nonverbal Communication of Sporting Goods Sellers and Customer's Reaction in the Sporting Goods Stores in Tehran City
  Jafar Ebrahimnejad Salami *, Afsar Jafari, Ebrahim Ebrahim Alidoost Ghahfarrokhi Pages 793-804
  The aim of this study was to evaluate the relationship between nonverbal communication of sporting goods sellers and customers’ reaction in the sporting goods stores in Tehran city. This study was descriptive-correlation in terms of nature and applied in terms of purpose. Therefore, according to Cochran's sampling formula, 384 subjects were selected as the sample. They were investigated using Nonverbal Communication and Response of Customers Questionnaires (reliability: 0.77 and 0.83 respectively). For data analysis, according to data normality by Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between variables and regression was applied to identify the share of each nonverbal communication component in predicting customers’ reaction. The results showed that all nonverbal communication components (except for the component of physical appearance) had a significant and positive correlation with customers’ reaction (P
  Keywords: Nonverbal communication, customer's reaction, sporting stores, body language, sporting goods