فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • کبری عالی پور، محمد عباسی*، فضل الله میردریکوند صفحات 1-8
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم متوسطه دوم مشغول به تحصیل در دبیرستان های واقع در شهر خرم آباد بودند که تعداد 40 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای از جامعه موردنظر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه تحمل ابهام مک لین (2008) و بهزیستی ذهنی (رن شاو و بولوگینو، 2016) استفاده شد.
  یافته ها
  داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر باعث بهبود بهزیستی ذهنی (P < 0.001، F = 75.09) و تحمل ابهام (P < 0.001، F = 34.17) در دانش آموزان می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر به دانش آموزان منجر به افزایش سطح بهزیستی ذهنی و افزایش تحمل ابهام در آنان می شود.
  نتیجه گیری
  ازاین رو به مدارس پیشنهاد می شود که توجه به آموزش این نوع از مهارت ها را جزء اولویت های آموزشی خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: راهبردهای وسعت بخشی تفکر، بهزیستی ذهنی، تحمل ابهام
 • اصغر جعفری * صفحات 9-14
  مقدمه
  انگیزش شامل عوامل هوشیار و ناهشیار فعالیت هایی روانی انسان است و تحت تاثیر فرآیندهای شناختی، عاطفی و رفتاری قرار دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش درونی- بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان رشته های پزشکی، داروسازی، بهداشت و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 1394- 1395 بودند که 170 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک اسنادی سلیگمن و همکاران، خودکارآمدی جروسلم و شوارتر و راهبردهای انگیزش یادگیری قدم پور جمع آوری و بوسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی می توانند انگیزش درونی برای یادگیری را به طور معناداری پیش بینی کنند و خودکارآمدی سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش درونی دارد (01/0 > P). همچنین سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی می توانند انگیزش بیرونی برای یادگیری را به طور معناداری پیش بینی کنند و خودکارآمدی به طور معکوس در پیش بینی انگیزش بیرونی سهم دارد (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که ویژگی های شناختی سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی در پدیدآیی انگیزش درونی برای یادگیری نقش دارند و سبک اسنادی منفی و خودکارآمدی در پدیدآیی انگیزش بیرونی برای یادگیری در دانشجویان نقش دارند. لذا به منظور ارتقاء سطح انگیزش تحصیلی درونی دانشجویان و پیشگیری از تاثیرات آسیب زای سبک اسنادی منفی در بروز مشکلات تحصیلی، لازم است زمینه بهبود سبک اسنادی مثبت و خودکارآمدی فراهم شود.
  کلیدواژگان: انگیزش درونی- بیرونی، یادگیری، خودکارآمدی، سبک اسنادی، دانشجویان علوم پزشکی
 • سیروس اسدیان*، بهبود یاری قلی، وحیده رحیم زاده صفحات 15-21
  مقدمه
  مفهوم اخلاق حرفه ای یکی از مهم ترین مباحثی است که در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی هم اهمیت این مفهوم در حوزه پرستاری اهمیتی فوق العاده است و دانشگاه ها و مراکز آموزشی باید بیشتر به این مفهوم توجه کنند. لذا بر این اساس؛ این پژوهش با هدف میزان توجه به اخلاق حرفه ای در کتب تخصصی رشته پرستاری در دوره کارشناسی صورت گرفته است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد و بر اساس هدف نیز از نوع کاربردی است. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع از یکی از فنون تحلیل محتوا یعنی تحلیل مقوله ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شش کتاب تخصصی رشته کارشناسی پرستاری است که در طی دوره کارشناسی توسط استادان برای دروس مختلف به دانشجویان معرفی شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق- ساخته استفاده گردید. این چک لیست دارای 8 مولفه اصلی و 32 مولفه فرعی بود. جهت اطمینان از پایا بودن ابزار، ضریب پایایی مصححان محاسبه گردید که میزان آن 85/0 به دست آمد. در این تحقیق، واحد تجزیه وتحلیل، جمله بود.
  یافته ها
  با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی شش کتاب تخصصی این رشته و بررسی جملات هر یک از این کتاب ها، نتایج این تحقیق حاکی از این است که در محتوای این کتاب ها مفهوم اخلاق حرفه ای و مولفه های آن در سطح مطلوبی انعکاس پیدا نکرده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که علی رغم توسعه گستره مفهومی مباحث مربوط به اخلاق حرفه ای در غالب رشته های تحصیلی، اما در عمل، کتب تخصصی رشته پرستاری توجه چندانی به این مفهوم نداشته اند و به صورت سطحی و گذرا به آن پرداخته اند
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، کتب درسی، رشته پرستاری
 • مرضیه اسدی لاری، زینب مشفقی*، فردوس محمد علیان، سیده مرضیه شهپری صفحات 22-29
  مقدمه
  نظام ارزشیابی از روش هایی که به ارزشیابی صرف دانش می پرداختند، به روش های ارزشیابی توانایی و شایستگی تغییر یافته است. روش ارزشیابی بالینی دفترچه ثبت مهارت های بالینی یا مهارت نامه (Logbook) یکی از روش های رایج ارزشیابی مهارت های بالینی دانشجویان است که در سال های اخیر جهت ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از این روش انجام گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1395 صورت گرفت، 94 نفر از دانشجویان مامایی که کارآموزی بهداشت مادر و کودک (MCH) و بارداری و زایمان (OB) را می گذراندند، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه «سنجش رضایتمندی» جمع آوری شد که این پرسشنامه شامل 9 حیطه در قالب مقیاس لیکرت بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مثل آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)،T مستقل و... تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین رضایتمندی دانشجویان مامایی از مهارت نامه در کارآموزی OB، 9/16 ± 3/47 و در کارآموزی MCH، 2/15 ± 8/52% بود. در هر دو کارآموزی بالاترین نمره رضایت مندی مربوط به حیطه «استرس زا بودن» بود (2/25 ± 4/65% در کارآموزی MCH و 7/27 ± 3/54% در کارآموزی OB) و میزان رضایت دانشجویان ترم آخر بیشتر از سایر دانشجویان بود. (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  استفاده از مهارت نامه در ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی در کارآموزی های OB و MCH، همراه با نارضایتی نسبی است. لذا بازنگری و اصلاح جوانب مختلف مهارت نامه ضروری به نظر می رسد تا به خوبی موجبات رضایت هرچه بیشتر دانشجویان فراهم گردد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، مامایی، دفترچه ثبت مهارت های بالینی، مهارت نامه، رضایتمندی، ارزشیابی بالینی
 • حسن اسدزاده * صفحات 30-39
  مقدمه
  عملکرد درسی مطلوب یکی از مهم ترین هدف های هر دانشجو، خانواده او، دانشگاه و نظام آموزشی است. فعالیت آموزشی و یادگیری کارآمد از جمله شاخص های یک دانشگاه و دانشجوی موفق است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد درسی دانشجویان براساس سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی آنان انجام شد.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394. نمونه پژوهش شامل همه دانشجویان حاضر در پنج کلاس درس (154 تن) بود که به هر روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. از پرسشنامه های: الف. سبک های شناختی ایزالم-97 و ب. اهمال کاری تحصیلی آیتکن (API) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه سبک شناختی شهودی (79/0)، روشمند (83./0)، تاملی (89/0)، عملگرا (87./0)، و روایی آن (67/0) گزارش شده است. پایایی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (88/0) و روایی آن (67/0) به دست آمده است. از نمره پایان ترم درس روانشناسی یادگیری به عنوان شاخص عملکرد درسی دانشجویان استفاده شد.
  یافته ها
  بین سبک شناختی با اهمال کاری تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد، ب) بین اهمال کاری تحصیلی با عملکرد درسی رابطه معناداری وجود دارد؛ ولی، بین سبک شناختی با عملکرد درسی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون موید آن بود که سبک شناختی قدرت پیش بینی کنندگی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان را دارد. همچنین، اهمال کاری تحصیلی از قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برای عملکرد درسی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نوع سبک شناختی دانشجویان در اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی نیز به نوبه خود در عملکرد درسی آنان تاثیر می گذارد. بنابراین، لزوم شناخت و آگاهی از کارکردهای سبک شناختی و اهمال کاری بیش از پیش ضروری می نماید
  کلیدواژگان: سبک شناختي، اهمال کاري تحصيلي، عملکرد درسي
 • حسن اسلامیان، سید ابراهیم میرشاه جعفری*، محمدرضا نیستانی صفحات 40-48
  مقدمه
  بررسی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی از طریق ارزشیابی دانشجویان و خودارزیابی استادان، از موثرترین روش ها برای شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی است که می تواند بستری را برای رشد کیفیت تدریس استادان فراهم نماید. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس دو رویکرد«ارزشیابی دانشجویان» و «خودارزیابی استادان» انجام گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از روش توصیفی- مقطعی انجام شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر اعضای هیئت علمی گروه های علوم انسانی دانشگاه اصفهان بود که 60 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه مشارکت داده شدند. هر عضو هیات علمی توسط خودش و تعدادی از دانشجویان کلاسهای درسش مورد ارزیابی قرار گرفت. انتخاب نمونه از بین دانشجویان، بر اساس فهرست کل دروس و کلاسهای درس استادان مشارکت کننده در مطالعه بود که سه کلاس درس از هر استاد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در مجموع 2210 نفر از دانشجویان در پژوهش مشارکت داده شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثربخش بود و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 22 و شاخصهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون T مستقل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون T مستقل نشان داد که میانگین نمرات ارزیابی دانشجویان از میانگین نمرات خودارزیابی استادان در هر 6 مولفه تدریس اثربخش پایینتر بود و اختلاف میانگینها نیز در همه مولفه ها معنادار بود (05/0 ≤ P). همچنین عملکرد کلی تدریس اثربخش اساتید بر مبنای ارزشیابی دانشجویان، در سطح نسبتا مطلوب و بر اساس نتایج خودارزیابی استادان، در سطح مطلوب بود.
  نتیجه گیری
  با نظر به نتایج متفاوت حاصله از دو رویکرد ارزشیابی دانشجویان و خودارزیابی استادان در بررسی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی، ضروری است جهت ارزشیابی جامع عملکرد تدریس استادان، ضمن تقویت توانایی خودارزیابی اساتید و نزدیک تر کردن ملاک های ارزشیابی اساتید و دانشجویان، از تلفیق دو رویکرد مذکور برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای عملکرد تدریس اساتید استفاده شود.
  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، اعضای هیات علمی، ارزیابی دانشجویان، خودارزیابی
 • حسینعلی جاهد *، الناز خسروی صفحات 49-58
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تعیین صلاحیت های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهر تهران است.
  روش کار
  این پژوهش به لحاظ روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 می باشند روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای (متناسب با حجم) و تعداد نمونه برابر با 377 نفربوده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تعیین روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شده است. به این منظور علاوه بر نظرات استادان راهنما و مشاور، پرسشنامه در اختیار چند نفر از استادان علاقه مند به موضوع پژوهش و باسابقه قرار گرفت و نظرات آنها در پرسشنامه اعمال گردید و برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی (95/0) بدست آمد و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های آمار استباطی از جمله آزمون فریدمن و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران (31/96 درصد)، صلاحیت های آموزشی دانشجویان در سطح متوسط و بالاتر بر موفقیت علمی و عملی دانشجویان تاثیر دارد و از دیدگاه (19/90 درصد) از آنها، صلاحیت های پژوهشی در سطح متوسط و بالاتر بر موفقیت دانشجویان تاثیرگذار بوده است. یادگیری و کسب مهارتهای مرتبط با یادگیری مقدمه ورود به عرصه پژوهش تلقی شده و دانشجویان در مقاطع پایین تحصیلی نیاز بیشتری به صلاحیت های آموزشی و یادگیری و در مقاطع بالاتر نیاز بیشتر به صلاحیت های پژوهشی برای موفقیت در زندگی دانشگاهی دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که دانشجویان برای موفقیت در دوران دانشگاهی نیاز به 14 شایستگی آموزشی و 11 شایستگی پژوهشی دارند. صلاحیت های آموزشی و یادگیری نسبت به صلاحیت های پژوهشی، نقش بیشتری در موفقیت علمی و تحصیلی دانشجویان در دانشگاه دارند. همچنین اولویت و اهمیت این شایستگی ها از دیدگاه اعضای هیات علمی در این مقاله مشخص شده و ضمن تبیین آنها، پیشنهادهایی برای بهبود این صلاحیت ها در دانشجویان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های آموزشی و یادگیری، شایستگی های پژوهشی، زندگی دانشگاهی
 • پیمان حاتمیان*، مریم سپهری نژاد صفحات 59-65
  مقدمه
  توجه به متغیرهای مرتبط با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری می تواند در شناخت بیشتر ماهیت این متغیر در بین این افراد راهگشا باشد، بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی در دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96 - 1395 بود که نمونه ای به حجم 125 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های دشواری تنظیم هیجان گراتز و روئمر، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران و مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران بود. داده-های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دشواری تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی رابطه مثیت و معناداری وجود دارد (001/0 = P)، همچنین بین حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (001/0 = P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت که متغیرهای دشواری تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی توان پیش بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری را دارند.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، تنظیم هیجان، حمایت اجتماعی، دانشجویان پرستاری
 • محبوبه نصیری*، مهری جهانشاهی، زهرا جنت علیپور، نسرین نوابی، عباس شمسعلی نیا صفحات 66-73
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیربرنامه منتور شیب بر عوامل تنش زا و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری در محیط بالینی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی است 60 نفر از دانشجویان ترم دوم پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا رامسر بطور سرشماری انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه کنترل (30 نفر) وآزمون (30 نفر) تقسیم شدند. درگروه آزمون به ازای هر 4-3 دانشجوی ترم دوم، یک دانشجوی ترم شش پرستاری به عنوان منتور نقش راهنمایی و حمایت را به عهده گرفت. جهت جمع اوری داده ها، از نسخه فارسی فرم بررسی تجربه محیط بالینی (Kack & Kleehammer، 1990) وپرسشنامه اعتماد به نفس (Montalto، 2001) استفاده شد. داده های جمع اوری شده با آزمون های آماری در سطح معنی داری (05/0 > P) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات عوامل تنش زای محیط بالینی در گروه آزمون بعد از مداخله کاهش (001/0 > P) و در گروه کنترل تغییر نیافت (43/0 = P). میانگین نمره اعتماد به نفس گروه آزمون نسبت به کنترل افزایش بیشتری یافت. آزمون تی مستقل اختلاف معنی داری، بین تفاضل میانگین نمرات اعتما د به نفس قبل وبعد کارآموزی بین دو گروه نشان داد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزش بالینی از شیوه های نوین ومقرون به صرفه به عنوان یک روش آموزشی مکمل در جهت ارتقای آموزش بالینی در برنامه ریزی آموزشی مد نظر قراردهند.
  کلیدواژگان: منتور شیپ، عوامل تنش زا، اعتماد به نفس، دانشجویان پرستاری
 • عباس خاکپور *، هدایت الله اعتمادی زاده صفحات 74-81
  مقدمه
  غیبت و تمایل به غیبت از کلاس های دانشگاهی، ضمن کاهش اثربخشی درونی و بیرونی نظام دانشگاه، تبعات متعدد فردی- اجتماعی دارد که مطالعه این موضوع را ضروری می سازد. با توجه به اینکه رفتار انسانی محصولی چند متغیری است، دلایل متنوع غیبت و گریز از دانشگاه به عنوان یک رفتار انسانی، از زوایای مختلف قابل مطالعه است. برخی از دلایل دانشگاه گریزی ریشه در سیستم آموزشی دارد. هدف این پژوهش، مطالعه نقش متغیرهای سیستم آموزشی بر دانشگاه گریزی (غیبت و تمایل به غیبت) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
  روش کار
  طرح پژوهش از نوع طرح پژوهشی توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد. حجم نمونه پژوهش برای جمع آوری داده ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 306 نفر محاسبه و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته دانشگاه گریزی و عوامل دانشگاهی موثر بر آن می باشد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، بین دانشگاه گریزی و متغیرهای ادراک سودمندی محتوا، روش تدریس اساتید، ارزشیابی عادلانه، روابط انسانی در محیط آموزشی، خدمات ستادی و خدمات رفاهی ارائه شده به دانشجویان و دانشگاه گریزی رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی (گام به گام)، شایستگی اساتید، ارزشیابی عادلانه و خدمات رفاهی پیش بینی کننده معتبری از عدم دانشگاه گریزی بوده و بیش از 18 درصد از واریانس این متغیر را تبیین می نمایند.
  نتیجه گیری
  مطابق با یافته های پژوهش، با وجود عوامل متعدد فردی و اجتماعی تاثیر گذار بر دانشگاه گریزی، بخشی از دلائل دانشگاه گریزی، متغیرهای سیستم دانشگاهی (در این پژوهش شایستگی اساتید، ارزشیابی عادلانه و خدمات رفاهی) هستند. لذا مدیران دانشگاهی باید در برنامه ریزی ها باید به مسائلی همچون بهسازی اعضای هیات علمی و توسعه کیفیت خدمات رفاهی اقدام نمایند تا سهم سیستم دانشگاهی از دانشگاه گریزی کاسته شود.
  کلیدواژگان: دانشگاه گریزی، عوامل سیستمی، آموزش پزشکی
 • محمد محمدی صدر، سیدعلی سیادت*، رضا هویدا صفحات 82-91
  مقدمه
  مربی گری رویکرد نوین توسعه حرفه ای و آموزش می باشد. بخش مهمی از این رویکرد را مهارت های مربی گری را تشکیل می دهد. در علوم پزشکی به دلیل ماهیت رشته ها و بالینی بودن آموزش ها این مهارت ها نیاز می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و اعتباریابی مولفه های مهارت مهم مربی گری در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بود.
  روش کار
  پژوهش با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد. در بخش کیفی 17 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش شبکه متخصصان انتخاب و مصاحبه شد. در بخش کمی با استفاده از ساخت پرسشنامه به جمع آوری داده های اقدام گردید. تعداد 157 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 96-95 بعنوان نمونه بطور تصادفی با استفاده از جدول مورگان اتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده هااز نرم افزار PLS استفاده شد.
  یافته ها
  با تحلیل داده های کیفی هشت مولفه مهارت مربی گری تنظیم گردید و اعتباریابی آن ها در بخش کمی انجام پذیرفت که آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی هشت مولفه بالای 70/0 بود و معیار روایی همگرا برای هشت مولفه بالای 50/0 بود که نشان از همبستگی سازه مهارت مربی گری با مولفه های خود است. این مولفه ها عبارتند از: پرسش و پاسخ، گوش دادن، ارزیابی فرد و موقعیت، بازخورد، همکاری و تعامل، انعطاف پذیری، ثبات عاطفی.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد هشت مولفه مهم مهارت مربی گری برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود دارد که این مولفه ها برای موثر بودن مربی گری اعضای هیات علمی مورد نیاز می باشند.
  کلیدواژگان: مربی گری، مهارت مربی گری، اعضای هیات علمی، علوم پزشکی
 • زهرا صمدی*، میرمحمود میرنسب، پرفسور اسکندر فتحی اذر صفحات 92-101
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تکنیک خودنظارتی بر نشانه های اضطراب اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت.
  روش کار
  برای ارزیابی اثربخشی این روش، از طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون، همراه با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان دختر مدارس دوره دوم متوسطه شهر تبریز که در اجرای اولیه پرسشنامه هراس اجتماعی بالاترین نمره را کسب کرده بودند و بر طبق فرم سلامت روانی SCL-90-R (غربال گری اولیه) سابقه سایر اختلالات روانی نداشتند و از نظر بهره هوشی باهم همتا شده بودند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو غربال گری انتخاب شدند و این افراد به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. پس از انتساب تصادفی آزمودنی ها پرسشنامه هراس اجتماعی در پیش آزمون در مورد اعضای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش در هفت جلسه آموزش راهبرد خودنظارتی گروهی شرکت کردند، ولی گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. پس از پایان جلسات درمانی، پس آزمون اجرا شد و پس ازیک ماه پی گیری انجام گرفت. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها تفاوت معناداری را در نمره های اضطراب اجتماعی دو گروه نشان داد (01/0 ≤ P) به طوری که میانگین نمرات نشانه های اضطراب اجتماعی گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پی گیری پایین تر از گروه گواه بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه توصیه هایی را برای روانشناسان، مشاوران، والدین و معلمان در زمینه استفاده موثر از روش خودنظارتی دارد.
  کلیدواژگان: راهبرد خودنظارتی، اضطراب اجتماعی، خودارزیابی
 • بی نظیر گنجی*، سمیرا توکلی صفحات 102-107
  مقدمه
  سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی به عنوان سازه های مهم روانشناختی مثبت در تبیین رفتارهای اعتیادی می توانند نقش داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان بود.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر 200 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی 1395- 1394 به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت، تاب آوری تحصیلی و سرمایه روانشناختی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، تاب آوری، مثبت اندیشی، امیدواری) و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0 > P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی می توانند 27 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش بینی نماید (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشانگر اهمیت سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی به عنوان سازه های روانشناسی مثبت در تبیین اعتیاد به اینترنت دانشجویان است و تلویحات مهمی در زمینه اقدامات لازم به منظور پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سرمایه روانشناختی، تاب آوری تحصیلی، دانشجو
 • سمیه حداد رنجبر، اسماعیل سعدی پور*، علی دلاور، علی دلاور، صغری ابراهیمی قوام صفحات 108-117
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشگاه ولی عصر رفسنجان بود.
  روش کار
  پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال تحصیلی 96-95 بودند، نمونه شامل 40 نفر از دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی بودند که به شیوه خوشه ایانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گنجانده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام، پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران و برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بودند. به منظور محاسبه داده ها از نرم افزار آماری SPSS-20 استفاده شد و نتایج در قالب روش های آماری واریانس چند متغیری گزارش شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش هیجانات تحصیلی مثبت و بر کاهش هیجانات تحصیلی منفی در دانشجویان دارای رفتار خودشکن اثربخش بوده است (0001/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که برنامه شناختی رفتاری با آموزش مهارت هایی چون شناخت افکار، احساسات و هیجانات منفی، کنترل و بازسازی آن ها و نیز مهارت هایی چون حل مساله و مدیریت زمان منجر به کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت در دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی شده است.
  کلیدواژگان: رویکرد شناختی- رفتاری، هیجان های تحصیلی، رفتارهای خودشکن
 • رقیه پورصابری، نرگس یعقوبی بگلر * صفحات 118-125
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی براساس تیپ های شخصیت مایرز/بریگز در دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.
  روش کار
  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 93-1394 است. حجم نمونه 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی (در دسترس) است. ابزار به کاررفته عبارت از سیاهه تیپ شناسی مایرز/بریگز (فرم M)، و پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم، است. داده های جمع آوری شده، با روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام توسط توسط نسخه 19SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از تیپ های دوقطبی شخصیت، فقط تیپ حسی، 4 درصد واریانس تعلل در انجام تکالیف درسی را با (β = 0.216، P = 0.011)، و 3 درصد واریانس نمره کل تعلل ورزی تحصیلی را با (β = 0.182، P = 0.034)، و از میان تیپ های ترکیبی، برون گرای حسی، 3 درصد واریانس تعلل در آماده شدن برای امتحانات را با (β = 0.173، P = 0.043)، حسی عقلانی، 5 درصد واریانس تعلل در انجام تکالیف درسی را با (β = 0.231، P = 0.007)، شمی قضاوت گرا، 5 درصد واریانس تعلل در ارائه مقالات درسی را با (β = 0.989، P = 0.047)، برون گرای حسی، 4 درصد واریانس نمره کل تعلل ورزی تحصیلی با (β = 0.203، P = 0.017)، تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد تیپ های حسی، برون گرای حسی، حسی عقلانی، شمی قضاوت گرا، تیپ های تعلل ورزتحصیلی هستند.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی تحصیلی، تیپ های شخصیت، مایرز-بریگز
 • زهرا دشت بزرگی*، رضوان همایی صفحات 126-132
  مقدمه
  تعلل ورزی تحصیلی یکی از مولفه های مهم در افت تحصیلی می باشد که شناسایی عوامل موثر بر آن مهم است. از عوامل موثر می توان به شفقت خود، حمایت اجتماعی و امیدواری اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه شفقت خود، حمایت اجتماعی و امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 95-1394 بودند. از میان آنان 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه دانشجویان پرستاری پرسشنامه های شفقت خود، حمایت اجتماعی، امیدواری و تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد شفقت خود (319/0- = r)، حمایت اجتماعی (468/0- = r) و امیدواری (591/0- = r) با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه منفی و معنادار داشتند (01/0 > P). متغیرهای پیش بین یعنی شفقت خود، حمایت اجتماعی و امیدواری توانستند 8/61 درصد از تغییرات تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری را پیش بینی کنند (574/0 = R2) که در این مدل امیدواری بیشترین نقش را در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری داشت (365/0 = β).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها برنامه ریزان باید به نشانه های متغیرهای مذکور توجه و بر اساس آنها برنامه هایی برای کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری طراحی کنند. همچنین درمانگران و روانشناسان بالینی برای کاهش تعلل ورزی تحصیلی به ترتیب امیدواری، حمایت اجتماعی و شفقت خود را در دانشجویان پرستاری افزایش دهند
  کلیدواژگان: شفقت خود، حمایت اجتماعی، امیدواری، تعلل ورزی تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • حسنعلی ویسکرمی*، زهرا خلیلی گشنیگانی صفحات 133-138
  مقدمه
  فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو و همکاران استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) با بهره گیری از نرم افزار spss-24 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0 > P) و راهبردهای منفی تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0 > P). همچنین فقط راهبردهای مثبت تنظیم هیجان توانست 18 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  فرسودگی تحصیلی به عنوان یکی از سازه های مهم در افت تحصیلی دانشجویان شناخته شده است، لذا شناسایی عواملی که منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی می شود، ضروری است. تاب آوری تحصیلی و راهبردهای تنظیم شناختی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، فرسودگی تحصیلی
 • جواد پورکریمی، یاسمن مبین رهنی * صفحات 139-147
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی در دانشجویان انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به صورت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 405 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که به همین منظور از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو یا مسلش و خودکارآمدی شرر استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ محاسبه شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه معنی دار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی، رابطه معنی دار و منفی بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی و رابطه معنی دار و منفی بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بازی می کند.
  نتیجه گیری
  انگیزش پیشرفت بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت بسزایی دارد یعنی با افزایش میزان انگیزش پیشرفت از فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاسته می شود و با کاهش میزان انگیزش پیشرفت، فرسودگی تحصیلی دانشجویان بیشتر می شود و نیز تقویت متغیر خودکار آمدی می تواند به عنوان عاملی برای افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی
 • امیر میری، هرمز سنایی نسب*، مجتبی خواجه آزاد، رضا محتشمی صفحات 148-156
  مقدمه
  در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه که با هدف ارتقای جایگاه جهانی ایران تدوین گردیده، بر بهداشت و درمان تاکید می شود. یکی از معتبرترین الگوهای اعتباربخشی بین المللی در آموزش پزشکی، الگوی اعتباربخشی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) است. در این تحقیق برآن شدیم که با استفاده از این الگوی اعتبار بخشی، دوره دستیاری داخلی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تحقق استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در دوره داخلی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه انجام شده در سال 1391 از نوع ارزشیابی کمی و کیفی همزمان است. حجم نمونه 48 نفر بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تهیه شده براساس استانداردهای WFME در دوسطح پایه و کیفیت بود. اطلاعات با استفاده از تکمیل چک لیست و مصاحبه، بررسی مستندات موجود و مشاهده فرآیندها و محیط های آموزشی، جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده های کمی وارد نرم افزار SPSS 16 گردید و مصاحبه ها و مستندات و مشاهدات دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج با استفاده از تجزیه تحلیل داده های کمی و کیفی برای 9 حوزه گزارش گردید.
  یافته ها
  گروه داخلی در همه حوزه ها (9 حوزه) رسالت، فرآیند آموزش، ارزیابی فراگیران، فراگیران، کارکنان، محیط و منابع آموزشی، ارزیابی فرآیند آموزشی، مدیریت و امور اجرایی، نوسازی مداوم استاندارد پایه و در 6 حوزه؛ رسالت، فرآیند آموزش، ارزیابی فراگیران، کارکنان، ارزیابی فرآیند آموزشی، مدیریت و امور اجرایی استاندارد کیفیت را را کسب نموده است و در حوزه های فراگیران، محیط و منابع آموزشی، نوسازی مداوم استاندارد کیفیت را کسب نکردند.
  نتیجه گیری
  تسهیلات و امکانات لازم بخصوص در دروس عملی جزء نقایص است که باید برطرف شود (حوزه 6). گروه ها برای آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب انجام دهند. به نتایج ارزیابی ها اهمیت بیشتری داده شود. مطالعات آینده نگر و جامعه نگر برای پویایی سازمان لازم است و باید انجام شود (حوزه های 1،6،7،9). پیشنهاد می شود مطالعات بعدی در این دانشگاه برای رفع نقایص موجود گروه های مورد بررسی انجام شود.
  کلیدواژگان: کیفیت، رسالت، فرایند آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • زهره اسماعیلی، مهران فرج الهی، بهمن سعیدی پور، سید همت الله طاهری اطاقسرا * صفحات 157-171
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید جهت ادامه بهره گیری سامانه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه استادان دانشگاه پیام نور که تجربه آموزش الکترونیکی را حداقل به مدت یک نیم سال داشتند می باشد که با توجه به جدول کرجسی مورگان، تعداد نمونه برابر 357 نفر تعیین و با کمک روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، افراد انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های سامانه آموزش الکترونیکی و بخشی از پرسشنامه مینگ و همکاران (2011) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از سنجش مجذور همبستگی چندگانه ((R2 نشان داده است که از بین متغیرهای آشکار متعلق به متغیر ویژگی های سامانه آموزش الکترونیکی، متغیرهای کیفیت فنی سیستم (45/0 = R2) و کیفیت امنیتی و خدماتی سیستم هر دو با (24/0 = R2) به عنوان مورد اعتمادترین (پایاترین) شاخص های سنجش ویژگی های سامانه آموزش الکترونیکی بودند. ومتغیرهای رضایت از سامانه، تمایل به ادامه کاربرد و ویژگی های سامانه به ترتیب 87/0، 92/0، 71/0 محاسبه شده است. بنابراین، مشاهده می کنیم که مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای نهفته مدل بیشتر از 6/0 بوده است. در بررسی برازش بخش ساختاری مدل، بررسی معنی داری پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی متغیرهای نهفته نشان داد که اثر مستقیم متغیر کیفیت فنی سیستم هم بر رضایت از سامانه (23/4 = t-value) و هم بر تمایل به ادامه کاربرد سامانه (17/2 = t-value) معنی دار شده است. در اجرای مدل معادله های ساختاری خروجی نرم افزار نشان دهنده متناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته است، و مدل فرضی ارائه شده در این تحقیق دارای RMSEA برابر 084/0 و کای اسکوار برابر 51/3 بدست آمده که نشان می دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نظام های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات در فرایند آموزش بشر جایگاه مهمی یافته است. روش های آموزش سنتی کمتر به وسیله مطالب دیجیتال و شیوه های ارائه چند رسانه ای پشتیبانی می شوند و امروزه نظام های آموزش الکترونیکی و از دور بسیاری وجود دارد که از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت آموزش و تدریس استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: مولفه های سامانه آموزش الکترونیکی، رضایت اساتید، سامانه آموزش الکترونیکی، دانشگاه پیام نور
|
 • Kobra Aalipour, Mohammad Abbasi *, Fazlolah Mirderikvand Pages 1-8
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of Teaching breath’s thinking strategies on subjective wellbeing and tolerance of ambiguity among female Senior High Schools students in Khorramabad city.
  Methods
  This was a semi- experimental study with pre-test, post-test and the control group design. The statistical population of this study consisted of all female third grade students studying in Khorramabad high schools that among them 40 subjects were selected through randomize multi stage cluster sampling. The instruments used in this study were subjective well-being questionnaire, Renshaw and Bolognino and tolerance of ambiguity questionnaire, McLain.
  Results
  The data were analyzed by descriptive statistics methods (average & standard deviation) and inferential statistics (Multivariate Analysis of Covariance). The results indicated that breath’s thinking strategies training improved subjective wellbeing (P
  Conclusions
  Accordingly, it is recommended to schools that set attention to teaching these strategies as part of their educational priorities.
  Keywords: Breath's Thinking Strategies Training, Subjective Well-Being, Tolerance of Ambigutiy
 • Asghar Jafari Dr * Pages 9-14
  Introduction
  Motivation involves conscience and unconscious factors of human mental activities and was effected by cognitive, affective and behavioural process. Therefore, Present study aimed to predict of internal-external motivation for learning based on attribution styles and self-efficacy in Medical Sciences students.
  Methods
  Methodology was descriptive-correlation. Population was students of medicine, pharmacy, hygiene and dentistry in Shahid Beheshti University, Tehran Iran in academic year 2016-2017 that 170 participants were multiple cluster sampling selected. Data were collected using questionnaires of Seligman & et al, s attribution style, Jeroslm & Shvarta,s self-efficacy and Ghadampour,s motivational strategies and analyzed by Pearson correlation and multiple regression.
  Results
  Positive attribution style and self-efficacy can significantly predict internal motivation for learning and self-efficacy have more part in predicting internal motivation (P
  Conclusions
  The results provide some evidence to suggest that cognitive traits of positive attribution style and self-efficacy effect on genesis of internal motivation for learning in students and negative attribution style and self-efficacy effect on genesis of external motivation for learning. Therefore, in order to promote the level of internal educational motivation in students and to prevent pathologic effects of negative attribution style in educational problems, it is necessary; improve positive attribution style and self-efficacy.
  Keywords: Internal-External Motivation, Self-Efficacy, Attribution Styles, Medical Sciences Students
 • Sirous, Asadian *, Behbood Yarigholi, Vahideh, Rahimzadeh Pages 15-21
  Introduction
  The concept of professional ethics is one of the most important issues which in recent years have been highly regarded. On the other hand this concept is extremely important in the field of nursing so universities and educational institutions should pay attention to this concept. Therefore, this study aimed to the reflection of professional ethics in undergraduate nursing textbooks.
  Methods
  This research is descriptive and the type of content analysis and with respect to the goal is applied research. In the present study due to the nature of the subject, categorical analysis is used. Statistical population consisted of six nursing textbooks that during the period of formal education, introduced by Professors for nursing students. Was used researcher-made check list to collect information. This check list has 8 main components and subcomponent was 32. To ensure the reliability of the check list, William Scott's formula was used. In this study, the unit of analysis was sentence.
  Results
  According to a survey conducted on the six textbooks and the sentences of these books, results showed that the concept of professional ethics and its components are not reflected in an appropriate level.
  Conclusions
  According to the findings of this study can be concluded that despite the growth of the conceptual issues of professional ethics in most fields of study,but in practice, nursing textbooks have paid little attention to this concept and attention is very superficial
  Keywords: Professional ethics, textbooks, nursing
 • Marzieh Asadilari, Zeinab Moshfeghy *, Ferdos Mohammad Alian, Marzieh Shahpari Pages 22-29
  Introduction
  Evaluation system has moved from methods evaluating the mere knowledge to those assessing capabilities and competencies. Log book is one of the common methods for evaluation of clinical skills in medical students which have been used in the clinical evaluation of midwifery students in Shiraz University of Medical Sciences in recent years. So, this study aimed to determine the level of student satisfaction with this method, has been performed.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed in 2016 and 94 students of midwifery who attended obstetrics (OB) and maternal and child health (MCH) internships, were selected and have been studied. Data were collected using "measurement of satisfaction" questionnaire that included 9 domains and used likert scale. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics tests (ANOVA, Independent T test …) in SPSS 18.0 software.
  Results
  The mean of midwifery student's satisfaction from logbook was%47.3 ±16.9 in OB internships and% 52.8 ±15.2 in MCH internship. In MCH and OB internships, the highest satisfaction score was related to the domain of "being stressful" (%65.4 ±25.2) and (%54.3 ±27.7). In the both internships, satisfaction of last term students was more than other students. (P-value (0.05)
  Conclusions
  Use of Logbook in the clinical evaluation of OB and MCH internships for Midwifery students, along with relative dissatisfaction. So, revision and modification of the various aspects of Log book seems to be necessary until students are more satisfied.
  Keywords: Professional Ethics, Textbooks, Nursing
 • Hassan Asadzadeh* Pages 30-39
  Introduction
  desired academic performance is thought to be one of the most important aims of each individual student, his/her family and educational system as well. Desired educational activities and learning is among the sample indexes of a success University and student. The aim of the present research was to anticipate University student's academic performance based on their cognitive style and academic procrastination.
  Methods
  The research population was all undergraduate students in the field of psychology in faculty of Psychology and Education, Allameh Tabatabai University, in academic year 2015-16. The research sample comprised all of students attended in five classrooms (154 persons) who were selected using cluster sampling method. The research instruments were a) the ISALEM-97 (Honorez, Cahay, Monfort, Remy and Therer, 2000), and b) the Aitken Procrastination Inventory (API) (Aitken, 1982). The student's final score of Learning Psychology lesson was used as the index of their academic performance.
  Results
  The collected data were analyzed in terms of descriptive and inferential statistics. The findings showed that a) there is a meaningful relationship between cognitive style and academic procrastination; b) there is a meaningful relationship between academic procrastination and academic performance; the relationship between cognitive style and academic performance was unexpectedly not significant. The results acquired from regression analysis proved that cognitive style has the ability to anticipate academic procrastination and academic procrastination can well anticipate academic performance.
  Conclusions
  Type of cognitive style may influence on academic procrastination and academic procrastination in turn impacts student's academic performance. Consequently, to be aware of cognitive style's and academic procrastination's functions is a necessity more than before.
  Keywords: Academic Performance, Cognitive Style, Academic Procrastination
 • Hassan Eslamian, Seyyed Ebrahim Mirshah Jafari *, Mohammadreza Neyestani Pages 40-48
  Introduction
  The evaluation of faculty member's effective teaching performance through student evaluation and teacher self-assessment is one of the most effective methods to better understand the strengths and weaknesses of educational performance, which can provide a platform for improving the quality of teaching professors. In this regard, the present study was conducted with the aim of comparing the level of application of effective teaching components by faculty members of Isfahan University based on two approaches: "student evaluation" and "self-assessment of professors".
  Methods
  The present study was conducted in the first semester of the academic year of 2011-2013 using descriptive cross-sectional method. The statistical population of the study consisted of faculty members of Isfahan University of Humanities. 60 of them were participated in the study using available sampling method. Each faculty member was evaluated by herself and some of her classmates. Sample selection among the students was based on the total list of courses and classrooms of the participating instructors in the study. Three classrooms were selected randomly from each teacher and a total of 2,210 students participated in the study. A researcher-made questionnaire was used for teaching effective and data analysis was performed using SPSS 22 software and frequency, percentage, mean, standard deviation and independent T-test.
  Results
  Independent T-test showed that the mean of student's evaluation scores was lower than the average of self- evaluation scores of faculty members in all 6 effective teaching components and the difference in meanings was also significant in all components (P ≤ 0.05). Also, the overall performance of teaching professors on basis of student's evaluation was at relatively desirable level, based on professor's self- evaluation results, at desired level.
  Conclusions
  Considering the different results obtained from the two approaches of evaluation of students and the self-assessment of professors in evaluating the effectiveness of teaching faculty members, it is necessary to evaluate the professor's teaching function in general, while strengthening the ability of faculty self-assessment and closer assessment of faculty members and students, The combination of the two approaches should be used to identify the strengths and weaknesses and improve the teaching performance of the professors.
  Keywords: Effective Teaching, Faculty Members, Student's evaluation, Self-evaluation
 • Hosseinali Jahed *, Elnaz Khosravi Pages 49-58
  Introduction
  Current study aims to investigate the required educational and research competencies to the students to be successful in terms of university life in Tehran state and non-state university's board point of views.
  Methods
  in terms of methodology this is a description_ measuring and in terms of purpose this is a functional research. Statistical universe in this study consists of Tehran state and non-state university’s boards during1394_1395. Sampling method was classified randomly (according to volume) and this was consists of 377 members. Research tools was the researchers questionnaire and to determine its validity, content validity was applied. In addition to adviser and consultant professors, the questionnaire contributed to some of the interested professors to make their own views on the questionnaire and to determine the questionnaire stability, Cronbach alpha applied and we reached stability coefficient (95%) and collected data analyzed by description methods and referential tests analyzed such as Freeman test and Pierson coefficient.
  Results
  In Tehran university board’s point of views (96/31%) students educational competencies are effective in higher and middle level on students scientific and practical success and in (90/19%) point of views, research competencies are effective in middle and higher levels on student’s success. Learning and getting the related skills to learning are considered as the first step to research field and student at the lower level need more educational competencies and at the higher levels need more research competencies to be successful in university life.
  Conclusions
  the results showed that students need 14 educational and 11 research competencies to be successful during the university period. Educational and learning competencies comparing the research competencies, do have more role in scientific success during the university period. Also these competencies importance are determined in this study in terms of board point of views and in addition, they have provided some suggestions to improve the competencies in the students.
  Keywords: Competency, Learning, Educational Competencies, Research Competencies, University Life
 • Maryam Sepehri Nezhad *, Peiman Hatamian Pages 59-65
  Introduction
  Pay attention to the variables associated with academic burnout in nursing students in understanding the nature of these variables can be useful in this population. Accordingly, the present study done, aims to predict academic burnout based emotion dysregulation and social support in nursing students.
  Methods
  The present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all nursing students of Kermanshah University of Medical Sciences during 1395-1396. A sample of 125 individuals was selected using simple random sampling. The research tools consisted of emotion dysregulation grats and roemer, social support Zamet et al & academic burnout berso and et al, questionnaires. The collected data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression tests.
  Results
  The results showed that there is a significant and positive relationship between the emotion dysregulation and academic burnout (P = 0.001), also there is a significant and negative relationship between social support and academic burnout (P = 0.001).
  Conclusions
  So, it can be said that variables emotion dysregulation and social support can predict academic burnout in nursing students.
  Keywords: Academic Burnout, Emotional Dysregulation, Social Support, Nursing Students
 • Mahboobeh Nasiri *, Mehri Jahanshahi, Zahra Jannat Alipoor, Nasrin Navabi, Abbas Shamsaliniya Pages 66-73
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of Mentorship program on stressors and self-confidence of nursing students in the clinical environment of Ramsar Imam Sajjad Hospital.
  Methods
  This study is a quasi-experimental design. 60 second semester nursing students from Ramsar Fatimah Zahra Nursing Faculty were selected using Census sampling method, and were randomly assigned into control (n = 30) and experimental groups (n = 30). For the experimental group, for every 3 to 4 second semester students, a sixth- semester nursing student as a mentor assumed the role of guidance and support. For data gathering, it was used of the persian version of clinical experience Assessment form (Kack & Kleehamme, 1990) and self-confidence Questionnaires (Montaltor, 2001). The data was analyzed using SPSS version 18 with statistical tests. The significant level was P
  Results
  The mean scores of stressors in the clinical settings decreased in the experimental group (P = 0.001).after intervention and did not change in the control group (P = 0.43). The mean score of confidence level of the test group increased more than control. The analysis by Independent T-test showed a significant difference between the difference between the mean scores of self-esteem between the two groups (P = 0.001).
  Conclusions
  It is suggested that clinical education planners consider modern and cost-effectiveness methods as a complementary educational method to improve clinical education in educational planning.
  Keywords: Mentorship, Nursing Student, Self-Confidence, Stressor
 • Abbas Khakpour *, Hedayatollah Etemadizadeh Pages 74-81
  Introduction
  Absence and the tendency to be absent from university classes, while reducing internal and external effectiveness of the university system, have numerous individual and social consequences that make studying this issue necessary. Given that human behavior is a multivariate product, the diverse causes of university absenteeism as a human behavior can be studied from different angles. Some of the reasons for being absent from university classes are rooted in the educational system. The purpose of this study was to study the role of educational system variables in the students of Hamadan University of Medical Sciences on university absenteeism (absenteeism and tendency to absence).
  Methods
  The research project is a descriptive-correlational research project. The statistical population included all students of Hamadan University of Medical Sciences. The sample size of the study was 306 people, using a Morgan table. Data were collected randomly by stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher made questionnaire.
  Results
  According to the findings of the research, there is a negative relationship between university absenteeism and variables of content usefulness perception, teacher teaching method, fair evaluation, human relationships in the educational environment, staffing and welfare services provided to students. Based on the results of hierarchical regression analysis (step by step), faculty competency, fair evaluation and welfare services are reliable predictors of university class absenteeism and explain more than 18% of the variance of this variable.
  Conclusions
  According to the findings of this study, despite the various individual and social factors affecting the university absenteeism, part of the absenteeism factors are due to the variables of the academic system, (in this study, the competence of the faculty members, fair evaluation and welfare services). Therefore, university administrators should pay attention to planning issues such as: improving faculty members and improving quality of welfare services, to reduce the negative role of the university system in university absenteeism.
  Keywords: University Absenteeism, Medical Education, System Factors
 • Mohammad Mohammadisadr, Seyed Ali Siadat *, Reza Hoveida Pages 82-91
  Introduction
  Coaching can be introduced as a new approach for individual professional development and education. Coaching skills are the important part in the approach. Coaching skills are needed Because of clinical and fields nature in medical sciences. Therefore, the study aim was identify and validate of coaching skill components among Faculty members of Medicine Sciences University.
  Methods
  Research method was mixed method (qualitative and quantitative). For qualitative Part, 17 persons were selected and reviewed among faculty members of Medical Sciences University of Isfahan by Network of Specialists and For quantitative assessment, participants were chosen 157 persons among faculty members at medical sciences university of Isfahan in 2016-2017 randomly. Data were analyzed by using PLS software.
  Results
  By analyzing the qualitative data, eight components of coaching skills were adjusted and then their validation was done in the quantitative part. The Cronbach's alpha and the combined reliability of the eight components were above 0.70, and the convergent validity criterion was higher than 0.50 for the eight components which indicated the correlation of the construct of coaching skill with its components. These components are: question& answer, listening, individual and position evaluation, feedback, collaboration and interaction, flexibility, emotional stability.
  Conclusions
  The results showed that there were eight components of coaching skill among faculty members of Medical Sciences University of Isfahan which they need to coach for influencing more in education.
  Keywords: Coaching, Coaching Skill, Faculty Members, Medical Sciences
 • Zahra Samadi *, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathi-Azar Professor Pages 92-101
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Self-Monitoring Strategy (SMS) on student's Social Anxiety Disorder (SAD).
  Methods
  A quasi experimental pre and post-test with control group was Conducted for evaluating effectiveness of the intervention. For this purpose, 30 female students from Tabriz high schools were selected using cluster random sampling and screening methods. Student who received highest score in the initial implementation of the Social Phobia Questionnaire and did not have mental disorders according to SCL-90-R (elementary screening) and were matched in terms of intelligence, were selected. They were randomly divided into two control and experimental groups. After the random assignment of the subjects, the social phobia questionnaire was conducted in the pretest about members of the two groups. Then the experimental group participated in 7 sessions of self-monitoring strategy group training; however, the control group received no intervention. After the treatment sessions, the post-test was performed and one month later the follow up test performed. Then data were analyzed using Analysis of Covariance (ANCOVA).
  Results
  The results revealed a significant difference in social phobia symptoms scores of both groups (P ≤ 0.01) and mean scores of social phobia was lower in intervention group than in the control group both at the post test and follow up phases.
  Conclusions
  This study has implications for psychologists, researchers, parents and teachers in the effective use of self-monitoring technique.
  Keywords: Self-Monitoring, Social Anxiety, Self-Evaluation
 • Binazeer Ganji *, Samira Tavakoli Pages 102-107
  Introduction
  Psychological capital and academic resiliency as important positive psychological constructs can have a role in explaining addictive behaviors. The aim of present research was surveying the relationship between psychological capital and academic resiliency with internet addiction of students.
  Methods
  The research method is descriptive-correlational. In this study 200 Students of Shahre-Kord Payame Noor University in the academic years of 2014-2015 were selected by random clustering sampling method and responded to Internet addiction, academic resiliency and psychological capital questionnaires. The gathered data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.
  Results
  results showed that there exist a negative and significant relations between psychological capital (self-Efficacy, resiliency, optimism, hope) and academic resiliency with internet addiction (P
  Conclusions
  The results highlight the importance of psychological capital and academic resiliency as positive psychology constructs in explaining Internet addiction of students and have important implications as regards the necessary steps to prevent Internet addiction in students.
  Keywords: Internet Addiction, Psychological Capital, Academic Resiliency, Students
 • Somayeh Hadadranjbar, Esmaeil Sadipour Dr *, Ali Delavar Dr, Ali Delavar, Soqra Ebrahimi Qavam Dr Pages 108-117
  Introduction
  The purpoe of this study was to study of the effectiveness of training program based on cognitive behavior approach on academic emotions for students with academic self-defeating behaviors in Vali-E-Asr University of Rafsanjan.
  Methods
  The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of the students of Vali-E-Asr University of Rafsanjan in the academic year of 2016-2017, the sample consisted of 40 students with self-defeating behaviors selected by cluster sampling and randomly assigned to experimental (20 individuals) and control groups (20 individuals) of the sample individuals, two experimental groups leave the program after three sessions. The instruments used in this study were Cunningham Self-defeating Inventory (SDBC), Pekrun Academic Emotions (AEQ), and A training program based on Cognitive Behavior approach. To analyze the data due to the non-observance of the homogeneity assumption of variance of covariance, multivariate analysis of variance analysis was used on the differential pretest-posttest scores.
  Results
  Findings showed that training program based on cognitive-behavior approach has been effective in increasing the positive emotion and reducing negative in self-defeating students (P
  Conclusions
  It can be concluded that the cognitive-behavioral program by teaching skills such as knowing thoughts and negative emotions, and controlling and recognitive them, as well as skills such as problem solving and time management, can reduce negative emotions and increase positive academic emotions in students with Self-defeating behaviors.
  Keywords: Cognitive-Behavioral Approach, Academic Emotions, Self-Defeating Behavior
 • Rogayyeh Poursaberi, Narges Yaghoobi Beglar * Pages 118-125
  Introduction
  The purpose of the present study was to predict academic procrastination based on personality types Myers/Briggs in Medical Sciences Tabriz University.
  Methods
  The present study is a descriptive, and correlational. Statistical population involved all the students in Medical Sciences Tabriz University. The sample size is 150 student, are selected none randomly with convenient sampling method. Data collected by Myers/Briggs Indicator Test (M) and academic procrastination assessment Scale by Solomon / Routhblum and analyzed by using multiple regression with the SPSS (19).
  Results
  The results showed that among the bipolar personality types, just Sensing type, explained 4 percent of the variance to delay in completing tasks with (β = 0.216, P = 0.011) and 3 percent of the variance the total score academic procrastination with (β = 0.182, P = 0.034). And among of combination personality types, Extrovert Sensing, 3 percent of the variance delay in preparing for exams with (β = 0.173, P = 0.043); Thinking Sensing, 5 percent of the variance to delay in completing tasks with (β = 0.231, P = 0.007); Judging Intuition, 5 percent of the variance to delay in the presentation of academic papers with (β = 0.989, P = 0.047); Extroversion Sensing, 4 percent of the variance the total score academic procrastination with (β = 0.203, P = 0.017).
  Conclusions
  The study showed Sensing, Extrovert Sensing, Thinking Sensing, and Judging Intuition personality types are academic procrastination types.
  Keywords: Academic Procrastination, Personality Type, Myers-Briggs
 • Zahra Dasht Bozorgi Dr *, Rezvan Homai Pages 126-132
  Introduction
  Persecution is one of the important components of mental health that identifying the effecting factors it is important and from effecting factors can be noted to self-compassion, social support and hope. This research aimed to investigate the relationship of self-compassion, social support and hope with persecution of nursing students.
  Methods
  Present research was a descriptive-analytical from type of correlation. The population included all nursing students of Islamic Azad University of Ahvaz branch in 2015-16 academic years. From them 180 Pearson were selected through simple randomly sampling method. All nursing students completed the questionnaires of self-compassion (Reas & et al, 2011), social support (Vaux & et al, 1986), hope (Miller & Powers, 1988) and persecution (Renshaw & et al, 2015). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model.
  Results
  The results showed self-compassion (r = 0.319), social support (r = 0.468) and hope (r = 0.591) had a positive and significant relationship with persecution among nursing students (P
  Conclusions
  Regarded to results, planers must consider the symptoms of these variables and design appropriate programs to decrease the persecution of nursing students. Also, therapists and clinical psychologists to decrease persecution respectively increase the self-compassion, social support and hope in nursing students.
  Keywords: Self-compassion, Social Support, Hope, Well-being, Nursing Students
 • Hassanali Veiskarami * Pages 133-138
  Introduction
  Academic burnout is one of the factors which lead to the student's academic failure. This study is conducted with the aim at investigating the academic burnout and its relationship with cognitive emotion regulation strategies and academic resilience students of Shahrekord University of Medical Sciences.
  Methods
  This study has descriptive and correlational type. The statistical population of this study consists of all educating students in 2016-17 in Shahrekord University of Medical Sciences; and 389 samples are selected according to Cochran formula and stratified sampling method. Samuels Academic Resilience Inventory Garnefski's cognitive emotion regulation questionnaire and academic burnout questionnaire by Salmela-Aro et al. are utilized for data collection. Descriptive and inferential statistics indices (Pearson correlation coefficient and multiple stepwise regression analysis) through SPSS-24 software are used for data analysis.
  Results
  Our studies showed that there is a negative and meaningful relation between positive emotions regulation strategies and resilience with academic burnout (P
  Conclusions
  Academic burnout is considered among one of key components of academic failure in students. Then we need to know the factors that reduce academic burnout. Academic resilience and strategies of cognitive regulation play key role in this area.
  Keywords: Academic Resilience, Strategies of Emotion Regulation, Academic Burnout
 • Javad Pourkarimi Dr, Yasaman Mobinrahni * Pages 139-147
  Introduction
  This study aimed to determine the relationship between achievement motivation and self-efficacy in student's academic burnout with the mediation is done
  Methods
  Method according to purpose and the method of data collection is the descriptive and correlation method. The study sample was composed of all students at Tehran University that Using a Cochran's formula and stratified sampling 405 persons were randomly selected. The research instrument was a questionnaire for this purpose achievement motivation questionnaire, Maslach burnout inventory or brush and education and self-Scherrer was used.
  Results
  The results showed that there a significant and positive relationship between achievement motivation and self-efficacy, and a significant negative correlation between achievement motivation and academic burnout and significant relationship and negative self-efficacy and academic burnout. The results of path analysis showed that self-efficacy as a mediator in the relationship between motivation and academic burnout plays.
  Conclusions
  The motivation on student's academic burnout has a significant positive effect, that is, with increasing the amount of motivation, the student's academic burnout decreases and with the decrease of the motivation, the student's academic burnout will increase, and the strengthening of the self-efficacy variable can be used as an agent to increase the motivation and reduce the burnout of Students.
  Keywords: Motivation, Academic Burnout, Self-Efficacy
 • Amir Miri, Hormoz Sanainasab *, Mojtaba Khajeazad, Reza Mohtashami Pages 148-156
  Introduction
  In twenty-year vision document and the five-year developmental plan, adopted to promote the Iran global position, health and treatment are emphasized. One of the most valid international accreditation models in medical education is World Federation for Medical Education (WFME) accreditation model. The present study aims to evaluate the postgraduate training program Internal Medicine departments University of Medical Sciences (Tehran, Iran) according to the WFME accreditation model. The main objective of this study is the determining the establishment level of medical postgraduate education standards in the residency at Medical University according to the the World Federation of Medical Education (WFME)
  Methods
  This was in 2012 a Quantitative and qualitative evaluation concurrent study. The sample size included 48 participants that were recruited using a convenience sampling. The WFME standards as a check list with two levels of base and quality was the instrument for data collection. The data was collected by completing the checklist and interview, reviewing existing documentation and observing the processes and educational environments. After collecting the data, quantitative data was entered into SPSS 16 software and the interviews, documentation and observations were categorized and analyzed and the results were reported using quantitative and qualitative data analysis for nine areas.
  Results
  Internal Medicine departments achieved the basic standard criteria in all 9 fields and quality standard in 6 fields. However, they achieved no quality standard for 3 fields including Learners, educational resources and environment, continuous renovation.
  Conclusions
  Necessary facilities especially for the practical courses are among shortcomings which have to be resolved (field 6). Department should make goal-oriented precise schedules based on evidences and evaluation results should be taken into consideration always, Community-based prospective studies are needed and should be done (fields; 1, 6, 7, 9). Further studies in order to remove present failures could be done.
  Keywords: Quality, Mission, Educational ProcessStudent Progress Evaluation
 • Zohreh Esmaeili, Mehran Farajollahi, Bahman Saeedipour, Hemmtollah Taheri Otaghsara Seyed * Pages 157-171
  Introduction
  The purpose of this study is to explain the components of the e-learning system and its relationship with the teacher's satisfaction in order to continue using the e-learning system in Payame Noor University
  Methods
  The purpose of this research is applied and in terms of the method of collecting survey information and in terms of nature and method, is a correlation type. The statistical population consisted of all professors of Payame Noor University who had an e-learning experience of at least one half year According to the Morgan table, the number of samples was 357 and the subjects were selected using multi-stage cluster sampling method. The data gathering tool was a questionnaire of e-learning system features and part of the questionnaire by Ming et al. (2011). The research data were analyzed using structural equation models.
  Results
  The results of measurement squared multiple correlation (R2) has shown that the observed variables in the variable characteristics of the e-learning system, the technical quality of system variables (R2 = 0.45) and the security and quality of service system both with (R2 = 0.24) as trusted (Payatryn) indices measure the characteristics of the e-learning system. The satisfaction variables of the system, the tendency to continue to use and the features of the system are calculated to be 0.87, 0.92, and 0.71, respectively. Therefore, we see that the combined reliability values for all the latent model variables were greater than 0.6. In the study of the fitting of the structural part of the model, the study of the significance of the parameters of the communication paths of the latent variables showed that the direct effect of the technical quality of the system variable on the satisfaction of the system (t-value = 23.4) and the willingness to continue applying the system 17.2 = t-value) is meaningful. In the implementation of the structural equation model, the output of the software indicates that the fitted structural model is fitted, and the hypothesized model presented in this study has a RMSEA of 0.84 and a kay scavenger of 51.3 which indicates that the model of fit is good.
  Conclusions
  Educational systems based on information technology have become an important part of the human education process. Traditional teaching methods are less supported by digital content and multimedia presentation methods. And today there are many electronic and e-learning systems that use information and communication technology to teach and teach.
  Keywords: Electronic Teaching System Components, Teachers Satisfaction, E-Learning System, Payame Noor University