فهرست مطالب

زیست شناسی تکوینی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، پاییز 1396)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ساسان حاجبی، عبدالکریم چهرگانی *، حسین لاری یزدی صفحات 1-12
  سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی است. اسانس آویشن وحشی دارای ترکیبات ضد سرطان همچون تیمول می باشند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر اسانس این گیاه بر رده سلول سرطانی سینه MCF-7 توسط روش های MTT و تریپان بلو و مقایسه آن با تاکسول به عنوان یک ترکیب شناخته شده ضد سرطان می باشد. رده سلولی سرطان سینه MCF-7 و و رده طبیعی فیبروبلاست HU-02 (خریداری شده از مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران) با غلظت های مختلف اسانس آویشن وحشی و تاکسول (به عنوان شاهد مثبت) در فواصل زمان های 24، 48 و 72 ساعت معین تیمار شدند. میزان سمیت سلولی با روش MTT و تریپان بلو بدست آمد. نتایج نشان داد اسانس آویشن وحشی مورد مطالعه دارای اثر سیتوتوکسیک بصورت وابسته به دوز در رده سلولی MCF-7 است. بیشترین اثر سایتوتوکسیک اسانس این گیاه در غلظت 125 میکروگرم بر میلی لیتر بر سلول های سرطان سینه بود در حالیکه در هیچ غلظت مورد مطالعه بر سلولهای غیر سرطانی اثر سوء نشان نداد. از طرف دیگر بررسی نشان داد اسانس آویشن وحشی می تواند در کاربرد توام با تاکسول٬ سمیت سلولی تاکسول بر سلولهای سرطانی را تشدید کند، بنابراین ممکن است در درمان سرطان سینه موثر باشد و احتمالا از طریق القاء آپوپتوز باعث مرگ سلول می شود.
  کلیدواژگان: آویشن وحشی، تریپان بلو، سرطان سینه، روش MTT
 • زهره جعفری *، مریم دهقان صفحات 13-22
  اسفناج (Spinacia oleracea L .) گیاهی یکساله متعلق به خانواده Chenopodiace است که سابقه کشت آن در ایران به دو هزار سال می رسد.هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرات ساختار آناتومی گیاه اسفناج در بخش متراکم از هوای آلوده شهر اراک ،بوده است.
  نمونه های بذر گیاه اسفناج بطور همزمان در دو گروه شاهد و تحت تیمار در دو بخش با هوای سالم پارک ملی هفتاد قله اراک و در بخش متراکم پارک ایرالکو کارخانه آلومینیوم از هوای آلوده شهر مورد کشت واقع شدند .بعد از رویش برگ های لپه ای و برگ های اصلی گیاه نمونه ها در محلول گلیسیرین الکل تثبیت شدند . بعد از برش گیری و رنگامیزی مضاعف با آبی متیل و کارمن زاجی ،توسط فتومیکروسکوپ عکسبرداری و مورد بررسی تغییرات ساختار تشریحی قرار گرفتند .
  نتایج حاصل از بررسی تغییرات ساختار تشریحی در برگ های گیاه اسفناج حاکی از آن بود که در نمونه هایی که در بخش متراکم از هوای آلوده شهر رویش پیدا کرده بودند نسبت به نمونه های شاهد، کوتیکول ضخامت بیشتری یافته و دستگاه کرک محافظتی به فراوانی یافت شد.ساختار کلرانشیم بی نظم شده و بافت پارانشیم ذخیره ایی مملو از رسوبات کریستالی اگزالاتی شده بودند.
  در نهایت میتوان نتیجه گرفت که نمونه های گیاهی مربوط به هوای آلوده شهر، دچار استرس ناشی از آلودگی هوا بودند که به احتمال زیاد بر کیفیت غذایی این گیاه نیز اثرات مخربی داشته است.
  کلیدواژگان: اسفناج، آلودگی هوا، ساختار تشریحی
 • محسن مهدوی مهر، علی اکبر مراتان * صفحات 23-36
  بسیاری از مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان میدهد که ترکیبات حلقوی پلی فنلی که به وفور در بسیاری از گیاهان وجود دارند قادر به مهار تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی هستند. با اینحال مکانیسم دقیقی که بدان وسیله این ترکیبات طبیعی روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی را تحت تاثیر قرار میدهند بطور کامل شناسائی نشده است. گیاه خارمریم (Silybum Marianum) از جمله گیاهان دارویی میباشد که دارای خواص درمانی بسیار زیادی است. عصاره حاصل از دانه این گیاه که تحت عنوان سیلیمارین نامیده می شود غنی از ترکیبات فلاونولیگنانی و فلاونوئیدی است. در این مطالعه، با استفاده از طیف وسیعی از تکنیکها شامل نشر فلورسانس نشانگرهای تیوفلاوین T و Nile red، سنجش میزان جذب قرمز کنگو، طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی، و میکروسکوپ نیروی اتمی، توانایی سیلیمارین در مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ما نشان داد که سیلیمارین، بطور وابسته به غلظت، باعث مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی میشود. نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی نیز دلالت بر تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی در نمونه های کنترل داشت، حال آنکه نمونه های پروتئینی انکوبه شده در حضور سیلیمارین فاقد فیبریلهای آمیلوئیدی بوده و مقادیر جزئی از تجمعات پروتئینی بدون شکل در آنها مشاهده شد. براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود که ممانعت از برهمکنشهای آبگریز بین گونه های پروتئینی بطور نسبی بازشده، مکانیسمی است که بدان وسیله سیلیمارین باعث مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی در پروتئین لیزوزیم میشود. با اینحال مطالعات و آزمایشات بیشتری برای تعیین دقیق مکانیسم عمل سیلیمارین مورد نیاز میباشد.
  کلیدواژگان: آمیلوئید، پلی فنل، تجمع پروتئینی، سیلیمارین، خارمریم
 • مصطفی جعفری، سارا سعادتمند *، محمدرضا زنگی، علیرضا ایرانبخش صفحات 37-52
  پیکس به عنوان یک تنظیم کننده مصنوعی رشد رویشی پنبه، از ابزارهای مدیریتی مهم در کاهش خسارت تنش ها در کشاورزی نوین محسوب می شود. در این تحقیق تاثیر تنظیم کننده رشد مپی کوات کلراید بر پارامتر های رشد ارقام جدید پنبه در پاسخ به تنش شوری بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در غلظت 10 گرم در لیتر پیکس و 15 دسی زیمنس بر متر نمک( کلرید سدیم )در محیط گلدانی با سه رقم لطیف، کاشمر و ساحل انجام شد. مقایسه میانگین ها در سطح خطای 5% نشان داد شوری موجب کاهش طول، وزن تر و خشک ریشه پنبه شده است ولی استفاده از پیکس این شاخص ها را به طور معنی داری افزایش داده است. شوری موجب کاهش طول ،وزن تر و وزن خشک ساقه پنبه شده است و استفاده از پیکس نیز طول ساقه را به مقدار بیشتر نسبت به تیمار شاهد و شوری کاهش داده است. شوری موجب کاهش سطح ، وزن تر وخشک برگ پنبه شد و استفاده از پیکس موجب کاهش بیشتر سطح برگ شده است. استفاده از پیکس تا حدودی توانسته است وزن تر و خشک را افزایش دهد و رقم کاشمر در بین سایر ارقام میزان کاهش سطح برگ را با افزایش وزن تر و خشک جبران کرده است. شوری موجب کاهش کلروفیلa و کلروفیل b و منیزیم برگ پنبه شد و استفاده از پیکس توانسته است میزان کلروفیل a و b و منیزیم برگ را نسبت به تیمار شوری به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پنبه، پیکس، شوری، مرحله گیاهچه ای
 • بهاره ناهیدیان، فائزه قناتی *، مریم شهبازی، ندا سلطانی، مرتضی غلامی صفحات 53-66
  پاسخ اولیه سلولی ریزجلبک Haematococcus pluvialis طی آلودگی به قارچ کیترید در این پژوهش مطالعه شد. برای این منظور، شکل پالملوئید ریزجلبک H. pluvialis در سه محیط آلوده به قارچ کیترید، محیط بازیافتی ریزجلبک های سالم و محیط بازیافتی ریز جلبک آلوده به قارچ کیترید برای دو روز کشت شد و سپس فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، غلظت پراکسید برون سلولی و آمینواسیدهای آزاد درون سلولی با فنون طیف سنجی UV/vis و HPLCسنجیده شد. بیشترین فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در سلول های آلوده به کیترید به ترتیب در ساعت های 24، 24 و 48 و به میزان 3/2، 7/6 و 6/2 برابر نمونه های شاهد بود. بیشترین فعالیت این آنزیم ها در سلول های کشت شده با محیط بازیافتی سلول های آلوده در 12، 12 و 36 ساعت به ترتیب 1/2، 5/2 و 6/2 برابر بیشتر از فعالیت این آنزیم ها در نمونه های شاهد بود. همچنین میزان پراکسید برون سلولی در ریزجلبک کشت شده در محیط بازیافتی سلول های آلوده حدود 4 برابر بیشتر از سایر نمونه ها بود و این در حالی است که سطح پراکسید در سلول های آلوده به کیترید با شیب ملایمی از 3/1 به 8/1 میکرومولار طی 48 ساعت کشت افزایش یافت. آمینواسیدهای هیستیدین، آلانین، آسپاراژین، آسپاراتیک اسید، آرژنین و متیونین با بیشترین افزایش و فنیل آلانین و تریپتوفان با بیشترین کاهش همراه بودند. نتایج نشان می دهد که ریزجلبک H. pluvialis از طریق فعال کردن مسیرهای آنتی اکسیداتیوآنزیمی و نیز برخی آمینواسید های ویژه به مقابله با کیتریدو افزایش سطح پراکسید سلولی ناشی از آلودگی می پردازد.
  کلیدواژگان: آمینواسیدهای آزاد درون سلولی، ریزجلبک Haematococcus pluvialis، فعالیت آنتی اکسیدانی، قارچ کیترید، هیدروژن پراکسید
 • فریده وطنیان، خوشناز پاینده *، لاله رومیانی صفحات 67-82
  افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک در طول دهه های اخیر باعث کاهش کمیت و کیفیت تولیدات گیاهی شده و سلامت انسان ها را به خطر انداخته است. این مطالعه با هدف بررسی پایش عناصر کادمیوم، سرب، آرسنیک و نیکل در سبزیجات خرفه (Portulaca oleracea) و نعناع (Mentha piperita) حمیدیه و دزفول در استان خوزستان انجام شد. بالاترین میزان آرسنیک در گیاه خرفه دزفول (05/0±03/1 میکروگرم در کیلوگرم) و پایین ترین میزان این عنصر در گیاه نعناع حمیدیه (01/0±08/0 میکروگرم در کیلوگرم) به دست آمد. بالاترین و پایین ترین میزان سرب در گیاه خرفه (009/0±98/0 میلی گرم در کیلوگرم) و نعناع حمیدیه (005/0±35/0 میلی گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین ترین میزان کادمیوم در گیاه خرفه دزفول (001/0±095/0 میلی گرم در کیلوگرم) و نعناع حمیدیه (007/0±024/0 میلی گرم در کیلوگرم) مشاهده شد. بالاترین میزان نیکل در گیاه نعناع دزفول (03/0±20/22 میکروگرم بر کیلوگرم) و پایین ترین میزان آن در گیاه خرفه حمیدیه (07/0±04/9 میکروگرم بر کیلوگرم) بود. میزان شن در نمونه خاک دزفول بیشتر از خاک حمیدیه به دست آمد و میزان لای در نمونه خاک حمیدیه بیشتر بود (P<0.05). میزان pH، مواد خنثی شونده، ماده آلی، کربن آلی، فسفر و پتاسیم قابل جذب در خاک منطقه دزفول بالاتر از خاک حمیدیه بود. در این تحقیق میزان مواد آلی در خاک دزفول و حمیدیه بسیار کم است. با توجه به نتایج به دست آمده میزان کادمیوم، سرب، آرسنیک و نیکل در سبزیجات نعناع و خرفه پایین تر از حد مجاز استانداردها به دست آمد.
  کلیدواژگان: آلودگی، عناصر سمی، خاک، سبزیجات، استان خوزستان
 • سوگل شکیبانیا، زهرا نادیا شریفی، شبنم موثقی * صفحات 83-89
  سابقه و هدف
  اختلال در حافظه فضایی متعاقب ایسکمی مغزی مشاهده می شود. هیپوکامپ از حساس ترین قسمت های مغز در برابر ایسکمی است. استرس اکسیداتیو و التهاب پس از ایسکمی مغزی باعث آسیب به نورون های هیپوکامپ و در نتیجه اختلال در حافظه فضایی می شوند. ریفامپیسین دارای اثرات ضد التهاب و آنتی اکسیدان می باشد.در این بررسی به اثرات نوروتروفیک دارو در برابر آسیب حافظه متعاقب ایسکمی مغزی درموش صحرایی می پردازیم.
  روش مطالعه
  حیوانات به 4 گروه 8 تایی کنترل- ایسکمی- حامل و آزمایشی تقسیم شدند. .درگروه آزمایشی ، ریفامپیسین با دوز mg/kg 20 بصورت داخل صفاقی در شروع ریپرفیوژن و 24 ساعت بعد از ریپرفیوژن تزریق شد . ایسکمی/ رپرفیوژن با بستن دو طرفه شریان کاروتید مشترک به مدت 20 دقیقه القاء گردید.از ماز آبی موریس و رنگ آمیزی نیسل برای بررسی تمامی گروه ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تزریق ریفامپیسین به میزان 20mg/kg باعث کاهش زمان و مسافت لازم برای یافتن سکو در ماز ابی موریس و افزایش تعداد سلول های هرمی زنده متعاقب ایسکمی میگردد. به طوریکه بین گروه کنترل وگروه ایسکمی و حامل تفاوت اماری معنی دار بوداما این تفاوت بین گروه کنترل وگروه دارویی معنی داری نبود.
  نتیجه گیری
  ریفامپیسین علاوه بر اثر نوروتروفیک بر روی ساختار بافتی ناحیه CA1 هیپوکامپ ٬ موجب بهبود عملکرد حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/ رپرفیوژن فراگیر گذرا نیز می گردد. بنابر این بنظر میرسد که ریفامپیسین می تواند بعنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت درمان ضایعات ناشی از ایسکمی مغزی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ریفامپیسین، ایسکمی، حافظه فضایی
|
 • Sasan Hajebi, Abdolkarim Chehregani Rad *, Hossein Lariyazdi Pages 1-12
  Breast Cancer is the most common cancer in the Iranian women. Essential oil of Thymus is containing anticancer compounds including thymol. The aim if this research was studding the effect of thymus essential oil on the breast cancer cell line MCF-7 using MTT and Trypan blue methods, and comparing of its effect with taxol as a well-known anticancer agent. In this research, MCF-7 and Hu-02 cell lines were porched from IBRC institute. The cells were treated by different concentrations of Thymus essential oil and taxol in the times of 24, 48 and 72 hours. The cytotoxicity of the treatments was measured by means of MTT and trypan blue staining. Results showed that Thymus essential oil had cytotoxic effect, in different doses, on the MCF-7 cell line. The highest cytotoxic effect was measured in the group treated by 125 μg/ml of Thymus essential oil. The Thymus essential did not show any cytotoxic effect on the cells of HU-02. Results were also showed that the essential oil can increase the cytotoxicity effect of Taxol on the cancer cell line, thus it seems that is effective in breast cancer therapy; probably, it causes to cell death by apoptosis induction.
  Keywords: Breast Cancer, MTT, Thymus vulgaris L
 • Zohreh Jafari *, Maryam Dehghan Pages 13-22
  Background and
  Purpose
  Spinach (Spinacia oleracea L.) is an annual plant belonging to the Chenopodiace family, whose cultivation history reaches two thousand years in Iran. The idea of this study was to investigate changes in the structure of spinach plant anatomy in the dense part of the contaminated air Arak city.
  Analysis
  Method
  Spinach seed samples simultaneously in two groups of control and treated, In two parts with clean air (Haftadgholeh Arak National Park )and condensation(Iralko Park Aluminum Factory) from air pollution in the city were planted. After growing Cotyledons leaves and Original leaves , the plant specimens were fixed in Alcohol -Gycerin solution . After sectioning and double coloring with Methylene blue and Zaghic Carmen, specimens were photographed by Photomicroscope then anatomical structure Changes were studied.
  Result and
  Discussion
  The changes in the anatomical structure of leaves of spinach showed that in samples that were grown in the dense portion of the city Compared to the control samples, had thicker cuticle and the structure of protective trichomes were abundant. Chlorenchyma have been irregular and stored parenchyma were full of Calcium oxalate crystal deposition.
  Finally, we can conclude that Plant samples of the air polluted city were stressed by air pollution which is likely have adversed effects on the quality of plant food.
  Keywords: spinach, air pollution, Anatomical structure
 • Mohsen Mahdavimehr, Ali Akbar Meratan * Pages 23-36
  An increasing number of studies have demonstrated that polyphenols, compounds frequently occurring in many herbs with antioxidant properties, prevent amyloid fibril formation. However, the mechanisms by which these natural molecules modulate the protein aggregation process are poorly understood. Silybum Marianum is one of the medicinal plants with a wide range of health benefits. Silymarin, extract of the seeds of Silybum Marianum, contains a mixture of flavonolignans and a flavonoid. In the present study, using a range of techniques including Thioflavin T and Nile red fluorescence assays, Congo red binding assay, Circular Dichroism spectroscopy, and Atomic Force Microscopy the efficacy of Silymarin on the inhibition of Hen Egg White Lysozyme (HEWL) fibril formation was investigated. Obtained results demonstrated that Silymarin effectively inhibits fibrillogenesis of HEWL in a concentration-dependent manner. AFM images indicated typical fibrillation in the control solutions, while in samples incubated in the presence of Silymarin extensive inhibition of HEWL fibrillation and amorphous aggregates formation was observed. Based on obtained results, we suggest that preventing of hydrophobic interactions between HEWL amyloidogenic prefibrillar species is the mechanism by which Silymarin inhibits amyloid fibril formation by HEWL. However, additional studies are needed to elucidate the detailed mechanisms involved.
  Keywords: amyloid, Polyphenol, Protein Aggregation, Silybum Marianum, Silymarin
 • Mostafa Jafari, Sara Saadatmand *, Mohammad Reza Zangi, Alireza Iranbakhsh Pages 37-52
  Pix as a synthetic growth regulator is considered as an important management tools to reduce stress damage in modern agriculture in Cotton seed. In the present study, the effects of growth regulators Mepiquat Chloride (Pix) was investigated on the Growth characteristics Of the new cultivars of cotton to salinity stress.The experiment was done in a completely randomized design enriched with 10 gr.L-1 Pix and sodium chloride concentration of 15 ds.m-1 in pot experiment with three Cultivars including Latif, Kashmar and the Sahel. The indicated that growth parameters, including length and fresh and dry weight root had a significant decrease in salinity (p≤0.05) while using pix significantly increase this indicators. Salinity reduces length, fresh and dry weight shoot cotton and use of pix length shoot The amount was higher reduced. Salinity reduced leaf area and fresh and dry weight of leaf cotton. Using pix reduced greater amount of leaf area. Using Pix lead to significant increase in the fresh and dry weight in Kashmar cultivar compared to other cultivars and the leaf area reduction improved with increasing fresh and dry matter. Salinity reduced chlorophyll a,b and magnesium leaf cotton and Using Pix lead to significant increase in the chlorophyll a and b and magnesium leaf.
  Keywords: cotton, pix, Salinity, plantlets stage
 • Bahareh Nahidian, Faezeh Ghanati *, Maryam Shahbazi, Neda Soltani, Morteza Gholami Pages 53-66
  In the present study, the first early physiological responses of the green micro algae Haematococcus pluvialis during infection by chytrid Paraphysoderma sedebokerensis was studied. To this end, the palmeloid form of Haematococcus pluvialis was cultivated for two days in three media including the medium infected with chytrid (chyt) and the culture of chytrid infected (IBS) and uncontaminated (HBS) cells. Then, the activity of antioxidant enzymes, extracellular peroxide, and free intracellular enzymes were determined by UV/Vis spectrophotometry and HPLC techniques. The activity of superoxide dismutase, catalase, and peroxidase in the chytrid infected cells after 24, 24, and 48 h was 2.3, 6.7, and 2.6 times higher those of control. These values for the cells cultivated with the infected media after 12, 12, and 36 h was found to be 2.1, 2.5, and 2.6 times higher than control. The extracellular peroxide content in the algae cultivated with the contaminated media was nearly constant and about 4 fold of the other specimens; while those of chytrid infected cells was slightly increased from 1.3 to 1.8 μM during 48 h cultivation. Amino acids histidine, alanine, asparagine, aspatic acid, arginine, and methionine were of the highest and the phenylalanine and tryptophan were of the lowest content. These results can be attributed to the cells defense response to chytrid infection thorough enhancement of peroxide content and activation of antioxidative pathways.
  Keywords: antioxidant activity, Chytrid, Free intracellular amino acids, Haematococcus pluvialis, hydrogen peroxide
 • Farideh Vatanian, Khoshnaz Payandeh *, Laleh Roomiani Pages 67-82
  Increasing the concentrations of heavy metals in the soil during the last decades to reduce the quantity and quality of plant production and human health is endangered. This study aimed to monitoring arsenic and nickel in the Portulaca oleracea and Mentha piperita of agricultural land in Hamidieh and Dezful from Khuzestan province. Sampling with 9 vegetable samples from three areas with three replications in each city. The concentration of heavy metals were measured after sample preparation by graphical furnaces. Arsenic levels of Portulaca oleracea and Mentha piperita in two regions of Dezful and Hamidieh significant difference (P0.05). The highest concentration of nickel in Mentha piperita of Dezful were (22.20±0.03 ppb) and the lowest this element in Portulaca oleracea of Hamidieh (9.04±0.07 ppb). According to the results the amount of arsenic and nickel in vegetables, Portulaca oleracea and Mentha piperita lower than World Health Organization standards, respectively.
  Keywords: Contamination, Toxic element, soil, Vegetables, Khuzestan province
 • Sogol Shakibania, Zahra Nadia Sharifi, Shabnam Movassaghi * Pages 83-89
  Background
  spatial memory impairment is seen after brain ischemic. The hippocampus is one of the most sensitive parts of the brain following ischemia. Oxidative stress and inflammation after cerebral ischemia damage the hippocampal neurons and cause spatial memory disorder. Rifampicin has anti-inflammatory and anti-oxidant effects. This study reviews the neurotrophic effects of the drug following post traumatic brain damage.
  Material and
  Methods
  Animals were divided into 4 groups: control, ischemic-vehicle and experimental. In the experimental group, rifampicin was injected intraperitoneally (20 mg / kg) at the onset of reperfusion and 24 hours after reperfusion. Ischemia / reperfusion was induced by bilateral closure of the common carotid artery for 20 minutes. Morris water maze and nissl staining were used for all groups.
  Results
  Results showed that rifampicin (20 mg / kg) reduced the time and distance needed to find a platform in Morris water maze and increase the number of survival pyramidal cells following ischemia. There was a significant difference between the control group and the ischemic and vehicle groups, but this difference was not significant between the control group and the experimental group.
  Conclusion
  In addition to the neurotrophic effects of Rifampicin on the tissue structure of the CA1 region of the hippocampus, this drug improves the spatial memory function after transient ischemia / reperfusion. Therefore it seems that rifampicin can be considered as one of the appropriate drug for treatment of brain-ischemic.
  Keywords: Rifampicine, ischemia, spatial memory