فهرست مطالب

پژوهشهای محیط زیست - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • میر مهرداد میرسنجری *، سحر عابدیان صفحات 3-14
  امروزه رشد و گسترش فیزیکی شهر و تخریب بی رویه اراضی کشاورزی یکی از مشکلات تمدن بشری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. اگرچه توسعه فیزیکی شهرها به جهت ماهیت، فرآیندی پویا و گریزناپذیر است اما رشد شتابان، بی ضابطه و ناهمگون فیزیک شهر، ضرورت برنامه ریزی صحیح برای حفظ منابع با ارزش زمین و اقتصاد مولد جامعه را آشکار می سازد. این نوشتار سعی دارد ارتباط بین تغییرات جمعیت را با تغییرات کاربری اراضی منطقه در طی یک دوره 21 ساله در شهر گرگان بررسی نماید. در این راستا از داده های تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده های TM (1994) و OLI (2015)؛ و تکنیک های دورسنجی مانند طبقه بندی نظارتی و تفاضل تصاویر برای شناسایی و پایش تغییرات استفاده شده است. نتایج طبقه بندی حاکی از سه کلاس کاربری شامل جنگل، مناطق شهری و زمین کشاورزی می باشد. نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی بیانگر سیر صعودی سطح مناطق مسکونی (1870 هکتار) و سیر نزولی مساحت اراضی کشاورزی (1712 هکتار) و جنگلی (158 هکتار) می باشد. همچنین آمار جمعیتی در این دو سال تهیه و ضریب رشد جمعیت محاسبه شد. با توجه به نتایج به دست آمده نرخ تغییر شهر در منطقه مورد بررسی مثبت بوده و در واقع افزایش یافته و نرخ تغییر زمین های کشاورزی و مناطق جنگلی منفی بوده است. به طو کلی بیشترین تغییرات کاربری مربوط به اراضی کشاورزی بوده و بیشتر تغییرات به سمت غرب و شرق شهر گرگان است که این تغییرات سبب از بین رفتن زمین های کشاورزی و جنگلی و در کل ناپایداری روند توسعه شهر شده است.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، ضریب رشد جمعیت، توسعه فیزیکی، تغییرات جمعیت، گرگان
 • الهام یوسف زاده *، احد ستوده، پرستو پریور، محمدرضا رضایی، حمید سودایی زاده صفحات 15-28
  یکی از سطوح مدیریت شهری، مدیریت محیط زیست شهری است که نیازمند استفاده از رویکردهای نوینی مانند تفکر تاب آوری برای دستیابی به شهرهایی با خدمات اکوسیستمی انعطاف پذیر برای تضمین قابلیت زیستن و شهرهایی پایدارتر در برابر تغییرات محیط زیستی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاب آور بودن خدمات اکوسیستمی شهر یزد با استفاده از فرایند ارزیابی تاب آوری خدمات اکوسیستمی است. فرایند ارزیابی تاب آوری خدمات اکوسیستمی شامل سه مرحله اصلی، مرحله اول شامل انتخاب معیارهای تعیین وضعیت خدمات اکوسیستمی با توجه به شرایط اکولوژیکی و دسترسی به داده، مرحله دوم شامل برآورد و ارزیابی وضعیت تاب آوری معیارهای نهایی خدمات اکوسیستمی و مرحله سوم ارزیابی کلی شرایط تاب آوری خدمات اکوسیستمی است. نتایج حاصل از ارزیابی کلی تاب آوری نشان داد شهر یزد از رنج تاب آوری عدد 641/25 به خود اختصاص می دهد که وضعیت خدمات اکوسیستمی شهر یزد را در محدوده عدم تاب آوری قرار داده است. بنابراین، اندازه گیری روند پایداری و تاب آور بودن شهر با تمرکز بر توصیف وضعیت فعلی خدمات اکوسیستم شهری می تواند به برنامه ریزان برای اتخاذ تصمیماتی جهت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات اکوسیستمی و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست شهر کمک کند. نتیجه این مطالعه بسط یک رویه ارزیابی تاب آوری شهری بر اساس خدمات اکوسیستمی است.
  کلیدواژگان: دامنه تاب آوری، شهرهای پایدار، کیفیت خدمات اکوسیستمی، مدیریت محیط زیست شهری، یزد
 • پروانه سبحانی، حمید گشتاسب، باقر نظامی، علی جهانی * صفحات 29-42
  از پیامد های افزایش جمعیت انسان، افزایش مصرف منابع و کاهش تنوع زیستی است. روند فزاینده نرخ انقراض موجب شد انسان به منظور استفاده از ارزش های سودمند و ذاتی گونه ها اقدام به حفاظت از آن ها نماید که نتیجه این کار شکل گیری مناطق حفاظت شده بود. پژوهش مذکور با هدف زون بندی منطقه شکار ممنوع الوند به منظور دستیابی به الگوی بهینه حفاظت و توسعه به روش ارزیابی چند معیاره با استفاده از روش تلفیق لایه های اطلاعاتی با ترکیب خطی- وزن دار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. طبق روش دلفی معیارها غربالگری و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند. در بررسی نتایج اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice الویت وزن نشانگر ها به ترتیب در زون 1-2، بیش ترین وزن مربوط به نشانگر تقسیمات عمومی اقلیم (1)، در زون 3- 4 و زون 5، نشانگر آثار فرهنگی تاریخی (1)، زون 6، نشانگر فاصله از راه ها (1) و نهایتا در زون 11، به نشانگر نقاط هم دما، جمعیت ساکن و کاربری اراضی (1) اختصاص یافت. در الویت بندی زون های حاصل شده، به ترتیب بیش ترین الویت شامل؛ زون 2 (9/54%)، زون 11 (17/33%)، زون 6 (49/8%)، زون 3-4 (26/2%) و زون 5 (16/1%) می باشد. با توجه به الویت حاصل از وزن هر زون، منطقه دارای درصد بالایی از زون حفاظت و همچنین وجود کریدور در بین دو منطقه حفاظت شده و گدار گونه های با ارزش قوچ و میش در این منطقه، می توان گفت که برای ارتقاء به منطقه حفاظت شده مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: حفاظت، ارزیابی چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی، زون بندی، منطقه شکار ممنوع الوند
 • سعید رضا احمدی زاده *، رستم رستمی چاوشلو، وحید راهداری، مهدی ضیایی صفحات 43-52
  پوشش گیاهی یکی از شاخص های اساسی در حیات اکولوژیکی محیط زیست می باشد که به طور مستقیم با شرایط رطوبتی منطقه در ارتباط است. مقایسه پوشش گیاهی در دو دوره زمانی با شرایط رطوبتی مختلف در یک منطقه به خوبی می تواند میزان تنش خشکی ناشی از وقوع یک دوره خشکسالی را بر مجموعه پوشش سبز یک منطقه روشن سازد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات به وجود آمده در پوشش گیاهی دشت بیرجند طی خشکسالی های اخیر بود؛ که به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و شاخص خشکسالی SPI انجام شد. برای انجام این تحقیق از داده های حاصل از نمونه برداری های صحرایی از درصد تراکم تاج پوشش گیاهی منطقه و داده های بارندگی و تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست مربوط به سال های 1377 و 1389 استفاده شد. کلیه عملیات پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهواره ای، ساخت شاخص های گیاهی و انجام فرآیند آشکارسازی تغییرات در محیط نرم افزار های اردس 2/9 و ادریسی کلیمانجارو 14، و برای برقراری رابطه رگرسیونی بین درصد تاج پوشش گیاهی و مقادیر شاخص ها از نرم افزار Spss استفاده شد. در بین شاخص های گیاهی، شاخص MSAVI2بالاترین رابطه رگرسیونی را نشان داد و از این شاخص برای تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی در سال های مورد مطالعه استفاده شد. با استفاده از رویه آشکارسازی تغییرات به روش پس از طبقه بندی، تغییرات رخ داده در درصد تاج پوشش گیاهی منطقه مشخص شد. نتایج نشان داد که پوشش گیاهی منطقه شدیدا تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد به طوری که بر اثر خشکسالی های رخ داده از سال 1377 تا 1389 در 29 درصد از منطقه کاهش درصد تاج پوشش گیاهی رخ داده است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، پوشش گیاهی، تصاویر ماهواره ای، دشت بیرجند
 • لادن نادری *، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 53-66
  احداث سدها جهت ذخیره سازی و انتقال آب بین حوزه ای یکی از راهکارهای مهم مدیریت چالش کمبود آب در دهه های اخیر مطرح شده است، ولی این طرح ها به نوبه خود می تواند آثار مثبت و منفی متعددی بر جوامع محلی حوزه مبدا داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی دیدگاه جوامع محلی در مورد آثار بالقوه محیط زیست احداث سد و انتقال آب بین حوزه ای بر منابع و سرمایه های طبیعی این جوامع و آسیب پذیری وابستگی خانوار ها به این سرمایه ها است. پژوهش در حوزه آبخیز بهشت آباد واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد و جوامع محلی روستایی و شهری حوزه که در صورت احداث سد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند را مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه پیمایشی، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای 200 خانوار از 3514 خانوار منطقه انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه و تکنیک مصاحبه ساختار یافته گردآوری شدند. از دید جوامع محلی احداث سد موجب تخریب منابع طبیعی، کاهش سرمایه های طبیعی معیشت خانوار های محلی و افزایش آسیب پذیری معیشت آن ها می شود. این دیدگاه ها به طور معنی داری تحت تاثیر میزان وابستگی معیشت خانوار ها به منابع طبیعی، داشتن شغل اصلی کشاورزی، میزان اراضی خانوار، تعداد دام و میزان سرمایه های طبیعی موجود در منطقه بود. این نشان می دهد که از دید جوامع محلی، در صورت احداث سد، منابع طبیعی تخریب شده و خانوار های وابسته به منابع طبیعی با آسیب پذیری بیشتری مواجه می شوند.
  کلیدواژگان: تاثیر احداث سد، منابع طبیعی، جامعه محلی، معیشت خانوار، روستایی، سد بهشت آباد
 • لعبت زبردست، آرمیتا روزگار، مهدیه سعادت فومنی * صفحات 67-74
  آموزش های رسمی از مهمترین راه های انتقال دانش به شمار می روند، میزان موفقیت هر نوع آموزش را می توان در تبدیل دانش و اطلاعات به رفتارهای مناسب در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان سنجید. این موضوع به خصوص در مورد حفظ محیط زیست که نفع مستقیمی برای شهروندان ندارد، اهمیت به سزایی دارد. چرا که به نظر می رسد افراد تحصیل کرده دارای سطح بالاتری از آگاهی محیط زیستی باشند و این امر در اتخاذ رفتارهای مسئولانه محیط زیستی توسط آنها تاثیرگذار است. در این پژوهش ارتباط سطح تحصیلات بر آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی در رابطه با آلودگی هوا در میان ساکنین منطقه 6 شهر تهران و همچنین مراجعین ثابت به این منطقه بررسی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که در آن هر یک از ابعاد آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج این بررسی مبین این است که سطح آگاهی پاسخگویان بیشتر از حد متوسط، سطح نگرش پایین تر از حد متوسط و سطح رفتار محیط زیستی بالاتر از حد متوسط بوده است. در بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با هر یک از مولفه های ذکر شده، مشخص شد که تنها در بعد رفتار بین پاسخگویان دارای سطح تحصیلات بالاتر نسبت به سایرین تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: آگاهی محیط زیستی، رفتار مسئولانه محیط زیستی، نگرش محیط زیستی، سطح تحصیلات، شهروندان منطقه 6 تهران
 • نوید کارگر ده بیدی *، عبدالکریم اسماعیلی، منصور زیبایی صفحات 75-86
  در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست در کشورهای منطقه منا در طی سال های 2012-1995 پرداخته شد. در ابتدا با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی رابطه علی بین متغیرها ارزیابی شد و نتایج نشان داد که یک رابطه علی دو طرفه میان متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل های هم جمعی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه مخارج بهداشت، درآمد سرانه، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش رابطه مستقیم و معناداری میان کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه را نشان می دهد. کشش درآمدی هزینه های بهداشت در بلندمدت بزرگ تر از یک و در کوتاه مدت کوچک تر از یک به دست آمد که نشان می دهد کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای منطقه منا در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه مدت ضروری به شمار می روند.
  کلیدواژگان: سرانه مخارج بهداشت، درآمد سرانه، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به امکانات بهداشتی، داده های پانل
 • ساره حسینی *، حمید امیرنژاد، جعفر اولادی صفحات 87-102
  مراتع حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شوند که ارزش گذاری خدمات و کارکردهای آن گامی موثر در جهت جلوگیری از تخریب آن است. در این مقاله 14مورد از خدمات اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و با رویکردهای گوناگون ارزش گذاری شد. در این مطالعه روش های ارزش گذاری مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین به ترتیب جهت تعیین ارزش فرآورده های تولیدی، ارزش های تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب و خاک، ارزش کارکردهای تنظیم گاز و خاکزایی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارزش اقتصادی اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393، 60/64 میلیارد ریال و ارزش هر هکتار از آن 26/31 میلیون ریال بوده است. در این مقاله ارزش کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر سالانه به ترتیب معادل 28/46، 95/0، 98/9، 072/0، 14/3، 04/0 و 12/4 میلیارد ریال برآورد شد. بنابراین، کارکردهای حفاظت آب، تنظیم گاز و تولیدی به ترتیب با 66/71، 46/15 و 85/4 درصد بیشترین سهم از مجموع ارزش اقتصادی اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند و کارکردهای خاکزایی با 072/0 درصد و کارکرد تفریحی با 04/0 درصد کمترین سهم از ارزش اقتصادی اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر را کسب نمودند.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری، ارزش اقتصادی، منافع محیط زیستی، اکوسیستم مرتع، پارک ملی کیاسر
 • محمدرضا لطفعلی پور، محمود هوشمند، الهام اعلامی *، یدالله بستان صفحات 103-114
  در این مطالعه به بررسی آثار رشد بخش صنعت، آزادسازی تجاری و مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی در ایران پرداخته شد. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1365 الی 1393 و تکنیک مدل خودتوضیحی با وقفه های گستره استفاده شده است. نتایج رابطه بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی و مجذور آن، تاثیر منفی بر آلودگی داشته است. بنابراین، فرضیه محیط زیستی کوزنتس در مطالعه حاضر تایید شد. مصرف انرژی و آزادسازی تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارند اما تاثیر متغیر مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی قابل توجه تر است. مثبت بودن ضریب برآوردی متغیر مصرف انرژی می تواند به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران باشد. برای این منظور پیشنهاد می شود بخش صنعت به سمت تکنولوژی های سازگار با محیط زیست حرکت نماید. همچنین سیاست گذاران باید در اعطای مجوز واحد صنعتی دقت کنند و از اعطای مجوز به واحدهای صنعتی آلوده کننده، خودداری و یا از محدوده شهرها خارج کنند. ایجاد الزامات فنی و محیط زیستی در تولید محصولات صنعتی به منظور کاهش میزان آلایندگی صنایع، اصلاح الگوی تولید و مصرف انرژی از انرژی آلاینده (مانند فرآورده های نفتی) به انرژی های پاک و کمتر آلاینده و استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در صنایع می تواند از جمله سیاست های محیط زیستی پیشنهادی باشد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، تجارت، رشد اقتصادی، آلودگی، ایران، . ARDL
 • صمد حکمتی فرید *، علی رضازاده، فهمیده فتاحی صفحات 115-126
  هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تاثیرات آستانه ای سیاست مالی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است، استفاده شده است. بدین ترتیب اندازه دولت (شاخص سیاست مالی) به عنوان متغیر انتقال مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای توضیحی و انتشار CO2 وجود داشته و اندازه دولت به صورت غیرمستقیم در نحوه اثرگذاری مصرف انرژی، جمعیت و تولید ناخالص سرانه بر انتشار گاز دی اکسید کربن موثر است. مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 0052/2 و پارامتر شیب برابر 532/14 برآورد شده است. همچنین براساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. در رژیم اول مصرف انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن بوده که این تاثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم برای دو متغیر مصرف انرژی و جمعیت بیشتر شده است. در این رژیم نیز اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کماکان CO2 مثبت بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: سیاست مالی، مخارج دولت، انتشار گاز، کشورهای درحال توسعه، PSTR
 • مهدی جلیلی قاضی زاده *، مسعود طاهریون، علی قدیری، نغمه مبرقعی دینان صفحات 127-140
  ارزیابی ریسک محیط زیستی مشتمل بر محورهای اصلی شناخت مخاطره ها و پیامدهای حاصل از آنها با تاکید بر شناخت کامل از محیط زیست منطقه تحت اثر و میزان حساسیت آن و همچنین ارزش های خاص محیط زیستی منطقه، تخمین و برآورد ریسک های شناسایی شده و ارایه روش های کنترل و کاهش ریسک می باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارایه یک روش شناسی جدید برای پژوهش های ارزیابی ریسک با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چند معیاره و به کارگیری این روش در پروژه پالایشگاه گازی فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی می باشد. بدین منظور معیارهایی به عنوان مخاطره های پروژه تعیین و سپس بر اساس دریافت کننده ها اعم از انسان و محیط خشکی و دریا شاخص آثار طبقه بندی شد. در بخش مخاطره ها امتیازها با توجه به پتانسیل وقوع خطر در پنج سطح رده بندی و در بخش آثار با توجه به اهمیت و حساسیت دریافت کننده ها، وزن هر معیار تعیین شد. نهایتا بر اساس ترکیبی از نتایج مدل سازی و قضاوت مهندسی سطح شدت آثار از بسیار کم تا بسیار زیاد رده بندی شد. مقدار ریسک از حاصل ضرب شاخص خطر در شاخص اثر مقدار ریسک برای هر جزء محاسبه شد و با تعیین مجموع مقادیر ریسک برای هر خطر، اولویت بندی مخاطره های پروژه که مبنای برنامه ریزی مدیریت ریسک قرار خواهد گرفت، به دست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پروژه مذکور بیشترین ریسک پروژه ناشی از آلودگی هوا در شرایط اضطراری بوده و پس از آن انفجار در سکو و نشت از مخازن گاز از بیشترین مقدار ریسک برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک محیط زیستی، تحلیل چندمعیاره، شاخص اثرات، شاخص خطرات، پالایشگاه گازی
 • مسعود مسعودی *، زهره عصار صفحات 141-156
  در این مطالعه به منظور بررسی شاخص های مختلف مربوط به جنبه ها یا معیارهای گوناگون بیابان زایی یا تخریب سرزمین، از مدل اصلاحیLADA (MLADA) استفاده شد. تمامی این عوامل براساس چارچوب DPSIR مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی مناطق در معرض تخریب بالاتر در مقایسه با مناطق دارای ریسک تخریب کمتر می تواند دانش ما را در خصوص وسعت مناطق تحت تاثیر بهبود بخشد. بنابراین، منطقه میاندهی فیض آباد که در جنوب غربی استان خراسان رضوی واقع شده است، به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. برای انجام این تحقیق اطلاعات پایه ای از منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. در ادامه نقشه خطر مربوط به هر یک از عوامل طبیعی، انسانی و روند تخریب در این منطقه پس از ادغام شاخص ها در محیط GIS به دست آمد. نقشه نهایی ریسک تخریب سرزمین با ادغام نمودن لایه های عوامل طبیعی، انسانی و روند تخریب در مقایسه با وضعیت فعلی تخریب به دست آمد. کلاس های ریسک در نقشه های مختلف ریسک (سه سناریو) با در نظرگیری امتیازات تمامی شاخص ها به دست آمد. همچنین احتمال وقوع تخریب در مناطق در معرض ریسک تخریب نیز به دست آمد که در واقع تصویری از آن چه که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد را نشان می دهد. نتایج به دست آمده بر اساس نقشه سناریوی سوم نشان می دهد که به ترتیب مناطق دارای خطر شدید با احتمال (40-20%)، خطر شدید با احتمال (60-40%)، خطر شدید با احتمال (80-100%)، خطر خیلی شدید با احتمال (20-0%) و خطر خیلی شدید با احتمال (60-40%)، 24، 11، 1، 19 و 15 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: تخریب سرزمین، MLADA، DPSIR، عوامل طبیعی و انسانی، روند تخریب
 • ملیحه امینی *، ناصر برومند، حامد حق پرست صفحات 157-166
  استفاده غیراصولی از فاضلاب های صنعتی، مصرف کودهای شیمیایی و استفاده از لجن فاضلاب در خاک مناطق کشاورزی باعث آلودگی محیط زیست به انواع فلزات شده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف فلز مس بر مقدار جذب، تجمع و بروز علائم سمیت فلز مس در گیاه Pharagmitesaustralis انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار صورت گرفت. میزان مقاومت گیاه نی تالابی به تنش فلز مس در مرحله استقرار تا رشد کامل در شرایط گلخانه بررسی گردید و میزان غلظت مس در اندام های زیرزمینی و اندام های هوایی و خاک گلدان ها اندازه گیری شد. نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت فلز در تیمارهای آزمایشی میزان جذب آن توسط بافت های زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد، البته تجمع چشم گیر فلز در بافت های زیرزمینی بوده است و انتقال و تجمع در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده است. با جذب و تجمع مس در اندام های زیرزمینی، توانایی رشد گیاه نیز با تغییر ویژگی های فیزیولوژیک کاهش یافته است. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد افزایش غلظت فلز در بافت های گیاه نی تالابی تحت تاثیر سطوح تنش این فلز تابع یک منحنی درجه دوم با ضرایب تباین بالای 90% بود که در سطح آماری 1 درصد معنی دار گردید. براساس نتایج، نی تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلزات سنگین، دارای فاکتور انتقال پایین و ظرفیت بالایی برای تجمع فلزات در ریشه خود می باشد.
  کلیدواژگان: تالاب مصنوعی، گیاه پالایی، نی تالابی، مس
 • مجتبی رفیعیان *، هادی رضایی راد صفحات 167-176
  حرارت سطوح شهری (LST) متغیر کلیدی برای کنترل ارتباط بین شار حرارت تابشی، نهفته و محسوس است. تحلیل و درک پویایی این حرارت و همچنین شناسایی ارتباط آن با تغییرات با منشاء فعالیت های انسانی برای پیش بینی تغییرات محیطی و نهایتا سیاستگذاری شهری الزامی است. در همین راستا جهت تحلیل روندیابی تغییرات حرارتی سطوح در اثر تحولات شهرنشینی و شهرسازی شهر تهران بین سال های 94-1382 مورد پژوهش واقع شده است. تصاویر ماهواره ای بدون پوشش ابری و صاف کلان شهر تهران توسط ماهواره Landsat8 برای مرداد ماه سال 1394 و ماهواره Aster برای مرداد ماه سال 1382 به کمک نرم افزار Envi و از طریق الگوریتم های مختلف در سنجش از دور به الگوهای فضایی میزان حرارت سطوح شهر تهران تبدیل شده است. نتایج نشان می دهد در طی تقریبا یک دهه اخیر کمینه حرارت سطح و میانگین حرارت سطح به ترتیب c̊ 67/3 و افزایش c̊ 47/0 افزایش یافته است. همچنین بین حرارت سطح مناطق 22 گانه کلان شهر تهران در سال 1382 و 1394 به مقدار 6/0 همبستگی فضایی وجود دارد. این بدان معناست که در 40% از مساحت شهر تهران طی تقریبا یک دهه اخیر الگوی حرارت سطوح شهر تغییر یافته است. از دیگر نتایج پژوهش می توان به خروجی آزمون من- کندال در شناسایی روند تغییرات حرارتی سطوح شهری و نقاط پر تغییر اشاره کرد، که نشان دهنده تغییرات در کالبد و سیاست های برنامه ریزی شهری در حوزه غربی شهر تهران به ویژه در مناطق 5 ، 22 و قسمت شرقی منطقه 21 می باشد.
  کلیدواژگان: حرارت سطح شهری، جزیره حرارتی شهر، تعادل انرژی سطح، آزمون من، کندال، شهر تهران
 • فاطمه سادات تهامی *، فرشته اسلامی، رحیمه رحمتی صفحات 177-186
  این تحقیق با هدف شناسایی و شناخت تغییرات و نوسانات زمانی و مکانی جوامع دیاتومه در حوزه جنوبی دریای خزر، طی سال 1389 در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان، در 32 ایستگاه مطالعاتی از 8 ترانسکت آستارا، بندر انزلی، سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد، بندر ترکمن و در ساحل جنوبی دریای خزر انجام شد. در هر ترانسکت 5 ایستگاه در اعماق 5 متر، 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر تعیین شد که نمونه برداری فصلی از عمق صفر (سطح) و 10 متر، 20 متر، 50 متر و 100 متر توسط روتنرانجام گرفت. در مجموع 87 گونه به دیاتومه ها تعلق داشتند. بیشترین گونه دیاتومه در فصول پاییز (64 گونه) و سپس بهار (48 گونه) بوده است و گونه های غالب آن عبارتند از Pseudonitzschia seriata، Rhizosolenia fragilissima، Stephanodiscos sp.، Melosira varians، Nitzschia، acicularisوCyclotella menenghiniana مطالعات نشان دادند که شاخص شانون برای این شاخه فیتوپلانکتون در فصول و مناطق مختلف متفاوت است. بیشترین تنوع گونه ای در بهار بوده و به تدریج در فصول تابستان، پاییز و زمستان کاهش می یابد. به طور ی که بیشترین شاخص شانون در منطقه غرب، فصل بهار (96/0) و کمترین میزان شاخص شانون در منطقه شرق، فصل پاییز (47/0) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون، رودخانه، دریای خزر، دیاتومه ها، تنوع فصلی
 • مهری محمودخانی *، جهانگیر فقهی، مجید مخدوم، امید بهمنی صفحات 187-197
  پارک های جنگلی اطراف تهران با تلاش فراوان در سنوات گذشته احداث شده و می توان آثار مثبت و ارزنده آن ها را در جامعه شهری و پر جمعیت امروزی به خوبی درک نمود. منطقه مورد مطالعه در دامنه های البرز جنوبی در حریم شهر تهران در قسمت شمال شهر واقع است که شامل 12 زیر حوزه آبخیز، از زیر حوزه های حوزه آبخیز مرکزی است و در واقع قسمتی از کمربند سبز شهر تهران است. به طورکلی در این تحقیق ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی و منابع اجتماعی- اقتصادی، تفسیر و جمع بندی داده ها و ایجاد یگان نقشه سازی پرداخته شد. سپس با توجه به منابع شناسایی شده، مدل ویژه منطقه با توجه به مدل کلی اکوتوریسم و جنگل کاری (مدل ایرانی مخدوم) تهیه شد. در نهایت ارزیابی توان اکولوژیک منطقه با توجه به مدل طراحی شده انجام گرفت. در این تحقیق مشخص شد از سطح 40000 هکتاری دامنه جنوبی البرز مشرف به شهر تهران 1309 هکتار براساس مدل اکولوژیکی اکوتوریسم دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو بوده و 1082 هکتار توان تفرج گسترده طبقه یک و 28275 هکتار نیز توان تفرج گسترده طبقه دو دارد. سپس برای تعیین منطقه مناسبی برای اختصاص دادن به تفرجگاه جنگلی، زون بندی و مرزبندی انجام و سطحی معادل 28 هکتار جهت طراحی در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان اکولوژیک، کمربند سبز، یگان نقشه سازی، مدل ویژه، اکوتوریسم
|
 • Mir Mehrdad Mirsanjari *, Sahar Abedian Pages 3-14
  The urban expansion and excessive destruction of agricultural lands is one of the problems of human civilization, especially in developing countries. Although the physical development of urban is a dynamic process and inevitable, but unsystematic and inconsistent growth of urban, the need for proper planning to protect valuable resources of the earth and the productive economy reveal. This article tries to assess the relationship between demographic changes and land use changes over a period of 21 years in Gorgan city. In this way, the Landsat satellite images of TM (1994) and OLI (2015) sensors; and techniques of remote sensing, such as supervised classification and Image difference were applied to identify and monitor the land use changes. The Classification results show three land use types, including forest, residential areas, and agricultural lands. The result of land use changes indicates an increase in the area of residential (1870 ha), and a decrease in the area of agricultural land (1712 ha) and forests (158 ha). Also, population statistics were obtained in these two years and the population growth rate was calculated. According to the results, the rate of change in the urban was positive and in fact increased, and the rate of change of agricultural and forest areas have been negative. The most changes were related to agricultural land use and more changes have taken place in the eastern and western side of Gorgan. The changes led to the loss of agricultural land and forests and instability in the development process of the urban.
  Keywords: Land use change, Population growth rate, Physical development, Demographic changes, Gorgan
 • Yousefzadeh E. *, Setoodeh A., Parivarp., Rezaei M. R., Sodaeizadeh H Pages 15-28
  One of urban management levels is urban environmental management, based on the use of modern approaches such as resilience thinking in order to have cities with flexible ecosystem services to ensure viability and more sustainability and to provide natural dynamism for the reactions of urban systems to environmental changes. The purpose of this study was to investigate the resilience of ecosystem services in Yazd to introduce a framework for evaluation of such services. The process of evaluating the resilience of ecosystem services is been presented in three steps, the first, includes the selection of ecosystem services status determination criteria with respect to ecological conditions and data access in Yazd. The second step was to estimate the current status of selected criteria for testing the resilience of ecosystem services in Yazd. The third step was to evaluate the city in terms of such services. The overall evaluation results of resilience showed Yazd 25,641 in resilience suffering. It indicates that Yazd is in the range of resilience; therefore, measuring the trend in city’s sustainability and resilience along with concentrating on the description of the current status of urban ecosystem services can help develop plans to make decisions to maintain and promote the quality of ecosystem services and to improve environmental conditions as a result. The current study is the extension of relationship between urban resilience and ecosystem services.
  Keywords: Resilience tolerance, Resilient cities, Ecosystem services quality, Urban environmental management, Yazd
 • Parvaneh Sobhani, Hamid Goshtasb, Bagher Nezami, Ali Jahani * Pages 29-42
  From effects of (human) crowd increase, is increasment of consumption resources and decrease of environmental diversity. The increasing approach of extinction rate, caused human for sake of using natural and useful values of species, enterprises to protect them which its result was forming protected areas. present study zoning Alvand no-hunting area in order to achieve an optimal pattern of conservation and development by using The multi-criteria evaluation method, using a combination of data layers combined method (linear-weighting) accomplished in geographic information system area. According to Delfi method, screen criteria and then using the hierarchical analysis method became weighed. In examining the results of executing the hierarchical analysis method in expert choice Software the priority of indicators weight respectively, In zone 1-2, maximum weight related to indicator of general climate divisions (1), in zone 3-4 and zone 5, cultural-historic monuments indicator (1), zone 6, distance of road indicator (1) and finally in zone 11, is devoted to isothermal spots, inhabitant crowd, and lands use (1) Respectively. In prioritization the resulting zone, maximum priority includes, zone 2 (%54/49), zone 11 (%33/17), zone 6 (%8/49), zone 3-4 (%2/26) and zone 5 (%1/16). Regarding to priority due weight of each zone, the region contains high percent of protection zone and also to the corridor between two protected area and gorge of worthful ovis orientalis species, It can be said that the region was of high value for a higher level of protection.
  Keywords: Protection, Multi, Criteria evaluation, Hierarchical analysis, Zoning, Alvand No, Hunting Area
 • Saeed Reza Ahmadizadeh *, Rostam Rostami Chavoshlo, Vahid Rahdari, Mehdi Ziaei Pages 43-52
  Vegetation cover is one of the main indexes in environmental ecological life that is directly in relation with region humidity conditions. Comparing vegetation cover between two periods with different humidity conditions in a region can show the rate of stress nicely in a drought period on the green vegetation cover. The aim of this study was investigating the changing in birjand plain vegetation cover during the recent drought. This study was done whit the help of GIS and remote sensing technology and SPI drought index. For doing this research, these data were used: percentage vegetation cover data that obtained from the field visiting, rainfall data, satellite images from Landsat TM 1998 And 2010. All of the satellite images preprocessing and processing, making vegetation index and change detection procedure were done in Erdas 9.2 and Idrisi Kilimanjaro 14 software and for establish regression relation between vegetation cover percentage and vegetation index, the Spss software was used. In among of vegetation index, msavi2 showed the highest relation that this index was used to make ready vegetation cover percentage map for the years which these studies were going on. This with post classification changes detection procedure, the changes that occurred in vegetation cover percentage in the region were detected the result showed vegetation cover severely affected from drought. So that in occurrences of drought from 1998 until 2010, we observed decreasing in vegetation cover percentage on %29 area of the region.
  Keywords: Drought, Vegetation cover, Satellite images, Birjand plain
 • Ladan Naderi *, Esmail Karamidehkordi Pages 53-66
  Constructing reservoir dams for water storage has been proposed as one of the main approaches for managing water shortage challenges in recent decades, but these programs can have various positive and negative impacts on local communities. The purpose of this paper is to examine the views of local communities towards the potential environmental impacts of dam construction and the inter-basin water transmission on natural resources and capitals and the vulnerability of the dependency of these communitie's households on these capitals. The research was conducted in the BeheshtAbad Watershed, located in the Chaharmahal and Bakhtiari Province through studying rural and urban local communities of the watershed who would likely be affected if the dam were constructed. In this survey, a sample of 200 out of 3514 households was selected using a multi-stage sampling technique and the data were collected through a structured interview technique using a questionnaire. From the perspective of local communities, the dam construction would cause the destruction of natural resources, reducing natural capitals of local household livelihoods and increasing their vulnerability. These views were significantly influenced by the extent of household's livelihood dependency on natural resources, having main employment in agriculture sector, land area, animal number, and the quality of existing natural capitals. This shows that from the perspective of local communities, if the dam is constructed, it is expected that natural resources are degraded and farmers, livestock holders and other households dependent on natural resources are faced with much more vulnerability.
  Keywords: Dam Construction Impact, Natural resources, Local community, Household livelihood, BeheshtAbad Dam
 • Lobat Zebardast, Armita Roozegar, Mahdieh Saadatfoomani * Pages 67-74
  Although formal education is one of the main ways to transfer knowledge, the degree of success of any type of education depends to the extent to which this knowledge is transformed to the proper personal and social behaviors. This is more obvious about environmental behaviors because such behaviors don’t have direct benefits for the citizens. It is assumed that people, who are highly educated, tend to have a better environmental knowledge with leads to more environmentally responsible behaviors. However the relationship between the educational level and the elements forming environmental awareness needs more accurate investigations. In this research, this relationship regarding the issue of air pollution is investigated. The statistical society consists of the dwellers and constant patrons of the district 6 of Tehran. Data collection involves a questionnaire aimed at assessing the environmental knowledge, attitude and behaviors of the respondents. The results indicate that the educational level is a little more than average, the attitude is below average and the behavioral level is above average. Also, the relationship between the educational level and the components of environmental awareness exists only in the behavioral dimension.
  Keywords: Environmentally responsible behavior_Environmental attitude_Educational level_District 6 of Tehran
 • Navid Kargar Dehbidi *, Abdolkarim Esmaeili, Masour Zibaeei Pages 75-86
  In this study with macro approach, to assess the relationship between health expenditure and environmental quality in the MENA region were discussed during the years 2012-1995. First, using the model Panel Vector Auto Regression (PVAR), the causal relationship between variables was evaluated and the results showed that a bidirectional causal relationship between the variables under study. In the following, Using the Co-integration analysis in panel data, short and long term relationship between Per capita health expenditure, per capita income, per capita carbon dioxide emissions, access to sanitation facilities and safe drinking water were assessed. The results of this research confirmed direct and significant relation between improving environmental quality and public health. Income elasticity of health expenditure in the long term greater than one and in the short term was less than one. Thus health goods and services for the MENA region are in the long-term and short-term respectively Luxury and Essential goods.
  Keywords: Per capita health expenditure, Per capita income, Per capita carbon dioxide emissions, Access to sanitation facilities, Panel data
 • Sareh Hosseini *, Hamid Amirnejad, Jafar Oladi Pages 87-102
  Rangelands are one of the most important fields of environment sustainable development and ecological phenomena that his valuation functions and services is effective step in the prevention of his destruction. In this study, 14 cases of ecosystem services rangeland ecosystem of Kiasar national park in north of Iran was considered from an economic perspective and various approaches have been evaluated. In this study direct market valuation methods, transfer of benefits, methods based on cost, replacement cost approach in order to determine the value of non-wood products, recreational and conservation values, soil and water conservation value functions, the functions of regulating gas and construction of soil was used. The results of the study showed that the economic total value of rangeland ecosystem national park Kiasar in 1393 has been estimated 64/60 billion Rial and his per hectare value became 31/26 billion Rial. In this study, the functions of water conservation, soil conservation, gas regulation, construction of soil, productivity, recreation and ecosystem conservation forest national park Kiasar were estimated 46/28, 0/95, 9/98, 0/072, 3/14, 0/04 and 4/12 billion Rials respectively. Therefore, water conservation functions, regulate gas and productivity respectively 71/66, 15/46 and 4/85 percent have been allocated the largest share of the economic total value of rangeland ecosystem Kiasar national and construction of soil functions with 0/072 percent and recreation function to 0/04 percent has been allocated the least share of the economic total value of rangeland ecosystem Kiasar national park.
  Keywords: Valuation, Economic value, ?Environmental benefits, Rangland ecosystem, Kiasar National Park
 • Lotfalipour M., Houshmand M., Elami E. *, Bostan Y Pages 103-114
  We decided to investigate the effects of the industrial sector growth, trade liberalization and energy consumption on Iran's pollution emission amount. For this purpose, time series data from 1986 to 2014 and the self-explanatory technique with extensive pauses have been used. The results of the long-term and short-term relations imply that the added value of industrial sector has positively and significantly impacted on pollution while its square has had a negative impact on pollution. Hence, the environmental Kuznets hypothesis was confirmed in the current study. Energy consumption and trade liberalization have had a positive and significant impact on both short-term and long-term carbon dioxide emission while the impact of energy consumption variable on the level of pollution emission is more considerable. The positive estimated coefficient of the energy consumption variable can be due to low energy efficiency in Iran. For this purpose, it is suggested to move toward environmentally-friendly technologies for the industrial sector. In addition, policy makers should pay a close attention on granting license to industrial sector and avoid granting permission to polluting industrial sectors or try to move them outside the urban area. Developing technical and environmental requirements in manufacturing industrial products in order to decline the amount of industrial emissions, modify production patterns, move energy consumption patterns from polluting energy (such as oil products) to clean and low polluting energies, and consumption of modern and renewable energies in industry are among the suggestions for environmental policies.
  Keywords: Environment, trade, economic growth, pollution, Iran, ARDL
 • Hekmati Farid S. *, Rezazadeh A., Fattahi F Pages 115-126
  The aim of this study is to compare the threshold effects of fiscal policy on co2 emission for a panel of developing countries during the period 1990-2014. The panel smooth transition regression model (PSTR) is used for this purpose that is well proper for heterogeneous panel data. The government size used as the transition variable. The results show that there is a non-linear relationship between the explanatory variables and the dependent variable and relationship between energy consumption, population, GDP per capita and co2 emission indirectly is affected by government size. Estimated threshold value of transition variable is equal 2.0052 and the slope parameter is equal 14.53 that contains only one transition function and only one threshold value. In the first regime, Energy consumption, population and GDP per capita have a positive impact on co2 emission. In the second regime that the amount of government size is greater than threshold value, positive impact of Energy consumption and population on dependent variable have been Intensified. In this regime the effect of GDP per capita on co2 emission is positive but its impact is less than before.
  Keywords: Panel Smooth transition regression, Fiscal policy, co2 emmision, Developing countries, Government size
 • Mahdi Jalili Ghazizade *, Masoud Taheriyoun, Ali Ghadiri, Naghmeh Mobarghei Pages 127-140
  Environmental Risk assessment studies consists the area of identifying risks and outcomes of them with an emphasis on understanding the effects of environmental, susceptibility and also specific values of the environment, estimation of the risks identified and propose methods to control and reduce the risk. In this paper risk assessment studies was using and multi-criteria analysis approach for a gas refinery. In this research some criteria were identified as project risks and then, according to recipient and some parameters both human and ecological environment of land and sea. Land marine or terrestrial ecosystem, the parameters were classified. In risk section, the numbers were classified in to 5 levels and in effects section the weighting was determined according to the importance and sensitively of the receiver. Finally, the severity of effects was classified based on the combination of modeling results and engineering judgment from very low to very high. In table the risk calculated by multiplying the risk index in effect index for each part and to determine the total amount of risk for each risk and prioritization of project risks on the basis of the risk management plan should be obtained. The results show that in South Pars project highest project risks caused by air pollutants and in emergency conditions and after the explosion at the platform leak of gas tanks is the maximum amount of risk after the first.
  Keywords: Environmental risk assessment, Multi, criteria analysis, Impact index, Hazard index, Gas refinery
 • Masoudi M. *, Assar Z Pages 141-156
  The present research attempts to evolve modified LADA model by considering various indicators of different aspects or criteria of land degradation or desertification. All of the indicators according DPSIR framework were used. The identification of areas that are more vulnerable to degradation from those with less risk of degradation in future can be helpful for improving our knowledge about the extent of the areas affected. The Miandehi Feizabad Region, located in south western part of Khorasan Razavi Province, has been selected as a test area. The different kinds of data have been used for this purpose. Then the hazard maps of natural, human and trend of degradation have been produced for the area after overlying indicators in the GIS. The final map of risk of land degradation is produced by overlaying all three natural, human and trend of degradation of degradation types compared with present state of degradation. The risk classes of different risk maps (three Scenarios) calculated on the basis of classification of risk scores derived by cumulative effect of all the attributes of indicators. Also areas under risk are classified to subclasses with different probability level to show a statistical picture of risk in future. According to the final map of third scenario of land degradation in Miandehi region, the degraded land was classified under severe risk probability (%20-40), severe risk (%40-60), severe risk (%80-100), very severe risk (%0-20) and very severe risk (%40-60) respectively, 24, 11, 1, 19 and 15 % of the study area.
  Keywords: Land degradation, MLADA, DPSIR, Natural, Human indicators, Degradation trend
 • Amini M. *, Baroumand N., Haghparast H Pages 157-166
  Unprincipled use of industrial wastewater, use of chemical fertilizers & the use of sewage sludge agricultural areas has caused to environmental pollutions with different types of heavy metals. This research was conducted to evaluate copper stress resistance for Pharagmites australis. Experimental design was performed in completely r&omized design with two factors & three replications. Heavy metal stress resistant of P.australis during seedling establishment to maturity stages was investigated under greenhouse condition. The metals concentrations were measured in shoot, root & soil of experiments. Greenhouse experiments results showed that with increasing in metals concentration treatments, it’s absorbing with shoot & root were increased. However, impressive accumulation of heavy metals was in root & its translocation & accumulation in shoot has been reported much less. With absorb & accumulate of metals in root, ability of plant growth was decreased with changes in physiological characteristics. Results of regression analysis showed concentration increasing of metals in P.australis organs under these metal stress condition were fitted as a quadratic function with R2 >90 (p
  Keywords: Constructed wetland, Phytoremediation, Pharagmites australis, Copper
 • Mojtaba Rafieian *, Hadi Rezaei Rad Pages 167-176
  The simplest definition of urbanization is that urbanization is the process of becoming urban. Urban climate is defined by specific climate conditions which differ from surrounding rural areas. Urban areas, for example, have higher temperatures than surrounding rural areas and weaker winds. Land Surface Temperature is an important phenomenon in global climate change. As the greenhouse gases in the atmosphere increases, the LST will also increase. Energy and water exchanges at the biosphere–atmosphere interface have major influences on the Earth's weather and climate. Numerical models ranging from local to global scales must represent and predict effects of surface fluxes. In this study, LST for Tehran Metropolitan, was derived using SW algorithm with the use of Landsat 8 Optical Land Imager (OLI) of 30 m resolution and Thermal Infrared Sensor (TIR) data of 100 m resolution. SW algorithm needs spectral radiance and emissivity of two TIR bands as input for deriving LST. The spectral radiance was estimated using TIR bands 10 and 11. Emissivity was derived with the help of land cover threshold technique for which OLI bands 2, 3, 4 and 5 were used. The output revealed that LST was high in the barren regions whereas it was low in the hilly regions because of vegetative cover. As the SW algorithm uses both the TIR bands (10 and 11) and OLI bands 2, 3, 4 and 5, the LST generated using them were more reliable and accurate.
  Keywords: Land surface Temperature, Urban Heat Island, Surface Energy Balance, Man, Kendal, Tehran City
 • Tahami F.S. *, Rahmati R., Eslami F Pages 177-186
  This study aimed to identify and recognize the changes and the temporal and spatial dynamics of diatom communities in the Southern Caspian Sea, in the Southern Caspian Sea, in 2010- 2011 during spring, summer, autumn and winter, in 32 study sites from 8 transects Astara, Anzali, Sefidrood, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amirabad, Turkaman and the south coast of the Caspian Sea. In each transect, have choosen 5 stations and different depths of 5 m, 10 m, 20 m, 50 m and 100 m were determined sampling was done seasonally from zero depth (level) and 10 m, 20 m, 50 m and 100 m depth by Niskin sampler. A total of 87 species belong to diatoms. Most species of diatoms was seen in autumn (64 species) and then in spring (48 species). The dominant species include Pseudonitzschia seriata¡ Rhizosolenia fragilissima, Stephanodiscos sp., Melosira varians ¡Nitzschia acicularis, Cyclotella menenghiniana. The highest species diversity was in the spring and then gradually in summer, autumn and winter decreased due to Shannon index in the spring in the western region (0.96) and minimum Shannon index was seen in autumn in western region (0.47).
  Keywords: Phytoplankton, River, Caspian Sea, Diatoma, Seasonal Diversity
 • Mehri Mahmoudkhani *, Jahangir Feghhi, Majid Makhdoum, Omid Bahmany Pages 187-197
  The great efforts in the past years causes establishment of the Forest Parks in the round of Tehran, and have been seen the positive effects of this plantations on the urban community as well as population. The study area is located on southern facing slopes of the Alborz Mountain chains in the north buffer of Tehran city, and this study area was included a twelve sub- catchment of central catchment, and this area was a part of the green belt in Tehran. At the first in this research, we identified the ecological resources, and socio-economic resources. Then, data was interpreted and integrated, and make to units mapping. On the basis of identified resources, special model of area based on general model ecotourism and afforestation (the Iranian model of Makhdoum) was prepared. According to design model, the ecological capability evaluation was conducted for ecotourism and afforestation use. From the levels of 40,000 ha on southern facing slopes of the Alborz Mountains of Tehran, and basis on an ecological capability evaluation model, intensive recreation capability of class 2, extensive recreation capability of class 1, and extensive recreation capability of class 1 were allocated 1309 ha, 1802 ha, and 28275 ha, respectively. To determine the appropriate area for allocation to the forest recreation, zoning and delimitation was performed. Detailed mapping was carried out. Then, the area was allocated with 28 ha for designation.
  Keywords: Ecological capability evaluation, Green Belt, Units mapping, Special modei, Ecotourism