فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 92 (بهار 1397)
 • پیاپی 92 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 7-10
  جریان اطلاعات و شفافیت آن سرمایه اجتماعی را می سازد و افزون می کند. زندگی انسان بدون اطلاعات ممکن نیست. اطلاعات منظم و هدفمند به دانش تبدیل می شود و ما برای گذران زندگی به کسب و استفاده، به آن نیازمندیم. وقتی زندگی اجتماعی گسترده شد مردم به تقسیم کار می پردازند و مسئولیت های اجتماعی شکل می گیرد و هر مسئولیتی ناظر به حل بخشی از مشکلات می شود. مردم انتظار دارند که مسئولان اطلاعات لازم را در مورد چگونگی انجام کار ها و احیانا مشکلات در اختیار آنان بگذارند، تا در حل آنها مشارکت کنند. هر گاه مسئولانی در اطلاع رسانی بهتر کار کنند از کمک های مردمی بیشتر برخوردار می شوند و این به این معنا است که سرمایه اجتماعی زیاد است. معنای دیگر آن این است که مردم و کارگزارانشان به هم اعتماد دارند و به هم یاری می رسانند. هر گاه رابطه با مخاطب با عدم شفافیت و غلط بودن مبنای کار توام باشد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از بین می رود. نتیجه اینکه مردم هم اطلاعات درست نمی دهند و هم کارگزاران بر اساس اطلاعات غلط نمی توانند برنامه ریزی کنند و کشور اداره نمی شود و همه چیز به هم می ریزد. بنابراین مخفی کردن اطلاعات، و یا اطلاعات غلط دادن آنها نتیجه عملکرد مسئولان است. این نوع اطلاعات مردود ( (rejected) است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اطلاعات
 • غلامرضا فدایی * صفحات 11-33
 • سودابه حسن زاده، نجلا حریری *، عباس گیلوری صفحات 35-49
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر وضعیت مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس سما در شهر تهران انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه سما در شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آن ها نمونه ای به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 دانش آموز تعیین گردید. روایی ابزار توسط اساتید راهنما و مشاور و پایایی با ضریب مورد قبول آلفای کرونباخ (896/0) تایید شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان مطالعه درسی روزانه دانش آموزان در حد متوسط (05/3 = μ) و میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان در روز، کم است (52/2 = μ). میزان حضور روزانه دانش آموزان در اینترنت زیاد (66/4 = μ) و میزان استفاده روزانه دانش آموزان از شبکه های اجتماعی متوسط (92/2 = μ) است. بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و وضعیت مطالعه درسی رابطه معکوس (512/0- = ρ) و بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و وضعیت مطالعه غیر درسی رابطه مستقیم (482/0 = ρ) وجود داشت. همچنین، بیشتر دانش آموزان حضور در شبکه های اجتماعی را عامل بازدارنده از مطالعه می دانستند.
  اصالت/ارزش: ارزش پژوهش حاضر در نشان دادن این است که با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان، میزان مطالعه درسی آنها کاهش و میزان مطالعه غیردرسی آنها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، مطالعه درسی، مطالعه غیردرسی، دختران نوجوان، مدارس سما
 • احسان گرایی *، غلامرضا حیدری، مرتضی کوکبی صفحات 51-80
  هدف
  آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران همواره در کانون توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف ارائه تصویری از موضوعات اساسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی ایران انجام شده است.
  روش
  این مطالعه با استفاده از روش های مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا انجام شده است. در مجموع 194 مقاله بازیابی و مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقالات تحلیل شده در هفده مقوله موضوعی تحت عناوین آسیب شناسی، الگویی برای آموزش، نظریه ای برای برنامه ریزی آموزش، برنامه های درسی، تاریخچه آموزش، نام گذاری رشته و مشاغل آن، دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی، تخصص گرایی، آینده پژوهی، نگرش به رشته، اشتغال و بازار کار، آموزش ضمن خدمت و نیازهای آموزشی کتابداران، ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی، آموزش از راه دور، فناوری اطلاعات و آموزش رشته، منابع درسی و دیگر موضوعات مرتبط با آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی طبقه بندی شدند.
  اصالت/ارزش: پویایی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی مستلزم توجه همزمان به نیروهای پیشران کلیدی درونی و بیرونی است. یافته های این پژوهش بیان گر کم توجهی پژوهشگران به نیروهای پیشران کلیدی بیرونی اثرگذار بر آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی است. همچنین، تاکنون تصویری از مهم ترین موضوعات پژوهشی درباره آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران ارائه نشده است.
  کلیدواژگان: آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی، رویکرد کتاب شناختی، تحلیل محتوا، ایران
 • محمدکریم صابری، نیما سلطانی نژاد، علی اصغر رشید *، جلال مظلوم صفحات 81-102
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری محور با میانجی گری دلبستگی شغلی و تعهد عاطفی کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمان طراحی و اجرا گردید.
  روش
  در این پژوهش پیمایشی، از روش آماری همبستگی از نوع معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه مورد بررسی کل کتابداران استان کرمان بود. نمونه مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران 135 مشارکت کننده برآورد شد که به شیوه خوشه ایانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی، رفتار مشتری محور، دلبستگی شغلی و تعهد عاطفی استفاده گردید. داده های به دست آمده به روش معادله یابی ساختاری با کمک نرم افزارهای AMOS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده نشان داد که اولا مدل از برازش خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری محور تاثیر معناداری دارد و بر دلبستگی شغلی و تعهد عاطفی نیز تاثیر دارد. دلبستگی شغلی و تعهد عاطفی نیز بر رفتار مشتری محور تاثیر معناداری دارد و در نهایت دلبستگی شغلی بر تعهد عاطفی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر نشان دادن این نکته است که با برآورده شدن نیازهای کارکنان در سازمان (بازاریابی داخلی)، دلبستگی شغلی و تعهد عاطفی، کتابداران مشتری محور می شوند و ارتباط بهتر و موثرتری با مراجعان برقرار می کنند.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، رفتارمشتری محور، دلبستگی شغلی، تعهدعاطفی، مدل یابیمعادلاتساختاری، کتابخانه های عمومی، کرمان
 • افشین موسوی چلک، علی اکبر خاصه *، فرامرز سهیلی صفحات 103-124
  هدف
  با استفاده از تحلیل مآخذ استنادی با تاکید بر سال انتشار این مآخذ، می توان اهمیت آثار پیشین را برشمرد و خاستگاه های تاریخی یک حوزه پژوهشی را آشکار نمود. در این پژوهش، با روش طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم ترین آثار تاریخی در حوزه خدمات مرجع مشخص شده است.
  روش
  با استفاده از روش های رایج در حوزه علم سنجی و برای بررسی منابع تاریخی حوزه خدمات مرجع، داده های اولیه این پژوهش از پایگاه استنادی اسکاپوس استخراج گشته اند. استفاده از یک راهبرد جستجوی جامع، منجر به بازیابی تعداد 5007 رکورد گردید. سپس داده های اصلاح شده با استفاده از نرم افزارهای RPYS.EXE و RPYSi/o که مختص طیف سنجی سال انتشار مآخذ است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزه خدمات مرجع بر اساس سال انتشار آنها نشان می دهد که این حوزه در قرن نوزدهم شاهد جهش مهم در سال 1876 مربوط به اثر ساموئل گرین تحت عنوان «روابط فردی بین کتابداران و خوانندگان» بوده است. این حوزه در قرن بیستم شاهد سه جهش بوده است که به ترتیب در سال های 1964 برای اثر «سنجش و ارزیابی خدمات مرجع» تالیف روتشتاین، 1982 برای کتاب «مقدمه ای بر کار مرجع» اثر ویلیام کتس، و 1986 اثر «اضطراب کتابخانه ای» تالیف ملون روی داده است.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن آثار مهم حوزه خدمات مرجع است که از قرن نوزده به این سو بیشترین استنادات را به خود جلب کرده اند.
  کلیدواژگان: خدمات مرجع، علم سنجی، تاریخچه خدمات مرجع، طیف سنجی سال انتشار مآخذ
 • زکیه عرب شیبانی، مهدی محمدی *، سکینه فلسفین، سمانه خویدکی صفحات 125-147
  هدف
  پژوهش حاضر در راستای بررسی شخصیت پردازی و محتوایی رمان های پرفروش نوجوانان ایران بین سال های 1380- 1389 صورت گرفته است.
  روش
  این تحقیق، از نوع تحقیق های کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعه آماری آن را 14 رمان نوجوان پرفروش دهه 80 که بر اساس آمارهای خانه کتاب ایران بیش از ده بار تجدید چاپ شده اند تشکیل می دهند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که شخصیت های اصلی اکثر این رمان ها با مسائل و مشکلات مشابهی نظیر فقر، بیماری، خودکشی، مرگ عزیزان و بیماری های روحی و... روبه رو بودند و پایان تلخی داشتند؛ فقط زندگی 40 درصد شخصیت ها تا آخر ادامه یافت و 22 درصد در طول داستان مجبور به ترک زندگی مشترک خود شدند. 11 درصد از رمان ها نیز در خلال داستان به حیات قهرمان خاتمه دادند. قهرمانان 11 درصد از رمان ها، در انتهای داستان به جنون و سایر بیماری های روانی مبتلا شده اند.
  تشویق خوانندگان جوان به تحصیل و اتخاذ رویکرد مثبت در مواجه با مشکلات به عنوان نکات مثبت و فضای غم آلود، سیاه، و متفاوت با واقعیت جامعه از نکات منفی داستان ها شناسایی شدند. شخصیت های رمان ها شخصیت هایی بودند که از نظر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با اکثریت جامعه همخوانی نداشته و به دور از واقعیت جامعه امروزی است.
  اصالت/ارزش: رمان های پرفروش آثاری هستند که با اقبال خوانندگان روبه رو می شوند و معمولا تاثیرپذیری بالایی دارند؛ لذا لازم است ارزیابی های دقیقی از آنها به عمل آید. مقاله حاضر با نگاه متفاوت به بررسی رمان های پرفروش پرداخته و سعی کرده روشن سازد که شخصیت پردازی به گونه ای بوده که از نظر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با اکثریت جامعه همخوانی نداشته و به دور از واقعیت جامعه امروزی است.
  کلیدواژگان: رمان، رمان نوجوان، رمان های پر فروش، ادبیات داستانی، جامعه شناسی ادبیات، شخصیت پردازی
 • حمید قاضی زاده، زلیخا جهانشاهی * صفحات 149-167
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی توسط کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تنکابن است تا با مشخص شدن میزان استفاده از این شبکه ها، خدمات متناسب با ویژگی های مربوط به هر شبکه به کاربران ارائه شود.
  روش
  پژوهش کاربردی و توصیفی است و به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش عبارتند ازکاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تنکابن که تعداد 234 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف،فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر آن است که از لحاظ اولویت میزان استفاده کاربران از انواع شبکه های اجتماعی،به طور کلی گروه سایت های شبکه های اجتماعی با میانگین (57/6) بیشترین وگروه ابزارهای کتاب وکتاب خوانی با میانگین (24/5) کمترین میزان استفاده در بین کاربران را به خود اختصاص داده اند. همچنین از لحاظ استفاده هرگروه از شبکه های اجتماعی، در بین گروه سایت های شبکه های اجتماعی، فیس بوک با میانگین 68/2؛ از بین گروه ابزارهای تلفیقی وب– موبایل، تلگرام با میانگین 88/3؛ درمیان گروه ابزارهای چندرسانه ای، اسکایپ با میانگین 32/2 و از میان گروه ابزارهای کتاب و کتاب خوانی، شبکه کتاب خوانان حرفه ای با میانگین 45/2، بیشترین استفاده را به خود اختصاص دادند.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در آگاه سازی کتابداران کتابخانه های عمومی نسبت به بهره گیری از انواع ابزارهای شبکه های اجتماعی بوده و مبین این نکته است که هرگروه از شبکه های اجتماعی در تسریع ارائه خدمات به کاربران، عملکردهای متنوعی دارند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، کاربران کتابخانه، کتابخانه های عمومی، شهرستان تنکابن
 • امیر فاضل *، آزین هرندی صفحات 169-190
  هدف
  پژوهش حاضر در صدد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر به کارگیری سیستم های RFID بر مبنای نظریه اشاعه نوآوری در کتابخانه های عمومی است.
  روش
  در راستای هدف این پژوهش، 13 مولفه در 3 دسته عوامل فنی، سازمانی و محیطی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری فناوری RFID در کتابخانه های عمومی شناخته شد که بر اساس آنها فرضیه های پژوهش تدوین و با پرسشنامه ای محقق ساخته با سی گویه سنجش شد. روایی پرسشنامه با نظر 10 تن از متخصصان تایید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (89/0) مورد قبول قرار گرفت. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه های عمومی شهرهای شیراز و کرمان بود که از تعداد 68 کتابخانه عمومی و جمعیت 320 نفری کتابداران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، 193 نفر انتخاب شد. پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری همه آنها، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی، مدل معادلات ساختاری و تاپسیس) تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که کلیه مولفه های شناسایی شده، روی به کارگیری فناوری RFID در کتابخانه های عمومی اثر دارند. همچنین تمامی عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری فناوری RFID ، به عنوان یک ساختار کلی از همبستگی لازم برخوردارند و مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مطلوبی است. در نهایت، با رتبه بندی عوامل مشخص شد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر به کارگیری فناوری RFID در کتابخانه های عمومی هزینه فناوری است.
  اصالت/ارزش: ارزش پژوهش حاضر در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر به کارگیری فناوری RFID در کتابخانه های عمومی است که طبق آن، نشان داده شد که عوامل فنی و از میان این عوامل، عامل هزینه مهمترین عامل اثرگذار بر به کارگیری این فناوری است.
  کلیدواژگان: شناسایی با امواج رادیویی، اشاعه نوآوری، RFID، کتابخانه های عمومی
 • رحمان ابراهیمی *، داود حاصلی صفحات 191-205
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر تاخیر بازگشت منابع اطلاعاتی امانتی در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی است.
  روش
  در این پژوهش از فنون داده کاوی استفاده شده است. داده ها از سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی ایران (نرم افزار سامان) استخراج شد. بعد از آماده سازی در نرم افزارهای اکسس و اکسل، برای تحلیل داده ها از SPSS نسخه 21 و نسخه 12 نرم افزار کلمنتاین استفاده شد.
  یافته ها: نتایج داده‏کاوی با الگوریتم چاید در نرم افزار کلمنتاین نشان داد که به ترتیب عامل های سقف مجاز تعداد امانت، سن، نحوه عضویت، و جنسیت مهم ترین متغیرهای دخیل در تاخیر بازگشت کتاب‏های امانتی برای اعضای فعال کتابخانه های استان آذربایجان شرقی هستند. همچنین اعضایی که دارای ظرفیت فوق العاده هستند، بیشترین تاخیر را داشتند. این عامل به لحاظ سن به سه گروه تقسیم شده‏اند: افراد زیر 15 سال دارای 33 درصد تاخیر، افراد بین 15 تا 26 سال دارای 41 درصد تاخیر و افراد بالای 26 سال دارای 44 درصد تاخیر هستند.
  اصالت/ارزش: طبقه‏بندی و توصیف داده های بزرگ دید روشنی از وضعیت یک پدیده را برای ما به ‏وجود می‏آورد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش‏، می‏توان برنامه های خاصی برای هر یک از گروه های هدف در جهت کاهش تاخیر در بازگشت کتاب های امانتی در کتابخانه های عمومی کشور در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، تاخیر بازگشت، امانت کتاب، داده کاوی، آذربایجان شرقی
|
 • Sudabeh Hassanzadeh, Nadjla Hariri *, Abbas Gilvari Pages 35-49
  Purpose
  To identify the effects of social networks on the reading habits of students in Tehran SAMA high schools.
  Method
  Data collection instrument was a questionnaire. A sample of 250 students, selected using Cochran formula, completed the questionnaire.
  Findings: Results showed that students daily class-related reading time was moderate (3/05). Daily non-class-related reading time was low (2/52). Average daily use of social networks was (μ= 2/92). An inverse correlation found between the time spent using social networks and the time spent for class-related study; whereas correlation between the use of social-networks and non-class-related study was direct. The majority of students believed that using social networks prevents both kinds of reading.
  Originality: Findings revealed the role of social network in reducing the class related studies and an increase in the non-school studies.
  Keywords: social networks, lesson reading, youth, high school students, SAMA schools
 • Ehsan Geraei Dr * Pages 51-80
  Purpose
  This study aims to present a picture of the fundamental issues of Knowledge and Information Science (KIS) education in Iran
  Methods
  Uses systematic review, content analysis and co-word analysis. Overall, 194 articles were retrieved and analyzed.
  Findings: Findings are presented in 17 categories. These include Pathology, seeking a model for learning, searching for specific theory or model for education, curriculum content, training history, the names given recently to the field vs job positions, the failed School of Knowledge and Information Science at the University of Tehran, specialization in the field, foreseeing, attitudes towards the discipline, employment & job market, training & education needs, quality assessment & accreditation, distance learning, ICT & education, educational resources, and other issues.
  Originality/value: The dynamics of KIS Education depends on internal and external key driving forces. Findings showed that researchers pay less attention to external driving forces influencing KIS education. This is for the first time that a picture of the most important research subjects of KIS education in Iran is presented.
  Keywords: Knowledge, Information Science, Bibliographic approach, Content analysis, Iran
 • Mohammad Saberi Dr, Nima Soltani Njad, Ali Asghar Rashid *, Jalal Mazlom Pages 81-102
  Purpose
  To explore the effect of internal marketing on customer orientation behavior of librarians with mediation of attachment and emotional commitment in public libraries.
  Method
  135 librarians, selected by random cluster sampling completed four questionnaires including: 1) internal marketing questionnaire, 2) Customer-oriented behavior, 3) job attachment and emotional commitment. The data was analyzed using structural equation analysis with AMOS and PLS software.
  Findings: Firstly, the findings showed that the model has a good fit. Secondly, the results showed that internal marketing has a significant effect on customer oriented behavior. Internal marketing also affects job attachment and emotional commitment. Job attachment and emotional commitment also have a significant effect on customer oriented behavior, Finally, job attachment has a positive and significant effect on emotional commitment.
  Originality / Value: The merit of this research is the ability of proposing a model to simultaneously assess the internal marketing variables, occupational attachment, emotional commitment, and customer oriented behavior that have not yet been included in a model. Public libraries also have to be committed to human resources according to their vision.
  Keywords: internal marketing, Customer, oriented behavior, job attachment, emotional commitment, SEM, public libraries of Kerman province
 • Afshin Mousavi Chelak Dr., Ali Akbar Khasseh Dr. *, Faramarz Soheili Dr Pages 103-124
  Purpose
  To identify major events in the development of Reference Services literature.
  Methodology
  Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS) technique is used. Initial data was obtained from the Scopus by scientometrics method. A comprehensive search strategy led to the retrieval of 5007 records. RPYS software was used to revise data. Excel application was used for visualization of findings.
  Findings: Distribution of publications throughout the 19th century revealed 1 peak in 1876 for “Personal Relations between Librarians and Readers by Samuel Swett Green. Three peaks were identified in the 20th century, respectively in 1964 (related to Rothstein, “The measurement and evaluation of reference service”), 1982 (related to Katz, W. A. “Introduction to reference work: Reference services and reference processes”), and 1986 (related to Mellon, C. A. “Library anxiety: A grounded theory and its development”).
  Originality/value: The value of the present research is for using RPYS to study historical roots of Reference Services literature. None of the few studies by bibliometric methods in the realm of Reference Services has investigated historical origins.
  Keywords: reference services, Scientometrics, the historical origins of the reference services, Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS)
 • Sokaineh Falsafin, Samaneh Khavidaki Pages 125-147
  Purpose
  To review the content and the characters of the parsonage in Persian youth best–selling novels between the 2000-2010s.
  Methodology
  Quantitative content analysis was carried out on 14 novels for the youth reprinted more than ten times. Titles were chosen from the list prepared by the Book House.
  Findings: Most characters faced similar problems, such as poverty, physical illness or mental illnesses, suicide, death of the beloved. Most fictions have happy endings. In about 40% cases the main character survived, in 22% is forced to leave family life, 11% died at the end of the story, and 11% suffered from mental illness.
  Originality: encouraging young readers to read and adopt positive approach in dealing with problems have been as a positive point, whereas leaving the characters in sorrow and in a grim atmosphere is far from t from reality have been identified as a negative point. Also, characters of novels were those who were far from the reality of today’s society such as social, economic and cultural situation.
  Keywords: Best, selling fictions, Youth Fictions, Persian Language
 • Hamid Ghazizadeh, Zoleykha Jahanshahi * Pages 149-167
  Purpose
  To investigate the use of social networks by users of public libraries Tonekabon in order to design tailored services to the community.
  Methodology
  Stratified sampling was carried out to select a sample of 234 respondents. Data was collected using a questionnaire. Analysis used descriptive and inferential statistics. Statistical tests such as Kolmogorov-Smirnov, Friedman and Pearson correlation coefficient were used to verify findings.
  Findings: The group of social network sites with an average of 6/57 were used the most. Books and reading group with an average of 5.24 were used the least. Facebook, with an average of 2/68, web-mobile and Telegram with an average of 3.88, the group of Multimedia, Skype with an average of 2/32, and among books and reading tools, Reader Professional Network with the average 2/45 were used more.
  Originality/ Value: The value of the present article is informing public librarians about the use of the variety of social network tools, and showing their popularity .
  Keywords: Social networking, Library users, Public libraries, Tonekabon city
 • Amir Fazel *, Azin Harandi Pages 169-190
  Purpose
  This research seeks to identify and rank factors affecting RFID's adoption and is based on the theory of diffusion of innovation in public libraries.
  Methodology
  13 variables in three categories, namely technical, organizational, and environmental were examined. A questionnaire with 30 questions was designed and distributed among 320 librarians in 68 public libraries in the cities of Shiraz and Kerman. Respondents were selected by simple random sampling. 193 completed questionnaires were returned. SPSS and LISREL were used for descriptive and inferential statistical analysis (t-test, structural equation model and TOPSIS).
  Findings: All identified factors have some effect on the use of RFID technology. Also all identified affecting factors of RFID adoption have correlation as an overall structure. The model is suitable in terms of fitness indexes. Ultimately, factors ranking revealed that the most important one is the cost.
  Originality/Value: The findings indicate the necessity of carefully considering adoption of the technology. What we found what needs to be considered to prevent the failure of the project and waste of funds.
  Keywords: Radio Frequency Identification, Diffusion of Innovation Theory, RFID Adoption, Public Libraries
 • Rahman Ebrahimi *, Davoud Haseli Pages 191-205
  Purpose
  This paper explores factors affecting delays in returning borrowed materials in public libraries in the province of East Azerbaijan.
  Method
  Data mining techniques were employed to extract data from the organization's MIS called SAMAN. SPSS version 21 and Clementine version 12 were used for analysis.
  Findings: Results of Childe algorithm test showed that borrowing limitation, age of the borrower, class of membership, and gender were accordingly affecting delays. Members allowed to borrow more items, commited more delays. This factor was divided into three groups by age, namely under 15 yld with 33 percent, between 15 and 26 yld with 41 percent, and over 26 yld with 44 percent of delays.
  Originality value: Classification and description of large data create a clear view of the phenomenon. The results can be used in specific programs for each target group to reduce delays.
  Keywords: Public library, Delayed return, Borrow books, Data mining, East Azerbaijan