فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نامه به سردبیر
 • پژوهشی
 • مائده مواجی، هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی صفحات 3-12
  سابقه و هدف
  از آنجا که ارتقای فرهنگ ایمنی نقشی اساسی در پیشگیری از بروز حوادث در صنایع دارد، ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی می تواند به ارتقای فرهنگ ایمنی در صنایع کمک کند. هدف این تحقیق، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی در صنعت سیمان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی–پیمایشی و از نوع کاربردی است. در این راستا، پرسشنامه ای مبنی بر مطالعات پیشین شامل 5 سازه، 9 بعد و 41 سوال با ابعاد جو ایمنی (شامل تعهد مدیریت به ایمنی، حمایت اجتماعی، ایمنی محیط کار، آمادگی اضطراری در محل کار)، فشار تولید، دانش ایمنی، انگیزه ایمنی و عملکرد ایمنی (شامل مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی) طراحی گردید و توسط 230 نفر از کارکنان صنعت سیمان آبیک نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  ارزیابی پایایی پرسشنامه حاکی از قابل قبول بودن آن بود. ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه برابر 0.86 و نتایج آزمون کفایت نمونه 0.861تعیین گردید. به طور کلی ساختار عاملی به دست آمده توسط روش تحلیل تاییدی مورد آزمون و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر رفتار ایمن کارگران تاثیر گذارند. تعهد مدیریت ایمنی نیز به طور قابل توجهی به حمایت اجتماعی و فشار تولید مرتبط بود این در حالی است که فشار تولید به عنوان یک عامل کلیدی و مهم اثرات مستقیم و قابل توجهی بر انگیزه ایمنی، دانش ایمنی، مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کارایی پرسشنامه اعتباربخشی شده جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان مناسب بوده و این پرسشنامه پنج بعدی می تواند در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در این گونه صنایع مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جوایمنی، عملکردایمنی، دانش ایمنی، انگیزش ایمنی، صنعت سیمان
 • فاطمه مهاجری، حمیدرضا بهنود، عطیه عسگری طورزنی صفحات 13-24
  سابقه و هدف
  عابرین پیاده به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کاربران راه به شمار می آیند. هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل عابرین پیاده به پرداخت هزینه و از سوی دیگر از میزان تمایلی که این گروه برای ایمن تر شدن عبورشان از معابر، حاضرند پرداخت کنند می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه سه نوع سیاست گذاری مختلف که شامل انجام خط کشی برای عابرین پیاده، انجام خط کشی و نصب چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیاده و احداث پل عابرپیاده مجهز به پله برقی برای عابرین پیاده، تعریف شده و به کمک مطالعه میدانی با پرسشگری به روش رجحان بیان شده از نمونه مورد مطالعه که شامل 384 نفر می باشد، خواسته شده است که میزان تمایل به پرداخت خود را برای ایمن سازی معبر بلوار نوروزیان شهر قزوین به عنوان مطالعه موردی اعلام نمایند. برای هر نوع سیاست گذاری هزینه های پیشنهادی در قالب 4 گزینه به افراد ارائه شده است و با مدلسازی های انجام شده به وسیله مدل های انتخاب گسسته در قالب ساخت مدل لوجیت برای هر یک از گزینه های پیشنهادی در هر راهبرد به تحلیل نتایج پرسشنامه پرداخته شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش تحلیل ها نشان داد که سن، سطح تحصیلات و مالکیت خودرو و سطح درآمد رابطه معناداری با تمایل به پرداخت دارند. به طوری که با افزایش سن افراد، تمایل به پرداخت در هر سه سناریو کاهش می یابد. با افزایش سطح تحصیلات و مالکیت خودرو، تمایل به پرداخت در سناریو اول و سوم افزایش می یابد. در مورد هر سه سناریو، با افزایش سطح درآمد متوسط خانواده به بیش از 4 میلیون تومان احتمال تمایل به پرداخت افزایش می یابد. افراد با سطح درآمد متوسط خانواده کمتر از یک میلیون تومان و 1 تا 2 میلیون تومان تمایلی به پرداخت هزینه ندارند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد از بین سیاست های موردنظر، در مواردی که تمایل به پرداخت وجود دارد، برای سیاست گذاری انجام خط کشی و نصب چراغ راهنمایی مخصوص عابرین پیاده تمایل به پرداخت مبلغ 10000 تومان به منظور ایمن سازی و جلوگیری از وقوع تصادف، بیشترین فراوانی را دارد.
  کلیدواژگان: عابرین پیاده، تمایل به پرداخت، مدل های انتخاب گسسته، راهبردهای ایمنی
 • فاطمه منصوری، زهره کریمیان کاکلکی، اکبر خشنود، حامد لسان، محمدحسن نجفی صفحات 25-30
  سابقه و هدف
  آگاهی و مهارت رانندگان از کمک های اولیه پزشکی برای مصدومین حوادث ترافیکی به علت این که اولین نفراتی هستند که در صحنه تصادف حضور دارند می تواند میزان وسعت صدمه را کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان حمل و نقل جاده ایی شهر یزد درخصوص اقدامات اولیه پزشکی در مصدومین حوادث ترافیکی صورت گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت توصیفی مقطعی با نمونه گیری تصادفی 99 نفر از رانندگان حمل و نقل جاده ای صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل بخش های متغیرهای دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد بود که با آلفا کرونباخ7/0 مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ها به صورت خود ایفا تکمیل شده و داده های حاصل با نرم افزار آماریSPSS18 و جداول توزیع فراوانی و آزمون های تی تست و همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر میانگین سنی افراد شرکت کننده 72/8±32/39 می باشد. میانگین نمره آگاهی 06/2± 36/7 از ماکزیمم نمره14، نمره نگرش 63/1± 36/13 از ماکزیمم نمره 15 و نمره عملکرد 93/0± 55/7 از ماکزیمم نمره 10 بود. در بین سوالات آگاهی کمترین پاسخ صحیح شرکت کنندگان به گزینه های «اولویت کمک رسانی به مصدومین درحوادث با تعداد زیاد مصدوم» 1/6% و «ترتیب ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی» 1/8% اختصاص داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح آگاهی متوسط و ضعف اطلاعات در خصوص اولویت کمک رسانی به مصدومین و ترتیب ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مدون در این خصوص، همراه با تاکید بیشتر بر مواردی که آگاهی کمتری داشته اند مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، اقدامات اولیه، مصدومین حوادث ترافیکی، رانندگان جاده ای
 • مروری
 • محمد ملامحمودی، غزاله منظمی تهرانی، معصومه شکری خوبستانی، مریم حسنی، امیر حسین بهرام زاده صفحات 31-42
  سابقه و هدف
  پسماندهای دارویی که شامل طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، مسکنها و داروهای سرطانی هستند باعث آلودگی محیط زیست و اختلال در عملکرد طبیعی اکوسیستم ها می شوند. هدف این مطالعه بررسی اثرات پسماندهای دارویی بر محیط زیست و سلامت انسان به صورت مروری سیستماتیک بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری نظام مند بود. این پژوهش با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت، مد لاین، پاب مد، گوگل اسکولار، اس.آی.دی، اسپرینگر، اسکوپوز با استفاده از کلید واژه های پسماندهای دارویی، محیط زیست، زباله های خطرناک و سلامت انسان ها در فاصله زمانی بین سال های 2000 تا 2018 صورت گرفت.
  نتایج
  مرور نظامند مطالعات مختلف بیانگر ریسک های زیست محیطی و اثرات مخرب پسماندهای دارویی می باشد. از بین 40 مقاله ی مرتبط با اثرات زیست محیطی پسماندهای دارویی، 20 مقاله با قابلیت اطمینان و معناداری بالا، 15 مقاله با درجه معناداری متوسط و 5 مقاله با قابلیت اطمینان پایین اثرات پسماندهایی دارویی بر سلامت انسان ها از جمله مرگ و میر، شیوع بیماری های تنفسی و ریه، بیماری سرطان و اثرات منفی بر روی خاک، محصولات کشاورزی و آب های سحطی را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  شواهد پژوهشی بیانگر اثرات زیست محیطی مخرب پسماندهای دارویی (آب های سطحی و زیرزمینی، گیاهان، خاک و محصولات کشاورزی و آبزیان)، آسیب های جدی به سلامتی افراد (بیماری های تنفسی، سرطان، اختلالات عصبی) و انتقال به زنجیره هایی غذایی میباشد. با اینحال این شواهد نیازمند ارزیابی دقیق تر و جامع تری میباشد تا نتایج با اطمینان بیشتری مورد تفسیر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسماندهای دارویی، محیط زیست، سلامت
 • کیفی
 • سید محمدرضا حسینی، داود خراسانی زواره، علیرضا عباسی صفحات 43-48
  سابقه و هدف
  برخوردهای خودرو با شتر یکی از مشکلات ایمنی جاده های جنوب و شرق کشور ایران و غالبا مرگ آفرین است. با توجه به فقدان مداخلات موثر، این مطالعه باهدف شناسایی انتخاب مداخلات پیشگیرانه از بروز آسیب های ناشی از برخورد خودرو با شتر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوا و به روش مصاحبه و جلسه بحث گروهی، مداخلات پیشگیرانه، شناسایی و طبقه بندی گردیدند.
  نتایج
  چالش های پیشگیری از برخورد خودرو با شتر در سه طبقه مشکلات شناسایی شترها، عدم مسئولیت پذیری ساربانان و دیده نشدن شترها توسط رانندگان در جاده و مداخلات پیشگیرانه نیز در دوطبقه مداخلات جاده ای و مداخلات فرهنگی اجتماعی شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  راهکارهای پیشنهادی در مطالعه حاضر جهت پیشگیری از آسیب های حاصل از برخورد با شتر شامل ایجاد شرایط مناسب در جاده ها و فرهنگ سازی با وضع قوانینی برای کنترل و نظارت در کنار ارائه مشوق های لازم می باشد؛ اما بدون مسئولیت پذیری مالکان، پیش گیری از چنین حوادثی یک چالش دائمی باقی خواهد ماند.
  کلیدواژگان: پیش گیری از مصدومیت ها، تروما، مصدومیت های مربوط به حیوانات، مصدومیت ناشی از برخورد با شتر، دیده شدن
|
 • Maedeh Mavaji, Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami-Tehrani Pages 3-12
  Background
  Since promotion of safety culture plays a key role in prevention of incidents in industries, assessment of safety climate and safety performance can help industries to improve their safety culture. The present study was designed to develop a measurement tool for assessment of safety climate and safety performance according to the safety knowledge and motivation in cement industries.
  Materials And Methods
  According to the previous studies, a draft of questionnaire was developed in 5 structures, 9 dimensions and 41 questions including, dimensions of safety climate (management safety commitment, social support, Work environment safety, emergency preparedness at work), Production pressure, safety knowledge, safety motivation and safety performance (safety participation and safety compliance) . Provided questionnaire was distributed among 230 employees of Abyek cement industries. Data were analyzed through SPSS and LISREL software.
  Results
  Reliability evaluation of the questionnaire indicated its appropriateness. The scout study Cronbach's alpha coefficient and KMO in the main study was 0.86 and 0.861 subsequently. In general, the factor structure was tested and verified by Confirmatory Factor Analysis. The results showed that safety knowledge and safety motivation influence workers’ safety behavior. Also, management safety commitment was significantly related to social support and production pressure; meanwhile production pressure was a key and critical factor that has direct effects on other factors including safety motivation, safety knowledge, safety participation and safety compliance.
  Conclusion
  Based on safety motivation and safety knowledge, the results showed that the efficiency of the validated questionnaire for assessment of safety climate and safety performance was suitable in cement industries. Thus this five dimensions questionnaire can be used to promote the safety culture in this type of industries.
  Keywords: Safety climate, Safety performance, Safety knowledge, Safety motivation, Validated questionnaire, Cement industry
 • Fatemeh Mohajeri, Hamidreza Behnood, Atiyeh Asgari -Toorzani Pages 13-24
  Background
  Vulnerable road users, such as pedestrians, have an increased rate of death and injury due to the consequences of traffic crashes. The knowledge of willingness to pay for crossing the street easier and safer will help policy makers to identify the best policies to be complemented. This study focus on the willingness to pay for facilitating pedestrians’ cross passing and, increasing safety while crossing the street.
  Materials And Methods
  In this study, three different scenarios including crossing the street with zebra crossing facilities, crossing the street with zebra crossing facilities and installing pedestrian traffic light, and constructing a pedestrian bridge equipped with escalator has presented. The research was conducted based on a stated preference method and a questionnaire which asked about pedestrians’ demographic characteristics, travel characteristics and scenarios. The studied sample size was 384 random pedestrians in Qazvin city that they have been asked the willingness to pay for increasing the safety of their crossing in one of the major cross in the city. For each of the scenarios, four different payments are presented and for each proposed payment of each scenario a logit model has been adopted.
  Results
  The results show that age, education, car ownership and level of household income have significant relationship with willingness to pay. The older pedestrians have less willingness to pay in each of three scenarios. With increasing the level of education and number of car ownership among pedestrians, the willingness to pay in the first and third scenarios increases. The pedestrians with more than 40 million Iran Rials household income have the willingness to pay for making their crossing safer but others do not.
  Conclusion
  It can be concluded that among the policies, which have been mentioned through scenarios in the questionnaire, in cases that there is a willingness to pay, the scenario of crossing the street with zebra crossing facilities and installing pedestrian traffic light with a willingness to pay of 10,000 Iran Rials is the most frequent.
  Keywords: Pedestrians, Willingness to pay, Discrete choice models, Policy, Safety facilities
 • Fatemeh Mansoori, Zohreh Karimian Kakolaki, Akbar Khoshnood, Hamed Lesaan, Mohammadhasan Najafi Pages 25-30
  Background And Objectives
  Since drivers usually are the first who arrive at crash scene, the knowledge and skills of medical aid to victims of road traffic crashes due can reduce the injury severity. This study aimed to assess the knowledge, attitude and practice of road drivers at Yazd city, on primary medical aid for the victims of road traffic crashes.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study took place with a random sample of 99 vehicle drivers. The data was collected using questionnaire and including sections on demographic variables and knowledge, attitude and practice, with a Cronbach Alpha of 0.7. SPSS version 18 was used for data analysis. Frequency analysis, t-tests and correlation were employed for data treatment.
  Results
  In this study, mean age is 39.32 ±8.72. The mean score of knowledge was7.36±2.06 with the maximum score of 14, the mean score of attitude was13.36±1.63 of the maximum score15 and the mean score of practice was7.55±0.93 of the maximum score10. Among the questions with the lower correct answer participant's awareness of the options "priority assistance to victims’ incident with dozens of injuries" 6.1% and "the heart massage and artificial respiration"8.1%, respectively.
  Conclusion
  Considering the average level of awareness and lack of information about the primary first aid to victims and Cardio Pulmonary Resuscitation, planning to organization of educational courses on the first aid, with emphasis on those who had less knowledge is necessary.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, First Aid, drivers
 • Mohammad Molla-Mahmoudi, Ghazaleh Monazami-Tehrani, Masoumeh Shokri-Khubestani, Maryam Hassani, Amirhosein Bahramzadeh Pages 31-42
  Background And Objective
  Pharmaceutical wastes that contain a range of antibiotics, painkillers and cancer drugs can cause environmental pollution and disruptions in the normal functioning of ecosystems and causing serious environmental and human health problems. The aim of this study is to investigate the effects of pharmaceutical wastes on the environment and human health.
  Materials And Methods
  This study was conducted by searching databases of Science direct, PubMed , Google Scholar , SID , Springer ,Scopus, Elsevier using the keywords of Pharmaceutical wastes , Environment, Hazardous waste and Health from 2000 to 2018 and employing AND, OR words.
  Result
  A systematic review of various studies showed that the environmental risks and damaging are the effects of pharmaceutical waste. Out of 40 articles related to the environmental impacts of pharmaceutical waste, 20 articles with high reliability and high significance, 15 articles with moderate significance, and 5 low reliability papers on the effects of medicinal wastes on human health including mortality and outbreaks of diseases Respiratory and pulmonary diseases, cancer, and negative effects on soil, agricultural products and drought are other adverse effect.
  Conclusion
  Research evidences declared the adverse effect of this type of wastes on the environment includings surface and underground water, plants, soil and agricultural products and fish can be resulted. Moreover serious damage to human health such as respiratory diseases, cancer, neurological disorders also are other adverse effects. However, this evidence requires a more comprehensive evaluation, so that the results need interpretation should be made with more caution.
  Keywords: Medicinal wastes, Environment, Health
 • Seyyed Mohammad Reza Hosseini, Davoud Khorasani-Zavareh, Alireza Abbasi Pages 43-48
  Background
  Car collisions with animal including camels are one problem of road safety in the South and East of Iran that are often fatal. Due to the lack of effective interventions, this study aimed to identify the preventive measures for animal related injuries as a result of vehicle collisions with camels.
  Materials And Methods
  This qualitative study was carried out employing content analysis instruction. Face-to-face interviews and Focus Group Discussions were used to identify and classify preventive measures.
  Results
  In this study, the challenges of preventing measures in vehicle collisions with camels categorized in three stages including camel identification problems, irresponsibility of sailors and unidentified camels by drivers on the road. Preventive interventions were proposed in two stages including road safety interventions and social-cultural interventions.
  Conclusion
  The proposed strategies for vehicle collisions prevention with camels include the providing of appropriate road conditions, the creation of culture, the establishment of rules for controlling and supervision along with the provision of appropriate incentives. However, preventing such incidents, without the irresponsibility of the camel owners, will remain as challenge for road safety in iran.
  Keywords: Injury Prevention, Trauma, Animal injuries, Camel related injuries, Visibility