فهرست مطالب

 • پیاپی 163 (امرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/22
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمد شکرزاده، امیرمحمد تصدیقی، منا مدانلو، فاطمه شکی * صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  مس، یک عنصر ضروری می باشد که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. نانوذرات اکسید مس هم در محصولات مختلف مراقبت از پوست، افزودنی در لوبریکانت ها، روغن ها، پلیمر، پوشاننده های فلزی، پلاستیک، جوهرها و... مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات قبلی نشان داده اند که هم سولفات مس و هم نانوذرات اکسید مس توانایی القای سمیت ژنتیکی سلول ها و آسیب به DNA سلولی را دارند. لذا در این مطالعه به بررسی و مقایسه سمیت ژنتیکی نانوذرات مس و سولفات مس و هم چنین بررسی استرس اکسیداتیو به عنوان مکانیسم سمیت می پردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، نمونه خونی از داوطلبان سالم گرفته شد و بعد از جداسازی لنفوسیت ها، به 10 گروه شامل کنترل، سیس پلاتین (12 میکرومولار)، غلظت های مختلف سولفات مس (10، 25، 50 و 100 نانومولار) و نانوذرات مس (10، 25، 50 و 100 نانومولار) تقسیم شدند. بعد از 24 ساعت انکوباسیون، ژنوتوکسیستی با تست میکرونوکلئوس و هم چنین مارکرهای استرس اکسیداتیو شامل لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون ارزیابی شدند.
  یافته ها
  انکوبه کردن نمونه های خونی با مس و نانوذرات مس موجب افزایش تعداد ریزهسته در لنفوسیت ها شد. تعداد ریزهسته ایجاد شده در غلظت های برابر در فرم نانو مس بیش تر از فرم مس آن می باشد. هم چنین در گروه دریافت کننده مس و نانو مس، مارکر استرس اکسیداتیو (لیپید پراکسیداسیون) به طور معناداری افزایش و میزان گلوتاتیون کاهش یافت.
  استنتاج
  در مجموع، مطالعه ما سمیت ژنتیکی بیش تر نانو مس را نسبت به مس نشان داد. هم چنین استرس اکسداتیو در ژنوتوکسیستی هر دو فرم نانو مس و مس نقش دارند.
  کلیدواژگان: مس، نانوذرات، سمیت ژنتیکی، میکرونوکلئوس، استرس اکسیداتیو
 • گلاره کوچک پور، پروین میرمیران، مریم سادات دانشپور، فیروزه حسینی اصفهانی *، فریدون عزیزی صفحات 10-23
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی برهم کنش برخی از مواد مغذی )درشت مغذی ها و ریز مغذی ها شامل منیزیم، روی، آهن، کلسیم و مس( با پلی مورفیسم های 11063069CCND2 rs، 13266634rs ZNT8 و 12970134rs MC4R در ارتباط با سندرم متابولیک و اجزای آن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی لانه گزیده همسان شده، اطلاعات 1634 نفر، 817 جفت مورد (موارد جدید ابتلا به سندرم متابولیک)- شاهد (افراد سالم بدون سندرم متابولیک) از میان شرکت کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب شدند. افراد مورد و شاهد از نظر سن، جنس و سال های پیگیری همسان شدند. دریافت های تغذیه ای از طریق پرسشنامه روا و پایا بسامد خوراک به دست آمد. پلی مورفیسم ها به روش ARMS-PCR تعیین ژنوتیپ شدند.
  یافته ها
  اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب امگا 3 به ترتیب می توانند ارتباط پلی مورفیسم های MC4R و ZNT8 با سندرم متابولیک را تعدیل کنند (05/0Pi<). بر هم کنش معنی داری بین 12970134rs با دریافت چربی در ارتباط با چاقی شکمی وجود داشت (01/0Pi=). هم چنین تداخل معنی دار دیگری بین 13266634rs با اسیدهای چرب امگا 3 و اسیدهای چرب با چند باند دوگانه به ترتیب در ارتباط با تری گلیسیرید بالا و HDL-C پایین و قندخون بالا دیده شد. از میان ریز مغذی های مورد بررسی در این مطالعه، آهن و روی به ترتیب ارتباط 12970134rs و 13266634rs با چاقی شکمی (006/0(Pi= و قند خون بالا )05/0Pi=) را تعدیل کردند.
  استنتاج: مصرف رژیم های کم چرب به حاملین الل A از پلی مورفیسم 12970134rs توصیه می شود، در حالی یک رژیم غنی از روی و امگا 3 برای حاملین الل Cاز پلی مورفیسم 13266634rs مناسب تر است.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، پلی مورفیسم های MC4R، ZNT8 و CCND2، مواد مغذی
 • ابراهیم شکیبا، سارا شاه آبادی *، سید محمد مهدی هزاوه ای، محمدرضا سعیدی، بهجت مرزبانی، سعید بشیریان، منوچهر کرمی، سیده زینب هاشمی صفحات 24-37
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در ایران می باشد و در سالیان اخیر سن ابتلا به این بیماری ها کاهش یافته است. هدف از این مطالعه، ارزشیابی تاثیر مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر آموزش با استفاده از مدل فرانظری بر انجام رفتارهای مناسب تغذیه ای (مصرف میوه، سبزیجات و ماهی) به منظور کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در بزرگسالان پرخطر بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی شاهد دار تصادفی سازی شده بود.1230 نفر از افراد 50-30 ساله از نظر میزان آگاهی، سازه های مدل فرانظری، وضعیت مصرف میوه، سبزیجات، ماهی و عوامل خطر بینابینی شامل نمایه توده بدنی، چاقی شکمی، فشارخون، چربی خون و قندخون تحت برنامه غربالگری قرار گرفتند و از این تعداد، 332 نفر (گروه مداخله 164 نفر و گروه کنترل 168 نفر) از بالغین در معرض خطر به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. مداخله به صورت برگزاری جلسات آموزشی، توزیع بروشور، پوستر و ارسال پیامک انجام شد. برنامه های مداخله ای بر اساس میزان آمادگی افراد برای تغییر رفتار انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، اختلاف معناداری در میزان آگاهی و مصرف میوه و سبزیجات بین گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله وجود داشت (001/0< p) اما در مصرف ماهی اختلافی مشاهده نگردید (4/0= p). اختلاف معنی دار در سازه های مدل فرانظری به جز خودکارآمدی وجود داشت. در فاکتورهای بیوشیمیایی خون نیز اختلاف مشاهده شد به جز LDL کلسترول (2/0= p).
  استنتاج
  نتایج مطالعه نشان داد که مداخلات مبتنی بر مدل می تواند در انجام رفتارهای سلامت محور موثر باشد. افزایش مصرف ماهی نیاز به مداخلات محیطی گسترده تری دارد و تغییر در برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون مانند LDL نیازمند زمان بیش تری می باشد.
  کلیدواژگان: مداخلات ارتقای سلامت، بیماری های قلبی، عوامل خطر، مدل فرانظری، رفتارهای تغذیه ای
 • فاطمه حجازی، محمد آهنجان *، عذرا اخی، مریم صالحیان صفحات 38-46
  سابقه و هدف
  عفونت ادراری یکی از شایع ترین عوارض دیابت است. باکتریوری بدون علامت یا عفونت مجاری ادرار علامت دار مکرر در افراد دیابتی رایج است. بررسی عوامل باکتریایی این عفونت در این بیماران و مقاومت آنتی بیوتیکی وگونه های مقاوم لازم است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 302 نمونه ادراری از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهرستان ساری در سال 1394 جمع آوری شد. نمونه ها در محیط Blood agarو McConkey کشت و در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد. با انجام تست های بیوشیمیایی باکتری های عامل عفونت تشخیص و تست حساسیت به روش کربی بائر انجام گرفت.
  یافته ها
  از 302 نمونه جمع آوری شده از بیماران دیابتی 5/22 درصد از نظر عفونت ادراری مثبت بودند،که این تعداد شامل 4/76 درصد زن و 6/32 درصد مرد بود. بیش ترین باکتری جدا شده از این افراد Streptococcus B group با شیوع 25 درصد بود. براساس تست آنتی بیوگرام مناسبترین آنتی بیوتیک برای درمان در این بیماران کلرامفنیکل (با حساسیت 70 درصد) می باشد و بیشترین مقاومت مربوط به سفوتاکسیم و سفتازیدیم و سیپروفلاکساسین بوده است.
  استنتاج: نتایج در این مطالعه نشان می دهد نسل سوم سفالوسپورین ها که به صورت رایج در درمان این عفونت استفاده می شود گزینه مناسبی برای بیماران دیابتی نیست و با در نظر گرفتن شرایط بیمار آنتی بیوتیک کلرامفنیکل برای درمان این نوع بیماران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، دیابت، مازندران
 • مریم عزیزخانی *، فهیمه توریان صفحات 47-56
  سابقه و هدف
  وجود سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک در مواد غذایی در حال تبدیل شدن به مشکلی جدی در بخش بهداشت عمومی و درمان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی پنیر سنتی به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA) در استان مازندران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، بررسی میزان حضور MRSA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن mecA به روش PCR روی 360 نمونه پنیر سنتی در استان مازندران که طی یک سال جمع آوری شده بود، انجام شد. مقاومت سویه هایMRSA جدا شده از نمونه های پنیر در برابر ونکومایسین، اریترومایسین، اگزاسیلین، سیپروفلوکساسین، پنی سیلین، تتراسایکلین، جنتامایسین و کوتریموکسازول به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد.
  یافته ها
  2/62 درصد از نمونه های مورد آزمون با میانگین شمارش log cfu g-1 96/3، آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بوده اند. 199 جدایه از 224 جدایه (8/88 درصد) به دست آمده، مقاوم به متی سیلین بودند. مقاومت سویه های MRSA در برابر آنتی بیوتیک ها عبارت بود از: جنتامایسین 77 درصد، کوتریموکسازول 75 درصد، ونکومایسین 68 درصد، سیپروفلوکساسین 60 درصد، اگزاسیلین 52 درصد، تتراسایکلین 29 درصد، اریترومایسین 15 درصد و پنی سیلین 10 درصد.
  استنتاج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده میزان بالای آلودگی در پنیرهای سنتی تهیه شده در استان مازندران به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد. بایستی با رعایت اصول بهداشتی در دامداری ها، به کار بردن شیر پاستوریزه در تهیه پنیر و نیز آموزش بهداشت عمومی در سطح کارگاهی جهت جلوگیری از بروز آلودگی های ثانویه طی فرایند تولید پنیر از شیوع گسترده این باکتری در محصولات سنتی پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، پنیر سنتی، مقاومت دارویی، MRSA
 • جمشید یزدانی چراتی، آریا سلیمانی، محمد جواد ابراهیمی، سیما بیک *، الهه رحیمی صفحات 57-65
  سابقه و هدف
  نارسایی حاد کلیه علاوه بر افزایش موربیدیتی و مورتالیتی، باعث افزایش مدت بستری در بیمارستان و افزایش هزینه درمانی می گردد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع نارسایی حاد کلیوی در بیماران پس از جراحی قلب باز (CABG) انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، اطلاعات مربوط به پرونده 400 بیمار تحت عمل جراحی CABG مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب فاطمه زهرا ساری از سال 1392 تا سال 1395، مورد بررسی قرار گرفت و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. میزان کراتینین مربوط به 24 ساعت قبل و بعد از عمل جراحی با استفاده از چک لیست جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و با روش رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین 400 بیمار جراحی شده، 59 درصد مرد و 41 درصد زن بودند و میانگین سن بیماران 05/9± 61 سال بوده است. میزان شیوع نارسایی حاد کلیوی پس از عمل 5/13 درصد محاسبه گردید. براساس نتایج مدل رگرسیون لجستیک تک متغیره، بین متغیرهای جنسیت (0001>p، 71/5 = OR)، مصرف سیگار (006/0 = p، 497/3 = OR)، BMI (034/0 = p، 023/3 = OR ) و BUN (009/0 = p، 026/3 = OR ) با آسیب حاد کلیوی ارتباط معنی داری وجود داشت.
  استنتاج: براساس نتایج، فاکتورهای سن، جنسیت، مصرف سیگار، نیتروژن اوره خون و BMIجزو عوامل مرتبط با شیوع AKI پس از عمل جراحی بای پس قلبی می باشند.
  کلیدواژگان: نارسایی حاد کلیوی، جراحی بای پس عروق کرونری، شیوع، رگرسیون لجستیک
 • انسیه رضایی *، نسرین حنیفی، مهین روحانی، سقراط فقیه زاده صفحات 66-76
  سابقه و هدف
  زمان درمان یکی از مسائل مهم در انفارکتوس میوکارد است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر زمان شروع درد تا درمان در مراجعین مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های منتخب زنجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1395 بر روی 200 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی زنجان انجام شد. داده های جمعیت شناختی و فواصل زمانی شروع درد بیماران تا درمان انفارکتوس میوکارد از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه شماره 16) از طریق آزمون های تی مستقل و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین زمان شروع درد تا رسیدن بیماران به بیمارستان 55/411±68/330 دقیقه و میانگین زمان رسیدن به بیمارستان تا شروع درمان با ترومبولیتیک تراپی یا بالون 64/181±10/75 دقیقه بود. زمان شروع درد تا درمان با محل اقامت بیماران (04/0 =p)، درک نادرست از علایم قلبی (01/0 =p-)، درآمد ناکافی (001/0>p-) و عدم مراجعه از طریق اورژانس فوریت های پزشکی (001/0>p-) ارتباط معنی داری داشت. نتایج رگرسیون خطی نشان داد مهم ترین عامل پیش گویی کننده افزایش این فاصله زمانی، عدم کفایت درآمد بیماران بود (001/0>p-).
  استنتاج: بر طبق نتایج این مطالعه، تاخیر پیش بیمارستانی نسبت به تاخیر بیمارستانی بیش تر بود. بنابراین، آگاه کردن بیماران به ویژه سنین بالای 60 سال و ساکن در روستاها، از علایم بیماری انفارکتوس میوکارد و اهمیت شروع سریع درمان، باعث می شود تا بیماران درک درستی از علایم خود داشته باشند و از طریق تماس با سیستم اورژانس در زمان کوتاه تری به بیمارستان های دارای تجهیزات مناسب جهت درمان برسند.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، زمان درمان، تاخیر پیش بیمارستانی، ترومبولیتیک تراپی، آنژیوپلاستی
 • نرگس نجفی، علیرضا داودی بدابی، ارغوان آموزگار، هدیه قلیان *، محبوبه حاتمی صفحات 77-85
  سابقه و هدف
  آنفلوانزا بیماری حاد تنفسی با همه گیری های سالیانه است که در افراد با بیماری های زمینه ای از قبیل دیابت، پرفشاری خون، بیماری های کلیوی و تنفسی وافراد چاق عوارض شدید ایجاد کرده و تهدیدکننده حیات است. هدف از این مطالعه بررسی ریسک فاکتورها و عوامل زمینه ای در ایجاد عوارض آنفلوانزا می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی با بررسی پرونده 459 بیمار مبتلا به آنفلوانزا بستری در بیمارستان رازی قائم شهر از اردیبهشت1394 تا اسفند 1394 انجام شده است.
  یافته ها
  از بین بیماران مورد بررسی 227 مورد زن ( 5/49 درصد) و 232 نفر مرد( 5/50 درصد) در محدوده سنی 5 الی 89 سال با میانگین 5/18±6/43سال بوده اند. طول مدت بستری از 1 الی 43 (انحراف معیار 27/3) روز بوده است. شایع ترین یافته در سی تی اسکن قفسه سینه نمای گرند گلس بوده و 23 نفر (5 درصد) از بیماران نیاز به مراقبت های ویژه داشتند. شایع ترین بیماری زمینه ای دیابت و پرفشاری خون و شایع ترین شکایت اصلی بیماران تب و سرفه و به دنبال آن تب و لرز بوده است.
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که ابتلا به آنفلوانزا به جنس و سن خاصی محدود نشده و عوامل زمینه ای مثل چاقی، بیماری مزمن ریوی، قلبی و مصرف کورتون و فاصله بین شروع علایم تا مراجعه به بیمارستان ریسک فاکتورهای مهم در ایجاد عوارض آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا H1N1، فصلی، عوارض
 • سیاوش مرادی، اکبر هدایتی زاده عمران *، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوایی، محمد پنبه چی، بیژن گرایلی، سمیه فلاحپور، حسن اسحاقی صفحات 86-92
  سابقه و هدف
  با توجه به گران بودن خدمات آموزشی، دارا بودن اطلاعات صحیح مالی یکی از ابزارهای مهم مدیریت بهینه در سازمان های آموزشی محسوب می گردد. در این رابطه محاسبه هزینه تمام شده بر مبنای فعالیت ABC (Activity-based costing) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بوده که هزینه های تمام شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران را بر مبنای فعالیت مورد ارزیابی قرار داده است. در این روش ابتدا مراکز فعالیت شناسایی و پس از هزینه یابی هر مرکز، فعالیت شامل هزینه های مستقیم، هزینه های غیر مستقیم و هزینه های استهلاک و هزینه های عمرانی مربوط به این بخش بر اساس اسناد موجود در حسابداری تعیین و هزینه بهای تمام شده هر فعالیت در هر یک از مراکز هزینه محاسبه گردید.
  یافته ها
  هزینه تمام شده برای آموزش هر دانشجو در دانشکده پزشکی ساری در سال 1394 بیش از 300 میلیون ریال و هزینه تمام شده جهت برگزاری هر یک ساعت کلاس درس به میزان 50 میلیون ریال و هزینه تمام شده هر واحد درسی ارائه شده در سال 1394 تقریبا 800 میلیون ریال می باشد.
  استنتاج: این یافته ها بر گران قیمت بودن آموزش پزشکی تاکید داشته و در این راستا میتوان با مدیریت صحیح در جذب نیروهای انسانی موثر بر مدیریت بهینه منابع مالی و مدیریت بر هزینه ها نائل آمده و با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت می توان در برنامه ریزی و سیاستگزاری و طراحی برنامه مالی دقیق استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هزینه تمام شده بر مبنای فعالیت، آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، ایران
 • مریم گرجی، زهره کشاورز *، عباس عبادی، ملیحه نصیری صفحات 93-106
  سابقه و هدف
  کیفیت زندگی حرفه ای مفهومی است که فرد در رابطه با کارش احساس می کند. ابعاد منفی و مثبت یک شغل، بر کیفیت زندگی حرفه ای تاثیر می گذارند. سنجش کیفیت زندگی حرفه ای مستلزم بکارگیری ابزارهای معتبر در این زمینه می باشد.این مطالعه با هدف ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار کیفیت زندگی حرفه ای در ارائه دهندگان خدمات سلامت انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه روش شناختی 464پزشک، ماما و پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند.پس از اخذ مجوز از طراح اصلی پرسش نامه،ترجمه به شیوه برگشتی صورت گرفت.روایی پرسشنامه با انجام تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی بررسی شد . جهت تعیین پایایی از روش آزمون و باز آزمون وهمسانی درونی ابزار استفاده شد.
  یافته ها
  طبق نتایج تحلیل عاملی گویه های 1-4-15-17-29بار عاملی کم تر از3/0 داشتندو حذف گردیدند.بار عاملی سایر گویه ها بین 32/0 تا69/0 بود. شاخص های کلی برازندگی شامل:شاخص برازش هنجار شده:93/0، شاخص برازش هنجار نشده: 95/0، شاخص برازش تطبیقی:95/0، شاخص نیکویی برازش:84/0، کای دو به درجه آزادی:9/2، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد:07/0 به دست آمد. پایایی ثبات با همبستگی درون خوشه ایکل ابزار 96/0 به دست آمد.همچنین پایایی ابزار به روش همسانی درونی (آلفا کرونباخ)برای کل ابزار 73/0به دست آمد.
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که نسخه تعدیل شده فارسی پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی حرفه ای با25عبارت معتبر و پایا می باشد و می تواند جهت سنجش کیفیت زندگی حرفه ای پزشکان، ماماها و پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ترجمه، روان سنجی، کیفیت زندگی حرفه ای، پزشک، ماما، پرستار
 • پرستو پورعلی، معصومه مقدسی، بهروز یحیایی * صفحات 107-112
  سابقه و هدف
  نانوذرات نقره دارای اثرات زیستی مختلف بوده و برای درمان عفونت سوختگی ها، زخم های باز و مزمن به کار می روند.
  مواد و روش ها
  ابتدا باکتری های موبوط به جنس Paenibacillus از خاک منطقه دامغان جداسازی و با روش مولکولی شناسایی شدند. پس از ایجاد شرایط جهت تولید نانوذرات نقره، تولید زیستی آن از طریق اسپکتروفوتومتر، میکروسکوپ الکترونی گذاره و پراش اشعه ایکس تایید گردید. به منظور بررسی اثر التیام بخشی نانوذرات پس از ایجاد زخم در پوست موش صحرایی، سه گروه 8 تایی (درمان، شاهد و فنیتوئین) استفاده گردید. در روزهای 3، 7، 14 و21 پس از درمان مساحت زخم اندازه گیری و از زخم ها نمونه برداری و مطالعات بافت شناسی انجام شد.
  یافته ها
  نانوذرات نقره توسط جنس Paenibacillus به شکل کروی و ابعادnm 40 تولید شدند. درصد بهبود زخم در گروه درمان سریع تر از سایر گروه ها بود به طوری که در روز 14 بافت پوششی آن کاملا تشکیل گردید. استنتاج: نانوذرات نقره تولیدی دارای خواص التیام بخشی بوده به طوری که باعث تسریع بهبود زخم می شوند.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، التیام زخم، Paenibacillus
 • رضا عنایتی فرد *، جعفر اکبری، سینا اعلمی صفحات 113-118
  سابقه و هدف
  انحلال یک دارو نقش مهمی را در فراهمی زیستی فرآورده ایفاء می کند. هر تغییر در خصوصیات فیزیک و شیمیایی می تواند سبب تغییر در آزادسازی دارو و در نتیجه سبب تغییر در زیست دستیابی دارو گردد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی جامدات دارویی به حضور دما و رطوبت بستگی دارد و گزارشات زیادی از این اثر در مقالات دیده می شود. بنابراین برای غلبه بر این تغییرات لازم است که شرایط نگهداری برای حصول آزادسازی مورد نظر از دارو سنجیده شود.
  مواد و روش ها
  قرص های تئوفیلین به روش پرس مستقیم و با استفاده از کارباپول 934 و HPMC K15M و با نسبت های گوناگون تهیه گردیدند. پس از تهیه قرص ها و انجام آزمون های اولیه، قرص ها در شرایط مختلف دمایی و رطوبتی به مدت 6 ماه قرار گرفتند. میزان رهش تئوفیلین از فرمولاسیون ها بررسی گردید و سپس داده های حاصل به مدل های کینتیکی برازش گردیدند. از روش DSC برای تعیین پایداری فیزیکی قرص ها و امکان تداخل بین دارو با پلیمر و یا مواد جانبی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از رهش دارو از فرمولاسیون های مختلف در زمان صفر، سه و شش ماه تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین با مطالعه ترموگرام های DSC فرمولاسیون های فوق، پیک مشخص تئوفیلین در حدود 275 درجه سانتی گراد دیده شد و شکل ترموگرام ها تغییری را نشان نداد.
  استنتاج: به طور کلی مطالعات آماری نتایج انحلال نشان داد که قرار دادن قرص های تئوفیلین تهیه شده به مدت 3 و 6 ماه در در شرایط مختلف تغییرات معنی داری در رهش دارو ایجاد نمی نماید. همچنین تغییری در پایداری فیزیکی قرص ها دیده نشد.
  کلیدواژگان: تئوفیلین، پایداری، آزاد سازی
 • سعیده سلیمی، شقایق پیروشعبانی، معصومه رجبی بذل، مینو یغمایی * صفحات 119-124
  سابقه و هدف
  پره اکلامپسی از عوارض شایع بارداری است. مطالعات قبلی نشان داده که سطح NT- pro BNP در بیماران پره اکلامپتیک بیش تر از زنان باردار با فشار خون طبیعی است. از آن جا که شدت پره اکلامپسی در شیوه اداره بیماران موثر است، هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی NT-pro BNP با شدت پره اکلامپسی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی سطح NT-pro BNP در سه گروه زنان باردار نرمال، زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای تشخیص و طبقه بندی پره اکلامپسی بر اساس راهنمای سال 2013 کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا بود. NT-pro BNP با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آماری آزمون تی، فیشر، کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه روی 29 زن باردار نرمال، 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و 31 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید نشان داد که سطح NT-pro BNP در بارداران نرمال 26±40 پیکوگرم/ میلی لیتر، در افراد با پره اکلامپسی غیر شدید 33 ±55 پیکوگرم / میلی لیتر و در افراد با پره اکلامپسی شدید 37± 74 پیکوگرم/ میلی لیتر بود. این اختلاف سطح بین دو گروه با بارداری نرمال و افراد با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار داشت (0003/0=p).
  استنتاج: میزان NT-pro BNP در بارداران پره اکلامپتیک بیش تر از بارداران نرمال است و هم چنین با شدت پره اکلامپسی در ارتباط است. لذا شاید بتوان از آن به عنوان شاخصی جهت افتراق پره اکلامپسی شدید و غیر شدید استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حاملگی، پره اکلامپسی، N، terminal pro، BNP، شاخص شدت بیماری
 • نسرین نادری *، میترا تدین نجف آبادی، پروانه موسوی، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 125-129
  سابقه و هدف
  تهوع و استفراغ بارداری در 50 تا 90 درصد بارداری ها رخ می دهد. رفتار های دلبستگی مادر به جنین نقش مهمی در پذیرش هویت مادری، پیامد مطلوب بارداری و رشد و تکامل کودک ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با دلبستگی مادر به جنین انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، بر روی 432 زن باردار 13 تا 20 هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 1395 انجام شد. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه های تهوع و استفراغ Rhodes و دلبستگی مادر به جنین کرانلی بوده است. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل وکای اسکور تجزیه و تحلیل شد .
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین نمره دلبستگی مادر به جنین در زنان مبتلا به تهوع و استفراغ 122/12±38/91 بیش تر از زنان بدون تهوع 56/11±70/89 بوده است ولی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (141/0 = p ). بین نمره میانگین نسبت دادن خصوصیاتی به جنین 17/4±96/19 با 017/0 = p و نمره میانگین از خود گذشتگی مادر 75/2±33/20 با 038/0 = P در دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت.
  استنتاج: هر چند تهوع و استفراغ بارداری با مجموع نمره کلی دلبستگی مادر به جنین ارتباط معناداری را نشان نداده است ولی بررسی ابعاد دلبستگی مادر به جنین به تنهایی نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار برخی از ابعاد، با تهوع و استفراغ بارداری بود. مادرانی که تهوع و استفراغ بارداری بیش تری داشتند از خود گذشتگی در آن ها کم تر، و نسبت دادن خصوصیاتی به جنین در آن ها بیش تر بوده است.
  کلیدواژگان: تهوع، استفراغ، بارداری، دلبستگی مادر به جنین
 • غلامرضا فلاح محمدی *، زهرا سمیعی، فاطمه میرشفیعی صفحات 130-134
  سابقه و هدف
  میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی، به عنوان شاخص کنترل کیفی مطرح بوده و با بررسی آن نقاط قوت و ضعف بخش های رادیولوژی قابل ارزیابی است. تکرار تصاویر باعث افزایش دز پرتوی بیمار و پرسنل، از دست رفتن منابع و استهلاک دستگاه ها و افزایش زمان انتظار بیماران می گردد. در این مطالعه میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از دو بیمارستان دولتی شهرستان ساری، در سال 1396، تعداد 1724 اکسپوز بررسی شد. نوع رادیوگرافی، تعداد تصاویر تکرار شده و عامل منجر به تکرار به صورت آینده نگر ثبت شد. نمونه ها در قالب آمار توصیفی آنالیز گردید.
  یافته ها
  میانگین درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی دیجیتال 7/8 درصد، بیشترین درصد تکرار به عملکرد کارشناسان رادیولوژی 4/69 درصد و در این بخش بیش ترین سهم با 7/18 درصد، مربوط به عدم دقت در انطباق مرکز پنل و نقطه مرکزی تابش بوده است. سهم دستگاه مولد اشعه ایکس و پنل های دیجیتال 4/10 درصد، عامل وابسته به بیمار 1/16 درصد و سایر موارد 1/4 درصد به دست آمد.
  استنتاج: آموزش های مداوم پرسنل، دقت در آزمون رادیوگرافی و به کارگیری مربیان با تجربه در آموزش به دانشجویان، استفاده از سنسورهای زاویه کلیماتور لامپ برای جبران خطای پرسنل، وسایل ثابت کننده و حفظ آرامش بیمار از تکرار تصاویر به طور قابل توجهی می کاهد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، درصد تکرار، تصویر برداری
 • ویدا شفیع پور، سیده سکینه سلیمی، حمیده عظیمی لولتی، محمود موسی زاده * صفحات 135-143
  سابقه و هدف
  امروزه کیفیت خدمات پرستاری با چالش های فراوانی روبرو است. مروری بر متون ایرانی، کیفیت نامطلوبی را در این زمینه نشان داد. هرچند پس از آموزش پرستاری، میزان کیفیت مراقبت افزایش می یابد، ولی در نمرات میزان کیفیت مراقبت از بیماران گزارش شده، تفاوت زیادی وجود دارد، لذا ضروری است نسبت به رفع این تناقصات اقدام شود. هدف مطالعه حاضر، تاثیر آموزش پرستاری بر روی کیفیت مراقبت از بیماران با استفاده از روش متاآنالیز می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، جستجو در پایگاه های Pub med، Scopus، Cochrane، Magiran، SID، Cinahel و موتور جستجوی Google scholar با استفاده ازکلیدواژه های Mesh و غیر Mesh انجام شده است. حوزه جغرافیایی مطالعات انتخاب شده ایران بوده است. شاخص هتروژنیتی مطالعات با استفاده از آزمون Q و I-Squred تعیین شد و با استفاده از معکوس واریانس مدل اثر تصادفی تفاوت استاندارد شده میانگین نمره کلی کیفیت مراقبت، بعد ارتباطی، فیزیکی و روانی اجتماعی برآورد گردید. نرم افزار مورد استفاده Stata ver. 11 بوده است.
  یافته ها
  در این متاآنالیز و مرور سیستماتیک، در نهایت تعداد 4 مقاله واجد معیارهای ورود به پژوهش بودند. تعداد نمونه در گروه مداخله 128 نفر و در گروه کنترل 128 نفر بوده است. میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری با فاصله اطمینان 95 درصد، 16/3 بوده است.
  استنتاج: این متاآنالیز نشان داد که آموزش مهارت های پرستاری، نمره کیفیت مراقبت پرستاری را در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل 16/3 واحد افزایش داده است.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، کیفیت مراقبت، بیمار، کارآزمایی بالینی
 • زینب بندلی زاده، سید مجتبی سیدموسوی، ویلیام جیی.جی. ملچرز، محمود فمی زاغرمی، علی اصغر مستعد رستمی، طاهره شکوهی * صفحات 144-172
  کریپتوکوکوزیس یک عفونت قارچی در انسان و حیوان می باشد که توسط مخمری از گونه های کمپلکس کریپتوکوکوس نئوفورمنس/ کریپتوکوکوس گتی ایجاد می شود. ارگانسیم از طریق استنشاق وارد ریه می گردد و شایع ترین فرم بالینی بیماری مننژیت است که اغلب در بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی شده اند، به ویژه در مبتلایان به ایدز رخ می دهد. فضولات پرندگان (کبوتر، مرغ ،پرستو و چکاوک) می توانند به عنوان منبع و مخزن کریپتوکوکوس مطرح باشند، هم چنین درختان بسیاری نظیر اکالیپتوس، صنوبر و انجیر به عنوان زیستگاه طبیعی ارگانسیم می باشند. این مخمر فاکتورهای ویرولانس متعددی دارد که می تواند به راحتی در سلول های ماکروفاژ و منوسیت میزبان زنده بماند، تکثیر نماید، وارد خون و سپس فضای سیستم عصبی مرکزی و دیگر اعضای بدن شود. تشخیص ارگانسیم با استفاده از روش های رنگ آمیزی مستقیم، کشت، روش های سرولوژی و مولکولی بر روی نمونه های سرم و مایع مغزی نخاعی (CSF) قابل انجام می باشد.
  درمان کریپتوکوکوزیس با استفاده از داروهای آمفوتریسین B به صورت ترکیبی با داروهای ضد قارچی دیگرمانند 5 فلوروسیتوزین وفلوکونازول به صورت تکی در بیماران با عفونت HIV طی سه فاز مقدماتی، تحکیم و نگهداری به همراه درمان حمایتی ضد رتروویروسی خیلی فعال (HAART) با تاخیر زمانی بعد از داروی ضدقارچی توصیه می گردد. در مطالعه حاضر سعی شده است نقلی بر مطالعات اخیر درباره کریپتوکوکوزیس با تاکید بر پاتوژنز، تشخیص و استراتژی های درمانی در بیماران با عفونت HIV صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کریپتوکوکوس، کریپتوکوکوزیس، پاتوژنز، تشخیص، درمان، اچ آی وی
 • نسرین امیری داش آتان، مهدی کوشکی، مصطفی رضایی طاویرانی، نایبعلی احمدی * صفحات 173-190
  لیشمانیا تک یاخته ای از خانواده تریپانوزوماتیده می باشد و طیف وسیعی از بیماری ها با علائم کلینیکی گسترده در انسان را ایجاد می نماید. انگل لیشمانیا دارای دو فرم پروماستیگوت در ناقل و فرم آماستیگوت در میزبان پستاندار می باشد. مکانیسم های کنترل و تنظیم بیان ژن در مراحل مختلف چرخه زندگی انگل به طور کامل شناخته نشده است. انگل لیشمانیا دارای تنظیم بیان ژن در مراحل پس از رونویسی و پس از ترجمه می باشد و ارتباط ضعیفی ما بین محتوای ترانسکریپتوم و پروتئوم در این ارگانیسم وجود دارد. تکمیل توالی ژنومیکی چندین گونه از لیشمانیا، در روند مطالعات پاتوژنز لیشمانیا تاثیر به سزایی داشته است. از طرفی ظهور موارد مقاوم به دارو در سطح جهان، منجمله کشور ایران رو به افزایش است. ترکیبی از منابع ژنومیکی در دسترس این انگل ها و تکنولوژی نوظهور پروتئومیکس توانسته است موجب روشن شدن جنبه های متعدد از بیولوژی لیشمانیا و هم چنین مکانیسم های درگیر در پاتولوژنز این بیماری گردد. رویکردهای پروتئومیکی متعددی برای توصیف و طبقه بندی پروفایل پروتئینی گونه های لیشمانیا مورد استفاده قرار گرفته است و با مشخص شدن تغییرات بیان پروتئین در طول تکامل انگل، ارزیابی برهم کنش انگل- میزبان و مکانیسم های مقاومت دارویی موجود در انگل را هموار ساخته است است. در مطالعات مرتبط با جوانب مختلف بیماری لیشمانیوزیس، تکنولوژی پروتئومیکس از ارزش بسیار بالایی برخوردار می باشد که در واقع یکی از اهداف اصلی مطالعات پروتئومیکی، شناسایی و کشف پاتوژنز مربوط به بیماری و معرفی اهداف جدید دارویی است. در این مطالعه مروری، به بررسی مطالعات پروتئومیکی به کار رفته جهت مطالعه انگل لیشمانیا پرداخته شد.
  کلیدواژگان: لیشمانیا، لیشمانیوز، پروتئومیکس
|
 • Mohammad Shokrzadeh, Amirmohammad Tasdighi, Mona Modanlo, Fatemeh Shaki * Pages 1-9
  Background and
  Purpose
  Copper is a trace element that is used in various industries. Copper nano-particles are being used in different skin care products, lubricants, oils, polymers, metal covers, plastics, inks, etc. Previous studies have shown that both copper sulfate and copper nano-particles can induce cellular genotoxicity and DNA damage. So, this study aimed at evaluating and comparing genotoxicity in copper nanoparticles and copper sulphate. Assessment of oxidative stress as a mechanism of toxicity was also done.
  Materials And Methods
  In this experimental study, blood samples were taken from healthy donors and lymphocytes were separated. Then, lymphocytes were divided into ten groups including control, cisplatin (12µM), different concentrations of copper sulphate (10, 25, 50, 100 nM), and copper nano-particles (10, 25, 50,100 nM). After 24 h incubation, genotoxicity was investigated by micronucleus and also oxidative stress markers including lipid peroxidation and glutathione.
  Results
  Incubation of blood samples with copper sulfate and nano oxide copper increased the number of micronucleus in lymphocyte. In similar concentration, this increase was higher in nanoparticles group compared with that of the copper sulphate. Also, in both groups receiving copper sulfate and nano oxide copper, lipid peroxidation marker (MDA) and glutathione oxidation increased significantly (p
  Conclusion
  The genotoxicity of copper nanoparticles was found to be higher than that of the copper sulphate. Also, oxidative stress plays a role in genotoxicity of copper sulphate and nano-particles.
  Keywords: Copper, Nano particle, Genotoxicity, Micronucleus, Oxidative stress
 • Glareh Koochakpour, Parvin Mirmiran, Maryam S. Daneshpour, Firoozeh Hosseini-Esfahani *, Fereidoun Azizi Pages 10-23
  Background and
  Purpose
  This study aimed at examining the interaction between macronutrients, some micronutrients (magnesium, zinc, iron, calcium, and copper) and CCND2 rs11063069, ZNT8 rs13266634, and MC4R rs12970134 polymorphisms in relation to metabolic syndrome (MetS) and its components.
  Materials And Methods
  In this matched nested case-control study, the data for 1634 (817 pairs) case (the new cases of metabolic syndrome) and controls (healthy individuals without metabolic syndrome) were obtained from the Tehran Lipid and Glucose Study.
  The participants were matched on age, sex, and follow-up years. Dietary intakes were assessed using the Food Frequency Questionnaire (FFQ). The polymorphisms were genotyped by ARMS-PCR.
  Results
  Saturated fatty acid and omega-3 fatty acid could modulate the association of MC4R and ZNT8 variant with MetS, respectively (Pi
  Conclusion
  According to our findings, low fat diets are recommended in A allele carriers of MC4R rs12970134, while a diet rich in omega-3 and zinc is more appropriate for C allele carriers of ZNT8 rs13266634.
  Keywords: metabolic syndrome, MC4R, ZNT8, CCND2, polymorphisms, nutrients
 • Ebrahim Shakiba, Sara Shahabadi *, Mohammad Mahdi Hazavehei Seyed, Mohammad Reza Saeidi, Behjat Marzbani, Saeed Bashiriyan, Manoochehr Karami, Zeynab Hashemi Seyede Pages 24-37
  Background and
  Purpose
  Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Iran and today these diseases occur at younger ages. The purpose of this study was to assess the effect of educational-based health promotion interventions using the Transtheoretical Model (TTM) on nutritional behaviors (consumption of fruits, vegetables, and fish) in order to reduce the risk factors for cardiovascular disease in high-risk adults.
  Materials And Methods
  We conducted a randomized controlled trial in 1230 people aged 30-50 years. Some information including the knowledge, food intake status (fruits, vegetables and fish consumption) and intermediate risk factors such as body mass index, abdominal obesity, blood pressure, blood lipids and blood glucose were recorded. Then 332 high risk participants (intervention group= 164 and control group= 168) were selected via multistage sampling. The interventions was carried out through training classes, brochures and posters, and text messages. Intervention programs were based on individuals’ readiness for behavioral changes.
  Results
  Significant differences were found between the intervention and control groups in knowledge and consumption of fruits and vegetables (p
  Conclusion
  According to this study, the model-based intervention was found effective in increasing health-oriented behavior. Increasing the intake of fish requires broader interventions and changes in anthropometric indexes and LDL demands more time.
  Keywords: health promotion interventions, cardiovascular diseases, risk factors, transtheoretical model, nutritional behaviors
 • Fatemeh Hejazi, Mohammad Ahanjan *, Ozra Akha, Maryam Salehiyan Pages 38-46
  Background and
  Purpose
  Urinary tract infections (UTI) are one of the most common complications of diabetes. Asymptomatic bacteriuria or frequent symptomatic urinary tract infection are common in diabetic patients. Study of bacterial factors of UTI in these patients and the antibiotic resistance pattern and resistant strains are necessary.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 302 urine samples of diabetic patients attending Sari diabetes clinic (in 2015) were used. The specimens were cultured in Blood agar and McConkey and incubated at 37° C for 24 hours. Biochemical tests were done to identify the pathogenic bacteria and antibiotic susceptibility test was carried out by Kirby-Bauer disk diffusion.
  Results
  Among the samples, 22.5% were positive for urinary tract infections including 76.4% of the females’ samples and 32.6% of males’ samples. The most prevalent bacteria isolated were group B Streptococcus (25%). According to antibiogram testing, the most sensitive antibiotic was chloramphenicol (70%) while cefotaxime, ceftazidime, and ciprofloxacin were found to be highly resistant.
  Conclusion
  The study showed that the third generations of cephalosporins commonly used in treatment of UTI are not appropriate in diabetic patients. So, Chloramphenicol is recommended for treatment of these patients.
  Keywords: urinary tract infection, diabetes, Mazandaran
 • Maryam Azizkhani *, Fahimeh Tooryan Pages 47-56
  Background and
  Purpose
  Prevalence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus strains in foodstuff is becoming a serious health problem, especially in developing countries. This research was conducted to investigate the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in traditional cheese samples in Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the presence of MRSA was investigated using specific mecA primers by PCR in 360 cheese samples in Mazandaran province, which were collected during one year. The resistance of isolates to vancomycin, erythromycin, oxacillin, ciprofloxacin, penicillin, tetracycline, gentamycin, and cotrimoxazol was determined through disc diffusion method.
  Results
  Among the samples tested, 62.2% were contaminated by S. aureus (average count of 3.96 log cfu g-1). From 224 isolates 199 (88.8%) were methicillin-resistant. MRSA resistance to antibiotics was as follows: gentamycin 77%, cotrimoxazol 75%, vancomycin 68%, ciprofloxacin 60%, oxacillin 52%, tetracycline 29%, erythromycin 15%, and penicillin 10%.
  Conclusion
  The results showed high levels of contamination to MRSA in traditional cheese samples. Proper hygienic handling in farms, using pasteurized milk, and providing people with ample information about health guidelines could prevent cross contamination during processing and prevalence of the bacteria in traditional products.
  Keywords: Staphylococcus aureus, traditional cheese, drug resistance, MRSA
 • Jamshid Yazdani-Charati, Ariya Soleymani, Mohamadjavad Ebrahimi, Sima Beik *, Elahe Rahimi Pages 57-65
  Background and
  Purpose
  Acute kidney failure is one of the major problems around the world. It increases the rate of morbidity and mortality, and also leads to increased hospitalization time and health care costs. This study aimed at investigating the prevalence of acute kidney failure following coronary artery bypass grafting (CABG).
  Materials And Methods
  In a descriptive study, 400 medical records of CABG cases in Mazandaran Herat Center (2013-2016) were studied using random sampling. Creatinine levels of 24 hours before and after the surgery were recorded in a checklist. Data were analyzed in SPSS V20 applying Logistic Regression Analysis.
  Results
  The patients studied included 59% males and 41% females. The mean age of patients was 61±9.05 years. The prevalence of acute renal failure was 13.5% following CABG. Based on univariate regression, gender (OR = 5.71, P
  Conclusion
  In this study, age, sex, smoking, BUN levels and BMI were associated with the incidence of acute kidney failure after CABG.
  Keywords: acute kidney injury, coronary artery bypass, prevalence, logistic models
 • Ensiyeh Rezaee *, Nasrin Hanifi, Mahin Rohani, Soghrat Faghih Zadeh Pages 66-76
  Background and
  Purpose
  Treatment time is one of the main issues in myocardial infarction. The aim of this study was to investigate the factors affecting the time to treatment in patients with acute myocardial infarction in Zanjan hospitals.
  Materials And Methods
  A descriptive-correlational study was performed in 200 patients with myocardial infarction admitted to educational hospitals in Zanjan, Iran, 2016. Demographic data and time intervals between the pain onset and treatment were collected using a researcher-made questionnaire. Data were analyzed in SPSS V16 applying t-test and linear regression model.
  Results
  Median time between onset of pain and hospital arrival was 330.68±411.55 minutes and Door to Balloon Time or Door to Needle Time was 75.15±181.64 minutes. The time to treatment was found to have a significant association with residence in rural areas (P= 0.04), misinterpretation of symptoms (P= 0.01), inadequate income (P
  Conclusion
  In this study, pre-hospital delay was seen more than in-hospital delay. Therefore, it would be valuable to inform individuals at highest risk for late arrival, particularly those > 60 years of age and living in villages. In fact, this would help such patients to receive appropriate treatments at a significantly shorter time.
  Keywords: myocardial infarction, time to treatment, pre, hospital delay, thrombolytic therapy, angioplasty
 • Narges Najafi, Alireza Davoudi Badabi, Arghavan Amouzegar, Hedieh Gholian *, Mahbobeh Hatami Pages 77-85
  Background and
  Purpose
  Influenza is an acute respiratory disease with annual epidemics which can cause life-threatening complications in people with underlying illnesses such as diabetes, hypertension, kidney and respiratory diseases, and obesity. The aim of this study was to evaluate the risk factors and the underlying factors causing Influenza complications.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed using the medical records of 459 patients with influenza in Ghaemshahr Razi Hospital between May 2015 and March 2016.
  Results
  The patients were 49.5% females (n=227) and 50.5% males (n= 232) whose median age was 43.6±18.5 years (5-89 years of age). The duration of hospitalization varied from 1 to 43 days (SD= 3.27). The most common findings in chest CT scans were grand glass. Among the patients, 23 (5%) needed special care. The most common underlying illnesses were diabetes and hypertension and the most common complaints were fever and cough, followed by fever and chills.
  Conclusion
  This study showed that influenza is not limited to a specific sex and age, and some underlying factors such as obesity, chronic pulmonary diseases, heart disease, and taking corticosteroids, and the time interval between the onset of symptoms and hospital arrival are amongst the major risk factors for its complications. More attention on these factors could be of great benefit in reducing the complications of Influenza.
  Keywords: Influenza H1N1, seasonal, complication
 • Siavash Moradi, Akbar Hedayatizadeh-Omran *, Ghasem Janbabaei, Reza Alizadeh-Navaei, Mohammad Panbehchi, Bijan Geraili, Somayeh Fallahpour, Hasan Eshaghi Pages 86-92
  Background and
  Purpose
  Educational services are highly expensive, so, accurate financial information could be of great benefit for optimized management of training organizations. Activity-based costing (ABC) is of particular importance for authorities.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the cost of all educational services was evaluated in the faculty of medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran 2015, using the ABC method. After identifying activity centers, costing, including direct and indirect costs, and depreciation and construction costs were determined for each activity according to financial documents obtained from the financial office.
  Results
  The total cost for each student was found to be more than 300 million Rial in 2015. Also, the cost of conducting each class per hour and the cost of each unit of the modules were almost 50 million and 800 million Rial, respectively.
  Conclusion
  Current findings confirmed that medical education is expensive which requires recruiting effective educational staff and optimized management of financial resources to overcome the financial burden. The ABC method is an accurate method that could help the authorities to design and implement a reliable educational financial program.
  Keywords: activity, based costing, medical education, faculty of medicine, Iran
 • Maryam Ghorji, Zohreh Keshavarz *, Abbas Ebadi, Malihe Nasiri Pages 93-106
  Background and
  Purpose
  Professional quality of life is a concept felt by an individual in relation to their jobs. Positive and negative aspects of a job influence professional quality of life. Evaluation of professional quality of life requires reliable scales. The current study aimed at translating (into Persian) and examining the psychometric properties of professional quality of life scale for health care service providers.
  Materials And Methods
  This methodological research was conducted in 464 physicians, midwives and nurses working in hospitals of Qazvin province, using convenience sampling. Based on permission from the developer of the scale, it was back translated. Face validity, content validity, and exploratory and confirmatory factor analyses were tested. Test-retest and internal consistency were used to evaluate the reliability of the questionnaire.
  Results
  Confirmatory factor analysis showed that items 1, 4, 15, 17, and 29 did not present significant factor loadings (
  Conclusion
  Present study showed that the modified Persian version of Professional Quality of Life Scale (ProQOL) consisting of 25 items could be used as a valid and reliable instrument in assessing professional quality of life in physicians, midwives, and nurses.
  Keywords: translation, psychometrics, professional quality of life, physicians, midwife, nurse
 • Parastoo Pourali, Behrooz Yahyaei * Pages 107-112
  Background and Purpose
  Silver nanoparticles have different biological effects and are used in treatment of burn infections, open and choronic wounds.
  Materials And Methods
  In this study, the bacterial strains of Paenibacillus genus were isolated from soil samples in Damghan, Iran and identified using molecular method. After preparing the condition for silver nanoparticles production, the biological production was proved through spectrophotometry, transmission electron microscopy (TEM), and X- ray diffraction analysis (XRD). Then, wound induction was done on rats’ skin and the healing effect of nanoparticles was investigated in three groups of rats (treatment, control and phenytoin, n=8 per group). At days 3, 7, 14, and 21 after treatments, the wound area was measured in all groups. Afterwards, wound sampling was carried out for histological evaluations.
  Results
  Silver nanoparticles were produced in spherical shapes (40nm) by Paenibacillus genus. The rate of wound healing was faster in treatment group (the coverage texture was completely formed on day 14) compared to that in other groups.
  Conclusion
  The silver nanoparticles produced had healing property effects which could accelerate wound healing.
  Keywords: silver nanoparticle, wound healing, Paenibacillus
 • Reza Enayatifard *, Jafar Akbari, Sina Alami Dr Pages 113-118
  Background and
  Purpose
  The dissolution of a drug has a major role on its bioavailability. Any change in physico-chemical properties can result in changes in drug release, and furthermore in its bioavailability. Evidence suggest that physicochemical properties of medicinal solids depend on the presence of heat and humidity. In order to overcome such changes, it is necessary to determine the storage conditions required for obtaining a desired drug release.
  Materials And Methods
  Theophylline tablets were prepared by Direct Compression method using Carbapol 934 and HPMC K15M. After conducting some initial tests, the tablets were subjected to different conditions of temperature and humidity for six months. Theophylline release from different formulations was analyzed. The data were then fitted to Kinetic model. Differential Scanning Calorimetry (DSC) was used to determine the physical stability of tablets and possible adverse interactions between drugs with polymers or other materials.
  Results
  The results of drug release from different formulations showed no significant differences between various times (zero, three, and six months) (P= 0.207). Also, by studying the Dsc thermogram of different formulations the peak Theophylline was seen at approximately 275°C, and the thermogram did not show any changes.
  Conclusion
  In this study, keeping Theophylline tablets for three and six months in different conditions did not cause significant changes in drug release. Moreover, no change was observed in the physical stability of tablets.
  Keywords: Theophylline, stability, release
 • Saeedeh Salimi, Shaghayegh Peiro Shabani, Masoumeh Rajabibazl, Minoo Yaghmaei * Pages 119-124
  Background and
  Purpose
  Preeclampsia is a serious condition in pregnancy. Previous studies have shown that NT-pro BNP level is higher in preeclamptic patients than that in pregnant women with normal blood pressure. Severity of preeclampsia is one of the critical factors in managing patients, so, this study aimed at investigating the relationship between the level of NT-pro BNP and severity of preeclampsia.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, three groups of pregnant women with normal blood pressure (n= 29), non-severe preeclampsia (n= 30), and severe preeclampsia (n=31) were included. Diagnostic criteria and classification of preeclampsia were based on the guideline for hypertension in pregnancy by the American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013. The level of NT-pro BNP was measured by ELISA. Data analysis was done applying t-test, fisher test, Kruskal Wallis, and Mann Whitney.
  Results
  The levels of NT-pro BNP were 40±26, 55±33, and 74±37 pg/ml in pregnant women with normal blood pressure, non-severe preeclampsia, and severe preeclampsia, respectively. Significant differences were found between the cases with normal blood pressure and those with severe preeclampsia in the level of NT-pro BNP (P= 0.003).
  Conclusion
  The level of NT-pro BNP in preeclamptic women was higher than that of the pregnant women with normal blood pressure which was correlated with the severity of preeclampsia too. It seems that the level of NT-pro BNP could be used to differentiate severe preeclampsia from non-severe cases.
  Keywords: pregnancy, preeclampsia, N, terminal pro, BNP, severity of illness index
 • Nasrin Naderi *, Mitra Tadayone Najafabadi, Parvane Mosavi, Mohammadhossien Haghighizade Pages 125-129
  Background and
  Purpose
  Nausea and vomiting occur in 50-90% of pregnancies. Maternal-fetal attachment plays an important role in accepting maternal identity, the desired outcome of pregnancy, and the growth of child. This research was done to determine the relationship between pregnancy nausea and vomiting with maternal-fetal attachment.
  Materials And Methods
  This Cross sectional study was carried out in 432 pregnant women at 13-20 weeks gestational age attending health care centers in Ahwaz, Iran 2016. Data was collected using the Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching and the Cranley's Maternal-Fetal Attachment Scale. Data analysis was done applying independent t-test and Chi-square test in SPSS 20.
  Results
  In this study, the mean score for maternal-fetal attachment in women with nausea and vomiting was higher (91.38±12.122) than those without nausea (89.70±11.56) which showed no significant difference between the two groups (P= 0.141). But, there was a significant difference between the two groups in the scores for attributing characteristics to fetus 19.96±4.17 (P=0.17) and mother's self-sacrifice 20.33±2.75 (P= 0.38).
  Conclusion
  Nausea and vomiting during pregnancy did not show any significant association with the overall score for maternal-fetal attachment, but the aspects of maternal-fetal attachment indicated a significant association with pregnancy nausea and vomiting. Women who had more pregnancy nausea and vomiting had lower self-sacrifice and higher rate of attributing characteristics to fetus.
  Keywords: nausea, vomiting, pregnancy, maternal, fetal attachment
 • Gholamreza Fallah Mohammadi *, Zahra Samiei, Fatemeh Mirshafiei Pages 130-134
  Background and
  Purpose
  The radiographic imaging repeat rate (RR) in digital and conventional imaging systems is considered as a quality control indicator. RR increases the unnecessary patient and staff dose, prevents the loss of resources and depreciation of systems and increases the time for radiographic services. In this study, digital radiographic RR and its related factors were investigated.
  Materials And Methods
  In current study, 1724 radiographic exposures from two referral hospitals in Sari, Iran were investigated (in 2017). The type of radiographic procedure, the number of repetitive images, and the factors leading to repetition were recorded, prospectively. Data were analyzed by descriptive statistics.
  Results
  The mean of RR in the hospitals was 8.7%. The highest repeat rates were associated with the performance of staff (69.4%), mainly caused by the lack of precision in the alignment of the center of digital panel and central x-ray (18.7%). Other factors responsible for RR were as follows: the X-ray machine and digital panels (10.4%), patients (16.1%), and others (4.1%).
  Conclusion
  Continuous training of staff, highly qualified instructors, using sensors in the x-ray collimator angle to compensate the staff errors, fixed positioning of patients, and relaxed atmosphere can significantly reduce the RR.
  Keywords: digital radiography, repeat rate, imaging
 • Vida Shafipour, Seyedeh Sakineh Salimi, Hamideh Azimi Lolaty, Mahmood Moosazadeh * Pages 135-143
  Background and
  Purpose
  Today, the quality of nursing services is faced with many challenges. A review of Iranian studies showed poor quality nursing services. Nursing education increases the level of quality of care, but patients report different scores for quality of care, so, any shortages should be resolved. The aim of this study was to investigate the effect of nursing education on quality of care using meta-analysis.
  Methods & Materials: The search was performed in Pubmed, Scopus, Cochrane, Magiran, SID, and Cinahl databases and Google scholar search engine using MeSH and non-MeSH keywords. Studies performed in Iran were selected. The heterogeneity index of the studies was determined using Q and I-Squred tests and applying the inverse of the variance of the random effects model to estimate the overall mean difference standard for quality of care, communication, physical, and psychosocial dimensions. Stata ver. 11 was used for data analysis.
  Results
  In this systematic review and meta-analysis, four articles were found to be eligible. The samples in intervention and control groups included 256 individuals (n=128 per group). The mean score for quality of nursing care was 3.16 (95% CI).
  Conclusion
  This meta-analysis showed that nursing skills training increased the score for nursing care quality in intervention groups.
  Keywords: nursing education, quality of care, patient, clinical trial
 • Zainab Bandalizadeh, Mojtaba Seyedmousavi Seyed, Willem J.G. Melchers, Mahmoud Fami Zaghrami, Ali Asghar Mostaed Rostami, Tahereh Shokohi * Pages 144-172
  Cryptococcosis is a serious fungal infection in both huaman and animals caused by members of the Cryptococcus neoformans/ Cryptococcus gattii species complex. The main route of entry is respiratory tract. Meningitis is the most common clinical manifestation of cryptococcosis in immunocompromised patients and considered as one of AIDS defining illnesses. The known natural sources of the fungus are avian (pigeon, chicken, and other birds) excreta, dead plants and trees like Eucalyptus, Pine, and Fig species. Cryptococcus neoformans/ Cryptococcus gattii species complex have well defined virulence factors that help them to survive and multiply in macrophages and monocytes, escape into blood and disseminate throughut the body. Laboratory diagnosis of cryptococcosis is based on direct microscopy examination, fungal isolation, serology and molecular analysis of serum and cerebrospinal fluid. Amphhotercin B combined with other antifungals including 5-flourocytosisne and fluconazole monotherapy are used for treatment of cryptococcosis. Treatment in HIV infected patients consist of three phases including induction, consolidation and maintenance therapy. The preferred therapeutic regimen is combination therapy of antifungal and highly active antiretroviral therapy. In this article, we summarized recent studies on pathogenesis, diagnosis, and treatment of cryptococcosis in HIV infected patients.
  Keywords: infection, cryptococcosis, pathogenesis, diagnosis, treatment, HIV
 • Nasrin Amiri-Dashatan, Mehdi Koushki, Mostafa Rezaei Tavirani, Nayebali Ahmadi * Pages 173-190
  Leishmania is a protozoan parasite responsible for significant morbidity and mortality worldwide. Protozoan parasites of the genus leishmania are found as promastigotes in the sandfly vector and as amastigotes in mammalian macrophages. Mechanisms controlling stage-regulated gene expression in these organisms are poorly understood. Gene regulation in leishmania, like other trypanosomatides, performs in posttranscriptional and posttranslational levels. However, the correlation between mRNA content and protein contents is poor in these parasites. The completion of the genome sequence of several species of Leishmania has had a significant effect on the pathogenesis researches of Leishmaniasis. The prevalence of parasites becoming resistant to anti- leishmania drugs is increasing in several parts of the world including Iran. As protein is the most important target for drugs in response to a variety of signals including drugs, so, it seems protein profiles in both of the sensitive and resistant leishmania parasites could greatly promise about the mechanisms of responses to antileishmanial drugs. Also, many studies have been carried out to determine the factors associated with leishmania infection as well as their molecular mechanisms. In such studies, the new proteomics technology has been of great value. In fact one of the main objectives of proteomics is to identify and discover the disease-related pathologies and novel drug targets. In the current review article, proteomics- based studies investigating leishmania spp. are introduced.
  Keywords: Leishmania, Leishmaniasis, proteomics