فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - پیاپی 53 (زمستان 1396)
 • پیاپی 53 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شایسته اشرف زاده، فاطمه پورابراهیمی، صادق باران اولادی، وجیهه سادات هاشمی زاده، وحید منظری توکلی * صفحات 1-16
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان انجام شد. طرح این پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان که توسط مشاوران مدارس به دفتر مشاوره اداره آموزش و پرورش ارجاع داده شدند، تشکیل می دهد که تعداد آنها 110 نفر بود. نمونه مورد بررسی عبارتند از 30 دانش آموز مقطع متوسطه دوره دوم که به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش (n=15) و گروه کنترل (n=15) تقسیم شدند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای فرآیند آموزش به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2003) و مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (1989) پاسخ دادند. تعداد جلسات آموزشی برای گروه آزمایشی 8 جلسه و هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه تشکیل شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان در سطح P<0/01 تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش، اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی
 • راضیه جلیلی *، جواد جهان صفحات 17-42
  پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های کفایت اجتماعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی انجام گرفته است. روش پژوهش؛توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه ها و تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش؛ کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چهارم ، پنجم و ششم است. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی است که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی تهیه و تدوین شده است ،روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و کارشناسان مربوطه تعیین گردیده است. واحد تحلیل محتوا ؛عکس،پاراگراف و تمرین بوده است. یافته ها نشان داد که: در مهارت شناحتی بیشترین تاکید در پایه پنجم به میزان 38/3 درصد وکمترین در پایه سوم با 21/3 درصد قرار داشته و میانگین کل تاکید 33/78 درصد که این میزان در سطح کم ارزیابی می شود. در مهارت هیجانی بیشترین تاکید در پایه سوم با 7/2 درصد وکمترین در پایه چهارم با 0/4 درصد بوده است و میانگین کل 2/2 درصد بوده است. در مهارت انگیزشی،بیشترین تاکید در پایه پنجم با میزان 19/3 درصد و کمترین پایه چهارم با میزان 7/2درصد در بوده است. میانگین کل تاکید بر مولفه انگیزشی 9/6 درصد بوده است و مهارت رفتاری ؛بیشترین تاکید در پایه سوم با میزان 11 درصد و کمترین پایه پنجم با میزان 0/7قرار داشته است و میانگین کل تاکید 6/38 درصد بوده است که در هر سه مهارت،در سطح خیلی کم ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: کتاب درسی، مطالعات اجتماعی، کفایت اجتماعی، دوره ابتدایی
 • حوریه حیدری ارجلو، کاترین فکری * صفحات 43-56
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر رشد فردی مدجویان کمیته امداد امام خمینی بود. روش پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد شهرستان های فیروز آباد و ممسنی که مایل به شرکت در پژوهش بودند در سال 1394 تشکیل می دادند که تعدادشان 100 نفر بود. با توجه به کم بودن حجم جامعه، ابتدا به شیوه سرشماری پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روی کل جامعه آماری اجرا شد سپس از بین کسانی که نمره کمتراز میانگین (نسبت به میانیگن نمره های بدست آمده از 100 نفر آزمودنی) گرفته بودند 30 نفر (در هر شهرستان 15 نفر) انتخاب و به تصادف مددجویان شهرستان ممسنی در گروه گواه و مددجویان شهرستان فیروزآباد در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه یک و نیم ساعته، آموزش بر اساس نظریه شناختی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. سپس پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام و داده ها با روش های مناسب تجزیه و تحلیل شده اند. نتایح نشان داد آموزش گروهی به شیوه شناختی بر افزایش نمرات رشد فردی موثر بوده و نتایج درطول زمان پایدار است. بنابراین پیشنهاد می شود در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی از نظریه شناختی برای افزایش اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد متقاضی وام خود اشتغالی و خودکفایی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش گروهی، شیوه شناختی، اقدام برای رشد فردی، متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی، کمیته امداد
 • هدی عاشوری، مریم حافظیان * صفحات 57-76
  با توجه به این که منشا برخی از اختلالات روانی بر اثر تغذیه ناسالم و عدم تعادل اخلاط چهارگانه می باشد، و با تغذیه سالم و شناختن مزاج بر اساس اخلاط چهارگانه که کدام یک از این اخلاط بر بدن غالب هستند و ایجاد اعتدال بین این اخلاط بیماری های روحی و روانی را کاهش می دهد، لذا این پژوهش به بررسی اثر بخشی مزاج های چهارگانه (دم – صفرا – سودا – بلغم) بر روی سلامت روان دانشجویان پرداخت. پژوهش حاضر از لحاظ روش، همبستگی است. جامعه آماری ، دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساری به تعداد 5000 نفر می باشد. نمونه آماری 357 نفر که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همیار و پرسشنامه مزاج شناسی دکتر محسن ناصری (1394) بود. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ شامل 28 گروه سوال بود و پرسشنامه مزاج شناسی دکتر محسن ناصری به منظور تسهیل در شناخت افراد و نقش مهم تشخیص مزاج در انتخاب شیوه زندگی و روش تغذیه، جداولی آماده شده بود. در این پرسشنامه چهار جدول طراحی شد. هر یک از این جداول به منظور سنجش هر یک از کیفیات گرمی، سردی، تری و خشکی سوالاتی مطرح شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل: میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مزاج های چهارگانه بر علائم اضطرابی و اختلال خواب و علائم افسردگی و علائم جسمانی تاثیر معناداری دارد و بر علائم کارکرد اجتماعی تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: صفرا، سودا، بلغم، دم، سلامت روان
 • سجاد علمردانی صومعه *، یحیی شاه محمدزاده، حیدر نوری، محمد هاشمی بقرآبادی صفحات 77-90
  شوخی فعالیتی جهان شمول و به طور کلی مثبت است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می کنند. شوخ طبعی رگه شخصیتی پایدار و متغیر مهم تفاوت های فردی است که در انواع رفتارها، تجربه ها، عاطفه ها، بازخوردها و توانایی های مرتبط با سرگرمی، خندیدن، خنداندن و مانند آن تجلی می یابد. لذا در این تحقیق به بررسی رابطه سه رگه تاریک شخصیت (خودشیفته، ضداجتماعی و ماکیاولی) با شوخ طبعی پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی هستند که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای 228 نفر (شامل 129 مرد و 99 زن) انتخاب شدند و پرسشنامه های سه رگه تاریک شخصیت و شوخ طبعی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد بین سه رگه تاریک شخصیت با شوخ طبعی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین، بین رگه خودشیفته با شوخ طبعی همبستگی مثبت ولی رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی رابطه ای منفی معناداری با شوخ طبعی داشت. بعلاوه، برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی متغیرها از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت رگه خودشیفته با شوخ طبعی می توان گفت افراد خودشیفته به میزان بیشتری از ابعاد شوخ طبعی استفاده می کنند ولی افراد دارای رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی از ابعاد شوخ طبعی به میزان کمتری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: سه رگه تاریک شخصیت، خودشیفته، ضد اجتماعی، ماکیاولی، ابعاد شوخ طبعی
 • علی قاسمی، محمدعلی نادی، نزهت الزمان مشفقی * صفحات 91-114
  ین پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی ایدئولوژی اخلاقی در رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در بین مدیران مدارس جنوب غربی شهر اصفهان. به روش همبستگی و جامعه آماری 263 نفر به شیوه سر شماری به اجرا درآمد برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که شامل73 گویه و 7 زیر مقیاس بود. کلیه مدیران به پرسشنامه ها به صورت خود گزارش دهی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با کمک بسته آماری در علوم اجتماعی نسخه 22 و نرم افزار ماد پراب مبتنی بر روش آندره اف هایس و با آماره های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی انجام شد یافته ها نشان داد بین متغیر های پیش بین با دلبستگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. در رابطه رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ایدئولوژی اخلاقی مدیران نقش تعدیل کنندگی ایفا می کند. (05/0>P). تعامل عدالت سازمانی با نسبیت گرایی اخلاقی3درصد و با ایده آل گرایی اخلاقی25 درصد از واریانس دلبستگی شغلی را تبیین می کند و تنها تعامل ایده آل گرایی اخلاقی و عدالت سازمانی برای دلبستگی شغلی معنادار شده است. تعامل رهبری اخلاقی با نسبیت گرایی اخلاقی12 درصد و با ایده آل گرایی اخلاقی25 درصد از واریانس دلبستگی شغلی را تبیین می کند. بر این اساس هرچه فلسفه اخلاقی ایده آل گرایی در فرد بیشتر باشد اثر عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی بیشتر است و در نهایت رهبری اخلاقی در تعامل با ایدئولوژی اخلاقی دلبستگی شغلی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی اخلاقی، رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، دلبستگی شغلی
 • حسین کارشکی، محمد کوهی * صفحات 115-130
  علاوه بر هوش و استعداد، متغیرهای دیگری مانند ارزش دهی دانشجویان به تکالیف تحصیلی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس ارزش دهی به تکالیف تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی در سال 95-1394 بود. نمونه با استفاده از فرمول کوکران 306 نفر تعیین شد و پژوهیدگان به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از میان پنج دانشکده انتخاب شدند. مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی لو و همکاران (2012) توسط پژوهیدگان تکمیل گردید. پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ و روایی از طریق روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) احراز شد. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (94/0) و برای خرده مولفه ها (77/0 تا 87/0) بود. تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس چهار عامل را نشان داد که 78/50 درصد از واریانس ارزش تکلیف تحصیلی را تبیین می کند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی بیانگر برازش قابل قبول مقیاس با داده ها بود. بنابراین، مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی همسانی درونی خوبی دارد و از اعتبار کافی در دانشجویان ایرانی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارزش تکلیف، مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی، روا سازی
 • فرزانه یوسفی *، زهرا زین الدینی میمند، ویدا رضوی نعمت اللهی، امان الله سلطانی صفحات 131-161
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی بود. بدین منظور 155 نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی 95-1394 به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای؛ انتخاب شدند. مشارکت کنندگان پرسش نامه هویت تحصیلی واس و ایساکسون (2008) ؛ مقیاس جهت گیری هدف میدگلی (1998) و پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990) را تکمیل نمودند. روایی صوری پرسش نامه ها با استفاده از نظر متخصصان تائید گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای هویت تحصیلی (0/80) ، جهت گیری هدف (0/93) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (0/86) به دست آمد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین متغیرهای پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف (32%) با متغیر ملاک راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی وجود دارد و مقدار بتا (0/526) برای متغیر پیش بین جهت گیری هدف نشان داد که ضمن تاثیر متغیر هویت تحصیلی بر یادگیری خودتنظیمی، متغیر جهت گیری هدف می تواند پیش بینی کننده ی قوی تری برای راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی باشد. در بررسی خرده متغیرها نیز نتایج نشان داد که در کنار مولفه هویت تحصیلی موفق (38%) به عنوان پیش بین قوی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی؛ جهت گیری هدف تسلط یاب (8%) نیز می تواند گرایش به استفاده از این راهبردها را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: یادگیری خودتنظیمی، جهت گیری هدف، پایگاه هویت تحصیلی، جهت گیری هدف تسلط، هویت تحصیلی موفق
|
 • Fatemeh Porebrahimi, Sadegh Baran, Vajihe Sadat Hashemi Zadeh, Vahid Manzari Tavakoli * Pages 1-16
  This study aimed to examine the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students in Kerman. Research design was quasi-experimental pretest-posttest design with random assignment. The population of this study consisted of male students in secondary schools in Kerman second period by school counselors were referred to counseling Education Department; the number of 110 was formed. The sample included 30 high school students in the second cycle randomly through the community and divided to experimental group (15) and control group (15). Both before and after the intervention to social anxiety questionnaire Connor et al. (2003) and California social adjustment scale (1989) responded. Number of training sessions for groups of 8 sessions per week, each session 90 minutes was formed a control group did not receive any training. The results showed training based on commitment and acceptance effects on social anxiety and social adjustment male high school students in Kerman.
  Keywords: training based on commitment, acceptance, social anxiety, social adjustment
 • Razieh Jalili *, Javad Jahan Pages 17-42
  This research aiming to investigate the amount attention to the social competence components of Social studies curriculum in primary school. The research method is descriptive for identifying components and content analysis method has been used to study and analyze the social studies curriculum. The study statistical communities were the social studies textbooks of the third, fourth, fifth and sixth grades. Data collection tools were an Inventory of analyzing textbooks contents which Compiled after studying literature and legal contexts. And its validity has been determined by the Education Specialists and the relevant experts. The Content analysis unit had been pictures, paragraph and practicing. , findings indicate that:In the cognitive skill, the most emphasis in the fifth grade was 38.3, and the lowest in the third grade was 21.3 respectively. And the total average emphasis was 0/033/78, which was evaluated in a low level. In the Emotional Skills, the highest emphasis was placed in the third grade with0/0 7.2 and the lowest in the fourth grade with 0.4 and the mean total was 0/02.2 percent,. In The motivational skills, the most stressed in the fifth grade with 0/019.3 and the lowest fourth grade with0/0 7.2 The average of the total emphasis on the motivational component was 0/09.6 percent. And in the behavioral skills; the most emphasis was placed in the third grade with 0/011 and lowest fifth grade with the rate of 0/7 respectively, and the total average emphasis was 0/06., which in three skills is evaluated in a very low level.
 • Horeyeh Heydari, Katrin Fekri * Pages 43-56
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive group training on Action for individual growth of Imam Khomeini Relief Committee .The research method was Quasi-experimental with pretest and posttest for experimental and control groups. The statistical population of this study was all the applicants for self-employment loans and the self-sufficiency of the Firuz Abad and Mamassani Relief Committee who were willing to participate in the research in 2015 and their number was 100 . Based on the small size of statistical population ,First by census method ,the Action for individual growth questionnaire was performed on the whole population. Then, among those who scored less than average (compared to the meanings of the scores obtained from 100 people), 30 (15 in each city) were selected and randomly Relief Committee´ clients of Mamassani Were replaced in the control group and Relief Committee´ clients of Firoozabad Were replaced in the experimental group.According to the Cognitive group training, experimental group had received eight sessions an hour and a half. And the control group received no intervention. Finally, a month after the test, the data were analyzed with appropriate statistical methods. The results showed that Cognitive group training is effective in and increasing scores acting for Individual development and the result for over time are constant. Therefore, it is suggested to be organized in the form of workshops , to use the cognitive theory to increase action for individual growth of applicants for self-employment loans and self-sufficiency.
  Keywords: group training, Cognitive Method, Action for Individual development, applicants for self-employment loans, self-sufficiency, Relief Committee
 • Maryam Hafezian * Pages 57-76
  According to the cause of some mental disorders due to poor nutrition and lack of balance is the four humours And with a healthy diet and get to know which of these temperaments temperament based on the four humours are the dominant body and create balance between the humours reduces mental illness, The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the four temperaments (tail - bile - Soda - mucus) on the mental health of students. Goldberg general health questionnaire consists of 28 groups of questions And temperament questionnaire to facilitate the recognition of doctor Mohsen Naseri and recognize the important role of temperament in the lifestyle and nutrition approach, the tables had been prepared The questionnaire was designed four tables. Each of these tables in order to measure each of the qualities of heat, cold, drought and more questions have been raised. Present study in terms of method is correlation. Statistical population is all students of Humanities College of Sari Islamic Azad University they are 5000 persons. Statistical sample were 357 persons that are selected hierarchical randomly. Research tools were Goldberg public health and Hamyar and temperament ology questionnaire of Dr. Mohsen Naseri implemented. For analyzing the data descriptive and inferential statistic were use that includes: average, standard deviation and variance analysis. The results have shown that quadric temperaments have meaningful effect on anxiety, sleep disturbance and physical signs but did not have meaningful effect on social performance.
  Keywords: bile, soda, mucus, breath, mental health
 • Sajad Almardani *, Yahya ShahMohammadzadeh, Heydar Nori, Mohammad Hashemi Pages 77-90
  humor is Universal activity and generally positive that individuals to experience belonging to different social and cultural contexts around the world. sense of humor is important variable traits and stable individual differences that in the types of behaviors, experiences, emotions, attitudes, and abilities associated with fun, laugh, laughing, as it is manifested. Therefore, this study examines the relationship between Dark triad of character (narcissistic, antisocial and Machiavellian) were dealt with humor. The statistical population consists of all students University of Mohaghegh Ardabili are in the school year 93-92 were studying. Using a multi-stage cluster random sampling were selected 228 subjects (129 males and 99 females (and completed the Dark triad of character and sense of humor questionnaires. The results showed there is significant between the Dark triad of character with sense of humor correlation wit. Also, between narcissistic streak with sense of humor positive correlation but antisocial streaks and Machiavellian streak with sense of humor was a significant negative relationship. Also, to determine the predictive power of the variables was used stepwise regression analysis. Given the positive relationship narcissistic streak with sense of humor can be said Narcissistic people use dimensions sense of humor higher. But People use with antisocial and Machiavellian streaks less.
  Keywords: The Dark triad of character, Narcissistic, Antisocial, Machiavelli, Dimensions sense of humor
 • Ali Ghasemi, Mohammadali Nadi, Nozhatozaman Moshfeghi * Pages 91-114
  The purpose of this study was to investigate the role of moderating ethical ideology in relation to ethical leadership, organizational justice and occupational attachment among managers of southwest schools in Isfahan. The correlation method and the statistical population of the study were 263 people. A questionnaire was used to measure the variables of the research, which included 73 items and 7 sub-scales. All of the managers responded to self-reporting questionnaires. Data analysis was performed with a statistical package in the social sciences version 22 and MODPROBE software based on Andrew F. Hayes's method, with frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient and modulation hierarchical regression analysis. There is a significant relationship between predictive variables with occupational attachment. In the relationship between ethical leadership and organizational justice, with the professional attachment of ethical ideology, managers play a moderating role. (05/0> P). Organizational justice interaction with ethical relativism of 3% and ethical idealism explains 25% of the variance of occupational attachment, and only the interaction of moral idealism and organizational justice for occupational attachment has been significant. The interaction of ethical leadership with ethical relativism of 12% and ethical idealism explains 25% of the variance of job attachment. Accordingly, the greater the ethical philosophy of idealism in the individual, the greater the organizational justice effect on occupational attachment, and ultimately the moral leadership in engaging with the ethical ideology increases occupational attachment.
  Keywords: moral ideology, ethical leadership, organizational justice, Occupational Attachment
 • Hossein Kareshki, Mohammad Koohi * Pages 115-130
  In addition to Intelligence and Talent, other variables such as College student`s achievement task value improved their academic performance and achievement. the aim of this study was to investigate Validity and Reliability of the Achievement Task Value Scale. The research method was descriptive-correlative. The population was graduate students of Ferdowsi university of Mashhad in 2015-2016 year. The required sample size was determined 306 based on Cochran formula, and participants were selected by multi-stage Cluster Sampling among five Colleges. The Achievement Task Value Scale (ATVS) of Lou et al (2012) were completed by participants. The reliability of ATVS was confirmed by Internal Consistency (Cochran`s alpha). The validity was determined by Content validity, Exploratory and Confirmatory factor analysis. Results showed that alpha coefficient for total size was 0/94 and for subscales was from 0/77 to 0/87. The analysis of principle components with Varimax Rotation showed that eigenvalue of 4 factors are considerable which explains 50/78 percent of the total variance. The goodness of fit indexes was confirmed by confirmatory factor analysis (CFA). Hence, ATVS has a good internal consistency and sufficient validity in the sample of Iranian college students.
  Keywords: Task value, Achievement Task Value Scale, Validation
 • Farzane Yousefi *, Zahraz Zeinaddiny, Vida Razavi Nematollahi, Aman Allah Soltani Pages 131-161
  The purpose of this study was to investigate the role of academic identity and target orientation in predicting meta-cognitive strategies of self-regulation learning. For this purpose, 155 first-year undergraduate students at Birjand State Universities in the academic year 2015-2016 Were selected by multistage random cluster sampling. Contributors to the Wass & Isaacson Identity Questionnaire (2008); Meggli's Objective Orientation Scale (1998) and the Motivational Strategies Questionnaire for Learning Pentrich and De Groot (1990). The formal validity of the questionnaires was confirmed by experts And Cronbach's alpha coefficient for educational identity (0.80), target orientation (0.93) and motivational strategies for learning (0.86). The results were analyzed using Pearson correlation and linear regression tests using SPSS software. The results of the research showed that there was a significant positive relationship between the variables of the educational identity base and the target orientation (32%) with the criterion variable for metacognitive strategies is self-regulation learning And the beta value (0/526) for the target variable of goal orientation showed that while the effect of academic identity variable on self-regulation learning, The goal orientation variable can be a stronger predictor of self-learning metacognitive strategies. In the study of sub-variables, the results also showed that along with the successful academic identity component (38%) as a strong predictor Strong Metacognitive Strategies for Self-Regulatory Learning; Objective Orientation (8%) can also explain the tendency to use these strategies.
  Keywords: self-regulation learning, Target orientation, academic identity database, Target orientation orientation, successful academic identity