فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (بهار 1397)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 68
|
 • یاسمین زینب زحمتکش، فریبرز درتاج*، ناصر صبحی قراملکی، علیرضا کیامنش صفحات 13-26
  هدف
  از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر بود .
  روش
  .این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش های بنیادی است. روش تحقیق شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیرستان های متوسطه دولتی منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بر این اساس شرکت کنندگان به دوگروه آزمایش(15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند و بر اساس طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل آزمون شدند . سپس آزمون پردازش اطلاعات رایدینگ(2000) و آزمون خودکارامدی (شرر ، 1978) به عنوان پیش آزمون اجرا شدند و پس از اجرای متغیر مستقل که به تعداد 8 جلسه برگزار شدد مجددا به عنوان پس آزمون اجرا شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های ذهن آگاهی منجر به افزایش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که افزایش مهارت ذهن آگاهی می تواند ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد .تغییر باورهای دانش آموزان به سمت مثبت و افزایش خوداگاهی تحصیلی آنان نتیجه آموزش های شناختی و ذهن آگاهی است.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ذهن آگاهی، ظرفیت حافظه کاری، خودکارآمدی تحصیلی
 • میثم صادقی، محمدرضا فلسفی نژاد*، علی دلاور، نورعلی فرخی، احسان جمالی صفحات 27-43
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکردهای روانسنجی تحلیل عاملی و مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر واریانس، پایایی و روایی پیش بین نمرات کل سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) سوابق تحصیلی از گروه متخصصان مورد نظرخواهی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک های تاپسیس و AHP وزن دهی و اولویت بندی شد. در بخش دوم ابتدا نمرات دروس نهایی سال سوم متوسطه داوطلبان و پذیرفته شدگان رشته های روانشناسی و مشاوره در دانشگاه های سراسر کشور در گروه علوم انسانی از سازمان سنجش آموزش کشور دریافت شد و جهت برآورد وزن های استاندارد در قالب روش تحلیل عاملی و نیز محاسبه نمرات تتا در قالب مدل پیوسته پرسش پاسخ استفاده شد. در بخش سوم و به منظور مقایسه ی مدل های مختلف وزن دهی و نمره کل سازی، ابتدا گروه نمونه براساس نمرات حاصل از هر چهار رویکرد نمره گذاری شده، و از لحاظ شاخص های پراکندگی و میزان پایایی و روایی پیش بین مقایسه شدند. نتایج مقایسه چهار رویکرد نشان داد بیشترین واریانس مربوط به روش نمره کل سازی با مدل پیوسته IRT است. همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد نمرات بدست آمده از مدل پیوسته IRT بیشترین همبستگی را با معدل دانشگاه و نمره روانشناسی کنکور دارند و بنابراین نسبت به سه مدل دیگر وزن دهی و نمره کل سازی بالاترین کارایی را در پیش بینی معدل دانشگاه و نمره ی روانشناسی کنکور دارد. نتایج نشان داد مدل وزن دهی تاثیر معناداری بر پایایی نمرات ندارد. مقایسه توزیع فراوانی نمره – توانایی در چارچوب هر چهار رویکرد نشانگر این امر بود که توزیع فراوانی در IRT دامنه وسیع تری از سطوح توانایی را در بر می گیرد و واریانس بیشتری ایجاد می کند و از روایی پیش بین بالاتری نیز برخوردار است. براین اساس به نظر می رسد با اطلاع رسانی کافی می توان چارچوب نمره گذاری آزمون ها را به سمت نمرات تتا که روایی پیش بین و قدرت تشخیص بالاتری دارند تغییر داد.
  کلیدواژگان: گزینش دانشجو، وزن دهی، نمره کل سازی
 • نوشین درخشان، علی اکبر سیف*، علیرضا کیامنش، حسن احدی صفحات 45-67
  انگیزش مهمترین شرط یادگیری است و نقش معلمان در ایجاد آن بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش رفتار های صمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیر کلامی مدرسان بر انگیزش حالتی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه های هم ارز بود. آزمودنی های این پژوهش عبارت بودند از 300 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز میانه و همچنین 30 نفر از مدرسان همان دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 95 – 1394 که در دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله ی اول مدرسان به روش نمونه گیری هدفمند و در مرحله ی دوم دانشجویان از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 30 نفر از مدرسان به روش همتا سازی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار های مورداستفاده عبارت بودند از: پرسشنامه های محقق ساخته ی صمیمیت کلامی، صمیمیت غیر کلامی، و انگیزش حالتی تحصیلی، و همچنین بسته ی آموزشی رفتار های صمیمیت کلامی و غیر کلامی. برای اجرای این پژوهش ابتدا از همه ی گروه ها پیش آزمون صمیمیت کلامی، صمیمیت غیر کلامی، انگیزش حالتی به عمل آمد. سپس به گروه مداخله در طی پنج جلسه ی 90 دقیقه ای آموزش رفتار های صمیمیت کلامی و غیر کلامی داده شد. در پایان نیمسال تحصیلی پس آزمون ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمون تی مستقل و تی وابسته و همچنین تحلیل کووایانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش رفتار صمیمیت به مدرسان انگیزش حالتی آزمودنی ها را به طور معنا داری افزایش می دهد. دلیل این امر نیز از طریق مدل انگیزشی و مبانی نظری قابل تبیین است. پیشنهاد اصلی حاصل از نتایج پژوهش این است که به مدرسان آموزش های لازم در خصوص رفتار های صمیمیت ارائه شود تا انگیزش حالتی در یادگیرندگان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: رفتارصمیمیت کلامی. رفتار صمیمیت غیرکلامی. نزدیک شدن کلامی. نزدیک شدن غیر کلامی. انگیزش حالتی تحصیلی
 • مانیا عیسی بخش، علی اکبر سیف *، فریبرز درتاج صفحات 69-77
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور تعداد 40 دانش آموز از بین 31 مدرسه پس از اجرای پیش آزمون و غربالگری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه اول:آموزش تنظیم هیجانی ،گروه دوم :بدون آموزش) قرار گرفتند. سپس 10 جلسه آموزشی در مورد گروه اول اجرا شد و گروه دوم آموزشی دریافت نکرد. برای پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه های اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی استفاده شد.سپس داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان و نیز افزایش تاب آوری تحصیلی اثر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، تاب آوری تحصیلی، اضطراب امتحان، دانش آموز
 • راضیه شبانی، عباس خورشیدی*، لطف الله عباسی، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 79-94
  دراین پژوهش به ارائه الگوی شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 30 نفر (5زن و 25 مرد) از خبرگان تشکیل داده است که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعهداده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی خواهد شد.ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی شایستگی تنظیم شده است. ابتدا کلیه الگوها ، یافته ها، مطالعات و تئوری ها بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز ، شاخص ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری برای 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد.اعتبار و روایی فرم مصاحبه شایستگی به مدد فن دلفی به دست آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی بهینه شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است. این الگو مرکب از 124 شاخص است که می تواند مددیار مدیران در مدارس باشد. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است . این الگو مرکب از 6 بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد ذهنی بینشی، بعد درون فردی ، بعد بین فردی ، بعد اخلاقی ، بعد عملکردی و بعد رهبری می باشد در سومین یافته پژوهش حاضر مولفه های سازنده الگوی مذکور 13 مورد است که شامل مهارت های تصمیم گیری ، مهارت های ادراکی ، شایستگی های شخصیتی ، رفتار حرفه ای ، کار تیمی ، مهارت های ارتباطی ، اخلاق حرفه ای ، شایستگی های ارزشی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت اجرایی ، دانش و مهارت ، استاندارد سازی و مدیریت می باشد چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مولفه های الگوی مذکور مرکب از چه شاخص هایی است.
  کلیدواژگان: الگو، شایستگی، مدارس ابتدایی، بعد ذهنی بینشی، بعد درون فردی، بعد بین فردی، بعد اخلاقی، بعد عملکردی و بعد رهبری
 • کوروش قاسم زاده، پریوش جعفری*، نادرقلی قورچیان صفحات 95-110
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. حجم نمونه شامل 610 مدیر، معاون و معلم است که از بین کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی مازندران با روش طبقه بندی دو مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل هشت محور و 95 گویه، سوالات در طیف پنج گزینه ای لیکرت و در دو وضعیت موجود و مطلوب از هر سه گروه مدیران، معاونان و معلمان پرسیده شد. آزمون هایt- تک نمونه ای برای بررسی وضعیت موجود، t- زوجی جهت مقایسه بین وضعیت موجود و مطلوب، تحلیل آنالیز واریانس برای مقایسه هر یک از هشت محور وظایف معاونان بین سه گروه، آزمون LSDبرای تعیین معنادار بودن اختلاف بین سه گروه و فریدمن برای رتبه بندی متغیرها به کار گرفته شدند. نتیجه اینکه هر سه گروه مدیران، معاونان و معلمان معتقدند که فعالیت های معاونان در همه حیطه ها در شرایط ایده آل باید نسبت به وضع موجود ارتقا یابد، راهکاری که می تواند در این زمینه به معاونان کمک کند آموزش های مداوم و با کیفیتی است که مختص معاونان طراحی شده باشد و از آن تحت عنوان توسعه حرفه ای یاد می شود، لذا این راهکار بعد دیگری است که می تواند در الزامات و زیر ساخت ها ارائه گردد.
  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، نقش معاونین، مدارس
 • حسنا کاشف، مریم تقوایی زاده*، کیومرث نیازآذری صفحات 111-130
  پژوهش حاضرباهدف تبیین نقش شفافیت سازمانی درارتباط باتوانمندسازی به منظور استقرار اعتماد سازمانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. با رویکرد آمیخته صورت پذیرفت.جامعه آماری بخش کیفی شامل 12 نفراز مدیران اجرایی دانشگاه با روش نمونه گیری هدفمند ودربخش کمی از 750 نفر جامعه آماری ، 254 نفر حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ونمونه گیری تصادفی خوشه ایتعیین گردید. ابزارگردآوری داده ها دربخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی سه پرسشنامه محقق ساخته شفافیت سازمانی ،توانمندسازی واعتماد سازمانی می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی- تاییدی استفاده شد. پایایی وروایی به ترتیب بامحاسبه ضریب الفای کرونباخ ، وروایی محتوا وسازه، به روش تحلیل عاملی تاییدی موردتاییدقرارگرفت .جهت برازش مدل وآزمون فرضیه هاازنرم افزار Spss و Smart Pls استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل ازمصاحبه های عمیق نشان داد شفافیت سازمانی از 15 زیرمولفه و4 بعداصلی« مالی ، مدیریتی ، فناوری و ساختاری» که به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در شفافیت سازمانی داشته اند، تشکیل گردیده است.همچنین شفافیت سازمانی وابعاد آن با توانمندسازی مدیران باضریب استاندارد 991/0 و اعتماد سازمانی باضریب استاندارد 323/0 رابطه مستقیم و معناداری داشته وشاخص GOF (632/0) نشان داد ، مدل پیشنهادی، دارای برازش مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، توانمندسازی، اعتمادسازمانی، مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
 • مژگان محمدی نایینی، نرگس کشتی آرای*، محمدحسین یارمحمدیان صفحات 131-145
  اساتید به عنوان نمایندگان اصلی برنامه های درسی مهمترین عامل در برنامه درسی بین المللی دانشگاه ها هستند.لذا پژوهش حاضر در صدد طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران بوده است.این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله بندی قیاسی از دیدگاه اساتید و صاحب نظران برنامه درسی وبا شیوه نمونه گیری هدفمند به صورت فیش برداری از متون انجام شده است.در فرایند کد گذاری نظرات ارایه شده توسط متخصصان وصاحب نظران برنامه درسی به مفاهیم مجزا تفکیک شدند وسپس مفاهیم مشترک هم دسته گشتند ودر دسته های مجزا قرار گرفتند و مولفه باورها ونگرش ها،غنی سازی صلاحیت های حرفه ای-تخصصی،دانش وآگاهی های علمی-تکنولوژیکی،اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی،موانع سیاسی،اقتصادی ومدیریتی به عنوان تم های اصلی شناسایی شدند و این تم ها به همراه تم های فرعی هم دسته آنها در مدل تحلیلی به صورت مجزا دسته بندی شده اند.در فرایند کد گذاری نظرات استخراج شده به مفاهیم مجزا تفکیک شدند وسپس مفاهیم مشترک در دسته های مجزا قرار گرفت. ودر مدل نهایی مولفه ها به صورت مجزا و در غالب مدل های تحلیلی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: اساتید، بین المللی سازی برنامه درسی، آموزش عالی
 • ندا فدایی، عباس خورشیدی*، کوروش فتحی واجارگاه، لطف الله عباسی صفحات 147-162
  دراین پژوهش به ارائه الگوی سازمان یادگیرنده برای مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 30 نفر (5زن و 25 مرد) از خبرگان تشکیل داده است که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعهداده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی خواهد شد.ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها ی الگو سازمان یادگیرنده تنظیم شده است. ابتدا کلیه و الگوها یافته و مطالعات و تئوری ها بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز شاخص احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری برا ی 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد.اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه سازمان یادگیرنده برای مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است.این الگو مرکب از 140 شاخص است که می تواند مددیار مدیران و معلمان در مدارس یادگیرنده باشد. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است . این الگو مرکب از 5 بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد فردی، بعد گروهی ، بعد سازمانی ، بعد مدیریتی و بعد محیطی می باشد در سومین یافته پژوهش حاضر مولفه های سازنده الگوی مذکور 17 مورداست که شامل قابلیت های فردی ،الگوهای ذهنی، یادگیری گروهی،مهارتهای ارتباطی، اشتراک دانش،چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جو سازمانی، ارزشهای سازمانی،ارزشیابی سازمانی،رهبری،تفکر سیستمی،ممیزی دانش و ممیزی محتوا ، ممیزی برنامه و نیروی انسانی و فرهنگ محیطی ، قوانین ومقررات ،تکنولوژی، عوامل اقتصادی و سیاسی می باشد چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مولفه های الگوی مذکور مرکب از چه شاخص هایی است.
  کلیدواژگان: الگو، سازمان یادگیرنده، مدارس یادگیرنده، بعد فردی، بعد گروهی، بعد سازمانی، بعد مدیریتی، بعد محیطی
 • محمدحسن نادری اثر، حسن احدی *، هادی بهرامی، حمیدرضا حاتمی صفحات 163-173
  این پژوهش باهدف تعیین تاثیرآموزش گروهی هوش معنوی برگرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قزوین می باشد.53 نفر به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و مجموعه آموزشی هوش معنوی ریچارد بویل بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. تحلیل اطلاعات نشان داد که آموزش هوش معنوی بر گرایش کلی،گرایش فردی،گرایش محیطی و گرایش اجتماعی به اعتیاددر دانش آموزان متوسطه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، گرایش به اعتیاد، گرایش فردی، محیطی، اجتماعی
 • هایده عاشوری، مریم سیف نراقی*، عزت الله نادری، مجید علی عسگری صفحات 175-194
  هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی از منظر متخصصان برنامه درسی و معلمان ذیربط می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی (118 نفر) و معلمان ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان مازندران (940 نفر) می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای است که براساس فرمول کوکران 272 نفر از معلمان و 92 نفر متخصص برنامه درسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات برگرفته از الگوی مفهومی پژوهش براساس نظریه خبرگی آموزشی و انتقادی بوده لذا به صورت پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس اسمی و طیف لیکرت تدوین گردید. پایایی ابزار براساس ضریب آلفای کرانباخ به میزان924/0 تایید شده است. در روش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی آزمون فرض ها از آزمون خی دو (X2) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر دال بر آن است که متخصصان برنامه ریزی درسی و معلمان ذیربط در حد مطلوبی بکارگیری مولفه های برنامه درسی خبرگی آموزشی و انتقادی ارائه شده، در الگوی پیشنهادی را تایید می کنند. با توجه به یافته های این تحقیق و بر اساس اینکه نظام آموزشی متمرکز ایران، که در آن کتاب های درسی از اساسی ترین منابع آموزشی در اختیار معلمان و دانش آموزان محسوب می شوند، به منظور تحقق اهداف برنامه درسی مبتنی بر مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی (قوام ساختاری و کفایت ارجاعی) محتوای این کتب درسی بر اساس الگوی پیشنهادی تدوین گردد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، نظریه خبرگی آموزشی و انتقادی، دوره متوسطه
 • نورگلدی یزدانی، حمزه گنجی*، حسن پاشاشریفی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 195-214
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجی گری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد بود که در سال تحصیلی 1396- 1395 مشغول به تحصیل بودند روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد پرسشنامه های اضطراب امتحان ( ابوالقاسمی و همکاران ،1375) طراحی شد جهت اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامه باورهای هوشی توسط عبدالفتاح و ییتس (2006)، پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI)؛ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو[1] (NEO-FFI) ،مقیاس آگاهی فراشناختی ( مختاری و ریچارد،2002) مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی بارهای عاملی نشانگرها بر متغیرهای مکنون مربوط به خودشان معنادارند. همچنین تمامی ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای برونزا، شامل ویژگی های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی به خودکارامدی تحصیلی، و خودکارامدی تحصیلی به اضطراب امتحان، در سطح آلفای 05/0 معنادار بودند. علاوه بر این، مدل توانست بیش از 58 درصد از خودکارامدی تحصیلی و 30 درصد از تغییرات اضطراب امتحان را تبیین کند. همچنی اثرات غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی، آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی بر اضطراب امتحان از طریق خودکارامدی تحصیلی معنادار بود.
  کلیدواژگان: آگاهی فراشناختی، باورهای هوشی، خودکارآمدی، ویژگی های شخصیتی
 • فاطمه تقی زاده، محمدعلی حسینی *، نادرقلی قورچیان صفحات 215-230
  امروزه مثبت گرایی یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی است. مدیران مثبت نگر انگیزه کارکنان خود را ارتقا بخشیده و با ارائه افقی روشنتر زمینه رشد و تعالی سازمانی را فراهم می نمایند. رفتار سازمانی مثبت و رشد افکار مثبت، باعث افزایش عملکرد کارکنان، کارایی، بهبود بهره وری، رضایت خاطر، توسعه اقتصادی اجتماعی و بالا رفتن سطح رفاه می شود، هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های کشور بود. مطالعه از نوع پیمایشی بوده. و جامعه پژوهش را مدیران گروه های آموزشی استان گیلان بعنوان مورد مطالعه تشکیل می دادند. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از روش تمام شماری انتخاب شده و شامل 150 نفر از مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های استان گیلان بودند. در ابتدا از طریق مرور ادبیات پژوهش 139 مولفه مثبت نگری استخراج و از طریق فرایند دلفی به 69 مولفه و در نهایت پس از تلفیق و حذف موارد تکراری 49 مولفه ی مستخرج در قالب 8 بعد تنظیم و پرسشنامه پژوهش مبتنی بر آن تنظیم شد. سپس پرسشنامه در اختیار مدیران آموزشی قرار گرفته پس از تکمیل و گردآوری بر مبنای آزمون فریدمن و تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی (کلاستر) تحلیل شدند. در نهایت هشت مولفه(امید، تاب آوری، کیفیت زندگی، شادی، بخشش، خودکارآمدی، سرمایه روان شناختی، خوشبینی) شناسایی و از بین آنها به ترتیب شادی، خودکارآمدی و سرمایه روان شناختی در بین مولفه های ارائه شده دارای بیشترین اولویت و تاثیر در مثبت گرایی مدیران معرفی شدند.
  کلیدواژگان: مثبت گرایی، مدیران آموزشی، تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی
 • نسرین حیدری زاده*، زهره اسمعیلی، مهران فرج الهی، طیبه صفایی صفحات 231-247
  یکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و تربیت اخلاقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعداد های علمی و عملی اخلاقی دانش آموزان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی و روش آن بطور ویژه «روش تحلیل محتوای کیفی» است. برای شناسایی وضعیت موجود تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی، داده های اولیه الگو با استفاده از تحلیل محتوی کیفی و سندکاوی به دست آمد. برای انتخاب نمونه های مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند و به طور مشخص از تکنیک گلوله برفی که با مشارکت 15 نفر از متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن « معیار اشباع نظری » استفاده شد . یافته ها و
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مصاحبه با استفاده از کدگذاری انتخابی مورد تحلیل و الگوی نهایی در قالب چهار عنصر اهداف (در حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی) ،اصول، محتوا و روش های آموزشی تنظیم شد.از جمله ویژگی های این الگو می توان به بومی بودن ، توجه به ویژگی های مخاطبان ، علمی بودن ، اختصاصی بودن ، سادگی ، بدیع بودن ، واقع نگری، نگاه تربیتی و رویکرد فعال در آموزش و یادگیری اشاره کرد .
  کلیدواژگان: اعتباریابی، الگو، تربیت اخلاقی، دوره ابتدایی، سند تحول آموزش و پرورش
 • صابر شریفی، مریم سیف نراقی*، عزت الله نادری، قدسی احقر صفحات 249-266
  هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران است. به همین منظور در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده است و به دلیل اینکه محقق خود شخصا به مطالعه و جستجوی ملاک ها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است.در پژوهش ، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع ،مولفه های مشترک تفکر انتقادی از دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف مشخص گردید ، در این قسمت از طبقه بندی تجدید نظر شده بلوم به عنوان نظریه غالب بهره گرفته شد و سه طبقه آخر آن یعنی تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ترکیب (آفریدن) به عنوان مولفه های مشترک جهت بررسی انتخاب گردید. روایی مولفه های انتخاب شده توسط سه تن از متخصصین رشته مورد تایید قرار گرفت .ضریب پایایی که با روش بازآزمایی انجام شد در این پژوهش برابر 96 % است.از بین جامعه پژوهش ، سند برنامه درسی ملی بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردید .یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بطور کلی در متن و محتوای سند برنامه درسی ملی توجه به مولفه های تفکر انتقادی یکسان نبوده و توجه و تاکید به مولفه ترکیب(آفریدن ) با 43 % نسبت به سایر مولفه ها بیشتر است و مولفه ارزشیابی با 38 % در درجه دوم و مولفه تجزیه و تحلیل با 19 % در درجه سوم میزان توجه و تاکید قرار دارد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، اسناد بالادستی، آموزش و پرورش ایران
 • معصومه علمی، حسن رستگارپور * صفحات 267-286
  این مقاله با هدف مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 که تعداد کل آنها برابر800 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی ساده و فرمول کوکران با درصد خطا 10 درصد حجم نمونه 70 نفر انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه از پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی استفاده شد که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید رسیده است و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با 89/0، جو سازمانی 70/0، تحول سازمانی 87/0 برآورد شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در بخش استنباطی از t تک نمونه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزگاران فناوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان موثر می دانند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، اثربخشی، یاددهی و یادگیری
 • مریم بیگی ریزی، بدری شاه طلبی*، محمدحسین یادمحمدیان صفحات 287-313
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صلاحیت های محوری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی به روش تحلیل مضمون است. محیط پژوهش، شامل منابع دسته اول بانک های اطلاعاتی علمی معتبر در گستره زمانی1380 تا 1396 در حوزه مطالعات شایستگی های مدیران است، به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 134 عنوان انتخاب شد. پس از کدگذاری و دسته بندی 100 مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش، کیفی (نظر 20 نفر از متخصصان مدیریت و آینده پژوه) و کمی (بررسی میزان توافق هر مضمون با استفاده از ضریب روایی محتوایی CVR) انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین 85/0 برآورد شد. پس از آن شبکه مضامین مشتمل بر 3 مضمون فراگیر (تعالی گرا، پیشران و ارزش آفرین) و 9 مضمون سازمان دهنده و 29 مضمون پایه ترسیم شد. با توجه به اهمیت نقش مدیران در پیشبرد اهداف جامعه در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی، و نیز اهمیت شایستگی آنان به عنوان عاملی مهم در موفقیت دانشگاه ها در انجام ماموریت خود؛ توجه و بکارگیری ملاک های ارائه شده در مدل پیشنهادی صلاحیت های مدیران، برای تصمیم گیرندگان و مشاوران شغلی در انتخاب مدیران با نگاه به آینده می تواند یکی از راه های بهبود کیفی مدیریت در دانشگاه های آزاد اسلامی آینده باشد.
  کلیدواژگان: ارزش آفرین، پیشران، تعالی گرا، شایستگی های مدیران، دانشگاه آینده
 • عزیز پورمهدی، امیرحسین محمدداوودی*، کامران محمدخانی صفحات 315-335
  زمانی که از اخلاق و رعایت اصول اخلاقی در پژوهش صحبت می شود، منظور این است که پژوهش نه تنها باید دارای روش کار مناسب باشد، بلکه از نظر اخلاقی نیز باید قابل دفاع باشد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دانشگاهی و افراد ذی صلاح دارای پست های اجرایی در زمینه تجاری سازی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بوده و محققان دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه اساتید هیت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در سال 1395 ، به تعداد 537 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و نسبی و فرمول کوکران، تعداد 172 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمی نیز با توجه به سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های اخلاق پژوهشی شامل مولفه های فردی، محیطی و سازمانی هستند و مولفه های تجاری سازی، شامل مولفه های فردی، محیطی و مدیریت می باشند. مدل ارائه شده در پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود و یافته های پژوهش همچنین نشان دادند که در بین مولفه های اخلاق پژوهشی، مولفه فردی و محیطی و در بین مولفه های تجاری سازی، مولفه فردی و مدیریتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در حالیکه، مولفه سازمانی در اخلاق پژوهشی و مولفه محیطی در تجاری سازی از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردارند.
  کلیدواژگان: ارتقاء اخلاق پژوهشی، تجاری سازی، عوامل محیطی، عوامل فردی
 • علی اکبر پیرزاد *، رضا ساکی، فریبا کریمی صفحات 337-359
  یافته های جهانی بر این باورند که کیفیت هر سازمان وابسته به کیفیت رهبران و مدیران آن است و در حقیقت هیچ کشور و سازمانی نمی تواند از سطح رهبران و مدیرانش بالاتر رود. بدین ترتیب لازمه داشتن سازمان ها و کشوری توسعه یافته همانا داشتن رهبران و مدیران توسعه یافته، توانمند، حرفه ای و اثربخش می باشد. این پژوهش که با هدف «بررسی مولفه های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت در این دانشگاه» به انجام رسیده است. بنابراین برای دستیابی به الگوی دقیق و علمی از روش پژوهش آمیخته[1] نوع توسعه ای است و از لحاظ هدف در حوزه تحقیقات کاربردی است.در این پژوهش که شناسایی مولفه های آن از طریق مطالعه و بررسی منابع و پیشینه های پژوهش و نیز انجام مصاحبه با خبرگان رهبری دانشگاهی حاصل شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و 2 پرسشنامه محقق ساخته که یکی برای بررسی میزان توافق و تایید مولفه های اصلی و زیرمولفه های پژوهش توسط خبرگان و پرسشنامه دوم به منظور اعتباریابی الگوی ارائه شده توسط مدیران دانشگاه فرهنگیان و همچنین بررسی میزان همخوانی مولفه ها با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان و نیز میزان اولویت هرکدام از مولفه های اصلی و زیرمولفه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. برای تحلیل داده های گردآوری شده ابزار پرسشنامه از نرم افزارهای آماری Spss وAMUS بهره جویی گردید. بر اساس نظر خبرگان رهبری دانشگاهی، تحلیل محتوای مولفه های شناسایی شده (ده مولفه اصلی و 133 زیرمولفه) و نتایج آزمون های آماری، مولفه های دهگانه رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به ترتیب الهام بخشی، تحول آفرینی، تفکر راهبردی، انگیزه خدمت، حمایت گری علمی، تفکر فرهنگی-تربیتی، روابط انسانی، اخلاق حرفه ای، توانمندسازی، توان اجراییاولویت بندی شده اند.
  کلیدواژگان: رفتار، رفتار سازمانی، مدیریت اثربخش، مدیر اثربخش، رهبری، مدیریت، مدیریت آموزشی، اثربخشی، دانشگاه فرهنگیان
 • ترانه عنایتی *، محمد صالحی، طیبه جلالی صفحات 361-378
  این پژوهش با هدف ارائه مدل جهت تبیین تاثیر هوش های رقابتی و تجاری بر تجاری سازی ایده ها با تاکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه های نسل سوم انجام شده است. پژوهش حاضر باهدف کاربردی و با رویکرد ترکیبی (آمیخته) با طرح اکتشافی انجام شد.جامعه آماری در بخش کیفی اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به قانون اشباع 18 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی اعضای هیئت علمی رسمی و مدرسین مدعو(غیررسمی) دانشگاه در شهر مشهد شامل 2572 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 335 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند.ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات اساتید و خبرگان آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی علی الخصوص در حوزه کارآفرینی استفاده شد. در بخش کمی نیز به منظور گرداوری داده ها از 4 پرسشنامه استفاده شد.برای محاسبه روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاه مورد تائید قرار گرفت. برای بررسی روایی سازه، از دو معیار روایی همگرا و واگرا استفاده شد. نتایج به دست آمده از بارهای عاملی گویه های هر عامل نشان داد، کلیه گویه ها دارای بار عاملی بیش از 4/0 و میانگین واریانس استخراج شده، بالای 5/4 بودند، شرط AVE> 5/0 برای همه متغیرها برقرار است لذا روایی همگرا این متغیرها تائید شد. علاوه بر این، مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده بیشترین مقدار را نشان می داد که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش بود. پایایی و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها بزرگ تر از 5/0 را نشان داد. برای تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از تحلیل محتوا برای همه متغیرها با مقادیر بالای 7/0 استفاده شد، جهت تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای و مستقل، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart Pls تحلیل شد. نتایج نشان داد که: همه ابعاد و مولفه های متغیرها دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که هوش رقابتی با ضریب تاثیر 897/0، هوش تجاری با ضریب تاثیر 649/0 بر دانشگاه کارآفرین تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی مزیت رقابتی با ضریب تاثیر 196/0 تاثیری ندارد مدل ارائه شده با برآورد برازش کلی GOF دارای برازش مناسب است و مولفه های حاصل در این پژوهش برای هوش رقابتی در بعد زمینه(آگاهی و دانش و اطلاعات داخلی ،زیرساخت و فناوری) و در بعد فرایند(جمع آوری، نگهداری و توسعه اطلاعات،برنامه ریزی و تمرکز)و برای هوش تجاری مولفه های قابلیت های تحلیلی ،کیفیت محتوای اطلاعات،استفاده از اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری،فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و مولفه های شایستگی های منحصربه فرد و قابلیت حفظ و نگهداری در متغیر مزیت رقابتی تائید گردید.در متغیر دانشگاه کارآفرین 7 مولفه حاکمیت و اداره دانشگاه،ساختار و طرح سازمانی، قدرت نفوذ، مدیریت ذینفعان و ارزش های جامعه، مرکز رشد و تجاری سازی، بین المللی سازی ، حمایت و آموزش کارآفرینانه سرمایه گذاری تائید گردید.
 • ابراهیم حشمتی، حمیدرضا سعیدنیا *، علی بدیع زاده صفحات 379-393
  هدف از این پژوهش طراحی و آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص های مرتبط در حوزه خدمات بانکی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی می باشد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد تعیین شد. در رویکرد تئوری داده بنیاد در این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام گردید. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه های تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت جمع آوری گردید، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خرد و کلان، داده های تحقیق طبقه بندی و پالایش شد و در نهایت اعتبارسنجی و ویرایش نهایی شد. الگوی نهائی پژوهش از سه مقوله اصلی با عنوان عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی متشکل شد و مقولات خرد و گزاره های مرتبط در صنعت بانکداری نیز در الگو مشخص شد. در نهایت اعتبار مدل از طریق کمی و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت تجربه مشتری، آموزش، شاخص های تجربه مشتری، صنعت بانکداری
 • سحر رستگار، ترانه عنایتی*، رضا یوسفی صفحات 395-413
  هدف پژوهش شناسایی و سنجش مولفه های عملکرد شغلی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بخش کمی شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای و محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری 480 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های عملکرد شغلی عبارتند از آموزشی، پژوهشی، حرفه ای و شایستگی های فردی؛ وضعیت موجود مولفه های پژوهشی و حرفه ای نامطلوب ولی وضعیت موجود مولفه های آموزشی و شایستگی های فردی مطلوب بود. درنهایت با توجه به مولفه های شناسایی شده پیشنهاد می شود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی اساتید بازنگری و اصلاح شود.
  کلیدواژگان: شایستگی حرفه ای، شایستگی آموزشی، شایستگی فردی، عملکرد شغلی
 • رضا یارویسی، ناظم فتاح*، خدیجه ابوالمعالی صفحات 415-435
  این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل موثر بر هوش سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از نظریه بنیانی و به صورت مطالعه ی مورد در دانشگاه های آزاد اسلامی کرمانشاه انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی اجرا، از نوع مطالعات آمیخته اکتشافی- متوالی هدایت شده با رویکرد طبقه بندی (روش های پژوهش ترکیبی) است. جامعه ی آماری این مطالعه در بخش انسانی، اساتید و متخصصین دانشگاهی در حوزه ی علوم تربیتی در دانشگاه های آزاد اسلامی و در بخش اسنادی، مقالات، کتب و مطالعات موجود در حوزه ی هوش سازمانی بود. انتخاب نمونه ها در بخش انسانی به صورت نمونه گیری انتخاب هدفمند صورت گرفت که در این بخش منابع اطلاعاتی محدود به یازده نفر بوده است. داده های لازم از دو منبع: الف) «مطالعه متون»، ب) «مصاحبه با متخصصین» جمع آوری گردید. در بخش مطالعه ی متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی – استقرایی و روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد و در بخش مصاحبه از روش تحلیل نظریه زمینه ای استفاده گردید. تحلیل داده های کیفی پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای انجام گرفت. یافته های حاصل از تحلیل داده های کیفی با استفاده از نظریه ی بنیانی، پس از استخراج کدهای اصلی و تشکیل کدهای محوری، عوامل موثر بر هوش سازمانی را در دانشگاه های آزاد اسلامی در 9 محور طبقه بندی نمود. این عوامل شامل: «مدیریت و پردازش و تسهیم اطلاعات»، «توجه به ارتباط سازمانی»، «تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده»، «به کارگیری سیستم های موثر تشویق و تنبیه»، «ویژگی های فردی کارکنان و اساتید سازمان»، «به کارگیری مدیران و رهبران توانمند»، «تمرکز بر برنامه ریزی صحیح»، «توجه به کاربرد تکنولوژی های نوین»، و «حمایت سازمانی» می باشد. بر اساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود در دانشگاه های آزاد اسلامی، زیرساخت های سازمانی به منظور حمایت و پشتیبانی از به کارگیری نیروهای متخصص و نیز مدیریت دانش، ایجاد، و به به کارگیری نیروهای متخصص در سطوح بالای مدیریتی، شرایط بهره گیری از مدیریت دانش را در راستای تجمیع توان فکری نیروهای سازمانی فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، عوامل موثر بر هوش سازمانی، سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسلامی
 • احمد قبادی الوار، سیدنجم الدین موسوی*، رضا سپهوند، حجت وحدتی صفحات 437-451
  سرمایه انسانی به عنوان بزرگ ترین و باارزش ترین دارایی و سرمایه هر سازمان و کشوری محسوب می شود. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه شناخته می شود. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 5 کشور بود. با توجه به هدف تحقیق روش تحقیق آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد منطقه 5 می باشند که برای مرحله کیفی 15 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی انتخابب شدند و در مرحله دوم نمونه گیری 73 نفر به صورت طبقه بندی در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی نظرات 32 مولفه به عنوان سرمایه انسانی اثرگذار بر برند شناسایی شد که از بین آن ها مولفه های مانند، توانایی یادگیری، خلاقیت، میل به موفقیت داشتن، نوآوری، مهارت انسانی، پویا و به روز بودن، داشتن روحیه همکاری و کار تیمی، دانش و تحصیلات به روز و معتبر، توانایی تغییر مولفه های بودند که همه خبرگان اهمیت آن ها را برای ایجاد برند دانشگاهی مبتنی بر سرمایه انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار زیاد بیان کرده بودند.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، برند دانشگاهی، تکنیک دلفی فازی
 • بهمن سعیدی پور * صفحات 453-468
  هدف از این پژوهش، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی ، در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 380 نفر از کارکنان (علمی و اداری) دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سبک‏های رهبری کلارک (2002)؛ فرهنگ سازمانی رابینز (1996)؛ و اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و سکوت سازمانی سعیدی پور و اکبری (1396) است. روایی (محتوا، همگرا، واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که سبک‏های رهبری بر فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تاثیر قوی، مستقیم و معنی دار، تاثیر متوسط، مستقیم و غیر مستفیم و معنی دار و تاثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم و معنی دار دارد، فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تاثیر متوسط، مستقیم و معنی دار و تاثیر متوسط، مستقیم و در نهاین غیرمستقیم و معنی دار دارد و همچنین اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تاثیر متوسط، مستقیم و معنی دار دارد، از طرف فرهنگ سازمانی می‏تواند نقش میانجی‏گری را در تاثیرگذاری سبک‏های رهبری بر اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی ایفا کند. همچنین از اعتماد سازمانی می‏تواند به‏عنوان متغیر میانجی در تاثیرگذاری سبک‏های رهبری بر سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی نقش را ایفا دهد.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، سکوت سازمانی
 • علی خدری، نرگس سعیدیان *، بدری شاه طلبی صفحات 469-487
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران انجام گرفت.روش پژوهش به شکل ترکیبی(کیفی- کمی) انجام شد. روش تحقیق در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله استقرایی و از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی بود که در سه فاز انجام شد فاز اول به بررسی مقالات و منابع پرداخته شد و در فاز دوم توزیع پرسشنامه انجام شد و در فاز سوم تجزیه و تحلیل دادها صورت گرفت.حوزه پژوهش در بخش کیفی مقالات و اسناد خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشورهای جهان بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی این پژوهش به شکل هدفمند از بین 60 کشور که بر طبق گزارشات جهانی دارای بهترین سیستم آموزشی بودند و خصوصی سازی در نظام آموزشی را انجام داده اند اقدام شد. روش جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی این پژوهش، استخراج گویه ها از مقالات و مطالعات کتابخانه ای بود برای تعیین روایی محتوایی ضمن استفاده از کتب و اسناد منتشره درباره خصوصی سازی در آموزش و پرورش، نظرات اساتید نیز اخذ شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش در بخش کمی پرسشنامه بود و روش نمونه گیری در این بخش برای شهرهای منتخب به صورت خوشه ایچند مرحله ای انجام شد. و جهت برآورد همسانی درونی گویه ها به اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر قدام شد که برای پایایی پرسشنامه نیز در این بخش با روش آلفای کرونباخ ضریب 84/. محاسبه شد در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های اس پی اس اس و ایموس استفاده شد.از تحلیل اکتشافی پرسشنامه ها، شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش به تعداد 37 روش در چهار دسته به نامهای خصوصی سازی از طریق «برون سپاری همه جانبه»، «مدیریت و خدمات آموزشی»، «بعد مالی» و «فیزیکی – کالبدی» در چارچوب جای گرفت وضعیت شاخص های برازش چارچوب از طریق مدل یابی معادلات ساختاری مطلوب شد
  کلیدواژگان: خصوصی سازی در آموزش و پرورش، شیوه های خصوصی سازی، مدارس خصوصی، مدارس غیردولتی
 • مهدی کفاش، فرشیده ضامنی * صفحات 489-507
  این پژوهش با هدف ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی صورت گرفته است. برای انجام تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده گردید. جامعه آماری تمام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)، پرسشنامه تاب آوری کورنر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر (2000) گردآوری شد. روایی پرسشنامه ها به صورت روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت ؛ پایایی ابزارها در پرسشنامه رهبری معنوی (94/.)، تاب آوری (87/.) و تعالی سازمان (83/.) با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونT و آزمون فریدمن) استفاده گردید. با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق مشخص گردید که تاب آوری و رهبری معنوی بر تعالی سازمان تاثیر دارند در خصوص اولویت بندی ابعاد متغیرها، در مورد رهبری معنوی بعد ایمان دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد چشم انداز، معناداری، بازخور عملکرد، عضویت و عشق به نوع دوستی قرار دارند. در مورد تاب آوری بعد پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد تصور از شایستگی فردی، کنترل، اعتماد به غرایز فردی و تاثیرات معنوی قرار دارند و در مورد تعالی سازمان نیز بعد رهبری دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد نتایج مشتریان، نتایج جامعه، خط مشی و استراتژی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندها، کارکنان، نتایج کارکنان و شرکای تجاری قرار دارند. در مورد تاثیر ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان مشخص گردید که به لحاظ آماری رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد لذا بر اساس موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که هرچه ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری درسازمانی بالاتر باشد تعالی سازمان افزایش خواهد بود.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، تاب آوری، تعالی سازمانی
 • رقیه حجتی، عصمت مسعودی ندوشن*، نیره شاه محمدی، مهدی سبحانی صفحات 509-526
  دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی می باشد. که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم نیمه سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مدیریت دانش تنظیم شده بود. برای این کار ابتدا الگوها، یافته ها، مطالعات، تئوری ها بررسی گردید. سپس توسط کد گذاری باز شاخص ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری فرم نهایی مصاحبه برا ی 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق اشباع نظری به دست آمد. اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و یافته های پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها مرکب از 111 گویه است که می تواند مددیار کارکنان دانشگاه ها باشد. الگوی مذکور مرکب از 4 بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد تولید دانش، بعد سازماندهی دانش، بعد بکارگیری دانش و بعد بازتولید دانش می باشد. مولفه های سازنده الگوی مذکور شامل اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، تدوین و پردازش دانش، ذخیره و نگهداری دانش، اشتراک و تسهیم دانش، کاربرد دانش، ارزیابی دانش و تولید و خلق دانش جدید می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی مدیریت دانش، اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، تدوین و پردازش دانش، ذخیره و نگهداری دانش، اشتراک و تسهیم دانش، کاربرد دانش، ارزیابی دانش
 • سیدمهدی معافی مدنی، رضا شعبان نژادخاص*، افسانه زمانی مقدم صفحات 527-558
  هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه های دولتی در استان زنجان می باشد.روش پژوهش، آمیخته (کمی- کیفی) از نوع اکتشافی- تاییدی است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی می باشند.از روش نمونه گیری هدفمند با بهره گیری از فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه ها استفاده شد.در نهایت مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته از 10 نفر از متخصصان فعال در دانشگاه های دولتی صورت گرفت.جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در دانشگاه های دولتی(9971نفر) در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 تشکیل دادند.تعداد 384 نمونه طلایی به کمک جدول جرسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب گردید.روش جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد.در خصوص تعیین روایی پرسشنامه، محقق از مساعدت و همفکری متخصصان این حوزه استفاده کرده است. پایایی اولیه سوالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، در سطح 90/. مورد تایید واقع گردید.برای بررسی سوالات از آزمونKMO، بارتلت و روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون رتبه بندی فریدمن، و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص های روایی همگرا(AVE) و روایی واگرا(فورنل و لارکر) و پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ استفاده شد.برای برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی از ضرایب معنی داریT ، معیار R2 و معیار Q2 استفاده گردید.همچنین برازش مدل کلی پژوهش با معیار GOF انجام پذیرفت.از نرم افزارهای آماریSmart-PLS 2 و22 spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج پژوهش مدل نهایی را که شامل 9 بعد اصلی(آموزشی، پژوهشی، اداری/ مالی، رفاهی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژی، مجازی و بین المللی)، 23 مولفه و70 شاخص در حوزه ارتقاء رضایتمندی دانشجویان می باشند را مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی دانشجویان، ابعاد، مولفه ها و شاخص های رضایتمندی دانشجویان، نظام آموزش عالی ایران، دانشگاه های دولتی استان زنجان
 • ابوالفضل مقدم*، امین رضا کمالیان صفحات 559-578
  پژوهش حاضر باهدف « ارائه مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام مدیریت منابع انسانی » اجراشده است .این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با خبرگان آشنا به مباحث کارآفرینی و سیستمهای مدیریت منابع انسانی در حوزه دانشگاه ( دانشگاه های تربیت مدرس و تهران) و همچنین خبرگان صنعت ترانسفورماتور سازی بوده است. جامعه آماری پژوهش گروه شرکت های ایران ترانسفو بوده و حجم نمونه آماری در مرحله تحلیل عاملی تاییدی 168 نفر بود. در بخش اول ، داده های کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد و .بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر324 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 40 مفهوم از ادبیات نظری پژوهش است.مدل نهایی پژوهش در قالب مدل متداول نظریه داده بنیادی ارائه گردیده است. در بخش دوم پژوهش با رویکرد کمی، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS نسبت به اعتبار سنجی مدل پژوهش اقدام شد و در این مرحله ، نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی است و از بعد مخاطب استفاده کننده ، کاربردی محسوب می شود. در این راستا برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان و روایی ساختاری پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ 87 درصد به دست آمد. برای تشخیص نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف پس از تبدیل لگاریتمی استفاده گردیدکه نتایج این آزمون برای همه متغیرها ، بزرگتر از (05/0) و درنتیجه دارای توزیع نرمال بوده بنابراین از آزمون t زوجی برای بررسی وضعیت متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه در گروه شرکتهای ایران ترانسفو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در گروه شرکتهای ایران ترانسفو اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای همه میانگین ها غیر از متغیرهای (تاکید برعملکرد بلند مدت، تاکید بر اثر بخشی، شفاف و روشن بودن معیارهای ارزیابی ، آموزش مستمر و مداوم با کاربرد های وسیع ، انتقال دانش تخصصی و فنون تفکر خلاق و عدم افشاء اسرار محرمانه کارکنان) بزرگتر از 3 می باشد. لذا می توان گفت همه مولفه ها، عاملیت کل و همه شاخص ها غیر از شاخص های ذکر شده در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مناسبی می باشند.
  کلیدواژگان: الگوی نظام مدیریت منابع انسانی. رویکرد کارآفرینانه، روش داده بنیاد
 • ابوطالب سعادتی شامیر*، مهسا نجمی، مهدی حق شناس رضاییه صفحات 563-669
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش مسئولیت پذیری و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. در این پژوهش جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان متاهل رشته روان شناسی مقطع کارشناسی ارشد بودند. گروه نمونه مشتمل بر 40 زوج بود که براساس ملاک های ورود و خروج به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دوگروه 20 زوجی تقسیم شدند و پیش و پس از انجام مداخلات، با استفاده از ابزارهای پژوهش، مورد ارزیابی قرارگرفتند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه مسولیت پذیری و مقیاس دلزدگی زناشویی بودند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد، روش واقعیت درمانی با اندازه اثر 28/0 بر افزایش میزان مسئولیت پذیری و با اندزه اثر 33/0 بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین اثربخش بوده است. در پایان دانشجویانی که آموزش های مربوط به واقعیت درمانی را دریافت کرده بودند یاد گرفتند که برای دستیابی به اهداف خود، باید رفتارهای مسئولانه ای را انتخاب کنند و مسئولیت پیامد انتخاب هایشان را بپذیرند تا از ناامید شدن آنها نسبت به بستر خانواده و اعضای خانواده پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، مسئولیت پذیری، دلزدگی زناشویی
 • زهره ریاضی*، سیده مونا ابراهیمیان شیاده، زهرا نقش، زهره موسوی امیرآباد صفحات 579-592
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای سبک شناختی، نارساکنش وری شناختی و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران، در سال تحصیلی 94-95 بودند. 135دانش آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص در نهایت 115 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. ابزار های پژوهشی شامل پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی، 1392)، پرسشنامه عاطفه ی مثبت و منفی واتسون و تلگن(1988)، و پرسشنامه سبک شناختی (کلب، 1982) و پرسشنامه تعلل ورزی (سولومون و راث بلوم،1984) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سبک آزمایشگری فعال، توانایی شناختی و عواطف منفی پیش بینی کننده های معنادار تعلل ورزی هستند. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که عواطف منفی و توانایی شناخی به ترتیب نقش منفی و مثبت معناداری در پیش بینی تعلل ورزی دارند و در مجموع 63 % از واریانس تعلل ورزی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: سبک شناختی، نارساکنش وری شناختی، عواطف منفی، تعلل ورزی
 • فاطمه یزدانی، اصغر شریفی، محمدتقی ایمانی * صفحات 593-613
  هدف این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور در یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش وپرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی سطح کشور به تعداد 358000 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری 23 نفر تعیین شد و این افراد با روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران 900 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 160 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از پایایی باز آزمون (0.77) و روش توافق درون موضوعی (0.83) استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ (برای تمام مولفه ها بزرگ تر از 0.7) و باز آزمایی (برای تمام مولفه ها بزرگ تر از 0.7) استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود (84/0). روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری باز و محوری بود؛ همچنین در بخش کمی از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، جداول، اشکال و نمودارها استفاده شد و در بخش استنباطی از روش های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر در تربیت شهروندی را می توان در سه دسته درونداد، فرذایند و برونداد دسته بندی کرد عوامل درون داد شامل، اهداف و فلسفه تربیت، فناوری و تجهیزات آموزشی، نیروی انسانی، معیارهای ارزیابی، استانداردها و منابع آموزشی؛ عوامل فرایند شامل مولفه هایی مانند روش های تربیت، پداگوژی، محتوای آموزش و فرایندهای آموزش و کارکردهای پنهان تربیت است و عوامل برون داد، یعنی شهروند حرفه ای شامل شناخت، توانایی و نگرش مدنی می باشد. بر اساس مولفه های شناسایی شده مدل شهروند حرفه ای ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت؛ همچنین نتایج نشان داد که وضعیت تمام مولفه های شناسایی شده در بین معلمان ابتدایی در حد مطلوب بود.
  کلیدواژگان: شهروند حرفه ای، نگرش مدنی، شناخت مدنی و توانایی مدنی
 • سمیرا وکیلی، زهرا نقش*، زهرا رمضانی خمسی صفحات 615-627
  پژوهش حاضر بررسی مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت به واسطه نقش درگیری تحصیلی است. نمونه پژوهش شامل 600 دانش آموز پایه ششم است که به روش نمونه گیری خوشه ایطبقه ای دومرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه هیجان تحصیلی (AEQ-M) پکران، گوتز و فرانزل (2005)، و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) که از آزمودنی ها خواسته شد آن ها را تکمیل کنند بود. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز از طریق معدل نمرات میان ترم آن ها موردبررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مدل موردنظر، برازش مناسبی دارد و درگیری تحصیلی نقش واسطه ای بین هیجان تحصیلی و پیشرفت ایفا می کند تغییرهای هیجان تحصیلی و درگیری تحصیلی قادر به تبیین 37/0 پیشرفت بودند. هیجان های منفی غیرفعال کننده نظیر بی حوصلگی برای انگیزش مضرند و منجر به پردازش اطلاعات سطحی و عدم درگیری تحصیلی دانش آموزان می شوند. لذا با توجه به نقش و جایگاه مهم جریان های مثبت به نظر می رسد که محیط آموزشی باید به دنبال پرورش هیجان های مثبت در دانش آموزان خود باشد.
  کلیدواژگان: هیجان تحصیلی، درگیری تحصیلی، پیشرفت
 • حمید نهاردانی، علی معقول *، احمد زنده دل، حسن نودهی صفحات 629-651
  تحولات روزافزون صنعت، اطلاعات و فناوری های نوین در جهان، با سرعت بالا در حال پیشروی است. کشورهایی که به دنبال خودکفایی و استقلال همه جانبه هستند، باید کشور خود را با کارآفرینی، تولید و اشتغال پایدار و منابع انسانی فعال در صنایع، برای مقابله با شکافی مهارتی بین مهارت های موجود و مهارت های مشاغل نوین آماده سازند. تحت این شرایط، به اهمیت ماموریت دانشگاه هایی که در تربیت کارآفرین ماهر، فعالیت می کنند، پی می بریم. مدیریت دانش در سازمان ها بویژه سازمان های آموزشی، یک راهکار اثربخش برای حل این معضل می باشد. این پژوهش بر پایه راهبرد داده بنیاد، به مطالعه و بررسی استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای می پردازد. داده های تحقیق از طریق 14 نفر از خبرگان مدیریتی و فنی، به صورت نمونه با کفایت داده، و مصاحبه نیمه ساختاریافته، گردآوری شد. اعتبار و روایی داده های پژوهش، از نظرات خبرگان پژوهش های مبتنی بر داده بنیاد و نیز بازبینی مصاحبه شوندگان تایید شد. لذا از یافته های پژوهش الگویی با شرایط ذیل حاصل شد. راهبردها شامل: 1- تربیت تکنسین کارآفرین 2-بهسازی منابع انسانی3- کیفی سازی آموزش دانشگاه و نیز شرایط علی شامل: 1-پتانسیل منابع انسانی2-ماموریت دانشگاه (کارآفرینی)، همچنین مقوله یا پدیده های محوری شامل: رهبری سازمان، و نیز زمینه شامل: 1-سرمایه فکری 2-خلق دانش 3-استراتژی مدیریت، همچنین شرایط مداخله گر شامل: 1-ساختار سازمانی 2- کار تیمی 3- فرهنگ سازمانی 4- تقسیم دانش، و در انتها پیامدها: استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه ؛ مدیران عالی دانشگاه را دررسیدن به اصل ماموریت و هدف سازمان(تربیت تکنسین ماهر و کارآفرین)رهنمون می سازند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سازمان های آموزشی، توسعه کارآفرینی، اشتغال پایدار، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • محمود جاویدمهر، علی معقول*، حسن نودهی، مرتضی بینش صفحات 671-690
  این پژوهش با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی در آموزش وپرورش خراسان رضوی با استفاده از روش نظامدارنظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری انجام شده است.. برای به دست آوردن داده های موردنیاز در این پژوهش با 15 نفر از خبرگان حوزه سیاستگذاری آموزش و پرورش مصاحبه ی بدون ساختار به عمل امد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجریه وتحلیل داده هااز روش نظام دار استراوس و کوربین با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است. بعد از تحلیل داده ها مدل پارادایم یا الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یادگیرنده مشارکتی استخراج شده است. بر اساس نتایج بدست آمده این الگو دارای شرایط علی (کیفیت، آینده نگری، نیاز جامعه)، شرایط زمینه ای (نیروی انسانی، فناوری، دانش محوری، دانش آموز ماهر، برنامه ریزی و ارزش و اخلاق)، شرایط مداخله (تجهیزات، فضای فیزیکی، عوامل اقتصادی، تمرکز زدایی، جذب نیرو)، راهبردها (مشارکت محوری، مهارت محوری، روش های آموزشی، عملکردگرایی) و پیامدها (کسب مهارتهای گروهی، کسب مهارتهای فردی و تامین نیازهای جامعه) می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، فرهنگ سازمانی، داده بنیاد، کد گذاری
 • ابراهیم گیوکی، علیرضا منظری توکلی*، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 691-710
  هدف این مقاله ارائه مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار در نظام دانشگاه های استان مرکزی است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های استان مرکزی است ونمونه گیری به روش خوشه ایدومرحله ای بوده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری )استفاده شده است و داده های از طریق نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفته است .در این پژوهش به منظورجمع آوری داده های مورد نیاز ازسه پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد است عوامل مرتبط با شایسته سالاری ،شایسته سالاری و رهبری خدمت گزار اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است.به منظور تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است(نظر متخصصان) و روایی این پرسش نامه ها با درصد بالایی به تایید رسیده است وبرای سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه های عوامل مرتبط با شایسته سالاری 87/0 و شایسته سالاری 88/0 و رهبری خدمت گزار 81/0 است.یافته های پژوهش نشان داد که که مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از برازش خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شایسته سالاری، رهبری خدمت گزار، دانشگاه های استان مرکزی
 • قاسم خدادادی، محمدهاشم رضایی * صفحات 711-730
  این مقاله در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تاکید بر دیدگاه های هابرماس تشکیل داده است. نمونه گیری به صورت هدفمند، گزینشی و تا حد اشباع انجام گرفته است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای، ابزارجمع آوری داده ها فیش و روش تجزیه و و تحلیل آنها تلفیقی از روش های کیفی ازقبیل تلخیص، عرصه ی داده ها، نتیجه گیری و تایید آنها با استفاده از پیشینه پژوهش بوده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که مبانی فلسفه هابرماس در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی تبیین گردیده بود. از نظر دلالت های ضمنی تربیتی هابرماس در گفتار آرمانی تربیتی و رشد اخلاق گفتمانی تاکید دارد. در اصول تربیتی هابرماس به بیت الاذهانی بودن معرفت و ترویج گفتگو می پردازد. در روش های تربیتی به بهبود روابط انسانی و تربیت یادگیری مشارکتی می پردازد. در عین حال به تربیت انسان فعال و تربیت شهروند جهانی در اهداف آموزشی تاکید دارد. در برنامه درسی به روابط انسانی، احترام متقابل و پاسخ به نیازمندی های اجتماعی می پردازد. در روش تدریس بحث و گفتگو را پیشنهاد می دهد. در نقش معلم به ابراز عقلانیت و ارتباط موثر با فراگیران توصیه می کند. در مدیریت مدرسه به دانش آموز محوری و اجتماعی نمودن آنها تاکید دارد و در روش پژوهش به رویکرد اکتشافی و ذهنیت گرایی تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، یورگن هابرماس، تعلیم و تربیت
 • فرامرز ملکیان * صفحات 731-748
  هدف این پژوهش توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس مدل تفکر خلاق است. روش مطالعه، توصیفی- پیمایشی از نوع نظرسنجی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه های تهران به تعداد 36 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته بر اساس سوالات تحقیق است که به در مقیاس لیکرت انجام شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ 74% به دست آمد. نتایج با استفاده از آزمون z تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج، z به دست آمده برای معیار رنگ برابر با 8.98 ، برای معیار نور برابر با 6.58، برای معیار صدا (صوت) برابر با 3.52 ، برای معیار شرایط حرارتی (گرمایش) برابر با 06، 2 بود. لذا می توان نتیجه گرفت که بین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و افزایش تفکر خلاق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی در سطح 5% رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: طراحی، معیارهای طراحی فضاهای آموزشی، تفکر خلاق
 • صدیقه طوطیان، اسدالله مهرآرا*، مهری بیگدلی صفحات 749-766
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 188 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. در تحقیق حاضر به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد؛ همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافته ها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های گرداوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین انعطاف پذیری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه معنی داری وجود دارد. بین سازگاری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه معنی داری وجود دارد. بین مسئولیت پذیری با خلاقیت و عملکرد منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه 5 رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، سازگاری، مسئولیت پذیری، خلاقیت، عملکرد منابع انسانی
 • صدف پورمنصف، علیرضا چناری*، بهارک شیرزاد کبریا صفحات 767-784
  پیشرفت ها بر فناوری های سازمان یا فناوری های مرتبط بر ساختار یک سازمان تاثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی مولفه های اثرگذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان آموزش عالی و اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 14نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر معماری سازمانی عبارتند از عامل آموزشی و پژوهشی(78/0)، حمایت و مشارکت سازمانی (71/0)، عامل فیزیکی سازمان (68/0)، اندازه سازمان (78/0)، عامل روانشناختی (74/0).
  کلیدواژگان: معماری سازمانی، آموزش و پژوهش، دانشگاه آزاد
 • سمیه ابراهیمی، فائزه ناطقی*، علیرضا فقیهی صفحات 785-797
  هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت ابعاد زمینه و درونداد برنامه آموزشی مدارس تیزهوشان دوره متوسطهاول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ است. جامعه آماری این پژوهش ، سه گروه دبیران، دانش آموزان و خبرگان بود . تعداد 80 دبیر، 248 دانش آموز پایه سوم با استفاده از جدول مورگان و 9 فرد خبره با روش تمام شماری، نمونه های آماری این پژوهش در رابطه با ابزار پرسشنامه را تشکیل دادند. در رابطه با ابزار مصاحبه نیز از دبیران و دانش آموزان، تا حد اشباع مصاحبه شد. دو چک لیست ساخت دار که اطلاعات خواسته شده در آن بر اساس اسناد و مدارک ، مشاهده و گرفتن اطلاعات از متخصصان تعلیم و تربیت به دست می آید. میزان آلفای کرانباخ پرسشنامه دبیران858/0،پرسشنامه دانش آموزان 901/0، و پرسشنامه خبرگان 862/0 به دست آمد. در این مطالعه ار روش پرسش از همتایان برای تعیین پایایی مصاحبه ها استفاده گردید. برای تعیین اعتبار صوری و محتوا، نظرات 5 نفر از صاحب نظران مرتبط در این خصوص دریافت شد. از روش تجزیه و تحلیل نشانگرها،ملاک ها و عوامل و میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش مقوله بندی استفاده شد. و در تجزیه و تحلیل چک لیست ها از ارزیابی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب بهره گرفته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کیفیت برنامه های آموزشی مدارس تیزهوشان استان خوزستان بر اساس الگوی سیپ در بعد زمینه و درونداد مطلوب بود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، کیفیت، زمینه، درونداد، مدارس تیزهوشان، دوره متوسطه اول
 • مریم تمدنی جهرمی، رشید ذوالفقاری*، مهدی کلانتری صفحات 799-817
  هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در بین معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بنیادی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری 20 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران 430 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده-ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 82 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوا (کدگذاری باز و محوری) بود؛ همچنین در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل تاثیر گذار بر نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی شامل دو بعد درونی و بیرونی می گردد. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که از میان عوامل درونی، عامل فضا و تجهیزات و در بین عوامل بیرونی، عامل حاکمیت از اولویت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. مدل نیز از برازش مناسبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی، فضا و تجهیزات، حاکمیت اسلامی
 • بهاره نصیری *، آمنه بختیاری، هادی حسینی صفحات 819-837
  معیار و محک هر برنامه آموزش سواد رسانه ای، مواجهه انتقادی دانش آموزان در استفاده و فهم شخص خودشان از رسانه است، تا بتوانند اطلاعات دریافتی از رسانه های مختلف را رمزگشایی کرده و توانایی داوری مستقل خود درباره محتوای رسانه ها را ارتقاء بخشند. با توجه به ساختارهای دانش مطرح شده در سواد رسانه ای، پنج مولفه اصلی سوادرسانه ای، با تاکید بر محتوای رسانه ای برگرفته از نظریه های ارتباطی، طرح برنامه درسی تدوین شد. در برنامه درسی 15 جلسه ای، آموزش آموزه های سواد رسانه ای از رسانه های مختلف(روزنامه، مقاله، کتاب، انیمیشن، کاریکاتور، فیلم تبلیغاتی) در کلاس استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش گرد آوری داده ها شبه آزمایشی(نیمه آزمایشی) بوده است. در این روش دو گروه آزمایش و کنترل ا انتخاب و مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. و با روش مبتنی بر گفت وگو و تشکیل حلقه کندوکاو برای60 نفردر پایه ششم ابتدائی دبستان پسرانه شاهد برهان مجرد، در سال 1395به اجرا درآمد. حجم نمونه به صورت گروه های 30 نفری در دو کلاس که به صورت دو گروه کنترل و آزمایش، تقسیم و مشخص شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل، با توجه به آموزش هایی که به آنان ارائه شد؛ با 99درصد اطمینان در مهارت های استفاده از رسانه ها، تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای، توانایی تولید و ارسال پیام های رسانه ای، تفکر انتقادی در استفاده از رسانه ها، در سطح بالاتری از مهارت سواد رسانه ای قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، آموزش سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، حلقه کندو کاو، دانش آموزان
 • حمید حمادی، علیرضا فقیهی*، محمد سیفی، فائزه ناطقی صفحات 839-852
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه است. روش پژوهش کیفی و به شیوه ی بررسی اسنادی است. این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش های کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر منابع مکتوب موجود در خصوص دوزبانگی است. ابزار مورد استفاده فیش برداری است. فیش ها ویاداشت های مکتوب جهت جمع آوری اطلاعات لازم از منابع مکتوب ،مواد دیداری وشنیداری ونرم افزارهای رایانه ای وفضای مجازی است. روش گردآوری داده ها مراجعه به منابع مکتوب و کتابخانه ای برای بهره مندی ازآرا واندیشه های صاحبنظران و محتوای متون مربوط به تعلیم وتربیت بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که تعلیم وتربیت دوزبانه در دنیا بر اساس 9 مدل کلی شامل : 1.انتقالی2.غوطه ورسازی3.دوسویه4.نگهداشت5.پرستیژ6.تجدیدحیات غوطه ورسازی7.رشدی8.آموزش زبان مبتنی بر محتوا و 9.چندزبانه صورت می گیرد که در این میان 3 روش اول پرکاربردترین روش ها در دنیا هستند. مشاهده رتبه تمام مدل های آموزش دوزبانه نشان می دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا بالاترین رتبه را کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندی روش های بعدی به ترتیب عبارتند از روش دوسویه ، روش نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی ، روش انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تحلیل کیفی، مدل، دوزبانگی، دانش آموزان
 • کامبیز اسماعیل نیا، کیومرث نیازآذری *، مریم تقوایی یزدی صفحات 853-868
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری هم افزایی(سینرژی) مبتنی برعملکردآموزشی مدیران در دانشگاه های استان گلستان است.این پژوهش از نظرهدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد.جامعه آماری آن را کلیه مدیران سطوح مختلف دانشگاهی به تعداد 395نفر وروش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو بر اساس فرمول کوکران تعداد 193نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته رهبری هم افزایی وعملکرد آموزشی مدیران دانشگاه هااستفاده شد. پایایی پرسشنامه ها برای همه متغیرها تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از آزمون tمستقل استفاده شد.یافته ها نشان داد رهبری هم افزایی در ابعاد چهارگانه خود بر عملکرد مدیران دانشگاه های استان گلستان تاثیر دارد. دراین نوع رهبری بعدرفتاررهبری بیشترین تاثیررادرعملکردمدیران دارد. بعدازآن باورها،ارزشهاودیدگاه هااثرقابل توجهی برعملکردآموزشی داشته است. ساختارسازمانی و نیروهای بیرونی درجات سوم وچهارم را از نظر تاثیر برعملکرد دارامیباشند. همچنین بهترین عملکردآموزشی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.
  کلیدواژگان: رهبری هم افزایی، عملکردآموزشی مدیران، دانشگاه، استان گلستان، مدیریت، آموزش عالی
 • پروین اسدپور، رضا یوسفی سعیدآبادی*، وحید فلاح صفحات 869-884
  هدف پژوهش، شناسایی و رتبه بندی مولفه های کمال گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری را کلیه مدیران و روسای گروه های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 338 نفر با روش نمونه گیری «تصادفی خوشه ای- طبقه ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته کمال گرایی با 60 سوال در دو بعد و نه مولفه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ در بین ابعاد کمال گرایی، بعد پیشرفت دهنده با بار عاملی 955/0 دارای بیش ترین تاثیر و بعد بازدارنده با بار عاملی 926/0 دارای کم ترین تاثیر است. همچنین در بعد کمال گرایی پیشرفت دهنده، مولفه ی «میل به نظم و ترتیب» دارای بیش ترین تاثیر و مولفه ی «تلاش برای عالی بودن» دارای کم ترین تاثیر است. در بعد کمال گرایی بازدارنده، مولفه ی «نگرانی در برابر اشتباهات» دارای بیش ترین و مولفه ی «نشخوار فکری» دارای کم ترین تاثیر است.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، مدیران، آموزش و پرورش
 • احمدعلی اسدپور * صفحات 885-899
  آموزش و پژوهش در هر جامعه ای تحت تاثیر جنبه های مختلف توسعه می باشد، از طرف دیگر خود نیز به عنوان متغیر مستقل بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. در مطالعه زیر روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی جامعه به مثابه یک مثلث فضایی برروی هم اثر مستقیم و متقابل دارند. با سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مولد در بازه های زمانی میان مدت و طولانی مدت منجربه توسعه اقتصادی کشور می شود و این توسعه به نوبه خود باعث توسعه بیشتر و انجام سرمایه گذاری بیشتر در امر آموزش و پژوهش می شود. اگر آموزش کلید حل تمام مشکلات توسعه نیافتگی غالب کشورهای توسعه نیافته است. این سوال جایگاه خود را می یابد که چرا کشورهای توسعه نیافته که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در نهادینه کردن سیستم آموزش سرمایه گذاری نسبتا موفقی داشته اند هنوز نتوانسته اند فاصله میان خود و کشورهای توسعه یافته را نه تنها کاهش دهند بلکه این فاصله افزایش نیز داشته است حلقه مفقوده این عدم دستیابی چیست؟ مقاله پیش رو بر آن است که در پی آن باشد که نهادینه شدن سیستم آموزش و پرورش به تنهایی جهت کاهش فاصله توسعه نیافتگی کشورها کافی نیست بلکه نهادینه شدن پژوهش بعنوان کلید حل این معماست.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، دانشگاه ها، پژوهش، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری
 • مهدیه ابوالقاسمی، علی اصغر شریفی *، محمدنقی ایمانی صفحات 901-926
  هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه روسا و معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استان های کشور به تعداد 42000 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع نظری 10 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای 527 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 101 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود.روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود؛ همچنین در بخش کمی تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه ای) توسط نرم افزار Spss-V22 انجام شد. نتایج نشان داد ورودی مدل یعنی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی عبارتند از فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی فرایند مدل یعنی مولفه های چابک سازی سازمانی عبارتند از سرعت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و شایستگی خروجی مدل یعنی عوامل اثرپذیر از چابک سازی سازمانی عبارتند از رضایت شغلی، بهره وری و مزیت رقابتی ؛ براساس مولفه های شناسایی شده مدل چابک سازی سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت؛ همچنین نتایج نشان داد وضعیت تمام مولفه های پژوهش در وضع موجود بالاتر از میانگین هستند.
  کلیدواژگان: چابک سازی سازمانی، سرعت، انعطاف پذیری، شایستگی و پاسخگویی
 • اسدالله مهرآرا *، صدیقه طوطیان اصفهانی، علی محمدحسینی صفحات 927-949
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای_ تصادفی 322 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه م استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز، جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تلفیقی تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر بود که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید رسیده است و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با 89/0، جو سازمانی 70/0، تحول سازمانی 87/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فرهنگ سازمانی برجوسازمانی با توجه به تحول سازمانی تاثیرمثبت و معنی داری دارد، با توجه به آزمون سوبل اثر غیر مستقیم فرهنگ سازمانی در جو سازمانی درسطح 5درصد برابر 0.39 است و فاصله اطمینان آن نیز به طور قابل توجهی بیشتر از صفر است. نشان داد اثر متغیر میانجی یعنی تحول سازمانی در مدل رگرسیونی معنادار است و تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، تحول سازمانی
 • آمنه بختیاری، بهاره نصیری * صفحات 951-967
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزه های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در ساختار نظام آموزشی ایران انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به پدیده شکاف نسلی دختران با مادران آنان و آموزش های لازم در جهت رفع آن است. بنابراین،سعی شده عوامل تاثیرگذار بر ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان مورد بررسی و شناخت قرار گیردتا بتوان به راهکارهای اموزشی در این حوزه نائل گردید.. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است.برای گردآوری داده ها،از ابزار پرسش‏نامه محقق ‏ساخته استفاده گردید. جامعه آماری شامل کلیه دختران عضو در فرهنگسرای گلستان منطقه 8 شهرتهران در سال 1394 است. برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری طولی از نوع چرخشی(در یک بازده زمانی 6 ماهه) بهره گرفته شد. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان 202 نفر به عنوان حجم جمعیت نمونه انتخاب گردید.برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار محتوا استفاده گردید.سپس با بهره گیری از آزمون اس.اچ لاوشه اعتبار محتوا برابر 0.69 بدست آمد. دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده است.نتایج نشان داد سوال های از همبستگی دورنی قابل قبولی(ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.72) برخوردار است.در مجموع می توان بیان کرد، میزان استفاده از نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: شکاف نسلی، اینستاگرام، مادران، تلگرام، نظام آموزش عالی
 • مهدی زیرک *، انسیه نظری، عباس شادپیروز، مریم احمدیان یزدی صفحات 969-984
  امروزه اعتقاد بر آن است که منابع انسانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمان است و به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تاکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت استعداد و ارتباط آن با نظام ارزشی مدیران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی با هدف پیش بینی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع ابتدایی پسرانه ودخترانه شهرستان سبزوار به تعداد 91 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه، نمونه ها به صورت سرشماری در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد «مدیریت استعداد» و «نظام ارزشی» است . پرسش نامه مدیریت استعداد شامل مولفه های جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، به کارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها می باشد و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 95/0 می باشد. پرسشنامه نظام ارزشی به ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش که عبارتند از: نظری، اقتصادی، زیباگرا، اجتماعی، سیاسی و مذهبی، می پردازد. ضریب پایایی با استفاده از آزمون کرونباخ برابر با 77/0 می باشد. در این تحقیق داده های کسب شده با استفاده از آمار توصیفی همچون میانگین،انحراف معیار ونمودارها،توصیف و با استفاده از آمار استنباطی و آزمون پیرسون معناداری روابط متغیرها مورد بررسی قرار گرفت . محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد اگر چه بین مدیریت استعداد با نظام ارزشی ، با سطح معناداری 319/0 که بیشتر از آلفای 05/0 است ارتباط معناداری یافت نشد، ولی در جریان تجزیه وتحلیل داده ها، مشخص شد که بین برخی مولفه های متغیر مدیریت استعداد با برخی مولفه های متغیر نظام ارزشی ارتباط معنادار وجود دارد که در خور توجه می باشد. بطوری که بین متغیر مدیریت استعداد با مولفه ارزش مذهبی رابطه معنادار و مثبت و با مولفه ارزش اقتصادی رابطه معنادار و منفی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، نظام ارزشی، جذب نیروی مستعد
 • فاطمه شفیقی، مهدی کلانتری*، رشید ذوالفقاری زعفرانی صفحات 985-1008
  این پژوهش باهدف بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایطبقه بندی شده، تعداد 330 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور گرداوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک (1965)، اخلاق حرفه ای آرمیتو و همکاران (2011) و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلداسمیت (2008) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار و... از طریق نرم افزار Spss-21 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مولفه های پژوهش مناسب بود؛ هم چنین اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین داری در کار تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، عملکرد شغلی، دین داری در کار
 • رضا سورانی یانچشمه * صفحات 1009-1027
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران به تعداد 1900 بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای، 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گرداوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، اشتیاق شغلی شوفیلی و همکاران (2001) و جوسازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول از طریق نرم افزار Spss-V22 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Lisrel-V8.8 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. در بخش دوم نیز ضرایب مسیر و ضرایب معناداری برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با توجه به نقش میانجی جو سازمانی، رهبری اخلاقی و مولفه های آن بر اشتیاق شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارند. رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی تاثیر دارد؛ رهبری اخلاقی بر جو سازمانی نوآورانه تاثیر دارد؛ اشتیاق شغلی بر جو سازمانی نوآورانه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، اشتیاق شغلی، جوسازمانی نوآورانه
 • فاطمه ساغری، عبدالله علی اسماعیلی*، بابک حسین زاده صفحات 1029-1043
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های استان مازندران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مازندران میباشد که تعداد نمونه در این تحقیق بر اساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر تعیین می شود. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی می باشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از(7/0)محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSاستفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر عوامل رفتاری و عوامل ساختاری و عوامل محیطی را بر آموزش کار آفرینی در دانشگاه های استان مازندران مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، آموزش کارآفرینی
 • جواد جهان *، سجاد زنگنه تبار، محمد پاک سرشت صفحات 1045-1066
  پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل شایستگی دانش آموزان تربیت اسلامی، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان حوزه برنامه درسی انجام شده است، روش پژوهش کیفی و شامل تحلیل اسنادی و روش داده بنیاد است. ابزار پژوهش شامل چک لیست بررسی و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل در بخش مطالعه ی متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی – استقرایی و روش تحلیل مضمون و در بخش مصاحبه از روش تحلیل و تفسیر داده ها استفاده شد. همچنین از روش کدگذاری استفاده شده است. واحد داده های مورد نیاز استخراج و تنوع آنها به صورت فراوانی به ثبت رسیده است. ضمنا از شاخص های آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بعد دانشی، نگرشی و توانشی(مهارتی) مهم ترین ابعاد تربیت شهروندی هستند و هرکدام از این ابعاد دارای مولفه های ویژه ای است. بعد دانش دارای 16فراوانی و 28.07 درصد شامل مولفه های دانش عمومی و تخصصی، دانایی محوری، استقلال ذهنی، تفکر و تدبر و تعمق، برنامه ریزی،پرسش و پاسخ و مشارکت در بحث، توسعه علمی، ترویج دانش، توانایی محاسبات، توانایی گفتگو، سواد رسانه ای، شناخت محیط اطراف و هدف داری، بعد نگرش با 20فراوانی و 35.08 درصد فراوانی شامل: احترام به قانون و مقررات، عدالت خواهی و آزادی خواهی، توجه به فرهنگی ملی، پذیرش تنوع تفکرات، مسئولیت پذیری، صداقت، شجاعت و جسارت، ادب و نزاکت، بخشش، انصاف داشتن، دیگرخواهی، عیب پوشی، صلح طلبی، دور اندیشی، وفاداری، امنیت خواهی، خوش خلقی و خوشرویی، صمیمی بودن و داشتن مهارت همدلی، و بعد توانش با 21فراوانی و 36.84درصد فراوانی شامل: مشارکت در امور، خودکنترلی، صبر کردن، امانت داری، تعادل رفتاری، رازداری، تلاشگری، وقت شناسی، همکاری کردن، رفاه و آسایش، منظم بودن، کار گروهی، استقلال مالی، اشتغال، برقراری ارتباط، حل مساله، رعایت اصول بهداشتی، مهارت تصمیم گیری و معاشرت با دیگران به ترتیب کمترین و بیشترین کد مفهومی را به خود اختصاص دادند. بر اساس این مولفه ها مدل مطلوب تربیت شهروند اسلامی ارائه شده است. توجه به نتایج پژوهش آموزش و پرورش را در مسیر تربیت شهروندی دانش آموزان کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: ابعاد ومولفه ها، تربيت شهروندي، خبرگان
 • زهره ریاضی * صفحات 1067-1083
  نظام های آموزشی که اقتصاد رقابتی رامبنای کار خود قرار داده اند با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی همراه بوده و مشخصه آنها گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی مبتنی بر آموزش و تغییرشاخص های اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است. در نظامهای آموزشی معتبر از کارآفرینی به منزله موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. ورود تکنولوژی های آموزشی و اطلاعاتی و اینترنت به عرصه مبادلات تجاری، ضمن تسهیل این مبادلات ، تا حد زیادی از میزان هزینه ها کاسته است. به همین دلیل اکثر نظام های آموزشی دنیا به دنبال ورود هرچه سریع تر و جدی تر در بازارهای مبادلات آموزشی و الکترونیکی از طریق اینترنت به مراجعین خود هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک صورت گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی– پیمایشی، انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق ، 260نفر بودند که پرسشنامه 38سوالی در میان کارکنان توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ75/0محاسبه شده است. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از فاکتورهای: عوامل(سازمانی، اقتصادی ، ویژگی های آموزش الکترونیک)نقش موثری بر توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک با تکیه بر آموزش الکترونیک در شهر شیراز داشته است.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، کارآفرینی، آموزش الکترونیک
 • احمد میرزابیگی، سعید بختیارپور*، زهرا افتخار صعادی، بهنام مکوندی، رضا پاشا صفحات 1085-1104
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ی دانش آموزان پسر و دختر براساس متغیرهای سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی می باشد. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری را کلیه ی دانش آموزان پسر و دختر مدارس متوسط دوم شهر ایلام در سال تحصیلی 1396-1395 تشکیل می دهد و حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 374 دانش آموز تعیین گردید که از این تعداد، 187 نفر پسر و 187 نفر دختر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده با توجه به نواحی آموزش و پرورش شهرستان ایلام، روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای بوده که مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(1391)، پرسشنامه ابعاد احساس تعلق به مدرسه بریو و بتی(2005) و انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (2000) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بین دانش آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام در ابعاد تعلق به همسالان، حمایت معلم، عدالت در مدرسه، ارتباط در مدرسه، مشارکت علمی و متغیرهای انگیزه پیشرفت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که متغیر جسنیت، 2/1 درصد واریانس تعلق به همسالان، 1/2 درصد واریانس حمایت معلم، 7/2 درصد واریانس عدالت در مدرسه، 4/1 درصد واریانس ارتباط در مدرسه، 9/1 درصد واریانس مشارکت علمی، 7/4 درصد واریانس انگیزه پیشرفت تحصیلی، 3/1 درصد واریانس سرزندگی تحصیلی را تبیین کرده و دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر براساس متغیرهای فوق دارای برتری نسبی هستند.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی
 • پریناز بنیسی* صفحات 1105-1121
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 84830 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با 384 نفر برآورد شد و این تعداد به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، چهار پرسشنامه استاندارد در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با عناوین پرسشنامه دلبستگی شغلی (کانونگو، 1982) دارای 10 سوال و ضریب آلفای 82/0، پرسشنامه تعهد شغلی (بلا، 1993) دارای 40 سوال و ضریب آلفای 88/0، پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000) دارای 38 سوال و ضریب آلفای 89/0 و پرسشنامه مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر، 2009) دارای 23 سوال و ضریب آلفای 80/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که 1- فرهنگ سازمانی بر تعهد شغلی منابع انسانی تاثیر معناداری دارد و مدیریت استعداد نقش میانجی در این تاثیر دارد. 2- فرهنگ سازمانی بر دلبستگی شغلی منابع انسانی تاثیر معناداری دارد و مدیریت استعداد نقش میانجی در این تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، تعهد شغلی، دلبستگی شغلی، مدیریت استعداد
 • لیدا جاویدان، عبدالله علی اسماعیلی *، علی اصغر شجاعی صفحات 1123-1136
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش با روش پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم شاغل در دبیرستان های دولتی شهر بابل بودند. ابزار پژوهش حاضرپرسشنامه محقق ساخته شامل 53 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که با استفاده از روش دلفی تنظیم شد و همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی روایی سازه پرسشنامه حاضر تعیین شد و 8 خرده مقیاس بدست آمد که عبارت بودند از ارزش ها، دانش ها، انگیزش ها، سلامت، توانایی ها، رغبت ها، باورها و صلاحیت اخلاقی. نتایج حاصل از بررسی پایایی مرکب برای عوامل هشت گانه نشان داد که این ضریب در دامنه 70/0 تا 94/0 قرار دارد که نشان دهنده پایایی مطلوب برای این عوامل بود. همچنین، نتایج حاصل از بررسی همسانی درونی این 8 زیرمقیاس نشان داد که این ضرایب در دامنه 65/0 تا 83/0 و روایی سازه 85/0 بدست آمد. همچنان که نتایج مربوط به مدل نشان داد که همه مسیرهای منتهی به الگوی شایستگی معلمان مسیرهای مثبت و معنی داری بودند. همچنین نتایج نشان داد در بین همه عامل های هشت گانه ی سنجش الگوی شایستگی معلم، ارزش ها، دانش ها، انگیزش ها، سلامت، توانایی ها، رغبت ها، باورها و صلاحیت اخلاقیبه ترتیب بالاترین بار عاملی و وزن عاملی را بر روی عامل مرتبه دوم الگوی شایستگی معلمان نشان دادند. بر اساس نتایج، باورها و عقاید معلمان نسبت به حرفه معلمی به دلیل این که می تواند موتور محرک بقیه عوامل باشد بار عاملی بالاتری را در مدل شایستگی معلمان نشان داد.
  کلیدواژگان: الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی، اسناد بالادستی آموزش و پرورش، ارزش ها، دانش ها، انگیزش ها، سلامت، توانایی ها، رغبت ها، باورها و صلاحیت اخلاقی
 • نجمه وجدانی* صفحات 1137-1150
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان شهر ساوه در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه 2 شهر ساوه بودند که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای 193 نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جمع آوری داده های بر اساس سه پرسشنامه استاندارد عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994)، پرسشنامه رفتارهای پرخطر (1992) و پرسشنامه پیوند والدینی لاک و همکاران (2005) انجام گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین عدم بلاتکلیفی و مولفه های آن با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین پیوند والدینی و رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به طورکلی نتایج پژوهش نقش پیوند والدینی و عدم تحمل بلاتکلیفی را در پیش بینی رفتارهای پرخطر را مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، عدم تحمل بلاتکلیفی، پیوند والدینی
 • بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل
  طیبه غلامزاده بافقی*، طیبه جمالی بافقی صفحات 1151-1165
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی پرداخته شده است . هدف پژوهش ، تعیین رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل شهرستان بافق می باشد . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه افراد عضو و غیرعضو در شبکه های اجتماعی است که با توجه به گستردگی جامعه آماری ، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای ، از هر محله شهرستان ، 20 نفر به طور تصادفی انتخاب که در مجموع 100 نفر (53نفر غیر عضو ، 47 نفر عضو. 62 نفر زن و 38 نفر مرد) از زوجین 25 تا 40 ساله در این پژوهش شرکت نموده اند . در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ی شبکه های مجازی و رضایت زناشویی انریچ (1986) استفاده شده است . جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش همبستگی و آزمون t ؛ و جهت تعیین کفایت متغیر عضویت در شبکه های اجتماعی جهت پیش بینی رضایت شغلی از شاخص ضریب تعیین استفاده شده است ؛ نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میزان رضایت زناشویی افراد عضو در شبکه های اجتماعی از افراد غیرعضو در این شبکه ها کمتر و عضویت در شبکه های اجتماعی باعث کاهش رضایت زناشویی در درازمدت می گردد . بنابراین فرضیات تحقیق مورد تایید قرار می گیرد .
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، رضایت زناشویی، رضایت از زندگی
 • شهاب میرزایی * صفحات 1167-1183
  پژوهش انجام شده از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی و جهت بررسی نقش سبک زندگی اسلامی جهادی در پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و خوشبینی در سال 1395 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1395 به تعداد 97 نفر می شود. بنابراین برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شده است. که از میان آنان 100 دانشجو (54 دختر و 46 پسر)، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند به سه پرسشنامه سبک زندگی اسلامی (ILST) و پرسش نامه خوش بینی شیرر و کارو (LOT ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 22 SPSS و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزارها به ترتیب، 706/0 ، 821/0 ، 860/0، محاسبه شد. نتایج تحلیل رگرسیون، نشان داد که مجموع 5 متغیر پیش بین علم، عبادی، سلامت، اجتماعی و تفکر، 1/49 درصد از سبک مقابله ای هیجان مدار(01/0>P)، و مجموع 5 متغیر عبادی، باورها، خانواده، سلامت و زمان شناسی 8/61 درصد سبک مقابله ای هیجان مدار (01/0>P) را تبیین می کنند. همچنین مجموع 4 متغیر پیش بین عبادی، باورها، سلامت و نیز تفکر-علم 9/52 درصد از خوشبینی را تبیین می کند (01/0>P). از آنجایی که سبک زندگی اسلامی به طور کلی و سبک زندگی اسلامی -جهادی به طور خاص، با جنبه های مختلف زندگی در فرهنگ ایرانی در ارتباط است، متخصصانی که به نحوی با مسائل درمانی و پیشگیری در ارتباط هستند باید در مداخلاتشان، اصلاح سبک زندگی اسلامی-جهادی افراد را نیز مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، جهادی، راهبردهای مقابله با استرس، خوشبینی، دانشجو
 • حبیب الله کرد*، هاجر کرد، مختار کرد، محمد کرد صفحات 1185-1199
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان کاری معلمان متوسطه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه معلمان متوسطه (اول و دوم) شهرستان خاش در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 700 نفر (441 نفر مرد و 259 نفر زن) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه ای نسبتی تصادفی 248 نفر (156 نفر مرد و 92 نفر زن) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش دو پرسش نامه استاندارد شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (F) جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد .که حمایت اجتماعی معلمان باید از طرف مدیران افزایش یابد تا بتوان وجدان کاری و کارایی معلمان را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، وجدان کاری، معلمان متوسطه، شهرستان خاش
 • رضا سورانی * صفحات 1201-1211
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1391-92صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 7241از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 547 به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شااد. روش جمع آوری دادهه ا بر اساااس دو پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI-24 و سلامت روان گلدبرگ GHQ-28 انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالای 0/7 به دست آمد. همین طور از روایی محتوا و روایی سازه به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای بررسی روایی محتوا پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوقه رسید، و نتایج روایی سازه نیز بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart PLS 2 در دو بخش توصیفی (فراوانی، فراوانی در صدی، میانگین، انحراف ا ستاندارد و دامنه تغییرات) و ا ستنباتی (مدل سازی معادلات ساختاری) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد که هوش معنوی و ابعاد آن(تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، گسترش خودآگاهی) بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران تاثیر دارد، که این امر نشانگر اهمیت نقش هوش معنوی در محیط های اجتماعی است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سلامت روان، خودآگاهی، معناسازی، ارزش
 • زهره حسنی*، محمود ابوالقاسمی، اصغر مشبکی اصفهانی صفحات 1213-1234
  هدف اصلی این تحقیق ارائه ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 95-94 بودند که به روش هدفمند از نوع گلوله برفی نمونه گیری انجام شد و با آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته ترتیب داده شد. جهت تحلیل داده های کیفی از نظریه داده بنیاد و به روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاصل مصاحبه های انجام شده و کدگذاری آنها، استخراج 4 بعد، 10 مولفه و 70 شاخص برای کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. بعد ساختاری شامل سه مولفه چشم انداز کارآفرینانه (8 شاخص)، ساختار حمایتی (5 شاخص) و نظام پژوهشی (7 شاخص)؛ بعد فرایندی شامل دو مولفه رهبری کارآفرینانه (8 شاخص) و فرایند تجاری سازی (6 شاخص)؛ بعد رفتاری شامل دو مولفه قابلیت ارتباطی و شبکه سازی (5 شاخص) و فرهنگ نوآوری (10 شاخص) و بعد توسعه ای شامل سه مولفه شایستگی های کارآفرینانه (5 شاخص)، برنامه ریزی درسی (8 شاخص) و فرایند یاددهی-یادگیری (8 شاخص) می باشد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی دانشگاهی، بعد ساختاری، بعد فرایندی، بعد رفتاری و بعد توسعه ای
 • سمیرا احسانی افراکتی، فرشیده ضامنی*، محمد صالحی صفحات 1235-1258
  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های آزاد استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. گروه دوم جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای 420 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. همچنین، به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی، شامل شایستگی در شناخت اخلاقی، شایستگی در حساسیت اخلاقی و شایستگی در تصمیم گیری اخلاقی است.
  کلیدواژگان: شایستگی در شناخت اخلاقی، شایستگی در حساسیت اخلاقی و شایستگی در تصمیم گیری اخلاقی
 • رضا محمدزاده اول *، فردوس یادگاری صفحات 1259-1276
  این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق براساس هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده ها، کمی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر عدالت آموزشی، براساس نظر اساتید دانشگاه از تکنیک دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت استخراج شاخص های پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد. بررسی ها نشان داد که تاثیر هر یک از عوامل موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی یکسان نیست، بنابراین باید میزان تاثیرگذاری این عوامل را سنجید و بدین سان آن ها را رتبه بندی نمود. شناسائی عوامل موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه با استفاده از مدل سه شاخگی این امکان را به مدیران می دهد که با شناسائی آسیب ها در هر یک از عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری، استقرار مناسب تری از عدالت آموزشی داشته باشند. با استفاده از پرسشنامه و با تکنیک دلفی از خبرگان 26 عامل مهم استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه شناسائی شد و پس از شناسائی مطابق با مدل در سه دسته طبقه بندی شدند. بدین صورت که با توجه به اینکه RMSEA برابر با 085/0 بوده و نسبت کای دو به درجه آزادی (χ2/df) نیز برابر با 07/3 می باشد مدل مورد نظر دارای برازش مناسب بود. با توجه به مدل به دست آمده از تحلیل عاملی تائیدی شاخص های 26 گانه پرسش نامه در سه سازه عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای طبقه بندی شدند.
  کلیدواژگان: عدالت آموزشی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای
|
 • Yasamin Zeynab Zahmatkesh, Fariborz Dortaj *, Naser Sobhi Gharamaleki, Ali Reza Kiamanesh Pages 13-26
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness education on increasing the capacity of working memory and academic self-efficacy of female students.
  Method
  This research is a fundamental research part of the research. The quasi-experimental research method is. The statistical population of this study included all secondary high schools in district 5 of Tehran in academic year 97-96. Accordingly, the participants were divided into two groups (15 people) and control (15 people) and tested according to the pre-test post-test design with the control group. Then, a test of data processing (2000) and a self-efficacy test (Sherer, 1978) were performed as a pre-test. After running an independent variable of 8 sessions, they were again performed as a post-test.
  Results
  The results of covariance analysis showed The training of mindfulness skills led to increased work memory and academic self-efficacy in students.
  Conclusion
  The results of data analysis showed that increasing the skill of mindfulness can increase the capacity of working memory and academic self-efficacy of students. The change in student's beliefs toward positive and increasing their self-education is the result of cognitive training and mindfulness.
  Keywords: Mindfulness skills training, work memory capacity, Academic self-efficacy
 • Hosna Kashef, Maryam Taghvayeezadeh*, Kyoumars Niazazari Pages 111-130
  The purpose of this research is to explain the role of organizational transparency in relation to empowerment in order to establish organizational trust among managers of Mazandaran Islamic Azad University. A cross-sectional approach was used. The statistical population of the qualitative section includes 12 executives of the university with a targeted and quantitative sampling of 750 people in the statistical population, 254 sample volunteers using Cochran formula, and cluster random sampling. Data collection tools in the qualitative part of the semi-structured interviews, in the small section, three questionnaires are made by organizational transparency, empowerment and organizational trust. For data analysis, coding was used in the qualitative section, and in the small part, exploratory-confirmatory factor analysis was used. Verility reliability was calculated by computing the Cronbach's alpha coefficient, content and content, respectively, through confirmatory factor analysis. To fit the model and hypothesis test, SPSS and Smart Pls were used. The results of the analysis of qualitative data derived from deep interviews showed that transparency an organization of 15 sub-modules and 4 financial, managerial, technology and structural dimensions that have had the most impact on organizational transparency, respectively. The organizational transparency and its dimensions are also enhanced by empowering managers with a standardized standard of 991.0 and organizational trust with a standardized standard of 0.332 There is a direct and meaningful relationship GOF (0.632) showed that the proposed model has suitable fit.
  Keywords: Organizational Transparency, Empowerment, organizational trust, Managers of Islamic Azad University
 • Mozhgan Mohammadineeni, Narges Keshtiaray*, Mohammad Hossein Yarmohammadian Pages 131-145
  The study with the goal of identifying the role of the professors in the international sculpture curriculum higher education of Iran with the use of the analyze qualitative content of the category analogy from the standpoint of the professors and experts curriculum and with the purposeful, a plug of the textsThe results indicate that the presence and authority of the higher education system require efforts to internationalize the curriculum isAnd in this regard professors as key players this great movement to factors such as beliefs and attitudes, enrichment Professional professional qualifications, knowledge, scientific-technological, economic, political, cultural and reducing the barriers to political, economic, management in line with international higher education curriculum is the most important role of faculty development strategies, should be considered..
  Keywords: Teachers, curriculum internationalization of higher education
 • Neda Fadaee, Abbas Khorshidi *, Kourosh Fathivajargah, Lotfollah Abbasi Pages 147-162
  In this research, a model of learning organization for elementary schools in Tehran has been presented. The statistical population of the present study consisted of 30 people (5 women and 25 men) from the experts who were selected through a sampling of targeted target snowball. A sample of 30 experts in the field of educational science were selected. The methodology of the present study is applied in terms of objectives, in terms of qualitative and qualitative data and in terms of the nature and type of data study of the foundation. Through interviewing and finally using a narrative theory, a native pattern will be finalized. The measurement tool of the present study is using a form An organized interview in which the pattern, dimensions, components and indicators of the learning organization model are set. At first, the kidneys and patterns were found and the studies and theories were examined and then counted by open index coding. After defining the core encoding for 30 field experts to make selective coding and using the Delphi fan and Deep interviews reached theoretical saturation. The validity and validity of the organized interview form have been gained through the Delphi technique. The method of data analysis is qualitative and the first finding of the present study indicates that the optimal model of the learning organization for the elementary schools of education in Tehran is. This model is composed of 140 indicators that can be a moderator of teachers and principals in learning schools. The second finding of the present study shows that the model is composed of what dimensions. This model consists of 5 dimensions, which are the priority, including individual dimension, group dimension, organizational dimension, management dimension and environmental dimension. In the third finding, the components of the model are 17 items that include individual capabilities, mental patterns, learning Group, Communication Skills, Knowledge Sharing, Common Perspective, Organizational Culture, Organizational Structure, Organizational Climate, Organizational Values, Organizational Evaluation, Leadership, System Thinking, Knowledge Audit and Content Auditing, Program Planning, Human Resources and Environmental Culture, Laws and Regulations, Technology, economic and political factors. The fourth finding of the present study is that each What are some of the components of the above pattern?
  Keywords: pattern, Learning Organization, Learner's Schools, Individual Dimension, Group Dimension, Organizational Dimension, Management Dimension, Environmental Dimension
 • Haydeh Ashouri, Maryam Seifnaraghi *, Ezatollah Naderi, Majid Aliasgari Pages 175-194
  The purpose of the present research is to provide an appropriate model for the compilation and compilation of Persian textbooks of the first high school based on the components of critical and educational literacy from the perspective of the curriculum specialists and relevant teachers. The statistical population includes curriculum specialists (118 students) and teachers of Persian literature in the first grade of high school in Mazandaran province (940 people). Stratified random sampling method was used to select 272 teachers and 92 curriculum specialists based on the Cochran formula. The tool for collecting information based on the conceptual model of the research was based on the theory of critical and sophisticated literacy. A researcher-made questionnaire was developed using the nominal scale and Likert scale. The reliability of the tool is confirmed by the Cronbach Alpha coefficient of 0.924. In the data analysis method, descriptive statistics and Xi test (X2) have been used to test the assumptions. The results of this study indicate that curriculum specialists and relevant teachers are well placed to apply the components of critical and educational curriculum presented in the proposed model. According to the findings of this research and based on the fact that the centralized educational system of Iran, where textbooks are the most basic educational resources available to teachers and students, in order to realize the objectives of the curriculum based on the components of educational knowledge and Critical (structural consistency and referential adequacy) The content of these textbooks is based on the proposed template.
  Keywords: Curriculum, Educational, Critical Sophistication Theory, first grade high school
 • Fatemeh Taghizadeh, Mohammad Ali Hosseini*, Nadergholi Ghoorchian Pages 215-230
  Today, optimism is one of the important factors in organization success, positive managers increase their employee motivation. And with a brighter landscape, it provides a platform for the growth and excellence of the organization. Positive organizational behavior and positive thought, increases employee`s performance, efficiency and productivity improvements, satisfaction, social economic development and welfare level. The purpose of the study was determining the positivism factors in training group managers in the universities of the country. The study was a survey type. The research participants were composed of educational groups as studied cases Guilan province. Participation in this study were chosen by using census selected and it includes 150 training group managers from the Guilan province universities. Initially, 139 positive components were extracted through the literature review and limited to 69 components through Delphi process. Finally, after incorporation and removing repetitive cases, 49 extracted components were set in 8 dimensional format and the research questionnaire was set based on it. Then, the questionnaire was given to the educational training managers, after completing and collecting, they were analyzed based on Friedman test and Hierarchical Cluster Analysis (cluster). Finally, 8 components (hope, glow, quality of life, happiness, forgiveness, self efficacy, psychological capital, optimism) were identified and among given components, happiness, self efficacy and psychological capital that had the highest priority and effect on managers positivity were introduced.
  Keywords: Positivism, educational managers, hierarchical cluster analysis
 • Nasrin Heydarizadeh *, Zohreh Esmaeeli, Mehran Farajollahi, Tayebeh Safaee Pages 231-247
  Background
  One of the important issues that contemporary education faces is the issue of moral education. The importance of ethical education in the education system, especially in the elementary period, is obvious and undeniable, and ethical education is also part of a curriculum that will boost the student's academic and practical skills.
  Method
  This research is a qualitative research with a descriptive-analytical approach and its method is "Qualitative content analysis method" in particular. To identify the status of moral education in the elementary period, the primary data was obtained using qualitative and documentary analysis. To select interview samples, a targeted sampling method and specifically a snowball technique were used with 15 researchers involved in the subject and the "theoretical saturation criterion”.
  Findings and
  Conclusion
  The results of the interview were arranged by using the selected coding and the final model was arranged in the form of four elements of goals (in the cognitive, emotional and emotional domain), principles, content and educational methods. Among the features of this pattern Can be native, attention to audience characteristics, scientific, specificity, simplicity, exquisiteness, realism, educational outlook, and active approach to teaching and learning.
  Keywords: validation, pattern, Moral education, elementary, Education Transformation Document
 • Saber Sharifi, Maryam Seifnaraghi *, Ezatollah Naderi, Ghodsi Ahghar Pages 249-266
  The purpose of this article is to investigate the predictive point of view in the upstream documents of Iranian education. For this purpose, in this research, which is a kind of evaluation study, content analysis is used and the descriptive method is used because of the fact that the researcher personally studies and searches criteria and indexes. In the first research, Literature and subject background, the components of critical thinking were identified from the viewpoint of various theorists and researchers. In this section, Bloom's revised classification was used as the dominant theory, and its last three categories, analysis, evaluation and composition (Creation) was selected as a joint component for review. Validity of selected components was confirmed by three field specialists. The reliability coefficient, which was performed with a re-test method, is 96% in this research. Among the research community, the national curriculum document was selected as a sample by purposeful sampling. The results of the research show that, in general, the text and content The national curriculum document does not pay the same attention to the critical thinking components and the emphasis on the composition component (creation) is higher by 43% than the other components, and the component of evaluation is second to 38% and the analysis component with 19% Third grade is the focus and emphasis.
  Keywords: critical thinking, Upper Documents, Iranian Education
 • Masoomeh Elmi, Hassan Rastegarpoor * Pages 267-286
  This article aims to study the effect of information technology in the process of teaching and learning from the viewpoint of teachers. The method of research has been descriptive (survey) and in terms of applied purpose. The statistical population of the study was all teachers of high schools of Tehran in the academic year 1395-1396, whose total number was 800. Using random cluster sampling method and Cochran formula with a percentage error of 10%, the sample size was 70 and the questionnaires were distributed and collected. The data collection tool was a questionnaire which was used for assessing the effectiveness of the curriculum, which was designed in a 5-point Likert scale. The formal and content validity of the questionnaire has been confirmed and its reliability has been estimated by calculating the Cronbach's alpha coefficient for organizational culture of 0.89, organizational climate of 0.70, organizational transformation 0.87. To analyze the data collected in the descriptive section, frequency distribution tables were used and in the inferential part of the t single sample was used. The results of the study showed that IT teachers are effective in teaching and learning the students.
  Keywords: information technology, Effectiveness, Teaching, Learning
 • Aziz Poormehdi, Amir Hossein Mohammad Davoodi*, Kamran Mohammadkhani Pages 315-335
  When it comes to ethics and observance of the ethics of research, it means that research should not only have the appropriate method, but also be morally defensible. The purpose of this study was to provide a model for the promotion of research ethics in the commercialization of academic research of Islamic Azad universities in Ardebil. The research method was applied in terms of purpose and in terms of type of mixed data of exploratory type. The statistical population of the research qualitative section included the experts and academic experts and those with executive posts in the field of commercialization, which had an executive background at decision-making levels, and the researchers had books and articles in this field that, using Purposeful sampling method and saturation principle of ten people were selected as sample size. The second group of the statistical population of this study, which included all faculty members of faculty and academic degree of Islamic Azad University of Ardabil in the year 1395, was 537 people. Using multistage and relative cluster sampling method and Cochran formula, 172 persons were used as volume Sample selected. In this research, the library method, semi-structured interview (qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section) were used to collect data. The interview with the experts indicated that the interview was valid, and a reliable method was used to calculate the reliability of the two coders. The results indicated that the interview was valid and valid. In order to evaluate the validity of the questionnaire, face validity, content and construct were used. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used. Results indicated that the validity and reliability of the researcher made questionnaire were used. Content analysis was used to analyze the qualitative data of the research. In the quantitative part, according to the research questions, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling, exploratory factor analysis, and one-sample t-test) were used and analyzed using Spss and Amos software. The results showed that components of research ethics include individual, environmental and organizational components, and commercialization components include individual, environmental and management components. The model presented in the research was fit to fit and the research findings also showed that among components of research ethics, individual and environmental components, and among components of commercialization, individual and managerial components are not in desirable condition. While the organizational component in research ethics and environmental component in commercialization has a relatively favorable status.
  Keywords: promotion of research ethics, Commercialization, Environmental Factors, individual factors
 • Taraneh Enayati, Mohammad Salehi, Tayebeh Jalaliorcid Pages 361-378
  This research was designed to provide a model for explaining the effect of competitive and commercial intelligence on the commercialization of ideas with an emphasis on competitive advantage in third-generation universities. The current research was applied with a hybrid approach with exploratory design. Statistical communities in the qualitative section of study were university faculty members, which were selected through purposeful sampling and according to the saturation law of 18 people. The statistical society in the quantitative part of study, were university faculty members and lecturers from different universities of Mashhad, included 2,572 people. Using the Cochran formula and the floor sampling method a total of 335 people were considered as sample size. Semi-structured interviews were used as Data Collection tool in the qualitative part. To ensure the validity of the qualitative section and in order to ensure that the findings were accurate from the viewpoint of the researcher, the valuable ideas of professors and educators familiar with this field, especially in the field of entrepreneurship, were used. In the quantitative part, 4 questionnaires were used to collect data. Content and construct validity were used to calculate the validity of the questionnaire. Content validity of the questionnaire was approved by the university experts. To evaluate the construct validity, two convergent and divergent validity criteria were used. The results obtained from the factor loads for each factor showed that all items with factor load were greater than 0.4 and average extracted variance were higher than 4.5. The condition AVE> 0.5 is for all variables, so the convergent validity of these variables is confirmed. In addition, the mean values of the extracted variance were the highest, indicating a divergent validity among the variables of the research. The combination showed reliability and combined reliability greater than 0.5. To analyze the data of the qualitative section, content / questionnaire analysis was used for all variables above 0.7. Descriptive statistics were used to analyze the data. Frequency tables, frequency, mean and standard deviation and, in inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t tests, exploratory factor analysis and structural equation test were used. Data analyzed using Spss and Smart Pls softwares. The results showed that all dimensions and components of the variables have a factor load above 0.5. Also, the results of the confirmatory factor analysis showed that competitive intelligence with a coefficient of 0.879, business intelligence with coefficient of influence of 0.649 had a positive and significant effect on the Entrepreneur Universities.
  Although the competitive advantage does not have an impact coefficient of 0.096, the proposed model is suited to the general fit estimation of the GOF.
 • Ebrahim Heshmati, Hamid Reza Saeednia*, Ali Badizadeh Pages 379-393
  The purpose of this research is to design and train an appropriate customer experience management model with an emphasis on related indicators in banking services. The research method used in this research is qualitative. The technique used to collect information and analyze data was also determined by the method based on the data theory of the foundation. In the framework of the data theory approach, in this research, open source, axial and selective coding was used. Data analysis was carried out based on data from field studies and libraries. In general, information and data were first collected in open source form through expert interviews with university and industry experts, then the research data were categorized and refined through communication between micro and macro categories. And ultimately validated and finalized. The final pattern of research was composed of three main categories: Expected Factors, Perceptual Factors and Care Providers, and the micro categories and related statements in the banking industry were also identified in the model. Finally, the validity of the model is verified quantitatively using the structural equation and PLS software.
  Keywords: customer experience management, Training, customer experience indicators, banking industry
 • Sahar Rastgar, Taraneh Enayati *, Reza Yoosefi Pages 395-413
  The purpose of the present study was identifying the Job Performance Components of Faculty Members of Public Universities in Tehran. The research method in terms of the purpose was practical/ fundamental one, in terms of collecting the data, it was descriptive- surveying and in terms of data type, it was mixed (qualitative & quantitative) exploratory one. The population of the study in qualitative part includes academic experts and faculty members of Tehran universities. Among them, the sample was selected according to purposive sampling and 10 person’s saturation method. The second group of the study population includes all faculty members of Tehran state universities. The sample size of 480 was selected by multilevel cluster sampling method. Data collection was done by library, semi-structured interviews (qualitative part) and research made questionnaire (quantitative part) were used. Data analysis was done through content analysis. According to the study research questions, descriptive statistics and inferential statistics (Verifiable and exploratory factor analysis and one sample t-test) were used in quantitative part using SPSS and software. The results of the study indicated that components of job performance include educational, researched, professional and individual competencies; situation of researched and professional components were undesirable, but the situation of the educational and individual competencies were desirable. Finally, with regard to identified components, it is suggested that the rules and regulations related to the promotion of the professional performance of professors be reviewed and amended.
  Keywords: professional competency, educational competency individual competency, job performance
 • Reza Yarveisi, Nazem Fattah*, Khadijeh Abolmaali Pages 415-435
  The purpose of this study was to "identify the factors affecting organizational intelligence in Islamic Azad universities using a basic theory and a case study in Islamic Azad University of Kermanshah. The research is applied in terms of its purpose and in terms of method and method of implementation, it is a type of exploratory-sequential mixed study with a classification approach (combined research methods). The statistical population of this study was in the human sector, professors and academic experts in the field of education at Islamic Azad universities, and in the documents section, articles, books and studies in the field of organizational intelligence. Selection of samples in the human section was carried out in the form of selective sampling, in which 11 participants participated. The necessary data were collected from two sources: (a) the study of texts; (b) interviews with experts. In the text section, qualitative analysis of the text by deductive-inductive method and the method of the analysis of the content were used. In the interview section, the field theory analysis method was used. Analysis of qualitative research data was done using the underlying theory. The findings of the analysis of qualitative data using basic theory, after extracting the main codes and forming the central codes, classified the factors affecting organizational intelligence in 9 Islamic Azad universities. These factors include: "management, processing and sharing of information", "attention to organizational communication", "transforming an organization into a learning organization", "employing effective systems of encouragement and punishment", "individual characteristics of employees and professors of the organization", " Employing powerful executives and leaders "," focusing on proper planning, "" focusing on the use of modern technologies, "and" organizational support ". Based on the results, it is suggested that in Islamic Azad universities, organizational infrastructure in order to support and support the use of specialist forces and knowledge management, to create and apply specialist forces at high levels of management, the conditions for using knowledge management In order to integrate the intellectual potential of the organizational forces.
  Keywords: Organizational Intelligence, Factors Affecting Organizational Intelligence, Learning Organization, knowledge management, Islamic Azad University
 • Ahmad Ghbadi Alvar, Seyyed Najmoddin Mousavi*, Reza Sepahvaqnd, Hojjat Vahdati Pages 437-451
  Human capital is considered to be the largest and most valuable asset and capital of any organization and country. In sustainable development, humans are the axis of development. The purpose of this study was to identify the components of human capital affecting the brand of Islamic Azad universities using the Fuzzy Delphi technique. The statistical population of this research was faculty members of Islamic Azad universities in 5 countries. According to the research goal, the research method is mixed. The statistical population of this research is the faculty members of the Free University of District 5 who were selected for qualitative stage by 15 judiciary sampling method. In the second stage, 73 people were selected according to available classification. After reviewing the comments, 32 components were identified as human capital affecting the brand, among which components such as learning ability, creativity, desire for success, innovation, human skill, dynamism and up-to-date, having teamwork spirit, knowledge and Behavioral and credible education was the ability to change the components that all the experts had expressed their importance for creating a university-based university-based human capital brand at the Islamic Azad University.
  Keywords: human capital, Academic Brand, Fuzzy Delphi Technique
 • Bahman Saeedipour * Pages 453-468
  The purpose of this research is the role of leadership styles, organizational culture and organizational trust on organizational silence in Payame Noor University of Kermanshah. The current research is applied in terms of its purpose and is descriptive-survey in terms of its nature and method. The statistical population of this research is 380 employees (scientific and administrative) of Payame Noor University of Kermanshah which 191 people were selected as the sample using Cochran formula. Data collection tools, Clarke leadership styles questionnaire (2002), Robbins organizational culture (1996), and organizational trust Alonen et al. (2008) and organizational silence Saeedipour and Akbari (1396). Validity (content, convergent, divergent) and reliability (factor load, composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient). The questionnaires indicate that the measuring instruments have a good validity and reliability. The results of the hypothesis test by SMART-PLS software and using t-test statistics and path coefficients (β) showed that leadership styles had a strong, direct and significant effect on organizational culture, organizational trust and organizational silence, respectively. Has a moderate, direct and non-significant effect, and has a weak, direct, and indirect impact. Organizational culture has a moderate, direct and significant effect on organizational trust and organizational silence, and has a moderate, direct and indirect indirect and significant effect, respectively. Also, organizational trust has a direct, significant effect on organizational silence, from organizational culture Can play the role of mediation in influencing leadership styles on organizational trust and organizational silence. Also, organizational trust can play a role as an intermediary variable in influencing leadership styles on organizational silence and organizational culture.
  Keywords: leadership styles, Organizational Culture, organizational trust, organizational silence
 • Ali Khedri, Narges Saeedian *, Badri Shahtalabi Pages 469-487
  The purpose of this study was to study the privatization methods in education in selected countries in order to provide an appropriate conceptual framework for privatization in Iran education. The research method was quantitative (quantitative). The method of research in the qualitative section, qualitative content analysis of the type of inductive and purposeful categories was an applied research that was carried out in three phases. The first phase reviewed the articles and sources. In the second phase, the distribution of the questionnaire was performed and in the third phase of the analysis And data analysis. The field of research was in the qualitative section of the articles and documents of privatization in the education of the countries of the world. The sampling method in the qualitative section of this research was targeted formally from among the 60 countries that, according to international reports, had the best educational system and carried out privatization in the educational system. The method of data collection in the qualitative section of this study was extraction of items from articles and library studies. Opinions of professors were also used to determine the content validity while using books and documents on privatization in education. The data gathering tool in this research was in the small part of the questionnaire and the sampling method was selected for selected cities in a multi-stage cluster. In order to estimate the internal consistency of the items, an introductory performance was performed on 30 individuals. For reliability of the questionnaire, in this section, the coefficient of 0.84 was calculated using Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS and Emo software. From the exploratory analysis of questionnaires, privatization methods in education, 37 methods were divided into four categories: privatization through external All-outsourcing "," Management and Educational Services, "" Financial Dimensions, "and" Physical-Physical "frameworks. The status of framework fitting indicators was favorable by modeling structural equations.
  Keywords: privatization in education, privatization practices, private schools, nongovernmental schools
 • Mehdi Kaffash, Farshideh Zameni* Pages 489-507
  This study aims to present a model model for starting the effects of the effect of spiritual leadership and resiliency on the organizational excellence and making priority among the faculty members in Khorasan Razavi Azad Universities. The survey type of descriptive research method was used to conduct the research. The study population included all faculty members of Islamic Azad University of Khorasan Razavitotally1,200 people that 291 of them were selected randomly as sample using Morgan table.The required datawere gatheredthrough three standardized questionnaire including Spiritual Leadership Questionnaire byFry et. al (2005), Corner Davidson Resilience Scale (2003) and Muller’s organizational excellence questionnaire (2000) .The validity of the questionnaires was approved by the respective authors due to their standardization.The reliability of the instruments was calculated 94% for spiritual leadership questionnaire, 87% for Resiliencequestionnaire and83% for organizational excellencequestionnaire using Cronbach's alpha.Descriptive statistics and inferential statistics (T-test, Friedman) were used for data analysis. the prioritizing thevariable dimensions showed that faith has the highest rank in the spiritual leadership and outlook dimensions, meaningfulness, performance feedback, membership and love to altruism come after that respectively.In terms ofresiliency, dimensions of positive acceptance of change and safe relationship had the highest rank, while the dimensions of the notion of individual merit, control, trustingindividual instincts and spiritual influences were next in rank respectively.In the case of Excellence, leadership dimension hadthe highest rank, then the dimensions of customer results, society results, policy and strategy, key performance results, processes, employees and business partners and employee’s results were highest in rank respectively.
  Keywords: spiritual leadership. Resiliency, organizational excellence
 • Roghayeh Hojati, Esmat Masoodinadooshan*, Nayereh Shahmohammadi, Mehdi Sobhani Pages 509-526
  In this research, designing and validating the knowledge management model for university staff has been addressed. The methodology of the present study was applied in terms of objective, qualitative and qualitative data, and from the nature and type of the study is the type of foundation data. By interviewing and finally using the interpretive theory, a native pattern is finalized. The target population of the present study consist of academic experts. A sample of 30 target-oriented snowball counts was selected by experts from the field of science education. The research tool was a semi-structured interview form in which the template, dimensions, components and indicators of the KM model were set. For this, patterns, findings, studies, and theories were first examined. Then, they were counted by index coding, and after the categorization of the central coding, the final form of the interview was sent to 30 field experts to make selective coding and obtained through the Delphi technique and a deep interview saturation survey. Validity and validity of the organized interview form were obtained through the Delphi fan. The method of data analysis is qualitative and the results of this study indicate that the optimal model of knowledge management model for university staff is composed of 111 items that can be used by the staff of universities. The template consists of four dimensions, which, in order of priority, include the dimension of the production of knowledge, the dimension of the organization of knowledge, the application of knowledge, and then the reproduction of knowledge. The constructive components of the model include knowledge goals, knowledge recognition, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge development and processing, knowledge storage and maintenance, knowledge sharing and sharing, application of knowledge, knowledge assessment and production, and creation of new knowledge.
  Keywords: knowledge objectives, knowledge recognition, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge development, processing, knowledge sharing, sharing, knowledge application, knowledge assessment
 • Seyyed Mehdi Moafi Madani, Reza Shabannezhad Khas*, Afsaneh Zamani Moghadam Pages 527-558
  The present study was conducted to provide a comprehensive model for improving the satisfaction of students at governmental universities in Zanjan province. The research method is quantitative-qualitative combination of exploratory-confirmatory type. The statistical population of this research in the qualitative section contains higher education professionals active in governmental and non-governmental universities. Purposive sampling using snowball technique and applying theoretical saturation criterion in interviews was used. Finally, semi-structured interviews were conducted from 10 experts. The statistical population in the quantitative research section was comprised of all active students studying at state universities (9971) in the second semester of 97-96. A total of 384 golden samples were selected from each of the statistical societies using Jersey and Morgan table using a proportional stratified sampling method. The data gathering method in the quantitative part of the research is a researcher-made questionnaire. In order to determine the validity of the questionnaire, the researcher has used the assistance and expertise of experts in this field. Initial reliability of the questions of the questionnaire using Cronbach's alpha method was at 90% Confirmed. To investigate the research questions, KMO, Bartlett test and confirmatory factor analysis, Friedman rank test were used, and to determine the validity and appropriateness of the designed model, factors of convergent validity and divergent validity (Fornel and Larker) and combined reliability (CR) and Cronbach alpha were used. For fitting the factor analysis model, confirmation coefficients of T, R2 and Q2 criteria were used. Also, the general model of research was fitted with the GOF standard. The data were analyzed using statistical software Smart-PLS 2 and 22 SPSS. The results of the study confirmed the final model of the 9 main dimensions (educational, research, administrative / financial, welfare, cultural, political, technology, virtual and international), 23 components and 70 indicators in the field of students’ satisfaction improvement.
  Keywords: student satisfaction, dimensions, components, indices of studentssatisfaction, higher education system of Iran, governmental universities in Zanjan province
 • Abolfazl Moghadam*, Amin Reza Kamalian Pages 559-578
  The present study was conducted with the goal of "providing a conceptual model based on an entrepreneurial approach to improve the efficiency of human resources management system". This research has been carried out in the framework of qualitative approach and using the research methodology of the foundation. Data gathering tools Semi-structured interviews were conducted using purposeful sampling with experts familiar with entrepreneurship topics and human resources management systems in the university (Tarbiat Modarres and Tehran universities) as well as experts in the field of transformation industry. The statistical population of the research is Iran Transfo Group and the sample size was 168 in the confirmatory factor analysis. In the first section, qualitative data were analyzed in the process of implementing the fundamental data theory in three stages of open coding, axial coding and selective coding. Based on this, a qualitative research model was designed. The results of this study indicate that the extraction of 324 code or initial concept from interviews and the analysis of 40 concepts from theoretical literature of research have been presented. The final model of research is presented in the form of a common model of fundamental data theory. In the second part of the research with quantitative approach, using confirmatory factor analysis, SPSS software was used to validate the research model. At this stage, the type of research is descriptive of the target dimension and it is considered to be a practical application. In order to collect data, a survey method and a researcher-made questionnaire have been used. The face and content validity of the questionnaire was evaluated by expert's opinion and the structural validity of the questionnaire was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability of the questionnaire using the Kronbach's alpha coefficient (87%). To determine the normal distribution of data, the Kolmogorov-Smirnov test was used after the logarithmic transformation. The results of this test for all variables were greater than (0.05) and therefore had a normal distribution. Therefore, paired t-test was used to examine the status of the variables of HRM Entrepreneurship was used in the group of Iran Transfo companies. The results of this study showed that in the group of Iran Transfo companies there is a difference between the status quo and the favorable situation for all averages other than variables (emphasis on long-term performance, emphasis on efficacy, transparency and clarity of evaluation criteria, continuous and continuous training with wide applications , The transfer of specialized knowledge and creative thinking techniques, and the non-disclosure of confidentiality of employees (greater than 3). Therefore, it can be said that all components, general function, and all indicators other than those listed in Iran Transfo Co. are in good condition.
  Keywords: Model of Human Resources Management System. Entrepreneurial Approach, Foundation Methodology
 • Abotaleb Seadatee Shamir *, Mahsa Najmi, Mehdi Haghshenas Rezaeeyeh Pages 563-669
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of therapeutic reality on increasing the marital status of marital students. The research method was semi-experimental. In this research, the statistical society included all married students in the field of psychology of the master's degree. The sample consisted of 40 couples who were selected on purpose basis based on the criteria for entering and leaving. They were randomly divided into two groups of 20 couples and evaluated before and after the intervention using the research tools. The research tools included questionnaires of responsibility and marital disturbance scale. Data were analyzed using multivariate covariance analysis. The results of statistical analyzes showed that the reality of treatment with an effect size of 0.28 on increasing the level of accountability and having an effect of 0.33 on reduction of couple’s marital disturbance was effective.
  Conclusion
  At the end of the course, students who received real-life education received learning that they had to choose responsible behaviors to achieve their goals, and to accept the consequences of their choices so that they would be disappointed with the family and Family members prevented.
  Keywords: Reality Therapy, Accountability, Marital Engagement
 • Zohreh Riazi*, Seyyedeh Mona Ebrahimian Shiadeh, Zahra Naghsh, Zohreh Mousavi Amirabad Pages 579-592
  This study aimed to investigate the relationship between cognitive style, cognitive disfunction and negative emotions in students was procrastination. The population of all third year students studying at the secondary school in Tehran, in the 94-95 school year. 135 students of secondary schools in the city of Tehran were selected by multi-stage cluster sampling method. After discarding incomplete questionnaires finally 115 questionnaires were analyzed. AbzarHay data collection of cognitive abilities (Save, 1392), the Positive and Negative Affect Scale and Tlgn Watson (1988), and Cognitive Style Inventory (Kolb, 1982) and procrastination questionnaire (Solomon and Ruth Bloom, 1984). were. Data were analyzed using correlation and regression analysis. The results showed that active experimentation style, cognitive ability and procrastination are significant predictors of negative emotions. The results of regression showed that negative emotions and cognitive abilities were significantly positive and negative role predict procrastination, and procrastination total of 63% of the variance accounted for addressing.
  Keywords: Cognitive style, cognitive dysfunction productivity, negative emotion, procrastination
 • Fatemeh Yazdani, Asghar Sharifi, Mohammad Taghi Imani * Pages 593-613
  The purpose of the present study was identification and Situation Measurement of professional citizenship antecedents and aftermath of country education system in a Process Model. In terms of the purpode of the syudy, the research method was applied. In terms of collecting data, the study was descriptive-survey and in ter, s of data type, it was a combination (qualitative-quantitative) one. The statistical population of the qualitative part includes the experts of the academic community and educators and in quantitative part of the statistical society, all 358,000 primary school teachers in the country were included. The sample size in the qualitative section was determined using the theoretical saturation principle of 23 people and selected by purposeful method. In the quantitative part900, teachers were selected as the sample using Cochran's formula and they were selected by multistage cluster random sampling. The data was collected by semi-structured interviews in the qualitative part and 160 items researcher-made questionnaire for quantitative part. To assess the validity of the questionnaire, content validity and construct validity were used. Results indicated the validity of the instrument. In order to measure the reliability of the interview, the reliability of the open test (0.77) and the intra-subject agreement method (0.83) were used; in order to ensure the reliability of the questionnaire, two methods of Cronbach's alpha coefficient (effective factors of professional citizenship (0.83), process (0.79) and professional citizenship (0.77) and review of effective factors of professional citizenship (0.81), process (0.77) and professional citizenship (0.75) were used. Results indicated that instruments were stable (0.84). The data analysis method was open and axial in the qualitative part. Also, in the quantitative part, descriptive statistics methods including mean, standard deviations, tables, forms and charts were used and in the inferential part of the factor analysis (confirmatory and exploratory) and test methods as Single Sample T was used. The results showed that the effective factors in citizenship education can be categorized into three categories: input, process and output. Intradiversity factors include goals and philosophy of education, technology and educational equipment, human resources, evaluation criteria, standards and educational resources; factors The process involves components such as methods of education, pedagogy, educational content, and educational processes and hidden functions of education, and external factors, that is, a professional citizen including cognition, ability, and civic attitude. Based on the identified components, the professional citizenship model was presented and its fit was evaluated using absolute, relative, and adjusted indices. The results indicated that it fitted. Further more, the results showed that the status of all identification components among primary teachers are optimal.
  Keywords: Professional Citizen, Civic Attitude, Civic Understanding, Civil ability
 • Ebrahim Givaki, Ali Reza Manzari Tavakoli*, Sanjar Salajegheh, Ayoob Sheykhi Pages 691-710
  The purpose of this paper is to present a model of meritocracy based on its related factors regarding the role of mediator of service leadership in the province's central university system. The present research is a descriptive and correlational study carried out on a survey method. The statistical population of the study consisted of all staff of the universities of Markazi province and the sampling method was two-stage cluster sampling. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics (correlation test and structural equation modeling) were used and data from SPSS and AMOS software were used. In this research, the required data from a researcher-made questionnaire were used to collect the data. The factors related to meritocracy, meritocracy and service leadership were used based on the Likert 5-point option. In order to determine the validity of the content validity method (expert opinion) and r These questionnaires have been approved with a high percentage. For reliability measurement, using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaire for factors related to meritocracy is 0.87, and 0.88 is a meritocracy and serving leadership is 0.81. Findings The research showed that the model of meritocracy based on its related factors is well suited for serving as a mediating leader.
  Keywords: meritocracy, service leadership, provincial universities
 • Ghasem Khodadadi, Mohammad Hashem Rezaee * Pages 711-730
  This article has been conducted on philosophical foundations of postmodernism. The purpose of existing article is to present philosophical foundations and educational implicit implications of Habermas’s view regarding education. The method of research is descriptive- analytical. The population of research includes all published documents regarding postmodernism with emphasis on Jurgen Habermas’s views. The sampling method was purposeful, selective and saturated. The method of collecting data was library. The tool of collecting data was index card. The method of analyzing data was a combination of qualitative methods including summary, data presentation, conclusion and their confirmation using research’s background. Findings showed that the foundations Habermas’s philosophy was explained in terms of ontology, epistemology and theology. Habermas emphasizes ideal educational speech and the development of discourse ethic in terms of educational implicit implications. In the principles of education, Habermas believes in the secrecy of knowledge and the promotion of dialogue. In educational methods, he deals with the improvement of human relations and participatory learning education. At the same time, he emphasizes the training of active human beings and training of a global citizen in educational goals. He deals with human relations, mutual respect and responsiveness to social needs in curriculum. He suggests discussion and dialogue in the method of teaching. He recommends the expression of rationality and effective communication with learners in the role of teacher. In the management of the school, he emphasizes student- centered and their socialization. In the research method, he emphasizes exploratory approach and subjectivism.
  Keywords: philosophical foundations, postmodernism, educational implicit implications
 • Faramarz Malekian * Pages 731-748
  The purpose of this study is to describe and analyze the design criteria of educational spaces based on the creative thinking model from the perspective of educational technology professionals. The study method is descriptive-surveying survey type. The statistical population included 36 faculty members of full-time faculty of educational technology in Tehran universities. The data collection tool was a researcher-made response questionnaire based on research questions that was conducted on Likert scale. Reliability of the questionnaire was obtained based on Cronbach Alpha coefficient (74%). The results were analyzed using one-sample z test. Based on the results, the z obtained for the color criterion is 8.98, for the light criterion equal to 6.58, for the sound criterion (sound) was 3.52, for the thermal conditions (heating) equal to 06.2. Therefore, it can be concluded that there is a significant relationship between the educational designing criteria and the increase of student's creative thinking from the viewpoint of educational technology professionals at the level of 5%.
  Keywords: Design, Craft Design Criteria, Creative Thinking
 • Sedigheh Tootian, Asadollah Mehrara*, Mehri Bigdeli Pages 749-766
  The present study was aimed to examine the relationship between personality traits and creativity with the organizational performance of educational manager's human resources in Tehran's fifth region. Research method was practical in terms of objective; and in terms of data collection method, it was descriptive-correlational. The statistical population of the research consisted of all educational managers of schools in Tehran's fifth region. Using a Morgan Table and a simple random sampling method, 188 individuals were selected as sample size. In order to collect data, certain questionnaires were used. The present research used content and construct validity to determine the validity of the questionnaires. In addition, to measure reliability, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability was used. Findings showed that the measurement tool was reliable and valid. The data collected from distributing the questionnaires were analyzed using SPSS and Smart PLS software in two sections: descriptive and inferential (structural equations). Findings showed that there was a significant relationship between flexibility and creativity with the performance of human resources in the education system of the fifth region. There was a significant relationship between adaptability and creativity with the performance of human resources in the education system of the fifth region. There was a significant relationship between responsibility and creativity with the performance of human resources in the education system of the fifth region.
  Keywords: flexibility, Adaptability, Responsibility, Creativity, human resources performance
 • Sadaf Poormonsef, Alireza Chenari *, Baharak Shirzad Kebria Pages 767-784
  Advances in organizational technologies or related technologies affect the structure of an organization. Therefore, the purpose of this research is to identify the components that affect organizational architecture in higher education. The research method was applied in terms of purpose and in terms of qualitative data type. The statistical population of the study consisted of university officials and university professors who were selected as sample size using purposeful sampling method and saturation principle of 14 people. In this study, the librarian method and semi-structured interview (qualitative section) were used to collect data. The interview with the experts indicated that the interview was valid, and a reliable method was used to calculate the reliability of the two coders. The results indicated that the interview was valid and valid. The results showed that the factors affecting organizational architecture are educational and research factors (0.78), organizational support and participation (0.71), physical factor of organization (0.68), size of organization (0.78), psychological factor (74/0).
  Keywords: Organizational Architecture, Education, Research, Free University
 • Somayyeh Ebrahimi, Faezeh Nateghi *, Alireza Faghihi Pages 785-797
  This study is aimed to evaluate the context and input quality of gifted students’ first secondary school’s curriculum in Khuzestan based on CIPP evaluation model. The statistical population of this study consisted of teachers, students and experts. A total of 80 teachers, and 248 third grade students using Morgan table and 9 experts using census sampling consist the statistical samples of this study for questionnaire. Regarding interview, teachers and students, were interviewed sufficiently. Two structured checklists were used, in which requested information are obtained based on documents, observation and getting information from educators. Cronbach's alpha of teachers’ questionnaire was 0.858, students’ questionnaire was 0.901, and Experts questionnaire was 0.0862. In this study, peer evaluation method was used to determine the reliability of interviews. In order to determine content and face validity, 5 experts’ comments were received in this regard. In addition, indicators, criteria, factors, mean, and standard deviation analysis method was used. In analyzing the data obtained from interviews, categorization method was used, and in analysis of checklists the difference between existing and desired conditions was evaluated. Finally, we concluded that quality of curriculum in Khuzestan gifted students’ schools was based on CIPP model in context and input dimension.
  Keywords: evaluation, Quality, context, giftedstudent's schools, first grade of high school Introduction
 • Maryam Tamadoni Jahromi, Rashid Zolfaghari *, Mehdi Kalantari Pages 799-817
  The purpose of this study was presenting a model for institutionalizing the spiritual education among elementary school teachers in Tehran. The research method was applied in terms of functional purpose; in terms of collecting data, the data was descriptive-survey. The statistical society of the research qualitative section was the experts of the academic community and the education specialists. In the small part of the statistical society, all teachers of the elementary schools of Tehran were included. The sample size in the qualitative section was determined using the theoretical saturation principle of 20 people. In the quantitative section, 430 people were selected as the sample using Cochran formula and they were selected by stratified random sampling. Data collection tools were semi-structured interviews in the qualitative section and in the small part of the questionnaire, 82 questions were asked. To assess the validity of the questionnaire, content validity and construct validity were used. Results indicated the validity of the tool. The data analysis method was content analysis in qualitative part, and in the quantitative part, descriptive statistics and inferential (factor analysis) were used. The results showed that factors affecting the institutionalization of spiritual education include two internal dimensions (teacher, space and equipment, management and curriculum) and external (governance of society, media, family, and non-governmental organizations). Also, the results showed that factor factor of space and equipment from internal factors and the governance from external factors are more important than other l factors. The model also had a decent fit.
  Keywords: institutionalization of spiritual education, space, equipment, Islamic governance
 • Bahareh Nadiri *, Ameneh Bakhtiari, Hadi Hosseini Pages 819-837
  The benchmark for any media literacy training program is the critical exposure of students to their own use of the media, in order to decipher information received from various media and enhance their ability to independently judge media content. Regarding the knowledge structures of media literacy, the five main components of literacy, the emphasis on media content derived from communication theories, was the curriculum design. In the 15-syllabus curriculum, the teaching of media literacy teaching from different media (newspaper, article, book, animation, cartoon, promotional video) was used in the classroom. The present study was applied in terms of the method of data collection in semi-experimental (semi-experimental). In this method, two experimental and control groups have been selected and evaluated. And in a method based on the dialogue and the formation of a study circle for 60 people at the base of the sixth elementary school boy's guards witnessed a single argument, was carried out in 1395. The sample size is divided into groups of 30 in two classes, which are divided into two groups of control and testing. The results of this study indicate that the students of the experimental group compared to the control group students according to the training provided to them; with 99% confidence in media skills, media message analysis, ability to produce and the transmission of media messages, critical thinking in using the media, were at a higher level of media literacy skills.
  Keywords: Media Literacy, Media Literacy Education, critical thinking, Kendo Kaveh, Students
 • Hamid Hemadi, Alireza Faghihi *, Mohammad Seifi, Faezeh Nateghi Pages 839-852
  The purpose of the present study is to investigate and analyze the quality of the bilingual student education models. The research method is qualitative and in a documentary manner. This research is considered as an applied research in terms of purpose. The statistical population of the study is written literature on bilingualism. The tool used is snapping. Fiches are written letters for collecting the necessary information from written sources, visual and audio materials, and computer software and virtualization. The method of data collection is to refer to literary and library resources for the benefit of the experts and experts, and the content of the texts related to teaching and learning. The findings of this study showed that bilingual education in the world is based on 9 general models including: 1. Transition 2. Consolidation 3. Submission 4. Contraction 5. Prestige 6. Brief introduction. Branding. 8. Content-based language learning and 9. Multi-language learning. Among these, 3 The first method is the most widely used method in the world. Viewing the rank of all bilingual education models shows that the content-based language teaching method has the highest rank and then the growth method is located and is in the third place of the multilingual approach. The ranking of the following methods are, in turn, a two-way method, a maintenance method, a prestige method, a dip method, a transitional method, and at the end of the revitalization method.
  Keywords: Qualitative study, analysis of different models of bilingual students, Education
 • Kambiz Esmaeelnia, Kyoomars Niazazari *, Maryam Taghvaeezadeh Pages 853-868
  Statistical society in qualities part is 25 members from professors of universities of Golestan state and in quantities part 193members from all of university managers. A sample of this study in qualities part with purposive sampling is 15 members and in quantities part with cluster random sampling is 193 members. For gathering data was used synergetic leadership questionnaire with 95 components and manager’s performance of Golestan universities. composite reliability of questionnaire for all variables showed high level of 0/1.for analyze data in descriptive statistic frequency tables, frequency percent, in frontal statistics from KMO test was used. The results showed synergetic leadership in four dominations affective on manager's performance in universities of Golestan province. The performance is also related to Medical University.
  Keywords: Synergistic leadership, Performance, Golestan province, management
 • Ahmad Ali Asadpour * Pages 885-899
  Education and research in any society are influenced by different aspects of development, on the other hand, it also influences the economic, social and political changes of the society as independent variable. In the following study, the relationship between education, economic research and development has been studied and finally it is concluded that the education, research and development of the society as a space triangle are both directly and interrelated. By investing in training, research and training of efficient and productive manpower in the medium to long term, it will lead to the country's economic development, and this, in turn, will further develop and invest more in education and research. If education is the key to solving all the underdevelopment problems of the underdeveloped countries. This question arises as to why non-developed countries that have invested in the institutionalization of education since the Second World War have not yet managed to reduce the distance between themselves and the developed countries, but this gap has also increased. What is missing access loop? The article seeks to ensure that the institutionalization of the education system alone is not enough to reduce the gap between countries, but to institutionalize research as the key to solving this mystery.
  Keywords: Education, universities, Research, economic development, Investment
 • Ameneh Bakhtiari, Bahareh Nasiri* Pages 951-967
  This study aimed to impact the use of intelligent software Mobile (telegram and Instagram) is done in establishing the generation gap girls with their mothers. In this study, what is the necessity of paying attention to the phenomenon of the generation gap girls with their mothers. So, we tried to create factors affecting the generation gap girls studying to be mothers. The purpose and methodology of data collection methods, descriptive correlational. To collect data, a researcher-made questionnaire was used. The population consisted of all girls in Golestan Cultural District 8 is in Tehran in 1394. To collect data from a longitudinal sample of rotation (at a yield of 6 months) were used. Using Morgan table, 202 individuals were selected as population size. Content validity was used to check the validity of the measurement tool. Then Lavsheh using As.ach test content validity was 0.69 times. Emphasizes the validity of the questionnaire was designed. The results showed that the question of internal solidarity acceptable (Cronbach's alpha coefficient of 0.72). n general it can be stated, the use of intelligent software Mobile (telegram and Instagram) have been influential in creating a generation gap girl with their mothers.
  Keywords: generation gap, Instagram, Mothers, telegram, house culture
 • Mehdi Zirak *, Ensieh Nazari, Abbas Shadpirooz, Maryam Ahmadian Yazdi Pages 969-984
  This study aimed to examine talent management and its relationship with the value system of administrators. This research is descriptive and correlational with the aim of forecasting. The Statistical Society consisted of all elementary Primary school managers coeducational that they are 91 persons. Due to the small size of the community¡ ÏیÑÇä ãÏÇÑÓ ÇÈÊÏÇیی, Samples were taken for census. The data collection tool, are Standard questionnaire "talent management" and the "value system”. The questionnaire Talent management consisted of: attract and employing talented, identification and resolution of talented employees, using talent, developing talent, establishing and maintaining positive relationships and keeping talent. The reliability coefficient by using Cronbach's test is 0/95. The questionnaire value system considers to assess the relative importance of the six-value; Theoretical, economic, beauties, social, political and religious. The reliability coefficient by using Cronbach's test is 0/77. In this research the data are described by descriptive statistics such as mean, standard deviation and charts, and by using inferential statistics, significantly of Variable relationships were examined. Statistical analysis was performed by using spss software. The results showed between the talent management with value system, a significant relationship was not found; With a significance level of alpha 0/319 that is more than 0/05. But the investigation showed that there is a significant relationship between some variable components of talent management with some variable component value system. Such that there is a positive relationship between the variable component of talent management with religious values and there is a negative relationship between the variable component of talent management with economics values.
  Keywords: talent management, value systems, recruiting talented
 • Fatemeh Shafighi, Mehdi Kalantari *, Rashid Zolfaghari Zaferani Pages 985-1008
  The aim of this study was to evaluate the impact of professional ethics on job performance with the mediating role of religiosity in work among Hamedan province teachers.The method according to purpose was Practical, The method of data collection was Descriptive correlational, as well as the type of data was quantitative. The population consisted Hamedan province teachers that were selected 330 members by using Sample size calculation based on structural equation and cluster random method as the sample size. To collect the data, three standard questionnaires were used Glock and Stark rligiosity in work (1965), Professional Ethics of Armito et al. (2011), and Hersey and Goldsmith's Performance Questionnaire (2008). After collecting the data, they were described through the mean, standard deviation by SPSS-21 software and data Statistical Inference was carried out through structural equation modeling with the help of LISREL-v8.80 software. Questionnaires Technical characteristics were assessed including reliability, validity, convergent and divergent validity. Path coefficient and significant coefficients were used to examine the hypotheses. The results showed that the degree of appropriateness of proposed model was appropriate with regard to components research. Also the results of the study indicated that professional ethics has significant impact on job performance with the mediating role of religiosity in work among Hamedan province teachers.
  Keywords: Job Performance, Professional Ethics, Religiosity in work
 • Zohreh Riazi * Pages 1067-1083
  Educational systems that have contributed to the competitive economy have been accompanied by rapid and rapid changes in internationalization, and their characteristics are the transition from the industrial community to the education-based information society and the shift in the national economy's rates to the global economy. In accredited educational systems, entrepreneurship is referred to as an economic development engine. The entry of educational and information technology and the Internet into trade exchanges, while facilitating these exchanges, has greatly reduced the amount of costs. For this reason, most of the world's educational systems are looking for faster and more serious entry into the markets of educational and electronic exchanges through the Internet to their clients. The purpose of this study was to investigate the role of educational systems in entrepreneurship with regard to the impact of e-learning. This research has been done by descriptive-survey method. The statistical population of the study was 260 people. A questionnaire of 38 questions was distributed among the staff. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (0.75). The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics in the form of Pearson correlation test using spss software. The findings of this study showed that factors such as organizational, economic, e-learning features have a significant role in developing small enterprises based on e-learning in Shiraz.
  Keywords: Educational system, Entrepreneurship, e-learning
 • Ahmad Mirzabeigi, Saeed Bakhtiarpour*, Zahra Eftekhar Saadi, Behnam Makvandi, Reza Pasha Pages 1085-1104
  The purpose of this study was to compare male and female students based on the variables of academic vitality, sense of belonging to the school, the motivation for academic achievement. The causal-comparative research method and The statistical population of the study is all male and female students of secondary schools in the city of Ilam in the academic year 1395-1396 and the sample size was determined by the Crecy and Morgan table, and 374 students were enrolled. Of these, 187 are boys and 187 are girls. The sampling method was applied to multimodal cluster sampling according to the educational areas of Ilam city, which completed the Humphrey Humor Achievement Motivation (2000) and Hussein Chari and Dehghanizadeh (2012) Dimensions of feelings of belonging to the Brave and Betty School (2005). Descriptive statistics (mean and standard deviation) and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data. The results of this study showed that there was a significant difference between male and female students of secondary schools in Ilam in terms of belonging to peers, teacher support, school justice, school communication, academic participation, and academic achievement motivation and academic vitality. So, the variance of social cohesion, 1.2% of the variance of peers, 2.1% of the variance of teacher support, 2.7% of the variance of justice in school, 1.4% of the variance of communication in school, 0.9% of the variance of scientific participation, 4 / 7% of the variance of academic achievement motivation explained 1.3% of variance in academic vitality and female students were compared to male students Lamps are above a relative advantage.
  Keywords: Academic vitality, feeling of belonging to school, motivation for academic achievement
 • Parinaz Banisi * Pages 1105-1121
  The present study was conducted to investigate the role of organizational culture on the commitment and commitment of human resources through talent management mediation. The research method was descriptive information collecting method of correlation type and in terms of applied purpose. The statistical population of the study was all 84830 people in Tehran's education staff. The sample size was 384 according to the Morgan table and the number was selected by simple random sampling from the statistical population. The instruments for data collection were four standard questionnaires in the five-value Likert scale with job titles questionnaire (Kanongo, 1982), and the alpha coefficient was 0.82, the job commitment questionnaire (Bella, 1993) contained 40 questions and the alpha coefficient was 0.88, The organizational culture questionnaire (Denison, 2000) has 38 questions, and the alpha coefficient of 0.89 and talent management questionnaire (Phillips and Rapper, 2009) have 23 questions and the alpha coefficient is 0.80. To analyze the data, structural equations based on partial least squares approach were used with Smart-PLS software. The results showed that: 1. Organizational culture has a significant effect on job commitment of human resources and talent management has a mediator role in this effect. 2. Organizational culture has a significant effect on occupational attachment of human resources and talent management has a mediating role in this effect.
  Keywords: Organizational Culture, job commitment, occupational attachment, talent management
 • Lida Javidan, Abdollah Ali Esmaeeli*, Ali Asghar Shojaee Pages 1123-1136
  The purpose of this study was to develop a model of the characteristics and competencies of the teacher based on the upstream documents of education with a combination of quantitative and qualitative research method. The population of this study was all second-level teachers working in public high schools in Babol. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 53 questions in a 5-point Likert scale, which was adjusted using the Delphi method. Also, using the exploratory factor analysis and verifying the validity of the construct, the questionnaire was determined and 8 subscales were obtained which included Values, knowledge, motivations, health, abilities, hobbies, beliefs and moral qualities. The results of the composite reliability test for eight factors showed that this coefficient ranged from 0/70 to 0/94, indicating a favorable reliability for these factors. Also, the results of the internal consistency analysis of these 8 sub-scales showed that these coefficients ranged from 0/65 to 0/83 and the construct validity was 85/0. As the results of the model showed that all paths leading to the teacher's suitability pattern were positive and significant. The results also showed that among all eight factors of teacher's competency model, values, knowledge, motivations, health, abilities, pleasures, beliefs and moral qualities, respectively, had the highest factor load and factor weight on the factor The second rank showed the teacher's suitability pattern. Based on the results, teacher's beliefs and beliefs about teacher education, because they can be the driving force behind the rest of the factors, showed a higher factor load in the teacher's suitability model.
  Keywords: Pattern of attributes, competencies of teachers, upstream educational documents, values, Knowledge, motivations, Health, abilities, hobbies, beliefs, moral qualities
 • Najmeh Vejdani * Pages 1137-1150
  The purpose of this study was to predict the tendency toward high-risk behaviors based on the uncertainty of tolerance and parental transplantation in adolescents in Saveh city in 1395. The research method was descriptive-correlative in terms of applied purpose and in terms of collecting data. The statistical population consisted of all high school students in district 2 of Saveh city. Among them, using Kerjesi and Morgan tables and 193 cluster sampling method, 193 students were selected as sample size. Data were collected based on three standard questionnaires: Uncertainty Imbalance, Freiston et al. (1994), High Risk Behavior Questionnaire (1992), and Parental Linkage Questionnaire (Locke et al., 2005). Data analysis was performed using SPSS-24 software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation coefficient and multiple regression). The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between uncertainty and its components with high risk behaviors. The results also showed that there is a negative and significant relationship between parental transplantation and high risk behaviors. In general, the results of the study confirmed the role of parental bonding and uncertainty in the prediction of high-risk behaviors.
  Keywords: Risky behaviors, uncertainty, parental transplantation
 • Study of the relationship between membership in virtual social networks and marital satisfaction among married women and men
  Tayebeh Gholamzadeh Bafghi *, Tayebeh Jamali Bafghi Pages 1151-1165
  In this study, the relationship between membership in social networks and marital satisfaction has been investigated. The aim of this study was to determine the relationship between membership in social networks and marital satisfaction among married women and men in Bafgh city. The research method is descriptive correlational. The statistical population includes all members and non-members in social networks. According to the statistical population, using a single-cluster sampling method, from each neighborhood of the city, 20 individuals were randomly selected, totally 100 (n = 53 non-members, 47 non-members, 62 women and 38 men (from couples 25 to 40 years old) participated in this study. In this research, a researcher made questionnaire on virtual networks and marital satisfaction (ENRICH 1986) has been used. To test the hypothesis of the research, the correlation and t-test were used to determine the sufficiency of membership in social networks. To determine job satisfaction, a coefficient of determination was used; the results of this study indicate that the marital satisfaction of members in social networks Fewer non-members in these networks and membership in social networks will reduce marital satisfaction in the long run. Therefore, the assumptions of the research are confirmed.
  Keywords: virtual social networks, marital satisfaction, satisfaction with life
 • Shahab Mirzaee * Pages 1167-1183
  The research is a descriptive-analytic study that is done cross-sectionally to investigate the role of jihadi Islamic lifestyle in predicting coping strategies with stress and optimism in 1395. The population studied is a population. The statistical population of this study includes all students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, in 1395 (97 people). Therefore, cluster sampling method was used to determine the sample. Among them, 100 students (54 girls and 46 boys) were selected by random sampling. They answered three Islamic Life Style Questionnaire (ILST) and Later and Lopper’s Coping Strategies Questionnaire (LOT) questionnaire. SPSS 22 and multiple regression were used to analyze the data. In this research, the Cronbach's alpha method was used to determine the reliability. Cronbach's alpha coefficient for these tools was calculated to be 0.706, 0.861, 0.860, respectively. The results of regression analysis showed that the total of 5 predictors of science, worship, health, social and thinking, 49.1% of the emotional-oriented coping style (P
  Keywords: Islamic-jihadi lifestyle, Stress coping strategies, optimism, Student
 • Habibollah Kord*, Hajar Kord, Mokhtar Kord, Mohammad Kord Pages 1185-1199
  The purpose of this study was to investigate the relationship between manager's social support and the conscientiousness of high school teachers. The statistical population of the study included all high school teachers (1st and 2nd) in Khash city in the academic year of 1393-1394 with 700 people (441 men and 259 women). Of these, using the Morgan table and the relative classification method A random sample of 248 subjects (156 men and 92 women) were selected as the sample. The tools used in this study are two standardized questionnaires. For statistical analysis of the data, inferential statistics, Pearson correlation coefficient, regression, independent t-test and one-way ANOVA (F) test were used to test the hypotheses of the research. The results of this study showed that social support for teachers should be increased by managers in order to improve teacher's work conscientiousness and efficiency.
  Keywords: social support, conscientiousness, secondary school teachers, Khash city
 • Reza Soorani * Pages 1201-1211
  This study investigates the impact of spiritual intelligence on mental health in public school teachers, high school for girls in Tehran at 2013-2014. The pollution of research was including 7241 teachers of Tehran public high school whom, 547 people was considered as sample by using Cochran formula and sampling method of rational random classification. The data collection method was based on questionnaires. Questionnaires reliability calculated for king (2008) spiritual intelligence questionnaire and Goldberg (1979) mental health questionnaire more than 0.7. Also content validity test used who for this reason questionnaires confirmed by relative experts. The analysis of obtained data from questionnaires implementation was done by Spss and Pls software in two part. One of them is descriptive part (Frequency, frequency percent, mean, standard deviation) and another one is illative part (structural equation modelling). The result showed that spiritual intelligence had significant impact on mental health in teachers of Tehran public high school.
  Keywords: spiritual intelligence, mental health, Self-awareness, Meaning-creation, Value
 • Zohreh Hassani*, Mahmoud Abolghasemi, Asghar Moshabaki Esgahani Pages 1213-1234
  The main purpose of this research was to provide a model for university entrepreneurship for the technical and vocational college. The present study, from the perspective of the purpose of developmental-applied, was qualitatively and in terms of the nature and method of the Foundation's implementation. The study population was experts in the field of university entrepreneurship and faculty members (faculty members and instructors) of the technical and vocational college in 1995-94 who were sampled by a targeted snowball sampling method and interviewed with a semi-structured interview. Became to analyze the qualitative data, the foundation data theory and open and axial coding method were used. The results of the research show that the results of the interviews and their coding, the extraction of 4 dimensions, 10 components and 70 indicators for the academic entrepreneurship of the technical and vocational college. Structural dimension consists of three components of entrepreneurial vision (8 indicators), supportive structure (5 indicators) and research system (7 indicators); process dimension includes two components of entrepreneurial leadership (8 indicators) and commercialization process (6 indicators); behavioral dimension It includes two components of communication and networking (5 indicators) and innovation culture (10 indicators) and developmental dimension including three components of entrepreneurial competence (5 indicators), curriculum planning (8 indicators) and learning-learning process (8). Index).
  Keywords: academic entrepreneurship, structural dimension, process dimension, behavioral dimension, later development
 • Samira Ehsani, Farshideh Zameni*, Mohammad Salehi Pages 1235-1258
  The purpose of this study was to present a model of moral competence with Islamic approach in open universities of Mazandaran province. The research method was applied in terms of purpose and in the type of data was a hybrid of exploratory type. The statistical population of the research qualitative section included academic experts, who were selected using non-random sampling method. The second group of the statistical population of this study included all faculty members of Mazandaran Free University Universities who were selected by multi-stage cluster random sampling of 420 subjects. In this research, the library method, semi-structured interview (qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section) were used to collect data. In order to calculate the reliability, the reliability method was used between the two coders. The results indicated that the interview was valid and valid. Also, for assessing the validity of the questionnaire, the formal validity, content and structure were used and, in order to calculate the reliability of the alpha coefficient Cronbach whose results indicated the validity and reliability of the researcher's questionnaire. Data analysis in the qualitative section through content analysis and in the quantitative section of descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency distribution tables and graphs) and inferential (structural equation modeling, exploratory factor analysis and single sample t-test) used. The results showed that the components of moral competence with an Islamic approach, including competence in moral cognition, competence in moral sensitivity and competence in moral decision making.
  Keywords: Competency in moral cognition, competence in moral sensitivity, competence in moral decision making
 • Reza Mohammadzadeh*, Ferdos Yadegari Pages 1259-1276
  The present study was conducted to identify factors affecting the educational justice in Islamic Azad University. The method of study is applied in terms of objective and it is descriptive-survey in terms of data collection, and quantitative in terms of data type. Interviews and questionnaires were used to collect the initial information. Population of this study included professors of Islamic Azad University, which 40 of them were selected as sample of study using convenient sampling method. Delphi technique based university professors’ view was used to identify the variables affecting educational justice, and factor analysis was used to analyze the data for extracting the indices of questionnaire. Investigations revealed that the impact of each of the factors affecting the educational justice in Islamic Azad University is not equal, so the level of impact of these factors should be assessed and these factors should be ranked accordingly. Identification of the factors affecting educational justice in the university by means of three-branched model allows managers to identify harms in each of the structural, underlying, and behavioral factors in order to implement the educational justice properly. Twenty and six important factors to implement educational justice were identified in the university using a questionnaire and Delphi technique. After identification of the factors, they were classified in three classes. The considered model had appropriate fit, as RMSEA was obtained 0.085 and the ratio of Chi square to degree of freedom (χ2 / df) was obtained 3.7. Based on the model obtained from confirmatory factor analysis using LISREL software, 26 indices of the questionnaire were classified in three factors, including structural, behavioral factors, and underlying factors.
  Keywords: educational justice, structural factors, behavioral factors, underlying factors