فهرست مطالب

پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • دلارام اسلیمی اصفهانی*، شهربانو عریان، میترا حاتمی صفحات 1-15
  بیماری آلزایمر در میان سالی شروع شده، به سرعت پیشرفت می کند و منجر به از دست دادن توان ذهنی فرد می شود. با توجه به اینکه اثر نوروپروتکتیو گیاه ختمیAlthea officinalis- Marshmallow)) گزارش شده است، در این مطالعه به بررسی اثر عصاره این گیاه در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی و تاثیر آن بر بهبود حافظه اجتنابی غیر فعال پرداخته شد.
  در ابتدا از طریق تزریق دوطرفه داخل بطنی پپتید آمیلوئید بتا (40-1) ، مدل آلزایمری ایجاد شد. در این آزمایش از موش های نر نژاد ویستار با وزن (220-180) گرم استفاده شد. گروه های کنترل (بدون تزریق) ، شم (نرمال سالین) ، تجربی (بتاآمیلوئید (40-1) و چهار گروهی که عصاره گیاه ختمی را با مقادیر 10، 50، 100 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به صورت داخل صفاقی به مدت 7 روز قبل و سه هفته بعد از تزریق آمیلوئید بتا دریافت کردند. برای مطالعه رفتاری از دستگاه شاتل باکس استفاده شد و برای مطالعات بافت شناسی رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و نیسل انجام شد. داده ها توسط آنالیز واریانس و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  داده ها نشان داد که تیمار گروه دریافت کننده آمیلوئید بتا با دوز 100میلی گرم بر کیلوگرم با عصاره گیاه ختمی می تواند شاخص های رفتاری را در تست حافظه اجتنابی غیر فعال نسبت به گروه شم افزایش دهد (P<0. 001) و باعثکاهش شدید میزان آسیب بافتی و افزایش تعداد نیسل بادی های رنگ آمیزی شده ناحیه CA1 هیپوکامپ شود.
  کلیدواژگان: بتا آمیلوئید، حافظه احترازی غیر فعال، شاتل باکس، مطالعات بافتی، اجسام نیسل
 • سید محمد صادق رودبارکی*، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده صفحات 16-29
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی در ماهیان مبتلا شده به (Aeromonas hydrophila) بوده است. ایجاد آلودگی تجربی ماهیان آمور با باکتری آئروموناس هیدروفیلا با تراکم های 106× 5/1 ، 107× 5/1 ، 108× 5/1 و 109× 2/1 (cfu/ml) به محوطه صفاقی ماهیان انجام شد که نتایج نشان دهنده ایجاد بیماری در تراکم 108× 5/1 و 109× 2/1 (cfu/ml) باکتری بوده است. تاثیر عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در غلظت های تیماری 250، 410، 580 و 750 (ppm) به صورت حمام کوتاه مدت (به مدت 60دقیقه) بر بچه ماهیان آمور (با میانگین وزنی 25 گرم) طی مدت 10روز با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فراسنجه های خونی ماهیان مورد آزمایش که بر اساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون دانکن انجام گرفت نشان داد که اختلاف معنی دار آماری در میزان گلبول های سفید، گلبول های قرمز، حجم متوسط گلبولی، غلظت متوسط هموگوبین در گلبول قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول های قرمز، نوتروفیل، لینفوسیت خون ماهیان با تیمار شاهد حکایت دارد (P<0/05) ، بررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس خصوصا در غلظت های پایین به دلیل عدم ایجاد تغییرات قابل توجه در فراسنجه های خونی می توانند به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی در کنترل عوامل بیماریزا و درمان ماهی آمور مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ماهی آمور، اکالیپتوس، آئروموناس هیدروفیلا، فراسنجه های خونی
 • بهرام فلاحتکار *، لاله خدابخشی، سمیرا فرامرزپور صفحات 28-41
  تحقیق حاضر بر مبنای بروز پدیده فوق رسیدگی و ارتباط آن با استروئید های جنسی شامل تستوسترون (T) ، پروژسترون (P) ، 17-بتا استرادیول (E2) و آنزیم های مهم کبدی از جمله آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) ، همچنین سطوح مختلف کورتیزول، گلوکز، لاکتات، چربی کل، پروتئین و کلسیم در مولدین استرلیاد پرورشی انجام پذیرفت. برای انجام این مطالعه، 18 ماهی با میانگین وزنی 4/240 ± 2/1120 گرم درنظر گرفته شد. نمونه برداری از سه گروه 6 تایی ماهیان در شرایط عدم فوق رسیده، ابتدا فوق رسیدگی و فوق رسیده کامل انجام پذیرفت. مقایسه این سه گروه، اختلاف معنی داری را در میزان تستوسترون (T) ، 17 بتا استرادیول (E2) ، AST، کورتیزول، گلوکز و لاکتات پلاسما نشان داد، بطوریکه بیشترین میزان AST، کورتیزول، لاکتات بترتیب بمیزان IU/l 16/31 ± 33/521، ng/ml93/10 ± 66/68، mg/dl32/5 ± 66/30 در مرحله فوق رسیدگی کامل و کمترین آن ها در مرحله عدم فوق رسیدگی بترتیب به میزان IU/L 8/30 ± 16/389، ng/ml70/2 ± 8/26 ، mg/dl 38/1 ± 91/11 و بیشترین میزان گلوکز وT ، E2 در مرحله عدم فوق رسیدگی به میزانmg/dl92/5 ± 83/68 66/2 ± 37/14 و ng/dl 36 /0 ± 47/1 مشاهده شد (P<0. 05). این درحالی بود که در شاخص های P، آنزیم ALT، کلسیم، پروتئین و چربی کل اختلاف معنی دار مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد هورمون های استروئیدی و شاخص های بیوشیمیایی می توانند نشانگر قابل اعتمادتری برای پیش بینی و ارزیابی مراحل رسیدگی ماهیان خاویاری باشند و امکان استفاده از این فاکتورها بعنوان نشانگرهای زیستی برای کنترل زمان تولیدمثل و بروز فوق رسیدگی در مولدین ماده استرلیاد وجود دارد.
  کلیدواژگان: ماهی خاویاری، فوق رسیدگی، جذب تخمک، هماتولوژی، شاخص های استرس
 • بهنام سلیمی*، ابراهیم پیراسته، احسان سلیمی ناغانی صفحات 42-57
  در این بررسی 40 قطعه شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) بالغ، بصورت زنده از سد ارس تهیه شده و پس از تجویز خوراکی فرمالین 10 درصد و برداشت کوتیکول به مدت یک هفته در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. پس از تهیه مقاطع بافتی به روش های استاندارد توسط روش هماتوکسیلین -ائوزین،پریودیک اسیدشیف،آلسین بلو،وون کوسا و ماسون تری کروم رنگ آمیزی وبوسیله میکروسکوپ نوری بررسی شدند. نتایج نشان داد هپاتوپانکراس ازخارج توسط کپسولی نازک ازبافت همبندی پوشیده شده وغدد لوله ای مرکب بوده که در مقطع عرضی، این لوله ها دارای مجرایی ستاره ای شکل متشکل از یک ردیف سلول هرمی تا استوانه ای شامل سلول های استوانه ایی بازوفیلیک با هسته یوکروماتینه (سلول های رشته ایی) و سلول های ترشحی با سیتوپلاسم مملو از ترشحات واکوئله می باشد. تراکم سلول های ترشحی جدار غدد هپاتوپانکراس بیشتر از سلول های استوانه ایی بازوفیلیکی بوده که برروی یک غشاء پایه قراردارند. ترشحات موجود در سیتوپلاسم سلول های ترشحی از نوع ترکیبات غیرکربوهیدراته بوده و بافت همبندی از نوع سست است و درسیتوپلاسم سلول های جداری غدد هپاتوپانکراس هم ترکیبات کلسیمی وجود دارد،که تراکم آن درسلول های رشته ای به حد اکثر خود می رسد. می توان گفت که هپاتوپانکراس سلولهای متفاوت با وظایف گوناگون دارد که برخی سلولها مانند سلولهای S ترشح کننده آنزیم بوده و سلولهای F رشته ای ممکن است محل اندوسیتوز باشند. همچنین سلولهایی که حاوی مقادیر زیادی کلسیم هستند را می توان بعنوان سلولهای R نامگذاری نمود که نقش ویژه ای در ذخیره کلسیم و استفاده از آن در جریان چرخه های زیستی از قبیل پوست اندازی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: هیستولوژی، هیستوشیمیایی، هپاتوپانکراس، شاه میگوی آب شیرین، Astacus leptodactylus
 • مرضیه حسینی نژاد، علی درخشان شادمهری *، مریم عجم حسنی، سعید هاتفی صفحات 58-71
  بال ریشکداران از جنبه های مختلف دارای اهمیت هستند. تعدادی از آنها به عنوان آفات درجه یک به محصولات کشاورزی خسارت وارد می سازند. نقش آنها در انتقال عوامل بیماریزای قارچی، باکتریایی و ویروسی گیاهان ، شکارگری تعدادی از گونه ها بر روی بعضی از حشرات و کنه ها، وهمچنین نقش آنها در کنترل علف های هرز از مواردی هستند که دلالت بر اهمیت و لزوم توجه بیشتر به این گروه از حشرات دارند. تا کنون در ایران مطالعاتی به منظور شناسایی فون بال ریشکداران مناطق مختلف صورت گرفته و 217 گونه تریپس گزارش گردیده است. در بررسی هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی فون بال ریشکداران شهرستان کلات در شمال شرقی استان خراسان رضوی در سال ها ی 93 و 94 انجام گرفت، نمونه های تریپس از روی گیاهان مختلف زراعی،باغی،زینتی و مرتعی جمع آوری و جمعا 40 گونه متعلق به 15 جنس و 4 خانواده شناسایی شدند. از این تعداد 14 گونه برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شده است. بیشترین گونه های شناسایی شده در منطقه کلات مربوط به زیرراسته Terebrantia بود، از میان خانواده های این زیر راسته، خانواده Thripidae با 11 جنس و 29 گونه غنی ترین خانواده از لحاظ جنس و گونه به شمار میآید. در زیرراسته Tubulifera نیز جنس Haplothris از خانواده Phlaeothripidae دارای بیشترین تعداد گونه شناسایی شده در منطقه کلات بود. در جنس Thrips نیز به ترتیب گونه های T. tabaci، T. meridionalis و T. atratus و در جنس Haplothrips نیز H. tritici دارای بیشترین تنوع میزبانی بودند.
  کلیدواژگان: فون، تریپس، کلات، خراسان رضوی
 • حمیدرضا ابری، مینو محمودی*، سیامک شهیدی صفحات 72-84
  استفاده از کراتین به عنوان مکمل غذایی، برای کمک به عملکرد ورزشی، عمومیت گسترده ای در میان ورزشکاران دارد. با این وجود اخیرا نگرانی هایی در مورد اثر زیان آور مصرف کوتاه و بلند مدت کراتین بر سلامتی بیان شده است. هدف از مطالعه ی اخیر، بررسی اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN، کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین بود.
  در این مطالعه، رت های نر نژاد ویستار با محدوده وزنی (245±5g) به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی: کنترل، شاهد، تمرین و دریافت کننده دوز 200 ،300، و mg/kg/d 600 تقسیم شدند. مطالعات بیوشیمیایی و بافت شناسی بعد از 10 روز مصرف کراتین و ورزش انجام شد. سپس سطح سرمی BUN وکراتینین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون تحلیل واریانس ANOVA تجزیه وتحلیل شدند.
  کلیدواژگان: مکمل کراتین، BUN، کراتینین، بافت کلیوی، رت
 • رضا خیراندیش، جلیل آبشناس، احسان الله سخایی، شهرزاد عزیزی *، شراره آقاعباسی صفحات 85-96
  مصرف مقادیر اندک مس در مدت طولانی موجب تجمع مس درکبد می شود و زمانی که به حداکثر مقدار خود رسید به داخل خون آزاد شده و باعث همولیز شدید داخل عروقی، زردی و نارسایی کلیوی خواهد شد. استان کرمان به دلیل خاک غنی از مس و وجود کارخانجات عظیم وابسته به صنایع مس، در زمره ی مناطق پرخطر محسوب می شود. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثرات گیاه مرزنجوش بر آسیبهای ناشی از مسمومیت با مس در بافت تخمدان انجام شد. در این تحقیق، 24 رت به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه های مس و درمان (مسمرزنجوش) ، 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه به صورت گاواژ، محلول سولفات مس را به مدت 7 هفته دریافت کردند. همچنین گروه کنترل مرزنجوش، عصاره مرزنجوش با غلظت ppm400 در آب مصرفی دریافت نمود. گروه های کنترل مرزنجوش و نرمال در طول مدت مطالعه، حجم مساوی از آب مقطر به روش گاواژ دریافت کردند. نتایج، اثر عصاره ی مرزنجوش بر کاهش آسیبهای تخمدان بدنبال تجویز مس را نشان داد. از لحاظ مورفومتریک، تعداد فولیکول های اولیه، در حال رشد، حفره دار و اجسام زرد در گروه مس کاهش معنی داری نسبت به کنترل و درمان نشان دادند. تعداد فولیکول های در حال تحلیل در گروه مس نسبت به کنترل و درمان افزایش معنی داری را نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که خواص آنتی اکسیدانی گیاه مرزنجوش می تواند در کاهش ضایعات تخمدانی ناشی از مس نقش ایفا کند.
  کلیدواژگان: مس، مرزنجوش، تخمدان، هماتوکسیلین- ائوزین، رت
 • آرزو اللهی، اصغر شیروانی، مریم راشکی * صفحات 97-108
  شته مومی کلم Brevicoryne brassicae از آفات مهم کلزا در جهان می باشد. در این پژوهش، فراسنجه های جدول زندگی و دوره رشد و نمو شته مومی کلم روی ژنوتیپ های مختلف کلزا شامل اکاپی، لیکورد، هایولا 401، هایولا 308 بررسی شد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی). داده ها بر اساس جدول زندگی دوجنسی و نرم افزار رایانه ای TWOSEX-MSChart تهیه وآنالیز شد. نتایج نشان داد ژنوتیپ هایولا 308 و بخصوص زرفام بطور معنی دار باعث کاهش فراسنجه های rm ، R0 ، GRR، λ در شته مومی کلم B. brassicaeشدند. میزان rm ، R0 ،GRR ، λ برای شته مومی کلم روی ژنوتیپ هایولا 308 به ترتیب 01/0±22/0 ماده/ماده/روز، 07/2±56/10 ماده/ماده/نسل، 86/2±24/26 ماده/ماده و 02/0±24/1 روز1- و روی ژنوتیپ زرفام به ترتیب 02/0±17/0 ماده/ماده/روز ، 43/1±51/6 ماده/ماده/نسل، 64/1±49/16 ماده/ماده و02/0±19/1 روز1- بدست آمد. نوع ژنوتیپ کلزا بر میانگین مدت زمان یک نسل (T) شته مومی کلم اثر معنی دار نداشت. کمترین میزان باروری شته بطور معنی دار روی ژنوتیپ زرفام به میزان 98/0±18/12 ماده محاسبه شد. طول عمر افراد کامل شته روی دو ژنوتیپ اکاپی (87/0±43/14 روز) و لیکورد (86/0±43/14 روز) به طور معنی دار از دو ژنوتیپ هایولا 308 (70/0±60/10 روز) و زرفام (64/0±71/10 روز) بیشتر بود. در کل، نتایج نشان دهنده وجود مقاومت ژنوتیپ هایولا 308 و بخصوص زرفام نسبت به شته B. brassicae بود که این مساله می تواند برنامه های مدیریت تلفیقی را برای کنترل شته مومی کلم ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: باروری، جدول زندگی، رشد و نمو، ژنوتیپ
 • مهتاب محمدی، نصرالله محبوبی صوفیانی *، امیدوار فرهادیان، پدارم ملک پوری صفحات 109-121
  میزان متابولیسم کل بدن بعنوان شاخص فرآیندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر عوامل زیستی و غیرزیستی قرار دارد. در مطالعه حاضر، پس از تعیین آستانه تحمل دمایی (C 7/31-9/1) ، تاثیر تیمار های مختلف دمایی بر ظرفیت متابولیکی ماهی نازک (Chondrostoma regium) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 56 قطعه ماهی نازک (g35/1 ± 77/20) در معرض تیمار کاهش آنی دما (C 5/4-5/3) ، تیمار کاهش دما (C 5/6-5/5) بمدت 24 ساعت، تیمار کاهش دما (C 5/6-5/5) بمدت یک هفته، تیمار افزایش آنی دما (C 31-30) ، تیمار افزایش دما (C 30-29) بمدت 24 ساعت، تیمار افزایش دما (C 29-28) بمدت یک هفته و تیمار شاهد (C 23-22) قرار گرفتند. میزان متابولیسم از جمله میزان متابولیسم استاندارد، بیشینه و محدوده هوازی برای هر ماهی بصورت جداگانه با استفاده از رسپیرومتر با جریان متناوب اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان متابولیسم استاندارد و بیشینه در تمامی تیمار های افزایش دمایی نسبت به گروه شاهد افزایش (05/0>P) یافته است، درحالی که محدوده هوازی این تیمار ها تغییر معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد. از سوی دیگر، کاهش دما سبب کاهش معنی دار (05/0>P) تمامی پارامتر های متابولیکی (متابولیسم استاندارد، بیشینه و محدوده هوازی) نسبت به گروه شاهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که افزایش دمای محیط بعنوان عامل استرس زای القایی و کاهش دمای محیط بعنوان عامل استرس زای محدود کننده برای ماهی نازک عمل می کند.
  کلیدواژگان: نوسانات دمایی، مصرف اکسیژن، محدوده هوازی، Chondrostoma regium
 • رویا تقی زاده *، نیر محمدخانی صفحات 122-135
  اثر عصاره اتانولی سه گیاه دارویی Fumaria parviflora (Lamark) ، Euphorbia helioscopia L. و Achillea wilhelmsii C. Koch روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium castaneum (Herbst) بررسی شد. شاخص های نرخ رشد نسبی (RGR) ، نرخ مصرف نسبی (RCR) ، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و شاخص بازدارندگی تغذیه (FDI) برای ارزیابی اثر ضدتغذیه ای عصاره های گیاهی تعیین شد. تیمارها به روش دیسک آردی در دمای 1±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و تاریکی ارزیابی شدند. غلظت های 0، 25/0، 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 درصد از هر عصاره تهیه شد. پس از گذشت 72 ساعت از شروع آزمایش، شاخص های تغذیه محاسبه شدند. مقدار نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی و درصد کارایی تبدیل غذای خورده شده با افزایش غلظت کاهش یافت. در صورتی که درصد شاخص بازدارندگی تغذیه به طور معنی داری با افزایش سطح غلظت افزایش نشان داد. با توجه به یافته های این تحقیق، عصاره فرفیون موثرتر از سایر عصاره ها عمل کرده است. به طوری که میانگین کل نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده شده و شاخص بازدارندگی تغذیه این عصاره به ترتیب 26/0 میلی گرم/میلی گرم/روز، 56/0 میلی گرم/میلی گرم/روز، 40/46 درصد و 37/43 درصد می باشد. به نظر می رسد عصاره فرفیون در کنترل آفات انباری می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهان دارویی، شاخص های بازدارندگی تغذیه، Tribolium castaneum
|
 • Delaram Eslimi Esfahani *, Shahrbanoo Oryan, Mitra Hatami Pages 1-15
  Background And Aim
  Alzheimer's disease begins in the Middle Ages, it progresses rapidly and leads to loss of individual mental health. Considering that the neuroprotective effect of Marshmallow (Althea officinalis)has been reported, in this study, the effect of the plant on Alzheimer's rat model and its effect on the improvement of passive avoidance memory was investigated.
  Methods
  Alzheimer's was initially induced by intra-ventricular injection of beta- amyloid peptide. In this experiment, male wistar rats (220-180 g) were used. The control group (no injection), sham group (saline injection), experimental group (injection of beta-amyloid (40-1)) and the groups which received marshmallow extract in 10, 50, 100 and 250 milligrams per kilogram of body weight by intraperitoneal injection for 7 days before and three weeks after beta-amyloid injection. Shuttle box was used to study the learning and memory behavior and H & E and Nissl staining were conducted for histological studies. The obtained data were analyzed by SPSS software (ANOVA and Tukey tests).
  Results
  Data showed that treatment with beta-amyloid group at a dose of 100 mg/kg marshmallow extract increased behavioral indices in passive avoidance memory test, compared to sham group(P
  Discussion
  In this study, likely reducing the complications, caused by the antioxidant properties and the effect of the inhibitory acetylcholinesterase enzyme of the compounds of this plant, such as quercetin, camphorol, tannin, lecithin, pectin, sterol and coumarin, are related.
  Keywords: Beta-amyloid, the passive avoidance memory, shuttle box, histological studies, Nissl bodies
 • Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki *, Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Maasoumzadeh Pages 16-29
  The purpose of this study the effect of eucalyptus extract on blood and immune parameters in fish infected with Aeromonas hydrophila after treatment with eucalyptus extract was Created grass carp experimentally infected with Aeromonas hydrophila density 1.5×106 ,1.5×107 ,1.5×108 ,1.2 ×109 (cfu/ml ) The peritoneal cavity of fish was the results indicate that disease in dense 1.5×108 ,1.2 ×109 (cfu/ml ) bacteria have been. Effect of eucalyptus extract concentrations 250 , 410 ,580 ,750 (ppm) baths for a short time (60 minutes) on the grass carp (average weight 25 g) were evaluated over a period of 10 days with 3 replicates. The results of the analysis of blood parameters of the fish that were tested on the basis of one way ANOVA and Duncan test showed that there was a significant difference in the amount of white blood cells, red blood cells, mean corpuscular volume, mean concentration of hemoglobin in the red blood cell, medium concentration Hemoglobin, RBC, neutrophil, Lymphocyte, Fetal blood, with control treatment (p
  Keywords: grass carp, eucalyptus, Aeromonas hydrophila, blood factors
 • Bahram Felahatkar * Pages 28-41
  This investigation was carried out to assess the over-ripening phenomenon and its relationships with sex steroids levels including testosterone (T), progesterone (P), 17-beta estradiol (E2) and some important liver enzymes such as alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST), as well as to determine the levels of stress indices and blood biochemical parameters including cortisol, glucose, lactate total fat, total protein and calcium in cultured Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) broodstocks. For this study, 18 fish with an average weight of 1120.2 ± 240.4 g were selected. Blood samples were taken from three groups (each group with six fish) in three stages including non-overripe, beginning the overriping, and completely–overripe process. Comparing the three groups showed significant differences in plasma levels of T, E2, AST, cortisol, glucose and lactate, with the highest levels of AST, cortisol, and lactate with values in completely-overripe stage, and the lowest levels of in non-overripe stage. The highest levels of glucose, T, and E2 were found in non-overripe stage (P0.05). This study showed that steroid hormones and biochemical indices could be more reliable indicators for forecasting and assessment of ripening stage of sturgeon and these factors can be used as biomarkers to control reproduction and ripening times in cultured Sterlet sturgeon broodstocks.
  Keywords: Sturgeon, Over-ripening, Oocyte absorption, Hematology, Stress indices
 • Ebrahim Pirasteh, Ehsan Salimi Naghani, Behnam Salimi * Pages 42-57
  In this study, 40 adult live, crayfish (Astacus leptodactylus) of Aras dam was prepared. After oral administration of 10% formalin and remove cuticular cover, they kept in formalin 10%. Then tissue sections were prepared using standard methods. The tissue sections were stained by H&E, PAS, Alcian blue, Von Kossa and Masson's trichrome and examined under a light microscope. Results showed that the hepatopancreas is covered by a thin capsule of connective tissue from outside and tubular glands are complex which in cross-section, these tubes have a star-shaped channel consists of a row from pyramidal to cylindrical cells which contains filamentous cells with basophilic cytoplasm and euchromatin nucleus (Fibrillar cell) and secretive cells including cytoplasm filled with vacuolated secretions and euchromatin nucleus. Density of secreting cells in the lining glands is more than filamentous cells which all are placed on a basement membrane. Secretions in cytoplasm of secretary cells were non-carbohydrate compounds and connective tissue were of loose connective tissue. Also there are calcium compounds in the cytoplasm of parietal cells of glands which concentration of these compounds in filamentous cells reaches to its maximum. In general it can be said that hepatopancreas have different cells with different tasks that some of them such as S cells that secrete enzymes and F cells that may be the site for endocytosis. Also cells containing large amounts of calcium can be named as R cells that will have special role in calcium storage and use of it during biological cycles such as molting.
  Keywords: Histology, Histochemical, HepatopancreasCrayfish, Astacus leptodactylus
 • Ali Derakhshan Shadmehri *, Maryam Ajamhasani Pages 58-71
  The present survey was carried out during 2014-2015 on Thysanoptera fauna in Kalat region, north east of Khorasan-e-Razavi province, Iran. The thrips specimens were collected directly from different host plants, field crops, orchards, ornamental and pasture plants. In this study a total of 40 species belong to 15 genera and 4 families were collected and identified. Among the collected species, 14 species are considered to be new records for Khorasan-e-Razavi province. The most identified species were belonging to suborder Terebrantia and among families of this suborder; Thripidae with 11 genera and 29 species was richest family in this region. In suborder Tubulifera, genus Haplothris from Phlaeothripidae had the most identified species in Kalat region. In genus Thrips , T. tabaci, T. meridionalis ,T. atratus and in genus Haplothrips , H. tritici had the most host plant diversity respectively. Distribution in Iran and world distribution are presented for all the species.
  Keywords: Thysanoptera, Fauna, Kalat, Khorasan-e-Razavi
 • Hamid Reza Abri, Minoo Mahmoodi *, Siamak Shahidi Pages 72-84
  Introduction
  The use of creatine (Cr) as a nutritional supplement to aid athletic performance has gained widespread popularity among athletes. However, it has been recently expressed over the potentially harmful effects of short and long term creatine supplementation on health. The aim of present study was to the effects oral creatine supplementation on serum levels of BUN, creatinine and renal tissue in trained male rats.
  Material &
  Methods
  In this study, Wistar male rats weighing 245±5g were divided into five groups (n=8): control, sham, exercise with low-dose creatine (200 mg/kg/d), and exercise with moderate doses of creatine (300 mg/kg/d), exercise with high doses of creatine (600 mg/kg/d). Blood biochemical studies were performed after ten years of supplementation and exercise. Following serum collection, levels of BUN and creatinine were measured by spectrophotometry method. Statistical analyses were performed using SPSS and mixed model of ANOVA.
  Findings: The results indicated that creatine supplementation at the doses given produced 200,300 and 600 mg/kg/d no significant changes in serum level of BUN compared to control group (p>0.05) and at the doses of 200 and 300mg/kg/d no significant changes in serum level creatinine compared to control group (p>0.05). But, the high dose creatine diet exercied group showed significantly higher serum level of creatinine (pDiscussion &
  Conclusion
  The results indicated that high dose
  Keywords: Creatine supplementation, BUN, Creatinine, Renal tissue, Rat
 • Shahrzad Azizi * Pages 85-96
  In chronic copper (Cu) poisoning, Cu is gradually deposited in the liver. When the copper storage capacity is exceeded in liver, it may result in hepatocellular necrosis and consequently release of Cu into the blood stream and causes sever hemolysis, jaundice and renal insufficiency. Kerman province has a rich copper soil due to copper industries. In recent years, wide studies are performed on the effects of plants in various diseases. One of these plants is Origanum vulgare with different therapeutic effects. The present study was set to investigate the effects of Origanum vulgare on long term Cu consumption in ovary. Twenty-four mature female rats were randomly divided to 4 groups including copper group (copper sulfate 200 mg/kg), treatment (copper sulfate 200 mg/kg㪸ꁪ箦 extraction, 400 ppm), control (the same volume of distilled water) and Origanum (the same volume of extract) groups. All of rats were sacrificed 49 days after the beginning of treatments. Both of ovary were removed for histopathological and morphometrical evaluations. Morphometrically, the mean of primary follicle, growing follicle, antral follicle and corpus loteum in the copper group showed significant decrease than the control groups. The mean of atretic follicle in the copper group showed significant increase rather than other groups. Results show that Origanum extract can reduce copper injuries due to antioxidative effects.
  Keywords: Copper, Origanum, Ovary, Hematoxylin-eosin, Rat
 • Maryam Rasheki * Pages 97-108
  The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, is the major oilseed rape pest throughout the world. In this research, the life table parameters and development time of the cabbage aphid on five oilseed rape genotypes including Okapi, Licord, Hyola401, Hyola308 and Zarfam were investigated (at 25±1ºC, 60±5% RH, 16L: 8D). The test was carried out by using petri dishes containing leaf discs on 7% water-agar. The data were analyzed using a two-sex fertility life table and TWOSEX-MSChart software. The results showed that the Hyola308 and Zarfam genotypes decreased the rm, R0, GRR and λ values of the aphid, B. brassicae. The values of rm, R0, GRR and λ for the aphid on the Hyola308 were obtained 0.22±0.01 female/female/day, 10.56±2.07 female/female/generation, 26.24±2.86 female/female and 1.24±0.02 day-1, respectively and on the Zarfam genotype were gained 0.17±0.02 female/female/day, 6.51±1.43 female/female/ generation, 16.49±1.64 female/female and 1.19±0.02 day-1, respectively. The type of genotype oilseed rape had no significant effect on the mean generation time (T) of the cabbage aphid. The lowest mean fecundity of the aphid was observed for the Zarfam genotype with the value of 12.18±0.98 females. The longevity of the adults on the Okapi (14.43±0.87 days) and Licord (14.43±0.86 days) genotypes were significantly longer than the Hyola308 (10.60±0.70 days) and Zarfam (10.71±0.64 days) genotypes. Totally, the results showed the presence of the resistance of the Hyola308, especially Zarfam genotype to B. brassicae that can promote the integrated programs against the cabbage aphid.
  Keywords: Fecundity, life table, development time, genotype
 • Mahtab Mohammadi, Omidvar Farhadian, Pedram Malekpouri , Nasrollah Mahboobi soofiani * Pages 109-121
  The whole-body metabolic rates, which are known as indicatives of the physiological functions of an organism are influenced by biotic and abiotic factors. In this study, the effect of temperature on metabolic capacity of Chondrostoma regium was estimated following thermal tolerance range, which was obtained between 1.9 - 31.7 ̊C. To address that, 56 fish weighing 20.77±1.35 g were exposed different temperature treatments, including 3.5-4.5 ̊C as acute low temperature, 5.5-6.5 ̊C for 24 h and 5.5-6.5 ̊C for a week as low temperature treatment, 30-31 ̊C as acute high temperature, 29-30 ̊C for 24 h and 28-29 ̊C for a week as high temperature and a control treatment (22-23 ̊C). Metabolic rate, including standard metabolic rate, maximum metabolic rate and aerobic scope were determined for each individual fish by intermittent flow respirometer. The results indicate that standard and maximum metabolic rate was elevated (P<0.05) in all high temperature treatments as compared with control while aerobic scope didn't show any significant changes. On the other hand, all metabolic parameters (standard metabolic rate, maximum metabolic rate and aerobic scope) were reduced (P<0.05) in low treatments when compared with control treatment. Based on the present results, it could be concluded that increase in water temperature act as a loading stressor and decrease in temperature act as a limiting stressor to C. regium.
  Keywords: Thermal Effect, Oxygen Consumption, Aerobic Scope, Chondrostoma regium
 • Roya Taghizadeh * Pages 122-135
  The effect of three ethanolic medicinal plant extracts, Fumaria parviflora (Lamark), Euphorbia helioscopia L. and Achillea wilhelmsii C. Koch were investigated on nutritional indices of Tribolium castaneum (Herbst) adults. Relative growth rate (RGR), relative consumption rate (RCR), efficiency of conversion of ingested food (ECI) and feeding deterrence index (FDI) were measured for antifeedant activity of plant extracts. Treatments were evaluated by the method of flour disc bioassay in the dark, at 27±1°C and 60±5 % RH. Concentrations of 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 and 2.0 percent were prepared from each extract. After 72 h, nutritional indices were calculated. Relative growth rate, relative consumption rate and efficiency of conversion of ingested food decreased as the concentration level was increased. While feeding deterrence index percent increased significantly as the concentration level increased. According to this findings, E. helioscopia extract was more effective than other extracts. Total mean values of relative growth rate, relative consumption rate, efficiency of conversion of ingested food and feeding deterrence index of this extract were 0.26 mg/mg/day, 0.56 mg/mg/day, 46.40% and 43.37%, respectively. It seems likely, E. helioscopia extract have a remarkable effect on the stored product pest control.
  Keywords: Medicinal plant extract, Nutritional indices, Tribolium castaneum